You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 28. januar 2020 kl. 12:15

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2018-2021)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger 12.15-13.15 temadrøftelse om fremtidens skolevæsen. Fra 13.15 ordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsid.: 20/2247

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-01-2020

Orienteringerne blev taget til efterretning

Sagsfremstilling

 • Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
 • Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
 • Skolebestyrelsesvalg 2020 – forskudt valg
 
Efter bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen afholdes der valg til skolebestyrelserne på skoler med forskudt valg.
Valgbestyrelsen består af skolens leder, som er formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.
 
Valgmøder afholdes den 17. marts 2020. Der kan ske opstilling af kandidater til skolebestyrelsesvalget på forældremøder i perioden 3. februar 2020 til 3. marts 2020 eller direkte til skolens kontor senest den 27. marts 2020
 
Hvis der ikke opnås fredsvalg på en skole, afholder valget elektronisk i perioden 7. maj 2020 til 13. maj 2020.
 
Tidsplan for afvikling af skolebestyrelsesvalg 2020 er vedlagt
 
 • Tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.
 
Viborg Kommune kan fra puljen opnå 1,1 mio kr. Ansøgningsfrist 28. februar 2020
 
 • Præsentation af udkast til kommunikation af fælles børnesyn og forældresyn. Udvalget ønskede, at et fælles børnesyn og forældresyn også afspejler de unges og forældrenes ansvar.
 
 • Orientering vedrørende proces for ansættelse af henholdsvis dagtilbudschef, skolechef og familie- og rådgivningschef.
Bilag

Sagsid.: 19/39468

Resume

I forbindelse med at Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde forslag til, hvordan man kan sikre kvaliteten i undervisningen med et faldende elevtal, har der været indkaldt til 4 dialogmøder med skolebestyrelser og Skole-MED. I sagen beskrives de tematikker, der er fremkommet på baggrund af møderne. Med udgangspunkt i tematikkerne foreslås det, at udvalget drøfter temaer og principper for udarbejdelse af forslag til hvordan fremtidens skolevæsen skal se ud i Viborg Kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at Børne- og Ungdomsudvalget foretager en indledende drøftelse af de beskrevne tematikker, med henblik på at vurdere om tematikkerne er dækkende for de input, der er kommet fra bestyrelser og MED-udvalg, og
 2. at Børne- og Ungdomsudvalget udvælger, hvilke tematikker, der skal udarbejdes principper inden for, og
 3. at udvalget med udgangspunkt i materialet foretager en indledende drøftelse af mulige principper for udarbejdelse af forslag til ny skolestruktur.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-01-2020

 1. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte skabelon til hjemmeside til formidling af materiale og dialog i forbindelse med processen for fremtidens skolevæsen. Hjemmesiden forventes at være tilgængelig i uge 8 og fremadrettet. 
 
 1. Børne- og Ungdomsudvalget drøftede indledningsvist tematikker og principper for forslag til fremtidens samlede skolevæsen i Viborg Kommune på baggrund af dialogmøderne afholdt i december og januar.
 
 1. Udvalget og forvaltningen arbejder med udgangspunkt heri bl.a. videre med følgende tematikker ift. udarbejdelsen af kommende principper:
 
 • Kvalitet og indhold
 • Skoledistrikter
 • Klassedannelser
 • Ledelse
 • Tildelingsmodel

Sagsfremstilling

Historik

Som en del af budgetforliget indgået i Byrådet den 04-11-2019 (sag 2) er det besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde et forslag til, hvordan kvaliteten i undervisningen, med et faldende elevtal, sikres, ved blandt andet at reducere antallet af klasser på kommunalt plan.
 
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 26-11-2019 (sag 1) en procesplan for arbejdet med fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune. Denne plan blev justeret på udvalgsmøde den 07-01-2020 (sag 3) med henblik på yderligere inddragelse af en bred kreds af interessenter.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt fire dialogmøder, hvor alle skolebestyrelser og Skole-MED har været inddraget. På møderne har deltagerne udarbejdet input i forhold til udarbejdelse af principper for, hvordan kvaliteten i undervisningen kan sikres ved blandt andet at reducere antallet af klasser på kommunalt plan. Et sammendrag af input fra møderne samt indkomne bidrag kan findes i bilag 1. De uredigerede input fra møderne samt de efterfølgende indkomne bidrag kan findes i bilag 2 og det oplæg deltagerne på møderne blev præsenteret for, kan findes i bilag 3.

Beskrivelse

På baggrund af materialet fra de fire dialogmøder har forvaltningen udarbejdet en oversigt over tematikker og eksempler på hvordan et princip kan se ud.
 
Følgende tematikker er identificeret:
 
 • Udvikling eller afvikling – herunder branding
Fokus på at investere i folkeskolen og brande det gode tilbud vi har med henblik på at tiltrække flere elever og dermed fylde klasserne op.
 • Sammenhæng på tværs af politikområder
Fokus på at skoleudvikling og udvikling af landdistrikterne er hinandens forudsætninger
 • Forskellige i fællesskab
Fokus på at der er behov for at skabe individuelt tilpassede løsninger med henblik på at skabe ensartet serviceniveau på tværs af skoler
 • Klassekvotient
Fokus på at sikre den rette fordeling mellem pædagogisk personale og antal elever, herunder sikre mulighed for eksempelvis at arbejde inkluderende og med individuel tilrettelagt undervisning.
 • Kvalitet i undervisningen
Fokus på koblingen mellem trivsel, faglighed, nærhed og tryghed.
 • Faglighed og pædagogisk miljø
Fokus på at skabe mulighed for faglig sparring og attraktivt miljø for lærere og pædagoger, at nå i mål med kompetencedækning og at nå i mål med valgfagene samt forslag til hvordan.
 • Nærhed og logistik
Fokus på vigtigheden af en lokal skole i en geografisk stor kommune samt på ulemperne ved øget buskørsel
 • Ledelse
Fokus på vigtigheden af ledelse tæt på, både for personale, forældre og elever
 • Kontinuitet og tryghed
Fokus på sammenhæng og minimering af skift i skoleforløbet for den enkelte elev og på usikkerheden i forbindelse med løbende klasseoptimering samt på den usikkerhed en strukturdebat giver
 • Tildelingsmodel/rationale
Fokus på at rationalet ved en strukturændring er forskelligt og at skolerne dermed har forskellige forudsætninger for at bidrage til det fælles rationale, herunder spørgsmålet ”Skal rationalet ved klasseoptimering tilfalde den enkelte skole, der optimerer eller skal rationalet helt eller delvist tilfalde skolevæsnet som helhed?”
 
Det foreslås at tematikkerne drøftes med henblik på at vurdere, om tematikkerne er dækkende og på at udvælge, hvilke tematikker, der skal udarbejdes principper inden for. Det foreslås ligeledes at der foretages en indledende drøftelse af forslag til principper. Nedenfor ses en række forslag til hvordan et princip kan se ud. Listen er ikke udtømmende, men skal ses som inspiration til udvalgets drøftelse af principper med udgangspunkt i de indkomne bidrag fra skolebestyrelser og MED-udvalg.
 
Et princip kunne fx være:
 • Der lukkes ingen matrikler
 • Alle skoledistrikter skal som minimum lægges sammen med et andet skoledistrikt
 • Der arbejdes særligt med klasseoptimering, der hvor der er størst potentiale
 • Forholdet mellem pædagogisk personale og antal elever skal være minimum x/27 og max x/27
 • Provenuet ved klasseoptimering skal tilfalde både de direkte involverede skoler og fællesskabet
 • Etc.
 
Ud over tematikkerne er der i de indkomne bidrag fra skolebestyrelser og MED-udvalg fremkommet enkelte forslag til forskellige modeller for arbejdet med struktur og enkelte konkrete forslag til lokale samarbejder. Disse forslag til modeller og lokale samarbejder vil, sammen med deltagernes henvisninger til forskning og andre erfaringer med ændring af skolestruktur, blive inddraget i den videre proces.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

En revideret tidsplan findes i bilag 4.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/23298

Resume

Lysningen - kommende skole, hal og mødested i Overlund - er under projektering. I sagen gøres der status på projekteringen, og der søges om bevilling til rådgivning m.v. i 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at orientering om status på projektering af Lysningen tages til efterretning,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.779.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)” med rådighedsbeløb i 2020,
3. at udgiften på 10.779.000 kr. i 2020 finansieres med 8.136.000 kr. af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet, og med 2.643.000 kr. af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2020 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2019.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-01-2020

1. Orientering om status på projektering af Lysningen blev taget til efterretning,
2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.779.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)” med rådighedsbeløb i 2020,
3. Udgiften på 10.779.000 kr. i 2020 finansieres med 8.136.000 kr. af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet, og med 2.643.000 kr. af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2020 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2019.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 22. maj 2019 (lukket sag nr. 36), at Arkitema og SlothMøller med projektet ”Lysningen” blev udpeget som totalrådgiver vedrørende opførelse af ny skole og hal i Overlund.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I efteråret 2019 har Arkitema gennemført en række fokusgruppe- og dialogmøder med Overlund Skoles og Klub Toftens personale, foreninger omkring Overlund Hallen, FDF samt almindelige borgere. Dialogen har medført en række justeringer af Lysningens indretning i forhold til både Viborg Kommunes byggeprogram, der var grundlaget for arkitektkonkurrencen i foråret 2019, og Arkitemas konkurrenceforslag.
 
Af væsentlige justeringer kan følgende fremhæves:
 
 • Der opføres 12 i stedet for 10 hjemklasser til indskolingen.
 • Klub Toften forbliver på nuværende lokalitet, men koordineres organisatorisk med Lysningen.
 • Der disponeres med en multisal - evt. med motionsfaciliteter - på størrelse med en halv idrætshal. Den erstatter den ene af de to mindre idrætssale og finansieres med 50 procent af midler, som lokalsamfundet har indsamlet.
 • Tagterrasser begrænses til 1. sal.
 • Areal til rengøringsdepoter er øget i nødvendigt omfang.
 
Dispositionsforslaget, der forventes godkendt i styregruppen den 19. februar 2020, danner grundlag for den videre projektering i løbet af 2020 og efterfølgende EU-udbud med prækvalifikation (fagentreprise). Første spadestik til Lysningen forventes at kunne tages primo maj 2021.
 
Der søges om bevilling til honorering af totalrådgiver for den fortsatte projektering, jf. rateplanen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Den samlede projektøkonomi på 211 mio. kr. (med budgettet for 2020-2023 prisfremskrevet til 217,79 mio. kr.) er placeret under Børne- og Ungdomsudvalget. Tidligere gjaldt det alene de 200 mio. kr. til Ny Overlund Skole, mens de 11 mio. kr. til renovering af Overlund Hallen var placeret under Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Byrådet har tidligere bevilliget i alt 6.077.000 kr. til projektet på følgende møder:

Juridiske og planmæssige forhold

Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte på mødet den 13. november 2019 (sag nr. 6) planlægning og idéfase for Lysningen.
 
De til projektet opkøbte ejendomme på Gl. Randersvej 25 og 47 overtages senest 1. februar 2020, hvorefter nedrivning vil findes sted.

Sagsid.: 19/55253

Resume

Det private børnehus ”Vores Naturbørnehus”, der har til huse i Sahl Friskoles gamle lokaler, har ansøgt om at forlænge perioden med rente- og afdragsfrihed på restgælden i bygningerne. Restgælden er på ca. 450.000 kr. Der ses ved nuværende budget et årligt driftsunderskud på godt 780.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at ansøgningen fra ”Vores Naturbørnehus”, om en forlængelse af rente- og afdragsfriheden på restgælden i børnehusets bygninger på ca. 450.000 kr. i de næste 5 år, ikke imødekommes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-01-2020

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede sagen kort.
 
Sagen oversendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Børnehuset ”Vores Naturbørnehus” er en privat daginstitution for børn fra 0 år til skolealderen. ”Vores Naturbørnehus” har til huse i nogle af bygningerne, der tidligere tilhørte Sahl Friskole.
Da Sahl Friskole blev nedlagt i 2015, ansøgte skolen Viborg Kommune om henstand med renter og afdrag af restgælden i bygningerne til Viborg Kommune. Dette var en forudsætning for at kunne fortsætte driften af børnehuset.
 
I perioden fra 2015-2019 er likviditeten i børnehuset ikke forbedret, hvorfor børnehuset ansøger om en forlængelse af rente- og afdragsfriheden på restgælden på omkring 450.000 kr. i de næste 5 år. Se ansøgning i bilag 1.
 
Børnehuset ønsker desuden en dialog med kommunen om en plan for bygningerne, som kommunen har pant i, og som inden for nær fremtid skal istandsættes. Børnehuset oplyser, at de ikke har økonomisk råderum til en nødvendig istandsættelse af bygningerne.

Inddragelse og høring

”Vores Naturbørnehus” har haft mulighed for at kommentere på beregningen af deres budget. De har ikke haft tilføjelser.

Beskrivelse

Børnehuset har i dag 15 børn indskrevet, heraf 3 vuggestuebørn og 12 børnehavebørn. Ved beregning af børnehusets nuværende budget, ses et årligt driftsunderskud på godt 780.000 kr., uden at der afdrages på restgælden eller sættes penge til side til istandsættelse af bygningerne. Se første kolonne i bilag 2 for overblik over børnehusets nuværende budget.
 
En mulighed for at opnå balance i børnehusets budget kan være, at der indskrives flere børn. For at opnå balance skal der være 25 indskrevne børn i børnehuset, heraf 7 vuggestuebørn og 18 børnehavebørn. Se estimatet på børnehusets budget med 25 børn i anden kolonne i bilag 2.
 
Ved udregning af et estimat på børnehusets budget med 25 indskrevne børn ender børnehuset ud med et årligt driftsoverskud på godt 58.600 kr., hvilket muliggør afdrag på restgælden.
Ved et 10 års lån, som den oprindelige låneaftale lød på, vil afdraget være 47.000 kr. og ved et 25 års lån vil afdraget være 19.000 kr.
 
I gennemsnit har børnehuset i perioden 2015-2019 haft 19 indskrevne børn.
 
Nedenfor ses oversigt over gennemsnitligt antal indskrevne børn pr. år i perioden 2015-2019.
 
2015: 26,4 børnehavebørn
2016: 22,4 børnehavebørn
2017: 18,6 børnehavebørn
2018: 13,6 børnehavebørn, 0,6 vuggestuebarn
2019: 12,4 børnehavebørn, 1 vuggestuebarn
 
Børnehuset oplyser selv, at de har et stigende børnetal.
 
I perspektivering til andre private børnehuse i Viborg Kommune - i lighed med ”Vores Naturbørnehus” - har disse selv købt og betalt deres bygninger.

Alternativer

En anden mulighed for at skabe balance i børnehusets budget – udover flere indskrevne børn – er en forhøjelse af forældrebetalingen.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis der ikke gives henstilling af lånet til ”Vores Naturbørnehus”, kan der være behov for andre pasningsmuligheder i området til de indskrevne børn. Dette er muligt, da der er ledig kapacitet i både vuggestuer og børnehaver i flere institutioner i Bjerringbro.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/41082

Resume

Viborg Kommune har fået tilsagn fra Socialstyrelsen om implementeringsstøtte og puljemidler til gennemførelse af projekt ’Boligklar med Autisme’ på handicapområdet i 2020-2021.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-01-2020

Orienteringen om tilsagn fra Socialstyrelsen om implementeringsstøtte og puljemidler til gennemførelse af projekt ’Boligklar med Autisme’ på handicapområdet i 2020-2021 blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Viborg Kommune har fået tilsagn fra Socialstyrelsen om implementeringsstøtte og puljemidler til gennemførelse af projekt ’Boligklar med Autisme’ på handicapområdet i 2020-2022. Ansøgning og tilsagn fremgår af bilag 1 og 2.

Kort om projektet

Projektets målgruppe er unge med autisme i alderen 18-30 år med normalbegavelse, samt unge med en begavelse, der ligger lidt under normalområdet, som har behov for bostøtte med fokus på sociale og mestringsrettede indsatser, der understøtter et selvstændigt voksenliv.
 
I projektet pilottestes et læringsforløb, der forventes at skabe gode overgange til voksenlivet for unge med autisme. Projektet ligger dermed naturligt i forlængelse af de anbefalinger, som fremgik af afrapporteringen fra Viborg Kommunes analyse af udviklingen på autismeområdet (Byrådet 26. juni 2019, sag nr 2). Projektet taler ligeledes ind i det fokus på overgange for udsatte unge til voksen, som der arbejdes med på tværs med afsæt i Sammenhængsmodellen.
 
Læringsforløbets formål er at give de unge indsigt, kompetencer og færdigheder til at meste et selvstændigt voksenliv.
 
Læringsforløbets mål er:
 • At den unge kan varetage opgaver forbundet med at bo i egen bolig
 • At den unge får et netværk blandt andre unge
 • At den unge i højere grad mestrer sociale færdigheder, samarbejde og kommunikation.
 
Læringsforløbets kerneelementer er:
 • Helhedsorienteret/koordineret tilgang
 • Indledende udredning af ønsker og behov
 • Handleplan og systematisk opfølgning
 • Faseopdelt individuel støtte
 • Gruppeforløb om: Kommunikation, Selvbestemmelse, Sociale færdigheder og samarbejde, Strukturering af hverdagen samt Netværk.
 
Projektet forankres i autismeteamet i Bostøtte Handicap/Kontaktsted Handicap.
 
Sagen behandles med enslydende sagsfremstillinger i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektet gennemføres i perioden januar 2020 - december 2022.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune ansøgte om 2,7 mio. kr., men har fået tilsagn om i alt 1,9 mio. kr., som primært er til dækning af projektets lønomkostninger. Forvaltningen har derfor revideret projektets budget og er ligeledes aktuelt i gang med at revidere og reducere projektets aktiviteter. Det betyder, at projektet sandsynligvis ikke vil indeholde alle de aktiviteter, som fremgår af ansøgningen.
 
Ud over de puljefinansierede aktiviteter for borgerne, vil projektet indebære en række implementerings- og evalueringsaktiviteter, som det ikke har været muligt at søge puljemidler til, og hvor lønudgifterne derfor finansieres af Viborg Kommune.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/5212

Resume

Viborg Kommune har tilbudt gratis psykologhjælp for 15-25-årige siden januar 2019. Udvalget forelægges hermed en status for det første år.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
 
1. at orientering om status på gratis psykologhjælp tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-01-2020

Orienteringen om status på gratis psykologhjælp blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

I konstitueringsaftalen for 2018-2021 besluttede byrådet at indføre gratis psykologhjælp til 15-25-årige. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019-2022 blev der derfor afsat 0,3 mio. kr. til etablering af et tilbud. På mødet den 27. november 2018 (sag nr. 6) blev Børne- og Ungdomsudvalget orienteret om en model for udmøntning af midlerne, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 29. november 2018. Hovedpunkterne i modellen er, at tilbuddet er normeret til 14 timer ugentligt i 46 uger pr. år. De 14 timer fordeles på tre typer af aktiviteter: planlagte konsultationer, telefonisk åbningstid to gange om ugen og skriftlig dokumentation. Et forløb kan være på op til fem gange.
 
Børne- og Ungdomsudvalget blev senest orienteret om status på gratis psykologhjælp den 13. august 2019 (sag nr. 12). I forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 afsatte byrådet yderligere 0,3 mio. kr. til gratis psykologhjælp.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Status på gratis psykologhjælp
Der har været 182 henvendelser til gratis psykologhjælp det første år. Den indledende telefonsamtale bidrager til, at tilbuddets åbningstid anvendes effektivt, da de unge screenes i telefonen med henblik på at tilbyde det rette tilbud til den enkelte.
 
Der har hidtil været meget få udeblivelser fra samtaleforløbene. Det må ses som et tegn på, at tilbuddet er meningsfuldt for målgruppen. Samtidig indikerer det, at placeringen på Sct. Laurentii Vej i Viborg er tilgængelig for målgruppen.
 
I forbindelse med både indledning og afslutning af et samtaleforløb vurderer den unge graden af selvoplevede udfordringer i forhold til sig selv, sine nære relationer, sit netværk og generelt velbefindende. På alle fire parametre mindskes graden af udfordringer i løbet af samtaleforløbet. Det indikerer, at de unge oplever, at gratis psykologhjælp overordnet set har en positiv påvirkning på deres velbefindende. 
 
Nedenfor er der opstillet en række indsamlede data om gratis psykologhjælp fra de første måneder. Data er trukket medio januar 2020, og de udgør grundlaget for forvaltningens ovenstående vurdering af tilbuddet:
 
 • 95 unge ud af de 182 henvendelser har kun været i kontakt med gratis psykologhjælp i forbindelse med den indledende telefonsamtale. De 95 unge er enten blevet henvist til et andet tilbud, har været udenfor målgruppen eller ikke haft behov for mere rådgivning.
 
 • 82 unge har modtaget eller modtager rådgivning gennem et samtaleforløb. 67 af de 82 unge har afsluttet deres samtaleforløb med en gennemsnitslængde på fire samtaler.
 
 • Ud af de 67 afsluttede samtaleforløb er 40% afsluttet, fordi de unge ikke har haft yderligere behov for rådgivning. 31% er henvist til et andet tilbud, mens 24% selv har valgt at afslutte forløbet. De sidste 4% er udeblevet.
 
 • Unge i et samtaleforløb fordeler sig aldersmæssigt bredt fra 15-25 år. Det understøtter gennemsnitsalderen på 20,4 år da også. Den kønsmæssige fordeling er på 64% kvinder og 36% mænd.
 
 • De unge henvender sig ud fra et bredt spektrum af årsager med en overrepræsentation af unge med angst, lavt selvværd, belastninger i familien eller ensomhed.
 
 • Pt. er 17 unge på venteliste. Der har i 2019 været op til tre måneders ventetid. Denne forventes dog at falde markant i 2020 som følge af opnormeringen af tilbuddet.
 
I forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 afsatte byrådet yderligere 0,3 mio. kr. til gratis
psykologhjælp. Dermed er der nu afsat 0,6 mio. kr. årligt til tilbuddet.
 
Den ekstra bevilling anvendes til at forøge antallet af psykologsamtaler. Et samtaleforløb er dog stadig på maksimalt fem gange.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/62156

Resume

I december 2018 godkendte Viborg Byråd organisering af den kommunale ungeindsats. I denne sag, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget gives en status for realiseringen heraf og plan for evaluering.
 

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:
 
1. at orientering om status for den kommunale ungeindsats tages til efterretning.
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-01-2020

Orientering om status for den kommunale ungeindsats blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd godkendte organisering af den kommunale ungeindsats den 19. december 2018 (sag nr. 1) og modtog på plankonferencen i april 2019 en status herfor. Efterfølgende er Social- og Sundhedsudvalget på sit møde den 29. maj (sag nr. 12) samt Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget på sine møder den 4. juni 2019 (hhv. sag nr. 9 og sag nr. 6) præsenteret for realiseringen af elementerne i ungeindsatsen.
 

Inddragelse og høring

Relevante samarbejdspartnere og afdelinger i Viborg Kommune er involverede i realiseringen af den kommunale ungeindsats.
 

Beskrivelse

Baggrund
Fra den 1. august 2019 har kommunerne haft ansvaret for, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Byrådet har besluttet, at den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune omfatter alle unge mellem 15 og 30 år med behov for støtte fra flere forskellige afdelinger i kommunen.
 
Implementering af den kommunale ungeindsats
Afgørende for realiseringen af Viborg Kommunes ungeindsats er en fælles tilgang på tværs af fagområder og hurtig tilpasning af arbejdsgange og præcise udmeldinger, så retningen er tydelig for alle involverede.
 
De centrale elementer i Viborg Kommunes ungeindsats er:
 • den tværprofessionelle konference
 • målgruppebeskrivelsen
 • ungeguide-funktionen
 • den fælles uddannelses- og jobplan
 
En uddybning af elementerne og status i forbindelse hermed fremgår af bilag 1. Derudover præsenteres også evalueringskonceptet.
 
Fremtidigt fokusområde
Primo 2020 bliver der mulighed for samkøring af data på tværs af afdelinger med henblik på at identificere ungeforløb med behov for koordinering. Denne mulighed vil intensivere indsatsen med at identificere unge i målgruppen og visitere disse til ungekonferencen. Dette vil resultere i en markant tilgang af unge, der får tildelt ungeguide.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

For at sikre tilstrækkeligt datagrundlag forventes evaluering gennemført i løbet af efteråret 2020 og afsluttet med udgangen af 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

DUT-midlerne for ungeguideordningen udgjorde i 2019 340.000 kr. og i overslagsårerne udgør de 690.000 kr.
 
Midlerne anvendes til aflønning af ungekoordinator samt pulje til understøttelse af realiseringen af den kommunale ungeindsats, blandt andet i form af etablering og drift af ungeguidenetværket.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/1159

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-01-2020

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte møde- og aktivitetsplan med den ændring, at udvalgsmødet i september flyttes fra den 15. september til den 22. september 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed
også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre
hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at
der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/56258