You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 17. maj 2017 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Ida Middelhede Jensen, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg, Torsten Nielsen
Fraværende Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Gregers Laigaard, Jens Rohde
Bemærkninger Afbud fra Jens Rohde. I stedet deltager stedfortræder Britta Leth. Afbud fra Gregers Laigaard. I stedet deltager stedfortræder Morten Otte. Afbud fra Anna Margrethe Engbæk Schmidt. I stedet deltager stedfortræder Michael Hansen.

Sagsid.: 17/1721
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt byrådet på alle møder.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Mødelisten blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Sagsid.: 16/59009
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I sagen er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgenes ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Overordnet set er resultatet positivt, idet både serviceudgifter, overførselsudgifter og anlægsudgifter forventes at holde sig inden for de gældende budgetter. Servicerammen i forhold til ministeriets definitioner (som kan udløse sanktioner), forventes ligeledes overholdt.
 
Byrådets tre politiske målsætninger (gennemsnitlig likviditet, overskud før renter og anlæg samt anlægsniveauet – alle på minimum 200 mio. kr.) forventes alle overholdt med det forventede regnskabsresultat.
Indstilling
 
På baggrund af udvalgenes indstillinger, foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 godkendes, herunder
 
2. at driftsbevillingerne nedsættes med i alt 9.140.000 kr. i 2017 som følge af ændrede pris- og lønskøn samt at der gives anlægsbevillinger og rådighedsbeløb jf. bilag nr. 4 (nedsættelse af rådighedsbeløb på 20.330.000 kr.), og
 
3. at nettovirkningen i 2017 (mindreudgift) på (9.140.000 + 20.330.000) 29.470.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2017.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 godkendes, herunder
 
2. at driftsbevillingerne nedsættes med i alt 9.140.000 kr. i 2017 som følge af ændrede pris- og lønskøn samt at der gives anlægsbevillinger og rådighedsbeløb jf. bilag nr. 4 (nedsættelse af rådighedsbeløb på 20.330.000 kr.), og
 
3. at nettovirkningen i 2017 (mindreudgift) på (9.140.000 + 20.330.000) 29.470.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2017.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Alle udvalg har i perioden 24. – 27. april 2017 behandlet en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2017 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts.
 
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgene opgjort og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra 2016. Det er således det korrigerede budget, som de enkelte budgetansvarlige som udgangspunkt skal overholde.
 
I sagsfremstillingen er der primært redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgenes korrigerede budgetter.
 
I tabel 1 herunder er det overordnede resultat af budgetopfølgningen vist. I bilag nr. 1 til sagen er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.
 
Tabel 1:
 
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
Note
 nr.
 
Oprindeligt
Korrigeret
31. marts
I forhold til opr. budget (kol. 1)
I forhold til korr.budget (kol. 2)
 
 
1
2
3
4
5
 
Skatter / generelle tilskud
-5.730,7
-5.730,7
-5.724,7
6,0
6,0
1.
 
 
 
 
 
 
 
Driftsudgifter:
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
4.110,6
4.209,5
4.091,1
-19,6
-118,4
2.
Overførselsudgifter
1.415,3
1.409,5
1.388,2
-27,1
-21,3
3.
Driftsudgifter i alt
5.525,9
5.619,0
5.479,3
-46,6
-139,7
 
 
 
 
 
 
 
 
Renter
8,9
8,9
7,8
-1,1
-1,1
 
Resultat før anlæg og afdrag mv.
-195,9
-102,8
-237,6
-41,7
-134,8
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
214,0
307,6
273,7
59,7
-33,9
4.
Anlæg, ældreboliger
0,0
0,8
0,2
0,2
-0,6
 
Anlæg, jordforsyning
5,1
21,0
18,8
13,7
-2,2
Res. skattefinans. område
23,2
226,6
55,0
31,8
-171,6
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsyningsområdet
8,0
17,3
6,6
-1,4
-10,7
5.
 
 
 
 
 
 
 
Øvrige finansforskydninger
0,7
28,9
12,1
11,4
-16,7
6.
Afdrag på lån
75,3
75,3
75,3
0,0
0,0
 
Optagne lån
-39,1
-39,1
-39,1
0,0
0,0
 
Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)
68,1
308,9
109,9
41,8
-199,0
 
 
 
KONKLUSION
Totalt set forventes det korrigerede budget for både Viborg Kommunes serviceudgifter og overførselsudgifter overholdt endog med et stort samlet mindreforbrug. Der er alene et par politikområder under serviceudgifterne, der isoleret set har forventede overskridelser i forhold til det korrigererede budget.
 
Med det forventede regnskabsresultat vil der for serviceudgifterne blive tale om mindre overførsler fra 2017 til 2018 end de overførsler, der er lavet fra 2016 til 2017.
 
Også den sanktionsbelagte serviceramme (over for staten) forventes overholdt.
 
For anlæg forventes mindreudgifter, der medfører mindre overførsler til 2018 end de overførsler, der er foretaget 2016 til 2017.
 
Byrådets 3 økonomiske målsætninger (overskud før anlæg og afdrag mv., det skattefinansierede anlægsniveau og den gennemsnitlige likviditet) forventes alle opfyldt.
 
Herunder er der lavet en overordnet vurdering af det samlede resultat og i bilag nr. 2 er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen yderligere kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.
 
DEN OVERORDNEDE VURDERING
Serviceudgifter
I forhold til Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” forventes der en mindreudgift på ca. 118 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør den indregnede budgetbuffer 37 mio. kr., hvilket betyder, at der ud over bufferen forventes mindreudgifter på 81 mio. kr.
 
Da der i det korrigerede budget er indregnet overførte budgetbeløb fra 2016 på 109 mio. kr., betyder det, at der i 2017 forventes forbrugt af overførslerne fra 2016.
 
For de udgifter, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme (ministeriets definition, som er lidt forskellig fra Viborg Kommunes egen definition), vil der med det indarbejdede forventede regnskabsresultat blive tale om en mindreudgift på ca. 2 mio. kr. i forhold til rammen.
 
Overførselsudgifter
Der forventes en samlet mindreudgift på ca. 21 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf stammer de 20 mio. kr. fra politikområdet ”arbejdsmarkeds- og overførselsudgifter”, hvor den væsentligste mindreudgift vedrører forsikrede ledige. Der forventes dog også mindreindtægter fra ”beskæftigelsestilskud” (se under kommentarerne til ”skatter og tilskud” – note 1 i bilag nr. 2).
 
Anlæg
Der forventes følgende mindreudgifter (netto):
Skattefinansieret:      ca. 34 mio. kr.
Ældreboliger:              ca. 1 mio. kr.
Jordforsyning:             ca. 2 mio. kr.
Forsyning:                 ca. 21 mio. kr.
I alt                           ca. 58 mio. kr.
 
 
FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN
Hvor der i det oprindelige budget er indregnet et kasseforbrug på godt 68 mio. kr., vil der ud fra det forventede regnskabsresultat blive tale om et yderligere forbrug på ca. 42 mio. kr., så kasseforbruget i stedet bliver på ca. 110 mio. kr.  Sammenlignes der med det korrigerede budget, som viser et kasseforbrug på 309 mio. kr. bevirker resultatet af budgetopfølgningen en forbedring af likviditeten på knap 200 mio. kr.
 
Med det forventede regnskabsresultat vurderes den gennemsnitlige likviditet for hele 2017 med udgangen af året at ligge på ca. 440 mio. kr. Med de overførsler, der må forventes fra 2017 til 2018 (drift, anlæg og Landsbyggefond), de overførsler på driftsbudgettet fra 2016 til 2018, der allerede er godkendt og det tilgodehavende, forsyningsvirksomhed (Revas) forventes at have med udgangen af 2017 skal der til disse poster reserveres likviditet på i alt ca. 195 mio. kr. Dette er ensbetydende med, at der med udgangen af 2017 alene er (440 – 195) 245 mio. kr. disponible af den gennemsnitlige likviditet. 
 
BYRÅDETS ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER
Det forventede overskud før anlæg og afdrag mv. (resultat af ordinær drift) på ca. 238 mio. kr. opfylder Byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.
 
Anlægsniveauet (skattefinansieret) på 273 mio. kr. ligger ligeledes over Byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.
 
Den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 12 mdr. vurderes som nævnt ovenfor at være på ca. 440 mio. kr. med udgangen af 2017. Også her er målsætningen på min. 200 mio. kr.
 
ÆNDREDE PRIS- OG LØNSKØN
Der gøres opmærksom på, at KL den 24. februar 2017 har udmeldt nye forventede pris- og lønstigninger fra 2016 til 2017 i forhold til de pris- og lønstigninger, der blev indregnet i det oprindelige budget for 2017. Generelt er der tale om lavere pris- og lønudvikling i det nye skøn. I det korrigerede budget og det forventede forbrug i tabel 1 er der taget højde for dette forventede lavere pris- og lønniveau.
 
Det er således i denne sag indstillet, at budgetterne nedsættes med effekten af de nye skøn for pris- og lønudviklingen - men som nævnt er dette allerede indregnet i det korrigerede budget, der er vist i budgetopfølgningen. Mindreudgiften i driftsbudgettet er indregnet med i alt 9,1 mio. kr.
 
En specifikation på politikområdeniveau af de indstillede bevillinger kan ses i bilag nr. 4.
 
INDSTILLINGER FRA UDVALGENE
Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen til godkendelse. I bilag nr. 3 er en oversigt over ønskede omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområder hvor beløbene netto giver 0 kr. De respektive udvalg, som har beløb med på oversigten, har ligeledes indstillet disse til godkendelse.
Der gøres opmærksom på, at Økonomi- og Erhvervsudvalget har bemyndigelse til at godkende disse bevillinger imellem politikområder, hvor bundlinjen giver 0 kr.
 
Herudover har udvalgene indstillet de øvrige bevillinger, på deres respektive områder, der er medtaget i denne sag til Byrådets godkendelse.
 
Opsummering af bevillinger
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der medtaget en nedsættelse af rådighedsbeløbet (anlæg) i 2017 med 1,3 mio. kr. til projektet ”De 5 Hald’er” som følge af, at beløbet i stedet er foreslået indregnet i budgetforslaget for 2018.
 
På Klima- og Miljøudvalget (forsyningsområdet) er rådighedsbeløb for 19 mio. kr. tilsvarende foreslået fjernet fra budget 2017 som følge af, at beløbet i stedet er foreslået indregnet i budgetforslaget for 2018. Der er tale om anlægsprojekter vedr. ”jordhotel” og ”ressourcespande”, som først gennemføres i 2018.
 
Endvidere søger Klima- og Miljøudvalget om forhøjelse af anlægsudgiftsbevilling til ”Etablering af ny genbrugsstation i Bjerringbro” på 0,8 mio. kr. til dækning af merforbrug til projektet. Udgiften finansieres af mindreforbrug på 2 øvrige anlægsprojekter under forsyningsområdet (”maskiner mv.” samt ”modtagestation diverse”).
 
Som tidligere nævnt er driftsbudgettet totalt set foreslået nedsat med 9,1 mio. kr. som følge af KL’s udmeldte lavere pris- og lønskøn imellem 2016 og 2017.
 
En specifikation af de ansøgte bevillinger (ud over omplaceringer mellem politikområderne) kan ses i bilag nr. 4.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/5232
Resume
Indstilling
Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Energi Viborg A/S har den 2. maj 2017 indkaldt til ordinær generalforsamling torsdag den 18. maj 2017, kl. 17.00 hos Energi Viborg A/S, Industrivej 15, 8800 Viborg med følgende dagsorden:
 
 1. Valg af dirigent

 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.

 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

 4. Eventuelt
 
Der er ultimo januar sendt en mødeinvitation til byrådsmedlemmernes kalender til at deltage i generalforsamlingen. Af hensyn til arrangementet skal byrådsmedlemmerne senest torsdag den 11. maj 2017 acceptere/afslå mødeinvitationen.
 
Det kan oplyses, at Økonomi ingen bemærkninger har til Årsrapport 2016 for Energi Viborg A/S.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 15/69255
Resume
Sagen vedrører godkendelse af udbudsmateriale vedr. projekt ”Viborg Sport & Event”, således at projektet kan sendes i udbud i perioden frem til ultimo 2017.
 
Sideløbende kører proces med forslag til ny lokalplan for området ved Tingvej i Viborg.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det godkendes, at projektet ”Viborg Sport & Event” sendes i udbud, således som projektet er beskrevet i sagen incl. det i sagen anførte anlægsbudget for projektet,
 
2. at det godkendes, at den som bilag til sagen (model 2) skitserede vejløsning realiseres i forbindelse med projektet,
 
3. at projektet udbydes som totalentrepriseprojekt,
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.100.000 kr. til kontoen ” Tingpladsen, Viborg Sport og Events” med rådighedsbeløb i 2017, og
5. at udgiften på 5.100.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Under forudsætning af byrådets godkendelse af indstillingen i lukket sag ”Salg af del af Tinghallens grundareal – Banko-hallen og del af parkeringsplads til hotel” indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet behandlede sidst sagen på sit møde 21. december 2016, sag nr. 7. På dette møde behandlede Byrådet løsningsmodeller for projektet ”Viborg Sport & Event” inkl. forslag til vejløsninger ved Tingvej m.v.
 
Byrådet besluttede, at der først træffes endelig beslutning vedr. valg af løsningsmodel, når der foreligger et sikkert grundlag for etablering af hotel, som element i den samlede plan for ”Viborg Sport & Event”.
 
Byrådet besluttede endvidere, at der med henblik på behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde i januar 2017 udarbejdes forslag til tidsplan for det samlede projekt samt materiale til grundlag for udbud af byggeret/grund til etablering og drift af hotel på kommunal byggegrund beliggende syd for Tinghallen på Tingvej, hvor det nuværende bankocenter er placeret og at Bankocentrets bestyrelse orienteres om beslutningen.
 
Med baggrund heri behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde 8. februar 2017 (sag nr. 6), forslag om igangsætning af planlægning for et centerområde ved Tingvej i Viborg, hvor udvalget besluttede, at planlægning og fordebat igangsættes, og at de i sagen beskrevne principper for planlægningen indgår som tilkendegivelser i udbudsmaterialet for byggegrund til hotel, og at der afholdes borgermøde om planlægning og projekt ”Viborg Sport & Event” 9. marts 2017.
 
