You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 5. januar 2021 kl. 09:30

Mødested Teams-møde
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/48413
Resume
I sagen gives en status på ledigheden i Viborg Kommune og herunder udviklingen i løbet af COVID-19 perioden.
Der var pr. 6. december 2020 170 flere tilmeldte ledige i Viborg Kommune sammenlignet med antallet den 9. marts 2020. I forhold til data fra den seneste status i Beskæftigelsesudvalget den 24. november 2020 var der pr. 6. december 2020 28 færre tilmeldte ledige i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at
 
 1. status på arbejdsmarkedsområdet drøftes og tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 05-01-2021
Beskæftigelsesudvalget drøftede status på arbejdsmarkedsområdet og tog denne til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Seneste status på arbejdsmarkedsområdet blev behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde i november (link til sag nr. 1 i Beskæftigelsesudvalget den 24. november 2020).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Udviklingen i ledigheden fra uge 9-49

Forvaltningen har udarbejdet data, som viser udviklingen i ledigheden i Viborg Kommune i perioden fra uge 9-49. Data findes i bilag 1 og beskrives nærmere herunder.
 
For så vidt angår ændringen i antal tilmeldte ledige var der pr. 6. december 2020 9,3 % flere tilmeldte ledige end der var registreret den 8. marts 2020. Ved sidste statusmåling den 17. november 2020 var ændringen i Viborg Kommune på 10,9 %.
Ændringen i Viborg Kommune er lavere end både landsgennemsnittet og sammenlignet med Øst- og Vestjylland. På baggrund af data fra Beskæftigelsesministeriet er der i bilag 2 udarbejdet en oversigt over udviklingen fordelt på regionale områder og kommunerne i Øst- og Vestjylland.
 
Ledighedsprocenten i Viborg Kommune har siden juli 2020 ligget stabilt på omkring 3,6 % af arbejdsstyrken.
 
Antallet af ledige dagpengemodtagere steg som følge af COVID-19 i marts 2020, hvilket gjorde, at antallet steg til over niveauet for samme periode i 2019. Der er løbende sket en udligning i forskellen mellem de to perioder i 2019 og 2020, dog med en svag stigning igen frem mod uge 49 2020.
 
For jobparate kontanthjælpsmodtagere var der en svag stigning i starten af perioden og antallet steg til over niveauet for samme periode i 2019. Dog har stigningen ikke været nær så markant, som den var for antallet af dagpengemodtagere, og niveauet er igen lavere end samme periode i 2019.
 
Ledigheden blandt de unge uddannelsesparate har i mindre grad været påvirket af COVID-19, og fra juli 2020 har antallet ligget under niveauet for samme periode i 2019.
Derimod ses der en påvirkning, hvis der ses på antallet af alle unge på midlertidig offentlig forsørgelse. For denne målgruppe var der en stigning fra marts 2020, og antallet steg til over niveauet for samme periode i 2019. Der er løbende sket en udligning i forskellen mellem de to perioder, men antallet i 2020 er fortsat højere end samme periode i 2019.
 
For så vidt angår udviklingen i ledigheden for aktivitetsparate, integrationsborgere, ressourceforløb, jobafklaring og revalidender har denne gruppe samlet set ikke været påvirket af COVID-19.
 
Såfremt der kigges samlet på en bred gruppe af ledige i kontanthjælpssystemet (aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere, unge på uddannelseshjælp, integrationsborgere, personer i jobafklaringsforløb og ledige på ressourceforløb og ledighedsydelse) ses det, at denne gruppe ikke har været påvirket af udfordringerne på baggrund af COVID-19 som forsikrede ledige. På landsplan har der i 2020 været et fald i ledige på kontanthjælpsydelser på 8,5 % fra februar til oktober, og ikke én kommune har haft en stigning. Viborg Kommune har haft et fald på 9,93 %.
 
Antallet af sygdagpengemodtagere steg som følge af COVID-19 i marts 2020, dog med et kraftigt fald igen frem mod juni 2020. I øjeblikket ses der igen en stigning i antallet på sygedagpenge og antallet er over niveauet for samme periode i 2019.
For sygedagpengeområdet er der aktuelt sket en forlængelse af ordningen, som sikrer sygedagpengeretten for borgere i risikogruppen. Borgerne har ret til sygedagpenge i perioden, hvor de ikke kan udføre deres arbejde på grund af smittefaren. Ordningen er forlænget frem til 31. marts 2021.
 

Øvrige tendenser på arbejdsmarkedsområdet

Med finanslovsaften for 2021 bliver der samlet afsat 640 millioner kr. til opkvalificering i 2021-2024. Det nye i denne opkvalificeringspulje er blandt andet, at ledige på dagpenge har ret til 110 % dagpengesats, såfremt de uddanner sig til SUSO-assistent eller indenfor et mangelområde med grøn omstilling. Derudover får ledige ret til et kort jobrettet kursus, og der kommer ekstra hjælp til mindre virksomheder i kriseramte brancher og særlig hårdt ramte områder.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/48402
Resume
Viborg Kommune indgår sammen med CABI (et selvejende videnscenter om beskæftigelsesindsatsen under Beskæftigelsesministeriet) og en anden kommune i en projektgruppe. Projektgruppen er ved at udarbejde et projektforslag om etablering af fritidsjob til unge, der har brug for støtte til at komme ind på arbejdsmarkedet. Afdelingsleder for Job & Unge i Jobcenter Viborg giver på mødet et oplæg om fritidsjobindsatsen.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi og Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget tager oplæg om fritidsjobindsatsen til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 05-01-2021
Beskæftigelsesudvalget tog oplæg om fritidsjobindsatsen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget havde den 19. oktober 2020 møde med Københavns Kommune, hvor fritidsjobindsatsen blev fremhævet som et centralt redskab for at sikre flere unge i beskæftigelse. Det gælder både unge med etnisk dansk baggrund og unge med anden etnisk baggrund.

Inddragelse og høring

I Viborg Kommune samarbejder grundskoleområdet og arbejdsmarkedsområdet tæt om udviklingen af projektet. Projektmodellen bliver udarbejdet af de involverede parter og vil blive udfoldet i samarbejdes med virksomhederne, såfremt projektet godkendes.

Beskrivelse

Baggrund

Der er evidens for, at manglen på beskæftigelse eller fritidsjob påvirker sandsynligheden for at være udsat som 21-24-årig. Samtidigt er antallet af unge med fritidsjob lavere end i 2008, og trods en stigende tendens fra 2014, er antal fritidsjob endnu ikke på niveau med 2008.
 
Med projektet er det målet at etablere en særlig indsats for at styrke arbejdsmarkedsidentiteten samt indsigten og erfaringen med arbejdsmarkedet hos 13-17-årige, der er i risiko for at ende uden uddannelse eller beskæftigelse.
 

Modellen

CABI bliver projektejer, og to kommuner (hvoraf Viborg Kommune er den ene) indgår som partnere, der udvikler og tester to pilotprojekter, hvis projektet bliver godkendt.
 
Den ene kommune vil stå for udviklingen og test af pilotprojekt 1 om udvikling af en skoletjeneste for fritidsjob. Den anden kommune (Viborg Kommune) udvikler og gennemfører pilotprojekt 2, der primært fokuserer på den virksomhedsrettede indsats for at skabe flere jobåbninger. Der vil være tæt videndeling mellem parterne, og begge kommuner implementerer de to pilotprojekter lokalt.
Godkendes projektet vil indsatsen blive implementeret og forankret på tværs af Ungdomsskolen og Jobcentret med fælles fysisk lokation. Det forventes at blive på Viborg Ungdomsskole.

Sammenhængsmodellen

Fritidsjobindsatsen taler ind i Viborg Kommunes Sammenhængsmodel, idet der skabes sammenhæng for borgeren ved at give de unge bedre forudsætninger i overgangene fra grundskole, til uddannelse og beskæftigelse. Konkret understøtter det især målsætningerne om at øge borgernes uddannelsesniveau, øge antallet med relevante kvalifikationer ift. arbejdsmarkedets behov, understøtte at flere borgere skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, og målsætningen om, at en mindre andel af borgerne skal være på offentlig forsørgelse.
 
Samtidigt tænkes fritidsjobindsatsen sammen med eksisterende initiativer som Task Force Viborg og erhvervsmentorindsatsen samt integrationsprojektet, der arbejder for fritidsjob til unge flygtninge/indvandrer. Indsatsen kan også tænkes sammen med den spireordning via fritidsjobs, der er under afdækning på omsorgsområdet for at kunne øge rekrutteringen.
 
Afdelingsleder i Job & Unge deltager på mødet og giver oplæg om de foreløbige tanker for indsatsen.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt der opnås støtte til projektet, løber det i perioden 2021-2024.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/49360
Resume
Byrådet har anmodet fagudvalgene om at drøfte opfølgningen på Sammenhængsmodellens mål og, senest den 8. januar 2021, at melde tilbage til byrådet, hvilke målsætninger i Sammenhængsmodellen, man særligt i 2021 vil prioritere. På denne baggrund skal udvalget således drøfte, hvilke mål man vil prioritere i det kommende år.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
 1. at udvalget drøfter, hvordan de forskellige mål kan understøttes yderligere, og
 
 1. at udvalget – med henblik på tilbagemelding til byrådet – drøfter, hvilke mål i Sammenhængsmodellen udvalget særligt vil prioritere i 2021 samt hvilke udvalg der eventuelt ønskes samarbejde med.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 05-01-2021
Beskæftigelsesudvalget drøftede, hvordan målene i Sammenhængsmodellen kan understøttes yderligere i 2021.
 
Hertil bemærkede Beskæftigelsesudvalget, at udvalget i Beskæftigelsesplan 2021 med blik for sammenhængsmodellen har valgt fokusområder og særlige indsatser i 2021, men at udvalget i tillæg hertil også ønsker, at der iværksættes en tidligere forebyggende indsats for sikre uddannelse og beskæftigelse til flere unge ved at igangsætte initiativer rettet mod fritidsjob.
 
Udvalget bemærkede endvidere, at det er vigtigt, at beskæftigelsesindsatsen løbende justeres under observation af situationen på arbejdsmarkedet, og at forvaltningen iværksætter nødvendige indsatser, som kan imødekomme gældende udfordringer.
 
Beskæftigelsesudvalget drøftede efterfølgende, hvilke mål i Sammenhængsmodellen udvalget særligt vil prioritere i 2021. Beskæftigelsesudvalget besluttede særligt at prioritere følgende mål i Sammenhængsmodellen i 2021. Målene fremgår også af Beskæftigelsesplan 2021.
 
 • Mål nr. 1.1: Borgernes uddannelses-/kompetenceniveau skal højnes
 • Mål nr. 1.4: 90 % af unge har taget en ungdomsuddannelse inden de er 25 år
 • Mål nr. 3.2: Vi vil understøtte et socialt ansvarligt arbejdsliv, hvor alle borgere kan bidrage til arbejdsmarkedet
 • Mål nr. 4.2: Antallet af arbejdspladser stiger med 5 % frem mod 2025
 • Mål nr. 4.4: Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov
 • Mål nr. 4.5: En større andel af borgerne i Viborg Kommune skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentlig forsørgelse
 
Slutteligt drøftede Beskæftigelsesudvalget, hvilke udvalg Beskæftigelsesudvalget ønsker at samarbejde med. Beskæftigelsesudvalget besluttede, at udvalget vil samarbejde med:
 
 • Børne- og Ungdomsudvalget om det fælles samarbejde mellem grundskolen og uddannelsesvejledningen, herunder om fritidsjobsindsatsen, søgning til ungdomsuddannelserne samt det obligatoriske emne i grundskolen om uddannelse og job (U&J undervisning),
 • Social- og Sundhedsudvalget om unges rygevaner, og
 • Ældre- og Aktivitetsudvalget om mangel på arbejdskraft, opkvalificering og rekruttering til omsorgsområdet, herunder særligt SOSU-området.
Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet besluttede blandt andet, at opfølgningen på målene skulle sendes videre til fagudvalgene med henblik på drøftelse af, hvordan de forskellige mål kan understøttes yderligere. Herudover blev fagudvalgene anmodet om, senest den 8. januar 2021, at melde tilbage til byrådet, hvilke målsætninger man særligt i 2021 vil prioritere.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Borgerundersøgelsens dataindsamling fandt sted fra den 8. til den 23. september 2020 og havde en svarprocent på 44 %. Resultaterne fremgår af rapporten i bilag nr. 1.
 
Med resultaterne fra borgerundersøgelsen er der nu resultater for ”år 1”, som kan sammenlignes med den baseline, der blev fastlagt i 2019. Den samlede opfølgning fremgår af bilag nr. 2.
 
Af resultaterne fra borgermålingen og opfølgningen på alle Sammenhængsmodellens mål kan der blandt andet fremhæves:
 
 • 8 % – eller ca. 6.500 personer ud af kommunens borgere – led i 2019 af ”svær ensomhed”. Dette er i 2020 faldet til 7 %.
 • I 2019 havde 44 % af kommunens borgere det seneste år udført frivilligt arbejde. Dette var i 2020 faldet til 38 %.
 • Antallet af rygere ligger stabilt omkring 13 %, men der er i aldersgruppen 25-34 år sket en markant stigning i andel daglige rygere fra 12 % i 2019 til 23 % i 2020.
 • 58 % er tilfredse eller meget tilfreds med udbuddet af events og større begivenheder i Viborg Kommune mod 66 % i 2019 (Sammenhængsmodellens målsætning er 80 %). Dette skyldes med stor sandsynlighed Corona-nedlukningen.
 • Indbyggertallet i Viborg Kommune faldt i 2019 med 182 indbyggere (Sammenhængs-modellens mål er en årlig vækst på 500 indbyggere)
 • 17 byer i Viborg Kommune oplevede vækst i 2019, men 23 byer havde et faldende indbyggertal (Sammenhængsmodellens mål er vækst i alle byer over 200 indbyggere)
 • 93,3 % af eleverne opnåede mindst 2 i dansk og matematik i 2019/20, som er en stigning fra 89,3 % (Sammenhængsmodellens mål er 92 %).
 
På denne baggrund kan det drøftes hvilke specifikke mål, som udvalget ønsker at have et særligt fokus på i 2021.
 
Til brug for udvalgets drøftelse, har forvaltningen udarbejdet en oversigt over udvalgte indsatser på arbejdsmarkedsområdet inden for Sammenhængsmodellens målsætninger (bilag 3). Af bilaget fremgår også arbejdsmarkedsområdets samarbejdspartnere inden for de respektive indsatser. Det bemærkes, at flere af indsatserne er med til at opfylde flere målsætninger i Sammenhængsmodellen, men at bilaget – for overskuelighedens skyld – kun beskriver hver indsats én gang.
 
Af bilag 3 fremgår, at der er iværksat indsatser inden for alle temaer i Sammenhængsmodellen. Indsatser, der er under planlægning, eller hvor der endnu ikke er modtaget et svar på en eventuel puljeansøgning, er markeret med en stjerne.
 
Det fremgår endvidere af bilag 3, at der særligt er iværksat tværgående indsatser inden for følgende målsætninger:
 
 • Mål nr. 1.1. om at øge borgernes uddannelses- og kompetenceniveau
 • Mål nr. 1.4. om at øge andelen med en ungdomsuddannelse
 • Mål nr. 3.2. om at understøtte et socialt ansvarligt arbejdsliv
 • Mål nr. 4.5. om at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet og reducere andelen på offentlig forsørgelse. 
 
I forhold til udvalgets tidligere prioriteringer af målsætninger i 2020 (markeret med et sort blad i bilaget) er der iværksat indsatser inden for alle målsætninger på nær mål nr. 5.1. om at reducere antallet af rygere samt mål nr. 5.2. om at øge andelen af borgere med et sundt kostmønster. Det bemærkes dog, at Jobcenter Viborg understøtter disse målsætninger i normalindsatsen i form af blandt andet samtaler samt henvisning til relevante aktører.
 
Slutteligt er de målsætninger i Sammenhængsmodellen, som udvalget særligt har prioriteret i Beskæftigelsesplan 2021, markeret med et rødt blad i bilag 3.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Der skal gives en tilbagemelding til byrådet senest den 8. januar 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/48929
Resume
I sagen beskrives udviklingen i Beskæftigelsesudvalgets mål i tillægget til Beskæftigelsesplan 2020 pr. 3. kvartal 2020. Ledelsesinformation pr. 3. kvartal 2020 kan desuden ses på hjemmesiden data.viborg.dk under ”Beskæftigelse” og ”Kvartalsrapport”.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at ledelsesinformationen pr. 3. kvartal 2020 drøftes og tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 05-01-2021
Beskæftigelsesudvalget drøftede ledelsesinformationen pr. 3. kvartal 2020 og tog denne til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog den 2. september 2020 (link til sag nr. 3 i byrådet 2. september 2020) et tillæg til Beskæftigelsesplan 2020 med nye mål for beskæftigelsesindsatsen i lyset af COVID-19. Seneste status på målene i tillægget blev drøftet i Beskæftigelsesudvalget på mødet den 27. oktober 2020 (link til sag nr. 2 i Beskæftigelsesudvalget 27. oktober 2020).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Udviklingen i målene i tillægget til Beskæftigelsesplan 2020 fremgår af bilag 1 og kan endvidere findes på hjemmesiden data.viborg.dk under ”Beskæftigelse” og ”Kvartalsrapport”.
 
Nedenfor gennemgås udvalgte tendenser i ledelsesinformation pr. 3. kvartal 2020.

Beskæftigelsesministeriets benchmarking

Ved seneste opdatering af Beskæftigelsesministeriets benchmarking fik Viborg placeringen nr. 43 (tidligere placering var nr. 48) (mål nr. 1). Samtidig er kommunens rammevilkår dog forbedret til en plads nr. 40 (tidligere nr. 58). Den markante ændring i rammevilkårsplacering skyldes primært, at førtidspension ikke længere indgår i beregningsgrundlaget.
 
Forskellen mellem Viborg Kommunes placering og rammevilkår betyder, at antallet af ledige er lidt højere end forventet. Konkret svarer det til samlet 30 flere ledige borgere end forventet.
 
Nedenstående tabel viser Viborg Kommunes placering og rammevilkår i forhold til de enkelte ydelseskategorier og samlet.
 
 
Placering
Rammevilkår
A-dagpenge
54
37
Kontanthjælp
47
40
Sygedagpenge
42
63
Ydelsesgrupperne samlet
43
40
 
Nedenstående tabel viser rammevilkår og placering af ydelserne samlet på tværs af en række kommuner og Viborg.
 
 
Placering
Rammevilkår
Herning
23
46
Esbjerg
28
66
Viborg
43
40
Horsens
80
65
Silkeborg
86
36
 
I bilag 1 findes yderligere informationer om det faktiske antal ledige og det forventede antal ledige i forhold til de enkelte ydelsesområder og kommuner.
 
Midlertidig offentlig forsørgelse
Andelen på midlertidig offentlig forsørgelse (mål nr. 2) pr. 3. kvartal 2020 er 8,5 %, hvilket er en anelse dårligere end målet for 2020 (8,4 %). Der er her sket en stigning siden 2. kvartal, hvilket særligt skyldes en stigning i A-dagpenge og sygedagpenge som følge af COVID-19. Der ses samtidig en positiv udvikling inden for blandt andet jobafklaring og selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse (integrationsydelse).
 
Permanent offentlig forsørgelse
Andelen på permanent offentlig forsørgelse (mål nr. 3) er 10,7 %, hvilket er bedre end målet for 2020 (10,9 %). Andelen på permanent forsørgelse er på niveau med 2. kvartal, og der er i perioden sket et fald i antallet på ledighedsydelse (ledige fleksjobbere) og en lille stigning inden for fleksjob og seniorpension (en del af førtidspension).
 
Unge
Andelen af unge på midlertidig forsørgelse (mål nr. 4) er 11,4 % og dermed dårligere end målet på 11 %. I alt er 1.464 unge på midlertidig offentlig forsørgelse (målet er 1.400 unge). Der ses en stigning siden sidste kvartal, hvilket skyldes andelen af unge på A-dagpenge, sygedagpenge og uddannelseshjælp. Samtidig ses en positiv udvikling siden sidste kvartal i forhold til andelen i jobafklaring og på integrationsydelse.
 
Sygemeldte
Andelen på sygedagpenge (mål nr. 5) pr. 2. kvartal 2020 er 2,2 %, hvilket er dårligere end målet på 2 %. Andelen er på niveau med 2. kvartal 2020. Antallet på sygedagpenge og jobafklaring, som har været på ydelserne i over 52 uger (mål nr. 6), er 387 pr. august 2020, hvilket er de nyest tilgængelige tal. Dette er bedre end målet på 490 borgere.
 
Rummeligt arbejdsmarked og virksomhedssamarbejde
Status pr. 3. kvartal 2020 viser, at andelen, der har ordinære timer kombineret med virksomhedspraktik (mål nr. 7) er 29,8 %, hvilket er bedre end målet på 29 %. Der er tale om en positiv udvikling siden 2. kvartal 2020.
 
Integration
Andelen af flygtninge og familiesammenførte i selvforsørgelse (mål nr. 8) er 36,4 % pr. september 2020, hvilket er bedre end målet på 36 %. Det samme gælder for andelen af kvinder, som er flygtninge eller familiesammenførte, der er i selvforsørgelse (mål nr. 9). Her er andelen 20,6 % pr. september 2020, hvilket er bedre end målet på 19 %.
 
Forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere
Andelen af forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere (mål nr. 10) er 2,6 %, og således bedre end målet på 2,8 %. Der ses dog en negativ udvikling siden sidste kvartal. Det bemærkes i øvrigt, at Viborg fortsat er placeret bedst blandt de sammenlignelige kommuner.
 
Beskæftigelsesministermål
Seneste opgørelse af andelen af forgæves rekrutteringer i RAR Østjylland fra september 2020 viser, at raten for forgæves rekrutteringer er 18 %, hvilket er bedre end målet på 22 %.
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i november 2020 i samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) i 2019 udarbejdet en analyse af handicappedes beskæftigelsesgrad på landsplan. Analysen viser, at 58 % af personerne med handicap var i beskæftigelse i 2019, mens det gælder for 37 % af personerne med større handicap. Dette er en positiv udvikling siden sidste analyse i 2016.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/28737
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 05-01-2021
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/49404
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 05-01-2021
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Forvaltningen orienterede om søgte puljer siden sidst, herunder tilsagn og afslag:

Puljer med tilsagn om støtte:

 • Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Pulje til Uddannelsesambassadør III
 

Puljer med afslag om støtte:

 • Pulje til Implementering af LAB III
 
Forvaltningen fortalte, at forligspartierne bag reformen af førtidspension og fleksjob blev den 11. december 2020 enige om en række initiativer til justering af ressourceforløbsordningen, der skal skabe bedre ressourceforløb til gavn for landets udsatte borgere.
 
Forvaltningen orienterede om, at de har modtaget en henvendelse fra Rigsrevisionen.
Rigsrevisionen vil undersøge om Beskæftigelsesministeriets, Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes indsats for at sikre sammenhængende forløb for borgere med psykiske lidelser har været tilfredsstillende.
 
Rigsrevisionen vil gennemgå sager vedrørende borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb i perioden 1. januar 2017-1. januar 2020. Der er fokus på borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb, der har et samtidigt forløb i sygehuspsykiatrien. Det drejer sig konkret om 2 sager i Viborg.
 
Forvaltningen orienterede slutteligt om, at landets kommuner alle er blevet bedt om inden udgangen af februar 2021 at tjekke om nedsættelse i kontanthjælpen på baggrund af 225-timers reglen er korrekt, fordi Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har konstateret uoverensstemmelse mellem en fritagelsesmarkering i fagsystemet og udbetalingen til borgerne.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.