You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 08:00

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/36212
Resume
I sagen gives en status på ledigheden i Viborg Kommune og udviklingen heraf i relation til COVID-19.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at status på arbejdsmarkedsområdet drøftes og tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-10-2020
Beskæftigelsesudvalget drøftede status på arbejdsmarkedsområdet og tog denne til efterretning.
 
Det bemærkes, at ledighedstallet der er medtaget i sagen, er for landsplan og ikke for Viborg. I Viborg er ledighedstallet 3,7 % og ikke 4,8%.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget drøftede på sit møde den 15. september 2020 (sag nr. 2) den seneste status på ledigheden i Viborg Kommune i relation til COVID-19.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet data, som viser udviklingen i ledigheden i Viborg kommune i løbet af COVID-19-perioden fra uge 9-41. Data findes i bilag 1 og beskrives nærmere herunder.
 
Ændring i antal tilmeldte ledige
Overordnet ses det på ledighedstallene, at der pr. 11. oktober 2020 er 11,5 % flere tilmeldte ledige end der var registreret den 8. marts 2020.
Ændringen i Viborg Kommune er lavere end både landsgennemsnittet og sammenlignet med Øst- og Vestjylland. I maj 2020 var ledigheden i Viborg på sit højeste med 5,2 % af arbejdsstyrken og ledighedsprocenten er nu faldet til 4,8 % altså fortsat en nedadgående kurve.
 
Udviklingen i ledigheden i Viborg Kommune
Fra uge 12 2020 skete der en kraftig stigning i antallet af ledige dagpengemodtagere og niveauet har frem til uge 41 ligget højere end samme periode i 2019. Dog ses der i de seneste uger en udligning i forskellen, og niveauet for 2020 er blevet mere ensartet i forhold til samme periode i 2019.
 
For jobparate kontanthjælpsmodtagere gælder det ligeledes, at der var en stigning i antallet fra uge 12 2020. Dog har stigningen ikke været nær så markant, som den var for antallet af dagpengemodtagere, og fra uge 40 2020 er niveauet lavere end det var for samme periode i 2019.
 
Ledigheden blandt de unge uddannelsesparate har ikke været påvirket af COVID-19 på samme måde som de ovenstående målgrupper. Fra uge 27 2020 er der sket et fald i antallet af ledige uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, og niveauet har siden været lavere i forhold til samme periode i 2019.
 
Antallet af unge på midlertidig offentlig forsørgelse
Ses der samlet på antallet af alle unge på midlertidig offentlig forsørgelse, ses der en stigning i antallet fra uge 12 2020, og frem til uge 41 har niveauet været højere i forhold til samme periode i 2019. Dog er der fra uge 27 sket en udligning i forskellen mellem antallet i 2019 og 2020.
 
Udvikling i ledigheden for aktivitetsparate, integrationsborgere, ressourceforløb, jobafklaring og revalidender
Disse målgrupper har ikke været påvirket af COVID-19. Det er målgrupper, som Jobcentret arbejder målrettet med omkring forskellige indsatser, som kan være med til at påvise det fald, der sker hen over de berørte uger.
 
Udviklingen i antallet på sygedagpenge
Antallet på sygedagpenge steg fra uge 10 2020, men fra uge 15 faldt antallet igen og var fra uge 19 under niveauet i forhold til samme periode i 2019. Fra uge 24 2020 har der været en mindre stigning i antallet på sygedagpenge, og fra uge 36 2020 er niveauet kommet over niveauet for samme periode i 2019.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/33842
Resume
I sagen beskrives udviklingen i Beskæftigelsesudvalgets mål i tillægget til Beskæftigelsesplan 2020 pr. 2. kvartal 2020. Ledelsesinformation pr. 2. kvartal 2020 kan desuden ses på hjemmesiden data.viborg.dk under ”Beskæftigelse” og ”Kvartalsrapport”.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at ledelsesinformationen pr. 2. kvartal 2020 drøftes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-10-2020
Beskæftigelsesudvalget drøftede ledelsesinformationen pr. 2. kvartal 2020.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog den 2. september 2020 (sag nr. 3) et tillæg til Beskæftigelsesplan 2020 med nye mål for beskæftigelsesindsatsen i lyset af COVID-19.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Udviklingen i målene i tillægget til Beskæftigelsesplan 2020 fremgår af bilag 1 og kan endvidere findes på hjemmesiden data.viborg.dk under ”Beskæftigelse” og ”Kvartalsrapport”. Det er første gang udvalget præsenteres for status på mål i tillægget.
 
