You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 26. januar 2021 kl. 08:00

Mødested Teams-møde
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/1310

Resume

Med sagen får Beskæftigelsesudvalget en status på ledigheden i Viborg Kommune og herunder udviklingen i løbet af COVID-19 perioden.
Der var pr. 3. januar 2021 336 flere tilmeldte ledige i Viborg Kommune sammenlignet med antallet den 9. marts 2020. I forhold til den seneste status i Beskæftigelsesudvalget den 5. januar 2021 (data fra den 6. december 2020), var der pr. 3. januar 2021 166 flere tilmeldte ledige i Viborg Kommune.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-01-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede orienteringen og tog denne til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Den seneste status på arbejdsmarkedsområdet blev behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 5. januar 2021 (link til sag nr. 1 i Beskæftigelsesudvalget den 5. januar 2021).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Udviklingen i ledigheden fra uge 9-53
Forvaltningen har udarbejdet data, som viser udviklingen i ledigheden i Viborg Kommune i 2020 i perioden fra uge 9-53. Data findes i bilag 1 og beskrives nærmere herunder.

 
For så vidt angår ændringen i antal tilmeldte ledige var der pr. 3. januar 2021 18,4 % flere tilmeldte ledige i Viborg Kommune end der var registreret den 8. marts 2020. Det er en markant stigning siden sidste statusmåling den 6. december 2020, hvor ændringen i Viborg Kommune var på 9,3 %.
 
Ændringen i Viborg Kommune er dog lavere end både landsgennemsnittet og sammenlignet med Øst- og Vestjylland. På baggrund af data fra Beskæftigelsesministeriet er der i bilag 2 udarbejdet en oversigt over udviklingen fordelt på regionale områder og kommunerne i Øst- og Vestjylland.
 
Ledighedsprocenten i Viborg Kommune var i november 2020 på 3,5 % af arbejdsstyrken.
 
Antallet af ledige dagpengemodtagere steg som følge af COVID-19 i marts 2020, hvilket gjorde, at antallet steg til over niveauet for samme periode i 2019. Der er løbende sket en udligning i forskellen mellem de to perioder i 2019 og 2020, men der ses igen en stigning i slutningen af 2020.
 
For jobparate kontanthjælpsmodtagere var der en svag stigning i starten af perioden og antallet steg til over niveauet for samme periode i 2019. Dog har stigningen ikke været nær så markant, som den var for antallet af dagpengemodtagere, og niveauet er igen lavere end samme periode i 2019. Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er i starten af 2021 under niveauet for samme periode i både 2019 og 2020.
 
Ledigheden blandt de unge uddannelsesparate på offentlig forsørgelse har i mindre grad været påvirket af COVID-19, og fra juli 2020 har antallet ligget under niveauet for samme periode i 2019. Antallet af unge uddannelsesparate på offentlig forsørgelse ligger i starten af 2021 under niveauet for samme periode i både 2019 og 2020.
 
Der ses en påvirkning, hvis der ses på antallet af alle unge på midlertidig offentlig forsørgelse. For denne målgruppe var der en stigning fra marts 2020, og antallet steg til over niveauet for samme periode i 2019. Der er løbende sket en udligning i forskellen mellem de to perioder, og fra december er antallet i 2020 lavere end sammen tidspunkt i 2019. Det ses ligeledes at antallet i starten af 2021 ligger under niveauet for samme periode i 2019 og 2020.
 
For så vidt angår udviklingen i ledigheden for aktivitetsparate, integrationsborgere, ressourceforløb, jobafklaring og revalidender har denne gruppe samlet set ikke været påvirket af COVID-19. Antallet i 2021 ligger samtidig under niveauet for samme periode i både 2019 og 2020.
 
Antallet af sygdagpengemodtagere steg som følge af COVID-19 i marts 2020, dog med et kraftigt fald igen frem mod juni 2020. Frem mod slutningen af 2020 ses der igen en stigning i antallet på sygedagpenge, og i starten af 2021 er antallet på sygedagpenge over niveauet for både 2019 og 2020. 
 

Status på puljer til uddannelse

I bilag 1 ses også en status på antal personer, der er påbegyndt et opkvalificeringsforløb i 2019 og 2020 samt andelen af ledige, der påbegynder et opkvalificeringsforløb. I nedenstående tabel 1 ses en opgørelse over antallet af bevillinger fra 1. januar 2020 til 18. januar 2021 i Viborg Kommune:
 
Tabel 1 – antal bevillinger i Viborg Kommune 1. januar 2020-18. januar 2021
 
Pulje
Antal personer
Uddannelsesløft med 80% dagpenge
1
Uddannelsesløft med 110% dagpenge
19
Regional uddannelsespulje
202
Pulje til udd. inden for mangelområder (aug.  - dec. 2020)
9
 
Til sammenligning var der i 2017 ni ledige der startede på uddannelsesløft med 80 % dagpenge, i 2018 var der fire og i 2019 var der to. Dette viser en tendens til, at muligheden for uddannelsesløft med 110 % dagpenge får flere ledige til at starte på en uddannelse.

Øvrige tendenser på arbejdsmarkedsområdet

Som følge af de nyeste COVID-19 restriktioner er beskæftigelsesindsatsen delvis suspenderet frem til og med den 17. januar 2021. Hertil følger, at lovhjemlen i forhold til at afholde samtaler med ledige telefonisk eller digitalt er forlænget til og med den 28. februar 2021. Den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen betyder, at alle medarbejdere (undtaget kritiske funktioner) arbejder hjemmefra og opretholder telefonisk og/eller digital kontakt til alle ledige borgere.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/52433

Resume

Der blev i 2016 etableret et samarbejde om en praktikpladsgaranti mellem Mercantec, Viborgegnens Erhvervsråd og Jobcenter Viborg. Der er udarbejdet en ansøgning om fortsættelse af "Praktikpladsgarantien” i 2021 og med en opsamling på resultater i 2020.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget tager stilling til om ”Praktikpladsgarantien” fortsat i 2021 skal støttes økonomisk gennem en bevilling gennem driftsbudgettet under politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-01-2021

Beskæftigelsesudvalget besluttede, at ”Praktikpladsgarantien” fortsat i 2021 skal støttes økonomisk gennem en bevilling gennem driftsbudgettet under politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet.

Sagsfremstilling

Historik

Viborgegnens Erhvervsråd, Mercantec og Jobcenter Viborg etablerede i august 2016 Praktikpladsgarantien, som er løbende udviklet og støttet med 250.000 kr. årligt gennem Beskæftigelsesudvalget.

Senest har Beskæftigelsesudvalget godkendt en bevilling til praktikpladsgarantien for 2020 på mødet 26. november 2019
(link til sag nr. 3 den 26. november 2019 om praktikpladsgarantien), under forudsætning af, at der skete en udvidelse af Praktikpladsgarantien med minimum 2 uddannelser og ca. 30 virksomheder.

Inddragelse og høring

Der er nedsat en styregruppe i forbindelse med ”Plan for at øge udbuddet af faglært arbejdskraft i Viborg”, som består af direktør og chefer fra Mercantec, Arbejdsmarkedschefen fra STAR’ Arbejdsmarkedskontor i Midt-Nord, direktør for Social- og Sundhedsskolen Skive - Viborg – Thisted, direktør for Viborgegnens Erhvervsråd, FH Skive-Viborg (med en repræsentant fra Viborg Kommune Udvalget) og fra Viborg Kommune arbejdsmarkedschefen, afdelingsleder og uddannelsesambassadøren.
 
Styregruppen har drøftet ”Praktikpladsgarantien” og vurderer, at initiativet understøtter dels ønsket om, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse og dels understøtter strategien om opkvalificering af ufaglærte og kan få flere til at tage springet fra ufaglært til faglært.
 