På samme møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2017, (sag nr. 7) behandlede udvalget forslag om udbud af grund ved Tinghallen og godkendelse af endelig tidsplan for Viborg Sport & Event, og udvalget godkendte, at grund til hotel udbydes på de beskrevne vilkår og at den overordnede tidsplan for projekt ”Viborg Sport & Event” godkendes.
 
Sag vedr. udbud af grundareal til hotel behandles som særskilt sag på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i dag.
 
Inddragelse og høring
Projektet indebærer, at der gennemføres proces med forslag til ny lokalplanlægning for centerområde ved Tingvej i Viborg. Der er i den sammenhæng afholdt borgermøde herom 9. marts 2017 med efterfølgende høringsperiode. I denne høringsperiode var der ikke bemærkninger til projektet. I forbindelse med den efterfølgende del af lokalplanlægningen indgår periode med offentlig høring i henhold til lovgivning og regler på dette område.
 
Herudover er de involverede parter inddraget løbende i processen og i den forbindelse  bemærkes, at forvaltningen fortsat er i dialog med ejeren af biografcentret Fotorama om projektet.
 
Beskrivelse
Beskrivelse af projektet
Projektet er tidligere beskrevet i sager til Byrådet og der er ikke indarbejdet større ændringer i forhold til de skitser, der var vedlagt til Byrådets behandling af sagen den 21. december 2016.
 
Det bemærkes dog, at der er indarbejdet mindre ændringer omkring Paletten og foyer i forhold til samspillet med biografcentret Fotorama.
 
Projektet består således at følgende hovedelementer:
 • Ny store sal med ny balkon (nuværende sal i Tinghallen) med kapacitet på ca. 3.675 stående gæster og ca. 2.100 siddende gæster
 • Ny lille sal/Paletten med kapacitet på 470 stående gæster
 • Foyer inkl. åben lounge og loungelokaler.
 • Gangbro til Stadioncentret
 • Backstage, administration m.v.
 
Samlet er der tale om 7.339 m2, hvoraf 5.310 m2 er ombygning og 2.029 m2 er nybyggeri.
 
Der etableres en ny store sal og i den forbindelse gennemføres en generel opgradering af de noget slidte lounge-, møde- og fællesfaciliteter og i forbindelse med denne del af projektet planlægges udvidelse af kapaciteten i salen ved etablering af en ny balkon. Den samlede kapacitet i store sal vil herefter være ca. 3.700 gæster og dermed skabes et kraftigt forbedret forretningsgrundlag for Tinghallen.
 
Den nye lille sal/Paletten etableres med en kapacitet på ca. 470 gæster. Salen vil kunne huse spillestedet Palettens aktiviteter i en større og mere tidssvarende ramme end hidtil og vil samtidig sammen med den nye store sal og de forbedrede faciliteter i hele komplekset, indebære meget bedre og fleksible muligheder for små og store arrangementer.
 
Foyeren om- og udbygges, og der sker en sammenbygning via en gangbro til Viborg Lounge og Stadioncentret og en sammenbygning med et nyt hotel. Dermed skabes en helhed omkring foyerområdet, som kan understøtte de mange forskellige aktiviteter og arrangementer, der kan afvikles i centrets mange haller, sale og lokaler.
 
Endelig renoveres Viborg Lounge, så lokalerne kan fremstå tidssvarende. Viborg Kommune er ikke involveret i denne del af projektet.
 
Bilag med skitsering af projektet vedlægges sagen som bilag.
 
Beskrivelse af vejløsning set i forhold til det samlede projekt
I tidligere drøftelser har afklaring af, om der kommer et hotel i området ved Tingvej været helt afgørende for valg af vejløsning og med afklaringen af, at der nu er tilbud om køb af grund til hotel på de af kommunen opstillede vilkår, vælges den skitserede vejløsning, hvor der fortsat er trafik på Tingvej.
 
Modellen indebærer, at Tingvej forlægges forbi Tinghallen, Tingvej-forlægningen vil betjene de samme trafikantgrupper som i dag. Det betyder også, at busstoppestederne langs Tingvej forbliver uændret. Forlægningen vil medføre sænkning af hastigheden til 30 km/t forbi Tinghallen.
 
Tingvejens forlægning vil medføre tilpasning af p-arealer og adgangsforhold til/fra p-arealerne vest for Tingvej til det nye vejforløb.
 
Løsningen er skitseret i bilag nr. 2.
 
Beskrivelse af hotelløsning set i forhold til det samlede projekt
Der foreligger tilbud om køb af grund til etablering af hotel på Tingvej på de af kommunen opstillede vilkår. Det er her forudsat, at hotellet realiseres på markeds- og erhvervsmæssige vilkår i privat regi. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler forslag om grundsalg som særskilt sag.
 
Forslag til valg af udbudsform
Det foreslås, at projektet udbydes i totalentreprise som en omvendt licitation, således at der skabes det bedst mulige grundlag for, at byggesummen kan overholdes. Samtidig åbnes mulighed for, at de bydende totalentreprenører kan komme med alternative bud. Baggrunden for dette forslag er, at der er tale om et kompliceret om- og nybygningsprojekt, hvor projekt- og budgetstyring er meget vanskelig og den foreslåede model indebærer, at man tidligt i forløbet får afklaret tekniske og økonomiske problemstillinger. Bygherrerådgiver anbefaler derfor klart, at disse forhold bedst håndteres i et totalentrepriseudbud, som en omvendt licitation, hvor der er få aktører i samspillet mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. I forlængelse af det overordnede udbud som totalentreprise arbejdes med en model, hvor dele af projektet udbydes i mindre fagentrepriser, hvor også lokale håndværkere kan medvirke.
 
Det bemærkes, at forslaget forudsætter dispensation fra Viborg Kommunes interne bestemmelser i Indkøbs- og Udbudspolitikken, idet der her er anført, at projekter udbydes i fagentreprise og det forudsættes, at Byrådet godkender en sådan dispensation, således at projektet udbydes i totalentreprise.
 
Der vil i forbindelse med udbuddet blive stillet krav om, at entreprenørerne anvender lærlinge jf. Indkøbs- og Udbudspolitikken.
 
Aftale med bygherrerådgiver
Det foreslås, at projektet gennemføres med KPF Arkitekter som bygherrerådgiver. KPF Arkitekter har været rådgiver på forundersøgelser på projektet og har også udarbejdet udbudsmaterialet til sagen sammen med aktørerne i projektet. Denne del af projektet afsluttes med færdiggørelse af udbudsmaterialet.
 
I forhold til at sikre kontinuitet og sammenhæng i projektet foreslås derfor, at der indgås ny aftale med KPF Arkitekter om bygherrerådgivning i forbindelse med udbudsfase og udførelsesfasen.
 
Det bemærkes, at det er vurderet, at en aftale ikke er i overensstemmelse med retningslinjer for udbud m.v. i Viborg Kommune, men det vurderes samtidig, at det ud fra en samlet vurdering, er den bedste løsning af indgå aftale om bygherrerådgivning med KPF Arkitekter.
 
Andre forhold
Afslutningsvis bemærkes, at der i materialet er beskrevet organisation m.v. for projektet, og at der i oplægget er fuld overensstemmelse med tidligere beslutninger om projektets organisering, såvel politisk som administrativt.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Den overordnede tidsplan for projektet ser således ud:
 
Maj 2017:
Byrådet behandler forslag til udbudsmateriale og udbudsfase igangsættes.
Byrådet tager stilling til tilbud om køb af grund til hotelprojekt på Tingvej
August til dec. 2017:
Udbudsfase og afklaringsfase. Sagen til politisk behandling og godkendelse i december 2017
December 2017:
Byrådet behandler forslag til lokalplan for centerområde ved Tingvej
Januar 2018:
Projektering opstartes
Maj 2018:
Udførelsesfase opstartes
Marts 2020:
Aflevering af byggeri
 
Hotelprojektet er forudsat realiseret sideløbende.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Anlægsbudget for det samlede projekt:
 
Anlægsbudget for projektet
Budget i 1000 kr.
Totalentreprise
55.758
Afsat til uforudsete udgifter, vinterforanstaltninger m.v.
4.100
Bygherreleverancer (tribune, barer, inventar, AV, udstyr m.v.)
12.011
Vejomlægning
3.300
Logistik/sammenbygning ved lounge
1.510
Omkostninger m.v.
2.280
Bygherrerådgivning, forundersøgelser mv.
4.800
Andre bygherreudgifter
5.600
Samlede anlægsudgifter
89.359
 
 
Kommunal nettoanlægsinvestering   
79.459
Indsamles via fonde m.v.
9.900
Samlet anlægsinvestering
89.359
 
Særlige optioner, som først igangsættes, når det samlede beløb til hovedprojektet er tilvejebragt
Budget i 1000 kr.
Tinghallen, loungeområdet på 1. sal
1.500
Ny balkon i store sal i Tinghallen
5.286
Snitflade til hotel
1.850
Samlet
8.636
 
På kommunens investeringsoversigt for perioden 2017 – 2020 er i alt afsat rådighedsbeløb på 69.034.000 kr. og 10.425.000 kr., i alt 79.459.000 kr. 
 
Det foreslås, at det i 2017 afsatte rådighedsbeløb på 5.100.000 kr. frigives til finansiering af de igangsatte faser af projektet, jf. beskrivelse af tidsplan i sagen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Det bemærkes, at arbejdet med lokalplanlægning, som muliggør projektet, allerede er igangsat og i henhold til den gældende tidsplan foreligger forslag til lokalplan til godkendelse i Byrådet ultimo 2017.
 
I forlængelse af udbuddet skal der forhandles driftsaftaler med Tinghallen a/s m.fl. og det foreslås, at sagen sendes til Tilsynet til vurdering, når forslag til driftsaftaler foreligger.
Bilag

Sagsid.: 17/22912
Resume
Viborg Kommune har haft en samarbejdsaftale med DBU om afvikling af dame A landskampe. Aftalen er nu udløbet, og der udarbejdes forslag til ny aftale som forelægges til politisk stillingtagen.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at aftalen godkendes for perioden 2017 – 2021,
 
2. at der afsættes en økonomisk ramme på 600.000 kr. årligt, og
 
3. at udgiften finansieres af Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen undlader at stemme.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
DBU og Viborg Kommune har haft en 1-årig samarbejdsaftale om afvikling af 4 landskampe i kvindefodbold. Aftalen blev godkendt af byrådet den 23. september 2015 (sag nr. 4). Aftalen er nu udløbet. Der arbejdes med ny aftale.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Samarbejdet mellem DBU og Viborg Kommune har på alle måder været tilfredsstillende ønsker begge parter af forlænge det og der er derfor udarbejdet et forslag til ny aftale for perioden 2017 – 2021 (bilag nr. 1).
 
Udkastet er baseret på den tidligere aftale, hvor hovedfokus er på kvindelandsholdet og pige-/kvindefodbold generelt. DBU forpligter sig bl.a. til:
-          Afvikling af samtlige kvinde A-kvalifikations- og play-off kampe i Viborg, incl en lang række sideaktiviteter både før og på selve kampdagen samt DBUs nationale markedsføring og dækning, herunder TV. Træningskampe kan derimod afvikles rundt i hele landet.
-          Afvikling af UEFA Qualifying-turnering for U17- eller U19-landsholdet. Dette giver ikke samme profilering som A-landsholdet, men til gengæld et meget stort antal overnatninger, idet holdene bor i Viborg Kommune gennem hele turneringen. Herudover stor sportslig værdi for det lokale talentarbejde.
-          At indgå i udvikling af en helt ny pigefodbold-event, som placeres umiddelbart før eller efter Generation Handball og udnytter det samme tekniske setup på Tingvej og i Stadionområdet. Landsholdet er tiltænkt en aktiv rolle i en sådan ny event i Viborg Kommune.
-          At arbejde for tiltrækning af en international kvindefodboldkonference til Danmark, med Viborg som værtsby. Optimalt først når Tinghallen m.m. er ombygget.
 
Herudover får Viborg Kommune tilladelse til at betegne Energi Viborg Arena som ’Nationalstadion for Kvindelandsholdet’, ligesom DBU forpligter sig til i samarbejde med Viborg Kommune at løfte VIP-program og især VIP-deltagerkreds til et mere nationalt niveau.
 
DBU stiller ovennævnte til rådighed for Viborg Kommune uden betaling til DBU.
Viborg Kommune skal til gengæld levere
-          Fuldt stadion-set-up på Energi Viborg Arena, dvs. udlån af stadionfaciliteter, betaling for forbrugsafgifter, nødvendig bemanding af samtlige teknisk/praktiske funktioner ved afvikling som f.eks. kontrollører, stewards, teknikere, sikkerhedschef, samaritter, hjemmeværn til trafikafvikling, vært til presselounge samt frivillige til Fanzone m.m.
-          Traktement i forbindelse med VIP-arrangementer før og efter kampene.
-          Lokal markedsføring op til kr. 50.000 kr.
-          Officiel frokost eller middag på rådhuset i forbindelse med hver landskamp.
 
Den hidtidige aftale var baseret på 4 kampe indenfor 1 år og et samlet udgiftsniveau for disse på 600.000 kr.
 
Den foreslåede aftale dækker 4 ’sæsoner’ og vil rumme sæsoner med nok 4 kampe pr. år, men også år med færre kampe. Derfor foreslås at der afsættes en økonomisk ramme på 600.000 kr. pr. år, som så reguleres ned i tilfælde af færre kampe i et år.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Aftalen indgås for perioden 1. juni 2017 – 31. juli 2021.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/17207
Resume
For at imødekomme ønsket om mere effektiv sagsbehandling og dermed nedsættelse af behandlingstiden for ansøgning om skema B (godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af almene boliger og friplejeboliger), foreslår forvaltningen, at byrådet bemyndiger forvaltningen til at godkende skema B, når der ikke er væsentlige ændringer af projektet efter byrådets eller ministeriets godkendelse af skema A (tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum).
 
For byggeprojekter, hvor der er væsentlige ændringer fra skema A til skema B, vil skema B som hidtil blive forelagt til politisk behandling.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at forvaltningen bemyndiges til administrativt at godkende skema B i henhold til kapitel 9 i bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 (støttebekendtgørelsen), under forudsætning af, at den endelige anskaffelsessum holder sig inden for rammerne af skema A, der er godkendt af Byrådet, og
 
2. at forvaltningen bemyndiges til administrativt at godkende skema B i henhold til kapitel 8 i bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015 (etableringsbekendtgørelsen) under forudsætning af, at den endelige anskaffelsessum holder sig inden for rammerne af skema A, der er godkendt af ministeriet.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog den 5. november 2008 (sag nr. 307), Delegationsplan – tilsyn med støttet byggeri (lov om almene boliger m.v.) med bilag, herunder bemyndigelse til forvaltningen til administrativ godkendelse af det endelige byggeregnskab (skema C) og den endelige leje for almene boliger, når anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til den ved skema B godkendte anskaffelsessum.
 
Byrådet gav den 27. februar 2013 (sag nr. 12) bemyndigelse til forvaltningen til administrativ godkendelse af det endelige byggeregnskab (skema C) for friplejeboliger, når anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til den ved skema B godkendte anskaffelsessum.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Skema A i almenboligloven
Det er byrådet, der godkender skema A (tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum), når der er tale om støttet byggeri i henhold til almenboligloven.
 
Ved byrådets godkendelse af skema A sker der bevilling af beløbet til det kommunale grundkapitallån. Samtidig stiller Kommunen en obligatorisk garanti for den yderste del af det lån, som bygherre optager til finansiering af byggeriet.
 
Ved skema A godkender byrådet ligeledes den foreløbige husleje for det første driftsår, som er beregnet på baggrund af et driftsbudget.
 
Skema B i almenboligloven
Forvaltningen foreslår, at forvaltningen får bemyndigelse til at godkende skema B, når der er tale om byggeprojekter, hvor der ikke er væsentlige ændringer til projektet efter godkendelse af skema A. Byrådet kan delegere sin godkendelseskompetence, når skema B (godkendelse af den endelige anskaffelsessum før påbegyndelse af almene boliger) ligger inden for rammerne af skema A.
 
Godkendelse af skema B omfatter ligeledes en godkendelse af den foreløbige leje for første driftsår.
 
Skema B i friplejeboligloven
Det er ministeriet, der godkender skema A (tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum), når der er tale om støttet byggeri i henhold til friplejeboligloven. Kommunen har ingen økonomiske forpligtelser ved en godkendelse.
 
Forvaltningen foreslår, at forvaltningen får bemyndigelse til at godkende skema B, når der er tale om byggeprojekter, hvor der ikke er væsentlige ændringer til projektet efter godkendelse af skema A.
 
Politisk behandling af skema B
Uanset om der er tale om støttet byggeri i henhold til almenboligloven eller friplejeboligloven, vil skema B bliver forelagt byrådet til godkendelse, hvis der i forbindelse med projekteringen, der foregår mellem indsendelse af skema A og skema B, er sket ændring i f.eks. antallet af boliger eller at anskaffelsessummen er øget mere end svarende til en indeksering af maksimumsbeløbet.
 
Byrådet kan til enhver tid tilbagekalde en bemyndigelse såvel for en konkret sag som generelt.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Bemyndigelsen gælder fra datoen for byrådets godkendelse.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Indsendelse af skema B skal ske senest 15 måneder efter byrådets godkendelse af skema A. Den endelige anskaffelsessum, der godkendes ved skema B, må ikke overstige et lovbestemt maksimumsbeløb, der er gældende på tidspunktet for godkendelse af skema B.
 
Der sker en årlig indeksering af maksimumsbeløbet. Der vil derfor typisk være tale om, at der er sket en indeksering af maksimumsbeløbet i tiden mellem skema A og skema B. Fremover vil der ved byrådets behandling af skema A ligeledes skulle ske bevilling af en eventuel indeksering af maksimumsbeløbet mellem skema A og skema B. I perioden 2010-2017 har indekseringen i gennemsnit været på ca. 1,4 %.
 
Hvis den endelige anskaffelsessum (skema B) er forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum (skema A), svarende til en indeksering af maksimumsbeløbet, og er der i øvrigt ikke væsentlige ændringer til projektet, vil forvaltningen med den foreslåede bemyndigelse kunne godkende skema B.

Sagsid.: 17/19405
Resume
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 130, anmoder Viborg Kommune som tilsynsmyndighed om godkendelse af køb af ubebygget grund, beliggende ved Middagshøjvej, Viborg (del af Garditgrunden).
 
Anmodningen er fremsat i henhold til almenboligloven § 26.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 130’s køb af grund, beliggende ved Middagshøjvej, Viborg, i henhold til købsaftale med GD Erhvervsudlejning ApS, godkendes.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 130, har indgået betinget købsaftale med GD Erhvervsudlejning ApS om køb af et ubebygget og rengjort grundareal med byggeret på minimum 4.000 m2, beliggende ved Middagshøjvej, Viborg (delnr. 2 af matr.nr. 26b Viborg Markjorder i følge udstykningsplan). Eventuelle udgifter som følge af jordbunds- eller forureningsforhold afholdes af sælger.
 
Boligselskabets hovedbestyrelse har på sit møde den 15. november 2016 godkendt køb af op til 4.200 m2 byggeret til en pris af 2.500 kr. pr. m2 boligareal, svarende til i alt 10,5 mio. kr.
 
I købsaftalen er købesummen fastsat til 2.500 kr. pr. opnået m2 støtteberettiget boligareal inkl. eventuel moms ekskl. udgifter til byggemodning og tilslutningsafgifter. Boligselskabet påtænker et byggeri med et samlet boligareal på 4.107 m2, svarende til en købesum på 10.267.500 kr.
 
Boligselskabet forventer, at anskaffelsessummen for det påtænkte byggeri bliver 79,9 mio. kr. Grundudgiften, dvs. købesum tillagt tinglysningsomkostninger og tilslutningsafgifter mv., forventes at blive ca. 15 mio. kr., svarende til ca. 19 % af anskaffelsessummen, hvilket er indenfor den vejledende grænse på 20%.
 
På den baggrund har Forvaltningen ingen indvendinger mod boligselskabets køb af grunden.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabets ansøgning om tilsagn til byggeriet (skema A) forelægges Byrådet senere i en særskilt sag.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Grundarealet udgør en sokkelgrund med et areal på 1.540 m². Lokalplanen giver ikke mulighed for at realisere det påtænkte byggeri på dette areal.
 
Forvaltningen og boligselskabet har været i dialog om denne problemstilling, og man har aftalt en løsning, hvor Boligselskabet opnår en øget byggeret på sokkelgrunden mod en privatretlig begrænsning af den øvrige byggeret indenfor lokalplansområdet. Løsningen forudsætter, at der gives dispensation fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent.

Sagsid.: 17/9369
Resume
Boligselskabet Viborg Amt søger om byrådets godkendelse til køb af grund samt tilsagn, skema A til opførelse af 8 almene familieboliger på Kløvermarken i Løvel samt godkendelse af huslejen for første driftsår, jf. § 26 i lovbekendtgørelse nr. 1103-2016 af lov om almene boliger og §§ 23 og 24 i bekendtgørelse nr. 1226-2011 om støtte til almene boliger. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at ansøgning fra Boligselskabet Viborg Amt om godkendelse af køb i afdeling 915 af en byggegrund som anført i sagsfremstillingen, godkendes,
 
2. at der gives tilsagn til Boligselskabet Viborg Amt til opførelse af 8 almene familieboliger i afdeling 915, beliggende Kløvermarken i Løvel, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 16.304.000 kr.,
 
3. at Viborg Kommune yder et grundkapitallån på 1.630.000 kr., svarende til 10% af anskaffelsessummen,
 
4. at der gives en anlægsbevilling på 1.630.000 kr. til konto ”8 familieboliger på Kløvermarken i Løvel, Boligselskabet Viborg Amt” med rådighedsbeløb i 2018,
 
5. at rådighedsbeløbet på 1.630.000 kr. finansieres af det resterende afsatte rådighedsbeløb i 2014 til boliger i Løvel på 836.000 kr. og ny kvote i 2017 (budget 2018) på 794.000 kr. som indarbejdes i budgetforslag 2018-2021,
 
6. at en eventuel indeksering af maksimumsbeløbet mellem skema A og skema B finansieres af rådighedsbeløbet i 2018,
 
7. at der gives tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 
8. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 805 kr./m² for første driftsår samt 125 kr./md. for carporte.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet den 8. oktober 2014 (sag nr. 1) godkendt boligprogrammet for kvoteår 2014, jf. byrådsmøde den 18. juni 2014 (sag nr. 9). I boligprogrammet var der reserveret en kvote på 8 almene familieboliger i Løvel til Boligselskabet Viborg Amt, på 1.470.000 kr. Boligselskabet Viborg Amt fik efterfølgende i 2015 tilsagn til at opføre 4 almene familieboliger på Tinggade i Løvel, med et grundkapitallån på 634.000 kr. Der har siden været et uforbrugt grundkapitallån på 836.000 kr. (1.470.000 kr. – 634.000 kr.).
 
Byrådet har ved beslutning af 15. juni 2016 (sag. nr. 6) godkendt kvoteåret 2016. I overslagsåret 2017 har Boligselskabet Viborg Amt ønsket en kvote på 8 almene familieboliger i Tapdrup til 1.600.000 kr.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Boligselskabet Viborg Amt, afdeling 915 søger om godkendelse til køb af grund og tilsagn, skema A til at opføre 8 familieboliger beliggende på Kløvermarken i Løvel.
 
Projektet omfatter 8 rækkehuse, som bliver adskilt med carporte og redskabsskure. Alle boliger bliver på 105 m² fordelt således, at 4 boliger bliver med 3 værelser og 4 boliger bliver med 4 værelser, i alt 840 m². Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2
 
Køb af grund
Boligselskabet Viborg Amt har indgået betinget købsaftale med GP-Entreprise ApS om køb af et ubebygget og ryddet grundareal på i alt 4.231 m², beliggende Kløvermarken 20A og 22A, 8830 Tjele (matr.nr. 8bv og 8bx, Løvel by, Løvel). Købet er godkendt på boligselskabets repræsentantskabsmøde den 1. december 2016.
 
Købesummen er aftalt til 1.906.250 kr. inkl. moms og ekskl. udgifter til byggemodning og tilslutningsafgifter. Sælger har dog allerede etableret og betalt tilslutningsbidrag for to kloakstik på grunden.
 
Købesummen er i skema A anført til 1.900.000 kr., og det oplyses, at forventede omkostninger til tinglysning på 16.000 kr. er anført under ”Øvrige finansielle udgifter”.
 
Den samlede grundudgift inkl. tilslutningsafgifter mv. samt tinglysningsomkostninger er således 2.627.250 kr., svarende til ca. 16 % af den samlede anskaffelsessum.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn, skema A til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger det lovbestemte maksimumsbeløb for almene boliger. Denne beregnes til: 840 m² x 19.410 kr./m² = 16.304.000 kr.
 
Boligselskabet Viborg Amt har afsat 80.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet. Anskaffelsessummen på 16.304.000 kr. holder sig dermed under den maksimale tilladte anskaffelsessum (16.304.000 kr. – 80.000 kr. = 16.224.000 kr.), og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Beboerindskud (2 %)
     326.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)
  1.630.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
14.348.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
16.304.000 kr.
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 805 kr./m² for første driftsår. Beregning og huslejefordeling fremgår af bilag nr. 4. Hertil kommer en leje på 125 kr./md. for carporte.
 
Lejeledighed
Kløvermarken er beliggende i Løvel, og ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden er der ikke nogle ledige almene boliger i Løvel. Oversigt over almene boliger i Løvel fremgår af bilag nr. 5.
 
Pr. 1. april 2017 er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 0,46. Kommunen kan derfor give tilsagn til projektet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Senest om 15 måneder skal boligselskabet søge om godkendelse af den endelig anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri, skema B.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 1.630.000 kr., hvilket er 794.000 kr. mere end det afsatte rådighedsbeløb på 836.000 kr. (1.630.000 kr. – 836.000 kr.).
 
Det resterende grundkapitallån på 794.000 kr. fremgår af boligselskabernes forslag til boligprogram (kvotesag), som behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i juni 2017. Her foreslås det, at der flyttes 4 boliger svarende til den manglende finansiering fra Tapdrup til Kløvermarken (fra budget 2018 til budget 2017).
 
Den endelige anskaffelsessum kan være forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum med et beløb svarende til en indeksering, hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår. Denne indeksering vil som hovedregel være mellem 1-2% og vil kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Juridiske og planmæssige forhold
Projektet er omfattet af lokalplan nr. 453, og opføres i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
 
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlig vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 4.

Bilag

Sagsid.: 16/28476
Resume
Sagen lægger op til beslutning om ekspropriation af en række mindre arealer til nye vej- og stiforbindelser i Banebyen.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at kommunen eksproprierer de arealer, der fremgår af bilag nr. 2.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på sit møde den 23. november 2016 (sag nr. 21), at iværksætte ekspropriation af de arealer, der fremgår af denne sag.
 
Inddragelse og høring
Alle ejere og brugere har været inddraget i form af dels åstedsforretning og efterfølgende høring. Referat fra åstedsforretningen og de indkomne høringssvar fremgår af bilag nr. 1. Bemærkninger under åstedsforretningen og høringssvar giver ikke anledning til at undlade ekspropriation. Det anførte vedrører bl.a. forhold, der hører under erstatningsfastsættelsen og forhold af mere praktisk art, der arbejdes videre med sideløbende med ekspropriationssagen.
 
Beskrivelse
Der skal erhverves ca. 10.000 m2 fra grundejerne i området til anlæggelsen af Hærvejen syd for Marsk Stigs Vej og Ny Absalonsvej. Arealfortegnelse med angivelse af berørte ejendomme og anslået arealbehov fra den enkelte ejendom kan tillige med kortmateriale ses i bilag nr. 2.
 
DSB Ejendomsudvikling A/S kræver, at det afskårne areal på ca. 520 m2 - vist med rødt i bilag nr. 2 s. 3 - også overtages af kommunen. Det kan de ifølge loven kræve, og der lægges derfor med denne sag op til, at det pågældende areal medeksproprieres.
 
Den del af Hærvejen, der ligger nord for Marsk Stigs Vej og langs med Erik Glippings Vej skal etableres sidst, og der er ikke den nødvendige aktualitet til et ekspropriere på nuværende tidspunkt. Kommunen søger det erhvervet ved aftale sideløbende med ekspropriationen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Erstatningsspørgsmålet indbringes efterfølgende for Taksationskommissionen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejloven § 96. Nødvendigheden fremgår klart af projektplanen for infrastruktur, og det er også tidsmæssigt aktuelt, lige som der er afsat midler på budgettet til projektet.
Bilag

Sagsid.: 16/10241
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til den videre udvikling og anvendelse af bygningerne på sØnæs med udgangspunkt i sagsfremstillingens scenarier og med henblik på indstilling til Byrådet.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Michael Nøhr, Karin Clemmensen, Gudrun Bjerregaard, Claus Clausen, Johannes F. Vesterby, Åse Kubel Høeg, Nina Hygum, Ib Bjerregaard, Morten Otte og Britta Leth stemmer imod 1. ”at”, idet de anbefaler, at der arbejdes videre med scenarie 2.
 
Niels Dueholm, Flemming Lund, Anders Korsbæk Jensen, Allan Clifford Christensen og Peter Juhl deltog ikke I byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der arbejdes videre med udgangspunkt i scenarie 1a:
 
”Kommunal køb, konkurrence og salg/leje
Viborg Kommune køber bygningerne af Energi Viborg Vand og udskriver efterfølgende en konkurrence om udvikling af ide, koncept, interessenter, de fysiske forhold og finansiering af både anlæg og drift.
 
Viborg Kommunes bidrag er købet af bygningerne, som efterfølgende stilles til rådighed for vinder af konkurrencen. Viborg Kommune opstiller krav og faciliterer udbud af konkurrence. Herefter sælges eller lejes bygningerne, og byder skal selv forestå resten, dvs. uden yderligere kommunalt tilskud til anlæg og drift, med mindre der drives folkeoplysende virksomhed i dele af projektet.
 
Etablering af offentlige toiletter indarbejdes i projektet.
 
Nedrivning af bygningerne kan indgå som en del af et projekt.”, og
 
2. at der undersøges muligheden for at etablere toiletforhold.
 
Nina Hygum og Ib Bjerregaard stemmer imod 1. at, idet de anbefaler, at der arbejdes videre med scenarie 2.
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg, 4. marts 2015 (sag nr. 14):
Teknisk Udvalg drøftede bygningernes fremtidige anvendelsesmuligheder, bygningernes fremtidige ejerforhold (kommunalt eller privat), offentlige toiletter og behovet for udarbejdelse af en lokalplan.
 
Teknisk Udvalg besluttede,
 
at Forvaltningen arbejder videre med en nyttiggørelse af bygningerne til et multihus med flere anvendelsesmuligheder,
at købssummen forhandles med Energi Viborg med henblik på oversendelse af anlægsønske til budget 2016, og
at der i løbet af 2015 igangsættes en lokalplan for hele Sønæs-området.
 
Teknisk Udvalg, 17. juni 2015 (sag nr. 8)
I forbindelse med drøftelse af Anlægsbudget 2016 – 2019 besluttede Teknisk Udvalg, at
 
Køb og renovering af Energi Viborgs bygninger på Sønæs ændres til Etablering af toiletfaciliteter på Sønæs med anlægsudgift på 1 mio. kr. i 2016, idet der undersøges alternative måder at sikre dette på.
 
Der blev på budgettet afsat 1 mio. kr. til etablering af toiletfaciliteter på sØnæs. Af referatet fra Budgetkonferencen (bilag 6a, Bemærkninger til anlægsønsker) fremgår:
 
Mulighederne for at sikre adgang til offentlige toiletter på sØnæs undersøges eventuelt ved forhandling med Energi Viborg.
 
Teknisk Udvalg, 27. april 2016 (sag nr. 24)
Teknisk Udvalg blev forelagt forskellige scenarier for mulige løsningsforslag for etablering af toiletfaciliteter på sØnæs.
 
Teknisk Udvalg besluttede imidlertid at udsætte sagen ”med henblik på at forvaltningen optager fornyet forhandling med Energi Viborg vedr. overtagelse af bygningen med henblik på nedrivning og samtidig vurderes mulighed for opførelse af toilet.”
 
Teknisk Udvalg, 31. august 2016 (sag nr. 4)
Energi Viborg har fundet en anden mulig køber at bygningerne. Udvalget besluttede, at ”Teknisk Udvalg er sindet at tilpasse plangrundlaget og er positivt indstillet overfor den type af projekter, men udsætter sagen for at få en nærmere afklaring af juridiske forhold.”
 
Teknisk Udvalg, 28. september 2016 (sag nr. 14)
På mødet besluttede udvalget:
 
at udvalget tilkendegiver, at det er sindet at tilpasse plangrundlaget, så det understøtter muligheden for at realisere et projekt med en fremtidig anvendelse som mødested for friluftsliv med café/restaurant og offentlige toiletter,
at udvalget, når der foreligger et konkret projekt, og såfremt der vurderes et behov herfor, tager stilling til udarbejdelse af en lokalplan for et delområde, som muliggør den skitserede anvendelse,
at området, som i kommuneplanen er udlagt som et rekreativt område R1, ved revisionen af kommuneplanen ændres til R3,
at Viborg Kommune er sindet at udarbejde en lejekontrakt på leje af jorden, når der foreligger et konkret projekt. Jordlejen værdisættes ud fra markedsvilkår. Lejekontrakten udarbejdes for 30 år og gælder for ca. 440 m2 jord, svarende til størrelsen på de eksisterende bygninger, og
at Viborg Kommune afventer projektforslag for bygningerne, inden der tages stilling til placering af offentlige toiletter på sØnæs.
 
Se i øvrigt bilag nr. 1 for en nærmere beskrivelse af den politiske proces.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
sØnæs-projektet  blev anlagt i 2014 – 2015 i et tæt samarbejde mellem Viborg Kommune og Energi Viborg Vand. Det lå uden for projektets økonomiske og tidsmæssige rammer at arbejde med en omdannelse af bygningerne på sØnæs. Bygningernes fremtidige status og anvendelse har, som det fremgår ovenfor, ad flere omgange været beskrevet og drøftet med henblik på en politisk stillingtagen, herunder behovet for offentlige toiletter på stedet. En ændring fra bygningernes anvendelse som klubhus forudsætter udarbejdelse af en lokalplan.
 
sØnæs fungerer, qua sin størrelse, udformning og beliggenhed, som et samlingssted for borgere og turister til hverdagsbrug og i organiserede sammenhænge. Erfaringer siden anlæggets færdiggørelse viser, at der fortsat er stor interesse for at benytte området til mange former for kulturelle arrangementer og events af officiel og uofficiel karakter, som udflugtsmål, til forskellige fysiske aktiviteter, til undervisningsbrug osv. Der er et grundlæggende behov for etablering af ordentlige toiletforhold og en efterspørgsel på muligheden for at købe mad og drikke på stedet.
 
Der er i kombination med anlægget mulighed for faciliteter, der kan understøtte stedets brede anvendelse i forhold til f.eks.:
 
•        rekreativt område for borgere og turister (offentlige toiletter og restaurant/café),
•        kulturelle arrangementer og events (forsyning af el og vand, lokale til optrædende, depotrum)
•        formidling, undervisning og udeskole (overdækket område og undervisnings-/mødelokaler),
•        organiserede som uorganiserede aktiviteter, herunder foreningsliv (mødelokaler og omklædningsfaciliteter)
•        evt. informations- og formidlingscenter (lokale eller ”væg” med tavler)
 
Viborg Kommune har løbende været i dialog med Energi Viborg Vand om bygningernes fremtidige status og mulighederne for overdragelse/salg til Viborg Kommune eller privat investor, ud fra et ønske og en fælles interesse i at finde en løsning, der kan understøtte anlæggets funktioner og andre behov.
 
Etablering af toilet er udsat med henblik på indarbejdelse i et kommende projekt for omdannelsen af bygningerne.
 
Bygningerne vurderes umiddelbart i dårlig stand. 
 
Nuværende ejerforhold
Viborg Kommune ejer jorden, hvorpå de nuværende bygninger ligger, og ”de tørre” arealer på sØnæs, Energi Viborg ejer rensedammen og de tilstødende fugtige arealer samt B67´s klub- og omklædningsbygninger. Bygningerne ligger derfor på lejet grund. Lejekontrakten gælder frem til 2025.
 
Mulige fremtidige ejerforhold
Viborg Kommune kan vælge forsat at leje jorden ud til en kommende ejer af bygningerne på markedsvilkår uden forudgående udbud, såfremt der ikke er tale om en meget lang årrække.
 
Viborg Kommune kan også vælge at sælge jorden. Dette vil kræve, at udbudsbekendtgørelsens bestemmelser om konkurrenceudsættelse følges, således at alle vil få mulighed for at byde ind på jorden.
 
Viborg Kommune kan have en interesse i, at der fremadrettet vil være bygningsfaciliteter på sØnæs med en delvis offentlig anvendelse, som står i sammenhæng med områdets øvrige anvendelse som offentligt rekreativt område. Det er desuden i Kommunens interesse, at der etableres offentlige toiletter.
 
Viborg Kommune har kun mulighed for at eje bygningerne, såfremt de primært anvendes til offentlige formål.
 
Kommunen kan ikke købe bygningerne alene med henblik på videresalg eller hvis det primære formål har privat og kommerciel karakter f.eks. er café/restaurant. Det vil være muligt at bortforpagte en del svarende til en mindre kiosk.
 
Hvis der skal gives mulighed for café/restaurant på stedet kan det være en mulighed at dele funktionerne i en offentlig og en privat del, således at Viborg Kommune alene overtager den del af bygningsmassen, der svarer til offentlige formål (toiletter, undervisningslokaler m.m.), mens Energi Viborg sælger resten af bygningerne til privat investor med henblik på private og kommercielle formål (café/restaurant m.m.).
 
Privat udviklingsprojekt
En privat aktør, Styregruppen Sønæs, har vist interesse for at købe bygningerne til både offentlig og privat anvendelse. Projektet har til formål at etablere et kulturelt og socialt mødested med fokus på aktivt friluftsliv, møde- og omklædningsfaciliteter, restaurant/café og med offentlige toiletter.
 
Styregruppen Sønæs afventer en underskrevet hensigtserklæring fra Energi Viborg om overtagelse af bygningerne for at kunne indgå aftaler med investorer og arbejde videre med projektet. 
 
Scenarier for den videre udvikling af bygningerne
 
1. Viborg Kommune køber bygningerne:
 
 1. Kommunal køb, konkurrence og salg/leje
  Viborg Kommune køber bygningerne af Energi Viborg Vand og udskriver efterfølgende en konkurrence om udvikling af ide, koncept, interessenter, de fysiske forhold og finansiering af både anlæg og drift.
 
Viborg Kommunes bidrag er købet af bygningerne, som efterfølgende stilles til rådighed for vinder af konkurrencen. Viborg Kommune opstiller krav og faciliterer udbud af konkurrence. Herefter sælges eller lejes bygningerne, og byder skal selv forestå resten, dvs. uden yderligere kommunalt tilskud til anlæg og drift, med mindre der drives folkeoplysende virksomhed i dele af projektet. Etablering af offentlige toiletter indarbejdes i projektet.
 
Nedrivning af bygningerne kan indgå som en del af et projekt.
 
 1. Kommunal køb til offentlige formål og udlejning af kommerciel del
Viborg Kommune køber bygningerne og indretter offentlige toiletter og øvrige offentlige formål i en del af bygningsmassen. Resten af bygningerne udbydes til leje til privat og kommercielt formål med krav til anvendelse.
 
 1. Kommunal køb til offentlige toiletter, nedrivning af resten
Viborg Kommune køber bygningerne, der etableres offentlige toiletter i en del af bygningerne og resten nedrives.
 
 1. Kommunal køb, nedrivning og opførelse af offentlige toiletter
Viborg Kommune køber bygningerne, nedriver dem og etablerer offentlige toiletter.
 
2. Viborg Kommune køber ikke bygningerne:
 
Energi Viborg sælger bygningerne til privat aktør. Bygningernes anvendelse reguleres via lokalplan. Viborg Kommune etablerer offentlige toiletter i bygningerne efter aftale med ny ejer eller på anden vis i området.
 
Folkeoplysende virksomhed
I forhold til folkeoplysende virksomhed bemærkes, at hvis bygningen etableres i privat regi og kan godkendes til foreningsmæssigt, folkeoplysende formål, vil foreninger, der lejer lokaler i bygningen kunne søge lokaletilskud til deres foreningsaktivitet. Det kunne eksempelvis være indendørs idrætsaktivitet, foredragsvirksomhed m.m.
 
Økonomi
Energi Viborg ønsker ikke fortsat at eje bygningerne og ønsker heller ikke at agere som udlejer. De er søgt en afklaring på, om Viborg Kommune ville købe bygningerne. Energi Viborg har været indstillet på, at købsprisen kunne forhandles, at der kunne tages udgangspunkt i markedsprisen ved de nugældende rammer for anvendelsen af bygningerne, og at der kunne ske en gradvis overtagelse over flere år. 
 
Energi Viborg har på baggrund af beslutningerne i Teknisk Udvalg været i forhandlinger med privat køber (Styregruppen Sønæs) om salg af bygningerne.
 
Alternativer
Intet.

Tidsperspektiv
Bygningerne kan umiddelbart erhverves. Energi Viborg er klar til at sælge og har forberedt en hensigtserklæring med privat køber (Styregruppen Sønæs) om at erhverve bygningerne.
 
Projekt for omdannelse af bygningerne kan ikke ske før, der er udarbejdet en lokalplan for et delområde på sØnæs, svarende til bygningernes udbredelse.
 
En evt. afvikling af en konkurrence må forventes at tage minimum 6 måneder.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har afsat 1 mio. kr. på anlægsbudgettet til etablering af offentlige toiletfaciliteter på sØnæs.
 
Eventuel øvrig finansiering afhænger af scenarie.
 
Juridiske og planmæssige forhold

Planmæssige forhold
Området kan efter de gældende kommuneplanrammer og byplanvedtægten alene anvendes til offentlige formål. Bygningerne er beskrevet anvendt til klubhus.
 
Forvaltningen vurderer, at der kun er behov for at lave en ny lokalplan for delområdet ved de eksisterende bygninger. Lokalplanen skal regulere anvendelsesformålet for bygningerne og udarbejdes på baggrund af et konkret projekt. Det skal derfor besluttes, om formålet er offentlig, privat eller både offentlig og privat anvendelse.
 
Forvaltningen vurderer ikke, at området, pga. beliggenheden nær rensedammen og det offentlige rekreative område, er egnet til boliger.
 
Juridiske forhold
Se Mulige fremtidige ejerforhold.
Bilag

Sagsid.: 17/22176
Resume
På VIBORGegnens Erhvervsråds generalforsamling den 23. marts 2017 godkendte generalforsamlingen forslag til ændrede vedtægter.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at VIBORGegnens Erhvervsråds ændrede vedtægter godkendes.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I forbindelse med VIBORGegnens Erhvervsråds generalforsamling den 23. marts 2017, havde bestyrelsen for VIBORGegnens Erhvervsråd fremlagt forslag om ændringer i vedtægterne til godkendelse på generalforsamlingen. De ændrede, godkendte og underskrevne vedtægter kan ses som bilag nr. 1.
 
De konkrete ændringer i vedtægterne fremgår af følgende:
 
§1
Tidligere tekst:
’Foreningen i henhold til disse vedtægter hedder VIBORGegnens Erhvervsråd’
 
Ny tekst:
’Foreningen hedder VIBORGegnens Erhvervsråd.
Foreningens binavn er Business Viborg.’
 
§4, afsnit 4
Tidligere tekst:
’1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger på Erhvervsrådets vegne beretning og gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det kommende år
3. Gennemgang af revideret regnskab.
4. Gennemgang af budget med forslag til kontingent til godkendelse.
5. Valg af formand til repræsentantskabet
6. Valg af det øvrige repræsentantskab samt 2 suppleanter jf. § 5.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.’
 
Ny tekst:
’1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger på Erhvervsrådets vegne beretning og gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det kommende år
3. Gennemgang af revideret regnskab.
4. Gennemgang af budget med forslag til kontingent til godkendelse.
5. Valg af formand til repræsentantskabet
6. Valg af det øvrige repræsentantskab samt 2 suppleanter jf. § 5.
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt.’
 
§8, afsnit 2
Tidligere tekst:
”Regnskab føres af Erhvervskontoret og revideres af statsautoriseret/registreret revisor”
 
Ny tekst:
”Regnskab føres af Erhvervskontoret og revideres af Generalforsamlings-valgt revisor”
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/56842
Resume
Planforslaget fremlægges som endeligt forslag til ”Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune”.
 
Tillægget danner grundlag for, at fælleskloakerede kloak-oplande i Foulum og Ørum kan omlægges til separatkloak. Derudover udtages mindre arealer af spildevandsplanen, og kloakeringen for enkelte ejendomme berigtiges i overensstemmelse med de faktiske forhold.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-04-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 5. januar 2017 (sag nr. 10), med henblik på offentlig høring.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 10. januar 2017 til den 7. marts 2017. Der er ikke modtaget høringssvar.
 
 
Beskrivelse
I henhold til Spildevandsplan 2014-2018 prioriteres en omlægning fra fælleskloak til separatkloak i forbindelse med kloakrenoveringer eller centralisering af renseanlægsstrukturen.
 
Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af det fælles­kloakerede opland i Ørum og Foulum kan omlægges til separatkloak. Det drejer sig konkret om følgende område:
 
·           Burrehøjvej 11, 13, 16, 18, 20, 29, 33 i Foulum
·           Marie Grubbes Vej 2 i Foulum
·           Vestergade 15, 17, 25, 25A, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 40 samt del af Vestergade 36 i Ørum
 
Samtidig tilrettes spildevandsplanens kort del i overensstemmelse med de faktiske forhold på enkelte ejendomme.  
 
Oversigtskort samt kortudsnit fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014 – 2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018. Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Tillægget er det juridiske grundlag for:
 
·           At de planlagte oplande kan omlægges fra fælles- til separatkloak,
·           At grundejerne i de planlagte oplande kan påbydes at omlægge kloakken på egen grund fra fælles- til separatkloak,
·           At de nødvendige spildevandsanlæg jævnfør planforslaget kan etableres.
 
Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af de planlagte kloakoplande er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.
Bilag

Sagsid.: 17/16826
Resume
Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i ”Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune”.
Indstilling
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-04-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Tillægget vedrører omlægning fra fælles- til separatkloak i Foulum og Ørum samt etablering af spildevandsledninger.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i ”Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014-2018”, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  
·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan,  
·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  
 
Udover endelig vedtagelse af ”Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014-2018” vil oven­stående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriations­hensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.
 
Det drejer sig om:
·           Etablering spildevandsledninger og rørbassin.
·           Etablering af øvrige spildevandstekniske anlæg. 
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget ”Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014 – 2018”.
 
 
Alternativer
Alternativ til en overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil være, at ekspropriationshensigten vedtages for de enkelte anlægsprojekter i spildevandsplanen. En overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil forenkle arbejdsgangen ved indgåelse af frivillige aftaler, samt mindske antallet af sager, der skal forelægges byrådet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.
 
Etablering af de planlagte spildevandsanlæg er en forudsætning for, at indholdet i ”Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014 – 2018” kan realiseres.

Sagsid.: 13/70030
Resume
 
Efter den offentlige høring lægges op til en endelig godkendelse af forslag til lokalplan nr. 426 og 426A for et butiksområde ved Holstebrovej, Viborg. Høringssvarene handler især om en mindre justering af anvendelsesbestemmelsen, vejanlæg og redaktionelle rettelser.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 8 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 7 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at bilag 9 den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 8 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 7 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at bilag 9 den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomiudvalget har den 13. marts 2013 (sag nr. 13) igangsat planlægningen for udvidelsen af aflastningscentret ved Holstebrovej i Viborg.
 
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 21-12-2016
Byrådet besluttede den 21.december 2016 (sag nr. 26) at fremlægge forslag til:
-     Lokalplan nr. 426 for en udvidelse af et butiksområde ved Holstebrovej, Viborg
-     Lokalplan nr. 426A for et butiksområde ved Holstebrovej, Viborg (som er et midlertidigt lokalplantillæg til lokalplan 396 og 426)
-     Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 - 2025
med tilhørende miljørapport i offentlig høring fra den 5. januar til den 1. marts 2017.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene og miljørapporten fremgår af bilag 2-5.
 
Inddragelse og høring
Den offentlige høring
Nedenstående planforslag har alle været i offentlig høring fra den 5. januar til den 1. marts 2017.
-     Forslag til lokalplan nr. 426 for en udvidelse af et butiksområde, Holstebrovej, Viborg,
-     Forslag til lokalplan nr. 426A: Tillæg til lokalplan 396 og 426 for et butiksområde og for en udvidelse af et butiksområde, Holstebrovej, Viborg samt
-        Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 - 2025 med tilhørende miljørapport
 
Der er i høringsperioden kommet 7 høringssvar til planforslagene, som er oplistet i bilag 6. Der har ikke været afholdt borgermøde.
 
 
 
Beskrivelse
Der er udarbejdet 2 lokalplaner for at adskille de midlertidige ændringer fra de permanente ændringer.
 
Midlertidige ændringer
Frikommuneforsøget, og planlægningen som følge heraf, afsluttes den 1. juli 2017. Lokalplan 426A og kommuneplantillæg vil dog kunne udnyttes indtil 1. juli 2018. Herefter bortfalder de uudnyttede dele af lokalplan 426A og de dele af kommuneplantillæg nr. 15, som vedrører udvidelsen af aflastningscentret. 
 
Forslag til lokalplan nr. 426A (Tillæg til lokalplan 396 og 426)
Lokalplanforslag 426A er et lokalplantillæg, som dækker aflastningscentret (lokalplan 426 og lokalplan 396). Tillægget giver nye muligheder for at etablere butiksareal i en periode indtil 1. juli 2018 på de udpegede ejendomme på Livøvej, Morsøvej og Ærøvej.
 
Retningslinje 2 om detailhandel og butiksområder ændres, så aflastningscentret udvides. Aflastningscentret inddeles i tre butiksområder – VIBV.D2.1A (det eksisterende aflastningscenter), VIBV.D2.1B (Livøvej 16,18,19,20 og 22) og VIBV.D2.1C (Ærøvej 21-29).
 
Permanente ændringer
Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 - 2025
Med kommuneplantillægget udvides rammeområde VIBV.C3.01 til at omfatte ejendommene Livøvej 16, 18,19,20,22, samt Ærøvej 21-29.
 
Forslag til lokalplan nr. 426
Lokalplanforslag 426 indeholder de bebyggelsesregulerende bestemmelser for lokalplanområdet. Lokalplanen har til formål at udlægge areal til centerformål og at regulere disponeringen af arealerne.
 
Miljørapport
Til planforslagene er der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.
 
Der er ikke kommet bemærkning til miljørapporten i høringsperioden. Bemærkningerne er i bilag 6. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er oplistet i bilag 6. Bilag 7 indeholder et resume af de 7 høringssvar, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er vist i bilag 8.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Frikommuneforsøget med mulighed for at udvide aflastningscentret ved Holstebrovej, Viborg, og mulighederne for at planlægge for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² afsluttes den 1. juli 2017. Derefter kan der ikke vedtages flere lokalplaner på disse vilkår. Derefter har man 1 år til at få byggetilladelser, som udnytter detailhandelsmulighederne i lokalplan 462A. Herefter bortfalder de dele af lokalplanen, som ikke er blevet udnyttet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
På mødet i Teknisk Udvalg den 28. januar 2015 (sag nr. 4) tog Teknisk Udvalg stilling til, at der skal arbejdes for en rundkørsel i krydset mellem de 3xLivøvej. Ejeren af ejendommen Livøvej nr. 20-22, nord for rundkørslen, ønsker en direkte adgang til og fra rundkørslen med et 4. ben.
 
Teknisk Udvalg besluttede, at ejeren skal betale 1/3 og Viborg Kommune 2/3 af udgiften til rundkørslen. Det er dels en afvejning af, at indkørselsmulighederne for butikken bliver væsentligt forbedrede, og dels at en rundkørsel vil forbedre trafikafviklingen for hele området og dermed ikke kun påhviler den nye butik. Kommunens udgift forventes at være på ca. 1,9 mio. kr. Der er ikke afsat midler til anlægget i budgettet.   
 
Højresvingsbanen fra Holstebrovej mod nord ad Livøvej er etableret.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Beskrevet ovenfor.


Bilag

Sagsid.: 17/16685
Resume
For at starte projekteringen af områdefornyelsen i Rødkærsbro skal der ske en frigivelse af midlerne afsat til projektet på kommunens investeringsoversigt 2017-2021.
Indstilling
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.900.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017, 3.000.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i 2019, 2.000.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. 2021. (i 2017 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018, og 1.400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021. (i 2017 priser),
 
3. at udgiften på 500.000 kr. i 2017 finansiers af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og at nettoudgiften i 2018-2021 på 4.600.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med igangværende budgetlægning for 2018-2021,
 
4. at rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” forhøjes med 500.000 kr., og
 
5. at udgiften på 500.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro”
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.687.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 287.000 kr. i 2017, 3.000.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i 2019, 2.000.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. 2021. (i 2017 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018, og 1.400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021. (i 2017 priser),
 
3. at udgiften på 287.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og at nettoudgiften i 2018-2021 på 4.600.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med igangværende budgetlægning for 2018-2021,
 
4. at rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” forhøjes med 713.000 kr., og
 
5. at udgiften på 713.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro”.
Forvaltningens bemærkninger
Byrådet har på mødet den 22. april 2015 (sag nr. 20) bevilliget 213.000 kr. til brug for udarbejdelse af program for områdefornyelse i Rødkærsbro. Bevillingerne blev givet i forventning om, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter senere på året ville meddele reservation af det ansøgte støttebeløb til områdefornyelse i Rødkærsbro.
 
Byrådet vedtog den 27. januar 2016 (punkt 15), at overføre 500.000 kr. fra puljen byfornyelse mindre byer til programskrivning til områdefornyelsen i Rødkærsbro. Dette skete, da der ikke var afsat en særskilt finansiering til Områdefornyelsen i Rødkærsbro.
 
De 713.000 kr. er bevilliget udover den i sagen omtalte kommunale egenfinansiering på 5.600.000 kr., således at den samlede økonomiske ramme til områdefornyelsen i Rødkærsbro på baggrund af indstillingen fra Teknisk Udvalg vil udgøre 8.613.000 kr. mod de 8.400.000 kr., der fremgår af sagen.
 
Hvis det fastholdes, at den samlede ramme til områdefornyelsen er 8.400.000 kr., kan de tidligere bevilligede 213.000 kr. føres tilbage til ”Byfornyelse mindre byer”. Indstillingen til Byrådet vil i givet fald være:
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.687.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 287.000 kr. i 2017, 3.000.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i 2019, 2.000.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. 2021. (i 2017 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018, og 1.400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021. (i 2017 priser),
 
3. at udgiften på 287.000 kr. i 2017 finansiers af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og at nettoudgiften i 2018-2021 på 4.600.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med igangværende budgetlægning for 2018-2021,
 
4. at rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” forhøjes med 713.000 kr., og
 
5. at udgiften på 713.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro”.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.900.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017, 3.000.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i 2019, 2.000.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. 2021. (i 2017 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018, og 1.400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021. (i 2017 priser),
 
3. at udgiften på 500.000 kr. i 2017 finansiers af det rådighedsbeløb, som er optaget på investerings­oversigten for 2017 til projektet, og at nettoudgiften i 2018-2021 på 4.600.000 kr. afsættes på budget­forslaget i forbindelse med igangværende budgetlægning for 2018-2021,
 
4. at rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” forhøjes med 500.000 kr., og
 
5. at udgiften på 500.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro”
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på mødet den 22. januar 2017 (pkt. 15) program for områdefornyelsen i Rødkærsbro med tilhørende finansieringsplan. Finansieringen var forudsat etableret ved statsstøtte på 2,8 mio. kr. og kommunal egenfinansiering på 5,6 mio. kr.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelte den 14. marts 2017, at program for områdefornyelsen i Rødkærsbro er godkendt, samt meddelte endeligt tilsagn om refusion af statsstøtte på 2,8 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Rødkærsbro for et samlet budget på 8,4 mio. kr.
 
 
Inddragelse og høring
Følgegruppen for områdefornyelsen vil løbende blive inddraget i skitseprojekteringen, og når der foreligger et endelig hovedprojekt, vil dette bliver præsenteret på et borgermøde.
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen igangsætter i dette forår skitseprojektering af 2-3 mindre delprojekter med henblik på mulig realisering i 2017, og forventer at igangsætte skitseprojektering af større projekter med henblik på etablering i årene 2018-2021.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Projekter beskrevet i områdefornyelsens program vil blive gennemført i overensstemmelse med kommunens investeringsoversigt 2017-2021.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
For at sikre gennemførelse af de igangsatte og planlagte skitseprojekteringer og efterfølgende anlæg i henhold til områdefornyelsens program, er der behov for frigivelse af det i budgettet afsatte beløb på henholdsvis 8.400.000 kr. i udgift samt 2.800.000 kr. i indtægt.
 
Byrådet vedtog den 27. januar 2016 (punkt 15), at overføre 500.000 kr. fra puljen byfornyelse mindre byer til programskrivning til områdefornyelsen i Rødkærsbro. Dette skete, da der ikke var afsat en særskilt finansiering til Områdefornyelsen i Rødkærsbro. Der er senere ved vedtagelse af budget 2017 – 21 afsat midler til finansiering af hele områdefornyelsen fra puljen Byfornyelse mindre byer. Således ønskes det, at de 500.000 kr. tilbageføres til kontoen ”byfornyelse mindre byer”.
 
Juridiske og planmæssige forhold
I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen, vil evt. nødvendige juridiske og planmæssige forhold blive taget op.

Sagsid.: 16/65547
Resume
Viborg Kommune har fået tildelt 1.222.993 kr. fra Staten til Puljen til Landsbyfornyelse 2017. På baggrund af denne tildeling ansøges om anlægsudgifts- og indtægtsbevilling af de afsatte rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse 2017.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.947.000 kr. til kontoen ”Pulje til landsbyfornyelse 2017” med rådighedsbeløb i 2017,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.223.000 kr. til kontoen ”Pulje il landsbyfornyelse 2017” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at nettoudgiften på 710.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og
 
4. at nettoudgiften på 14.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” i 2017.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.947.000 kr. til kontoen ”Pulje til landsbyfornyelse 2017” med rådighedsbeløb i 2017,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.223.000 kr. til kontoen ”Pulje til landsbyfornyelse 2017” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at nettoudgiften på 710.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og
 
4. at nettoudgiften på 14.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” i 2017.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede den 10. august 2016 (sag nr. 9) at ansøge ministeriet om at få tildelt den udmeldte ramme til Pulje til Landsbyfornyelse for årene 2016-20.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har den 15. marts 2017 udmeldt et rammebeløb på 1.222.993 kr. (indtægt) til Pulje til Landsbyfornyelse 2017. Kommunen skal anvende rammen senest 24 måneder efter udmeldelsen.
 
Statens andel af puljen udgør 70% og forudsætter en kommunal medfinansiering på 30%, svarende til 524.000 kr.
 
Udover den kommunale medfinansiering af den statslige støtte er der ved budgetlægningen for 2017-2020 besluttet at afsætte 200.000 kr. til administration af puljen.
 
I forbindelse med Teknisk Udvalgs beslutning om at ansøge om andel af Puljen til Landsbyfornyelse 2016-20, anviste forvaltningen en finansiering via puljen ”Byfornyelse mindre byer”. I forbindelse med budget 2017 er der – i overensstemmelse hermed – afsat en anlægsindtægt på 1.200.000 og en anlægsudgift på 1.910.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er til administration af puljen. Efter den statslige udmelding betyder det, at der mangler en netto-merudgift på 14.000 kr., da det tildelte beløb er 23.000 kr. højere end forudsat. Forvaltningen kan anvise en finansiering af denne netto-merudgift via puljen ”Byfornyelse mindre byer”. Der er i budgettet afsat netto 2.162.000 kr. i 2017 på kontoen ”Byfornyelse mindre byer”.
 
I 2017 vil det samlede beløb i puljen være i alt 3.941.000 kr. – dette beløb indeholder både puljen til Landsbyfornyelse 2016 (kr. 2.194.000) og puljen til Landsbyfornyelse 2017 (kr. 1.747.000), idet rammen for 2016 blev udmeldt så sent på året, at beløbet først er til rådighed i indeværende år, jfr. Byrådet den 21. december 2016 (sag nr. 27).
 
Teknisk Udvalg har på møde den 22.marts 2017 (sag nr. 2) indstillet til Byrådet den 19. april 2017, hvordan midlerne i puljen skal prioriteres.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Det offentliggøres ultimo april, at puljen igen kan søges. Der vil være en ansøgningsfrist, og puljemidlerne vil blive tildelt medio august 2017 – jfr. behandlingen i Teknisk Udvalg (sag nr. 2) den 22.marts 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/13787
Resume
Der søges en anlægsudgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. til det videre arbejde med at udarbejde en rammeplan for delprojektet byrum og pladser, der indgår i Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg. Rammeplanen skal danne grundlag for en fondsansøgning.
 
Bevillingen søges efter kontakt til relevante fonde og på grundlag af Byrådets beslutninger den 18. november 2015 (sag nr. 15)(godkendelse af Schønherrs helhedsplan og delprojekter) og den 23. november 2016 (sag nr. 17) (godkendelse af procesplan).
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at processen med udarbejdelse af en rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret godkendes som grundlag for en kommende fondsansøgning,
 
2. at en eventuel fremsendelse af fondsansøgning forudsætter Byrådets godkendelse af såvel rammeplan for byrum og pladser som fondsansøgning,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Rammeplan Domkirkekvarteret” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018, og
 
4. at anlægsudgiften på 1.000.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018 finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje, idet driftsbevillingen på politikområdet ”politisk organisation” nedsættes med 1.000.000 kr. i 2017 og udgiften på 500.000 kr. i 2018 afsættes på budgetforslaget for 2018-2021 (anlæg) med en tilsvarende reduktion på driftsbudgettet i 2018 under ”politisk organisation” i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Britta Leth ønsker følgende bemærkning tilføjet referatet:
”Britta Leth opfordrede til, at der i det videre arbejde med Domkirkekvarteret bevares den historiske sjæl og kulturarv midt i den grønne.”
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at processen med udarbejdelse af en rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret godkendes som grundlag for en kommende fondsansøgning,
 
2. at en eventuel fremsendelse af fondsansøgning forudsætter Byrådets godkendelse af såvel rammeplan for byrum og pladser som fondsansøgning,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Rammeplan Domkirkekvarteret” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018, og
 
4. at anlægsudgiften på 1.000.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018 finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje, idet driftsbevillingen på politikområdet ”politisk organisation” nedsættes med 1.000.000 kr. i 2017 og udgiften på 500.000 kr. i 2018 afsættes på budgetforslaget for 2018-2021 (anlæg) med en tilsvarende reduktion på driftsbudgettet i 2018 under ”politisk organisation” i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet tog på møde den 23. november 2016 (sag nr. 17) en orientering om Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret til efterretning og godkendte nedenstående tids- og procesplan:
Ultimo 2016 og frem: Med baggrund i det udarbejdede præsentationsmateriale optages kontakt til relevante fonde og ministerier om muligheder for finansiel støtte.
Februar 2017: Borgermøde samt inspirationstur for aktører.
 
Byrådet besluttede den 18. november 2015 (sag nr. 15) at Schønherrs fysiske helhedsplan og de beskrevne delprojekter godkendes og samles som grundlag for den videre udvikling, og at der organiseres en løbende dialog med områdets aktører om at indgå i helhedsplanen.
 
Byrådet besluttede på møde den 7. oktober 2015 i forbindelse med 2. behandling af budgettet (sag nr. 1), at afsætte 500.000 kr. under Økonomi- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje til det videre arbejde med at udvikle domkirkeområdet i 2016.
 
Byrådet besluttede den 25. marts 2015 (sag nr. 12) at processen med udarbejdelse af Schønherrs fysiske helhedsplan for domkirkeområdet fortsættes, og at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2015 til ”Helhedsplan Domkirkeområdet”.
 
 
 
Inddragelse og høring
På et velbesøgt borgermøde den 8. februar 2017 fortalte områdets aktører om Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg og præsenterede de enkelte delprojekter.
Efter præsentationen blev der afholdt en workshop – en sammenskrivning af bemærkningerne herfra ses i bilag 2.
 
Forvaltningen anbefaler, at bemærkningerne tages med i det videre forløb.
 
Under Snapstinget i 2015 blev Schønherrs fysiske helhedsplan fremlagt offentligt med udstilling og åbent hus i Vestre Landsret, oplæg og debataften i det gamle rådhus, samtidig med at Stænderpladsen midlertidigt blev omdannet til et niveaufrit og sammenhængende byrum med forskellige aktiviteter som fællesspisning, koncerter mv.
 
Forvaltningen foreslår, at interessenter og styregruppe inddrages i det videre forløb med at udarbejde rammeplanen – se afsnit ”Rammeplan for byrum og pladser” herunder.
 
Beskrivelse
Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg har som mål at etablere et kulturelt kraftcenter ved at samle områdets seværdigheder til én fælles attraktion på internationalt niveau.
Helhedsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med styregruppen og kan ses på www.domkirkekvarteret.dk
 
Styregruppen
I starten af 2016 blev den løbende dialog med områdets aktører organiseret gennem etablering af en fælles styregruppe. I styregruppen deltager biskoppen samt repræsentanter for Viborg Domsogns menighedsråd, Skovgaard Museet, Viborg Museum, VisitViborg, samt forvaltningen i Viborg Kommune repræsenteret ved direktører og fagchefer.  
Formålet er blandt andet at koordinere fondsstrategi, delprojekternes fremdrift og undersøge eventuel hensigtsmæssig lokaleudveksling. Der afholdes møde i styregruppen med 1-2 måneders interval.
 
Rammeplan for byrum og pladser
Den fremtidige udformning af byrum og pladser indgår i Vision Helhedsplan som et vigtigt delprojekt. Kommunen er sammen med Menighedsrådet for Viborg Domsogn grundejere i området. Derfor må en eventuel kommende fondansøgning forventes udarbejdet i samarbejde med menighedsrådet.
 
Efter kontakt til relevante fonde og på baggrund af det afholdte borgermøde foreslår forvaltningen at arbejde videre med delprojektet byrum og pladser gennem udarbejdelse af en rammeplan som grundlag for en efterfølgende fondsansøgning.
 
Kort med afgrænsning og ejerforhold fremgår af bilag 1.
 
Der hersker i dag usikkerhed om flere forhold i området, blandt andet om de arkæologiske forhold og de fremtidige muligheder i forhold til parkering og trafik. Hensigten med rammeplanen er derfor at skabe større sikkerhed for fremtidige dispositioner.
 
Forvaltningen foreslår, at rammeplanen skal beskrive de eksisterende forudsætninger, bindinger og muligheder i forhold til en fremtidig omdannelse og udformning af Domkirkekvarterets byrum og pladser.
 
Konkret foreslås rammeplanen at indeholde beskrivelser af områdets historie, arkæologiske forhold, fredninger, planforhold, ledningsforhold, en registrant over de arkitektoniske kvaliteter og bevaringsværdier, en oplevelseskortlægning samt en trafik- og parkeringsanalyse. På baggrund heraf udarbejdes en kortlægning af områdets muligheder og potentialer.
 
Rammeplanen foreslås udarbejdet af forvaltningen i samarbejde med eksterne konsulenter.
 
Der tilknyttes en arbejdsgruppe, hvor en repræsentant for Menighedsrådet i Viborg Domsogn deltager sammen med relevante repræsentanter for forvaltningen og herunder Viborg Museum.
 
Endvidere tilknyttes en ressourcegruppe med repræsentanter for områdets beboere og ledningsejere, Viborg Handel, samt råd og andre interessenter i området.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen foreslår følgende tids- og procesplan:
Maj-september 2017: Arkæologiske forundersøgelser og prøvegravninger
 
Maj-september 2017: Trafik og parkeringsanalyse i samarbejde med ekstern konsulent
 
Maj-oktober 2017: Der udarbejdes udkast til en samlet rammeplan for byrum og pladser i samarbejde med ekstern konsulent.
 
Oktober 2017: Der afholdes midtvejsworkshop med ressourcegruppen om udkast til rammeplanen i samarbejde med ekstern konsulent.
 
Oktober-november 2017: Forslag til rammeplanen færdiggøres i samarbejde med ekstern konsulent.
 
Januar 2018: Forslag til rammeplanen forelægges politisk til endelig godkendelse.
 
Februar 2018: Rammeplanen præsenteres offentligt.
 
Januar-april 2018: Der udarbejdes forslag til fondsansøgning i samarbejde med ekstern konsulent på baggrund af rammeplanen. Forslag til fondsansøgningen forelægges efterfølgende til politisk godkendelse.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har i anlægsbudget 2017-2021 ikke afsat midler til anlæg af byrum i Domkirkekvarteret.
Forvaltningen foreslår, at der arbejdes på at opnå medfinansiering til en realisering af delprojektet byrum og pladser gennem fondsstøtte.
 
I Schønherrs fysiske helhedsplan er anlægsomkostningerne for de berørte byrum opgjort til 69,35 mio. kr. ekskl. moms. Den endelige udformning af byrummene og dertil hørende anlægsøkonomi må dog forventes at ske på baggrund af den videre proces, herunder rammeplan, fondskontakt og eventuel arkitektkonkurrence.
 
Budget for den foreslåede proces fremgår herunder:
Registrant/kortlægning/sammenfatning (ekstern konsulent)
300.000 kr.
Trafik- og parkeringsanalyse (ekstern konsulent)
150.000 kr.
Arkæologiske forundersøgelser
650.000 kr.
Fondsansøgning (ekstern konsulent)
100.000 kr.
Uforudsete udgifter
100.000 kr.
Administrative udgifter
200.000 kr.
I alt ekskl. moms
1.500.000 kr.
 
I Udviklingspuljen er der for 2017 et ikke-disponeret beløb på 1,5 mio. kr. samt en forventet overførsel af ikke forbrugt beløb fra puljen i 2016 på 2,6 mio. kr. pr. 24. marts 2017 – i alt 4,1 mio. kr.
 
 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
De eksisterende byrum og pladser omkring Domkirken er omfattet af lokalplan nr. 133. En kommende omdannelse kan – alt efter omfanget heraf – forudsætte nyt plangrundlag.
Bilag

Sagsid.: 16/63120
Resume
I bydelen Arnbjerg sydøst for Viborg er der pt. solgt 18 grunde af i alt 36 udbudte kommunale byggegrunde til åben lav bebyggelse. For at bevare et passende udbud af boliggrunde vurderes, at der er behov for yderligere byggemodning til åben lav bebyggelse.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at forslag til den nævnte byggemodning godkendes,
 
2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje, og
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at forslag til den nævnte byggemodning godkendes,
 
2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje, og
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg godkendte i sit møde den 4. januar 2017 (sag nr. 12) handlingsplanen for byggemodninger i 2017.
 
I sagsfremstillingen af handlingsplanen har forvaltningen lagt op til, at der byggemodnes 32 grunde til åben lav boligformål og 1 storparcel til tæt lav bebyggelse. Der er på anlægsbudgettet for 2017 afsat 14.071 mio. kr. til boliggrunde i Arnbjerg 1. etape lokalplan 421.
 
 
Inddragelse og høring
Aktuelle lokalplaner har været i høring.
 
 
Beskrivelse
Til realisering af byggemodninger i handlingsplanen foreslås følgende områder i Arnbjerg byggemodnet.
 
På Skabermøllevej i Viborg forslås byggemodnet 15 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Ie.
 
På Skovhøjen i Viborg forslås byggemodnet 5 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Ic.
 
Forslag til byggemodning - Tabel 1
Bilag nr.
Beliggenhed
Delområde
Antal grunde (åben lav)
Tæt lav
(stor­par­cel)
Overslag
(Ekskl. moms)
Samlede omkostninger eksklusiv jordkøb m.v.
1
Oversigt over byggemodninger Arnbjerg i Viborg
 
Skabermøllevej, Arnbjerg, Viborg
Ie
15
4.750.000 kr.
315.000 kr.
Skovhøjen, Arnbjerg, Viborg
Ic
5
 
1.150.000 kr.
230.000 kr.
 
 
 
 
 
 
 
I alt
 
 
20
 
5.900.000 kr.
 
 
Af tabellen ovenfor fremgår det, at grundene som minimum skal sælges til de anførte omkostninger pr. grund, idet der også skal tages højde for Kommunens udgifter til køb af arealer til den pågældende byggemodning og udgifter til fordelingsvej og rundkørsel m.v.
 
Idet der i området har været gunstige jordbundsforhold har der været mindre udgifter til forstærkning af jordbunden. Derudover har licitationspriser været lavere end forventet i forbindelse med etablering af Arnbjergs første 39 grunde. Ovenstående byggemodninger kan udføres inden for den allerede givne anlægsbevilling.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Gennemføres i 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/16998
Resume
Der søges anlægsbevilling til, at rundkørslen ved Vesterbrogade/Banegårds Alle i Viborg ombygges til et signalanlæg.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at projektet godkendes som skitseres, og således at Slesvigsgade lukkes mod Vesterbrogade.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.150.000 kr. i 2017 til kontoen ”Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et signalreguleret kryds” med rådighedsbeløb på 3.800.000 kr. i 2017 og 350.000 kr. i 2018
3. at udgiften på 4.150.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
På mødet blev udleveret trafiktællinger og høringssvar, som vedhæftes referat.
 
Teknisk Udvalg godkendte projektet som skitseret, og således at Slesvigsgade lukkes mod Vesterbrogade.
 
Såfremt boligselskabet bebygger den tidligere Shell grund, er udvalget sindet at imødekomme en ansøgning om forlængelse af Toftegården hen over Shell grunden til den nordlige del af Slesvigsgade med henblik på at afhjælpe gennemkørsel i den sydlige del at Slesvigsgade og Fredensgade.
 
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.150.000 kr. i 2017 til kontoen ”Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et signalreguleret kryds” med rådighedsbeløb på 3.800.000 kr. i 2017 og 350.000 kr. i 2018, og
2. at udgiften på 4.150.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investerings­oversigten for 2017 til projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg har på mødet den 17. juni 2015 (sag nr. 5) besluttet, at rundkørslen ved Vesterbrogade/Banegårds Alle skal ombygges til et signalanlæg og, at Slesvigsgade lukkes mod Vesterbrogade, samt at der i forbindelse med projektets videre planlægning indarbejdes en offentlighedsfase.
 
Forslag til ombygning af rundkørslen til signalanlæg er vist i bilag 1. Der kan opnås større kapacitet i et signalanlæg frem for en 1-sporet rundkørsel pga. svingbanerne. Slesvigsgade er foreslået lukket ud til Vesterbrogade for at øge kapaciteten i krydset med Indre Ringvej. Der skal også ske en signaloptimering i krydset ved Indre Ringvej.
 
Trafikmodel viser, at hvis der ikke ændres på strækningen fra Banevejen til Indre Ringvej, vil der i 2020 være ventetid på mellem 40 sekunder og op til flere minutter på Banegårds Alle og Vesterbrogade vest i myldretiden. I 2030 vil der ske et regulært sammenbrud i trafikafviklingen i myldretiden. Forslaget vil betyde en tilfredsstillende afvikling af trafikken frem til år 2030.
 
Inddragelse og høring
Der gennemføres en midlertidig lukning af Slesvigsgade mod Vesterbrogade fra 30. marts til 26. april 2017.
 
Der gennemføres samtidig en offentlighedsfase fra 30. marts til 20. april via en hjemmeside på Viborg.dk, hvor borgerne kan kommentere på lukningen. Ejendommene på Vesterbrogade 30, 32, 32A, 32B, 34, 36, 38 og 40 samt Slesvigsgade 45, 47, 48 og 50 har modtaget et høringsbrev, da de er direkte påvirket af lukningerne jf. bilag 2. Resultatet af offentlighedsfasen og høringen forelægges Teknisk Udvalg på mødet den 24. april 2017.
 
Forvaltningen har gennemført en før trafikmåling i efteråret 2016 og vil foretage en trafikmåling igen, mens Slesvigsgade er spærret. Resultatet af målingerne forelægges Teknisk Udvalg på mødet.
 
Beskrivelse
Det nye signalanlæg mellem Vesterbrogade og Banegårds Alle anlægges med de nødvendige kanaliseringsbaner som vist i bilag 1.
 
Slesvigsgade lukkes ud mod Vesterbrogade for at øge kapaciteten i venstresvingsbanen mod Indre Ringvej. Derved skabes en fordobling af magasinpladsen i venstresvingssporet i forhold til i dag.
 
Etableringen af en kort højresvingsbane på Banegårds Allé mod Vesterbrogade giver et mindre kapacitetsmæssig løft i krydset og vil forøge sikkerheden for cyklister.
 
En konsekvens af, at rundkørslen ombygges til signalanlæg er, at de 6 ejendomme nord for rundkørslen skal have en ny adgang via Slesvigsgade. Ejendommene har adresse på Vesterbrogade, og skal have ny adresse på Slesvigsgade, når adgangen til rundkørslen lukkes.
 
Alternativer
Rundkørslen kan ombygges til signalanlæg, uden at Slesvigsgade lukkes mod Vesterbrogade. Dette medfører, at der ikke kommer den anbefalede kapacitetsforøgelse i krydset på Indre Ringvej.
 
Tidsperspektiv
Anlægsprojektet kan gennemføres i 2017. Det forventes, at projekteringen kan gennemføres inden sommerferien, og at opgaven udbydes i offentlig udbud, således at entreprenøren kan udføre anlægsarbejdet i efteråret 2017. Der lægges slidlag på krydset i 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har på investeringsoversigten afsat et beløb på 4,15 mio. kr. til projektet i 2017.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Lukning af Slesvigsgade mod Vesterbrogade gennemføres i henhold til Færdselslovens §92, stk. 2. Lukningen skal ske med samtykke fra politiet.
 
Lukning af adgangen til rundkørslen gennemføres i henhold til Vejlovens §48, stk. 1. Herudover siger Vejlovens §48, stk. 2, at vejmyndigheden skal sikre ejendommen en anden fornøden vejadgang, hvis vejanlægget afbryder ejendommens hidtidige adgang til offentlig vej. I henhold til §48, stk. 3 anses en fornøden vejadgang at være i orden, selvom den ændrede vejadgang giver ejendommen en mere afsides beliggenhed i forhold til offentlig vej, bebyggelse eller lokalitet.
Bilag

Sagsid.: 13/93253
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at aftalegrundlaget med Regionshospitalet godkendes.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at aftalegrundlaget med Regionshospitalet godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune anlægger en ny vej i banegraven (Banevejen) delvist i tracéet for spor 1 på Viborg Station. Banevejen skal aflaste tværforbindelsen Banegårds Allé, Toldbod­gade og Sct. Jørgens Vej samt sikre en god trafikbetjening af Regionshospitalets nye hovedindgang, akutmodtagelse og P-hus.
 
Der skal i forbindelse med projektet indgås aftalegrundlag med både Banedanmark, DSB og Regionshospitalet om de nye anlæg, grænseflader, økonomi, arealerhvervelser og drift. Aftalegrundlagene bruges som et arbejdsdokument under processen.
 
Byrådet har godkendte aftalegrundlaget med Banedanmark på møde 16. december 2015 (sag nr. 43), og med DSB på møde 18. maj 2016 (lukket sag).
 
I denne sag fremlægges forslag til aftalegrundlag med Regionshospital Viborg. Regions­hospitalet skal ligesom Byrådet godkende aftalegrundlaget. Godkendelsesprocesserne forløber parallelt.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Udkast til aftalegrundlag med Regionshospitalet er vist i bilag 1. Aftalegrundlaget omhandler den økonomiske fordeling af anlægsprojekterne på Banevejen, busdepotet og Heibergs Alle samt et mageskifte mellem Viborg Kommune og Region Midtjylland. Bilag til aftalegrundlaget er vist i bilag 2 og 3.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Banevejen inkl. de 4 signalanlæg anlægges i 2017, mens ændringer på Heibergs Alle udføres i foråret 2018 efter ønske fra Regionshospitalet.
 
Regionshospitalet lukker P-huset op inden åbning af Banevejen, således at det er muligt at køre ud af det nordvestlige hjørne af P-huset.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det indgår i aftalegrundlaget, at Viborg Kommune betaler alle udgifter til Banevejen inkl. kryds ved Heibergs Alle og P-hus. Regionshospitalet betaler alle udgifter til Heibergs Alle (excl. kryds med Banevejen), det grønne område mellem Banevejen og Heibergs Alle samt ændringer af P-huset.
 
De kommunale udgifter til aftalegrundlaget er indeholdt i anlægsbevillingen til Banevejen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Viborg Kommune har vedtaget lokalplan nr. 441 med miljørapport for Banevejen. I lokalplanen indgår de nye adgange til P-huset og Heibergs Alle fra Banevejen samt mulighed for udvidelse af P-huset med yderligere ca. 300 p-pladser.
 
I aftalegrundlaget indgår, at adgangen fra Gl. Århusvej til matr. 474ø ændres til kun højre ind/højre ud af hensyn til det nye kryds mellem Gl. Århusvej og Banevejen. I lokalplan 200 er adgangen slettet.
 
Bilag 1, 2 og 3 offentliggøres ikke ved udsendelse af referat fra Teknisk Udvalgsmøde den 24. april 2017.

Sagsid.: 16/64911
Resume
Salg af del af Tinghallens grundareal – Banko-hallen og del af parkeringsplads til hotel (bevillingssag)
Sagen drejer sig om salg af et areal til hotelbyggeri ved Tinghallen.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Kommunen sælger den omhandlede grund syd for Tinghallen til Bach Gruppen Ejendomme A/S for 5.750.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 5.750.000 kr. til kontoen ”Salg af del af Tinghallens areal – Banko-hallen og del af parkeringsplads til hotel” med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017, og med rådighedsbeløb på 5.250.000 kr. i 2018,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 20.000 kr. til kontoen ”Salg af del af Tinghallens areal – Banko-hallen og del af parkeringsplads til hotel” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
4. at nettoindtægten på 480.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”, og at indtægten på 5.250.000 kr. i 2018 afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-21.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gunderen stemmer imod og ønsker følgende tilføjet referatet:
”Enhedslisten er fortsat imod at bygge et højt hotel på toppen af Viborg, fordi det vil påvirke Viborgs skyline massivt. Og i øvrigt er der overkapacitet af hotelværelser i Viborg.”
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 8. februar 2017 (sag nr. 7), at en grund syd for Tinghallen udbydes til hotelbyggeri.
 
Inddragelse og høring
Tinghallen A/S, Paletten, Fotorama, Banko-hallen, Viborg HK Aps og Viborg FF A/S har tidligere været inddraget/hørt i sagen. Der har endvidere været et borgermøde om hotelprojektet.
 
Beskrivelse
Projektet ”Viborg Sport & Event”, som også omfatter hotelbyggeri, forudsætter en ny lokalplan, og Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 8. februar 2017 (sag nr. 6) at igangsætte planprocessen.
 
I vilkårene for salg af grunden anføres, at Kommunen vil lave en lokalplan, og hovedpunkterne i lokalplanen anføres. Uden angivelse af disse hovedpunkter på nuværende tidspunkt, ville man næppe kunne sælge grunden, da en køber så ville løbe en risiko for, at grunden ikke kunne anvendes af køberen til et påtænkt projekt.
 
Den omstændighed, at projektet igangsættes uden den nødvendige lokalplan, betyder, at der i forbindelse med grundsalget indsættes en bestemmelse om, at der kan ske tilbageskødning, såfremt den nødvendige lokalplan ikke foreligger inden et givet tidspunkt. Da vedtagelse af en lokalplan indebærer en høringsperiode for at sikre offentligheden indflydelse, kan man ikke på forhånd love en lokalplan, men må tage højde for, at den evt. ikke kommer. 
 
Som nævnt ovenfor er projektet udformet efter, at der kommer et hotel. I salgsvilkårene sikres derfor så vidt muligt, at der rent faktisk også kommer et hotel, og at det etableres sammen og samtidig med resten af projekt ”Viborg Sport & Event”. Vilkårene afspejler dette i form af bestemmelser om betaling af depositum, betaling af bod ved overskridelse af frister, og bestemmelse om tilbageskødning. Der er endvidere indarbejdet bestemmelser om krav til sammenkoblingen til Tinghallen.
 
Af bilag nr. 1 fremgår udkast til købsaftale, der skal danne grundlag for udbud af grund. I bilag nr. 2 ses underbilag til købsaftalen.
 
Der lægges op til ansvarsfraskrivelse vedr. grundens bæreevne. I Kommunens standardvilkår ved salg af grunde er der mulighed for at træde tilbage fra en handel, hvis der kræves særlig fundering/pilotering. Denne mulighed er ikke til stede ved dette salg. Dels må der under alle omstændigheder forventes så omfattende udgravning, at man når til bæredygtig grund, dels er der ingen grund til at forvente problemer med bæreevne, og dels vil det være uheldigt for det samlede projekt, hvis der blev tale om at træde tilbage fra handlen.
 
Der er en særlig udfordring, fordi der skal ske en sammenbygning af foyer og hotel, hvor foyer og hotel har hver sin ejer og ligger på hver sin grund. Endvidere eksisterer ingen af bygningerne endnu, og vi ved endnu ikke helt, hvordan de kommer til at se ud. Alligevel skal foyeren i hotellet og den nye foyer til Tinghallen have samme udtryk og til dels samme materialevalg. Der er i udbudsmaterialet en særlig beskrivelse af krav vedr. snitfladen mellem de to bygninger og selve sammenbygningen. I et vist omfang skal der efterfølgende være forhandlinger om disse forhold, da vi på nuværende tidspunkt ikke konkret kan anføre, hvorledes det skal være. Disse forhandlinger vil også vedrøre økonomiske forhold vedr. selve sammenbygningen. I denne helt særlige situation med to endnu ikke-realiserede bygninger kan der i højere grad end ellers risikeres uforudsete problemer. 
 
Ved fristens udløb var der modtaget et bud fra Bach Gruppen Ejendomme A/S. Buddet er på 5.750.000 kr. Beløbet er ekskl. moms. Køber betaler tinglysningsafgift. Kommunen betaler udstykningsomkostninger (skønsmæssigt 20.000 kr.). Senest 7 dage efter Byrådets godkendelse af aftalen betales et depositum på 500.000 kr. Overtagelsesdagen fastsættes til senest den 1. i måneden 3 måneder efter at endelig ny lokalplan for ejendommen er vedtaget.
 
Køber skal sammen med tilbuddet sende nærmere beskrivelse af det påtænkte projekt. Købstilbud fremgår af bilag nr. 3. Beskrivelse af projektet fremgår af bilag nr. 4.
 
Beskrivelse af projektet giver ikke anledning til bemærkninger ud over, at godkendelsen af købet ikke medfører en samtidig godkendelse af det beskrevne projekt. Beskrivelsen af det ønskede projekt vil indgå i det kommende lokalplanarbejde.
 
Sammenfattende kan bemærkes, at tilbuddet således er i overensstemmelse med udbuddet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 17/21608
Resume
Salg af areal i Møldrup til Energi Viborg til brug for regnvandsbassin (bevillingssag)
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Kommunen sælger 8.261m2 i Møldrup til Energi Viborg for 100.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Salg af areal i Møldrup til brug for regnvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000 kr. til kontoen ”Salg af areal i Møldrup til brug for regnvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
4. at nettoindtægten på 98.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Niels Dueholm, Flemming Lund, Anders Korsbæk Jensen, Allan Clifford Christensen og Peter Juhl deltog ikke I byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Det omhandlede areal er vist med skravering på kortskitsen, bilag nr. 1. Arealet ligger i landzone.
 
Det trekantede areal, der ligger umiddelbart syd for, beholdes af Viborg Kommune. Her etableres en kælkebakke af overskudsjord i overensstemmelse med byforskønnelsesplanen for Møldrup By.

Regnvandsbassinet bliver også en del af byforskønnelsesprojektet, hvor Viborg Kommune bl.a. ønsker at udlægge trædesten samt etablere en bro ud i bassinet, der etableres med permanent vandspejl, så det ligner en sø. Kommunen ønsker endvidere at etablere en stiadgang til Elmevej og Himmerlandsstien samt foretage en beplantning af træer og buske.
 
Der er under forbehold for Byrådets godkendelse indgået aftale om, at Kommunen sælger arealet for 100.000 kr. – svarende til ca. 12 kr. pr. m2. Køber betaler omkostningerne ved handlen. Overtagelsesdag er efter nærmere aftale i 2017.
 
Der er indhentet en mæglervurdering, bilag nr. 2. Arealet vurderes til 100.000 kr. Mæglervurderingen har kostet 2.000 kr. ekskl. moms.

Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 17/17988
Resume
Salg af areal til regnvandsbassin i Løvel (bevillingssag)
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Kommunen sælger ca. 1.650 m2 i Løvel til Energi Viborg for 25.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 25.000 kr. til kontoen ”Salg af et areal til Energi Viborg til brug for regnvandsbassin i Løvel” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000 kr. til kontoen ”Salg af et areal til Energi Viborg til brug for regnvandsbassin i Løvel” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
4. at nettoindtægten på 23.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Niels Dueholm, Flemming Lund, Anders Korsbæk Jensen, Allan Clifford Christensen og Peter Juhl deltog ikke I byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Energi Viborg har behov for at etablere et regnvandsbassin i Løvel, og det oplagte sted er på et areal på adressen Gyngkær 1, som Kommunen ejer. Arealet, der er på ca. 1.650 m2, er beliggende i landzone. Arealet er vist med skravering på bilag nr. 1.
 
Der er indhentet en mæglervurdering. Vurderingen er i bilag nr. 2. Arealet vurderes til 25.000 kr. – svarende til ca. 15 kr. pr. m2. Vurderingen har kostet 2.000 kr. ekskl. moms.
 
Der er under forbehold af Byrådets godkendelse indgået aftale om salg af arealet til Energi Viborg for 25.000 kr. Energi Viborg betaler omkostningerne. Overtagelsesdagen fastsættes efter nærmere aftale i 2017.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 17/18006
Resume
Salg af areal til Energi Viborg Vand ved Gl. Skivevej/Agerlandsvej (bevillingssag)
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Kommunen sælger ca. 20 m2 ved Gl. Skivevej/Agerlandsvej til Energi Viborg for 10.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 10.000 kr. til kontoen ”Salg af areal til Energi Viborg Vand ved Gl. Skivevej/Agerlandsvej” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000 kr. til kontoen ”Salg af areal til Energi Viborg Vand ved Gl. Skivevej/Agerlandsvej” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
4. at nettoindtægten på 8.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Niels Dueholm, Flemming Lund, Anders Korsbæk Jensen, Allan Clifford Christensen og Peter Juhl deltog ikke I byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
            
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Energi Viborg Vand har på grund af for lavt vandtryk i rørene i området behov for at etablere en trykforøgerstation. De har til dette formål behov for at erhverve et areal på ca. 20 m2 af Kommunen. Arealet, der er vist med skravering på bilag nr. 1, er beliggende i et grønt område i følge lokalplanen.
 
Der er indhentet en mæglervurdering. Arealet vurderes til 10.000 kr. – svarende til 500 kr. pr. m2. Vurderingen er i bilag nr. 2. Vurderingen har kostet 1.500 kr. ekskl. moms.
 
Der er under forbehold af Byrådets godkendelse indgået aftale om, at Kommunen sælger det omhandlede areal for 10.000 kr., og at køber betaler omkostningerne ved handlen. Overtagelsesdag er efter nærmere aftale i 2017.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 17/20853
Resume
Sagen drejer sig om indgåelse af en betinget købsaftale vedrørende to ejendomme til brug for motocrossbane ved Bjerring Hede 41-43, Bjerringbro.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Kommunen indgår betinget købsaftale om Bjerring Hede 41-43 til en købesum af 1.800.000 kr. således som det fremgår af sagsfremstillingen.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Lone Langballe, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen og Flemming Gundersen stemmer imod.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet behandlede på mødet den 18. maj 2016  (sag nr. 11) en sag om evt. igangsætning af planlægningsproces for motocrossbane ved Bjerring Hede 41-43, Bjerringbro.
 
Det blev bl.a. besluttet:
at der indgås en betinget købsaftale gældende for 24 måneder, om køb af ejendommene Bjerring Hede 41-43 for 1,8 mio. kr. Købsaftalen betinges af, at Byrådet inden for 24 måneder træffer endelig beslutning om etablering af motocrossbane på stedet,
 
at planlægningsprocessen igangsættes under forudsætning af, at der indgås en betinget købsaftale.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
De pågældende ejendomme var ejet af et energiselskab, som ønskede at sælge ejendommene snarest muligt. Kommunen er positiv over for at hjælpe med etablering af banen ved at købe de pågældende ejendomme, men Kommunen ønsker ikke at købe, før det er sikkert, at der kan etableres motocrossbane. C & H Holding A/S har således købt ejendommene, og den betingede købsaftale går ud på at købe ejendommene af C & H Holding A/S, når/hvis alle tilladelser m.v. kommer på plads, så der kan etableres motocrossbane.
 
Købsaftalen fremgår af bilag nr. 1.
 
Købesummen er aftalt til 1.800.000 kr., og Kommunen betaler omkostningerne (ca. 21.000 kr.) ved handlen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den samlede anlægsudgift er ca. 4 mio. kr. og finansieringsplanen indebærer, at Viborg Kommune bidrager med i alt 2.800.000 kr., hvis projektet gennemføres i overensstemmelse med det nuværende forslag.  
 
Der er på investeringsoversigten for 2020 afsat et beløb på 2.720.000 kr. (2.800.000 kr. med fradrag af 80.000 kr., der allerede er udbetalt til brug for støjundersøgelser).
 
Forvaltningen forudsætter, at såfremt projektet realiseres som anført rent tidsmæssigt medfører dette, at anlægsbevilling må fremrykkes fra 2020 til 2019.
 
Da købsaftalen er betinget, søges først bevillinger, når betingelserne er afklaret.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Sagen forventes offentlighedsgjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde. 
Bilag

Sagsid.: 17/15886
Resume
Indstilling
Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at tage stilling til, om udvalget kan indstille til Byrådet,
 
1. at Kommunen køber ejerlejligheden, Nellikevej 2B for 650.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsbevilling på 653.000 kr. til køb af ejerlejligheden, Nellikevej 2B, Viborg (650.000 kr. til købet og 3.000 kr. til købsomkostninger) med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at anlægsudgiften på 653.000 kr. i 2017 finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme, idet driftsbevillingen på politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg reduceres med 653.000 kr. i 2017.
Beslutning i Byrådet den 17-05-2017
Byrådet godkender,
 
1. at Kommunen køber ejerlejligheden, Nellikevej 2A for 650.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsbevilling på 653.000 kr. til køb af ejerlejligheden, Nellikevej 2A, Viborg (650.000 kr. til købet og 3.000 kr. til købsomkostninger) med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at anlægsudgiften på 653.000 kr. i 2017 finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme, idet driftsbevillingen på politikområde Kultur, driftskonto vedr. projekt GAME reduceres med 653.000 kr.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Forvaltningens bemærkninger
Som det fremgår af afsnittet ”Juridiske og planmæssige forhold” skal købesummen godkendes af Skat.
 
Denne godkendelse foreligger nu, idet Skat har vurderet købesummen som værende passende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-04-2017
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Kommunen køber ejerlejligheden, Nellikevej 2B for 650.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsbevilling på 653.000 kr. til køb af ejerlejligheden, Nellikevej 2B, Viborg (650.000 kr. til købet og 3.000 kr. til købsomkostninger) med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at anlægsudgiften på 653.000 kr. i 2017 finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme, idet driftsbevillingen på politikområde Kultur, driftskonto vedr. projekt GAME reduceres med 653.000 kr.
 
Mæglervurdering foreligger til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Ved udgangen af 2015 købte Viborg Kommune de gamle Vestashaller på Nellikevej 2 af Boligselskabet Sct. Jørgen (BSJ) for 4 mio. kr. Bygningen blev købt med det formål at etablere GAME Streetmekka Viborg.
 
En sidebygning på ca. 550 m2 indgik ikke i handlen, da BSJ på daværende tidspunkt havde en plan om at bruge denne bygning til opbevaring af diverse maskiner, værksted, mv. Efterfølgende har BSJ meddelt, at deres behov har ændret sig, og et køb af bygningen er mulig.
 
GAME-projektet har fra starten været interesseret i også at købe sidebygningen, da det især giver større mulighed for at ”vise ansigt” mod byen (mod nord), herunder at skabe en bygning, der fremstår som en arkitektonisk helhed.
 
Indlemningen af sidebygningen i projektet og hermed Boligselskabets fravær på matriklen vil desuden formindske bilkørslen betragteligt, hvilket ses som en stor fordel, da GAME’s brugere fortrinsvis bliver unge mennesker og altså bløde trafikanter.
 
Ydermere giver det projektet flere indendørs kvadratmeter, hvor netop antal kvadratmeter har vist sig at være en af projektets større udfordringer. Trial, parkour og skate er meget pladskrævende aktiviteter, og der er store lokale forventninger til netop disse faciliteter. Samtidig har Lokale- og Anlægsfonden i juni 2016 bevilget yderligere 6 mio. kr. til projektet, under forudsætning af, at disse midler fortrinsvis skal bruges på den mere kreative del af streetkulturen og således sætter pladsen til streetidrætten under yderligere pres. De ekstra ca. 550 m2 vil kunne løse denne problematik, således at der bliver god plads til både kultur og idræt.
 
Det er under forbehold af Byrådets godkendelse aftalt, at Kommunen køber ejerlejligheden for 650.000 kr. Omkostningerne deles mellem parterne. Kommunens andel bliver ca. 3.000 kr. Overtagelsesdagen er efter nærmere aftale i 2017.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Da Boligselskabet sælger til den kommune, der samtidig er tilsynsmyndighed i forhold til Boligselskabet, skal købesummen godkendes af Skat. Købet er således under forudsætning af, at Skat godkender købesummen.Bilag