Nedenfor gennemgås udvalgte tendenser i ledelsesinformation pr. 2. kvartal 2020.

Beskæftigelsesministeriets benchmarking

Målet om at forbedre Viborg Kommunes placering på Beskæftigelsesministeriets benchmarking (mål nr. 1), der sammenligner kommunerne indbyrdes i forhold til midlertidig offentlig forsørgelse, opdateres ikke i øjeblikket. Beskæftigelsesministeriet har valgt at udskyde offentliggørelsen af den nye liste, som skulle være kommet i marts 2020. Dette skyldes suspensionen af beskæftigelsesindsatsen grundet COVID-19.
 
Midlertidig offentlig forsørgelse
Andelen på midlertidig offentlig forsørgelse (mål nr. 2) pr. 2. kvartal 2020 er 8,4 %, hvilket er på niveau med målet for 2020. Der er her sket en stigning siden 1. kvartal, hvilket særligt skyldes en stigning i A-dagpenge og sygedagpenge som følge af COVID-19. Der ses samtidig en stor positiv udvikling i revalidering og selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse (integrationsydelse).
 
Permanent offentlig forsørgelse
Andelen på permanent offentlig forsørgelse (mål nr. 3) er 10,7 %, hvilket er under målet for 2020 (10,9 %). Der ses dog også her en negativ udvikling siden 1. kvartal, hvilket primært skyldes en stigning i antallet af fleksjobsansættelser. Der er dog samtidig i perioden et fald i antallet på ledighedsydelse (ledige fleksjobbere).
 
Unge
Andelen af unge på midlertidig forsørgelse (mål nr. 4) er 11,2 % og dermed over målet på 11 %. Der ses også her en stigning siden sidste kvartal, hvilket igen skyldes andelen af unge på A-dagpenge og sygedagpenge. Samtidig ses en positiv udvikling siden sidste kvartal i forhold til andelen i jobafklaring og på integrationsydelse.
 
Sygemeldte
Andelen på sygedagpenge (mål nr. 5) pr. 2. kvartal 2020 er 2,2 %, hvilket er over målet på 2 %. Der ses også her en stigning siden sidste kvartal som følge af COVID-19. Det bemærkes, at status på målet vedrørende varighed på sygedagpenge over 52 uger (mål nr. 6) sidst er opdateret med tal fra februar, hvilket skyldes manglende data fra jobindsats.dk.
 
Rummeligt arbejdsmarked og virksomhedssamarbejde
I tillægget til Beskæftigelsesplan 2020 blev der besluttet et nyt mål for et rummeligt arbejdsmarked og virksomhedssamarbejde. Status pr. 2. kvartal 2020 viser, at andelen, der har ordinære timer kombineret med virksomhedspraktik (mål nr. 7) er 29,7 %, hvilket er over målet på 29 %. Der er tale om en lille negativ udvikling siden 1. kvartal 2020.
 
Integration
Andelen af flygtninge og familiesammenførte i selvforsørgelse (mål nr. 8) er 36,3 %, hvilket er over målet på 36 %. Der har de seneste måneder været en markant positiv udvikling. Det samme gælder for andelen af kvinder, som er flygtninge eller familiesammenførte, der er i selvforsørgelse (mål nr. 9). Her er andelen 20,2 % med et mål på 19 %.
 
Forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere
Andelen af forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere (mål nr. 10) er 2,4 % (målet er 2,8 %). Der ses en negativ udvikling siden sidste kvartal, hvilket skyldes COVID-19. Det bemærkes i øvrigt, at Viborg er placeret bedst blandt de sammenlignelige kommuner.
 
Beskæftigelsesministermål
Seneste opgørelse af andelen af forgæves rekrutteringer i RAR Østjylland viser, at raten for forgæves rekrutteringer er 20,7 % i perioden marts til maj 2020, hvilket er under målet på 22 %.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på midlertidig og permanent forsørgelse hænger tæt sammen med udgifterne på politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførelsesområdet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/20097
Resume
Beskæftigelsesudvalget forelægges udkast til Beskæftigelsesplan 2021. Udkastet understøtter målsætningerne i Sammenhængsmodellen. Udkastet indeholder blandt andet beskrivelse af fokusområder, udvalgte indsatser og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2021.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udkast til Beskæftigelsesplan 2021 drøftes med henblik på eventuelle bemærkninger.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-10-2020
Beskæftigelsesudvalget drøftede udkast til Beskæftigelsesplan 2021 med henblik på eventuelle bemærkninger.
 
Det bemærkes, at Beskæftigelsesplanen har fokus på koblingen til sammenhængsmodellen, arbejdsmarkedsområdets kerneydelse samt beskæftigelsesudvalgets værdier for beskæftigelsesindsatsen. Det bemærkes, at endelig udkast godkendes på mødet den 24. november 2020.
Sagsfremstilling

Historik

På møde i Beskæftigelsesudvalget den 11. august 2020 (sag nr. 4) drøftede Beskæftigelsesudvalget fokusområder for Beskæftigelsesplan 2021 og godkendte procesplanen for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021.

Inddragelse og høring

Tillægget til Beskæftigelsesplan 2020, som danner grundlag for store dele af Beskæftigelsesplan 2021, og som blev vedtaget af byrådet den 2. september (sag nr. 3), blev udarbejdet efter inddragelse af FagMED Arbejdsmarked, Integrationsrådet, de faglige organisationer og ViborgEgnens Erhvervsråd.
 
Udkast til Beskæftigelsesplan 2021 er sendt i høring i Integrationsrådet og Handicaprådet i perioden 20. oktober til 3. november 2020 i overensstemmelse med Beskæftigelsesudvalgets beslutning på møde den 11. august 2020 (sag nr. 4). Høringssvar og forslag til ændringer i Beskæftigelsesplan 2021 vedlægges som bilag til den sag som Beskæftigelsesudvalget behandler den 24. november 2020.

Beskrivelse

Beskæftigelsesplan 2021 (bilag 1) tager udgangspunkt i tillægget til Beskæftigelsesplan 2020, hvorfor fokusområder, indsatser og mål i store træk videreføres fra tillægget til Beskæftigelsesplan 2021. Der lægges dog op til nye niveauer for målene med udgangspunkt i forventningerne til arbejdsmarkedet i 2021 og budgettet for 2021. Dertil har beskæftigelsesministeren valgt to yderligere ministermål i tillæg til de tre mål i 2020, som også fremgår af Beskæftigelsesplan 2021. 

Fokusområder og indsatser

Der lægges i Beskæftigelsesplan 2021 op til følgende fem fokusområder: Virksomhedssamarbejde, forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, unge, sygemeldte samt integration.
 
Som det var tilfældet i tillægget til Beskæftigelsesplan 2020, lægges der i Beskæftigelsesplan 2021 op til en række udvalgte indsatser under fire overskrifter – på tværs af fokusområderne:
 • Jobformidling og virksomhedsservice
 • Opkvalificering og efteruddannelse
 • Virksomhedsindsats: Ordinære timer frem for virksomhedspraktik
 • Tæt kontakt og aktiv indsats for alle målgrupper og dermed minimere risiko for marginalisering
 
Mål
Der lægges op til mål inden for hver af fokusområderne samt beskæftigelsesministermål. De foreslåede måleniveauer lægger sig for mål nr. 2, 3, 5 og 6 op ad budgettet for 2021, hvilket betyder, at målene er højere end baseline. Målene kan eventuelt tilrettes i forbindelse med budgetopfølgninger i 2021.
 
De øvrige mål tager udgangspunkt i baseline samt de besluttede måleniveauer i tillægget til Beskæftigelsesplan 2020. Det betyder med andre ord, at der forventes nogenlunde samme niveau i 2021 som i andet halvår af 2020, hvilket skyldes, at eftervirkningerne af COVID-19 også forventes at spille ind på aktiviteten blandt virksomheder og ledigheden i 2021.
 
Beskæftigelsesministeren har som supplement til de tre ministermål fra 2020 (mål nr. 9, 13 og 14) valgt yderligere to ministermål i 2021: Alle skal have en værdig sagsbehandling (mål nr. 11) og Flere ledige skal opkvalificeres (mål nr. 12). Det bemærkes, at der fra Beskæftigelsesministeriets side ikke er udmeldt indikatorer, der kan følges på lokalt niveau. Indikatoren vedrørende mål nr. 12 opdateres, når den modtages fra ministeriet.  

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Efter mødet tilrettes Beskæftigelsesplan 2021 med udgangspunkt i Beskæftigelsesudvalgets ønsker og eventuelle høringssvar fra Integrationsrådet og Handicaprådet. Beskæftigelsesudvalget forelægges Beskæftigelsesplan 2021 til godkendelse på udvalgsmøde den 24. november, ligesom planen forelægges byrådet til forventelig vedtagelse den 16. december 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Det følger blandt andet af § 4 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., at kommunalbestyrelsen senest den 31. december 2020 skal vedtage Beskæftigelsesplan 2021.
Bilag

Sagsid.: 20/3870
Resume
I de seneste mange år har alle udvalgene 3 gange årligt udarbejdet en budgetopfølgning henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Økonomiudvalget besluttede imidlertid på mødet den 22. januar 2020 (sag nr. 10), at der - på grund af implementering af nyt økonomisystem - i 2020 alene udarbejdes 2 budgetopfølgninger opgjort henholdsvis pr. 30. april og 30. september.
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
  
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2020 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september. 2020 godkendes.
 
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet i 2020 forhøjes med 61,2 mio. kr., og
 
3. at merudgiften i 2020 på 61,2 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen (Staten kompenserer for).
 
Endvidere foreslår direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
4. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Beskæftigelsesudvalget godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-10-2020
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september. 2020 godkendes.
 
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet i 2020 forhøjes med 61,2 mio. kr., og
 
3. at merudgiften i 2020 på 61,2 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen (Staten kompenserer for).
 
Beskæftigelsesudvalget indstiller endvidere til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
4. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Beskæftigelsesudvalget godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2020 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2019.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. september
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.04 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
      Beskæftigelsestilbud
29,2
34,8
24,3
-4,9
-10,4
-2,0
Serviceudgifter i alt
29,2
34,8
24,3
-4,9
-10,4
-2,0
 
 
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
 
 
 
 
 
 
       Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
1.510,9
1.510,0
1.571,3
60,4
61,2
-76,6
Overførselsudgifter i alt
1.510,9
1.510,0
1.571,3
60,4
61,2
-76,6
 
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
1.540,1
1.544,8
1.595,6
55,5
50,8
-78,6
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
0,0
0,9
0,3
0,3
-0,6
-0,6
Anlæg i alt
0,0
0,9
0,3
0,3
-0,6
-0,6
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.540,1
1.545,7
1.595,9
55,8
50,2
-79,2
 
Tabel 1
 
Det gælder generelt for en række politikområder, at de er præget af merudgifter afledt af COVID-19 pandemien. Med hensyn til COVID-19 relaterede udgifter har regeringen givet tilsagn om kompensation så kommunerne under et kan forvente en kompensation over bloktilskuddet, så de ekstraordinære udgifter ikke går ud over velfærdsområderne.
 
 
KONKLUSION
Overordnet set er resultatet præget af virkningerne af COVID-19 pandemien, men den forventede merudgift er væsentligt mindre end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
SERVICEUDGIFTER
Mindreudgiften på 10,4 mio. kr. kan primært henføres til de forberedende tilbud for målgruppen. Der er dels en mindreudgift til produktionsskoler på 2,2 mio. kr., en mindreudgift på 6,5 mio. kr. til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Derudover forventes der mindreudgifter på alle de decentrale tilbud.
 
OVERFØRSELSUDGIFTER
Merudgiften skyldes væsentlig flere ydelsesmodtagere, og altovervejende på a-dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp, hvor der er en merudgifter på henholdsvis 58,0 mio. kr. og 11,8 mio. kr. Der er mindreudgifter på driften på 5,4 mio. kr. Sammenholdt med budgetopfølgningen pr. 30. april er den samlede merudgift på politikområdet reduceret med 76,6 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives en væsentlig reduceret virkning af COVID-19 på antallet af sygedagpengemodtagere, samt bedre end forventet udvikling i antallet af modtagere af a-dagpenge. Den samlede merudgift på 61,2 tilskrives fuldt ud virkningen af COVID-19 pandemien. Merudgiften er selvsagt behæftet med usikkerhed ift. den fremtidige påvirkning af COVID-19 pandemien på den generelle konjunkturudvikling.
 
ANLÆG
Ombygningen af Klostermarken 16 – STU forventes nu først afsluttet i 2021, således at et beløb på 0,6 mio. kr. forventes at skulle overføres til næste år.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2020 og hvor der samtidig i 2020-2024 er afsat min. 2 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget har kun det ene anlægsprojekt vedrørende ombygning af Klostermarken 16, og der er derfor ingen oversigt over forventet tidsforløb. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/3866
Resume
Udvalget drøfter det vedtagne budget 2021-2024 på Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder, herunder konkret håndtering af de budgetudfordringer, der blev rejst ifm. budgetlægningen.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1.  at budgetudfordringerne rejst ifm. budgetlægningen for 2021-2024 og udmøntningen af budget 2021-2024 på politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet drøftes og tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-10-2020
Beskæftigelsesudvalget drøftede budgetudfordringerne rejst ifm. budgetlægningen for 2021-2024 og udmøntningen af budget 2021-2024 på politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet og tog disse til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.
 
Beskæftigelsesudvalget har behandlet budgetforslaget på udvalgets eget område på møderne den 24. marts, 21. april, 2. juni 2020 samt 11. august 2020.
 
Byrådet vedtog budget 2021-2024 på deres møde den 7. oktober 2020 (sag nr. 21).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalget drøftede ifm. budgetlægningen for 2021-2024 følgende fire udfordringer (uden beløb), som fremgår at udvalgets budgethæfte:
 
 • Konjunkturændringer på arbejdsmarkedet
 • Seniorpension
 • Sprogcenter Viborg
 • Udgifter i relation til COVID19
 
Alle fire udfordringer er i varierende påvirket af Covid-19, og situationen udvikler sig kontinuerlig. I det vedtagne budget på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet er der, som det eneste område i kommunen, indregnet en effekt af Covid-19 i 2021. Budgettet er naturligvis behæftet med en større usikkerhed end normalt. Budgettet er afstemt med måltallene i tillægget til beskæftigelsesplanen, som udvalget drøfter hvert kvartal.
 
På udvalgsmødet vil forvaltningen orientere om udmøntningen af budgettet på Arbejdsmarkeds- og området, og med udvalget drøfte hvordan de fire ovennævnte udfordringer foreslås håndteret.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/21493
Resume
Viborg Kommune, STU Viborg, Havredal Praktiske Uddannelser og Springbrættet har fået tilsagn om tilskud fra Pulje til bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse (STU). Denne sag giver en kort status på projektet.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-10-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget blev på mødet den 29. oktober 2019 (sag nr. 5) orienteret om, at der var givet et tilsagn på 3.972.879 kr. til at dække projektperioden fra 1. oktober 2019 til 31. juli 2023.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Projektet er et samarbejde mellem Viborg Kommune, STU Viborg, Havredal Praktiske Uddannelser og Springbrættet. Der er givet tilsagn om 3.972.879 kr., hvilket svarer til det ansøgte beløb.
 
Midlerne fra puljen går til projekt JobDirect, som har til formål at skabe et sammenhængende udslusningsforløb for STU-elever i Viborg Kommune, hvor flere elever udsluses til ordinær uddannelse eller beskæftigelse (herunder fleksjob og løntilskud) og undgår passiv offentlig forsørgelse.
 
Projektet har tre fokusområder i udslusningsforløbet:
 • En gennemgående kontaktperson/jobkonsulent til alle tredjeårselever
 • En målrettet jobkonsulentfunktion til alle tredjeårselever
 • Udslusningssamtaler: En styrket samarbejdsmodel mellem jobcenter, STU-udbyderne
 • og den unge
 
Projekt JobDirect har en bred målgruppe, da der deltager tre STU-udbydere, der henvender sig til målgrupper med forskelligt funktionsniveau. Målgruppen omfatter dermed borgere med bl.a. autisme, ADHD, psykiske lidelser, svære bevægelseshandicap, udviklingshæmning og erhvervet hjerneskade.
 
Status på projektet
Det har på trods af Corona-nedlukningen i foråret været muligt at fastholde projektaktiviteterne. Der har været afholdt praktikforløb, udslusningssamtaler er gennemført og alle tredjeårselever har haft en fast kontaktperson. Der er ligeledes arbejdet med at styrke samarbejdet mellem STU-udbyderne og den kommunale forvaltning med møder med både arbejdsmarkedsområdet, Socialafdelingen og Familieafdelingen. Senere på året vil der også ske en inddragelse af de skoler og specialklasser, som typiske afgiver elever til STU-forløb.
 
Projektet forløber således planmæssigt og styrker indsatsen for bedre og sammenhængende udslusningsforløb fra STU. Der var pr. 30. juni 2020 34 elever i projektet. I løbet af projektets fire år (2019-2023) forventes i alt 136 elever. De foreløbige resultater peger på at projektet understøtter fokus på praktikker undervejs i STU-forløbet. Samtidig forpligter projektet i endnu højere grad end tidligere, at der laves en plan for alle elever, når de afslutter STU.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/34685
Resume
Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets fællesmøde med FagMED Arbejdsmarked tirsdag den 24. november 2020. Dagsordenen indeholder blandt andet punkter, som medarbejdersiden af FagMED Arbejdsmarked ønsker at drøfte med udvalget.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden til fællesmødet med FagMED Arbejdsmarked den 24. november 2020 godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-10-2020
Beskæftigelsesudvalget godkendte forslag til dagsorden til fællesmødet med FagMED Arbejdsmarked den 24. november 2020.
Sagsfremstilling

Historik

Sidste fællesmøde mellem FagMED Arbejdsmarked og Beskæftigelsesudvalget blev afholdt den 2. juni 2020. Der afholdes to møder årligt.

Inddragelse og høring

Medarbejdersiden i FagMED Arbejdsmarked er kommet med ønsker til dagsordenspunkter til drøftelse på fællesmødet.

Beskrivelse

Som led i det gode samarbejde med FagMED Arbejdsmarked, holder Beskæftigelsesudvalget fællesmøde med FagMED Arbejdsmarked tirsdag den 24. november 2020.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslag til en dagsorden, der blandt andet indeholder punkter fra medarbejdersiden i FagMED Arbejdsmarked (bilag 1).

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

I 2021 holder Beskæftigelsesudvalget fællesmøder med FagMED Arbejdsmarked følgende dage:
 • Den 1. juni 2021
 • Den 9. november 2021

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/28698
Resume
Formandskaberne i Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har drøftet, hvordan kultur kan bruges som trivsels- og sundhedsfremme.
I sagen beskrives et pilotprojekt udarbejdet i overensstemmelse med drøftelserne.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at pilotprojektet vedrørende kultur som trivsels- og sundhedsfremme godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-10-2020
Beskæftigelsesudvalget godkendte pilotprojektet vedrørende kultur som trivsels- og sundhedsfremme.
Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på mødet den 2. juni 2020 (sag nr. 7) kultur som trivsels- og sundhedsfremme og besluttede at indkalde til møde med deltagelse af formandskaberne for Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på en drøftelse af perspektiverne.
 
På møder den 22. juni og 16. september 2020 har formandskaberne drøftet spørgsmålet og bedt forvaltningen udarbejde et forslag til et pilotprojekt vedrørende kultur som trivsels- og sundhedsfremme.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Formandskaberne i Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har ønsket en beskrivelse af, hvordan et projekt med kulturelle aktiviteter kan bidrage til trivsel og sundhed for borgere i Viborg Kommune.
 
Formål
Formålet med pilotprojektet er 1) at bidrage til øget livskvalitet, energi og personlig handlekraft samt 2) at skabe grundlag for nye fællesskaber blandt kommunens borgere. Forslaget understøtter sammenhængsmodellens målsætninger om ensomhed, trivsel og tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
Målgruppe
Målgruppen er voksne, som på grund af psykisk sårbarhed eller manglende personlig handlekraft er begrænset i deres sociale liv. For eksempel i forbindelse angst, stress, udbrændthed eller længerevarende sygdom. Som deltager skal man være motiveret for at lade sig inspirere, stimulere og motivere af kreative, kulturelle aktiviteter.
 
Tilbuddet henvender sig ligeværdigt til både mænd og kvinder i hele Viborg Kommune.
 
Indhold og form
Der tilrettelægges et forløb af 10 ugers varighed med kulturelle aktiviteter to formiddage om ugen.
Eksempler på aktiviteter:
 • Koncerter, korsang, musikudøvelse, guidet fællessang
 • Højtlæsning, skriveworkshops, guidet fælleslæsning
 • Udstillinger, maleworkshops, kunstrefleksioner
 • Gåture, meditation, naturyoga, besøg i kommunens børneskove
 • Fælles deltagelse i lokale sportsevents, møde med lokale sports- eller andre ”kendisser”
 
De enkelte aktiviteter varetages af kulturelle institutioner, aktiviteter eller tilbud i kommunen, og afvikles af medarbejdere herfra.
 
En projektleder med pædagogisk, psykologisk eller sundhedsfaglig baggrund tilrettelægger aktiviteterne i samarbejde med de kulturelle ”leverandører”. Projektlederen er med i alle aktiviteter og vil derved kunne understøtte den sociale dynamik, etablering af venskaber, netværk m.v. på holdet.
 
Rekruttering
Rekrutteringen til tilbuddet sker dels ved annoncering i ugeaviser, på informationstavler og gennem medarbejdere fra Sundhedsområdet, Socialområdet og Beskæftigelsesområdet, ligesom læger, psykologer m.v. informeres om tilbuddet.

Organisering
Projektet tænkes organisatorisk forankret i Sundhed (Sundhedscenter Viborg), hvorfra samarbejdet med de kulturelle tilbud organiseres og den borgerrettede aktivitet tilrettelægges.
 
I et af de relevante områder frikøbes en medarbejder på halv tid i et halvt år til at gennemføre pilotprojektet.
 
Der gennemføres et pilotprojekt af et halvt års varighed med to forløb á 10 uger, med holdstørrelser på 10-12 deltagere.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Pilotprojektet forventes at kunne sættes i værk inden udgangen af 2020, således at det første af to forløb kan påbegyndes ultimo januar 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der regnes med en udgift på 180.000 kr., som dækker løn til en medarbejder på halv tid i et halvt år samt diverse projektomkostninger. Beløbet deles ligeligt mellem de tre områder; Kultur & Udvikling, Social, Sundhed & Omsorg og Beskæftigelse, Økonomi & Personale. Finansieringen sker indenfor rammen af eksisterende budgetter.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/33207
Resume
Udlændingestyrelsen har udmeldt kommunernes flygtningekvoter for 2021 ud fra en
forventning om, at 600 flygtninge på landsplan (kaldet landstallet) meddeles ophold. Det
betyder, at Viborg Kommune forventes at modtage 21 flygtninge under flygtningekvoten i 2021.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-10-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år i april et forventet antal flygtninge til
boligplacering i kommunerne det efterfølgende år (landstallet). I 2021 forventes
landstallet at være på 600 flygtninge. Sammen med udmeldingen udsendes foreløbige
kommunekvoter. Viborg Kommunes kvote blev opgjort til 21 flygtninge i 2021. Kvoterne bygger på en matematisk model, der omfatter parametrene befolkningsgrundlag, antal familiesammenførte samt andelen af flygtninge og indvandrere af befolkningen.
 
Kommunerne i Region Midtjylland har via KKR Midtjylland mulighed for at indgå
aftale om en anden indbyrdes fordeling af de flygtninge, som forventes visiteret til boligplacering i kommunerne i Midtjylland (183 flygtninge i 2021), end den matematiske model tilsiger. Kommunerne i Region Midtjylland har ikke gjort brug af den mulighed. Det betyder, at Viborg Kommunes kvote for 2021 er 21 flygtninge (bilag 1). Tallet kan dog blive justeret, hvis landstallet ændrer sig mere end 40 %.
 
Ud over de visiterede flygtninge, modtager kommunen også familiesammenførte til flygtninge, der allerede bor i kommunen. Sagsbehandlingstiden på familiesammenføringssager i Udlændingestyrelsen er i øjeblikket på maksimalt 10 måneder. Herudover forventes det, at Viborg Kommune vil modtage et antal kvoteflygtninge i 2021, som typisk vil komme direkte fra flygtningelejre. Det vil ofte være personer, som har brug for en særlig behandling.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/28737
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-10-2020
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.
 
Temamødet den 3. december 2020 aflyses.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/20153
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.  
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-10-2020
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag