You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 21. juni 2017 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Ida Middelhede Jensen, Jens Rohde, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Lone Langballe, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg, Torsten Nielsen
Fraværende Mads Panny, Mette Nielsen
Bemærkninger Afbud fra Mads Panny af arbejdsmæssige årsager. I stedet deltager stedfortræder Jens Ravn. Afbud fra Mette Nielsen. Søren Gytz Olesen forlod mødet kl. 17.58 efter behandling af sagerne nr. 1 - 11. Martin Sanderhoff forlod mødet kl. 18.20 efter behandling af sagerne nr. 1 - 32.

Sagsid.: 17/1721

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt byrådet på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Mødelisten blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Sagsid.: 17/28232

Resume

Regnskabet for Midtjysk Brand & Redning for 2016 foreligger og viser et overskud på 1.732.000 kr. I henhold til samordningsaftalen skal regnskabet godkendes af byrådet.

Indstilling

Beredskabskommissionen behandler regnskabet på møde d. 8. juni 2017.
 
Under forudsætning af, at Beredskabskommissionen godkender regnskabet, foreslår Kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at regnskabet for 2016 godkendes under forudsætning af, at Beredskabskommissionen godkender regnskabet på mødet d. 8. juni 2017,
 
2. at der til udligning af reguleringen af åbningsbalancen gives en tillægsbevilling på 900.000 kr. i 2017 til politikområdet Beredskabet, finansieret af kassebeholdningen, og
 
3. at de tabel 1 nævnte anlægsregnskaber godkendes

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Det var inden mødet oplyst, at Beredskabskommissionen på mødet den 8. juni 2017 godkendte regnskabet.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

Sagsfremstilling

Historik
Midtjysk Brand & Redning er stiftet ved en sammenlægning af Beredskabet i Silkeborg og Viborg til en fælles enhed, Midtjysk Brand & Redning pr. 01.01.2016, der senest er behandlet af byrådet d.28. oktober 2015 (sag nr. 4).
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Midtjysk Brand & Redning har aflagt regnskabet for 2016, hvilket er første regnskabsår. Regnskabet udviser et overskud på 1.732.000 kr. mod budgetteret underskud på 693.000 kr.
 
Forbedringen af driftsresultat skal findes i en generel aktivitetsforøgelse på indtægtsdækkende virksomhed. Dertil kommer indtægter fra salg af køretøjer samt forsikringsudbetalinger vedrørende egne og øvrige kommunale køretøjer. 
 
Udover indtægtsdækkende virksomhed, udgør indtægter fra kommunerne 165 kr. pr. indbygger pr. 1. januar 2016 fordelt forholdsmæssigt mellem Silkeborg og Viborg kommune.
 
På udgiftssiden har man haft mindreudgifter til ellers planlagte investeringer i materiel og inventar, der er blevet udskudt til 2017. Det forventes at kunne blive dækket af overført overskud fra 2016.
 
Årsregnskabet er aflagt i henhold til samordningsaftalen, der er godkendt af byrådet d. oktober 2015 (sag nr. 4).
 
I forbindelse med udarbejdelsen af det første årsregnskab for det fælles beredskab mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune, er der konstateret en fejl i åbningsbalancen på ca. 1,8 mio. kr. Ubalancen er hovedsageligt opstået, fordi en brandbil er indregnet i åbningsbalancen både som et igangværende anlægsprojekt og som en del af de samlede anlægsaktiver. Reguleringen af åbningsbalancen, med henblik på at begge kommuner fortsat indskyder samme beløb pr. indbygger, medfører en betaling på 0,9 mio. kr. fra Viborg Kommune til Silkeborg Kommune. Der er reelt tale om en korrektion af de værdier, de to kommuner indskød i forhold til etablering af Midtjysk Brand & Redning, men budgetteknisk skal det behandles som en tillægsbevilling.
 
 
I forlængelse af etablering af Midtjysk Brand & Redning, skal følgende anlæg afsluttes i Viborg Kommune, da anlægsudgifter er afholdt her i det gamle Beredskab. Alle køretøjer samt materiel er overgået til det nye Beredskab Midtjysk Brand & Redning.
 
I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette
 
Følgende anlæg under Beredskabskommissionen er nu afsluttet:
 
Tabel 1
Sted nr.
Anlægsprojekt
Afsatte rådighedsbeløb
Forbrug
Afvigelse
 
 
t.kr.
t.kr.
(+) merforbrug (-) mindreforbrug
095031
Automobilsprøjte - M12
2.753
2.643
-110
095033
Tankvogn - T10
2.065
2.047
-18
I alt
Afsluttede anlæg
4.818
4.690
-128
 
 
Forklaringer til afvigelser:
Begge anlæg har haft et mindreforbrug, hvilket skyldes besparelse på indkøb af materiel.
 
Anlægsbevillingerne er ved en fejl ikke givet, hvorfor der er aflagt regnskab i forhold til de i budgettet godkendte rådighedsbeløb.
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Regnskabet for 2016 behandles på Beredskabskommissionens møde d. 8. juni 2017, hvorfor deres beslutning ikke er kendt på nuværende tidspunkt.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/56936

Resume

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at budgetrammen for politikområdet Ældreområdet hæves med 11.500.000 kr. i 2018 og efterfølgende år.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

Sagsfremstilling

Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede senest budgetudfordringerne på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 1).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Aftalen mellem de 4 partier har følgende ordlyd:
 
Aftale om budget 2018-21 for ældre- og sundhedsområdet
Med baggrund i de udfordringer, som er drøftet i Ældre- & Sundhedsudvalget (ÆSU) i forbindelse med budgetlægningen for 2018-21, indgår de partier, som har repræsentanter i ÆSU, følgende aftale:
 
Der tilføres ældre- og sundhedsområdet 11,5 mio. kr. årligt fra 2018-21 til dækning af:
 
              Udfordringer ved flere ældre (demografi),
              Driftsudgifter til flere plejeboliger (Banebo, Klejtrup, Frederiks og Sparkær),
              Driftsudgifter til sundhedssatellitter.
 
ÆSU arbejder videre med den igangsatte analyse af kapacitetsbehov for plejeboliger med henblik på at minimere eventuelt lejetab. Denne drøftelse vil indgå i den videre budgetproces.
 
ÆSU løser øvrige udfordringer/ønsker på området inden for den samlede budgetramme.
 
Af hensyn til den videre budgetlægning - og for at give alle byrådets partier mulighed for at tilslutte sig aftalen - fremsendes den til drøftelse og godkendelse i Økonomi- & Erhvervsudvalget og byrådet på møderne den 14. juni og 21. juni 2017.”
 
 
Hvis byrådet på mødet den 21. juni 2017 hæver Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetramme, indarbejdes dette i basisbudgettet, som er udgangspunkt for de politiske budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
På tilsvarende vis indarbejdes det i basisbudgettet, at børne- og ungdomsområdet tilføres 25 mio. kr. årlig, jf. Byrådets beslutning den 22. februar 2017 (sag nr. 3)
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 16/28484

Resume

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 2. februar 2017 til den 29. marts 2017. Sagen behandles med henblik på endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med mindre redaktionelle ændringer samt de ændringer, der fremgår af punkterne 6 og 9 i bilag nr. 2.,

2. at sammenfattende redegørelse vedr. miljørapport godkendes,
 
3. at forslag til byrådets svar, herunder den planmæssige vurdering af de indkomne bemærkninger godkendes, og
 
4. at forvaltningen udarbejder grundlag for igangsætning af planforslag for byudvikling mellem Hald Ege og Viborg på baggrund af 4 konkrete ansøgninger.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen og Søren Gytz Olesen stemmer imod 5. ”at”.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med mindre redaktionelle ændringer samt de ændringer, der fremgår af punkterne 6 og 9 i bilag nr. 2,
 
2. at sammenfattende redegørelse vedr. miljørapport godkendes,
 
3. at forslag til byrådets svar (bilag nr. 2), herunder den planmæssige vurdering af de indkomne bemærkninger godkendes, idet byrådets svar i punkt 10 ændres til: "Byrådet er opmærksom på ønskerne til fornyelse og aktiviteter i Kølvrå”,
 
4. at forvaltningen udarbejder grundlag for igangsætning af planforslag for byudvikling mellem Hald
Ege og Viborg på baggrund af 4 konkrete ansøgninger, og
 
5. at forvaltningen udarbejder grundlag for igangsætning af planforslag for nye boligområder i Møldrup, Løgstrup, Bjerregrav, Bjerring og erhvervsområde i Klejtrup med udgangspunkt i punkterne 1, 4, 5, 16 og 17 i bilag nr. 2.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet har i Udviklingsstrategien besluttet, at der skal ske en revision af Kommuneplan 2013-2025. Af Udviklingsstrategi 2015 fremgår, at revisionen skal have form af opsamling på eventuelle fejl og mangler samt på ønsker. Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte revisionen på møde den 6. april 2016 (sag nr. 10).
 
Der har i perioden fra den 27. april til den 25. maj 2016 været afholdt fordebat. Byrådet behandlede alle bemærkninger fra fordebatten, indkomne ansøgninger siden sidste kommuneplan samt forvaltningens forslag til ændringer til kommuneplanen på møde den 26. oktober 2016 (sag nr. 21).
 
Byrådet besluttede på møde den 20. december 2016 (sag nr. 5) at offentliggøre Forslag til kommuneplan 2017-2029 i 8 ugers høring.
 
Inddragelse og høring
Forslag til kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 2. februar 2017 til den 29. marts 2017. Der har ikke været afholdt borgermøde i offentlighedsperioden. Der er modtaget 30 høringssvar (se bilag nr. 1). Et resumé af alle høringssvar samt forvaltningens vurdering og forslag til byrådets svar er i bilag nr. 2.
 
Beskrivelse
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er udarbejdet som en digital plan. Planen kan ses her. Forslaget fremgår af bilag nr. 3 i en pdf-version.
 
Revisionen har karakter af en justering af gældende kommuneplan, herunder en opdatering af de data, der ligger til grund for retningslinjer om byerne (befolkningsprognose og udlagte erhvervs- og boligbyggegrunde) og detailhandel (opdatering af forbrugte arealer til detailhandel). De kommuneplantillæg, der er vedtaget siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025, er indarbejdet i Forslag til kommuneplan 2017-2029.
 
Der er foretaget redaktionelle rettelser af teksten i ramme-afsnittet således, at ”rammer for lokalplanlægningen” for de enkelte områder er blevet lettere at forstå.
 
Ved tillægsdagsorden på byrådets den møde den 25. januar 2017 (sag nr. 5 og sag nr. 6) blev følgende ændringer indarbejdet i forslaget inden offentliggørelse:
-       en særbestemmelse til rammeområde VIBM.B4.01, at ejendommen Sct. Mogensgade 18A, Viborg kan anvendes til pilgrimsherberg med højst 10 værelser eller 50 sovepladser,
-       en særbestemmelse til rammeområde VIBM.C1.12, at ejendommen Vesterbrogade 14, Viborg kan tillades i 4 etager, og
-       at rammeområde TANG.B4.03 udvides, så ejendommene Nørrehedevej 9 og 15 medtages i rammen
 
Byudvikling
Der er modtaget anmodning om nye byudviklingsområder ved Løgstrup, Bjerregrav, Bjerring, Møldrup og Viborg. Flere af ansøgningerne er modtaget i fordebatten forud for udarbejdelse af kommuneplanforslaget, og er behandlet af byrådet på møde den 26. oktober 2016 (sag nr. 21).
 
Møldrup Borgerforening ønsker, at et område, som er udlagt til perspektivområde, prioriteres byggemodnet før område, der er udlagt i kommuneplanen.
 
I forhold til befolkningsprognosen er der udlagt tilstrækkelige arealer til boligformål i planperioden i alle byer. Kommuneplanen revideres hvert 4. år, og det er muligt at justere på arealudlæg, når det vurderes nødvendigt.
 
Cykelstier og grønne stier
Der er modtaget høringssvar om flere cykelstier og grønne stiforbindelser i og mellem landsbyer og for at sikre skoleveje.
 
Forvaltningen foreslår, at ønskerne indgår i prioriteringen af stier, når der er økonomisk råderum.
 
Skovrejsning
Der er modtaget to ansøgninger om ændring af kommuneplanens udpegning af områder, hvor skovrejsning er uønsket. Forvaltningen vurderer, at områderne kan ændres fra negative områder til neutrale områder. Da der er tale om meget små ændringer, som alene har betydning for den enkelte lodsejer, vurderes det, at ændringerne kan medtages i den endelige kommuneplan uden fornyet høring.
 
Statslige bemærkninger
Forvaltningen har forhandlet med Erhvervsstyrelsen om kommuneplanforslagets arealudlæg og forskellige redegørelser. Der er på den baggrund opnået enighed med Erhvervsstyrelsen om mindre rettelser i kommuneplanforslaget. Erhvervsstyrelsens notat er i bilag 4. Det drejer sig om:
-       Tilføjelser til retningslinje 1 om byvækst
-       Tilføjelser til retningslinje 2 om detailhandel
-       Tilføjelser til retningslinje 3 om omfartsvej ved Karup (reduktion af reservation)
-       Tilføjelser til retningslinje 12 om potentielle vådområder, og
-       Tilretning af de udpegede støjkonsekvenszoner omkring lufthavn og skydebaner
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Kommuneplanforslaget skal være vedtaget i indeværende byrådsperiode – dvs. inden udgangen af 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Kommuneplanen er bindende for byrådet, men ikke for borgerne. Byrådet kan dog altid ændre kommuneplanen ved at vedtage et tillæg til planen efter offentlig høring.
 
En række emner er ikke revideret i Forslag til Kommuneplan 2017-2029. Der vil i løbet af 2017 blive udarbejdet tema-kommuneplantillæg for emnerne erhvervsområder og Grønt danmarkskort.


Bilag

Sagsid.: 16/45706

Resume

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til helhedsplan for Taphede vedtages med henblik på offentlig høring i 10 uger,

2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
3. at der afholdes borgermøde mandag den 14. august 2017 kl. 17 på Viborg Rådhus i Multisalen

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet har på mødet den 31. august 2016 (sag nr. 7) besluttet, at den fremtidige byudvikling skal ske øst for Viborg by på Taphede.
 
Byrådet besluttede samtidig (sag nr. 8) at udarbejde en overordnet helhedsplan for at fastlægge strukturen i området som princip for den efterfølgende detailplanlægning.
 
Den 21. december 2016 (sag nr. 4) vedtog byrådet et kommuneplantillæg for byudvikling ved Viborg by. I den forbindelse blev byudviklingsområdet Taphede øst for Viborg by udvidet med et areal nord for Randersvej, så området omfatter ca. 191 hektar.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 18. januar 2017 (sag nr. 2) principperne for en helhedsplan for byudvikling på Taphede øst for Viborg by. Udvalget godkendte et Værdi- og Potentialekatalog for Taphede som grundlag for det videre arbejde med en helhedsplan, ”dog således at der i området nord for Randersvej overvejes andet byggeri end tæt-lav, med henblik på fokus på stærke lokale fællesskaber”.
 
Inddragelse og høring
Beboerne på Taphede blev orienteret om Værdi- og Potentialekataloget på et møde den 7. februar 2017. Bemærkningerne her drejede sig især om tidshorisont og behov for nye boliger, ejendomsbeskatning, landbrugsinteresser, kommunens rolle i byudviklingen, arealet nord for Randersvej i forhold til naturinteresser, evt. højhuse, og forhold til Hærvejsmotorvej.
 
Beskrivelse
Oversigtskort er i bilag nr. 1, og udkast til helhedsplan for Taphede i bilag nr. 2. Hovedplanen kan ses på side 16 i bilag 1.
 
Bydelen forventes at indeholde 1.500 boliger. Hovedanvendelsen vil være boliger med mulighed for at indpasse fællesfunktioner omkring et centralt grønt areal i midten, kaldet ”Hedesletten”. Langs Randersvej forventes behov for en dagligvarebutik.
 
Området trafikbetjenes fra én rundkørsel midt på Randersvej – både til området nord og syd for Randersvej. Der etableres en cirkelformet vej (”loop”) rundt i området syd for Randersvej, som binder boligområderne sammen. Fra den sydlige del af ”loopet” etableres forbindelse til Tapdrupvej.
 
Et af principperne i planen er at organisere boligerne i mindre boligklynger, som gør det lettere at realisere planen i mindre deletaper og medvirker til at styrke fællesskaber i bydelen.
 
Øst-vest etableres der grønne kiler kaldet ”Almindinger”, som trækker landskabet ind mellem boligklyngerne. I kilerne skabes der plads til vådområder og små søer. Det løser både regnvandshåndtering fra området og bidrager til at skabe rekreativ værdi i bydelen.
 
Boligtyper
Der har været fokus på at skabe plads til flest mulige boliger af typer i 1-2 etager på små og større grunde samt tættere byggeri (townhouses) i indtil 3-4 etager.
Dette afspejler markedsanalysen med vægt på at tiltrække børnefamilier
 
Helhedsplanen rummer 40% parcelhuse samt 25% villaer på 400 m² grunde og 25% rækkkehuse/townhouses i 2-3 etager. 10% er etageboliger (kun nord for Randersvej). Boligtyperne er vist på side 17 i bilag nr. 2.
 
De mindre boliggrunde placeres på kanten af landskabskilerne, så de får større udsyn og nærhed til fælles grønne områder. Fordelingen af boligtyper er vist på side 19-20 i bilag nr. 2:

 • 600 parcelhuse (800-1.000 m²)
 • 375 villagrunde (400 m²)
 • 375 rækkehuse/townhouses i 2-3 etager (200 m² grund)
 • 150 etageboliger i 3-4, evt. 6 etager (nord for Randersvej)
 
Boligfordelingen kan justeres, så den passer til efterspørgslen af boliggrunde i den senere detailplanlægning.
 
Etaper
Der forventes 4 hovedetaper i området, startende fra vest langs Spangsdal, se side 25 i bilag nr. 2. Etaperne kan underopdeles yderligere efter behov.
 
Det anbefales, at byudviklingen i Taphede afpasses udviklingen i Arnbjerg.
 
Trafik
Trafikken fra bydelen forventes at være ca. 9.400 biler/døgn ved et fuldt udbygget scenarie. Denne mængde er testet i Viborg Kommunes trafikmodel, som viser, at bilerne overordnet set fordeler sig pænt på vejnettet, se side 27 i bilag nr. 2. Fordelingen er:
 
 • Nordligt ben i ny rundkørsel på Randersvej: 2.100
 • Sydlig ben i ny rundkørsel på Randersvej: 3.800
 • Forbindelse til Tapdrupvej: 3.500
 
En del af trafikken vil søge ud på Nordre Ringvej og nord om Viborg til centrum, andre vil benytte Houlkærvej, og endnu andre Randersvej over søerne. Samtidig vil mange søge syd ud af Taphede-området til Tapdrupvej/Vinkelvej/Vibækvej.
 
For den trafik, der søger syd ud af området, vil det være relevant at se nærmere på, om en evt. østringvej udenom Bruunshåb kan aflaste trafik til Århusvej.
 
Der kan blive behov for at ombygge krydset Nordre Ringvej/Randersvej/Taphedevej på sigt, og trafik fra Taphede kan øge trængslen i rundkørslen ved kraftvarmeværket (Ålborgvej/Nordre Ringvej).
 
Trafikken på Randersvej over søerne øges ikke væsentligt (ca. 2 biler længere kø pr. retning i spidsbelastningstimer).
 
På Skaldehøjvej kan der blive behov for at etablere cykelsti også langs østsiden af vejen.
 
Stier
Generelt etableres der stier omkring områdets yderkant og i midten samt langs kilerne.
Dette giver et system, som kobler sig godt til naboområdernes stisystem.
 
Det prioriteres højt at sikre færdsel til Skaldehøjvej, hvor der er supplerende skole/idrætsområder, bl.a. med en tunnel under Randersvej ved Spangsdal.
 
Bus
Bybussen har i dag endestation på Skaldehøjvej. Endestationen foreslås flyttet til midt i Taphedeområdet. Samtidig forventes en landrute fra Ørum at køre igennem Taphede-området langs den østlige del af ”loopet” til Tapdrupvej.
 
Hærvejsmotorvej
Vejdirektoratet forventes at tage stilling til en evt. motorvejsføring øst eller vest om Viborg i løbet af 2019. Føres vejen øst om Viborg, kan der blive behov for støjafskærmning i den ubebyggede zone. Der er ca. 500 meter fra ny bebyggelse i Taphede til Taphedevej i dag.
 
Regnvandsstrategi
Overfladevand fra Taphede vil blive ledt til Vibæk mod vest og videre til Nørreådalen. Da Vibæk er et mindre vandløb med begrænset hydraulisk kapacitet, og da der afledes til habitatområder, er det vigtigt, at der er fokus på at begrænse og forsinke afledning af overfladevand fra området.
Jordbundsundersøgelser har vist, at der er en del ler i overjorden i Taphede. Der er derfor behov for at lede overfladevand til fællesområder og nedsive og forsinke vandet mest muligt her. Dette er indarbejdet i de grønne kiler (Almindinger), bl.a. et større egnet nedsivningsområde sydvest for Randersvej 86.
 
Der vil sandsynligvis blive behov for kombinationsløsninger, hvor regnvand både ledes i rør, i åbne grøfter og forsinkes og nedsives i størst muligt omfang, hvor det er muligt.
 
Miljøvurdering
Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (ny lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017).
 
Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Det vurderes muligt at tilpasse projektet til forhold, der evt. vil blive påvirket.
 
Planen har en vis indvirkning på den visuelle og landskabelige oplevelse af bydelen og i forhold til trafik og håndtering af overfladevand.
 
Planforslaget er endnu på et meget overordnet niveau, og det vurderes muligt at konkretisere og håndtere påvirkningen nærmere i den efterfølgende kommune- og lokalplanlægning. Der udarbejdes derfor ikke en miljørapport på baggrund af helhedsplanen, men der forventes behov herfor i den senere detailplanlægning.
 
Alternativer
Alternativet til at bygge forholdsvis lavt i området (1-4 etager) kunne være at indføre højere og tættere byggeri. Dette afspejler dels ikke den markedsmæssige efterspørgsel til en bydel, der ligger ca. 5 km fra Viborg centrum, og dels vil det øge den visuelle påvirkning på det omgivende landskab. I dag er de primære kvaliteter i området, at der er udsigt mod nord (vådområder) og vest (Spangsdal).
 
Tidsperspektiv
Helhedsplanen forventes i høring ultimo juni til ultimo august 2017 med henblik på endelig vedtagelse i november 2017.
 
Når helhedsplanen er vedtaget kan der arbejdes videre med et kommuneplantillæg for 1. og 2. etape sammen med en lokalplan for 1. etape. Dette forudsætter dog en dialog med Erhvervsstyrelsen om behovet for at inddrage nye arealer til byudvikling.
 
Organisering
For at sikre en byudvikling i samspil med områdets lodsejere foreslår forvaltningen, at organisere fremdriften af projektet med inspiration fra Viborg Baneby. F.eks. så der oprettes et ”Taphederåd” med udvalgte deltagere indenfor hver etape og et åbent ”Taphedeforum”.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der vil være udgifter til infrastruktur og eventuelt service (daginstitutioner mv) og byggemodning, når området skal forberedes til bebyggelse.
 
Der forudses behov for ombygning af krydset Randersvej/Nordre Ringvej på sigt samt stitunnel under Randersvej ved Spangsdal og cykelsti langs østsiden af Skaldehøjvej.
 
Ca. 1/3 af trafikken fra området forventes at søge mod syd, hvorfor potentialet i en evt. østringvej bør undersøges nærmere.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Planen er en overordnet plan, der ikke er lovpligtig i forhold til plansystemet. Den medfører ikke juridiske konsekvenser for lodsejerne i området.
 
Taphede indgår fortsat i kommuneplanen som et perspektivområde til langsigtet byudvikling.
 
Først når der udlægges konkrete arealer i kommuneplanen, vil det betyde, at evt. byggetilladelser i landzone skal vurderes i forhold til byudviklingsinteresserne.
 Bilag

Sagsid.: 17/17002

Resume

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Byrådet opretter et §17 stk. 4-udvalg: Infrastrukturudvalget, og
 
2. at Byrådet udpeger medlemmer til udvalget

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der oprettes et §17 stk. 4-udvalg: Infrastrukturudvalget,
 
2. at forslag til kommissorium (bilag nr. 1) godkendes, dog således, at afsnittet ”UDVALGETS SAMMENSÆTNING” ændres fra:
 
”Udvalgets sammensætning skal sikre en bred repræsentation af interessenter og sammensættes som udgangspunkt således:
 
- Borgmester samt 2 medlemmer af Viborg Byråd
- 4 medlemmer, der repræsenterer erhvervslivet
 
Såfremt Infrastrukturudvalget finder det formålstjenligt, kan udvalget vælge at supplere udvalget med yderligere medlemmer efter behov.
 
Viborg Kommunes borgmester er formand for udvalget.
 
Der ydes ikke vederlag eller diæter til udvalgets eksterne medlemmer. I forbindelse med møderne kan der inviteres særlige videnspersoner, interne eller eksterne, der kan bidrage til dialogen. Disse deltager uden stemmeret.”
 
til:
 
”Udvalgets sammensætning skal sikre en bred repræsentation af interessenter og sammensættes som udgangspunkt således:
 
- Borgmester (formand for udvalget)
- 6 øvrige medlemmer udpeget af Viborg Byråd – herunder 4 medlemmer, der repræsenterer erhvervslivet.
 
Såfremt Infrastrukturudvalget finder det formålstjenligt, kan udvalget vælge at supplere udvalget med yderligere medlemmer efter behov.
 
Der ydes ikke vederlag eller diæter til udvalgets eksterne medlemmer. I forbindelse med møderne kan der inviteres særlige videnspersoner, interne eller eksterne, der kan bidrage til dialogen. Disse deltager uden stemmeret.”, og
 
3. at der ud over borgmesteren som født formand udpeges følgende medlemmer til Infrastrukturudvalget:  
 
-          Per Møller Jensen
-          Ulrik Wilbek
 
Repræsentanter for erhvervslivet:
-          Palle Damborg, Jysk Display og DI Viborg/Skive
-          Viggo Hansen, Dan-Glas og VIBORGegnens Erhvervsråd
-          Knud Lomborg, F&H
-          Aage Søndergaard, JPBC
 
Ib Bjerregaard og Nina Hygum udtrykker forundring over at erhvervsrådet ikke kan udpege medlemmer, der repræsenterer en større geografisk spredning, eftersom det var det, der var ønsket.

Forvaltningens bemærkninger

VIBORGegnens Erhvervsråd har den 6. juni 2017 fremsendt følgende forslag til medlemmer, som repræsentanter for erhvervslivet:
 • Palle Damborg, Jysk Display og DI Viborg/Skive
 • Viggo Hansen, Dan-Glas og VIBORGegnens Erhvervsråd
 • Knud Lomborg, F&H
 • Aage Søndergaard, JPBC

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017

Sagen genoptages på næste møde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-04-2017

Sagen genoptages på Økonomi- og Erhvervsudvalgets næste møde.

Sagsfremstilling

Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Ønsket om bedre infrastruktur til og fra Viborg er et højt prioriteret indsatsområde for Viborg Kommune, og emnet indgår da også som en central del af handlingsplanen for Viborg Kommunes Erhvervsstrategi 2020. Det fremgår heraf, at Viborg Kommune sammen med VIBORGegnens Erhvervsråd og andre relevante aktører skal intensivere indsatsen om en forbedret infrastruktur til og fra Viborg.
 
På denne baggrund foreslår Borgmesteren, at der oprettes et §17 stk. 4-udvalg ’Infrastrukturudvalget’, der udover Borgmester og 2 byrådsmedlemmer sammensættes med 4 øvrige medlemmer, der repræsenterer erhvervslivet. Et kommissorium for Infrastrukturudvalget kan ses som bilag nr. 1.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
IntetBilag

Sagsid.: 16/64741

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen på udvalgets møde 18. januar 2017 (sag nr. 19). Udvalget besluttede, at sagen skulle udsættes med følgende begrundelse: 
”Sagen udsættes, idet Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum anmodes om en nærmere begrundelse for ønsket, herunder behovet for eftergivelse af de 10 mio. kr. og de 4 mio. kr. fra Viborg Kommune. Herudover anmodes om en handleplan for, hvordan der fremadrettet opnås balance i økonomien”.
 
Forskerpark Foulum har fremsendt svar på disse uddybende spørgsmål. Svar fra Forskerpark Foulum til kan ses i det nye bilag nr. 6. Den øvrige sagsfremstilling og bilag er tilrettet det nye dagsordenformat, men er ellers identisk med sagsfremstillingen i januar 2017.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune godkender, at Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum overdrager sine rettigheder og pligter til Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum,
 
2. at vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum godkendes,
 
3. at Viborg Kommune afskriver indskudskapitalen på i alt 10 mio. kr. til Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum,
 
4. at Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum efterfølgende opløses, og
 
5. at Viborg Kommune eftergiver det rente- og afdragsfrie lån på samlet 4 mio. kr.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen undlader at stemme.
 
Niels Dueholm deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

Sagsfremstilling

Historik
Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum blev stiftet i 1999 af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Tjele Kommune, Viborg Kommune, og Viborg Amt. Oprindeligt var det planen, at Forskerparken skulle etableres som en privatretlig, erhvervsdrivende fond. 
 
Konstruktionen med et selvstændigt forvaltningssubjekt blev skabt efter ønske fra Fødevareministeriet, fordi der på stiftelsestidspunktet var politisk debat om diverse fondskonstruktioner i Danmark.
 
Selvstændige forvaltningssubjekter er selvstændige retssubjekter, men de er som udgangspunkt ikke beskyttet mod indgreb fra lovgivningsmagten, og kan nedlægges ved lov, i hvilken forbindelse institutionens formue kan tilbageføres til stifterne. Modsat erhvervsdrivende fonde, hvor stiftelseskapital ikke kan føres tilbage til stifterne.
 
Bestyrelsens indstilling til stifterne november 2016 er således en tilbagevenden til den oprindelige plan med en erhvervsdrivende fond som selskabsform.
 
Forskerpark Foulums økonomiske grundlag blev skabt via indskud fra de oprindelige stiftere. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med 6 mio. kr., Viborg Amt med 10 mio. kr., Tjele Kommune og Viborg Kommune hver med 5 mio. kr., i alt 26 mio. kr. Se bilag nr. 2.
 
Forskerpark Foulum søgte i 2004 og fik et par år senere bevilliget et samlet rente- og afdragsfrit lån på 8 mio. kr., fordelt med 4 mio. kr. til Viborg Amt og 4 mio. kr. til fordeling mellem Viborg og Tjele kommuner (Viborg Kommune – 3 mio. kr., Tjele Kommune – 1 mio. kr.). Lånet blev søgt med henblik på at sikre fonden en bedre likviditet ved indfrielse af lån, der blev stiftet i forbindelse med etableringen af bygninger og faciliteter. Se byrådsmøde den 3. marts 2007 (sag nr. 149).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Bestyrelsen for Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum (Forskerpark Foulum) har indstillet til stifterne Aarhus Universitet, Region Midtjylland og Viborg Kommune, at Forskerpark Foulum omdannes fra et selvstændigt forvaltningssubjekt til en erhvervsdrivende fond. Bestyrelsen vurderer, at det vil lette beslutningsgangene i Forskerpark Foulum at drive forskerparken inden for privatrettens område i lighed med driften af lignende forskerparker.
 
Bestyrelsen indstiller endvidere, at Region Midtjylland og Viborg Kommunes rente- og afdragsfrie lån eftergives.
 
Brevet fra bestyrelsen for Forskerpark Foulum med anmodning om ændring af selskabsform og tilhørende bilag kan ses i bilag nr. 1.
 
Argumenter for ændring
Bestyrelsen for Forskerpark Foulum har indstillet overfor stifterne af forskerparken, at selskabet omdannes fra et selvstændigt forvaltningssubjekt til en erhvervsdrivende fond. Bestyrelsen peger i et notat på følgende argumenter for ændringen:
 
• Forskerparkens aktiviteter ligger hovedsageligt inden for privatrettens område. Lignende forskerparker er organiserede som erhvervsdrivende fonde.
• Bestyrelsen oplever i dag lange og omstændelige beslutningsprocesser. Bl.a. skal forskerparkens regnskab i dag revideres af Rigsrevisionen. Betegnelsen "Det Selvstændige Forvaltningssubjekt" giver anledning til misforståelser. En anden selskabsform vil give et mere dynamisk beslutningsmiljø.
• Bestyrelsen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt, at forskerparken er defineret som et offentligretligt organ med de krav, der hermed følger til at overholde offentlighedsloven i forhold til aktindsigt og offentlighed omkring indgåelse af aftaler og strategiske samarbejder.
• Stifterne vil fortsat være repræsenteret i bestyrelsen, men vil ikke skulle tage driftsmæssige beslutninger.
 
For yderligere uddybning af argumenterne henvises til notatet i bilag nr. 3.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Ved at omdanne forskerparken til en erhvervsdrivende fond vil retten til den indskudte kapital fra stifterne overgå til den erhvervsdrivende fond. Det betyder for Viborg Kommune, at den indskudskapital på nominelt 10 mio. kr., som Viborg Kommune har ydet, ikke vil blive ført tilbage ved Fondens evt. opløsning, men i stedet vil blive anvendt i overensstemmelse med fondens formål.
 
Viborg Kommune udpeger to medlemmer til bestyrelsen på i alt 6 personer i det nuværende forvaltningssubjekt. Viborg Kommune udpeger fortsat to medlemmer til bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond. Eneste ændring i den sammenhæng er, at bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond kan bestå af op til 7 medlemmer.
 
Bestyrelsen for Forskerpark Foulum har endvidere indstillet til Viborg Kommune, at det rente- og afdragsfrie lån på i alt 4 mio. kr. som Viborg og Tjele kommuner (nu Viborg Kommune) ydede i 2007 til Forskerpark Foulum eftergives i forbindelse med den ny selskabskonstruktion. I gældsbrevet fra Forskerpark Foulum står, at ”Lånet forfalder til indfrielse, såfremt Ejendomsfonden ændrer formål”. Se bilag nr. 4. Som det fremgår af de gældende vedtægter (bilag nr. 2) og vedtægter for den erhvervsdrivende fond (bilag nr. 5), så ændrer Ejendomsfonden/Forskerpark Foulum ikke formål.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Jf. de gældende vedtægters § 26 for Forskerpark Foulum (se bilag nr. 2) skal en ny selskabskonstruktion godkendes af alle selskabets stiftere og behandles derfor samtidig af Aarhus Universitet, Region Midtjylland og Viborg Kommune.
 
Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum ejer bygningerne og de andre fysiske rammer, der er nødvendige for forskerparken. Selve driften af forskerparken varetages af Agro Business Park A/S. Derudover består forskerparken af Agro Business Innovation A/S, der investerer i vidensbaserede virksomheder og udviklingsprojekter indenfor jordbrug, fødevarer, bioenergi og miljøteknologi.
 
Ændringerne i ejendomsselskabet vil ikke få indflydelse på driftsselskabet Agro Business Park A/S, der i dag fungerer som operatør på en lang række nationale og regionale projekter inden for biomasse, fødevarer og miljøteknologi.


Bilag

Sagsid.: 14/52241

Resume

Viborg Kommune har i december 2016 meddelt påbud om fysisk lovliggørelse af jagt- og fiskeributikken JAFI med frist til den 1. maj 2017. Fristen er efterfølgende i marts 2017 forlænget til 1. juli 2017. Folketinget har nu vedtaget en ændring af planloven, som antages at muliggøre en retlig lovliggørelse af JAFI. Der skal derfor tages stilling til, hvorvidt forvaltningen på baggrund af lovændringen skal igangsætte en ændring af den gældende lokalplan med henblik på en retlig lovliggørelse af JAFI.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der igangsættes en ændring af lokalplan nr. 147B for et erhvervsområde ved Lundborgvej og Vestre Ringvej, således at lokalplanens fastlæggelse af begrebet ”Særligt pladskrævende varer” bringes i overensstemmelse med den nye formulering af planlovens § 5n, og derved muliggør en retlig lovliggørelse af JAFI,
 
2. at JAFI i givet fald orienteres om, at det tidligere meddelte påbud sættes i bero, indtil det er afklaret, om butikken vil blive retlig lovliggjort,
 
3. at udkast til orienteringsbrev til Det Kommunale Tilsyn (jf. bilag nr. 1) i givet fald godkendes, og
 
4. at forvaltningen bemyndiges til at orientere Planklagenævnet om den igangsætte ændring af lokalplan.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Socialdemokratiets byrådsgruppe, Søren Gytz Olesen og Flemming Gundersen undlader at stemme.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
 
Per Møller Jensen, Mads Panny og Eva Pinnerup tager forbehold.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet besluttede den 18. juni 2014 (sag nr. 27) at ophæve det tidligere udstedte påbud til jagt- og fiskeributikken JAFI A/S om lovliggørelse af butikkens placering.
 
Det kommunale tilsyn fastslog ved udtalelse af 1. juni 2016, at denne byrådsbeslutning ikke var lovlig. På denne baggrund traf byrådet den 26. oktober 2016 (sag nr. 5) beslutning om at igangsætte en proces med henblik på at annullere byrådets beslutning af 18. juni 2014 samt udstede et nyt påbud til JAFI A/S om, at der med virkning fra den 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A.
 
Byrådet traf samtidigt beslutning om, at sagen på ny skulle forelægges politisk behandling, såfremt ændringer af planloven inden påbudsfristens udløb måtte åbne mulighed for en retlig lovliggørelse af detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A.
 
På baggrund af indsigelser modtaget fra JAFI´s advokat mod det varslede påbud, herunder anmodning om at fristen for lovliggørelse burde udskydes til den 1. september 2017, blev sagen behandlet af byrådet på møde den 21. december 2016 (sag nr. 6). Byrådet traf i den forbindelse beslutning om at fastholde påbudsfristen til den 1. maj 2017.
 
Som også beskrevet i dagsordenen til byrådets møde den 26. oktober 2016 (sag nr. 5) blev der i begyndelsen af juni 2016 indgået en politisk aftale i Folketinget mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om gennemførelse af ændringer af bl.a. planloven.
 
I begyndelsen af 2017 kunne det iht. Folketingets dagsorden konstateres, at lovforslaget første ville blive behandlet senere i folketingssamlingen 2016/17 end oprindeligt forventet, og således ikke kunne forventes færdigbehandlet inden den 1. maj 2017. På den baggrund traf byrådet på møde den 22. marts 2017 (sag nr. 5) beslutning om at forlænge påbudsfristen til den 1. juli 2017.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Folketinget har den 1. juni 2017 vedtaget en række lovændringer af planloven, herunder regler af betydning for lovligheden af JAFI´s placering. 
 
Loven indeholder en række ændringer af rammerne for kommunernes fysiske planlægning og åbner op for nye udviklingsmuligheder i bl.a. kystområderne og landdistrikterne, og skaber herudover mere fleksible rammer for byudvikling. Loven indeholder bl.a. en ændring af planlovens § 5 n, som efter forarbejderne blandt giver nye muligheder for placeringen af jagtbutikker. Lovændringerne træder i kraft den 15. juni 2017.
 
I overensstemmelse med Byrådets tidligere beslutning af 26. oktober 2016 (sag nr. 5) skal Byrådet på denne baggrund tage stilling til, hvor vidt man med udgangspunkt i lovændringen vil igangsætte en retlig lovliggørelse af JAFI og samtidig sætte det tidligere meddelte påbud i bero.
 
Det er forvaltningens vurdering, at en retlig lovliggørelse af JAFI på baggrund af lovændringen forudsætter en ændring af den gældende lokalplan nr. 147B ”for et erhvervsområde ved Lundborgvej og Vestre Ringvej”.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Tidsperspektivet for en eventuel ændring af lokalplan 147 B forventes at udgøre 8-12 måneder.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Som omtalt samler interessen sig i forhold til JAFI om planlovens § 5 n, stk. 1. Den hidtil gældende bestemmelse har følgende indhold (med forvaltningens understregning):
 
§ 5 n. Uden for bymidter og bydelscentre kan der
1) udlægges arealer til butiksformål i et lokalcenter, som alene betjener en begrænset del af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusområde el. lign.,
2) placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning,
3) udlægges arealer til butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler (særlig pladskrævende varer), jf. dog § 11 e, stk. 6, og
4) udlægges arealer til mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.
 
Ved den netop vedtagne ændring af planloven ændres bestemmelsen med virkning fra den 15. juni 2017 til følgende:
 
§ 5 n. Ud over bymidter og bydelscentre kan der
1) udlægges arealer til aflastningsområder i byer, hvor der er et tilstrækkeligt  kundegrundlag, bl.a. for at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten,
2) udlægges arealer til butiksformål i et lokalcenter eller placeres enkeltstående butikker, som alene tjener til lokalområdets daglige forsyning,
3) udlægges arealer til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer eller varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold, som f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer, møbler, samt ammunition og eksplosiver, og
4) udlægges arealer til mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.
 
Af de generelle bemærkninger til denne del af lovforslaget fremgår følgende (s. 28):
”Det foreslås yderligere, at kommunerne fremover skal kunne placere butikker med særligt pladskrævende varer (f.eks. en tømmerhandel, bilforhandler eller jagtbutik) i et erhvervsområde, eller hvor det ellers er hensigtsmæssigt.
 
Den detaljerede liste i § 5 n, stk. 1 nr. 3 over hvilke varer, der er særligt pladskrævende ændres derfor, så den ikke længere er udtømmende, for at give kommunerne mere fleksibilitet i udnyttelsen af områder udlagt til butikker med særlig pladskrævende varer. Derudover foreslås det, at »biler« erstattes med »motorkøretøjer«, så det også omfatter motorcykler, og listen suppleres med trailere. Endelig foreslås det, at byggemarkeder fremover skal kunne placeres i områder til butikker med særlig pladskrævende varer, uanset størrelsen af det areal, hvor byggemarkedet har varer, der ikke er særlig pladskrævende. I dag må dette maksimalt andrage 2.000 m2.”
 
Af de såkaldt specielle bemærkninger til netop § 5 n fremgår endvidere følgende af lovbemærknigerne (s. 64):
Listen af særlig pladskrævende varer er gjort mere fleksibel, da den foreslåede bestemmelse ikke rummer en udtømmende liste, men en liste over, hvilke varer, der f.eks. er pladskrævende. De nævnte eksempler udvides til ikke kun at omfatte biler, men også andre motorkøretøjer som f.eks. motorcykler, der kan have særlige lokaliseringsbehov. Endvidere er listen udvidet med trailere, da der er en flydende overgang mellem f.eks. campingvogne, campletter, hestetrailere og andre trailere. Efter den foreslåede nr. 3, er udvalgsvarebutikker, der forhandler varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold som f.eks. varer, hvortil anden myndighed end den kommunale planlægningsmyndighed stiller særlige sikkerhedsmæssige krav, som f.eks. ammunition og eksplosiver, nu også omfattet af bestemmelsen (f.eks. jagtbutikker, der forhandler sådanne varer).
 
Bestemmelsen muliggør, at der kan udlægges arealer til brug for butikker, der forhandler så pladskrævende varer eller sikkerhedsmæssigt vanskelige varer, at de ikke kan indpasses i en by eller bydel, uden at dette i sig selv skader bymiljøet.
 
Bestemmelsen omfatter derimod ikke arealudlæg til andre store butikker med mange varer eller butikker, der både forhandler pladskrævende og ikke-pladskrævende varer. Varer som f.eks. dagligvarer, tøj, legetøj, babyudstyr, elektronik, tv/radio, edb m.v., hårde hvidevarer, boligtilbehør, tæpper og isenkram er ikke omfattet af bestemmelsen.”
 
Som det fremgår af § 5 n, stk. 1, nr. 3 er der nu skabt hjemmel til, at der udenfor bymidter og bydelscentre kan udlægges arealer til bl.a. butikker der forhandler ammunition og eksplosiver. Formuleringen af bestemmelsen kan give anledning til tvivl om, hvorvidt butikker omfattet af bestemmelsen, der forhandler ammunition og eksplosiver, også må forhandle andre varer, herunder fx øvrigt jagt- og fiskeriudstyr mv.
 
I lyset af de citerede bemærkninger til lovforslaget, der udtrykkeligt omtaler jagtbutikker som eksempler på butikker omfattet af bestemmelsen, antages bestemmelsen at omfatte JAFI, der ligesom traditionelle jagtbutikker udover ammunition, også forhandler en række andre varer relateret til jagt, fiskeri og udendørs fritidsliv i øvrigt. 
 Bilag

Sagsid.: 14/27898

Resume

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at procedure for kontrol og dokumentation i forbindelse med godtgørelser og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste (jf. bilag nr. 1) godkendes.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet har senest på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) godkendt retningslinjer for udbetaling af godtgørelser til byrådsmedlemmer. Samtidigt blev der på baggrund af en anbefaling fra Viborg Kommunes revision fremlagt en procedure for Viborg Kommunes kontrol og dokumentation i forbindelse med udbetaling af godtgørelser og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Som led i byrådets stillingtagen til resultatet af udbuddet af revisionsopgaven for Viborg Kommune med ikrafttræden i 2016 på byrådsmødet den 18. november 2015 (sag nr.6), blev opgaven med kontrol af udbetalinger af godtgørelser og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer overflyttet fra forvaltningen til Viborg Kommunes revision.
 
Som konsekvens af, at det nu er revisionen (BDO) som varetager kontrollen, er det nødvendigt med en mindre justering af den tidligere fastsatte procedure vedr. kontrol og dokumentation af udbetaling af godtgørelser og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste jf. bilag nr. 1.
 
Ændringen består i, at hvor forvaltningens kontrol i forbindelse med udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste tidsmæssigt har kunnet finde sted forud for udbetalingen, er dette ikke en mulighed for revisionen, hvorfor revisionens i stedet vil foregå som en bagudrettet kontrol. 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 16/39977

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 22. marts 2017 (sag nr. 4), at drift og vedligeholdelse af parkeringsanlæg ved selvejende institutioner harmoniseres, og at forvaltningen skulle udarbejde et konkret forslag til harmonisering inden for den nuværende økonomiske ramme.
 
Forvaltningen har med denne sag lavet et konkret forslag til harmonisering.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der sker en omfordeling mellem de enkelte budgetområder fra 2018 og fremefter (jf. bilag nr. 1)

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der sker en omfordeling mellem de enkelte budgetområder fra 2018 og fremefter (jf. bilag nr. 1), idet det bemærkes at eventuel skolebrug af hallers p-pladser aftales mellem de enkelte skoler og haller.

Sagsfremstilling

Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 24. august 2016 (sag nr. 7) behandlet sagen om harmonisering af den fremtidige drift og vedligeholdelse af parkeringsanlæg ved selvejende institutioner. På mødet blev det besluttet, at udsætte sagen med henblik på videre undersøgelser. 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen igen på møde den 16. november 2016 (sag nr. 5). På mødet besluttede udvalget at udsætte sagen med henblik på yderligere undersøgelser.
 
Efter indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede byrådet den 22. marts 2017 (sag nr. 4) følgende:
 
1)    at området harmoniseres, således at de selvejende institutioner selv varetager driften og vedligeholdelsen af de parkeringsanlæg, der er beliggende ved deres haller.
2)    at der for selvejende institutioner med haller, hvor p-pladsen er beliggende ved skoler og øvrige kommunale institutioner gælder, at der indgås særlige aftaler mellem de to parter, der tilgodeser, at pågældende kommunale institutioner er brugere af p-plads. I aftalerne indgår også forhold vedrørende skolebusser. Forvaltningen bistår med administrativ hjælp til indgåelse af særlige aftaler, hvis parterne ønsker det.
3)    at aftalen med Bjerringbro Idrætspark genforhandles, og at Viborg Kommune i den forbindelse tilbyder at udlægge ny asfaltbelægning (udgift på 400.000 kr. excl. moms) mod, at Bjerringbro Idrætspark overtager den fremtidige drift og vedligeholdelse af parkeringsanlægget.
4)    At udgiften på 400.000 kr. til ny asfaltbelægning finansieres af ”asfaltkontoen” på driften under politikområdet Trafik på Teknisk Udvalgs budgetområde.
5)    at Kommunen oplyser de selvejende institutioner om, at de ved større investeringer har mulighed for at søge Kommunen om et anlægstilskud. Ansøgning herom kan eksempelvis søges til medfinansiering af det pågældende projekt.
6)    at Forvaltningen udarbejder et konkret forslag til harmonisering, inden for den nuværende økonomiske ramme.
 
Jf. 6. ”at” i byrådets beslutning, har forvaltningen nu udfærdiget et forslag til harmonisering, som kan ses i bilag nr. 1.
 
Inddragelse og høring
Skoler og selvejende institutioner har været inddraget og har bidraget med oplysninger til sagen.
 
Beskrivelse
Konkret foreslås det, at de kommunale midler, der i dag bruges til drift og vedligeholdelse af 8 af P-pladserne, fremadrettet fordeles til alle 23 P-pladser. I praksis betyder det, at de pågældende institutioner hver får et tilskud til drift og vedligeholdelse af P- pladsen beregnet på grundlag af parkeringspladsens størrelse. Forslag til fordelingsnøgle fremgår af bilag nr. 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Såfremt indstillingen godkendes, vil der ske en økonomisk harmonisering mellem de forskellige institutioner. De beregnede midler på drift er skønnede ud fra, hvad det koster Viborg Kommune at drifte P-pladser i dag, således at de benyttede priser er udtryk for, at de er en del af et stort udbud.
 
Enkelte af p-pladserne kan i dag være i dårlig stand, hvorfor at der er brug for f.eks. nyt slidlag indenfor den nærmeste fremtid.
 
Beslutningen vil kunne medføre, at der søges medfinansiering af anlægsopgaver på P-pladser.
 
De 394.200 kr., som skal omfordeles, tages med henholdsvis 75% og 25% fra ”vinterkontoen” og ”asfaltkontoen” under politikområdet Trafik. Det er her at udgifterne afholdes i dag.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/9544

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen har den 1. juni 2017 fremsendt ansøgning, hvori de ansøger om, at den tidligere ansøgte kvote til ungdomsboliger i Viborg Baneby på 3.000 m² (ca. 80 boliger) hæves til 5.000 m² (ca. 120 boliger).

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen om opførelse af ca. 120 ungdomsboliger i Viborg Baneby godkendes, og
 
2. at udgiften til grundkapitalindskuddet på 12,0 mio. kr. indarbejdes i budgetåret 2018 i budgetforslaget 2018-2021.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Boligselskabet Sct. Jørgen har fremsendt ansøgning af 1. juni 2017, hvori de beskriver et akut behov for flere studie- og ungdomsboliger. Ansøgning er vedlagt som bilag nr. 1.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen ansøger Viborg Kommune om, at den tidligere ansøgte kvote på 3.000 m² hæves til 5.000 m² svarende til ca. 120 boliger. Der er i sagen omkring kvotetildeling – nybyggeri og kapitaltilførsel (budget 2018-2021), som behandles i den efterfølgende sag på dagens møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget, medtaget en kvote på 12,0 mio. kr. svarende til de ansøgte 120 boliger.
 
Forvaltningen anfører følgende vedrørende behovet for studie- og ungdomsboliger:
 • Der vurderes et øget behov for studie- og ungdomsboliger i de kommende år, grundet den stadig stigende søgning til vores ungdomsuddannelser samt de kommende udbygninger af nye og eksisterende uddannelser.
 • På kort sigt vurderes behov for ca. 150 studie- og ungdomsboliger – til august 2017 må der anvendes flere midlertidige løsninger for at opfylde vores ungdomsboliggaranti.
 • Indenfor de næste 5 år skønnes behovet for studie- og ungdomsboliger at vokse yderligere.
 
Med baggrund i det øgede behov for studie- og ungdomsboliger anbefaler forvaltningen, at ansøgningen godkendes.
 
 
Alternativer
Intet.

 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 16/56595

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, søger om byrådets tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 130, 42 almene familieboliger på Middagshøjvej i Viborg, samt godkendelse af huslejen for første driftsår, jf. §§ 23 og 24 i bekendtgørelse nr. 1226-2011 om støtte til almene boliger.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 42 almene familieboliger i afdeling 130, beliggende Middagshøjvej i Viborg, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 79.915.000 kr.,
 
2. at byrådet yder et grundkapitallån på 7.992.000 kr., svarende til 10% af anskaffelsessummen,
 
3. at der gives en anlægsbevilling på 7.992.000 kr. til konto ”Afdeling 130, 42 familieboliger på Middagshøjvej i Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, der finansieres af det reserverede rådighedsbeløb i budget 2017 på 13.998.000 kr. til almene boliger i Banebyen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg,
 
4. at en eventuel indeksering af maksimumsbeløbet mellem skema A og skema B finansieres af rådighedsbeløbet i 2018,
 
5. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 
6. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 890 kr./m² for første driftsår.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet har den 15. juni 2016 (sag nr. 6) reserveret en kvote på 70 almene familieboliger i Banebyen, Viborg. Der blev også reserveret et rådighedsbeløb på 13.998.000 kr. (kvoteår 2014: 1.998.000 kr., kvoteår 2015: 6.000.000 kr. og kvoteår 2016: 6.000.000 kr.) til et kommunalt grundkapitallån i Banebyen.
 
Byrådet godkendte på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 7), at afdeling 130 i Boligselskabet Sct. Jørgen køber en sokkelgrund beliggende ved Middagshøjvej i Viborg.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 130 søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A til at opføre 42 familieboliger beliggende på Middagshøjvej i Viborg. Forvaltningen forventer, at boligselskabet søger om tilsagn til den resterende kvote på 28 boliger senere i år.
 
Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1
 
Projektet omfatter 4 sammenbyggede punkthuse i 4 til 6 etager. 19 boliger bliver med 2 værelser, 12 boliger bliver med 3 værelser og 11 boliger bliver med 4 værelser, i alt 4.107 m². Boligselskabet Sct. Jørgen har oplyst, at de etablerer kælder til bebyggelsen.
 
Et foreløbigt skitseprojekt fra maj 2017 fremgår af bilag nr. 2.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 4.107 m² x 19.370 kr./m² = 79.553.000 kr.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, har afsat 362.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.
 
Anskaffelsessummen på 79.915.000 kr. holder sig netop på den maksimale tilladte anskaffelsessum (79.915.000 kr. – 362.000 kr. = 79.553.000 kr.), og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Beboerindskud (2 %)
  1.598.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)
  7.992.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
70.325.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
79.915.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 7.992.000 kr., hvilket er under det afsatte rådighedsbeløb på 13.998.000 kr. Det resterende beløb på 6.006.000 kr. er reserveret til yderligere et projekt i Banebyen i Viborg.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 890 kr./m² for første driftsår. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 4
 
Lejeledighed
Middagshøjvej er beliggende i Viborg Baneby, hvor der er 2 ledige almene familieboliger. Oversigt over ledige almene boliger i Viborg Baneby fremgår af bilag nr. 5.
 
Pr. 1. maj er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 0,49 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor meddele tilsagn til projektet.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 4.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Senest om 15 måneder skal boligselskabet søge om godkendelse af den endelige anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri (skema B).
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den endelige anskaffelsessum kan være forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum med et beløb svarende til en indeksering, hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår. Denne indeksering vil som hovedregel være mellem 1-2% og vil kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Projektet er omfattet af lokalplan nr. 456 og vil kræve dispensation fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser, som angiver, at byggeriet højst må være i 4 etager, dog med mulighed for 6 etager ovenpå en dagligvarebutik, samt have en maksimal bebyggelsesprocent på 120. Skitseprojektet er på 6 etager og indeholder ikke en dagligvarebutik. Ligeledes har det en bebyggelsesprocent på 267.
 
Forvaltningen vurderer, at det ikke vil få en væsentlig betydning for området og nabobebyggelserne, om de 6 etager etableres ovenpå en dagligvarebutik eller ej. Forvaltningen har derfor meddelt Boligselskabet Sct. Jørgen, at den er sindet at meddele en dispensation til etageantallet. Dispensationen vil blive behandlet i forbindelse med byggetilladelsen.
 
Boligselskabet har fået udarbejdet en privatretslig servitut, som begrænser byggemuligheden i det resterende delområde i lokalplanen, således at bebyggelsesprocenten samlet for området ikke vil overstige 120.
 
Ifølge § 5.10 i lokalplanen må der kun etableres parkering i P-hus eller under terræn. Der kan dog tillades midlertidige parkeringsarealer på terræn, indtil der er etableret et parkeringshus til områdets interne brug.
 
Afdeling 130 etablerer midlertidige P-pladser på terræn. De midlertidige P-pladser bliver placeret på en anden matrikel end boligerne, og en matrikel som afdeling 130 ikke har købt. Dog har boligselskabet i henhold til købsaftalen og tinglyst servitut ret til at placere P-pladserne på matriklen. Udgiften til etablering af de midlertidige P-pladser indgår i anskaffelsessummen.
 
For at sikre, at lejerne i afdeling 130 ikke kommer til at betale yderligere for parkeringspladser, når permanente P-pladser skal etableres, har Boligselskabet Sct. Jørgen indgået aftale med sælger om, at afdeling 130 ikke skal betale fremtidige anlægsudgifter i forbindelse med etablering af permanente P-pladser.
 
I henhold til § 8.1, bebyggelsens udseende – bæredygtighed, skal der ved opførelse af ny bebyggelse vælges to løsninger, der bidrager til begrønning og bæredygtighed i området. Boligselskabet har i skitseprojektet vist taghave og grønt tag, men da disse to løsninger ikke kan indgå i samme valg, skal Boligselskabet Sct. Jørgen arbejde med yderligere et bæredygtighedstiltag i projektet.


Bilag

Sagsid.: 17/17169

Resume

Vestre Skoles lokaler til Pædagogisk Læringscenter (PLC) er i dag placeret i en tilbygning fra 1955, som oprindeligt var opført som cykelskur, men senere ombygget så bygningen kunne indgå i skolens undervisningsareal.
 
Bygningen er stærkt nedslidt og der er brugt i dag kendte kritisable byggematerialer.
Således indeholder loftbeklædningen asbest og elastiske fuger PCB.
 
Det bemærkes, at de her omhandlende bygningsmæssige forhold er noget Arbejdstilsynet er stærkt opmærksomme på, hvorfor ombygningen alene af den grund er påkrævet i forhold til at undgå straks påbud.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1.    at etablering af nye lokaler til PLC i kælderetagen på Vestre Skole igangsættes
 
2.    at der gives en anlægsanlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Etablering af PLC-lokaler Vestre Skole” med rådighedsbeløb på 1.450.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 550.000 kr. i 2018, og
 
3.    at udgiften på 1.450.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” i 2017, og udgiften på 550.000 kr. i 2018 afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021 (med en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”  i 2018).

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1.   at etablering af nye lokaler til PLC i kælderetagen på Vestre Skole igangsættes
 
2.   at der gives en anlægsanlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Etablering af PLC-lokaler Vestre Skole” med rådighedsbeløb på 1.450.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 550.000 kr. i 2018, og
 
3.   at udgiften på 1.450.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” i 2017, og udgiften på 550.000 kr. i 2018 afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021 (med en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”  i 2018).

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Skoleleder og serviceleder, Vestre Skole.
 
Beskrivelse
Viborg Skoletandpleje har samlet deres aktiviteter i Sundhedshuset på Toldboden 1, hvilket betyder, at der er frigivet lokaler i kælderetagen på Vestre Skole, der med fordel kan indrettes til nye lokaler til PLC.
 
En sammenlægning af lokaler og en renovering af overfladerne betyder at lokalerne kan indrettes til PLC-lokaler (bilag 1).
Endvidere foretages en renovering af toiletterne i kælderen, der er nedslidte og indrettet med spanske vægge som adskillelse mellem toiletbåsene.
De nye toiletter indrettes som et adskilt drenge og pige toilet med adskilt toiletrum fra gulv til loft.
 
I forbindelse med renovering af kælderlokalerne til PLC-lokale nedrives bygningen der i dag anvendes til PLC-undervisning (bilag 2).
 
Ejendomme & Energi er rådgiver på projektet og har udarbejdet nedenstående overslag over renoveringsudgifterne:
 
Renovering af kælderlokaler til PLC-undervisning
780.000 kr.
Renovering af toiletter i kælderetagen
490.000 kr.
Nedrivning af bygning
607.000 kr.
Uforudseelige udgifter
76.250 kr.
Intern rådgivning
46.750 kr.
I alt
2.000.000 kr.
 
Alternativer
Renovering af den fysiske struktur så den nu anvendte bygning til PLC-undervisning vil fremstå tidssvarende. Dette vil omfatte udskiftning af tagbelægning, nye vinduer og efterisolering af vægge og loft. Ligeledes vil en asbest- og PCB renovering være påkrævet.
 
Tidsperspektiv
Ejendomme & Energi forventer at renoveringen er færdig i uge 51. Først herefter går nedrivningen af eksisterende bygning i gang.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 17/20800

Resume

Byrådet udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver samt angiver bestyrelsens sammensætning. Derudover fastsætter styrelsesvedtægten regler vedr. valg og valgperiode samt oplysninger om konstituering, møder og forretningsorden.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
                                                                           
1.    at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole
godkendes

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
                                                                           
1.   at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole
godkendes

Sagsfremstilling

Historik
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. maj 2016 (sag nr. 8) med følgende sagsfremstilling:
 
Byrådet godkendte på sit møde den 1. maj 2007, sag nr. 207 styrelsesvedtægt for Viborg Ungdomsskole med ikrafttræden den 1. august 2007.
 
 
Inddragelse og høring
Vedtægt og bilag har været til høring i ungdomsskolebestyrelsen.
 
 
Beskrivelse
Der er ændringer i bilagene. Ændringerne er markeret med rødt.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen forelægges Byrådet til endelig godkendelse den 21. juni 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 16/31825

Resume

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1.   at den reviderede styrelsesvedtægt og bilag for folkeskolen godkendes.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1.   at den reviderede styrelsesvedtægt og bilag for folkeskolen godkendes.

Sagsfremstilling

Historik
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. maj 2016, (sag nr. 9) med følgende sagsfremstilling:
 
Byrådet godkendte på sit møde den 27. marts 2007, (sag nr. 162), styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen i Viborg Kommune med ikrafttræden den 1. august 2007.
 
I henhold til lov om folkeskolen skal byrådet udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.
 
Formålet med udarbejdelse af styrelsesvedtægten er bl.a. at fastsætte
 
·     antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
·     fremgangsmåde ved valg af medarbejder- og elevrepræsentanter til skolebestyrelsen
·     regler for skolebestyrelsens mødevirksomhed
·     skolebestyrelsens beføjelser
·     omfanget af Børne- og Ungdomsudvalgets møder med skolebestyrelserne.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I styrelsesvedtægtens bilag er der foretaget konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger samt enkelte administrative præciseringer. Der er ændret både i styrelsesvedtægten og i bilagene. Ændringerne er markeret med rødt.
 
Som en væsentlig ændring kan nævnes:
 • Principper for tildeling af ressourcer
 • Den specialpædagogiske bistand
 • Ikke længere mulighed for oprettelse af storklasser, grundet i at frikommuneforsøget ophører
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen forelægges Byrådet til endelig godkendelse den 21. juni 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 16/28645

Resume

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at den offentlige høring og borgermøde koordineres med Miljøstyrelsens offentliggørelse af VVM-rapport.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen og Dansk Folkepartis byrådsgruppe bemærker, at beboerne på Burrehøj har bekymringer vedr. en fire en halv dobling af transporter. Disse bør tages meget mere alvorligt, end det sker i miljørapporten, og der bør arbejdes seriøst videre med løsningsmuligheder.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-06-2017

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at den offentlige høring og borgermøde koordineres med Miljøstyrelsens offentliggørelse af VVM-rapport.
 
 
Flemming Gundersen bemærker, at beboerne på Burrehøj har bekymringer vedr. en fire en halv dobling af transporter. Disse bør tages meget mere alvorligt, end det sker i miljørapporten, og der bør arbejdes seriøst videre med løsningsmuligheder. 

Forvaltningens bemærkninger

I sagsfremstillingen under beskrivelse nævnes, at AU-Foulums ansøgning er i bilag 3. Ansøgningen er i bilag 2.

Sagsfremstilling

Historik
Klima- og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet den 11. august 2016 (sag nr. 3) at igangsætte lokalplanlægning for udvidelse af det eksisterende forskningsbaserede biogasanlæg på Burrehøjvej 43, Foulum.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring
Miljøstyrelsen behandler parallelt med lokalplanprocessen en VVM-anmeldelse om et konkret projekt indenfor lokalplanområdet. Der var fordebat i VVM-processen fra 8. juli – 29. august 2016. AU-Foulum inviterede den 11. august 2016 til et informationsmøde om projektet og planlægningen. Miljøstyrelsen har videresendt de 3 høringssvar, der kom i fordebatten fra Viborg Kommune, Viborg Museum og fra ejerne af Burrehøjvej 18 (vedr. trafikale forhold). Høringssvarene er i bilag 2, og de behandles af Miljøstyrelsen.
 
Forslag til lokalplan med miljørapport skal i 8 ugers offentlig høring. Høringen skal koordineres med Miljøstyrelsens høring af VVM-redegørelsen for det konkrete anlæg. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår VVM-redegørelsen er klar til offentliggørelse. Forvaltningen afventer en tidsplan fra Miljøstyrelsen.
 
Byrådet vil blive informeret, når tidspunktet for offentliggørelse og borgermøder kendes. Borgere vil få tilsendt høringsbrev, og borgermøde vil blive annonceret i kommunens fællesannonce. 
 
 
Beskrivelse
Rådgivningsfirmaet LMO har på vegne af AU-Foulum søgt om udvidelse af biogasanlægget ved AU-Foulum. Ansøgning er i bilag 3.
 
Nuværende forhold
Området ligger i landzone. Det eksisterende anlæg er godkendt via landzonetilladelser på baggrund af lokalplan nr. 66. Forvaltningen har vurderet, at udvidelsesplanerne gør projektet lokalplanpligtigt, da anlæg ønskes placeret udenfor de til formålet udlagte delområder i lokalplan 66.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 66 for Forskningscenter Foulum, der udlægger delområdet til opbevaring af husdyrgødning og tilknyttede driftsformål. Udenfor delområde G må kun opføres bebyggelser og anlæg i mindre omfang.
 
Kommuneplan
Området er i Kommuneplan 2013 - 2025 og i Forslag til kommuneplan 2017-2029 udlagt til almen service i form af forskningsvirksomhed i landzone. Den tilladte maksimale bygningshøjde er 12,5 m, dog maks. 25 m for siloanlæg.
 
Området er udpeget som værdifuldt landbrugsområde. En mindre del af de fremtidige byggefelter i den sydligste del af lokalplanområdet er udpeget som økologisk forbindelseslinje. Denne linje følger det konkrete sted ikke grænsen mellem mark og natur, hvorfor den er tilrettet ved kommuneplanrevisionen. Dermed bliver lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Forslag til lokalplan 475
Der er udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 475, se bilag 4. Forslaget udlægger området til biogasanlæg og tilknyttede forskningsaktiviteter. Vejadgang sker primært fra Burrehøjvej og sekundært fra Tjelevej og Hobro Landevej.
 
Lokalplanforslagets formål er at udlægge lokalplanområdet til biogasanlæg og tilknyttede forsknings- og demonstrationsmæssige faciliteter og aktiviteter og at give mulighed for, at områdets faciliteter og aktiviteter kan udbygges. Formålet med lokalplanforslaget er også at sikre, at bebyggelsen afskærmes med beplantning samt at sikre vejadgang til lokalplanområdet.
 
Arkæologi
Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.
 
Miljørapport
Der er udarbejdet en miljørapport, der indeholder en miljøvurdering af planforslaget. Miljørapporten er udarbejdet i samarbejde mellem bygherre, LMO og kommunen. Miljørapporten er i bilag 5.
 
I miljørapporten er der fokuseret på:
·           Landskabelig påvirkning
·           Natur
·           Overfladevand
·           Lugt
·           Trafikforhold (herunder støj)
·           Produkter, materialer og råstoffer
·           Alternative udvidelsesmuligheder
 
Den overordnede konklusion i miljørapporten er, at planforslaget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljø og naboer med hensyn til ovenstående emner.
 
I VVM-processens fordebat, som gennemførtes af Miljøstyrelsen, udtrykte indbyggere i lokalområdet bekymring for en forøget trafik på de omkringliggende veje bl.a. gennem Foulum. Lokalplanen giver mulighed for aktiviteter, som kan øge antallet af transporter til og fra lokalplanområdet. Miljørapporten beskriver bl.a., at transporten på den sydlige del af Burrehøjvej forventes forøget med 5 %. En trafiktælling fra 2016 registrerede 370 køretøjer pr. døgn på den sydlige del af Burrehøjvej. Det konkluderes, at stigningen ikke vil påvirke naboer og omgivelser væsentligt. Konsekvenserne af det konkret ansøgte vil blive behandlet i Miljøstyrelsens VVM-redegørelse.
 
Tidsperspektiv
Den 8 ugers offentlige høring skal koordineres med Miljøstyrelsens høring af VVM-redegørelsen for det konkrete anlæg. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår VVM-redegørelsen er klar til offentliggørelse. Forvaltningen afventer en tidsplan fra Miljøstyrelsen. VVM-redegørelsen skal i modsætning til lokalplanen med tilhørende miljørapport ikke behandles politisk, og derfor ønskes lokalplanen politisk behandlet nu, så den kan være klar til offentliggørelse, når VVM-redegørelsen er klar.
 
Byrådet vil blive informeret, når tidspunktet for offentliggørelse og borgermøder kendes. Borgere vil få tilsendt høringsbrev og borgermøde vil blive annonceret i kommunens fællesannonce. 
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om et teknisk anlæg i det åbne land. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
Bilag

Sagsid.: 12/12513

Resume

 
En del af initiativerne i affaldshåndteringsplanen skal gøre det nemmere for borgerne at sortere affaldet, således at andelen til genanvendelse stiger. Indsamlingsordningerne for affald fra husstande og de kommunale institutioner/virksomheder skal derfor ændres, således at flere affaldsfraktioner fremover skal afhentes ved husstanden/institutionen. Ændringerne i indsamlingsordningerne kræver en ændring af affaldsregulativerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at de reviderede affaldsregulativer som vist i bilag 3 og 4 godkendes med de ikrafttrædelsesdatoer, som fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-06-2017

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at de reviderede affaldsregulativer som vist i bilag 3 og 4 godkendes med de ikrafttrædelsesdatoer, som fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Historik
Affaldsregulativerne i Viborg Kommune er sidst revideret i 2013.
 
Byrådet har den 16. december 2015 (sag nr. 34) vedtaget ny affaldshåndteringsplan 2014-2019 for Viborg Kommune. Gennemførelse af nogle af initiativerne i affaldshåndteringsplanen forudsætter en ændring af affaldsregulativerne.
 
 
Inddragelse og høring
De reviderede regulativer skal i 4 ugers offentlig høring. Da høringsperioden falder i sommerferien, vil høringsperioden blive forlænget til ca. 8 uger. Annonceringen vil foregå på kommunens hjemmeside.
 
 
Beskrivelse
De initiativer, der vil have indflydelse på regulativerne, er følgende (numrene henviser til initiativ-numrene i affaldshåndteringsplanen):
 
Indsamling fra husholdninger
1.           Indførelse af plastikbeholdere og ”tags” samt obligatorisk 14-dags tømning af dagrenovation
2.           Obligatorisk kommunal dagrenovationsindsamling i hele kommunen
5.           Skelordning for husstandsindsamling
6/13.  Obligatorisk indsamling af grønt køkkenaffald fra alle husstande (2-deling af affaldsbeholder)
8.       Obligatorisk indsamling af ressourcer fra alle husstande
 
Indsamling fra særlige områder (fx sommerhusområder, Viborg midtby, nye boligområder)
17.         Indsamling på egen ejendom erstattes af fælles løsninger
 
Indsamling fra kommunale institutioner og virksomheder
20.         Obligatorisk brug af kommunale affaldsordninger for de kommunale institutioner og virksomheder. Det indebærer, at de fremover skal benytte den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation og ressourcer.
 
Omfanget af ændringerne til regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald fremgår af bilag 1. Udkast til ændrede regulativer er vedlagt i bilag 2 og 3. Illustration af skelordning er vedlagt i bilag 4.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
De ændrede affaldsregulativer træder i kraft den 1. marts 2018.
 
Af hensyn til indsamling af affald i undergrundscontainere i særlige områder som Viborg Midtby og Arnbjerg træder bestemmelserne om indsamling af affald i særlige områder (jf. pkt. 17 i bilag 1) i kraft allerede 1. november 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
De økonomiske konsekvenser for indførelse af de nye ordninger er tidligere behandlet i udvalget.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 13/85255

Resume

Klima- og Miljøudvalget anmodes om at træffe beslutning om ekspropriationshensigt for etablering af ny kildeplads for Fly Vandværk.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere det udpegede areal i forbindelse med etablering af ny kildeplads for Fly Vandværk, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte lodsejer.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-06-2017

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere det udpegede areal i forbindelse med etablering af ny kildeplads for Fly Vandværk, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte lodsejer.

Sagsfremstilling

Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Fly Vandværk har søgt om etablering af en ny kildeplads for Vandværket.
 
Kildepladsen ønskes placeret på et areal øst for den nuværende kildeplads (oversigtskort i bilag 1) på matr.nr. 5f Fly By, Fly. Arealet tilhører Kirsten Marie Lauersen, Lærkenborgvej 2, Fly, 7800 Skive. Den forventede udformning af kildepladsen er vedlagt i rids i bilag 2.
 
Geologien i området ved Fly viser, at der er gode muligheder for at finde et velbeskyttet grundvandmagasin, der ressourcemæssigt kan sikre Fly vandværk med drikkevand i fremtiden.

Viborg Kommune har sammen med vandværket udpeget placeringen af borestedet for mulig ny kildeplads. Placeringen er valgt med baggrund i, at der ønskes størst muligt afstand til virksomheden Lahema af hensyn til beskyttelse af kildepladsen mod eventuel forurening fra uheld og spild.
 
Nordvest for den ønskede placering ligger et område med beskyttet natur. Med baggrund i afstanden til naturområdet er det vurderet, at indvindingen ikke vil have betydning for det beskyttede område, da indvindingen antageligt kommer til at foregå 60-80 meter under terræn og derfor ikke vil være i hydraulisk kontakt med naturområdet.
Desuden er der taget hensyn til naboejendommenes placering af anlæg til nedsivning af spildevand, hvortil afstanden skal være min. 300 meter.
 
Fly vandværk har anmodet Viborg Kommune om at træffe beslutning om, at nødvendige rettigheder for etablering af indvindingsboringer og udbygning heraf samt tilhørende ledningsanlæg, i mangel af frivillig aftale, kan erhverves ved ekspropriation (bilag 3).
 
For at realisere den planlagte etablering af en ny kildeplads er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, hvor kildepladsen skal placeres, kan erhverves. Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for lodsejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  
·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, jf. vandforsyningsloven. Her kan der til fordel for en almen vandforsyning, og når almenvellet kræver det, erhverves ejendomsret til arealer ved ekspropriation.
·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  
 
 
Alternativer
Såfremt der ikke kan gives en ekspropriationshensigt, kan Fly Vandværk undersøge mulighederne for at finde en alternativ placering af en kildeplads til forsyning af forsyningsområdet for Fly Vandværk.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ekspropriation af arealer til vandforsyningsanlæg vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til vandforsyningslovens kap. 7, og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.
Bilag

Sagsid.: 15/70253

Resume

Planforslaget fremlægges som endeligt forslag til ”Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune”.
 
Tillægget danner grundlag for, at det fælleskloakerede kloakopland i Tastum og O. Tastum kan omlægges til separatkloak.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-06-2017

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

Sagsfremstilling

Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 2. marts 2017 (sag nr. 3), med henblik på offentlig høring.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts 2017 til den 2. maj 2017. Der er ikke modtaget høringssvar.
 
 
Beskrivelse
I henhold til Spildevandsplan 2014-2018 prioriteres en omlægning fra fælleskloak til separatkloak i forbindelse med kloakrenoveringer eller centralisering af renseanlægsstrukturen.
 
Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at det fælleskloakerede opland i Tastum og O. Tastum kan omlægges til separatkloak. Det drejer sig konkret om følgende områder:
·           Tastum: Toften, Agertoften, Tastumvej, Kardybvej og Grantoften
·           O. Tastum: Tastumvej
 
Oversigtskort samt kortudsnit fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2014 – 2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
 
Alternativer
Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. På baggrund af beskrivelsen i planforslaget er dette alternativ ikke vurderet som det mest fordelagtige for hverken Energi Viborg Vand A/S, vejejer eller grundejere.  
 
 
Tidsperspektiv
Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018. Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Tillægget er det juridiske grundlag for:
·           At de planlagte oplande kan omlægges fra fælles- til separatkloak,
·           At grundejerne i de planlagte oplande kan påbydes at omlægge kloakken på egen grund fra fælles- til separatkloak,
·           At de nødvendige spildevandsanlæg jævnfør planforslaget kan etableres.
 
Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af de planlagte kloakoplande er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.
Bilag

Sagsid.: 17/23344

Resume

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-06-2017

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere. 

Sagsfremstilling

Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Tillægget vedrører omlægning fra fælles- til separatkloak i Tastum og O. Tastum samt etablering af spildevandsledninger.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i ”Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2014-2018”, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  
·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan,  
·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  
 
Udover endelig vedtagelse af ”Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2014-2018 (Tastum)” vil oven­stående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriations­hensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.
 
Det drejer sig om:
·           Etablering spildevandsledninger og grøft.
·           Etablering af øvrige spildevandstekniske anlæg. 
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget ”Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2014 – 2018”.
 
 
Alternativer
Alternativ til en overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil være, at ekspropriationshensigten vedtages for de enkelte anlægsprojekter i spildevandsplanen. En overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil forenkle arbejdsgangen ved indgåelse af frivillige aftaler, samt mindske antallet af sager, der skal forelægges byrådet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.
 
Etablering af de planlagte spildevandsanlæg er en forudsætning for, at indholdet i ”Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2014 – 2018” kan realiseres.

Sagsid.: 16/52342

Resume

Planforslaget fremlægges som endeligt forslag til ”Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune”.
 
Tillægget danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede kloakopland i Tapdrup kan omlægges til separatkloak.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-06-2017

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

Sagsfremstilling

Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 2. marts 2017 (sag nr. 3), med henblik på offentlig høring.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts 2017 til den 2. maj 2017. Der er modtaget 2 høringssvar, hvoraf det ene er et spørgsmål til en konkret ejendom.
 
I det andet høringssvar rejses spørgsmål om placeringen af rensedammen, samt om planen og bassinet tager tilstrækkeligt hensyn til klimatilpasning.
 
Energi Viborg Vand A/S har i forbindelse med detailprojekteringen vurderet, at den i forslaget udpegede placering er den bedst mulige i det konkrete område, bl.a. pga. pladsforhold, renseeffekt, tilledningsmuligheder, samt naturlig indpasning i området.
Bassinet udformes efter de lokale forhold og dimensioneres ligesom alle nye spildevandsledninger med en klimafaktor på 1,3, således at der opnås et serviceniveau svarende til en 5 års hændelse i år 2050.
 
Forvaltningen har på baggrund af ovenstående vurderet, at det indkomne høringssvar ikke giver anledning til at ændre tillægget.
 
Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 3 og 4.
 
 
 
Beskrivelse
I henhold til Spildevandsplan 2014-2018 prioriteres en omlægning fra fælleskloak til separatkloak i forbindelse med kloakrenoveringer eller centralisering af renseanlægsstrukturen.
 
Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Tapdrup kan omlægges til separatkloak. Det drejer sig konkret om følgende områder:  
·        Fælleskloak, planlagt separatkloak: Tapdrupvej, Åbrinken, Byvej, Engvej, Stationsvej, Gl. Vibækvej, Højtoften og Anders Nielsens Vej. 
·        Planlagt separatkloak: del af matrikel 7000e Tapdrup By, Tapdrup.
 
Oversigtskort samt kortudsnit fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2014 – 2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
 
Alternativer
Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. Med baggrund i ovenstående er dette alternativ ikke vurderet som det mest fordelagtige for hverken Energi Viborg Vand A/S, vejejer eller grundejere.  
 
 
Tidsperspektiv
Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018. Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Tillægget er det juridiske grundlag for: 
·        At de planlagte oplande kan omlægges fra fælles- til separatkloak,
·        At grundejerne i de planlagte oplande kan påbydes at omlægge kloakken på egen grund fra fælles- til separatkloak,
·        At de nødvendige spildevandsanlæg jævnfør planforslaget kan etableres.
 
Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.
Bilag

Sagsid.: 17/23573

Resume

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-06-2017

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Sagsfremstilling

Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Tillægget vedrører omlægning fra fælles- til separatkloak i Tapdrup samt etablering af spildevandsledninger og rensedam.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i ”Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2014-2018”, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  
·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan,  
·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  
 
Udover endelig vedtagelse af ”Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2014-2018 (Tapdrup)” vil oven­stående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriations­hensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.
 
Det drejer sig om:
·           Etablering spildevandsledninger.
·           Etablering af rensedam.
·           Etablering af øvrige spildevandstekniske anlæg. 
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget ”Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2014 – 2018”.
 
 
Alternativer
Alternativ til en overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil være, at ekspropriationshensigten vedtages for de enkelte anlægsprojekter i spildevandsplanen. En overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil forenkle arbejdsgangen ved indgåelse af frivillige aftaler samt mindske antallet af sager, der skal forelægges byrådet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.
 
Etablering af de planlagte spildevandsanlæg er en forudsætning for, at indholdet i ”Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2014 – 2018” kan realiseres.

Sagsid.: 17/25579

Resume

Initiativtagerne bag projektet Bruunshåb Forsamlingshus/Multihus ansøger om fastsættelse og frigivelse af anlægsbevilling til projektet, som realiseres i den selvejende institution Møllehøjhallens regi. Samtidig søges om tilladelse til at optage kreditforeningslån hos Kommunekredit med kommunegaranti fra Viborg Kommune.
 
Projektet indeholder også nedrivning af eksisterende forsamlingshus og etablering af cykelsti-løsning ved hal, skole og forsamlingshus.
 
Endelig forudsætter projektet, at Viborg Kommune godkender, at der udlejes areal vederlagsfrit til etableringen af forsamlingshuset.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at projektet vedr. Bruunshåb Forsamlingshus/Multihus godkendes som beskrevet i ansøgningen og den samlede bevilling til projektet disponeres således:
 
          Forsamlingshus-projekt                2.400.000 kr.
          Cykelsti                                          450.000 kr.
          Nedrivning, forsamlingshus              150.000 kr.
          Samlet anlægsbevilling                3.000.000 kr.
 
2. at der i forlængelse heraf meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2.400.000 kr. til Bruunshåb Forsamlingshus m.v. med rådighedsbeløb i 2017 og anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til Bruunshåb Forsamlingshus m.v. med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at rådighedsbeløb i 2017 finansieres ved forbrug af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb og i 2018 finansieres ved nedsættelse af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb med 600.000 kr.
 
4. at det godkendes, at der indgås lejeaftale om vederlagsfri udleje af grundareal på op til 500 m2 til den selvejende institution Møllehøjhallen med løbetid på 30 år,
 
5. at det godkendes, at der meddeles kommunegaranti for kreditforeningslån på op til 2.000.000 kr. optaget i Kommunekredit, jfr. de af Byrådet godkendte retningslinjer herfor (vedtaget af Byrådet på mødet den 19. april 2017), idet det vurderes, at betingelserne i disse retningslinjer er opfyldt og
 
6. at det besluttes, at lokalerne vil være tilskudsberettigede i henhold til Viborg Kommunes retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2017

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at projektet vedr. Bruunshåb Forsamlingshus/Multihus godkendes som beskrevet i ansøgningen og den samlede bevilling til projektet disponeres således:
 
Forsamlingshus-projekt
2.400.000 kr.
Cykelsti
450.000 kr.
Nedrivning, forsamlingshus
150.000 kr.
Samlet anlægsbevilling
3.000.000 kr.
 
 
2. at der i forlængelse heraf meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2.400.000 kr. til Bruunshåb Forsamlingshus m.v. med rådighedsbeløb i 2017 og anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til Bruunshåb Forsamlingshus m.v. med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at rådighedsbeløb i 2017 finansieres ved forbrug af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb og i 2018 finansieres ved nedsættelse af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb med 600.000 kr.
 
4. at det godkendes, at der indgås lejeaftale om vederlagsfri udleje af grundareal på op til 500 m2 til den selvejende institution Møllehøjhallen med løbetid på 30 år,
 
5. at det godkendes, at der meddeles kommunegaranti for kreditforeningslån på op til 2.000.000 kr. optaget i Kommunekredit, jfr. de af Byrådet godkendte retningslinjer herfor (vedtaget af Byrådet på mødet den 19. april 2017), idet det vurderes, at betingelserne i disse retningslinjer er opfyldt og
 
6. at det besluttes, at lokalerne vil være tilskudsberettigede i henhold til Viborg Kommunes retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse.

Sagsfremstilling

Historik
 
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. januar 2017, sag nr. 6, hvor udvalget besluttede,
 
1. at udvalget tager orientering om status for de tre projekter: Bruunshåb Multihus, Karup Forsamlingshus og ”Huset på Knuden” til efterretning,
 
2. at udvalget godkender det i sagen beskrevne forslag til tidsplan og med en foreløbig disponering af anlægspulje til forsamlingshusprojekter således:
 
Bruunshåb Forsamlingshus/Multihus
Anlægstilskud:
2.000.000 kr.
Andre omkostninger i forbindelse med
 
Projektet jfr. sagsfremstillingen
1.000.000 kr.
 
 
Karup Kultur- og Forsamlingshus
 
Anlægstilskud
2.000.000 kr.
 
 
Bevilling i 2017 disponeres med 1.500.000 kr. til projekt i Bruunshåb og 1.500.000 kr. til projekt i Karup.
 
3. at initiativtagerne bag projekterne orienteres om udvalgets beslutning, således at de kan arbejde videre med realisering af projekterne.
 
På mødet 26. januar 2017 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget ansøgning fra Karup Kultur- og Forsamlingshus om frigivelse af anlægsbevilling og udvalget besluttede at sende sagen til Byrådet med indstilling om frigivelse af 600.000 kr. til køb af ejendom i forbindelse med projektet. Byrådet besluttede på sit møde 22. februar 2017, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til køb af ejendom i forbindelse med projektet med rådighedsbeløb i 2017.
 
Venstres byrådsgruppe undlod at stemme med følgende bemærkning: ”Venstre er positiv over for anlægstilskud til Karup forsamlingshus, men Venstre mener, at før end bevillingen på 600.000 kr. til køb af naboejendommen frigives, skal finansieringen fuldt ud på plads i lighed med andre projekter.”
 
I forhold til projektet i Bruunshåb bemærkes, at den samlede anlægsøkonomi også indeholder etablering af cykelsti forbi den nye bygning og Møllehøjskolen samt nedrivning af det eksisterende forsamlingshus, der ligger ved Møllehøjskolen.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Til mødet i dag foreligger ansøgning af 8. maj 2017 om frigivelse af anlægsmidler m.v. til projektet Bruunshåb Forsamlingshus/Multihus. Ansøgningen er fremsendt af formand Leo Jacobsen, den selvejende institution Møllehøjhallen, på vegne af lokal arbejdsgruppe.
 
I ansøgningen anføres, at den lokale arbejdsgruppe, bestående af medlemmer af Bruunshåb Borgerforening, Møllehøjskolen, Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening, den selvejende institution Møllehøjhallen samt medlemmer af bestyrelsen af det nu nedlagte Bruunshåb Forsamlingshus i samarbejde med KPF Arkitekterne, Viborg, har arbejdet videre med projektet og nu foreligger endeligt projekt, som udgør 375 m2 nybyggeri.
Byggeriet etableres som sammenbygning med den selvejende institution Møllehøjhallen og realiseres i den selvejende institution Møllehøjhallens regi.
 
Projektets anlægsøkonomi beløber sig til 4.960.092 kr.
 
I ansøgningen oplyses, at gennemførelse af det nævnte projekt med nedrivning af det nuværende forsamlingshus indebærer, at der nu er mulighed for at etablere en ny legeplads ved skolen og at cykelstien mellem Vinkelvej og Møllehøjskolen nu kan føres lige igennem ved vejen forbi Møllehøjhallen og at den kan forbindes med den cykelsti, der etableres mellem Bruunshåb og Rindsholm.
 
I forlængelse heraf anmoder man om, at evt. overskydende provenu i forhold til det, der er afsat til cykelsti og nedrivning af forsamlingshus kan tilgå forsamlingshus projektet og således evt. nedbringe størrelse af realkreditlån hos Kommunekredit.
 
Omkring realkreditlån anføres, at der foreligger afslag på kreditforeningslån uden kommunegaranti hos Nordea Kredit og Nykredit og der anmodes derfor om godkendelse af, at der optages kreditforeningslån i Kommunekredit.
 
Der henvises her til Byrådets beslutning 19. april 2017, hvor Byrådet besluttede, at praksis ændres, således at Viborg Kommune kan stille kommunegaranti for kreditforeningslån optaget af selvejende institutioner i forbindelse med anlægsprojekter, idet det forudsættes, at lånet optages i henhold til følgende retningslinjer:
 
”Overordnet skal det sikres, at der er et helt afgørende lokalt engagement i hver enkelt projekt – og dette kan f.eks. vurderes ud fra om projektet er økonomisk bæredygtigt og det forudsættes altid, at der er en væsentlig egenfinansiering via egen kapital, indsamlede midler, eget arbejde m.v.   
Forvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde om der er behov for ekstern vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed og der kan her inddrages ekstern rådgiver. Udgangspunktet er her, at såfremt der er behov for at inddrage ekstern rådgiver vælges det revisionsfirma, som på tidspunktet har revisionsaftale med Viborg Kommune, idet der i aftale med dette revisionsfirma vil være aftalt prisniveau for særlige opgaver af denne karakter.
Den selvejende institution skal dokumentere, at det ikke er muligt at medfinansiere projektet via kreditforeningslån i kendte kreditforeninger. Dokumentation skal foreligge i form af mindst to skriftlige afslag fra kreditforeninger.
Viborg Kommune kommunegaranti stilles for lån optaget af den selvejende institution ansøger). Lånet optages som fastforrentet lån i Kommunekredit.”
 
Det er forvaltningens vurdering, at projektet opfylder de vedtagne retningslinjer i forhold til evt. kommunegaranti for kreditforeningslån.
 
Sammenfattende ansøges således om:
 
 • Vederlagsfri leje af op til 500 m2 grundareal af Viborg Kommune ved Møllehøjhallen til forsamlingshus/multihus med løbetid 30-32 år afhængig af krav fra Kommunekredit.
 • Frigivelse af Viborg Kommunes anlægstilskud i 2017 og 2018.  
 • Godkendelse af optagelse af nyt realkreditlån/aftalelån i Kommunekredit med løbetid op til 30 år og med kaution af Viborg Kommune.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Nedrivning af eksisterende forsamlingshus kan gennemføres i forbindelse med anlægsprojektet for om- og udbygning af Møllehøjskolen og kan gennemføres i perioden juni til august 2017.
 
Cykelsti kan etableres i 2. halvår 2017 og etablering af nyt forsamlingshus kan gennemføres i perioden juni 2017 til februar 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den samlede økonomi for forsamlingshusprojektet ser i henhold til ansøgning af 8. maj 2017 således ud:
 
Forsamlingshus
 
Samlede anlægsudgifter
4.960.092
Realkreditlån i Kommunekredit med løbetid på 30 år
2.000.000
Anlægstilskud fra Viborg Kommune
2.350.000
Eget indskud
610.092
Samlet finansiering
4.960.092
 
 
Nedrivning af forsamlingshus, Viborg Kommune
150.000
Etablering af cykelsti, Viborg Kommune, efter udbud (oprindelig budgetteret til 500.000 kr.)
450.000
 
 
Samlede kommunale anlægsudgifter
2.950.000
 
Initiativtagerne anmoder om, at det samlede beløb op til 3.000.000 kr. anvendes og dermed at anlægstilskud til forsamlingshuset forøges fra oprindelig afsat 2.000.000 kr. til 2.350.000 kr. – og evt. også med mindreudgift fra cykelsti på 50.000 kr., således at det direkte anlægstilskud til byggeprojektet fastsættes til 2.400.000 kr.
 
Forvaltningen bemærker, at der pt. alene er disponeret 600.000 kr. til projektet Karup Kultur- og Forsamlingshus af puljen til anlægsinvesteringer i forsamlingshus i 2017 og det forventes ikke, at der er behov for yderligere anlægstilskud til dette projekt i 2017.
Puljen udgør 3.000.000 kr. og forvaltningen foreslår derfor, at disponeringen af puljen ændres, således at der disponeres 2.400.000 kr. i 2017 til projektet vedr. Bruunshåb Forsamlingshus/Multihus og 600.000 kr. i 2018 til projektet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 17/2171

Resume

I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2016 besluttede Byrådet at afsætte 3 mio. kr. til etablering af ny skøjtebane.
 
I sagen er beskrevet forslag til etablering af ny skøjtebane på areal ved Borgvold.
 

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget behandler forslag til ny skøjtebane på Borgvold indenfor den afsatte budgetramme på 3 mio. kr. og i forlængelse heraf tager stilling til, om udvalget vil indstille til Byrådet, at anlægsinvesteringen i ny skøjtebane fremrykkes til 2017, således at ny skøjtebane kan tages i brug ca. 1. december 2017.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
 
Ove Kent Jørgensen havde hellere set en placering af skøjtebanen på eksercerpladsen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2017

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at etableringen af skøjtebane på Borgvold realiseres som beskrevet i sagen og således at projektet fremrykkes til 2017,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.050.000 kr. til kontoen Viborg skøjtebane med rådighedsbeløb i 2017, og
 
3. at udgiften på 3.050.000 kr. finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet der er afsat på kontoen Viborg skøjtebane nedsættes tilsvarende ved den igangværende budgetlægning for 2018-2021.

Sagsfremstilling

Historik
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 11. august 2016, sag nr. 11, at Viborg Skøjtebane i vinteren 2016/2017 etableres som en isbane, der placeres på Borgvold og samtidig besluttede udvalget at medsende forslag om permanent skøjtebaneløsning placeret på Borgvold med en anlægsudgift på 3,0 mio. kr. ti at indgå i drøftelserne vedr. budget for perioden 2017-2020.
 
Byrådet besluttede efterfølgende at afsætte 3,0 mio. kr. til ny skøjtebane i 2018.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I forlængelse af Byrådets beslutning om en mere permanent placering af skøjtebanen på Borgvold, er der arbejdet med en model, hvor der etableres et areal, som både kan anvendes til skøjtebane om vinteren og som kan anvendes til aktiviteter resten af året.
Samtidig arbejdes med at afhjælpe gener med meget våd bund i arealet.
 
Der foreslås en model, hvor der opbygges en fast bund med sandpude og dræning og med grus og/eller stenmel på toppen. Banens opbygges med kanter, som afgrænser banen.
 
Selve banen består af slangeanlæg, der tilsluttes en ny kølecontainer. Slangerne vil være mere fleksible end de slanger, der anvendtes ved den tidligere opbygning og dermed kan banen i højere grad tilpasses og et nyt anlæg vil også indebære en lettere indfrysning af banen og dermed reducere driftsudgifterne, som er ret væsentlige i forbindelse med den årlige etablering af skøjtebanen.
 
Banen vil have en størrelse på op til 1.400 m2 og placeres på det samme areal som tidligere mellem legepladsen på Borgvold og søen.
 
Projektet her indeholder således alene etablering af bund til bane og ny skøjtebane med teknisk udstyr til frysning af banen m.m.
 
Projektgruppen bag det her beskrevne forslag har derfor også fået udarbejdet et forslag til disponering af arealet, når det ikke anvendes til skøjtebane og dette skitseforslag vedlægges sagen som bilag. Forslaget er forsøgt tænkt i sammenhæng med den nye legeplads på Borgvold og de flotte rammer på Borgvold. Projektet indebærer, at den plane flade bibeholdes, men der laves mere markant kantsætning med mulighed for aktivitet, eventuel zoneopdeling og der monteres beslag, således at der kan etableres aktivitetsområder m.v. på arealet om sommeren, ligesom dele kan anvendes til petanque og andre spil, leg og ophold m.v. I det foreløbige oplæg er den samlede merpris til denne del, som også indeholder en opgradering af kanter m.v. på ca. 750.000 kr.
 
Det præciseres, at der ikke er muligt at realisere denne del af projektet indenfor den givne budgetramme, idet budgetrammen er bevilget til en ny skøjtebane, men det vil være positivt, hvis der aftales en plan for videreudvikling af området til aktiviteter i den store del af året, hvor arealet ikke anvendes til skøjtebane. Denne del af projektet kan eventuelt realiseres i etaper i takt med, at der kan findes finansiering for disse.
 
Endelig bemærkes, at Viborg Museum har foretaget prøvegravning på området og det er vurderet, at der ikke skal foretages yderligere arkæologiske gravninger i forbindelse med projektets realisering.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Rådighedsbeløb til projektet er afsat i 2018, men da den nuværende skøjtebane er fra 2005 og meget nedslidt, vil det være meget positivt, hvis projektet kan fremrykkes til 2017, således at den nye bund kan etableres efter sommerferien 2017 og der kan indhentes bud på en ny bane, som så kan være i drift til 1. december 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er på investeringsoversigten for 2018 afsat 3 mio. kr. til projektet.
 
Det samlede anlægsbudget for projektet ser således ud:
 
Etablering af bund med sandpude, dræn mv., afgrænsninger (kanter, støttemure m.v.), belægning m.v. samt prøvegravning, Viborg Museum
960.000
Skøjtebane incl. materiel
810.000
Kølekompressor
880.000
Tilslutninger
100.000
Rådgivning og tilsyn (Ejendomme & Energi)
150.000
Uforudsete udgifter
150.000
Samlet anlægsudgift
3.050.000
 
Det forudsættes, at driften af skøjtebanen kan afholdes indenfor den samlede driftsramme for svømmehal, Vestbadet og skøjtebanen.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Det er afklaret, at det i henhold til gældende planlægning er muligt at placere skøjtebanen på arealet på Borgvold mellem legepladsen og Nørresø (samme placering som tidligere).
Bilag

Sagsid.: 16/57402

Resume

Brøndum Boliger og Gammeltorv Ejendomme har søgt om mulighed for opførelse af boliger, liberale erhverv mm. på ejendommene Falkevej 9-17 i Viborg. Der er ikke en gældende lokalplan for området, og forvaltningen har vurderet, at projektet er lokalplanpligtigt. Der er på den baggrund udarbejdet et udkast til lokalplanforslag for området.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgning og det skitserede projekt er i bilag 2. Udkast til lokalplanforslag er i bilag 3.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
 
1. at planforslaget vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
3. at der afholdes borgermøde på Rådhuset den 27. juni 2017 kl. 17.00-19.00 eller den 29. juni 2017 kl. 17.30-19.30.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

Der er i sagsfremstillingen en fejl vedr. maks. facadelængde, som er på 58 m og ikke 55 m, som der står i dagsordenen. Dette vil blive rettet i forbindelse med udsendelse af referatet.
 
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at planforslaget vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
3. at der afholdes borgermøde på Rådhuset den 27. juni 2017 kl. 17.00-19.00.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet vedtog den 31. august 2016 (sag nr. 6) kommuneplantillæg nr. 56 – nye rammer for Falkevej i Viborg.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 1. marts 2017 (sag nr. 4) at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for et område til centerformål ved Falkevej, samt at der på nuværende grundlag ikke skal gives mulighed for digital skiltning inden for lokalplanområdet.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring
Der har været afholdt borgermøde i forbindelse med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 56. Debatten drejede sig hovedsageligt om den fremtidige bebyggelses påvirkning af naboområderne og særligt i forhold til etageantal og bygningshøjder.
 
Beskrivelse
Projektforslaget
Bygherre ønsker at opføre en sammenhængende bebyggelse på Falkevej 9-17 med mulighed for boliger, liberale erhverv og detailhandel (store udvalgsvarer).
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af en lokalplan. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et større byggeprojekt, der vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø, idet området ønskes omdannet fra industri til centerformål (herunder boliger). Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan.
 
Kommuneplan
Området er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til centerområde med mulighed for blandet bolig og erhverv samt detailhandel (kun butikker til store udvalgsvarer på 2000-4000 m2). Jævnfør kommuneplanen kan der på Falkevej 9 opføres bebyggelse i op til 6 etager og på Falkevej 11-17 i op til 5 etager. Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Forslag til lokalplan nr. 479
Området udlægges til centerformål, og der gives herunder mulighed for boliger, liberale erhverv, detailhandel (store udvalgsvarer), almen service, hoteller, restauranter og lignende.
 
Herudover er planens principper som følger:
 
Bebyggelse:
·           Maks etageantal:
Falkevej 9: Højst 6 etager mod Falkevej og højst 5 etager mod Indre Ringvej.
Falkevej 11-17: Højst 5 etager.
 
·           Maks bebyggelsesprocent på 175 %.
·           Maks facadelængde på 58 m, men med mulighed for sammenbygning, hvis sammenbygningen udføres i transparent materiale og er tilbagetrukket mindst 3 m fra den øvrige facade.
 
·           Udgangsbyggelinje 20 m fra vejmidte mod Indre Ringvej (i tråd med øvrige lokalplaner mod Indre Ringvej og i overensstemmelse med servitut om vejbyggelinje, der er gældende for Indre Ringvej).
·           Facader mod Indre Ringvej skal etableres som aktive facader i gadeplan (vinduespartier med publikumsorienterede funktioner), for at sikre et imødekommende gaderum langs Indre Ringvej.
·           Terræn og bebyggelse mod Falkevej skal udformes, så det virker indbydende. Lokalplanen stiller derfor krav om en trinvis nedtrapning mod Falkevej, samt at det nederste trin får en højde, så det kan bruges til ophold for de forbipasserende. Lokalplanen stiller samtidig krav om, at parkeringsdæk i bebyggelsen ikke må være synlige i facaden, men at de enten skal etableres under terræn eller internt i bebyggelsen.
·           Der skal inden for lokalplanområdet arbejdes med bæredygtige tiltag via fx grønne facader, grønne tage, grønne taghaver, tilplantede grønne opholdsarealer/p-arealer og regnvandshåndtering. Formålet er at sikre en bæredygtig, grøn og rekreativ bydel, i tråd med Byrådets visioner for Viborg Baneby.
·           Der gives mulighed for bebyggelse og grønt forareal henholdsvis 20 og 15 m fra vejmidte mod Indre Ringvej, på et areal, der i dag bruges til skråningsanlæg mod Indre Ringvej.
 
Trafikale forhold:
·           Der må kun etableres vejadgange til bebyggelsen fra Falkevej.
·           Der udlægges en sti for cyklister og gående mellem Indre Ringvej og Falkevej.
·           Der udlægges et areal på 2 m langs Falkevejs østside til udvidelse af Falkevej, så der bliver mulighed for at anlægge fortov og cykelsti på begge sider af vejen i fremtiden.
·           Parkering inden for området kan beregnes ud fra mulig dobbeltudnyttelse.
 
Herudover sikrer lokalplanen, at der ikke kan etableres digital skiltning inden for lokalplanområdet, jævnfør beslutning i Teknisk Udvalg ved igangsætning af lokalplanen.
 
Særlige forhold
På grund af trafikstøj fra både Indre Ringvej og Falkevej kan miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj på facaderne ikke overholdes ved etablering af bebyggelse til støjfølsom anvendelse (boliger, kontorer og lignende). Lokalplanen sikrer derfor, at der skal etableres facadeisolerende foranstaltninger i et omfang, så grænseværdierne for det indendørs støjniveau kan overholdes, samt at udendørs opholdsarealer placeres på steder, hvor grænseværdierne kan overholdes.
 
Energi Viborg har etableret et underjordisk bassin og ledninger i lokalplanområdets nordlige del. Lokalplanen sikrer derfor, at der ikke kan etableres bebyggelse oven på Energi Viborgs anlæg.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde på Rådhuset den 27. juni 2017 kl. 17.00-19.00 eller den 29. juni 2017 kl. 17.30-19.30.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planen giver mulighed for et stort byggeprojekt med en synlig og markant placering i Viborg by. Planforslaget skal derfor vedtages af Byrådet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forvaltningen forventer, at Falkevej skal udvides, i takt med at området omdannes, så der bliver cykelsti og fortov på begge sider af vejen. Der vil være en udgift for Viborg Kommune i forbindelse med køb af areal til udvidelse, samt anlægsudgifter.
 
Der forventes en indtægt for Viborg Kommune i forbindelse med salg af areal mod Indre Ringvej, der med lokalplanen udlægges til bebyggelse og grønt forareal.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/16935

Resume

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
1. at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling på (70.000.000 - 23.800.000 - 7.600.000) 38.600.000 kr. til kontoen "Områdefornyelse Viborg Baneby" med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2017 og rådighedsbeløb i 2018-2022 som vist i tabel 2,
 
2. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2017 finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til projekterne, og rådighedsbeløb på 36.600.000 kr. afsættes på budgetforslaget for 2018-2021 i forbindelse med den igangværende budgetlægning (indgår allerede i basisbudgettet),
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 6.700.000 kr. til kontoen "Områdefornyelse i Viborg Baneby" med rådighedsbeløb i 2018-2022 som vist i tabel 2, og at rådighedsbeløbene afsættes på budgetforslaget for 2018-2021 i forbindelse med den igangværende budgetlægning (indgår allerede i basisbudgettet).

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling på (70.000.000 - 23.800.000 - 7.600.000) 38.600.000 kr. til kontoen "Områdefornyelse Viborg Baneby" med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2017 og rådighedsbeløb i 2018-2022 som vist i tabel 2,
 
2. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2017 finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til projekterne, og rådighedsbeløb på 36.600.000 kr. afsættes på budgetforslaget for 2018-2021 i forbindelse med den igangværende budgetlægning (indgår allerede i basisbudgettet), og
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 6.700.000 kr. til kontoen "Områdefornyelse i Viborg Baneby" med rådighedsbeløb i 2018-2022 som vist i tabel 2, og at rådighedsbeløbene afsættes på budgetforslaget for 2018-2021 i forbindelse med den igangværende budgetlægning (indgår allerede i basisbudgettet).

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet godkendte på mødet den 22. februar 2017 (sag nr. 16), Program for områdefornyelsen i Viborg Baneby med tilhørende finansieringsplan. Finansieringen var forudsat sammensat af statsstøtte på 6,71 mio. kr. og kommunal egenfinansiering på 13,42 mio. kr.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelte den 14. marts 2017, at Program for områdefornyelsen i Viborg Baneby er godkendt, samt meddelte endeligt tilsagn om refusion af statsstøtte på 6,71 mio. kr. til gennemførelsen af områdefornyelsen i Viborg Baneby for et samlet budget på 70 mio. kr. Områdefornyelsen inkluderer også de ikke-refusionspligtige projekter Ny Absalonsvej og Hærvejen.
 
 
Inddragelse og høring
Relevante borgergrupper samt Banebyforum vil løbende blive inddraget i skitseprojekteringen. Når der foreligger endeligt hovedprojekt for de udvalgte projekter i områdefornyelsesprogrammet, vil disse blive præsenteret for Banebyforum.
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen igangsætter i dette forår skitseprojektering/projektering af dele af den Grønne Sti med henblik på mulig projektopstart i 2017. Det forventes derudover, at der igangsættes projektering af øvrige projekter beskrevet i Program for områdefornyelsen i Viborg Baneby løbende hen over de kommende 5 år, hvor de vil blive indpasset i Banebyens øvrige aktiviteter.
 
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Projekter vil blive gennemført i overensstemmelse med budget-, tids- og handleplan for Program for områdefornyelsen i Viborg Baneby.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
For at sikre gennemførelse af de igangsatte og planlagte skitseprojekteringer samt efterfølgende anlæg i henhold til områdefornyelsens program er der behov for at overføre alle anlægsmidler, der er indskrevet i områdefornyelsesprogrammet, til en samlet områdefornyelseskonto (Områdefornyelse Viborg Baneby).
 
Tabel 1. Midler til områdefornyelsen kommer fra følgende konti:
Eksisterende konti
Eksisterende sum
Baneby – Den grønne sti
10.135.000 kr.
Baneby – Stibro fra Den Grønne Sti til Søndersø
1.630.000 kr.
Baneby – Hærvejsruten
7.600.000 kr.
Baneby – Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej
43.925.000 kr.
 
 
I alt
63.290.000 kr.
 
Det bemærkes, at i forhold til det nuværende udgiftsbudget vil den forventede statsrefusion på 6,71 mio. kr. blive anvendt til at forøge de budgetlagte bruttoudgifter, der herefter vil udgøre 70 mio. kr.  
 
Tabel 2. Økonomi - Områdefornyelse Viborg Baneby
Ny konto – Områdefornyelse Viborg Baneby, med følgende underopdelinger
 
 
2017  (2017-kr.)
2018  (2017-kr.)
2019   (2017-kr.)
2020   (2017-kr.)
2021   (2017-kr.)
2022  (2017-kr.)
I alt
Program
400.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
900.000
Hærvejen
7.600.000
2.800.000
10.700.000
9.420.000
 
 
30.520.000
Den Grønne Sti, inkl. forbindelse til Søndersø
1.600.000
3.900.000
4.530.000
3.040.000
1.900.000
610.000
15.580.000
Ny Absalonsvej
10.000.000
11.000.000
 
 
 
 
21.000.000
Biblioteksområdet
 
 
2.000.000
 
 
 
2.000.000
I alt
19.600.000
17.800.000
17.330.000
12.560.000
2.000.000
710.000
70.000.000
 Statsrefusion (indtægt)
 
 
-3.000.000
-1.000.000
-2.000.000
-710.000
-6.710.000
Netto udgift
19.600.000
17.800.000
14.330.000
11.560.000
0
0
63.290.000
 
 
 
 
 
 
Tabel 3. Bevillinger
 
Kr.
Samlet budget
70.000.000
Allerede bevilget beløb
 
   Baneby - Hærvejsruten
7.600.000
   Ny Absalonsvej og vejadgang fra Indre Ringvej
23.800.000
 
 
Beløb, der ikke allerede er bevilget
38.600.000
 
Byrådet har på mødet den 22. februar 2017 (sag nr. 17) givet en anlægsudgiftsbevilling til henholdsvis kontoen ”Baneby - Hærvejsruten” og ”Ny Absalonsvej og vejadgang fra Indre Ringvej”. Der er således 38.600.000 kr., der ikke er bevilget. 
 
Juridiske og planmæssige forhold
I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen vil evt. nødvendige juridiske og planmæssige forhold blive taget op.

Sagsid.: 17/22316

Resume

For at starte projekteringen af områdefornyelsen i Klejtrup skal der ske en frigivelse af midlerne afsat til projektet på kommunens investeringsoversigt 2017-2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.700.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse i Klejtrup” med rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2017, 1.000.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i 2019, 2.000.000 kr. i 2020 samt 500.000 kr. i 2021 (i 2017-priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse i Klejtrup” med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2019, og 500.000 kr. i 2020 samt 300.000 kr. i 2021 (i 2017-priser),
 
3. at udgiften på 200.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projekt, og at nettoudgiften i 2018-21 på 3.500.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning 2018-21,
 
4. at rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” forhøjes med 300.000 kr., og
 
5. at udgiften på 300.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Områdefornyelse i Klejtrup”.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.700.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse i Klejtrup” med rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2017, 1.000.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i 2019, 2.000.000 kr. i 2020 samt 500.000 kr. i 2021 (i 2017-priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse i Klejtrup” med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2019, og 500.000 kr. i 2020 samt 300.000 kr. i 2021 (i 2017-priser),
 
3. at udgiften på 200.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projekt, og at nettoudgiften i 2018-21 på 3.500.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning 2018-21,
 
4. at rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” forhøjes med 300.000 kr., og
 
5. at udgiften på 300.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Områdefornyelse i Klejtrup”.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet godkendte på mødet den 22. marts 2017 (sag nr. 13) program for områdefornyelsen i Klejtrup med tilhørende finansieringsplan. Finansieringen var forudsat etableret ved statsstøtte på 2 mio. kr. og kommunal egenfinansiering på 4 mio. kr.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelte den 10. april 2017, at program for områdefornyelsen i Klejtrup er godkendt, samt meddelte endeligt tilsagn om refusion af statsstøtte på 2. mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Klejtrup for et samlet budget på 6 mio. kr.
 
Byrådet godkendte på mødet den 27. januar 2015 (sag nr. 15) en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Klejtrup” til programskrivning finansieret af rammebeløbet ”byfornyelse mindre byer”. Udgiften til de 300.000 kr. er inkluderet i områdefornyelsens samlede budget, hvorfor beløbet ”tilbagebetales”.
 
 
Inddragelse og høring
Følgegruppen for områdefornyelsen vil løbende bliver inddraget i skitseprojekteringen, og når der foreligger et endeligt hovedprojekt, vil dette bliver præsenteret på et borgermøde.
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen igangsætter dette år skitseprojektering af 1-2 mindre delprojekter med henblik på mulig realisering i 2017 og forventer at igangsætte skitseprojektering af større projekter med henblik på etablering i årene 2018-2021.
 
 
Alternativer
intet
 
 
Tidsperspektiv
Projekter beskrevet i områdefornyelses programmet vil blive gennemført i overensstemmelse med kommunens investeringsoversigt 2017-2021.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
For at sikre gennemførelse af de igangsatte og planlagte skitseprojekteringer og efterfølgende anlæg i henhold til områdefornyelsens program er der behov for frigivelse af det i budgettet afsatte beløb på henholdsvis 6 mio. kr. i udgift samt 2 mio. i indtægt. Samtidig skal den tidligere anlægsbevilling til programskrivning på 300.000 kr. tilbageføres til kontoen ”byfornyelse mindre byer”.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen vil evt. nødvendige juridiske og planmæssige forhold blive taget op.

Sagsid.: 16/54408

Resume

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har for 2017 udmeldt en byfornyelsesramme til Viborg Kommune på 400.000 kr. (indtægt). Der er afsat midler på budgettet, som hermed søges frigivet, således der kan tildeles støtte til renoveringsarbejder – fortrinsvis til bevaringsværdige bygninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2017” med rådighed i 2017,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 400.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2017” med rådighed i 2017, og
 
3. at nettoudgiften på 400.000 kr. i 2017 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring”

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2017” med rådighed i 2017,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 400.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2017” med rådighed i 2017, og
 
3. at nettoudgiften på 400.000 kr. i 2017 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring”

Sagsfremstilling

Historik
Der er, inkl. overførsler fra tidligere år, afsat netto 1.568.000 kr. i 2017 på kontoen ”Ramme til byfornyelse og boligforbedring”.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Kommunen kan, jfr. Byfornyelsesloven, godkende en byfornyelsesbeslutning for en given bygning og støtte et renoveringsprojekt med kontant støtte. Staten giver 50% i refusion.

Viborg Kommune har modtaget henvendelser om evt. støtte til bevaringsværdige bygninger, som ikke kan finansieres via Pulje til Landsbyfornyelse, da disse er beliggende i byer med mere end 3.000 indbyggere.
 
Puljen søges anvendt løbende over året ved konkrete henvendelser samt ved screening i forbindelse med byggesagsbehandling.
 
Kommunen fastlægger omfanget af de støtteberettigede arbejder og den kontante støttes størrelse.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Kommunen kan gøre brug af den tildelte statslige udgiftsramme til og med den 23. februar 2018. Efter denne dato føres en eventuel uforbrugt restramme tilbage til Staten.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forvaltningen foreslår, at der frigives en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på 400.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017. Nettoudgiften på 400.000 kr. finansieres det afsatte beløb på kontoen ”ramme til byfornyelse og boligforbedring”.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 16/62322

Resume

På anlægsbudget 2017 er der afsat 2.162.000 kr. Fra budget 2016 er der i henhold til byrådets beslutning den 19. april 2017 (sag nr. 2) vedtaget at overføre et uforbrugt beløb fra 2016 på 5.328.000 kr. Der er således i 2017 7.490.000 kr. til rådighed.
 
Beløbet skal fordeles til initiativer indenfor byfornyelsesområdet, og der skal vedtages kriterier for ansøgninger samt ansøgningsprocedure.
 
Ansøgning til puljen ”byforskønnelse mindre byer” kan søges indenfor følgende kategorier:
·           Byfornyelse/områdefornyelse der omfatter hele eller større dele af lokalsamfundet
·           Byforskønnelse mindre byer
·           Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje suppleret med byforskønnende tiltag
 
Snarest efter udvalgets beslutning offentliggøres puljen ”byforskønnelse mindre byer 2017” med ansøgningsfrist 15. august. Ansøgningerne forventes forelagt udvalget med forvaltningens indstilling på mødet i september.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at budget for byfornyelse mindre byer fordeles som angivet i sagsfremstilling, og
 
2. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til puljen ”byforskønnelse mindre byer” godkendes.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Byforskønnelse mindre byer 2017” med rådighedsbeløb i 2017,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2017” med rådighedsbeløb i 2017,
 
5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Fjordklyngen” med rådighedsbeløb i 2017,
 
6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Ansøgning om reservation ny områdefornyelse 2017” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
7. at den samlede udgift på 4.100.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at budget for byfornyelse mindre byer fordeles som angivet i sagsfremstilling med de anførte tilføjelser, og
 
2. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til puljen ”byforskønnelse mindre byer” godkendes med den ændring at ansøgningsdatoer er 15. august og 1. oktober.
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til Byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Byforskønnelse mindre byer 2017” med rådighedsbeløb i 2017,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2017” med rådighedsbeløb i 2017,
 
5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Fjordklyngen” med rådighedsbeløb i 2017,
 
6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Ansøgning om reservation ny områdefornyelse 2017” med rådighedsbeløb i 2017,
 
7. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til indkøb af materiel til kontoen ” Støtte til vedligeholdelse af arealer 2017” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
8. at den samlede udgift på 4.300.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

Sagsfremstilling

Historik
Siden 2012 har der været en pulje til byforskønnelse af mindre byer, hvor borgerforeninger og andre foreninger, der dækker hele lokalsamfundet, har kunnet søge om støtte til mindre byforskønnende projekter til aktivitet og ophold samt hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje.  Der er i perioden 2012-16 støttet 102 projekter for i alt ca. 14 mio. kr.
 
Puljen har altid været meget populær med ansøgninger for mere end de årligt afsatte rådighedsbeløb.
 
I forbindelse med udvalgets behandling af anvendelse af budget 2016 for ”byfornyelse mindre byer” orienterede forvaltningen om, at der i forbindelse med ansøgninger til puljen ville blive anvendt et nyt internetbaseret ansøgningssystem, bl.a. for at effektivisere sagsbehandlingen. I forbindelse med udvalgets vedtagelse af ansøgningsprocedure og strategier for behandling af ansøgninger vedtog udvalget bl.a., at processen evalueres.
 
Det internetbaserede ansøgningssystem har fungeret tilfredsstillende for såvel ansøgerne som forvaltningen. Systemet har endvidere medført en hurtigere og mere smidig forberedelse af ansøgningerne til individuel vurdering og forberedelse til udvalgets beslutning.
 
I 2016 blev der som et nyt tiltag afsat 1 mio. kr. til at samtænke byfornyelse i andre anlægsprojekter. Puljen er tænkt som et supplement i forbindelse med f.eks. kloakfornyelse og asfaltfornyelse, således at der samtidig kan indarbejdes lokale ønsker om byforskønnelse. Forvaltningen arbejder med konkrete tiltag i forbindelse med Energi Viborgs kloakfornyelse i Tastum og Vejrumbro samt asfaltfornyelse i Skringstrup og Ulbjerg.     
 
Siden 2014 har der været en pulje for støtte til indkøb af materiel til drift og vedligeholdelse af fælles opholdsarealer. Puljen kunne søges af borgerforeninger og andre foreninger, der dækker hele lokalsamfundet. I 2016 var puljen på 200.000 kr., og der blev kun imødekommet ansøgninger for cirka halvdelen af beløbet. Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for en ny pulje i 2017. Forvaltningen vil senere komme med et oplæg til anvendelse af restbeløbet fra puljen i 2016.
 
Inddragelse og høring
Projekter, der gennemføres i forbindelse med byforskønnelse, gennemføres af ansøgeren, lokalområdet. Projekter om hastighedsdæmpende foranstaltninger gennemføres af forvaltningen, Trafik & Veje. Større byfornyelse/områdefornyelse gennemføres efter politisk beslutning af forvaltningen i forbindelse med en bred borgerinddragelse. 
 
Beskrivelse
Byforskønnelse mindre byer 2017
Forvaltningen vurderer, at der fortsat er et stort behov for at kunne støtte lokale initiativer og ønsker om forskønnelse i de enkelte lokalområder. Støtten giver lokalområdet mulighed for at gennemføre de initiativer, det vurderer, der er behov for, og som vil give lokalområdet et løft. I og med at støtten udbetales som et rådighedsbeløb, giver det lokalområdet et råderum og frihed til at gennemføre projektet i det tempo, der f.eks. kan afstemmes med frivillig arbejdskraft. At man lokalt er bygherre giver sammenhold og ejerskab, som er en vigtig faktor for den fremtidige drift og vedligeholdelse.
 
Det er forvaltningens vurdering, at der hos visse ansøgere er et ønske om at kunne søge rådgivning hos fagfolk, landskabsarkitekter og lign. Denne rådgivning vil i en række tilfælde kunne give mange initiativer et kvalitetsløft. Forvaltningen foreslår, at begrundede ønsker om rådgivningsydelse i et vist omfang imødekommes.
 
Der foreslås, at der til puljen afsættes et beløb på 3.000.000 kr. i 2017.
 
Samtænke byfornyelse i forbindelse med andre anlægsprojekter
Forvaltningen vurderer, at der er behov for, at der afsættes et beløb til kommende projekter.
 
Der foreslås, at der til formålet afsættes et beløb på 500.000 kr. i 2017.
 
Programskrivning områdefornyelse Fjordklyngen
Der er meddelt reservation af statsstøtte til gennemførelse af områdefornyelse af Fjordklyngen. Der skal nu udarbejdes et program og søges om endelig reservation inden 1. april 2018.
 
Der foreslås, at der til formålet afsættes et beløb på 500.000 kr. i 2017.
 
Ansøgning om reservation for områdefornyelse ny by
I forbindelse med ansøgninger til puljen ”byforskønnelse mindre byer 2017” er der mulighed for, at der kan indsendes ideoplæg til større byfornyelses/områdefornyelsesprojekter til gennemførelse i kommende år med statsstøtte. Der er hvert år modtaget oplæg fra et lokalområde, som har begrundet opstart af en ny områdefornyelse pr. år. Tilsvarende forventes i 2017.
 
Det foreslås, at der til formålet afsættes et beløb på 100.000 kr. i 2017.
 
Udisponeret beløb: På grund af overførsel af uforbrugt beløb fra 2016 er der i 2017 et større beløb til rådighed, end der kan forventes i de kommende budgetår. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der allerede nu tages højde for muligheden for senere at overføre beløb til de kommende budgetår.   
 
Ud af det samlede rådighedsbeløb i 2017 vil der være et endnu ikke disponeret beløb på 3.390.000 kr.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Efter vedtagelse af kriterier og procedure for ansøgninger til puljen ”byforskønnelse mindre byer” offentliggøres puljerne med den vedtagne ansøgningsfrist. Offentliggørelsen sker på hjemmesiden og med direkte information til borgerforeninger, lokalråd m.v.
 
Efter udløb af ansøgningsfrist forelægges udvalget ansøgningerne med en indstilling til beslutning. Dette forventes at kunne ske til udvalgets møde i september.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 16/58546

Resume

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Færdiggørelse af Storegade” med rådighedsbeløb i 2017 til udarbejdelse af forslag,
 
2. at udgiften på 300.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Færdiggørelse af Storegade”, og
 
3. at rådgivningen skal tage udgangspunkt i en samlet disponering af hele det afsatte rådighedsbeløb på 2.406.000 kr. med henblik på tiltag i Bjerringbro til forbedring af gågademiljø og helhed i midtbyen, og at den som udgangspunkt skal omfatte løsninger i Storegade og på Torvet samt forbindelserne mellem den store parkeringsplads og Storegade og Torvegade samt byaksen gennem Byhaven op til Realskolevej.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Færdiggørelse af Storegade” med rådighedsbeløb i 2017 til udarbejdelse af forslag,
 
2. at udgiften på 300.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Færdiggørelse af Storegade”, og
 
3. at rådgivningen skal tage udgangspunkt i en samlet disponering af hele det afsatte rådighedsbeløb på 2.406.000 kr. med henblik på tiltag i Bjerringbro til forbedring af gågademiljø og helhed i midtbyen, og at den som udgangspunkt skal omfatte løsninger i Storegade og på Torvet samt forbindelserne mellem den store parkeringsplads og Storegade og Torvegade samt byaksen gennem Byhaven op til Realskolevej.

Sagsfremstilling

Historik
Teknisk Udvalg besluttede den 25. november 2015 (sag nr. 13), at Teknisk Udvalg tilkendegiver overfor Bjerringbro Handel og Bjerringbro Udviklingsråd, at udvalget ser positivt på en ændret anvendelse af budgetmidlerne, men at man finder, at en nærmere afklaring af de præcise indhold bør ses i sammenhæng med den proces, der er vedtaget i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation.
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation behandlede den 24. april 2017 (sag nr. 1) et punkt om status på udviklingsprojekter i Bjerringbro. Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede eventuelle yderligere tiltag.
 
Byrådet besluttede den 19. april 2017 (sag nr. 4), at vedtage et forslag til kommuneplantillæg nr. 68 med henblik på offentlig høring i 8 uger, som slutter den 21. juni 2017. I tillægget foreslås bl.a. ændring af kommuneplanens bestemmelser om beplantning og belægning i centerområderne, så der bliver friere rammer til at lave nye tiltag, så der fx kan etableres legeredskaber på forskelligt underlag og forskellig beplantning, der skaber læ og rum til ophold.
 
Inddragelse og høring
Bjerringbro Handel og Bjerringbro Udviklingsråd har i 2015 tilkendegivet, at man ønsker anlægsmidlerne anvendt til formål, som kan gøre gågaden mere spændende at opholde sig i. Der har efterfølgende været afholdt dialogmøde med repræsentanter fra Bjerringbro Handel og Bjerringbro Udviklingsråd samt Kommunen, hvor Bjerringbro Handel og Bjerringbro Udviklingsråd blev opfordret til at fremkomme med et oplæg med mere konkrete forslag. Bjerringbro Handel har i september 2016 fremsendt et oplæg til legeplads i Bjerringbro Bymidte (se bilag 1).
 
Forvaltningen foreslår, at tiltag i gågaderne sker i tæt dialog med Bjerringbro Byforum (som fremover forventes at repræsentere Bjerringbro Handel), butikkerne og grundejere i området. Forvaltningen forslår, at der gennemføres en proces, hvor interesserede borgere kan bidrage med ideer og ønsker til torve, pladser, passager og gågader i Bjerringbro midtby.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune har i anlægsbudgettet for 2015 afsat et rådighedsbeløb på 2.406.000 kr. til renovering af Storegade (gågaden) i Bjerringbro. Den planlagte renovering omfatter færdiggørelse af gågadens belægning med granitsten i ca. 4 m bredde langs med husfacaderne i begge sider. Midterfeltet blev renoveret med granitbelægning i 2004 af tidligere Bjerringbro Kommune. Forvaltningen vurderer, at belægningen på Storegade er i fin stand, og at der ikke foreløbig bliver behov for at renovere belægningen.
 
Forvaltningen vurderer, at der er behov for at undersøge, hvordan man kan forbedre gågademiljøet og tiltrækningskraften i Bjerringbro bymidte. Der er behov for en ekstern faglig vurdering af, hvilke tiltag der kan skabe endnu bedre opholdskvalitet i Bjerringbro midtby, og skabe mere liv i byen og mere handel i butikkerne. Alt i alt at gøre det attraktivt at bo, arbejde og handle i Bjerringbro.
 
Som første trin er der brug for, at Kommunen bruger midler på at udarbejde forslag til, hvordan midtbyens torve, pladser og strøggader opleves som en helhed. Det kan være ved at se på ankomsten fra parkering til butikker, naturlige ganglinjer og omdannelse af ”bagsidearealer”. Desuden er der brug for rådgivning til at vælge gode gedigne løsninger i forhold til pris, holdbarhed, drift og vedligehold.
 
Planlægningen og udviklingen med leg og beplantning skal ske med øje for øvrige udviklingstiltag, herunder Kulturparken ved biblioteket, Byhaven i Bjerringbro og en kommende Trafikplan for Viborg Kommune.
 
Forvaltningen arbejder med udarbejdelse af en udviklingsplan for leg i Viborg Kommune. Projektet for omdannelse af Bjerringbro bymidte med leg, ophold og beplantning, kan indarbejdes som en case i denne udviklingsplan.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Forslag til proces
·       Rådgiver undersøger tiltag til forbedring af gågademiljø og helhed i midtbyen og udarbejde forslag til projekt
·       Inddragelse af Bjerringbro Byforum, butikker, grundejere og interesserede borgere
·       Teknisk Udvalgs godkendelse af forslag
·       Udbud
·       Evaluering af tilbud
·       Tilpasning af projektet
·       Anlægsarbejde igangsættes
 
Forvaltningen forventer at disse trin tager 9 måneder.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 2.406.000 kr. til renovering af Storegade. Dette beløb foreslås frigivet til rådgivning, som grundlag for at kunne anvende de resterende 2.106.000 kr. på tiltag i Bjerringbro til forbedring af gågademiljø og helhed i midtbyen – primært på anlæg, som kommer til gode for bylivet i Storegade.
 
Forvaltningen har fået et oplæg fra en rådgiver, som fremgår af bilag 2. På baggrund af notatet vurderer Forvaltningen, at rådgivningen bør tage udgangspunkt i, hvilke løsninger der kan etableres for minimum 1.650.000 kr. med fokus på løsninger i Storegade og på Torvet samt forbindelserne mellem den store parkeringsplads og Storegade og Torvegade.
 
Forvaltningen vurderer ligeledes, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at rådgivningen sker ud fra en samlet disponering af hele det afsatte rådighedsbeløb på 2.406.000 kr. Derved forventes det, at der både kan arbejdes med indslag i Storegade og Torvegade, forbindelser mellem parkeringspladser og gågader, samt byaksen gennem Byhaven op til Realskolevej.
 
Bilag 3 viser eksempler på hvilke områder, der vil kunne indgå i rådgivningen. Dette afhænger af, hvilket anlægsbeløb udvalget ønsker, at der skal ligge til grund for rådgivningen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/1715

Resume

Teknisk Udvalg har tidligere besluttet at anlægge en cykelsti fra Gammelstrup og ud til en privat fællesvej mod Birkesø. Efterfølgende er forvaltningen blevet kontaktet af Stoholm Borgerforening samt en borgergruppe fra Gammelstrup med ønske om at få anlagt cykelstien langs hele Birkesøvej frem til søen.
 
Sagen har tidligere været forelagt Teknisk Udvalg samt Klima- og Miljøudvalget med henblik på at finde finansiering til at anlægge en cykelsti på hele strækningen langs Birkesøvej.
 
Denne sag skal medvirke til at tilvejebringe de resterende midler, således der kan anlægges en cykelsti langs hele Birkesøvej fra Gammelstrup og frem til Birkesø. Ligeledes skal Byrådet træffe beslutning om at ville ekspropriere jorden, hvor stien skal anlægges.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.792.000 kr. til kontoen ”Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø” med rådighedsbeløb på 1.375.000 kr. i 2017 og 1.417.000 kr. i 2018,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 792.000 kr. til kontoen ”Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø” med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at udgiften på 1.375.000 kr. i 2017 finansieres af dels det afsatte rådighedsbeløb på 308.000 kr. fra kontoen ”Pulje cykelstier” og dels ved en nedsættelse af rådighedsbeløb med 1.067.000 kr. fra kontoen ”Birkesø”,
 
4. at nettoudgiften på 625.000 kr. i 2018 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløb med 625.000 kr. fra kontoen ”Birkesø”,
 
5. at rådighedsbeløbene i 2018 afsættes i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021, og
 
6. at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i bilag 2 omhandlede arealer, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.792.000 kr. til kontoen ”Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø” med rådighedsbeløb på 1.375.000 kr. i 2017 og 1.417.000 kr. i 2018,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 792.000 kr. til kontoen ”Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø” med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at udgiften på 1.375.000 kr. i 2017 finansieres af dels det afsatte rådighedsbeløb på 308.000 kr. fra kontoen ”Pulje cykelstier” og dels ved en nedsættelse af rådighedsbeløb med 1.067.000 kr. fra kontoen ”Birkesø”,
 
4. at nettoudgiften på 625.000 kr. i 2018 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløb med 625.000 kr. fra kontoen ”Birkesø”,
 
5. at rådighedsbeløbene i 2018 afsættes i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021, og
 
6. at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i bilag 2 omhandlede arealer, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

Sagsfremstilling

Historik
Teknisk Udvalg besluttede på møde d. 24. februar 2016 (sag nr. 7) at godkende et cykelstiprojekt mellem Gammelstrup og en privat fællesvej på vejstrækningen mod Birkesø, benævnt etape 1. Dette stiprojekt var et ønske fra borgergruppen i Gammelstrup og skulle anlægges for midler fra ”Grøn ordning”, som administreres af Energinet.dk. Grøn ordning bidrager på baggrund af økonomi fra opstilling af vindmøller til enkelte projekter, foreslået – og udført af – lokalbefolkningen, foreninger, Kommunen m.v.
 
Efter denne beslutning var projektet til godkendelse hos Energinet.dk. Inden projektet blev endelig godkendt hos Energinet.dk kom der ønske fra Borgerforeningen i Stoholm og ligeledes borgergruppen fra Gammelstrup omkring at bruge overskydende midler fra restaureringen af Birkesø til at anlægge en etape 2 langs Birkesøvej. De 2 foreninger ønskede etape 2 fremfor anlæggelse af interne stier omkring Birkesø. Forvaltningen holdt møde om dette ønske med de to foreninger, og hermed fremkom der et ønske om en politisk stillingtagen til en anlæggelse af etape 2.
 
Teknisk Udvalg holdt efterfølgende møde den 1. marts 2017 (sag nr. 14) med henblik på at prioritere en etape 2. Sagen blev udsat med henblik på af få afklaret finansieringen.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 27. april 2017 (sag nr. 13) at overskydende midler på 1.692.000 fra restaurering af Birkesø kan medfinansiere etableringen af cykelstien mellem Gammelstrup og Birkesø – etape 2.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen afholdt i efteråret 2016 møde med Stoholm Borgerforening samt den borgergruppe fra Gammelstrup, som oprindeligt ønskede etape 1 anlagt. Forening og borgergruppe ønsker nu etape 2 prioriteret. De 2 foreninger ønsker denne etape 2 anlagt fremfor interne stier omkring Birkesø.
 
Beskrivelse
I sommermånederne er der blandt Stoholm og Gammelstrups borgere et stor ønske om at kunne komme trafiksikkert ud til Birkesø. Mellem Stoholm og Gammelstrup er der cykelsti, men fra Gammelstrup skal der køres af en forholdsvis smal og trafikeret vej, Birkesøvej. Se kort over området på bilag 1.
 
Stoholm skoles elever benytter ofte Birkesø som udflugtsmål, og mange af de besøgende til Birkesø er cyklende børn og unge.
 
Den tidligere planlagte etape 1 bringer de cyklende ca. 800 m mod Birkesø, hvorefter der kan køres af privat fællesvej det sidste stykke til Birkesø. Denne private fællesvej er ca. 300 m længere, end hvis man fortsætter ad Birkesøvej.
 
Etape 1 koster 792.000 kr. at anlægge. Etape 2 er ca. 1,6 km og kan anlægges i grus/stenmel for 2.000.000 kr. Såfremt Klima- og Miljøudvalget kan bidrage med 1. 692.000 kr., er der behov for yderligere 300.000 for at kunne realisere etape 2.
 
Lokalgruppen i Gammelstrup har talt med de fleste lodsejere på strækningen, og de er umiddelbart positive for cykelstiens anlæggelse. Anlæggelsen af cykelstien forudsætter, at Kommunen skal erhverve sig jord til formålet. I bilag 2 ses en fortegnelse over de arealer, der skal erhverves.
 
Kommunen kan i henhold til vejlovens §102 iværksætte ekspropriation til offentlig vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.
Hvis der forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.
 
Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte stiprojekter vil Forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Såfremt etape 2 skal anlægges, bør det af økonomiske årsager udføres sammen med etape 1. Stien kan påbegyndes i 2017, såfremt der opnås enighed med lodsejerne på strækningen.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den samlede udgift for etape 1+2 udgør 2.792.000 kr. som finansieres således:
Grøn Ordning (Energinet.dk) afholder en udgift på 792.000 kr.
Cykelpulje 2017 afholder en udgift på 308.000 kr.
Fra restaurering af Birkesø afholdes en udgift på 1.692.000 kr.
                            
Der vil for både etape 1 og 2 være en udgift til især vedligeholdelse af stiens grusbelægning og klipning af rabatter. For etape 1 er driftsudgiften 1.500 kr./år, og for etape 2 er driftsudgiften 3.000 kr./år. Det forventes ikke, at stien skal vinterbekæmpes, da det fortrinsvis er en sti som benyttes om sommeren. Driften kan holdes inden for det nuværende driftsbudget.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/6308

Resume

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny trafikplan for Viborg Kommune, laves der også en plan for indsatsen indenfor trafiksikkerhed. Nogle af trafiksikkerhedsprojekterne bør dog ikke afvente vedtagelsen af Trafikplanen.
 
 
Der søges anlægsbevilling til de trafiksikkerhedsarbejder, som måtte blive besluttet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg beslutter, hvilke(t) projekt(er) der skal udføres / igangsættes i 2017.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

2. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger afhængig af beslutningen under punkt 1,

3. at udgiften
 i 2017 finansieres af det i 2017 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og
 
4. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede matrikler til trafiksikkerhedsprojekter, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.
 


Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at projektet vedr. Bjerrevej / Husbondvej Tange igangsættes i 2017. Projekterne vedr. Vognmagervej / Fabrikvej Viborg og Agerlandsvej / Gl. Skivevej Viborg igangsættes i 2017, idet dog projekterne afklares nærmere,
 
2. at projekter vedr.  Brogade (ml. Busbjergvej og Asavej) Bjerringbro og Signalregulerede kryds i Viborg analyseres nærmere. 
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,
3. at der gives samlede anlægsudgiftsbevilling på 4,38 mio. kr. til kontoen ” Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan” med rådighedsbeløb i 2017

4. at udgiften i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og
 
5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede matrikler til trafiksikkerhedsprojekter, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

Sagsfremstilling

Historik
Den nuværende trafiksikkerhedsplan er vedtaget i 2010.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Forvaltningen er i gang med at udarbejde et forslag til trafikplan for Viborg Kommune, herunder en plan for indsatsen på trafiksikkerhedsområdet. Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg drøfter det foreløbige udkast til projektkatalog for trafiksikkerhedsprojekter.
 
Nogle af trafiksikkerhedsprojekterne er meget oplagte og behøver ikke nødvendigvis at afvente vedtagelsen af Trafikplanen. Da der er afsat midler til trafiksikkerhedsarbejder i anlægsbudgettet for 2017, kan Teknisk Udvalg således beslutte, hvilke arbejder der skal udføres i år.
 
Forvaltningen foreslår, at projektering af ombygninger igangsættes på de mest ulykkesbelastede lokaliteter, og hvor de foreslåede tiltag har et vist omfang. En strækning i Bjerringbro og en række signalregulerede kryds i Viborg kræver en nærmere analyse, inden der kan stilles forslag til løsning. Dette kan sættes i gang nu. Herudover er der nogle sorte pletter som formentlig kan udbedres ved mindre tiltag, og det foreslås, at beslutning herom afventer behandling i forbindelse med vedtagelse af Trafikplanen.
 
Alternativer
De sorte pletter, hvor politiet har registreret flest ulykker i 5-års-perioden 2011-2015 og 2016 (foreløbige tal), og hvor omkostningerne til udbedring forventes forholdsvis store, er flg.:
 
Sted
Antal ulykker 2011-2015
(P / M)
Antal ulykker 2016
(P / M)
Antal personskader i ulykkerne
(Alv. / Let)
Forslag til tiltag
Anlægs-overslag

(mio. kr.)
Fabrikvej /
Gl. Skivevej, Viborg
6
(0/6)
3
(0/3)
0
(0/0)
Rundkørsel
3,850
Bjerrevej / Husbondvej, Tange
7
(2/5)
2
(2/0)
7
(2/5)
Forsat kryds
1,325
Vognmagervej / Fabrikvej,
Viborg
5 (seneste i 2014)
(3/2)
0
(0/0)
3
(3/0)
a. Forskydning af sidevej til erhverv
b. Rundkørsel
a. 0,450

b. 2,925
Agerlandsvej / Gl. Skivevej, Viborg
4
(2/2)
0
(0/0)
3
(1/2)
Rundkørsel
2,925
P: Ulykke med personskade
M: Ulykke med materielskade
Alv.: Alvorligt tilskadekommen
Let: Let tilskadekommen
 
Derudover kan der sættes gang i en nærmere analyse af flg. lokaliteter:
 
Sted
Antal ulykker 2011-2015
(P / M)
Antal ulykker 2016
(P / M)
Antal personskader i ulykkerne
(Alv. / Let)
Forslag til tiltag
Anlægs-overslag

(mio. kr.)
Brogade (ml. Busbjergvej og Asavej), Bjerringbro
7
(2/5)
0
(0/0)
2
(2/0)
Undersøgelse af løsningsmuligheder og evt. udførelse
0,200
Signalregulerede kryds i Viborg
-       
-       
-       
Undersøgelse af løsningsmuligheder og evt. 1. etape
0,500
 
 
Tidsperspektiv
Nogle trafiksikkerhedsprojekter kan påbegyndes i år, og behøver ikke at afvente vedtagelse af den samlede trafikplan, som forventes vedtaget ultimo 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er et rådighedsbeløb på 4.380.000 kr. i 2017 til arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan i 2017.
 
Hvis Udvalget beslutter ikke at prioritere mellem projekterne i 2017, kan det ikke forventes, at det anførte rådighedsbeløb kan overføres til 2018.
 
På investeringsoversigten for 2018 er afsat 6.444.000 kr. (2018-priser).
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ekspropriation
I det omfang at et eller flere af flg. 4 trafiksikkerhedsprojekter vælges, forventes der at skulle erhverves arealer fra flg. ejendomme:
 
Sted
Ejendom – matr. nr. og ejerlav
Fabrikvej / Gl. Skivevej, Viborg
236au, 309ef, 309dm, 306e, Viborg Markjorder
Bjerrevej / Husbondvej, Tange
17b, 7b, 7a, 17p, Vindum By, Vindum
Vognmagervej / Fabrikvej, Viborg
309k, 309s, 309ag, Viborg Markjorder
Agerlandsvej / Gl. Skivevej, Viborg
265ao, 266b, 266c, 265a, Viborg Markjorder
 
Der er tale om mindre arealer, - arealerne findes i forbindelse med projekteringen.
 
Kommunen kan i henhold til vejlovens § 96 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.
 
Hvis det forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.
 
Nærværende vedr. ekspropriation har til formål at skaffe den nødvendige dokumentation for ejerne. Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte trafiksikkerhedsprojekter vil Forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris.

Sagsid.: 17/316

Resume

Salg af vejareal til sammenlægning med tilstødende ejendom (Bevillingssag)
Ejeren af Søndergade 36, Rødkærsbro har spurgt, om han kan købe ca. 20 m2 af det tilgrænsende vejareal jf. skravering på bilag nr. 1.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger ca. 20 m2 til sammenlægning med Søndergade 36, Rødkærsbro, for 1.600 kr. ekskl. moms, mod at køberen betaler omkostningerne,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.000 kr. til kontoen ”Salg af vejareal til sammenlægning med Søndergade 36, Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000 kr. til kontoen ”Salg af vejareal til sammenlægning med Søndergade 36, Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
4. at nettoindtægten på 1.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

Sagsfremstilling

Historik
Sagen blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 8. februar 2017 (sag nr. 34), hvor købers tilbud blev afslået. På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 10. maj 2017 under ”Meddelelser og gensidig orientering” blev der orienteret om, at der vil komme en ny sag på mødet i dag.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Ved salg af det omhandlede areal rettes skellet ud mod vejen. Der er intet at indvende mod et salg – arealet skal ikke bruges i forbindelse med vejen.
 
Køber har tilbudt 2.000 kr. inkl. moms for arealet – svarende til 100 kr. pr. m2. Køber betaler omkostningerne. Overtagelsesdag efter nærmere aftale i 2017.
 
Der er indhentet en mæglervurdering, der vurderer arealet til 20.000 kr. inkl. moms. Vurderingen fremgår af bilag nr. 2. Mæglervurderingen har kostet 1.000 kr. ekskl. moms.
 
Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets afslag på tilbuddet har køber henvendt sig igen, idet han finder kommunens mæglervurdering forkert. Han har selv fået indhentet en vurdering (bilag nr. 3), der vurderer arealet til 0 kr. Borgmesteren ønsker på denne baggrund sagen behandlet på ny.
 
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.Bilag

Sagsid.: 15/71833

Resume

Salg af kiosk – Banegårdspladsen 6, Viborg (bevillingssag)
Sagen drejer sig om salg af kiosken (ejerlejlighed) i bygningen ved rutebilstationen i Viborg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kiosken ved rutebilstationen i Viborg sælges for 2.200.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.200.000 kr. til kontoen ”Salg af kiosk, Banegårdspladsen 6, Viborg” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 93.000 kr. til kontoen ”Salg af kiosk, Banegårdspladsen 6, Viborg” med rådighedsbeløb i 2017, og
  
4. at nettoindtægten på 2.107.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

Sagsfremstilling

Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 12. oktober 2016 (lukket sag nr. 42), at et indkommet bud på 1.250.000 kr. ikke accepteres, og at ejendommen udbydes til en fast pris på 2.400.000 kr.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 14. december 2016 (lukket men efterfølgende offentliggjort sag nr. 45), at et indkommet bud på 1.750.000 kr. ikke accepteres.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Kiosken i bygningen ved rutebilstationen i Viborg (Banegårdspladsen 6) har via Nybolig været udbudt til salg som ejerlejlighed med opfordring til at komme med et bud. Dette førte ikke til acceptable bud.
 
Ejendommen har derefter været udbudt til 2.400.000 kr., og der er nu 3 interesserede købere, der har budt hhv. 2.000.000 kr., 2.025.000 kr. og 2.200.000 kr. Højestbydende er Dan Barden Group ApS. Overtagelsesdag er efter nærmere aftale i 2017.

Nybolig har vurderet ejerlejligheden til 2.400.000 jf. bilag nr. 1. 
 
Der er salgsomkostninger til mægler på ca. 75.000 kr., udstykningsomkostninger på ca. 10.000 kr., og tinglysningsafgift på ca. 8.000 kr. – i alt ca. 93.000 kr.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.

Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/27188

Resume

Salg af areal ved stadion til Bach Gruppen til udvidelse af Bowl’n’Fun (bevillingssag)
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger ca. 145 m2 ved Stadion til Bach Gruppen for 121.800 kr. ekskl. moms jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 122.000 kr. til kontoen ”Salg af areal ved stadion til Bach Gruppen til udvidelse af Bowl’n’Fun” med rådighed i 2017,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000 kr. til kontoen ”Salg af areal ved stadion til Bach Gruppen til udvidelse af Bowl’n’Fun” med rådighed i 2017, og
 
4. at nettoindtægten på 120.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

Sagsfremstilling

Historik
I forbindelse med ombygning af stadion blev der i 2003 solgt flere arealer til Bach Gruppen, som opførte byggerier integreret i stadionkomplekset. På et af disse arealer blev Bowl’n’Fun etableret.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Bach Gruppen har bedt om at kunne erhverve ca. 145 m2 jord til udbygning af Bowl’n’Fun ud i ”gårdarealet”. Arealet er vist med skravering på bilag nr. 1.
 
De ønsker denne udvidelse i forbindelse med en større ombygning af hele centret/Bowl’n’Fun set i relation til det generelle løft, hele Stadionområdet og loungen forventes at gennemgå i nærmeste fremtid.
 
Bach Gruppen har tilbudt at købe arealet for 121.800 kr. ekskl. moms. Dette svarer til 840 kr. pr. m2. Prisen er baseret på, at der kun bygges i én etage, og at der er pligt til at betale et tilsvarende beløb pr. m2, hvis der på et senere tidspunkt bygges mere. Ved handlerne i 2003 blev der også kun betalt i forhold til det faktisk opførte byggeri. Normalt modsvarer prisen byggemuligheden, uanset om en køber vælger at udnytte den, men ved stadion har byrådet således fraveget dette princip.
 
Overtagelsesdagen er efter nærmere aftale i 2017. Bach Gruppen betaler omkostningerne ved handlen.
 
Der er indhentet en mæglervurdering (fremgår af bilag nr. 2), som vurderer arealet til 225.000 kr. – svarende til 1.550 kr. pr. m2. Der er ikke ved bestillingen af vurderingen lagt nogen forudsætning ind om, at den kun skal gælde for byggeri i ét plan. Vurderingen må således på sædvanlig vis være baseret på byggemuligheden, der giver mulighed for byggeri i 3 etager. Udgiften til mæglervurderingen har været 1.500 kr. ekskl. moms.
 
Man kan således på sin vis se Bach Gruppens bud som svarende til 3 x 840 kr. pr. m2 = 2.520 kr. pr. m2. Dette bliver også den samlede pris, hvis de senere vælger at udnytte byggemuligheden fuldt ud.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Da arealet er under 2.000 m2 og ikke selvstændigt kan bebygges, kan det sælges uden offentligt udbud.
 
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.


Bilag