Der er i styregruppen enighed om, at det ikke er et mål i sig selv med mange uddannelser på listen, men derimod at sikre, at det er fag inden for områder med mangel på arbejdskraft, der er på listen.
 
Praktikpladsgarantien skal være med til at tiltrække både unge og voksne til uddannelser, hvor der er stort behov for arbejdskraft.
 
I 2020 var uddannelsen til handelsassistent på listen. Der er imidlertid en del ledige inden for faget og efterspørgslen på faglært arbejdskraft inden for butiksfaget er reduceret, derfor anbefalede styregruppen eksempelvis denne uddannelse slettet fra praktikpladsgarantien.
 

Beskrivelse

Praktikpladsgarantien startede med at omfatte 6 uddannelser.
Den nuværende liste blev i 2020 udvidet med uddannelsen til personvognsmekaniker og var på 11 uddannelser. I 2020 har 125 elever opnået elevplads gennem garantipladsgarantien og antallet af virksomheder er udvidet fra 86 til nu 117 virksomheder.
Under praktikpladsgarantien er eleverne garanteret en praktikplads 3 mdr. efter endt skoleforløb.
 
Listen over uddannelser omfattet af praktikpladsgarantien er netop blevet ajourført i et samarbejde mellem Jobcenter Viborg, Viborgegnens Erhvervsråd og Mercantec på baggrund af viden om status og udvikling på arbejdsmarkedet.
 
Listen omfatter således pr. 1. januar 2021 følgende 11 uddannelser:
Anlægsstruktør, automatiktekniker, bager, bygningsstruktør, digital handel, elektronikfagtekniker, gulvlægger, industritekniker, klejnsmed, personvognsmekaniker og VVS-energispecialist.
 
Viborgegnens Erhvervsråd og Mercantec søger om en forlængelse af den økonomiske støtte til fortsat udvikling af praktikpladsgarantien, herunder at tilknytte flere virksomheder til ordningen og til tiltrækning af elever – unge og voksne – til uddannelserne omfattet af garantien.
 
Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat er behov for fælles initiativer på tværs af uddannelsesinstitutioner, erhvervsråd, a-kasser, faglige organisationer og Jobcenter Viborg, der understøtter og udvikler praktikpladsgarantien, og hvor Jobcenter Viborg koordinerer indsatsen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der ansøges om en bevilling for 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborgegnens Erhvervsråd og Mercantec søger om en forlængelse af det årlige tilskud til hver part på 125.000 kr. gældende for 2021. Tilskuddet skal bruges til i et koordineret samarbejde at udvikle garantien med flere virksomheder tilknyttet ordningen samt øge tiltrækningen af elever til uddannelserne omfattet af ordningen.
 
Der er mulighed for at give bevillingen inden for den afsatte ramme på 5 mio. kr., som Beskæftigelsesudvalget har afsat til politiske prioriterede initiativer.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/47042

Resume

Byrådet har primo 2020 behandlet status for den kommunale ungeindsats 2019 og præsenteres primo 2021 for status for 2020. Et centralt element heri er den evaluering, der i november og december 2020 er gennemført blandt ungemålgruppen om deres oplevelser af den kommunale ungeindsats.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at status og evaluering af den kommunale ungeindsats tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-01-2021

Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at status og evaluering af den kommunale ungeindsats tages til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget bemærkede, at udvalget vil følge det videre arbejde med den kommunale ungeindsats tæt.
 
Beskæftigelsesudvalget tilkendegav endvidere et ønske om, at der gennemføres en ny evaluering ultimo 2021. I evalueringen skal der være fokus på resultaterne for de unge, der har været omfattet af den kommunale ungeindsats.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Relevante samarbejdspartnere og afdelinger har været involveret i evalueringen og beskrivelsen af status for den kommunale ungeindsats 2020.
 

Beskrivelse

Baggrund

Fra 1. august 2019 har kommunerne haft ansvaret for, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller får fast tilknytning til arbejdsmarkedet. En sammenhængende indsats er afgørende herfor. Viborg Byråd har besluttet, at den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune omfatter alle unge mellem 15 og 30 år med behov for støtte fra flere forskellige afdelinger i kommunen.
 

Overgange fra barn til voksen

I vinteren 2019 gennemførtes sprintforløb med henblik på at sikre optimal og effektiv overgang for udsatte unge til voksen. Sprintforløbet resulterede i en tværgående samarbejdsmodel og ansvaret for implementering er forankret hos styregruppen for den kommunale ungeindsats.
 

Indhold i indsatsen

Centrale elementer i Viborg Kommunes ungeindsats er:
 • De tværfaglige koordineringsmøder med beslutningskompetence
 • Den koordinerende sagsbehandler
 • Den fælles uddannelses- og jobplan
 • Fokus på fælles målsætninger på tværs af sektorspecifikke lovgivninger
 • Ungeguiden
 
Yderlig beskrivelse af indsatserne fremgår af bilag nr. 1.
 
 
Målgruppen
Unge mellem 15 og 30 år med komplekse behov og med kontakt til flere fagområder indgår i målgruppen for den kommunale ungeindsats og K-møder (koordinerende møder). Siden 1. august 2019 er 198 unge vurderet indenfor målgruppen. I alt har 94 unge været på ungekonference i perioden 1. august 2019 frem til 9. september 2020, hvor ungekonferencen overgik til K-møderne. K-møder har været afholdt siden 9. september 2020, og frem til 8. januar 2021 er 28 ungeforløb drøftet på et K-møde.
 
Unge med tildelt ungeguide
  92
Unge der har takket nej til ungeguide
  28
Unge for hvem ungeguide er vurderet ikke relevant
  69
Unge med afsluttet ungeguideforløb
    9
Antal unge i alt
198
Antal ungeguides i alt
  74
 
 

Evaluering

Der er i november 2020 blevet gennemført to spørgeskemaundersøgelser for at evaluere den kommunale ungeindsats.
 
Dels en undersøgelse målrettet ungemålgruppen. Denne har været udsendt til de unge borgere, som enten har eller har haft en ungeguide eller en koordinerende sagsbehandler. Dels en undersøgelse målrettet ledere og medarbejdere i de relevante afdelinger. Herudover har der været gennemført et fokusgruppeinterview som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen blandt ledere og medarbejdere. Pointerne herfra indgår i den ledelsesmæssige opgave med at understøtte koordinerede indsatser, herunder i arbejdet med at sikre samordnede mål, tilgange og indsatser.
 
 
De unges oplevelser
Spørgeskemaundersøgelsen blandt de unge identificerer en række interessante pointer:
 • Helt overordnet har de unge i nogen grad en positiv oplevelse af det sagsforløb de har været en del af – dog er der også plads til forbedringer
 • 70 % af de unge vurderer, at det i høj grad eller i nogen grad har hjulpet dem at have en ungeguide. Dette bakkes også op af flere af de åbne kommentarer og bemærkninger
 • 46 % af de unge er i høj eller nogen grad blevet mere sikker på deres planer for uddannelse eller job
 • 67 % af de adspurgte unge har enten i høj grad eller nogen grad følt sig inddraget i udarbejdelsen af en plan for deres fremtid
 • 65 % af de unge har i høj grad eller nogen grad oplevet, at de forskellige sagsbehandlere og afdelinger har samarbejdet om deres sagsforløb.
 
Denne viden indgår i den kontinuerlige indsats med at forbedre den kommunale ungeindsats.
 
Yderligere information om evalueringen fremgår af bilag 2.

Fremadrettet fokus

I 2021 vil fokus være på blandt andet at målrette indsatsen mod, at flere unge får en koordineret uddannelses- og jobplan. Målet er, at flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse.
 
Dette skal blandt andet ske via fælles metode- og kompetenceudviklingsforløb, fortsat tilpasning af arbejdsgange og sikring af kvaliteten i uddannelses- og jobplanen.
 
Dette sikres blandt andet via den tætte opfølgning i de eksisterende mødefora, særligt styregruppen, og en række tiltag, herunder:
 • Workshop om fælles tilgang og metode i det tværgående samarbejde i ungeforløb
 • Metode- og kompetenceudviklingsforløb for alle myndighedsmedarbejdere og uddannelsesvejledere i anvendelsen af den inddragende metode
 • Yderligere netværksmøder i ungeguidenetværket
 • Kvalitetssikring af uddannelses- og jobplanerne
 • Fortsat fokus på, hvordan IT-systemer kan understøtte koordinering og smidig sagsbehandling mellem fagområder
 • Kvantitative målinger for at følge effekten for de unge, herunder graden af selvforsørgelse og uddannelsesstatus, blandt de unge, der har været på K-møder og/eller har haft en ungeguide
 
Den fulde implementering af modellen kræver en større proces i forhold til kultur og tilgange i ungeindsatsen med fokus på fælles forståelse, gensidig tillid og relationel koordinering. Organisationens læringskultur skal opbygges, og er bærende ind i udviklingsarbejdet.
 
For at få endnu flere af kommunens unge i uddannelse og beskæftigelse, kræver det et grundlæggende samstemt tankesæt understøttet af fælles, ressourcefokuserende metoder og ikke mindst metoder, der sikre en tidlig forebyggende indsats og holder borgerens perspektiv i centrum. Parallelt hermed skal de forskellige fagligheder fortsat have plads. Netop fokus på en tidligere indsats forventes at forhindre, at de unges situation forværres og i stedet bringe dem nærmere uddannelse og beskæftigelse. Hidtidige erfaringer viser, at der kontinuerligt skal stilles skarpt på opgaven for at fastholde den ønskede retning, og at en væsentlig del er at være nysgerrig og undersøgende på den nuværende praksis. Et arbejde forvaltningen forudser vil medvirke til, at flere unge kan støttes i en positiv udvikling henimod uddannelse og beskæftigelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Kommunerne er tilført DUT-midler til ungeguideordningen. For Viborg Kommune udgør disse 690.000 kr. for 2020 og frem. Midlerne anvendes til aflønning af ungekoordinator og en pulje til understøttelse af realiseringen af den kommunale ungeindsats. Blandt andet til drift af ungeguidenetværk.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/51792

Resume

Den 1. november 2019 blev der etableret en straksindsats for unge forsikrede ledige. Med indsatsen har der overordnet været to målsætninger: 1) at reducere antallet af forsikrede ledige på offentlig forsørgelse under 30 år i Viborg Kommune, og 2) at øge andelen af unge der ophører med at modtage offentlig forsørgelse over tid, og derved reducere varigheden for de unge på offentlig forsørgelse.
 
Med sagen præsenteres Beskæftigelsesudvalget for en status på de indsatser, der har været iværksat overfor målgruppen samt en opsamling på ovenstående målsætninger.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-01-2021

 
Beskæftigelsesudvalget drøftede orienteringen og tog denne til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Som led i at reducere antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Viborg Kommune blev der pr. 1. november 2019 etableret en intensiveret indsats overfor unge forsikrede ledige. Indsatsen skal blandt andet være med til at forebygge, at unge melder sig ledige fremfor at tage midlertidige jobs. Pr. 1. november 2019 har tre medarbejdere fra Team A-dagpenge varetaget indsatsen for de unge forsikrede ledige.
 
Indsatsen har to overordnede målsætninger:
 1. at reducere andelen af unge forsikrede ledige på offentlig forsørgelse
 2. at øge andelen af unge der ophører med at modtage offentlig forsørgelse over tid, og derved reducere varigheden for de unge på offentlig forsørgelse
 
Forvaltningen har fulgt op på målsætningerne, og resultaterne ses nedenfor.

Tiltag i den intensiverede indsats

Der er arbejdet med forskellige indsatser for at reducere antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Her kan fremhæves følgende tiltag, som har haft en positiv indvirkning på indsatsen:
 
 • Erhvervsmentorindsatsen har været positiv for både unge, der er længere væk fra arbejdsmarkedet og for højtuddannede, som på grund af manglende erfaring har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
 • Større fokus på intensive forløb til de unge som har behov for mere støtte, hvor der kan afholdes samtaler hver 14. dag. Her er der mulighed for målrettede samtaler og hurtigere opfølgning.
 • Tidlige forløb på Jobigen med fokus på forbedring af ansøgninger, CV mm.
 • Fokus på at motivere de unge til at få erfaring igennem deltidsjobs, vikarbureauer og praktik/løntilskudsstillinger.
 • Afholdelse af workshop for ledige hvor der blandt andet var fokus på at kontakte virksomheder og i fællesskab at skabe inspiration til at lave aftaler om møder på virksomheder, praktik eller job.
 • Samarbejde med et konsulentfirma med henblik på at bygge bro mellem små- og mellemstore virksomheder og højtuddannede ledige.

Resultater

For så vidt angår den første målsætning i forhold til at reducere andelen af forsikrede ledige under 30 år på offentlig forsørgelse, ses udviklingen i nedenstående tabel 1:
 
Tabel 1 – antal forsikrede unge (data fra Jobindsats.dk)
 
Januar 2019
Maj 2019
Oktober 2019
16-19 år
-
-
-
20-24 år
152
99
132
25-29 år
321
261
268
Unge i alt 2019
473
360
400
 
Januar 2020
Maj 2020
Oktober 2020
16-19 år
3
-
-
20-24 år
152
149
98
25-29 år
336
323
331
Unge i alt 2020
488
472
429
 
Som det ses af ovenstående tabel 1, er det ikke lykkedes at reducere antallet af unge forsikrede ledige på offentlig forsørgelse, når der sammenlignes med antallet i 2019. Udviklingen i antallet af ledige er i forbindelse med COVID-19 fulgt tæt, og her ses det, at det især er de forsikrede ledige, der har været ramt af ledighed. I forbindelse med nedlukningen på grund af COVID-19, har det ligeledes ikke været muligt at opretholde alle tiltag overfor målgruppen, men der har fortsat været fokus på at holde telefonisk kontakt til borgerne.
 
Den anden målsætning handler om at øge andelen af unge forsikrede ledige, der ophører med at modtage offentlig forsørgelse over tid med fem procent i forhold til 2018. Resultatet med denne målsætning vil være, at de unges varighed på offentlig forsørgelse reduceres.
 
I nedenstående tabel 2 ses det, at data er opdelt i fem ledighedsintervaller, som således beskriver andelen af unge forsikrede ledige, der er ophørt med at modtage offentlig forsørgelse. Derudover viser første linje baseline-målingen fra 2018, som er øget med fem procent og derved det niveau, der er målsætning for indsatsen. Eksempelvis er målet, jf. tabel 2 nedenfor, at andelen af unge forsikrede ledige, der ophører med at modtage offentlig forsørgelse efter fire uger, er lig med eller mere end 35,7 %, efter otte uger er målet, at andelen er lig med eller mere end 47,4 % osv.
 
Tabel 2 – unge forsikrede lediges afgang fra offentlig forsørgelse til og med 2. kvartal 2020
 
Efter 4 uger
Efter 8 uger
Efter 13 uger
Efter 26 uger
Efter 52 uger
Baseline-måling
35,7 %
47,3 %
57,8 %
73,5 %
84 %
Andelen af unge der ophører med at modtage offentlig forsørgelse i 2019
31,2
41,8
51,2
60,9
- 
Andelen af unge der ophører med at modtage offentlig forsørgelse i 2. kvartal 2020
37,9 %
53,0 %
65,4 %
 -
 -
 
Af tabel 2 ses det, at måltallene i forhold til 2018 (baseline) er nået i 2. kvartal 2020. Således er det på trods af COVID-19 lykkedes at øge andelen af unge, der ophører med at modtage offentlig forsørgelse indenfor de tre ledighedsintervaller, som det indtil videre har været muligt at måle på i 2020.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Indsatsen startede den 1. november 2019 og fortsætter til 31. december 2021. Der tages i forbindelse med budgetlægningen for 2022 stilling til en eventuel fortsættelse af indsatsen.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/33807

Resume

Der er gennemført et socialfagligt tilsyn på Trepas den 30. november 2020. Beskæftigelsesudvalget orienteres om hovedpointerne i tilsynsrapporten, ligesom udvalget også orienteres om hvilke handlinger, der er iværksat på baggrund af tilsynets anbefalinger.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at tilsynsrapport for Trepas tages til efterretning, og
 
2. at tilsynsrapport for Trepas sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-01-2021

Beskæftigelsesudvalget tog tilsynsrapport for Trepas til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget sender endvidere tilsynsrapport for Trepas til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune er forpligtet til at føre et årligt socialfagligt tilsyn med de kommunale tilbud, der tilbyder beskyttet beskæftigelse. På Beskæftigelsesudvalgets område gennemføres tilsyn på Trepas, Hald Ege Miniregnskov og på Jobigen - afdeling Nørremarksvej.
 
Tilsynene gennemføres af BDO på vegne af Viborg Kommune.
 
I 2019 gennemførte BDO også tilsyn på Trepas. Her blev tilbuddet vurderet som ”meget tilfredsstillende”.
 

Inddragelse og høring

Ledelsen på Trepas har haft tilsynsrapporten til høring inden rapporten offentliggøres. Dette med henblik på at kommentere på faktuelle fejl og mangler.
 
Forvaltningen foreslår endvidere, at tilsynsrapporten sendes til orientering i Handicaprådet.
 

Beskrivelse

BDO har været på uanmeldt tilsyn på Trepas den 30. november 2020. Her indsamlede BDO data gennem interviews, observationer og skriftligt materiale.
 
På baggrund af materialet vurderes tilbuddet på flere overordnede temaer:  
 
 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Aktiviteter og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Organisatoriske forhold
 • Fysiske rammer
 
Fra 2020 har BDO udbygget tilsynsrapporten med en spindelsvævsillustration, som gør formidlingen af tilsynets resultater mere overskuelig. Spindelvævet viser scoren på hvert enkelt af de overordnede temaer. På hvert tema opnår tilbuddet en score på 1-5, hvor 5 er den bedste.
 
Trepas har opnået en score på fire for temaet ”målgruppe, metoder og resultater” og en score på fem i de øvrige temaer.
 
Foruden scoren på de enkelte temaer giver tilsynet en overordnet vurdering af tilbuddet.
 
Tilsynets overordnede vurdering af Trepas er, at: ”borgerne tilbydes meningsfuld beskæftigelse under strukturerede forhold, som understøtter den enkelte borgers ressourcer og bidrager til trivsel samt livskvalitet. Medarbejderne er engagerede, fagligt reflekterende, og samarbejdet er velfungerende i afdelingerne og på tværs heraf”.
 
På baggrund af tilsynet anbefaler BDO, at afdelingsleder og medarbejdere i de individuelle forløbsrapporter sikrer sammenhæng mellem delmål, indsats og evaluering. Det er iværksat, at tilbuddet følger op på dette via sparringsmøder mellem lederen og hver enkelt medarbejder for at sikre den fornødne kvalitet i forløbsrapporterne samt et øget fokus på faglighed og metoder i funktionen som kontaktperson.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/20153

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-01-2021

Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten med en bemærkning om, at udvalgsmødet den 23. februar 2021 hos Arla Mejeri aflyses. Udvalgsmødet afvikles i stedet via Teams.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag