You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 22. april 2020 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2018-2021)
Mødedeltagere Ulrik Wilbek, Per Møller Jensen, Mads Panny, Anders Bertel, Eva Pinnerup, Niels Dueholm, Mette Nielsen, Martin Sanderhoff, Birthe Harritz, Birgith B. Langballe, Kai O. Andersen, Elo Nielsen, Lone Langballe, Ove Kent Jørgensen, Flemming Gundersen, Claus Nielsen, Simon Højer, Peter Juhl, Jakob Ekberg, Nikolai Norup, Steen Stephansen, Torsten Nielsen, Allan Clifford Christensen, Åse Kubel Høeg, Michael Nøhr, Kurt Johansen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Anders Korsbæk Jensen, N. J. Ottesen, Claus Clausen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Grundet Corona epidemien blev mødet afviklet som et videomøde. Steen Stephansen deltager som stedfortræder for Stine Damborg under dennes orlov.

Sagsid.: 20/4427

Resume

På investeringsoversigten 2020-2024 er der afsat rådighedsbeløb til flytning af klub Valhalla.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen Flytning af klub Valhalla med rådighed i 2020
2. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern totalrådgiver

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-03-2020

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen Flytning af klub Valhalla med rådighed i 2020
2. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern totalrådgiver

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Klubtilbuddet i Nordre Skoles skoledistrikt er Klub Valhalla. Klubben har i skoleåret 19/20 139 medlemmer og 5 ansatte. Klubbens nuværende bygning, som er beliggende på Lokesvej 1, er for lille og uhensigtsmæssigt indrettet.
Der skal opføres en ny bygning til klubben. Denne skal ligge på samme matrikel som Nordre Skole, H. C. Andersens vej 5, 8800 Viborg. Formålet med at placere klubben på skolens matrikel er dels at sikre synergi ift. anvendelse af fysiske faciliteter, dels at gøre det mere attraktivt for skoleeleverne at benytte klubtilbuddet, idet der bliver en mere glidende overgang fra skoletid til fritid.
 
Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb (i 2020 priser):
 
År 2020
År 2021
I alt
4.000.000 kr.
6.000.000 kr.
10.000.000 kr.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt møder mellem skolen, Klub Valhalla, Børn & Unge forvaltningen og Ejendom & Energi.

Beskrivelse

På nuværende tidspunkt søges der om en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. med henblik på at indgå aftale med ekstern totalrådgiver, til udarbejdelse af projektforslag, tekniske undersøgelser, licitation m.v.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Skitsering frem til november 2020 godkendes i BUU
Projektering, udbud og licitation frem til januar 2021 godkendes i BUU & Byråd
Byggeperiode frem til november 2021

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/598

Resume

Ny lovgivning indbefatter at frie grundskoler kan oprette klubtilbud for elever fra 4. til 7. klasse efter dagtilbudsloven. I den forbindelse er det op til den enkelte kommune at beslutte, om der skal ydes tilskud til denne ordning. På baggrund af henvendelser fra to friskoler bedes udvalget og efterfølgende Byrådet derfor tage stilling til, om Viborg Kommune vil yde tilskud til ordningen og i givet fald hvor stort tilskuddet skal være. Der er i sagen beskrevet fire alternative muligheder for tilskud; gående fra ingen tilskud til tilskud på lige fod med de kommunale fritidsklubber. Udvalget og efterfølgende Byrådet bedes ligeledes tage stilling til, hvordan et eventuelt tilskud skal finansieres.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
 1. om Viborg Kommune skal yde tilskud til Friskoler, der opretter klubtilbud for 4. til 7. klasse efter Dagtilbudsloven og
 2. hvilket alternativ for finansiering, der i givet fald skal lægge til grund for tilskuddet og
 3. om et eventuelt tilskud skal finansieres inden for rammen eller
 4. om et eventuelt tilskud skal behandles i forbindelse med Byrådets budgetproces.
 5. at et evt. tilskud skal være rammestyret med en maksimal elevtakst jf. det kommunale tilbud
 6. at tilskuddet det første år beregnes efter andelen af elever i kommunale tilbud.
 7. at tilskudsordningen skal træde i kraft fra skoleåret 2021/22 (budget 2021)

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-03-2020

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
 1. at Viborg Kommune skal yde tilskud til Friskoler, der opretter klubtilbud for 4. til 7. klasse efter Dagtilbudsloven og
 2. at tilskuddet skal ydes til friskoler, der opretter klubtilbud efter dagtilbudsloven på samme tilskudsniveau som oprettet efter folkeoplysningsloven og med op til maks. 18 timers åbningstid.
 3. at et eventuelt tilskud skal behandles i forbindelse med Byrådets budgetproces.
 4. at et evt. tilskud skal være rammestyret med en maksimal elevtakst jf. det kommunale tilbud
 5. at tilskuddet det første år beregnes efter andelen af elever i kommunale tilbud.
 6. at tilskudsordningen skal træde i kraft fra skoleåret 2021/22 (budget 2021)

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:
 
Grundet Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning vedr. budget 2020-2024 indstilles det, at sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Borgmesterens indstilling blev herefter godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune er blevet kontaktet af Bjerregrav Friskole og Tange Kristne Friskole i forhold til, om Viborg Kommune vil yde tilskud til oprettelse af klubtilbud for elever i 4. til 7. klasse på frie grundskoler.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Den 25. januar 2019 er der indgået aftale om bedre rammer for og styrket tilsyn med de frie skoler. I loven og bemærkningerne hertil fremgår det, at frie grundskoler fremadrettet kan etablere og drive klubtilbud til deres elever fra 4. til 7. klassetrin efter dagtilbudslovens regler.
 
Det fremgår desuden, at skolen skal indgå aftale med kommunalbestyrelserne i børnenes bopælskommuner om tilskud til ordningen, og at det er frivilligt for den enkelte kommunalbestyrelse, hvorvidt den ønsker at yde tilskud til den foreslåede ordning og i givet fald hvor stort tilskuddet skal være.
 
Børne- og Ungdomsudvalget og efterfølgende Byrådet skal derfor tage stilling til om, og i givet fald, hvor stort et tilskud, der skal gives til klubtilbud på frie grundskoler oprettet efter dagtilbudsloven.
 
Der foreslås i denne sag 4 alternativer for finansiering:
 1. Der ydes ikke tilskud til friskoler efter dagtilbudsloven, men alene efter folkeoplysningsloven som i dag.
 2. Der ydes tilskud til friskoler, der opretter klubtilbud efter dagtilbudsloven på samme tilskudsniveau som oprettet efter folkeoplysningsloven og med op til maks. 18 timers åbningstid.
 3. Der ydes tilskud til friskoler, der opretter klubtilbud efter Dagtilbudsloven på samme niveau, som de kommunale SFO-klubber med op til maks. 18 timers åbningstid.
 4. Der ydes tilskud til friskoler, der opretter klubtilbud efter Dagtilbudsloven på samme niveau, som de kommunale fritidsklubber med op til maks. 26 timers åbningstid.  (justeret efter åbningstid, dog max samme åbningstid som fritidsklubberne).
 
I nedenstående tabel er der taget udgangspunkt i taksterne til de kommunale tilbud, der eksisterer i dag, minus forældrebetaling. Taksterne er herefter omregnet til en gennemsnits timepris og der er taget udgangspunkt i, at ca. samme andel af en årgang, som benytter et kommunalt klubtilbud, vil benytte friskoletilbuddet (41%).
 
Alternativer
Årligt tilskud pr. barn excl. Forælrebetaling (afhængig af antal)
Ugentlige åbningstimer
Tilskud pr. Ugentlige åbnings-time
Samlet tildeling til nuværende kommunale tilbud
Estimeret samlet ekstra udgift til friskoletilbud
1. Ingen tilskud
 
 5 timer
 
113.560 kr.
 
(finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget via Folkeoplysningsloven)
 
0 kr.
2. Tilskud som efter folkeoplysningsloven
 3.006 kr.
18 timer
167 kr./time
0 kr.
925.848 kr.
3. Tilskud som til de kommunale SFO-klubber.
4.608 kr.    
18 timer   
256 kr./time
2.101.248 kr. 
1.419.203 kr.
4. Tilskud til friskoler som til de kommunale fritidsklubber.
11.761 kr.    
26 timer   
452 kr./time
15.054.080 kr.   
3.622.233 kr.
 
De kommunale klubtilbud er rammestyret, således at taksten pr. elev og dermed taksten pr. time varierer fra år til år, afhængig af hvor mange indmeldte børn tilbuddet havde det foregående år. Hvis det besluttes at yde tilskud til klubtilbud på frie grundskoler, foreslås det, at dette ligeledes er rammestyret, dog med mulighed for max tilskud pr. elev pr. time svarende til de kommunale tilbud. Det foreslås ligeledes, at tilskuddet det første år beregnes efter andelen af elever i kommunale tilbud. Grundlag for beregninger af de 4 alternativer kan findes i bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets behandling og efterfølgende beslutning i Byrådet udarbejdes, der procedurer for indgåelse af aftaler om klubtilbud til elever fra 4. til 7. klasse på frie grundskoler efter dagtilbudsloven.
 
Finansiering af ordningen foreslås drøftet i de kommende budgetforhandlinger.
 
Det foreslås desuden, at en eventuel tilskudsordning træder i kraft til skoleåret 2021/2022.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Kommunerne er ikke forpligtet til at yde tilskud til klubtilbud i friskoler oprettet efter Dagtilbudsloven. Hvis det besluttes, at der skal ydes tilskud til klubtilbud i friskoler, foreslås det at finansiering drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021-2024.

Juridiske og planmæssige forhold

Den 25. januar 2019 er der indgået aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om bedre rammer for og styrket tilsyn med de frie skoler. Aftalen er efterfølgende udmøntet i LOV nr 563 af 07/05/2019. Uddrag fra lovgivningen kan findes i bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 17/54761

Resume

Der er tidligere vedtaget ny spildevandsplan for Viborg Kommune med cirka fire års intervaller.
 
For at sikre en fuldt opdateret spildevandsplan med tilhørende kortdel gennemføres spildevandsplanlægningen nu løbende.
 
Der er på Budget 2019-2022 afsat midler til løbende spildevandsplanlægning.
 
Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til løbende spildevandsplanlægning.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 254.000 kr. til kontoen Løbende spildevandsplanlægning - 2020 med rådighed i 2020,
 
2. at udgiften på 254.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Løbende spildevandsplanlægning.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-03-2020

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 254.000 kr. til kontoen Løbende spildevandsplanlægning - 2020 med rådighed i 2020, og
 
2. at udgiften på 254.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Løbende spildevandsplanlægning.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Den 4. september 2019 vedtog byrådet tilsvarende bevilling for 2019 (sag nr. 8).
 
Den 4. november 2019 vedtog byrådet Budgetforslag 2020-2023 (sag nr. 2).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der er tidligere udarbejdet en ny spildevandsplan for Viborg Kommune cirka hvert fjerde år. Dette arbejde har været forbundet en stor periodevis arbejdsbelastning og udgifter.
 
Digitale planværktøjer med tilhørende kortfunktioner har imidlertid gjort løbende spildevandsplanlægning mulig. Med løbende spildevandsplanlægning sikres, at både spildevandsplanens tekst- og kortdel opdateres løbende og efter behov. De digitale planværktøjer har samtidig gjort det nemmere for borgerne at få adgang til gældende og opdateret spildevandsplan.
 
For at sikre en mere dynamisk spildevandsplanlægning gennemføres spildevandsplanlægningen nu løbende.
 
Med den løbende spildevandsplanlægning er arbejdsbelastningen og udgifterne forbundet med spildevandsplanlægning jævnt fordelt over en årrække. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020-2023 er der derfor afsat midler til løbende spildevandsplanlægning. Der er 254.000 kr. hvert år frem til 2023.
 
Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til løbende spildevandsplanlægning.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 20/492

Resume

I forbindelse med budgetforliget 2020-2023 blev der godkendt en pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der skal frigives en anlægsbevilling for 2020. Udvalget skal tage stilling til anvendelsen af puljen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget godkender de udarbejdede forslag til anvendelse af puljen i 2020 som grundlag for iværksættelse af projekter indenfor bevillingens rammer
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (2020) med rådighedsbeløb i 2020,
 
3. at udgiften på 500.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-03-2020

Klima- og Miljøudvalget besluttede,
 
1. at godkende de udarbejdede forslag til anvendelse af puljen i 2020 som grundlag for iværksættelse af projekter indenfor bevillingens rammer.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (2020) med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at udgiften på 500.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Interessenter inddrages løbende i forbindelse med de konkrete projekter.
 

Beskrivelse

Byrådet har afsat en pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der er på kontoen afsat 500.000 kr. hvert år i årene 2020-2023, i alt 2.000.000 kr. over fire år.

Forslag til rammer for anvendelsen

Byrådet har ikke i forbindelse med godkendelsen af budgetforliget formuleret konkrete ønsker til anvendelse af puljen.
 
Initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet, kan bidrage til opfyldelse af en række af sammenhængsmodellens mål.
 
Forvaltningen foreslår, at puljen bl.a. anvendes til følgende typer af projekter:
 
 • Fremme af lokalt foreslåede projekter, hvor der inden for rammerne af det Administrationsgrundlag for naturindsatsen, som udvalget vedtog på mødet den 30. januar 2020 (sag nr. 4). Forvaltningen har pt. en henvendelse fra en grundejerforening vedrørende arealer omkring Spangsbjerg-stien, hvor et areal ønskes tilsået med blomsterfrø.
 • Tværfagligt samarbejde om ændring af vedligeholdelse/udsåning med blomsterfrø på bynære græsarealer.
 • Rydning af arealer, med efterfølgende genopretning af naturtyperne overdrev og hede og habitatnaturtypen rigkær.
 • Øge kendskabet til artssammensætningen på beskyttede naturarealer og i skovene, hvilket giver et bedre administrationsgrundlag. Registreringer på beskyttede naturarealer styrker landmandens muligheder for at opnå tilskud til pleje, da informationerne indgår i beregning af HNV-score, som Landbrugsstyrelsens benytter ved prioritering af tilskud.
 • Supplerende tiltag, der opstår ad hoc, hvor det kan understøtte og forbedre biodiversiteten og levevilkår for insekter, bier og sommerfugle.
 
Projekterne skal forelægges udvalget til orientering.

Forslag til anvendelsen af puljen i 2020 og 2021

Forvaltningen foreslår, at den nye pulje på 500.000 kr. anvendes til oven­nævnte typer af projekter
 
Samlet foreslås nedenstående projekter for 2020 og 2021 til udvalgets prioritering. Hertil kommer eventuelle andre forslag fra udvalget.
 
Projekter til bruttolisten for 2020 og 2021:
Søges realiseret i 2020 (kr.):
Søges godkendt og frigivet i 2020 (kr.):
Søges realiseret i 2021 -2022(kr.):
1. Spangsbjerg-stien - borgere sår selv arealet til med blomsterfrø
20.000
20.000
 
2. Houlkjærgruppen - udsåning af blomsterfrø
20.000
20.000
 
3. Slet, afskrab og herefter udsåning af blomsterfrø og plantning af insektvenlige træer. Egne parkarealer; Kokildedalen, Granada m.fl. - gerne i samarbejde med borgere
Videreføres i 2021 (Id.12.)
50.000
50.000
25.000
4. Egne parkarealer; Kokildedalen, Granada m.fl. - gerne i samarbejde med borgere. Udlæg af store sten ved vandhuller, udlæg af fældede træer samt veteranisering af træer ved sprængning af toppe
 i 2021 (Id.13)
25.000
25.000
25.000
5. Rydning af tidligere nobilis-plantage i Naturparken, etablere insektvold, stendynger - hvidtjørn røn
75.000
75.000
 
6. Daugbjerg - tilgroet hedeareal ryddes og heden genetableres
70.000
70.000
 
7. Marskelmose - Højmosevej i Almind 
1. gangs rydning 2021 evt. opkøb af dyrkningsrettigheder 2022 (Id.20)
 
 
160.000
8. Opstart af opkøb af dyrkningsrettigheder ved Viborg Flyveplads. Fire arealer på i alt 13,8 ha. Omdannes til overdrev
 
 
215.000
9. Afskrælning af muld sydvendt skråning i Spangsbjerg i naturparken, genskabe overdrev
140.000
140.000
 
10. Udarbejde Fokusplan i 2020 for gul stenbræk og blank sejlmos, på arealer nær Hvidding høje. Efterfølgende i 2021 få lavet skånsom rydning (borgerhenvendelse)
35.000
35.000
50.000
11. Skals Borgerforening - bypark i 2021 -udsåning af blomsterfrø
 
 
20.000
14. Sparringsprojekt med Energi Viborg- Udvikling af nyt slåningsmønstre på deres arealer
 
 
20.000
15. Udvikling af nyt slåningsmønstre på vejarealer.
 
 
20.000
16. Palleshøje (borgerhenvendelse) Klokkelyngen friareal, i forbindelse med et samskabelsesprojekt med opstart i 2020
 
 
100.000
17. Meldalslund rydning af lærk og fyr
 
 
75.000
18. Futdalen to arealer ca. 2,5 ha, etablere hegn og græsning
 
 
50.000
19. Område ved Dynamitskoven, Stoholm, udlægges til natur
 
 
75.000
21. Øvre Spangsdal - fjerne muldlag og afvente at det udvikler i § 3-natur. Indgår i Naturpark og del af grønt danmarkskort.
 
 
140.000
22. Gendanne lysåben natur i nedre del af Spangsdal. Borgerprojekt i forbindelse med eventuelle fondsmidler.
 
 
100.000
23. Etablering af blomsterbælter langs veje i Viborg
 
65.000
 
 
 
 
 
I alt:
 
500.000
500.000
søges frigivet i 2020
p.t.
1.080.000 søges frigivet i 2021 og 2022
 
 
Forvaltningen vil indenfor rammerne af bevillingen igangsætte projekter med udgangspunkt i udvalgets prioritering. 
 
Som bilag 1 er vedlagt et samlet notat med forslag til anvendelsen af puljen i 2020 og bruttoliste for 2021 med udbyggende beskrivelser. Forslag til projekter for 2021 præciseres ved bevillingen til projekter i 2021, der forventes søgt frigivet primo 2021.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/8591

Resume

I forbindelse med budgetforliget 2018-2021 blev der godkendt en Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder inden for Klima- og Miljøudvalgets område.
 
Der skal frigives en anlægsbevilling for 2020, og udvalget skal tage stilling til anvendelsen af puljen.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget godkender de foreslåede generelle retningslinjer for anvendelse af puljen,
 
2. at udvalget godkender den foreslåede anvendelse af puljen i 2020 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer,
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder (2020) med rådighed i 2020,
 
4. at udgiften på 500.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-03-2020

Klima- og Miljøudvalget besluttede,
 
1. at godkende de foreslåede generelle retningslinjer for anvendelse af puljen,
 
2. at godkende den foreslåede anvendelse af puljen i 2020 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder (2020) med rådighed i 2020, og
 
4. at udgiften på 500.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik
Den 4. november 2019 vedtog byrådet Budgetforslag 2020-23 (sag nr. 2).
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Byrådet har afsat en pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der er på kontoen afsat 500.000 kr. hvert år i årene 2020-2023, i alt 2.000.000 kr. over fire år.

Generelle retningslinjer for anvendelse

Byrådet har ikke i forbindelse med godkendelsen af budgetforliget formuleret konkrete ønsker til anvendelse af puljen.
 
Forvaltningen foreslår, at puljen bl.a. anvendes til følgende typer af projekter:
 
 • Faglig støtte til vandværkernes arbejde med sikring af drikkevandsressourcen i drikkevandsindsatsområder, herunder støtte til initiativer iværksat af et eventuelt kommende vandsamarbejde (se anden sag på dagsordenen).
 • Støtte til beplantning/skovrejsning i drikkevandsindsatsområder.
 • Støtte til etablering af rekreative muligheder som fx stier og borde i drikkevandsindsatsområder.
 • Støtte til etablering af fælles regnbede inden for indsatsområder til beskyttelse af grundvand.

Konkrete forslag til udmøntning af 2020 midlerne

Daugbjerg Vandværk

Daugbjerg Vandværk er ved at indgå aftaler med lokale lodsejere i Daugbjergområdet inden for ca. 9 ha. Her vil vandværket på dele af arealet plante skov, som skal sikre en lav udvaskning med kvælstof og pesticider. Der bidrages med 150.000 kr. fra puljen til etablering af beplantning og nye stier i indsatsområdet.

Bjerringbro Fællesvandværk

Bjerringbro Fællesvandværk er ved at forhandle aftaler med lodsejere inden indsatsområdet, og her vil man også fokusere indsatsen på at plante skov på et areal på ca. 5-10 ha. Der bidrages med 150.000 kr. fra puljen til etablering af beplantning i indsatsområdet.

Pulje til konkrete ansøgninger

Der afsættes en pulje på 200.000 kr. til konkrete ansøgninger, der falder inden for rammerne af de generelle retningslinjer for anvendelsen.

Finansiering

De forslåede projekter kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskontoen Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 

Sagsid.: 20/5238

Resume

Borgmestrene fra de 7 kommuner langs Gudenåen har besluttet at indstille til de respektive kommuner at godkende et fælles oplæg til helhedsplan for håndtering af vandet i Gudenåen.
 
Klima- og Miljøudvalget skal tage stilling til Viborg Kommunes engagement i og finansiering af planen.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget godkender oplægget til helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen med de ændringer, som borgmestrene har indstillet, og
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 510.000 kr. til kontoen Udarbejdelse af helhedsplan for Gudenåen (2020-2021) med rådighedsbeløb på 310.000 kr. i 2020 og med rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2021,
 
3. at udgiften på 310.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Indsatsplan for klimatilpasning i 2020, og udgiften på 200.000 kr. i 2021 finansieres, ved at der overføres 200.000 kr. fra samme konto fra 2020 til 2021.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-03-2020

Klima- og Miljøudvalget besluttede, 
 
1. at godkende oplægget til helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen med de ændringer, som borgmestrene har indstillet.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden til byrådet
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 510.000 kr. til kontoen Udarbejdelse af helhedsplan for Gudenåen (2020-2021) med rådighedsbeløb på 310.000 kr. i 2020 og med rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2021, og
 
3. at udgiften på 310.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Indsatsplan for klimatilpasning i 2020, og udgiften på 200.000 kr. i 2021 finansieres, ved at der overføres 200.000 kr. fra samme konto fra 2020 til 2021.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget har den 8. januar 2020 (sag nr. 3) godkendt administrationsgrundlag for finansiering af klimatilpasningsprojekter, og på samme møde (sag nr. 5) godkendt forslag til principper for økonomisk ansvarsfordeling i forbindelse med lokale indsatsmuligheder for klimatilpasning ved høj vandstand i Gudenåen ved Bjerringbro.
 
Den 29. september 2016 (sag nr. 18) har klima og Miljøudvalget behandlet muligheden for at etablere gydestryg i Gudenåen. Ved en af de undersøgte placeringer i den østlige del af Bjerringbro er det vurderet, at etablering, afhængig af den konkrete udformning, vil kunne bevirke en vandstandssænkning opstrøms under høje vandføringer og derved bidrage til klimasikringen. Udvalget besluttede at videregive undersøgelserne til den igangværende proces med drøftelser om kommuneplanlægningen i Bjerringbro.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Borgmestrene fra de 7 kommuner langs Gudenåen mødtes den 5. februar 2020 for at drøfte et oplæg til helhedsplan for vandet i Gudenåen. Forløbet af Gudenåens hovedløb er vist i bilag 1.
 
Baggrunden for mødet var, at borgmestrene forud havde drøftet problemerne med den høje vandstand i åen med Miljøministeren.
 
Som grundlag for drøftelsen mellem borgmestrene havde Silkeborg Kommune udarbejdet et oplæg til en helhedsplan. Forslaget er vedlagt som bilag 2.
 
Oplægget beskriver:
 • Formålet med planen: At planlægge håndtering af vandet for at imødegå konsekvenserne af mere vand og højere vandstand i Gudenåen ved at få kortlagt omfanget af gener samt anvise løsningsmuligheder og handlinger.
 • Organisering af arbejdet med at udforme planen.
 • Tidsplan for udarbejdelsen.
 • Økonomi.
 
På mødet vedtog borgmestrene at indstille oplægget til helhedsplan til godkendelse i de 7 kommuner. Referatet fra borgmestrenes møde er vedlagt som bilag 3.
 
I forbindelse med godkendelsen var borgmestrene enige om, at planen skal favne et fælles ambitionsniveau for en helhedsorienteret indsats i Gudenåen og samtidig sikre, at der sker en koordinering af de indsatser, der kræver en koordinering mellem kommuner. Planen skal ikke stå i vejen for, at der igangsættes lokale initiativer i de enkelte kommuner.

Borgmestrenes beslutning

Organisering

Borgmestrene indstiller følgende organisering af arbejdet til godkendelse:
 
 • De 7 borgmestre udgør den politiske styregruppe for helhedsplanen. Borgmestergruppen træffer overordnede og principielle beslutninger og indstiller den endelige helhedsplan til vedtagelse i de 7 byråd. Borgmesteren for Silkeborg Kommune foreslås som formand for styregruppen.
   
 • Gudenåkomitéen udgør den daglige politiske arbejdsgruppe for helhedsplanen. Gudenåkomitéen kan på sine jævnlige møder tage stilling til politiske og tværkommunale problemstillinger og indstille væsentlige politiske problemstillinger til borgmestergruppen. Mandatet for medlemmerne i Gudenåkomitéen afklares i de enkelte kommuner efter vanlig praksis.
   
 • Det kan besluttes at nedsætte en ekstern følgegruppe for helhedsplanen bestående af centrale interessenter, der kan repræsentere hele den geografiske udstrækning for planen. Følgegruppens sammensætning og rolle kan besluttes under udarbejdelsen af planen.
   
 • Det administrative arbejde forankres i den embedsmandsgruppe, der i forvejen eksisterer under Gudenåkomitéen. Projektledelsen af planen varetages af Silkeborg Kommune ved en projektleder.
   
 • Den administrative embedsmandsgruppe og borgmestergruppen betjenes af projektlederen.
   
 • Gudenåkomitéens arbejde med helhedsplanen betjenes af komitéens sekretariat og projektlederen i samarbejde.
 
I det vedlagte forslag til helhedsplan (bilag 2) findes på side 7 en skematisk opstilling af den foreslåede organisering.

Tidsplan

Borgmestrene indstiller desuden at arbejdet med helhedsplanen afsluttes senest 1. juli 2021.

Forvaltningens vurdering

Såvel i forhold til de aktuelle vandstandsforhold i Gudenåen, som i forhold til de forventede effekter af øgede vandmængder i Gudenåen som følge af klimaforandringerne, vurderes det at være relevant at arbejde med indsatser til modvirkning af forhøjede vandstande på tværs af kommunegrænserne.
 
Ideen om administration af vandløb i hele vandløbssystemer på tværs af kommunegrænser falder desuden i tråd med de overvejelser, der er foretaget i arbejderne med at revidere vandløbsloven.

Finansiering

Projektledelsen af helhedsplanen varetages af Silkeborg Kommune, der også afholder ressourcer til den overordnede projektledelse.
 
Det forventes desuden, at det arbejde, der i forvejen foregår i forbindelse med EU-projektet om klimaindsatser i Gudenåen, hvor der netop er ved at blive færdiggjort en model for beregning af vandstande og økonomiske konsekvenser af ændrede vandstande i Gudenåen, kan bidrage til planen.
 
Borgmestrene foreslår, at der herudover afsættes 1.000.000 kr. til ekstern rådgiverbistand, fordelt efter samme nøgle som udgifterne til Gudenåkomiteen. Hér udgør Viborg Kommunes andel 16%, Viborg Kommunes forventede bidrag udgør derfor 160.000 kr.
 
Hver kommune forventes at bidrage med ressourcer til udarbejdelse af den tværgående del af helhedsplanen. Der forventes desuden afsat tid til at beskrive forhold og indsatser indenfor egne kommunegrænser og egen projektledelse i den enkelte kommune. Denne supplerende ressourceindsats afhænger af lokale ambitioner og indsatsbehov.
 
Forvaltningen vurderer på det foreliggende grundlag, at de samlede omkostninger for Viborg kommune vil andrage i størrelsesordenen 160.000 kr. til ekstern rådgiverbistand og 350.000 kr til administrative opgaver i forvaltningen, fordelt over 2020 og 2021.
 
Forvaltningen foreslår, at udgifterne til bidragene til helhedsplanen afholdes af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Indsatsplan for klimatilpasning.
 

Alternativer

Alternativet til at udarbejde en fælles helhedsplan er, at de enkelte kommuner hver især forholder sig til problemerne med vandet i Gudenåen inden for egne grænser, og ikke nødvendigvis tilgodeser hensyn i de øvrige kommuner.
 

Tidsperspektiv

Borgmestrene har besluttet, at arbejdet med helhedsplanen skal være afsluttet inden 1. juli 2021. Den foreslåede tidsplan i oplægget til helhedsplan skal derfor justeres, så den lever op til den deadline.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Afhængigt af konklusioner og foreslåede indsatser, samt fremtidig drift og forankring af en vandløbsmodel for åen, vil helhedsplanen kunne afføde forøgede drifts- og anlægsomkostninger.
 
Der er nærmere redegjort for finansieringsmuligheder i forbindelse med klimatilpasning og juridiske principper herfor i sag nr. 3 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 8. januar 2020.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Når helhedsplanen foreligger, skal den screenes i en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering (VVM).
 
Når de konkrete projekter efter helhedsplanen efterfølgende skal realiseres, vil disse, alt afhængig af projektets art, skulle behandles efter den relevante lovgivning i forhold til projekternes egenskaber.
 
Bilag

Sagsid.: 16/56529

Resume

Byrådet besluttede på mødet 18. december 2019, at der ikke gennemføres ændringer i kommuneplanen, der kan muliggøre etablering af motocrossanlæg på Bjerring Hede 41-43.
 
Bjerringbro Cross Klub søger om dækning af merudgift på 100.459 kr. til teknisk rådgivning i forbindelse med den støjkortlægning, der var en del af sagens grundlag.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes med henblik på udvalgets stillingtagen,
 
2. Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt ansøgningen imødekommes, anviser forslag til finansiering.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-03-2020

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling af, at Bjerringbro Cross Klubs merudgift på 100.459 kr. i forbindelse med støjkortlægning af motocrossbaneanlæg dækkes af Viborg Kommune.
Udvalget kan pege på, at merudgiften finansieres ved forbrug af det på investeringsoversigten afsatte beløb til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
1. at Bjerringbro Cross Klubs merudgift på 100.459 kr. i forbindelse med støjkortlægning af motocrossbaneanlæg dækkes af Viborg Kommune.
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Bjerringhede forhøjes med 100.000 kr. med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at udgiften på de 100.000 kr. i 2020 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbene der er afsat på kontoen Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Bjerringhede på Budget 2021-2024 ikke vil blive anvendt til projektet.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet 18. maj 2016, sag nr. 11,  at planlægningsprocessen vedr. evt. etablering af motocross anlæg på Bjerring Hede 41-43 igangsættes og i forlængelse heraf besluttede Byrådet,
 
at der til gennemførelse af støjvurdering gives en anlægsudgiftsbevilling på 80.000 kr. til kontoen Bjerringbro Cross Klub - motocross anlæg med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at udgiften på 80.000 kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen, idet det i overslagsåret 2020 afsatte tilskudsbeløb til projektet nedsættes tilsvarende i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020.
 
Forundersøgelser og støjkortlægning blev herefter gennemført i Bjerringbro Cross Klubs regi.
 
Byrådet besluttede på mødet 18. december 2019, sag nr. 23, at der ikke gennemføres ændringer i kommuneplanen, der kan muliggøre etablering af motocrossanlæg på Bjerring Hede 41-43.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Bjerringbro Cross Klub har indsendt opgørelse over klubbens omkostninger i forbindelse med støjkortlægning på Bjerring Hede 43. Støjkortlægningen har som anført været en del af det samlede beslutningsgrundlag i forbindelse med Byrådets behandling af sagen.
 
Det anføres, at budgettet for omkostningerne i forbindelse med støjkortlægningen er overskredet betragteligt, fordi der har været særlige forhold i sagen, der har nødvendiggjort flere tekniske vurderinger.
 
Den samlede udgift over perioden 2016 til 2019 beløber sig til 180.459 kr.
Viborg Kommune dækker heraf, jfr. Byrådets beslutning på mødet 18. maj 2016, 80.000 kr.
 
På grund af sagens helt særlige karakter og forløb søger Bjerringbro Cross Klub om, at Viborg Kommune dækker merudgiften på 100.459 kr.
 
Forvaltningen bemærker, at forundersøgelser og støjkortlægning er gennemført i Bjerringbro Cross Klubs regi. Der har i forbindelse med forundersøgelserne været behov for støjkortlægning af flere scenarier og opgaven med støjkortlægning har været mere kompleks og omfattende end oprindelig forventet.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Bjerringbro Cross Klub anmoder om afklaring snarest muligt, da klubben er trængt på økonomi og likviditet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i budgettet for 2020-2023 afsat rådighedsbeløb til projektets realisering på 427.000 kr. i 2021 og 2.500.000 kr. i 2022.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/4726

Resume

På baggrund af beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget er der udarbejdet en samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet, som forelægges til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet godkendes med henblik på godkendelse i Byrådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Sundhedskoordinationsudvalget besluttede 30. april 2019 at igangsætte arbejdet med en samarbejdsaftale om IV-behandling med væske og antibiotika.
Viborg Kommunes direktør Mette Andreassen har deltaget i den arbejdsgruppe, som har udarbejdet aftalen.
 
Viborg Kommune har i flere år udført IV-opgaver i borgernes eget hjem med afsæt i en samarbejdsaftale mellem Midtklyngens tre kommuner og Hospitalsenhed Midt i Viborg. Erfaringerne herfra er gode, men den gældende aftale omfatter ikke økonomisk afregning mellem HEM og Viborg Kommune. Samtidig har der været en kraftig udvikling i antallet af IV-behandlinger.
 

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

IV-behandling i de midtjyske kommuner har hidtil været baseret på bilaterale aftaler mellem den enkelte kommune og hospitalet. Den deraf følgende forskellighed i målgrupper, typer af IV-medicin og adgange til IV, der anvendes, matcher ikke den virkelighed, at mange borgere udskrives fra andre hospitaler end deres lokale hospital i klyngen.
 
I 2017 blev der gjort forsøg på at udarbejde en fælles IV-aftale gældende for alle kommuner og hospitaler i Region Midtjylland. Det var på daværende tidspunkt ikke muligt at nå til enighed omkring økonomien i en aftale. Der er nu gjort et nyt forsøg, og en tværsektoriel direktørgruppe har siden sommeren 2019 arbejdet på en ny aftale. Der er nu opnået enighed om et aftaleudkast.
 
IV-behandling er et særligt område, hvor opgaven vil være dyrere at udføre i kommunalt regi end på hospitalet. Imidlertid er der nogle klare fordele for borgerne ved at kunne modtage IV- behandlingen i nærområdet/eget hjem. IV-behandlingen i nærområdet minimerer risikoen for hospitalserhvervede infektioner, kan medvirke til bedre trivsel i form af bl.a. bedre søvn, og sikre borgeren mulighed for at opretholde kontakten til familie, arbejdsplads eller skole.      
 
Aftalen
I bilag 1 fremgår udkastet til en fremtidig samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen omfatter følgende centrale elementer:
 • kommunale sygeplejerskers varetagelse af IV-behandling med væske (isotone væsker, fx saltvand) og antibiotika
 • estimat på 4000 årlige forløb i kommunalt regi i den midtjyske region
 • max. tre daglige doseringer i kommunalt regi
 • estimeret udgift på 16,2 mio. kr. årligt med en 70/30-finansiering mellem region/kommune.
 
Målgruppen for aftalen er alle borgere over tre år, hvor behandlingen er opstartet i hospitalsregi. Det skal være lægefagligt vurderet forsvarligt og hensigtsmæssigt at kunne fortsætte behandlingen i kommunalt regi. Behandlingen i kommunalt regi kan foregå på sundhedsklinik/akutplads/midlertidig plads i kommunen, plejebolig, ældrebolig eller eget hjem. Der arbejdes ligeledes med, at flere borgere skal søges rykket over på tabletbehandling og selvadministration af IV-antibiotika, så at der ikke er brug for hjælp fra kommunen.
 
Det er derfor kun de borgere, der ikke er på tabletbehandling eller selvadministration der vil blive tilbudt IV-behandling i hjemmet. På regionsniveau forventes der at være ca. 4.000 forløb.
 
Det vurderes, at halvdelen er mobile og kan møde op til IV-behandling i nærområdet, og halvdelen har behov for IV-behandling i eget hjem. De borgere, der har mulighed for indenfor en rimelig afstand at transportere sig til eksempelvis en kommunal sygeplejeklinik, sundhedshus eller lignende, skal gøre det. Såfremt de mobile patienter har behov for IV-behandling om aftenen, vurderer kommunen behovet for, at dette sker i eget hjem og kører ud til borgeren, hvis situationen kræver det.
 
Der kan være behov for faglig kompetenceudvikling af de kommunale sygeplejersker i forhold til f.eks. brugen af pumpe til indgift. Kompetenceudvikling vil foregå i regi af klyngesamarbejderne.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Sundhedskoordinationsudvalget skulle den 12. marts 2020 have godkendt samarbejdsaftalen. Dette møde blev aflyst, på grund af situationen omkring Covid-19. I stedet er samarbejdsaftalen sendt til skriftlig godkendelse hos Sundhedskoordinationsudvalget, hvor en godkendelse eller det modsatte forventes at være tilgængeligt fredag den 20. marts 2020, det vil sige efter dagsorden Social- og Sundhedsudvalget er afsendt.
Aftalen bliver herefter sendt til godkendelse i de 19 midtjyske kommuner og i regionsrådet i marts april med henblik på, at samarbejdsaftalen implementeres fra 1. maj 2020. Med en opstart 1. maj 2020 vil der stadig være en række forhold, som ikke endnu vil være fuldt ud på plads. Blandt andet vil der være en overgangsperiode fra 1. maj 2020 til primo september, hvor registrering og afregning af IV behandlinger i kommunalt regi vil foregå håndholdt. Der vil inden 1. maj 2020 foreligge en endelig beskrivelse af den håndholdte procedure. Det er forventningen, at der primo september vil være en teknisk løsning klar til afregning.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Aktuelt er det vanskeligt at gennemskue i hvilket omfang kommunen vil blive kompenseret af regionen grundet aftalens bagvedliggende afregningsprincipper i forhold til ydelser. Forvaltningen foreslår derfor, at udvalget forelægges en evaluering af aftalen og niveauet af kompensation efter et halvt års drift.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/64750

Resume

Byrådet afsatte i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 4 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021 til finansiering af en merudgift på 8 mio. kr., der vedrører ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj. Der søges nu om frigivelse af de 8 mio. kr. med henblik på gennemførelse af ombygningen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen Vibohøj fase 2 og 3 forhøjes med 8.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2020 og 4.000.000 kr. i 2021 (i 2020-priser), og
 
2. at udgiften på 4.000.000 kr. i 2020 og 4.000.000 (i 2020-priser) i 2021 finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet Færdiggørelse af Vibohøj

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen Vibohøj fase 2 og 3 forhøjes med 8.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2020 og 4.000.000 kr. i 2021 (i 2020-priser), og
 
2. at udgiften på 4.000.000 kr. i 2020 og 4.000.000 (i 2020-priser) i 2021 finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet Færdiggørelse af Vibohøj.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj er planlagt i tre faser, hvoraf fase 1 blev gennemført i 2016.
 
Byrådet besluttede på mødet den 20. juni 2018 (sag nr. 15) at frigive anlægsmidler til fase 2 og 3 af ombygningen med henblik på gennemførelse i 2019.
 
Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 31. januar 2019 (sag nr. 3) præsenteret for et revideret forslag til ombygningens fase 2 og 3, da projekteringen viste, at det ikke var muligt at gennemføre den plan for ombygning af forsorgshjemmet Vibohøj, som byrådet godkendte den 20. juni 2018. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede det reviderede forslag på mødet den 20. februar 2019 (sag nr. 15) og besluttede at tilbagesende sagen til Social- og Sundhedsudvalget.
 
På mødet den 24. april 2019 (sag nr. 8) besluttede byrådet at godkende model 2B for ombygningen af Vibohøj og igangsætte projektet straks, idet der tages endelig stilling til merudgiften på 8 mio. kr. i forhold til de allerede afsatte anlægsmidler ved budgetlægningen for 2020-2023.
 
I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 blev der afsat 4 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021 til finansiering af den merudgift på 8 mio. kr., der vedrører ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj. Byrådet godkendte budget 2020-2023 på mødet den 4. november 2019 (sag nr. 2).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj efter model 2B indebærer:
 • Nyopførelse af 14 boliger
 • Sammenlægning af værelser på 1. sal i den eksisterende værelsesfløj i 2 plan til større boliger med egen indgang, køkken og bad (D)
 • Ombygning af afrusningsstuer (B)
 • Renovering af lokaler til administration, sygepleje og samtale i stueetagen i den eksisterende værelsesfløj i 2 plan (D)
 • Nedbrydning af herberg og dele af værelsesfløj i 1 plan (A, F).
 • Ombygning løser utidssvarende forhold vedr. arbejdsmiljø (sikkerhed og indeklima).
 
Bogstaver i parentes i ovenstående beskrivelse af model 2B henviser til bygningernes betegnelser i bilag 1.
 
Anlægsudgift for model 2B er 21,7 mio. kr. Der er tidligere frigivet 13,7 mio. kr., og der søges nu om frigivelse af de resterende 8 mio. kr. med henblik på gennemførelse af ombygningen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Selve ombygningen forventes igangsat 1. september 2020 og færdig 1. september 2021. Derefter vil der være nedbrydning indtil årsskiftet 2021/2022. 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/40271

Resume

Byrådet har besluttet, at der skal opføres en ny skole og hal i Overlund kaldet Lysningen. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt. Der har været 4 ugers idéfase i perioden fra den 21. november til den 19. december 2019, og der blev holdt et borgermøde den 2. december 2019 på Overlund Skole.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 511 samt forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 511 og tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 511 og tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. november 2019 (sag nr. 6) at igangsætte planlægningen og idéfase.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. februar 2020 (sag nr. 10) at fortsætte planlægningen og svare på høringssvar fra idéfasen.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring

Idéfase

Der har været 4 ugers idéfase i perioden fra den 21. november til den 19. december 2019, og der blev holdt et borgermøde den 2. december 2019 på Overlund Skole. Der kom 10 høringssvar.
 
Høringssvarene er behandlet i Teknisk Udvalg den 29. januar 2020 (sag nr. 7) og på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. februar 2020 (sag nr. 10).
 
Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er primært omfattet af lokalplan nr. 62A, som giver mulighed for begrænset byggeri syd for Overlundhallen. En mindre del af planområdet er omfattet af lokalplan nr. 95, som udlægger området til institutionsformål i 2 etager.
 
Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af:
Kommuneplanramme: VIBØ.A1.03 område til offentlige formål (almen service).
Kommuneplanramme: VIBØ.R2.02 udlagt til rekreative områder.
Kommuneplanramme: VIBØ.A1.06 område til offentlige formål (almen service).
Kommuneplanramme: VIBØ.B4.05 område udlagt til boligområde.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder, hvad angår anvendelse, omfang og afgrænsning.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 511 og et udkast til forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 2.
 

Forslag til lokalplan nr. 511

Lokalplanforslaget udlægger området til offentlige formål og giver mulighed for skole, idrætshal, fritidstilbud og lignende. Vejadgang sker fra Gl. Randersvej.
 
Der defineres to sammenhængende byggefelter i en afstand af 25 og 70 meter til vejskel mod Gl. Randersvej, hvor der kan bygges i op til henholdsvis 4 etager/20 meter og 5 etager/25 meters højde. Mod adgangsvejen mod øst har byggefelterne ligeledes en afstand på 25 meter, mens der til den øvrige lokalplanafgrænsning skal holdes en afstand på 10 meter.
 
Der kan indenfor byggefelterne etableres et bruttoetageareal på op til 24.000 m² svarende til ca. 55 % for området som helhed.
 
I forslag til igangsætning og idéfasen var den maksimale højde sat til 24 meter, mens bebyggelsesprocenten var sat til 50 %. Med den i forslag til lokalplan fastsatte minimumsafstand til Gl. Randersvej vurderes disse ændringer at være mindre væsentlige for områdets karakter.
 
Principper for vejadgange samt stiforbindelser i lokalplanområdet fremgår af lokalplanforslaget, ligesom krav til parkering er defineret. Desuden skal planen sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken og trafiksikkerheden i området. Dette sker ved krav om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Gl. Randersvej samt krav om stiforbindelser til og fra området. Derudover planlægges der sideløbende med lokalplanprocessen trafikale tiltag i området. Dette omfatter tilføjelse af en ekstra rampe til cykeltunnelen ved Randersvej, udbygning af cykelsti på Gl. Randersvej vest for området samt eventuelt yderligere hastighedsdæmpende tiltag på Gl. Randersvej. Disse fremlægges i separat sag, men er nævnt under økonomiske forhold og konsekvenser.
 

Forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2029

Med forslaget udlægges et nyt rammeområde, VIBØ.A1.07_T30, hvor der kan planlægges for offentlige formål som f.eks. skole, SFO, idrætshal mv. Bebyggelsen kan opføres i op til 5 etager og 25 meters højde, mens bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke må overstige 60 %.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 

Arkitektur

Principper for planlægningen sikrer, at den nye bebyggelse indpasses i området. Dette kommer blandt andet til udtryk i forhold til bebyggelsens højde, som tillades højere, jo længere man kommer fra Gl. Randersvej. Desuden defineres en minimumsafstand til Gl. Randersvej på 25 meter, så byggeriet ikke kommer til at fremstå unødig bombastisk i området.
 

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der i idéfasen og processen omkring udarbejdelse af projektet er blevet afholdt borgermøde og borgerinddragelse.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra ultimo april 2020 til medio juni 2020. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i august 2020 med henblik på endelig vedtagelse.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udover udgifter til etablering af skole og hal forventes der udgifter for Viborg Kommune, for så vidt angår:
 • forlængelse af dobbeltrettet fællessti på Gl. Randersvej fra Spangsbjerg Alle til Klostermarken,
 • etablering af rampe øst for tunnelen under Randersvej mellem Skolevej og Tværvej,
 • etablering af hastighedsdæmpende forareal med helleanlæg på Gl. Randersvej umiddelbart foran skolen, og
 • etablering af vejbump på Gl. Randersvej henholdsvis øst og vest for skolens forareal.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til kommuneplanen.
 
Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/8900

Resume

Viborg Kommune yder fra puljen Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedringer støtte til at forbedre eller sikre bevaringsværdige bygninger i Bjerringbro og Viborg, samt bygninger omfattet af en bevarende lokalplan. Staten har tidligere støttet formålet, men siden 2019 er der ikke afsat statslige midler til Den ordinære ramme, hvorfor det nu er op til kommunerne selv at finansiere formålet.
 
Der er afsat midler på Kommunens budget i 2020, som hermed søges frigivet, således der kan tildeles støtte til renoveringsarbejder til bevaringsværdige bygninger.
 
Desuden foreslås det, at retningslinjerne tilføjes en enkelt ændring, således Kommunen i en helt konkret bevaringsansøgning kan give støtte til bevaringsværdige bygninger, som indgår i en høj bygningskultur sammenhæng - udenfor Viborg og Bjerringbro og bevaringsplanområder.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
1. at retningslinjerne tilrettes, således det også bliver muligt at støtte bevaringsværdige bygninger, som indgår i en høj bygningskultur sammenhæng udenfor Viborg og Bjerringbro og bevaringsområder.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 490.000 kr. til kontoen Byfornyelse og boligforbedring 2020 med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at udgiften på 490.000 kr. i 2020 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2020

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at retningslinjerne tilrettes, således det også bliver muligt at støtte bevaringsværdige bygninger, som indgår i en høj bygningskultur sammenhæng udenfor Viborg og Bjerringbro og bevaringsområder.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 490.000 kr. til kontoen Byfornyelse og boligforbedring 2020 med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at udgiften på 490.000 kr. i 2020 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

På budgettet er der årligt afsat 490.000 kr. i årene 2020-2023 til Ramme til byfornyelse og boligforbedring.
 
Derudover forventes der overført i alt 1.100.000 kr. fra tidligere år på kontoen Ramme til byfornyelse og boligforbedring ved godkendelse af regnskabet 2019, der ikke er disponeret. Dette beløb kan søges frigivet senere, hvis der indkommer flere ansøgninger end årets afsatte budgetbeløb kan honorere.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Kommunen kan, jf. Byfornyelsesloven, godkende en byfornyelsesbeslutning for en given bygning og støtte et renoveringsprojekt med kontant støtte. I Viborg Kommune har der igennem mange år været tradition for at arbejde med byfornyelsesprojekter, for at støtte op om de mange bevaringsværdige ejendomme i Kommunen. Staten har indtil 2019 udmeldt en ramme, som kommunerne kunne ansøge om at få del i, men med lovændringen ultimo 2017, er det op til Kommunerne selv at finansiere fra 2019
 
Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 1. maj 2019 at der fortsat skal tildeles støtte til renoveringsarbejder til bevaringsværdige bygninger (sag nr. 11)
 
 
Viborg Kommune har modtaget henvendelser om støtte til bevaringsværdige bygninger, som forvaltningen vurderer bør støttes. Med frigivelse af dette beløb til Den ordinære ramme er det muligt at støtte disse renoveringsarbejder.
 
Forvaltningen fastlægger omfanget af de støtteberettigede arbejder og den kontante støttes størrelse.
 
Forvaltningen foreslår, at der frigives en anlægsudgiftsbevilling på 490.000 kr. med rådighedsbeløb i 2020. Udgiften finansieres af det afsatte beløb på kontoen ramme til byfornyelse og boligforbedring.
 
Desuden foreslås det, at retningslinjerne tilføjes en enkelt ændring, således Kommunen i en helt konkret bevaringsansøgning kan give kontant støtte udenfor Viborg og Bjerringbro og bevaringsplanområder, såfremt bygningen/bygningerne indgår i en høj bygningskultur sammenhæng. Se de reviderede retningslinjer i bilag 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Puljen søges anvendt løbende over året ved konkrete henvendelser samt ved screening i forbindelse med byggesagsbehandling.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/5289

Resume

Kommunens salthal på Katmosevej 4-8, Viborg har en lille kapacitet og lever ikke op til krav om sikker drift. Renovering og udvidelse af salthallen er således optaget på kommunens investeringsoversigt i 2020-2023 med rådighedsbeløb i 2020.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.726.000 kr. til kontoen Renovering/udbygning af salthal ved Park og Vej med rådighedsbeløb i 2020,
 
2. at udgiften på 1.726.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet, og
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.726.000 kr. til kontoen Renovering/udbygning af salthal ved Park og Vej med rådighedsbeløb i 2020, og
 
2. at udgiften på 1.726.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Salthallen hos Park og Vej på Katmosevej 4-8, Viborg, er opført i 1978. Hallen er opført af tidligere Viborg Kommune. Hallen blev etableret med henblik på at forsyne to saltruter. Efter budgetlægningen for 2020-2023 er der indgået en ny aftale med Vejdirektoratet om drift og leje af Farvervej 25, Viborg.
 
Det tidligere Viborg Amt drev materielgård på Farvervej 25.
 
På nuværende tidspunkt læsser Vejdirektoratet salt på Farvervej 25 til saltning af områdets statsveje. Viborg Kommune har siden kommunesammenlægningen været lejer af værksted m.v. på Farvervej 25 til vedligeholdelse af kommunens vintermateriel.
 
Med virkning fra 1. januar 2020 er der indgået en ny 5-årig aftale med Vejdirektoratet om leje af Farvervej 25. Den ny aftale indebærer, at kommunen er driftsherre på hele ejendommen og servicerer mod betaling Vejdirektoratet med håndtering af saltlager. Aftalen åbner mulighed for, at kommunen kan betjene sine klasse 1 ruter med salt fra Farvervej 25. 6 ruter er klassificeret som klasse 1 ruter (præventiv saltning).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Kommunens salthal på Katmosevej 4-8 har en kapacitet på ca. 800 ton. I dag leveres salt til 24 rene saltruter (kørebaner). Der er endvidere 35 stiruter, hvor der spredes en blanding af sand og salt. Blandingen består af 20 % salt og 80 % sand.
Kapaciteten på lageret er begrænset i forhold til behovet. Lageret vil således kunne tømmes i løbet af en weekend, hvis der opstår et behov for saltning ud over 5-6 gange afhængig af saltmængde pr. gang.
 
Der har ikke været eksempler i de senere år på, at lageret er gået tomt, men der er eksempler på, at det har været tæt på, skønt der ikke har været strenge vintre.
 
Vejrlig med temperaturer omkring frysepunktet og megen fugt kræver mange saltninger og kan derfor udgøre en risiko i forhold til lagerets størrelse. I øvrigt vil knaphed i forsyninger fra leverandørside ud fra en logisk betragtning først ramme de små lagre. Det har været en udfordring i begyndelsen af den løbende kontraktperiode for saltleverance, at der var knaphed på forsyning.
 
Kapaciteten er også lav til sammenligning med den kapacitet, som andre kommuner råder over, når det sættes i forhold til samlede vejstrækninger som saltes.
 
Den nye lejeaftale på Farvervej 25 kan lette trykket på den samlede saltkapaciteten i et begrænset omfang, hvis 6 klasse 1 ruter betjenes herfra.
 
Det skal bemærkes, at aftalen på Farvervej 25 kun er 5-årig, ligesom Vejdirektoratet har et ønske om at afhænde ejendommen.
 
Hvis det viser sig efter at tilbygning har fundet sted, og mens kommunen er lejer af Farvervej 25 at der periodevis er ledig kapacitet i saltbygningen på Katmosevej, så kan den anvendes som maskinhal for bl.a. vintermateriel. Der vil være en rumdeling i bygningen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Arbejdet forventes udført i 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes ingen afledte driftsudgifter.
 

Juridiske og planmæssige forhold

I henhold til "Lov om offentlige veje, § 62, har Viborg Kommune pligt til at træffe foranstaltning mod glat føre.
 

Sagsid.: 20/9071

Resume

Grundfos ønsker at udbygge og etablere p-plads ved Poul Due Jensens Vej 24-40 i Bjerringbro som medfører etablering af ændret krydsudformning på Poul Due Jensens Vej ved den nye indkørsel til p-pladsen. Denne sag vedrører et nyt signalkryds på Poul Due Jensens Vej, som Grundfos finansierer.   

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der igangsættes detailprojektering af signalkrydset som vist på skitsetegning i bilag 1.
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.715.000 kr. til kontoen Signalkryds Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro med rådighedsbeløb på 3.375.000 kr. i 2020 og 340.000 kr. i 2021.
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.715.000 kr. til kontoen Signalkryds Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro med rådighedsbeløb på 3.375.000 kr. i 2020 og 340.000 kr. i 2021,
 
4. at finansiering af nettoudgiften på 35.000 kr. i 2021 og frem til dækning af drift af signalanlægget indgår i budgetlægningen for 2021-2024, og
 
5. at der arbejdes videre med salg til Grundfos af den del af vejarealet som bliver overflødig vejareal i forbindelse med nærværende projekt, og som er beliggende lige syd for Poul Due Jensens Vej, idet arealet kan anvendes til P. plads for Grundfos.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der igangsættes detailprojektering af signalkrydset som vist på skitsetegning i bilag 1,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.715.000 kr. til kontoen Signalkryds Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro med rådighedsbeløb på 3.375.000 kr. i 2020 og 340.000 kr. i 2021,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.715.000 kr. til kontoen Signalkryds Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro med rådighedsbeløb på 3.375.000 kr. i 2020 og 340.000 kr. i 2021,
 
4. at finansiering af nettoudgiften på 35.000 kr. i 2021 og frem til dækning af drift af signalanlægget indgår i budgetlægningen for 2021-2024, og
 
5. at der arbejdes videre med salg til Grundfos af den del af vejarealet som bliver overflødig vejareal i forbindelse med nærværende projekt, og som er beliggende lige syd for Poul Due Jensens Vej, idet arealet kan anvendes til P. plads for Grundfos.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede på møde den 31. oktober 2018 (sag. nr. 9), at forvaltningen måtte meddele Grundfos, at der forventeligt ville blive stillet krav om etablering af et signalkryds, hvis selskabet ville udbygge de eksisterende parkeringsmuligheder syd for Poul Due Jensens Vej.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på deres møde den. 19. februar 2020 (sag nr. 23), at meddele tilladelse til planforslaget angående mulighed for etablering af 150 p-pladser syd for Poul Due Jensens Vej.
 

Inddragelse og høring

Der har været løbende dialog med Grundfos vedrørende signalkrydset og der sikres, at signalkrydset sammentænkes med Grundfos nye P-plads.
 

Beskrivelse

På Poul Due Jensens Vej er der sammenfletning fra to til et spor nær den nye p-plads og nær den nuværende indkørsel mod nord til Grundfos hovedindgang. Umiddelbart ud for den eksisterende overkørsel til Poul Due Jensens Vej, (se bilag 1) er placeret en venstresvingsbane, som trafikanter til Grundfos benytter. Trafikanter, som skal fra Poul Due Jensens Vej til det ønskede område med parkeringsplads, skal derved krydse en venstresvingsbane samt en bane med ligeudkørende trafik.
 
Når der etableres en parkeringsplads, vil der forventeligt ske en forøgelse af trafik af fodgængere, der krydser Poul Due Jensens Vej for at komme over til Grundfos. Der er ikke etableret en sikker overgang for fodgængere fra den ønskede parkeringsplads over Poul Due Jensens Vej. Det formodes, at fodgængere vil benytte den korteste rute og ikke benytte sig af fodgængerovergangen ved det nærtliggende signalkryds mellem Poul Due Jensens Vej og Jørgens Alle. Poul Due Jensens Vej er en meget trafikeret vej. Årsdøgntrafikken er målet til 5574 i 2019, og det vil således være uhensigtsmæssigt at have en forøget mængde af krydsende fodgængere uden en sikret overgang.
 
Som adgang til den ønskede parkeringsplads bør der i stedet for etableres en ny adgang til et nyt 4-benet signalanlæg med fodgængerfelt, bilag 1. Desuden bør der plantes en bøgepur eller lignende med trådhegn langs Poul Due Jensens Vej. Herved sikres det, at krydsende fodgængere benytter fodgængerfeltet.
 
Der vil i forbindelse med etablering af p-plads syd for Poul Due Jensens Vej være behov for Grundfos skal erhverve kommunalt udlagt vejareal på ca. 1000-1050 m2 jævnfør det skitserede på bilag 2.

Alternativer

Der kunne alternativt etableres almindelig indkørsel med svingbane og restriktioner såsom højre ind/højre ud, men forvaltningens vurdering er, at presset i spidstimen vil medføre risiko for tilbagestuvning til tilstødende signalkryds og trafiksikkerhedsproblemer ifm. afvikling af trafikken i spidstimen.
 

Tidsperspektiv

Arbejdet udføres primært i 2020 og asfaltslidlag udføres i 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det etablerede signalkryds ventes at medføre afledt drift til drift af signalanlæg på 35.000 kr. Dette beløb medtages i budgetlægningen. 
 
Anlægsoverslag Signalkryds
2020 (kr.)
2021 (kr.)
Administration
130.000
10.000
Rådgivning
335.000
 
Signal
750.000
 
Gadelys
100.000
 
Miljøundersøgelser + Arkæologi
20.000
 
Opmåling og skel
20.000
 
Anlægsudgifter
1.700.000
300.000
Udforudseete udgifter ca. 10 %
320.000
30.000
I alt
3.375.000
340.000
Anlægsudgiften afholdes af Grundfos A/S.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/20242

Resume

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse for en ny motorvejsforbindelse på strækningen Give Billund Haderslev. VVM-redegørelsen er i offentlig høring frem til 15. maj 2020.
 
Teknisk Udvalg drøftede indledningsvist VVM-undersøgelsen på mødet 26. februar 2020 (sag nr. 9). Da forundersøgelsen for en ny midtjysk motorvej på strækningen Give Viborg Hobro netop var blevet offentliggjort, ønskede udvalget at udsætte sagen til et ekstraordinært udvalgsmøde.
 
På mødet ønskes en fortsat drøftelse af VVM-undersøgelsen med henblik på en eventuel indgivelse af høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg drøfter sagen og tager stilling til forvaltningens forslag til høringssvar, der vedlægges som bilag 3, og
 
2. at forslag til høringssvar sendes til godkendelse i byrådet.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til høringssvar godkendes
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Kai O. Andersen stemmer imod og fremfører i den forbindelse følgende bemærkning:
 
SF foreslår følgende forslag medtaget som en ekstra pind til udkastets bemærkninger og forslag til den videre proces:
 
 • endvidere opfordrer Viborg Byråd til, at der som alternativ løsning undersøges muligheden for at udvide rute 13 til en 2+1 og 2+2 hovedvej i det nuværende tracé med enkelte omfartsveje uden om få mindre bysamfund

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe og Flemming Gundersen stemmer imod og fremfører i den forbindelse følgende bemærkning:
 
SF foreslår følgende forslag medtaget som en ekstra pind til udkastets bemærkninger og forslag til den videre proces:
 
 • endvidere opfordrer Viborg Byråd til, at der som alternativ løsning undersøges
muligheden for at udvide rute 13 til en 2+1 og 2+2 hovedvej i det nuværende tracé
med enkelte omfartsveje uden om få mindre bysamfund
 

Sagsfremstilling

Historik

Sagen blev drøftet på det seneste møde i Teknisk Udvalg den 26. februar 2020 (sag nr. 9).
 
Forud for VVM-undersøgelsen er der i 2013 og 2016 gennemført planlægningsundersøgelser (strategiske undersøgelser), der på et meget overordnet niveau belyser en række forskellige placeringer af en ny midtjysk motorvej. De strategiske undersøgelser omfattede løsninger for hele strækningen fra Hobro til henholdsvis Vejle syd og Christiansfeld. En løsning vest om Billund var ikke en del af de strategiske undersøgelser.

Inddragelse og høring

VVM-undersøgelsen er fremlagt i offentlig høring. Høringsfristen er forlænget til 15. maj 2020.
Der har tidligere været gennemført en indledende idéfase i sommeren 2017.

Beskrivelse

Formålet med en ny nord - sydgående motorvej gennem Jylland er dels at skabe forbedrede vejforbindelser i Jylland, dels at aflaste rute 13 fra Vejle mod Viborg og E45 fra Haderslev og nordpå.
 
Vejdirektoratet har gennemført en VVM-undersøgelse, der beskriver og vurderer de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af en ny motorvej. I VVM-undersøgelsen indgår forslag til en motorvejsforbindelse mellem Give og Haderslev i en korridor henholdsvis vest og øst om Billund. VVM-undersøgelsen er vedlagt som bilag 1.
 
VVM-undersøgelsen belyser 6 alternative linjeføringer af en ny midtjysk motorvej. I den nordlige del af projektstrækningen kan motorvejen enten forløbe vest eller øst om Billund, og i syd kan en ny motorvej tilsluttes Sønderjyske motorvej enten ved Haderslev, Christiansfeld eller Taps. Desuden omfatter undersøgelsen en variant øst om Vandel ved Billund. Alle linjeføringerne har sammenfaldende forløb på dele af strækningerne.
 
De undersøgte forslag til en ny motorvej er mellem 70 og 83 km lange.
 
Trafikale effekter
Der er gennemført beregninger af de trafikale effekter, herunder betydningen af en videreføring af motorvejen fra Give til den eksisterende motorvej nord for Hobro.
Hvis der ikke anlægges en ny midtjysk motorvej fra Haderslev til Give, viser en fremskrivning af trafikken fra 2015 til 2030, at trafikken på E45 på Vejlefjordbroen stiger med 35% og med 33% og 31% hhv. nord og syd for Kolding.
 
En ny midtjysk motorvej fra Haderslev til Give forventes at få en trafik på mellem 10.300 og 24.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn i 2030 afhængig af, hvilket alternativ og hvilken delstrækning, der er tale om. De største trafikniveauer forventes på alternativer, der går øst om Billund, mens alternativer der går vest om Billund generelt har lidt lavere trafikmængde.
 
Beregningerne viser, at E45 aflastes mest ved alternativet Øst 2, hvor strækningen syd for Kolding aflastes med 13.400 køretøjer i et hverdagsdøgn og Vejlefjordbroen aflastes med 5.000 køretøjer i et hverdagsdøgn.
 
Hvis alternativet Øst 2 kombineres med en ny motorvej fra Give videre mod E45 nord for Hobro via Viborg (Øst 2+), forventes der større trafikmængder på den nye motorvej, mellem 22.100 og 28.600 køretøjer pr. hverdagsdøgn. E45 ved Vejle og Kolding aflastes med den dobbelte trafikmængde i forhold til alternativet uden en videreførelse mod Hobro.
 
Det skal bemærkes, at de trafikale effekter af en eventuel videreførelse af motorvejen nord for Give til Hobro ikke er beregnet for de øvrige forslag. Det fremgår af VVM-undersøgelsen, at det forventes, at de tilsvarende vil tiltrække øget trafik, hvis motorvejen videreføres mod nord fra Give til Hobro.
 
For yderligere beskrivelse af konsekvenserne ved realisering af en ny midtjysk motorvej henvises til VVM-undersøgelsen.
 
Forundersøgelse Give Hobro
Parallelt med VVM-undersøgelsen er der foretaget en forundersøgelse af den nordlige del af en midtjysk motorvej på strækningen fra Give til Hobro. Forundersøgelsen er vedlagt som bilag 2.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Når høringsperioden er afsluttet, udarbejder Vejdirektoratet en indstilling til transportministeren med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen til, om projektet skal gennemføres via en anlægslov.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forslagene øst om Billund har generelt en bedre samfundsøkonomi end forslagene, der går vest om Billund. Alternativet Øst 1 er det eneste forslag med en positiv nutidsværdi og en intern rente på 3,9 %, men resultatet for alternativet Øst 2 ligger tæt på med en intern rente på 3,7 %. Synergien med en motorvej nord for Give løfter samfundsøkonomien for motorvejen syd for Give.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/1076

Resume

Forvaltningen foreslår, at en dele af det område ved Middagshøjvej 52 i Viborg Baneby lejes af DSB og indrettes til offentlig p-plads med henblik på at afbøde det parkeringspres, der forventes at blive i den nordlige del af banebyområdet op mod biblioteket, stationsområdet og Midtbyens Gymnasium.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om udvalget vil indstille til byrådet,
 
1. at der indgås aftale med DSB om leje af 2.200 m2 af Middagshøjvej 52 for en årlig leje på 200.000 kr.,
 
2. at udgiften til leje af Middagshøjvej 52 på 133.000 kr. i 2020 finansieres indenfor trafikområdets driftsbevillinger,
 
3. at udgiften til leje af Middagshøjvej 52 på 210.000 kr. (indekseret) i 2021 afsættes på forslaget til driftsbudget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2021-2024,
 
4. at arealet istandsættes for 320.000 kr., med belægningssten og/eller grus, så der kan parkeres på det,
 
5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 320.000 kr. til kontoen Parkeringspladser, Middagshøjvej 52 med rådighedsbeløb på 320.000 kr. i 2020,
 
6. at anlægsudgiften på 320.000 kr. i 2020 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen Banebroen i Viborg Baneby, og
 
7. at Forvaltningen forelægger sagen på ny primo 2021 med henblik på politisk stillingtagen til fortsat leje af p-pladsen i de følgende år efter 2021, idet der er mulighed for, at lejeaftalen kan ophøre med udgangen af 2021, hvis det ønskes.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der indgås aftale med DSB om leje af 2.200 m2 af Middagshøjvej 52 for en årlig leje på 200.000 kr.,
 
2. at udgiften til leje af Middagshøjvej 52 på 133.000 kr. i 2020 finansieres indenfor trafikområdets driftsbevillinger,
 
3. at udgiften til leje af Middagshøjvej 52 på 210.000 kr. (indekseret) i 2021 afsættes på forslaget til driftsbudget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2021-2024,
 
4. at arealet istandsættes for 320.000 kr., med belægningssten og/eller grus, så der kan parkeres på det,
 
5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 320.000 kr. til kontoen Parkeringspladser, Middagshøjvej 52 med rådighedsbeløb på 320.000 kr. i 2020,
 
6. at anlægsudgiften på 320.000 kr. i 2020 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen Banebroen i Viborg Baneby, og
 
7. at Forvaltningen forelægger sagen på ny primo 2021 med henblik på politisk stillingtagen til fortsat leje af p-pladsen i de følgende år efter 2021, idet der er mulighed for, at lejeaftalen kan ophøre med udgangen af 2021, hvis det ønskes.
 
 
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

Alle ejendomme i Banebyen er anlagt med reduktion i antal krævede p-pladser på grund af. stationsnærhed.
 
Det gælder også Midtbyens Gymnasium, der åbner i marts/april 2020 afhængigt af Corona epidemien. Der forventes et pres på de offentlige p-pladser på Hovedbiblioteket og Stations­pladsen, når de studerende og lærerne møder ind.
 
Forvaltningen har derfor undersøgt muligheden for at købe eller leje Middagshøjvej 52 af DSB. Grunden er på ca. 4.753 m2, og ligger mellem Indre Ringvej og Vilhelm Ehlers Alle.
 
Købsprisen for Middagshøjvej 52 bliver meget høj for en p-plads, da kommuneplanen udlægger arealet til centerområde med en bebyggelsesprocent på 175%.
 
Lejeudgiften pr. m2 er tilsvarende høj, når arealet skal bruges til p-plads. Forvaltningen har derfor udpeget ca. 2.200 m2 af grunden, der egner sig bedst til p-plads, og som ligger tættest på Vilhelm Ehlers Alle. DSB har oplyst en lejepris på 200.000 kr. pr. år for de 2.200 m2 Det vil give ca. 81 p-pladser, som vist i bilag 1.
 
Der anlægges fortov på sydsiden af Vilhelm Ehlers Alle, så der skabes gangforbindelse mellem Middagshøjvej 52 og Hærvejsbroen. Hærvejsbroen støder op til Midtbyens Gymnasium.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Viborg Kommune kan leje grunden fra 1. maj 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune kan leje de 2.200 m2 for 200.000 kr. pr. år. Lejen indeksreguleres.
 
Det vil koste ca. 320.000 kr. at anlægge parkeringspladsen. Det udnyttes, at dele af arealet allerede ligger med belægningssten. Resten af parkeringsarealet anlægges med belægningssten og/eller grus.
 
 
Udgifter til drift og vedligeholdelse af parkeringspladsen afholdes over driften under politikområdet Trafik.
 
Udgiften til leje af arealet vil for 2020 i givet fald blive afholdt over driftsbudgettet på politikområdet Trafik ved reduktioner på andre konti. For 2021 foreslås, at udgiften til lejen indgår i den igangværende budgetlægning, og er derfor beskrevet i budgethæftet, som også er forelagt Teknisk Udvalg under andet punkt på det møde.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Matr.nr. 620k, Viborg Markjorder er omfattet af kommuneplanens rammeområde VIBM.C1.20_T17, der udlægger området til centerområde. Anvendelsen fastlægges til boliger, kontor- og serviceerhverv samt offentlige formål. Bebyggelse i området må opføres i 3-4 etager. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 175%.
 
Bilag

Sagsid.: 19/36708

Resume

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv. skal kommunens årsregnskab aflægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet, så årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj det følgende år.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommunes årsregnskab for 2019 godkendes til afgivelse til revisionen,
 
2. at anlægsregnskaberne for de i bilag nr. 2 oplistede afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. godkendes, og
 
3. at udstykningsregnskaberne for de i bilag nr. 3 oplistede afsluttede udstykninger godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommunes årsregnskab for 2019 godkendes til afgivelse til revisionen,
 
2. at anlægsregnskaberne for de i bilag nr. 2 oplistede afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. godkendes, og
 
3. at udstykningsregnskaberne for de i bilag nr. 3 oplistede afsluttede udstykninger godkendes.
 

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev orienteret om regnskabsresultatet på mødet den 11. marts 2020 (Sag nr. 13). Fagudvalgene er på møderne i uge 13 i marts 2020 orienteret om regnskabsresultatet for deres respektive områder.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune aflægger et udgiftsbaseret årsregnskab svarende til kravene i budget- og regnskabssystemet for kommuner.
 
Overførsler af drifts- og anlægsbeløb
Overførsler af ikke forbrugte bevillinger i 2019 behandles i en særskilt sag på dagens møde. Årsregnskabet med tilhørende noter er udarbejdet under forudsætning af, at overførslerne bliver godkendt som indstillet i sagen.
 
Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2019 kan sammenfattes således:
 
Regnskabsresultat
Regnskabet 2019 viser et overskud før anlæg og afdrag på lån mv. på 297 mio. kr.
I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 185 mio. kr.
 
Resultatet før anlæg og afdrag på lån mv. er kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifterne og renter. Byrådet har en målsætning om et overskud på 250 mio. kr.
 
Overskuddet skal bl.a. finansiere kommunens anlægsudgifter. Viborg Kommune har i 2019 afholdt skattefinansierede anlægsudgifter på netto 207 mio. kr.
 

Kommentarer til regnskabsresultatet

Set i lyset af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning i juni måned 2019 om tilbageholdenhed er det et meget tilfredsstillende regnskab som viser, at der samlet set fortsat er styr på driften.
 
De 3 politiske målsætninger ift. resultat, anlægsudgifter og likviditet er overholdt med undtagelse af anlægsudgifterne på 207 mio. kr. med målsætning om 225 mio. kr.
 
Der er realiseret 99,1% af oprindeligt budget i 2019 på serviceudgifterne og når der ses bort fra den ikke forbrugte bufferpulje til at imødegå sanktioner på 15 mio. kr. er procenten tæt på 100.
 
Serviceudgifterne svarer næsten til forventningerne den 30. september mindreforbrug på 22 mio. kr. svarende til 0,5%.
 
Driftsoverførslerne er væsentligt lavere i forhold til tidligere år og anlægsoverførslerne falder også lidt, men niveauet er her fortsat betydeligt.
 
Både den gennemsnitlige og disponible likviditet har været faldende i 2019 og forventes at falde yderligere i budgetperioden 2020-2023.
 

Resultatet af driften fordeler sig således:

Mio. kr.
(minus = indtægter/over- skud)
 
Budget
 Regnskab
Afvigelse
Oprindelig 2019
Korrigeret 2019
Regnskab 2019
I forhold til korr. budget
I forhold til opr. budget
Skatter og generelle tilskud
-5.918
-5.916
-5.920
-4
-2
Serviceudgifter
4.252
4.296
4.214
-82
-38
Overførselsud-gifter 
1.470
1.452
1.457
5
-13
Driftsudgifter i alt 
5.722
5.748
5.671
-77
-51
Renter
11
-46
-47
-1
-58
Resultat før anlæg og afdrag på lån
 
 
-185
 
 
-214
 
 
-297
 
 
-83
 
 
-112
 
Den væsentligste årsag til det større overskud på 112 mio. kr. er indtægten på 94 mio. kr. vedrørende salg af HMN Naturgas til et privat konsortium, hvoraf de 52 mio. kr. er tilført driftsregnskabet under renter. Med hensyn til forklaringer i øvrigt på forbrug og afvigelser mv. henvises til selve årsregnskabet, der fremgår af bilag 1.
 
Anlægsniveau
Anlægsniveauet i 2019 er fortsat på et højt niveau. Der er afholdt anlægsudgifter i 2019 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) på 207 mio. kr., hvilket er en lille smule mindre end det oprindeligt afsatte budget. I forhold til det korrigerede anlægsbudget (oprindeligt budget inkl. overførsler fra 2018 til 2019) på 278 mio. kr. er der et mindreforbrug på 71 mio. kr.
 
Anlægsniveauet lever næsten op til byrådets målsætning om anlægsudgifter på mindst 225 mio. kr.
 
Finansiering
Finansieringen udgøres af skatter på -4.420 mio. kr. og generelle tilskud på netto -1.500 mio. kr. svarende til det budgetterede.
 
Likviditetsudvikling
Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen viser, at gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på de likvide konti udgør 451 mio. kr. pr. 31. december. Det er godt 100 mio. kr. mindre end sidste år, men lidt højere end forventningerne i det oprindelige budget for 2019.
 
Byrådets målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet skal være over 200 mio. kr. er således fortsat opfyldt.
 
 
Den disponible likviditet udgør 306 mio. kr. ultimo 2019. Den disponible likviditet er udtryk for, hvor stor en andel af den gennemsnitlige likviditet, der ved årets udgang ikke er bundet i overførte bevillinger fra 2019 til 2020 vedrørende drift og anlæg samt mellemværende med Revas (forsyningsvirksomheder). 
 
    
Gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen
450,9
Overførte driftsbevillinger til 2020
-51,3
Overførte anlægsbevillinger til 2020 (inkl. indskud i Landsbyggefonden)
-89,7
Mellemværende med Revas (- = Revas har penge til gode)
-3,5
Disponibel likviditet
306,4
 
Anlægsregnskaber
For afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt regnskab, mens anlægsregnskaber under 2 mio. kr. kan aflægges som en del af årsregnskabet.
 
Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. fremgår af bilag nr. 2.
 
Der er herudover udarbejdet regnskaber for afsluttede udstykningsområder. En del af de afsluttede områder vedrører udstykninger tilbage fra de tidligere kommuner, der i dag er en del af Viborg Kommune. Udstykningsregnskaberne er vist i bilag nr. 3.
 
Udvikling i restancer
Viborg Kommune har pr. 31. december 2019 samlede restancer på 72,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,6 mio. kr. i forhold til 2018. Af den samlede restance på 72,7 mio. kr. er 12,4 mio. kr. statens andel, hvilket giver en nettorestance på 60,3 mio. kr.
 
Der foretages afskrivning af tilgodehavender, hvis Viborg Kommune eller SKAT ikke længere har mulighed for at opkræve restancerne. Der er i 2019 afskrevet 5,0 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. er statens andel, så kommunens nettotab er 4,3 mio. kr.
 
I januar 2017 vedtog folketinget en ny lov, der gav kommunerne retten til inddrivelse af fortrinsberettigede kommunale krav tilbage fra SKAT, heriblandt ejendomsskat. Dette har betydet, at Viborg kommune selv har haft opgaven med at opkræve restancerne vedrørende ejendomsskat siden februar 2017. Det har resulteret i, at restancen på ejendomsskat er faldet med 2,5 mio. kr. fra 2016 til 2019.
 
En uddybende forklaring af udviklingen i restancerne fremgår af bilag nr. 4.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/36708

Resume

Med udgangspunkt i principperne for overførsel af over- og underskud på driften, ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger i 2019 på 67,4 mio. kr. ud af de samlede ikke forbrugte midler på 81,7 mio. kr.
 
Samtidig ansøges om overførsel af uforbrugte anlægsbeløb i 2019 på netto 80,6 mio. kr. inkl. Jordforsyningen og Revas ud af det samlede mindreforbrug i 2019 på 96,5 mio. kr.
 
Der er herudover et mindreforbrug i 2019 på 21,3 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden, hvoraf de 20,1 mio. kr. ansøges overført.

Indstilling

På baggrund af indstillinger fra fagudvalgene, foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at serviceudgifterne i 2020 forøges i form af forhøjelse af driftsbevillinger til de respektive politikområder med i alt 51.273.000 kr. (overførsler), jf. oversigten i tabel 1, der finansieres af kassebeholdningen i 2020,
 
2. at politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdets driftsbevilling i 2020 forhøjes med 36.000 kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering, der finansieres af kassebeholdningen i 2020,
 
3. at budgetrammen i budget 2021 forhøjes med 16.109.000 kr. på de anførte politikområder, jf. tabel 1,
 
4. at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) på i alt 69.592.000 til 2020 jf. tabel 3, der finansieres af kassebeholdningen i 2020, 
 
5. at uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) på 10.993.000 kr. jf. tabel 3 indarbejdes i anlægsbudgettet i budget 2021-2024, og
 
6. at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende indskud i Landsbyggefonden på 20.064.000 kr. til 2020 jf. tabel 3, der finansieres af kassebeholdningen i 2020, og
 
7. at Kultur- og Fritidsudvalgets videresendelse af den beskrevne særlige problemstilling vedr. meget høje prisstigninger på ca. 50 % på varme i Viborg By fra 2018 til 2019 og deraf følgende merudgifter på driften på kulturelle institutioner med mange m2 og med store ejendomsudgifter tages til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at serviceudgifterne i 2020 forøges i form af forhøjelse af driftsbevillinger til de respektive politikområder med i alt 51.273.000 kr. (overførsler), jf. oversigten i tabel 1, der finansieres af kassebeholdningen i 2020,
 
2. at politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdets driftsbevilling i 2020 forhøjes med 36.000 kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering, der finansieres af kassebeholdningen i 2020,
 
3. at budgetrammen i budget 2021 forhøjes med 16.109.000 kr. på de anførte politikområder, jf. tabel 1,
 
4. at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) på i alt 69.592.000 til 2020 jf. tabel 3, der finansieres af kassebeholdningen i 2020,
 
5. at uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) på 10.993.000 kr. jf. tabel 3 indarbejdes i anlægsbudgettet i budget 2021-2024, og
 
6. at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende indskud i Landsbyggefonden på 20.064.000 kr. til 2020 jf. tabel 3, der finansieres af kassebeholdningen i 2020, og
 
7. at Kultur- og Fritidsudvalgets videresendelse af den beskrevne særlige problemstilling vedr. meget høje prisstigninger på ca. 50 % på varme i Viborg By fra 2018 til 2019 og deraf følgende merudgifter på driften på kulturelle institutioner med mange m2 og med store ejendomsudgifter tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nedenstående beskrivelse og tabeller samt bilag vedrørende overførsel af drifts- og anlægsbevillinger er udarbejdet inden fagudvalgenes behandling af årsregnskab og overførsler i uge 13.
 
Overførsel af driftsbevillinger (serviceudgifter)
De nuværende principper for overførsel af over- og underskud på driften til efterfølgende år blev godkendt i byrådet i 2012. Samme år godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget tilhørende administrationsgrundlag samt opdeling af budgettet på henholdsvis centrale og decentrale områder.
 
På decentrale områder er budgetansvaret uddelegeret til en leder af en decentral enhed eller afdeling, f.eks. en skole, og der er automatisk overførselsadgang for overskud op til 5% og underskud op til 3% af det korrigerede budget. Overførsel af overskud på mere end 5% kan ske efter ansøgning. Et eventuelt underskud på mere end 3% vil som udgangspunkt være et brud på beføjelserne. Hele underskuddet vil automatisk blive overført og skal være ledsaget af en handleplan for afviklingen af underskuddet.
 
På centrale områder ligger budgetansvaret i forvaltningen. Eksempler på centrale områder er myndighedsområder, udgifter til fælles IT-systemer og vedligeholdelse af veje. Eventuel overførsel af overskud på centrale områder sker altid efter ansøgning.
 
Med udgangspunkt i administrationsgrundlaget ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger i 2019 på 67,4 mio. kr. ud af de samlede ikke forbrugte midler på 81,7 mio. kr.
 
De ansøgte overførsler foreslås overført til enten drift 2020 eller drift 2021 jf. nedenstående tabel 1 fordelt pr. politikområde:
 
Tabel 1
Beløb i 1.000 kr. (- = overskud)
Afvigelse i regnskab
Overføres til 2020
Overføres til 2021
Overføres ikke
 
 
 
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget
-24.343
-6.079
-3.495
-14.769
Politisk organisation
-19.014
-1.468
-1.750
-15.796
Administrativ organisation
749
68
-1.745
2.426
Beredskab og ejendomme
-6.078
-4.679
0
-1.399
Børne - og Ungdomsudvalget
-37.881
-27.567
-10.314
0
Skoler og klubber
-30.197
-24.883
-5.314
0
Dagtilbud
-2.371
2.629
-5.000
0
Familieområdet
-5.313
-5.313
0
0
Ældre- og Aktivitetsudvalget
293
497
0
-204
Ældreområdet
293
497
0
-204
Social- og Sundhedsudvalget
-4.915
-4.915
0
0
Sundhedsområdet
-2.813
-2.813
0
0
Socialområdet
-2.102
-2.102
0
0
Beskæftigelsesudvalget
-7.449
-4.949
0
-2.500
Beskæftigelsestilbud
-7.449
-4.949
0
-2.500
Kultur- og Fritidsudvalget
-979
-979
0
0
Kultur
1.331
1.331
0
0
Folkeoplysning og Idrætsanlæg
-2.310
-2.310
0
0
Teknisk Udvalg
-7.468
-5.064
-2.300
-104
Grønne områder
-1.139
-735
-300
-104
Trafikområdet
-6.329
-4.329
-2.000
0
Klima- & Miljøudvalget
1.798
1.798
0
0
Plan-, natur- og miljøområdet
1.798
1.798
0
0
Landdistriktsudvalget
-969
-969
0
0
Landdistrikter
-969
-969
0
0
Puljer = projekter med eksterne puljemidler
-3.045
-3.045
0
0
Områder ikke omfattet af principperne for overførsel:
 
 
 
 
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
4.715
0
0
4.715
Ældreboliger, over-/underskud i de enkelte afdelinger
1.482
0
0
1.482
Kommunale udlejningsboliger
1.339
0
0
1.339
Kultur, arkæologiske udgravninger
-719
0
0
-719
Sundhedsområdet, den kommunale medfinansiering
2.011
0
0
2.011
Vintertjenesten
-1.285
0
0
-1.285
Beredskabet
457
0
0
457
Samrådet for domsfældte
-48
0
0
-48
Netto total
-77.006
-51.273
-16.109
-9.624
 
Overførslen til drift i 2020/2021 udgør ifølge tabellen 67,4 mio. kr. Til sammenligning blev der overført 113,8 mio. kr. fra 2018 til 2019/2020.
 
I bilag nr. 1 er overførslerne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne politikområder specificeret.
 
I nedenstående tabel 2 er vist fordelingen mellem automatisk overførte over-/underskud og ansøgninger om overførsel af overskud fordelt på decentrale og centrale områder:
 
Tabel 2
Beløb i 1.000 kr.
(-=overskud)
Decentrale områder
Centrale områder
Puljer*
I alt
Automatisk overført
-19.255
10.049
-3.045
-12.251
Ansøgt overført
-17.381
-37.751
  0
-55.132
I alt til overførsel
-36.636
-27.702
 -3.045 
-67.383
*Puljer vedrører projekter finansieret via eksterne puljemidler, hvor der er forskydninger mellem årene i forhold til tidspunktet for modtagelse af puljemidlerne og afholdelsen af de tilhørende udgifter.
Ud over overførslerne på serviceområderne overføres et overskud på 36.000 kr. vedrørende tilsvarende projekter med eksterne puljemidler på Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.
 
Overførsel af anlægsbevillinger (rådighedsbeløb)
Det endelige regnskab for 2019 viser uforbrugte anlægsbeløb på netto 117,8 mio. kr. inkl. indskud i Landsbyggefonden. Forvaltningen har ud fra en gennemgang af de konkrete projekter vurderet behovet for overførsler til 100,6 mio. kr.
 
De samlede overførsler til anlægsprojekterne fordeler sig således på hovedområder:
 
Tabel 3
Beløb i 1.000 kr.
(-=overskud)
Mindreudgift i 2019
Overføres til 2020
Overføres til budget 2021-2024
Overføres ikke
Skattefinansieret
-70.908
-67.311
-413
-3.184
Jordforsyning
-20.072
3.168
-10.580
-12.660
Forsyningsvirksomhed (Revas)
-5.520
-5.449
0
-71
Anlæg i alt
-96.500
-69.592
 -10.993
  -15.915
Landsbyggefonden
-21.278
-20.064
0
-1.214
Total
-117.778
-89.656
-10.993
-17.129
 
Beløb der ikke overføres under skattefinansieret anlæg er hovedsagelig udtryk for mindre tekniske korrektioner af projekter, og på jordforsyningen er der et større beløb vedrørende midler afsat til diverse byggemodninger.
 
Til sammenligning med den samlede overførsel vedrørende anlæg og Landsbyggefonden på de 100,6 mio. kr. til 2020 og budget 2021-2024, blev der overført 111,4 mio. kr. fra 2018 til 2019 og budget 2020-2023.
 
Indskud i Landsbyggefonden indgår ikke som sådan i kommunens regnskab som anlægsarbejder, men i Social- og Indenrigsministeriets bevillingsregler skal bevillinger til indskud i Landsbyggefonden behandles på samme måde som anlægsbevillinger. 
 
Specifikation af anlægsoverførslerne fra 2019 til 2020 og budget 2021-2024 på udvalgs- og projektniveau fremgår af bilag nr. 2.
 
Udvalgenes indstillinger
Fagudvalgene har på deres møder i marts måned 2020 behandlet og anbefalet de foreslåede overførsler af drifts- og anlægsbevillinger for deres respektive områder.
 

Herudover er der truffet følgende yderligere beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet udvalget videresender den i sagen beskrevne særlige problemstilling vedr. meget høje prisstigninger på ca. 50 % på varme i Viborg By fra 2018 til 2019 og deraf følgende merudgifter på driften på kulturelle institutioner med mange m2 og med store ejendomsudgifter.
Der henvises i øvrigt til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 24. marts 2020 (Sag nr. 1).

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/53737

Resume

Danmarks økonomi er ligesom i resten af verden præget af Covid-19 pandemien. Arbejdsløsheden er stigende, og produktionen er faldende. Der er stor risiko for tilbagegang i dansk økonomi. Det kommer i sig selv til at påvirke Viborg Kommunes økonomi.
Der er desuden behov for, at Viborg Kommune ligesom øvrige kommuner og regioner tager særlige initiativer for at hjælpe virksomheder og lønmodtagere ved at holde hånden under økonomien og understøtte beskæftigelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget i lyset af Covid-19 situationen drøfter den økonomiske situation i 2020 samt hvilke tiltag, Viborg Kommune kan gøre for at afbøde virkningerne,
 
2. at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, at der med henblik på at understøtte aktiviteten i virksomhederne fremrykkes drifts- og anlægsudgifter fra 2021 til 2020 for 36.113.000 kr. som angivet i bilag 3, der midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, idet drifts- og anlægsudgifterne reduceres tilsvarende i basisbudgettet for 2021-2024, og
 
3. at forvaltningen midlertidigt kan fravige kommunens udbudspolitik som beskrevet i sagsfremstillingen med henblik på at sikre, at de fremrykkede aktiviteter kan igangsættes hurtigt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Den økonomiske situation i 2020 samt hvilke tiltag, Viborg Kommune kan gøre for at afbøde virkningerne af Covid-19 blev drøftet.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
1. at der med henblik på at understøtte aktiviteten i virksomhederne fremrykkes drifts- og anlægsudgifter fra 2021 til 2020 for 36.113.000 kr. som angivet i bilag 3, der midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, idet drifts- og anlægsudgifterne reduceres tilsvarende i basisbudgettet for 2021-2024, og
 
2. at forvaltningen midlertidigt kan fravige kommunens udbudspolitik som beskrevet i sagsfremstillingen med henblik på at sikre, at de fremrykkede aktiviteter kan igangsættes hurtigt.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

IMFs administrerende direktør, Kristalina Georgieva, udtalte den 23. marts 2020, at det må forventes, at Corona-pandemien vil udløse en verdensomspændende recession, der bliver mindst lige så slem som under den internationale finanskrise, eller værre.
 
For 2020 forudsiger IMF, at verdens samlede BNP vil falde. Men i 2021 vil verden få ny økonomisk fremgang, forudsat at indsatsen med at begrænse smittespredningen og styrke sundhedssystemerne lykkes. Den økonomiske virkning er og vil blive alvorlig. Men jo hurtigere virussen standser, jo hurtigere og stærkere vil genopretningen blive. Georgieva sagde desuden, at avancerede økonomier er bedre rustet til at håndtere krisen end lav- og mellemindkomstlande, som er hårdt ramt lige nu af kapitalflugt.
 
Statsminister Mette Frederiksen har således også allerede på et tidligt pressemøde varslet, at de omfattende restriktioner for at forhindre smittespredning får konsekvenser: Vi kan ikke forvente at møde præcis det samme velfærdssamfund, når vi er ovre på den anden side. Der vil være forandringer for os alle, og hele den offentlige sektor kommer til at trække på borgernes tålmodighed. Og KLs formand Jacob Bundsgaard har i et interview med Politiken sået tvivl om, hvorvidt der f.eks. bliver råd til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, fordi kommunerne forventer færre skatteindtægter på grund af konkurser og en voldsom stigning i antallet af ledige som følge af Corona-krisen: Diskussionen før Corona-krisen handlede om at investere flere penge i vores folkeskoler og flere pædagoger i vores daginstitutioner, men det er klart, at det er bare blevet meget vanskeligere at levere på de ambitioner, når økonomien kommer til at se meget anderledes ud, udtalte Jacob Bundsgaard i interviewet.
 
Det må forudses, at Viborg Kommunes udgifter først og fremmest påvirkes af en kraftig stigning i forsørgelsesudgifterne, da nogle virksomheder dels afskediger medarbejdere og dels undlader at ansætte medarbejdere til nye initiativer og projekter. Kommunens udgifter (efter statsrefusion) til en forsikret ledig udgør på årsbasis i gennemsnit 126.700 kr. På grund af den suspenderede beskæftigelsesindsats må det forventes, at de aktuelt lediges ledighedsperioden forøges med 3 måneder, hvilket vil øge udgiften i 2020 med 53,2 mio. kr. Hertil kommer stigningen i nye ledige. Hvis f.eks. 500 a-kassemedlemmer mere end sædvanligt melder sig ledige, og ledighedsperioden for disse i gennemsnit er 4 måneder, bliver merudgiften 21,1 mio. kr. i 2020. Altså en samlet merudgift til forsikrede ledige på 74,3 mio. kr. Hvis der kommer 1.000 ekstra forsikrede ledige i 4 måneder, bliver merudgiften 95,4 mio. kr. (53,2 + 42,2).
 
Det skal dog understreges, at netop forsørgelsesudgifterne er omfattet af Statens budgetgaranti og beskæftigelsestilskud, der betyder, at Staten fuldt ud finansierer disse forsørgelsesudgifter for kommunerne under ét. Og det fremgår af aftalen af 26. marts 2020 mellem KL og Regeringen (se nedenfor), at der foretages en midtvejsvurdering af overførselsudgifterne i 2020 i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2021. Der er dog tale om finansiering af kommunernes udgifter under ét, og det afhænger af ledighedsudviklingen i den enkelte kommune, om kommunen bliver over- eller underkompenseret for de faktiske udgifter.
 
Regeringen har indført nogle økonomiske hjælpepakker, der bl.a. giver virksomhederne tilskud til lønudgifterne til hjemsendte medarbejdere. Dette begrænser kommunernes udgifter, da der så ikke er kommunale udgifter i forbindelse med hjemsendelserne i modsætning til de situationer, hvor virksomhederne afskediger medarbejdere.
 
Det er meget vanskeligt at forudsige de økonomiske konsekvenser for kommunen. På indtægtssiden vil en recession resultere i lavere skatteindtægter. På landsplan vil kommunernes mindre skatteindtægter blive imødegået af en tilsvarende forøgelse af bloktilskuddet, men det kan medføre mer- eller mindreindtægter for den enkelte kommune.
 
På udgiftssiden kan der forventes ekstra udgifter til vikarer på sundheds- og omsorgsområdet, og måske også på social- og familieområdet. Der er desuden merudgifter til værnemidler mm. Men der er også nogle poster, som bliver mindre. F.eks. færre udgifter til vikarer på de nu lukkede skoler, og udgifterne til mad på i lukkede daginstitutioner osv. Desuden mister kommunen og selvejende institutioner entreindtægter i svømmehaller, kulturinstitutioner osv. Hertil kommer spørgsmålet om, hvorvidt forældrebetalingen til daginstitutioner, SFOer, musikskoler osv. skal nedsættes. Regeringen, KL og kommunerne er i dialog omkring økonomi, og på baggrund heraf har KL udarbejdet et foreløbig oversigt med eksempler på mer- og mindreudgifter. Oversigten vedlægges som bilag nr. 1
 
Aftale mellem KL og Regeringen om tiltag vedrørende kommunernes økonomi
KL og Regeringen har den 26. marts 2020 indgået en aftale om Tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af Covid-19. Aftalen er en del af den løbende dialog om COVID-19 mellem regeringen og KL frem mod en samlet aftale om kommunernes økonomi for 2021.
Aftalen vedlægges som bilag nr. 2.
 
På anlægsområdet har Regeringen fjernet anlægsloftet i 2020 for at give kommunerne mulighed for at fremrykke anlægsprojekter for at holde aktiviteten oppe til gavn for virksomheder og beskæftigelsen på bygge- og anlægsområdet. Regeringen vil give kommunerne mulighed for at få dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Regeringen vil derudover afsætte en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
 
Kommunerne opfordres i aftalen til at fremrykke betalinger af fakturaer, som Viborg Kommune allerede har gjort, og det indgår også i aftalen, at der dispenseres fra en række bevillingsregler:
 • Kommunerne får mulighed for at forudbetale leverancer frem til 1. juli 2020 med en værdi på højst 1 mio. kr., og
 • Kommunerne kan undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser (f.eks. krav om betaling af bod for forsinkelse) gældende over for leverandører til kommunerne, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19.
 
Hvis kommunen vælger at benytte dispensationerne, skal kommunen administrere dette således, at virksomhederne behandles lige.
 
Det fremgår desuden af aftalen, at regeringen vil sikre, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd. Derfor vil Regeringen udstede en bekendtgørelse med henblik på at undtage Covid-19-relaterede udgifter i 2020 fra udgiftslofterne.
 
Slutteligt fremgår det af aftalen, at det er regeringens intention med en reform af tilskuds- og udligningssystemet at sikre stabilitet om kommunernes finansiering og dermed sikre bedre grundlag for en langsigtet planlægningshorisont.
 
Det skal bemærkes, at der kan komme yderligere initiativer fra KL og Regeringen.
 
Hvad kan Viborg Kommune gøre for at understøtte erhvervslivet?
Viborg Kommune har allerede besluttet at fremrykke betalinger, for at understøtte likviditeten hos kommunens leverandører.
 
Øvrige mulige initiativer til støtte for erhvervslivet:
 • Det kan overvejes at benytte den ovennævnte dispensation til at forudbetale visse leverancer (OBS på ligebehandling af virksomhederne).
 • Anlægsprojekter, vedligeholdelsesopgaver og andre ting, der skaber aktivitet hos leverandørerne kan fremrykkes.
 • Efter sædvanlig praksis kræver kommunen bankgaranti fra en leverandør i forbindelse med indgåelse af større aftaler. Det kan overvejes at undlade at kræve bankgarantier med henblik på at styrke leverandørens mulighed for bankfinansiering.
 • Det kan overvejes at frasige sig allerede modtagne garantier vedrørende igangværende aftaler. Viborg Kommune har i øjeblikket sikkerhed i form af modtagne garantier for 88,7 mio. kr.
 • Den ovennævnte aftale mellem Regeringen og KL omtaler muligheden for, at kommunerne kan udskyde betalingen af dækningsafgift af forretningsejendomme. Viborg Kommune opkræver slet ikke dækningsafgift af forretningsejendomme lige som vi heller ikke opkræver byggesagsgebyrer.
 
Der er formentlig også andre muligheder for at understøtte erhvervslivet.
 
Borgmesteren har sammen med direktionen udarbejdet et forslag om fremrykning af drifts- og anlægsudgifter for 36.113.000 kr. som specificeret i bilag 3. Hensigten er at understøtte aktiviteten i virksomhederne i 2020, og da der alene er tale om fremrykninger, reduceres udgifterne i basisbudget 2021-2024 med et tilsvarende beløb.
 
For at sikre, at de fremrykkede aktiviteter også i praksis kan igangsættes hurtigt, foreslås det midlertidigt at fravige kommunens udbudspolitik, således vedligeholdelsesopgaver ikke nødvendigvis grupperes i store udbud, for at opnå den mest optimale pris, men i denne situation godt kan udbydes i mindre klumper for at bringe flere firmaer i spil. Og således at 2 eller flere entreprenører fra håndværkerlisten kan præsenteres for en konkret opgave med henblik på at give en hurtig pris, i stedet for at kommunen udarbejder egentligt udbudsmateriale og indhenter tilbud.
 
Hvad betyder Covid-19 situationen for budgetopfølgningerne i 2020?
Jf. Viborg Kommunes principper for økonomistyring foretager de budgetansvarlige ledere hver måned et økonomisk ledelsestilsyn, som bl.a. omfatter opfølgning på forbrug i forhold til budgettet. Og på de kritiske områder (f.eks. beskæftigelsesområdet, socialområdet og familieområdet) gennemgår Økonomi månedligt opfølgningerne med de pågældende chefer.
 
Forvaltningen vil have skærpet opmærksomhed mod merudgifter i forbindelse med Covid-19, ligesom der vil være forøget fokus på likviditetsstyringen med henblik på at kunne håndtere påvirkninger af likviditetsforbruget i forbindelse med fremrykkede betalinger mv.
 
Udvalgene og byrådet får i 2020 forelagt budgetopfølgninger pr. 30. april og pr. 30. september. Der er sædvanligvis tre politiske budgetopfølgninger om året, men på grund af implementering af nyt økonomisystem besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 22. januar 2020 (sag nr. 10), at sammenlægge budgetopfølgningerne pr. 31. marts og 30. juni til én opfølgning pr. 30. april, der forelægges udvalgene og byrådet på møderne i juni 2020.
 
Det kan overvejes, om Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker at iværksætte yderligere initiativer til styrkelse af kommunens økonomistyring.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/14289

Resume

I forbindelse med Covid-19 er de lokale professionelle sportsklubber alvorligt presset på den generelle drift, og der forventes allerede på nuværende tidspunkt længerevarende økonomiske udfordringer, især på tab af erhvervssponsorater, som er klubbernes altafgørende finansieringskilder.
 
Herudover medfører nedlukningen store økonomiske forandringer for det samlede kultur- og fritidsliv, dvs selvejende idrætshaller, idræts- og kulturforeninger, aftenskoler og kulturelle institutioner. Særligt hårdt ramt er Tinghallen, hvis økonomi primært baseres på billetsalg, restaurantdrift og erhvervssponsorater.
 
Endeligt mister svømmehaller og Viborg Stadion Center væsentlige indtægter fra billetsalg og udleje, bl.a. som følge af, at de professionelle idrætsklubbers aktiviteter er lukket ned.
På den baggrund fremlægges hjælpepakke til professionelle kulturhuse og sportsklubber, museer, svømmehaller og idrætsinstitutioner m.fl. i forbindelse med Covid-19.
 
I.f.t. museer, svømmehaller og idrætsinstitutioner som ekstraordinære yderligere tilskud.
 
I.f.t. de professionelle kulturhuse og sportsklubber som køb af ydelser i form af markedsføring og borgerrettede pakketilbud, der uddeles til ældre, svage, handicappede og socialt udsatte borgere m.fl., hvilket vil kunne medvirke til at genstarte borgernes brug af lokale oplevelsestilbud, herunder nå nye målgrupper og understøtte genstarten af det lokale erhvervsliv.
 
Samlet vil tiltagene i hjælpepakken kunne indgå i en større kampagne i samarbejde med lokale medier og andre aktører, med det overordnede formål at sætte gang i lokalsamfundet igen når der fra statslig side åbnes op for dette.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune ekstraordinært indgår aftale om køb af ydelser, jf. sagsfremstillingen,  med VFF a/s på 750.000,- kr, med Viborg HK a/s på 500.000,- kr. og Tinghallen a/s på 1.000.000,- kr.,
 
2. at Viborg Stadion Center, Viborg Svømmehal, svømmehallen i Bjerringbro Idrætspark og Energimuseet, ydes ekstraordinære engangstilskud på h.h.v. 269.000 kr., 486.000 kr., 98.000 kr. og 75.000 kr., og
 
3. at udgiften på i alt 3.178.000 kr. finansieres af den på ØEU´s driftsbudget afsatte udviklingspulje i 2020, hvor der et restbeløb på 3,3 mio. kr.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune ekstraordinært indgår aftale om køb af ydelser, jf. sagsfremstillingen, med VFF a/s på 750.000,- kr, med Viborg HK a/s på 500.000,- kr. og Tinghallen a/s på 1.000.000,- kr.,
 
2. at Viborg Stadion Center, Viborg Svømmehal, svømmehallen i Bjerringbro Idrætspark, Energimuseet og Skovgaard Museet ydes ekstraordinære engangstilskud på h.h.v. 269.000 kr., 486.000 kr., 98.000kr.,75.000 kr. og 30.000 kr., og
 
3. at udgiften på i alt 3.208.000 kr. finansieres af den på ØEU´s driftsbudget afsatte
udviklingspulje i 2020, hvor der et restbeløb på 3,3 mio. kr.
 
4. at der oprettes en kulturbuffer pulje på 3 mio. Beløbet finansieres af udviklingspuljen for 2021
 
Niels Dueholm deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet
 

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
 
Flemming Gundersen stemmer imod indstillingens 1. at, idet han tilkendegiver, at han ikke kan støtte kommunale tilskud til private virksomheder, der samtidig er omfattet af andre økonomiske hjælpepakker.
 
 
Niels Dueholm deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Professionelle kulturhuse og sportsklubber
De professionelle sportsklubber i Viborg Kommune bliver hårdt ramt af de følger, der er i forbindelse med håndteringen af Covid-19. Både i håndbold og fodbold er det uvist hvornår - og om - sæsonerne færdigspilles. Fælles for Viborg HK og Viborg FF er, at deres generelle sponsorsituation er presset også i den kommende sæson, som følge af Covid-19. Derfor har klubberne henvendt sig til Viborg Kommune.
 
De nævnte klubber er flagskibe for idrætten i Viborg Kommune og er væsentlige i den regionale og nationale branding af Viborg Kommune og af hele lokalområdet.
 
I denne ekstraordinære situation lægges der op til, at kommunen indgår forretningsaftale med de professionelle sportsklubber, som er hjemmehørende i Viborg Kommune.
 
Forudsætningen for, at Viborg Kommune kan indgå en sådan aftale er, at kommunen køber en række produkter til markedspris og opnår de ydelser, som understøtter Viborg Kommune bedst. Heri kan både indgå profilering og eksponering af kommunale budskaber m.m., og som del af aftalen vil der også kunne udvikles borgerrettede oplevelsestilbud, der uddeles til ældre, svage, handicappede og socialt udsatte borgere m.fl. Disse vil f.eks. kunne rumme et særarrangement målrettet de inviterede borgere og efterfølgende overværelse af kamp sammen med øvrige tilskuere. På den måde vil en aftale mellem kommunen og klubberne også medvirke til at genstarte borgernes brug af lokale oplevelsestilbud.
 
Det foreslås, at endelig forhandling om indhold i en eventuel aftale afventer Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen. 
 
Det kan til sagen oplyses, at Økonomi- og Erhvervsudvalget i Herning Kommune den 2. april 2020 har besluttet at indgå tilsvarende aftaler med professionelle idrætsklubber i kommunen, idet det er noteret, at der som udgangspunktet vil der være tale om et éngangs-sponsorat i lyset af den særlige situation, der er opstået som følge af Covid-19.
 
Tinghallens økonomi baseres primært på billetsalg, restaurantdrift og erhvervssponsorater. Ud af en samlet forventet omsætning i budget 2020 på ca. 50. mio. kr. udgør det kommunale tilskud 2,9 mio. kr. En række større koncerter og shows er allerede udskudt til senere, og større aflysninger må nok forventes, alt afhængigt af hvornår og hvordan samfundet igen lukkes op igen.
 
Viborg Kommune kan i den nuværende situation løfte det nuværende generelle driftstilskud til Tinghallen, men kan i lighed med de professionelle sportsklubber også vælge at købe særlige ydelser til markedspris, og hér vil der udover billetter, profilering og eksponering af kommunale budskaber også kunne udarbejdes borgerrettede pakketilbud, der uddeles til ældre, svage, handicappede og socialt udsatte borgere m.fl., hvilket i lighed med sportsklubberne vil kunne medvirke til at genstarte borgernes brug af lokale oplevelsestilbud, herunder nå nye målgrupper.
 
Det kan overvejes at lade ovennævnte borgerrettede tilbud til sport og kultur indgå i en større kampagne i samarbejde med lokale medier og andre aktører, med det overordnede formål at sætte gang i lokalsamfundet igen når der fra statslig side åbnes op for dette.
 
På ovenstående baggrund indstilles, at Viborg Kommune indgår aftale med VFF a/s på 750.000,- kr, med Viborg HK a/s på 500.000,- kr og Tinghallen a/s på 1.000.000,- kr. Det forventes, at disse ekstraordinære kommunale aftaler vil kunne bidrage positivt til, at også virksomheder og andre private medvirker til, at klubberne og Tinghallen kan overleve den nuværende økonomiske situation.
 
Analyse af økonomiske udfordringer på det øvrige kultur- og idrætsområde
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 24. marts 2020 at udarbejde en analyse af de økonomiske konsekvenser indenfor følgende områder;
 • Erhvervsvirksomheder indenfor kultur- og fritidsområdet (VHK, VFF, Tinghallen)
 • Selvejende idrætshaller (lokaletilskud, driftstilskud, B&U´s leje af hallerne)
 • Foreninger (lokaletilskud, kursustilskud og aktivitetstilskud)
 • Aftenskoler
 • Kultursamvirkets og andre kulturforeningers aktiviteter
 • Kommunale institutioner, som finansierer væsentlige dele af aktivitet via billetsalg, udleje og egenbetaling.
 
Analysen præsenteres på førstkommende møde den 21. april, men følgende kan oplyses;
 
De selvejende idrætshaller kan håndteres i Kultur- og Fritidsudvalgets regi, idet vedtagne hjælpepakker på området, giver kommunen mulighed for at udbetale tilskud, som ville være udbetalt til eksempelvis selvejende institutioner, hvis der havde været normal aktivitet.
 
Dette betyder, at driftstilskud, lejebetaling for institutioners brug af hallerne og lokaletilskud kan udbetales i lukkeperioden. Samlet er der tale om en udgift på 1.425.000 kr. og denne løsning er således neutral i forhold til de vedtagne budgetter i Viborg Kommune.
 
De selvejende haller får dermed det normale tilskud fra Viborg Kommune og mister således alene egenbetaling fra foreningerne, som vil udgøre under 20 % af indtægten for perioden. Dette modsvares helt eller delvist af besparelser på driften, når hallerne er lukket ned.
 
På folkeoplysningsområdet er der vedtaget national hjælpepakke, der giver kommunerne hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktiviteter, lokaler m.m. for både aftenskoler og foreninger, uagtet af disse ikke har kunnet gennemføres.
 
På museumsområdet er Energimuseet i Tange og Skovgaard Museet ramt af manglende billetsalg pga nedlukningen. Skovgaard Museet står til at miste 30.000,- kr månedligt og Energimuseet XX.
 
På det øvrige kultur- og idrætsområde er der vedtaget andre nationale hjælpepakker, ligesom det forventes, at der vedtages yderligere hjælpepakker i forlængelse af Regeringens udmelding 6. april 2020. Store events og shows som Snapsting, forskellige åbningsshows i Tinghallen, udendørs festivaler og koncerter som Fyrværkerifestival og Pet Shop Boys vil ikke kunne gennemføres.
 
Særlige institutioner på idrætsområdet.
Viborg Stadion Centers drift er baseret på indtægter fra udleje til foreninger og til professionelle idrætsklubber. Viborg HK og Viborg FF har anmodet om, at der ikke opkræves leje for brug af faciliteter i Viborg Stadionhal og på Viborg Stadion.
 
Såfremt dette ønske efterkommes vil det indebære, at Viborg Stadion Center mangler lejeindtægter for lukkeperioden 13. marts til 13. april på netto 269.000 kr.
 
Viborg Svømmehal og svømmehallen i Bjerringbro Idrætspark er også meget hårdt ramt af nedlukningen. I Bjerringbro udgør det økonomiske tab på manglende billetsalg 98.000,- kr. pr måned. Budgettet for Viborg Svømmehal udgør brutto 8,1 mio. kr. Heraf finansieres 4,8 mio. kr. af billetsalg. Det økonomiske tab for lukkeperioden 13. marts til 13. april udgør 486.000 kr.
 
Energimuseet har som virksomhed valgt at lukke helt ned på baggrund af krisen. Det opgjorte tab for perioden 13.marts -13. april kan ikke opgøres helt præcist, men vil udgøre mindst 75.000,- kr.
 
De tre institutioner mister således mindst 928.000 kr. i lukkeperioden fra 13. marts til 13. april 2020.
 

Alternativer

De professionelle kulturhuse og sportsklubber, museer, svømmehaller og idrætsinstitutioner m.fl. vil uden en kommunal hjælpepakke være markant økonomisk udfordrede. 
 

Tidsperspektiv

Mange professionelle idrætsklubber og kulturhuse er helt akut truet på deres overlevelse. Derfor er der behov for hurtig afklaring.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/2135

Resume

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Lovændringen skyldes et EU-direktiv, der sikrer alle ansatte ret til fire ugers betalt ferie, der kan afholdes og optjenes inden for en 12 måneders periode. Dette efterleves ikke i den gamle ferielov, hvor en nyansat i det første år optjener ferie til afholdelse i det efterfølgende ferieår.
Som konsekvens af lovændringen skal feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indbetales til en ny Feriefond. Det betyder at Viborg Kommune over en årrække skal indbetale ca. 280 mio. kr. til Feriefonden. Det er uvist, hvordan dette vil indgå i den kommende økonomiaftale for 2021.
En afledt konsekvens af overgangsperioden er, at udbetalingen af ferietillæg i 2020 reduceres med 7,3 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. De decentrale budgetter kan derfor reduceres med dette beløb.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orientering om den nye ferielovs økonomiske konsekvenser til efterretning,
 
2. at budget 2020 reduceres med 7,3 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til ferietillæg fordelt som angivet i bilag nr. 2 og som tillægges kassebeholdningen, og
 
3. at den budgetmæssige håndtering af den nye ferielovs økonomiske konsekvenser for 2021 og efterfølgende år afventer økonomiaftalen for 2021 og indgår i budgetlægningen for 2021 2024.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orientering om den nye ferielovs økonomiske konsekvenser til efterretning.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
1. at budget 2020 reduceres med 7,3 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til ferietillæg fordelt som angivet i bilag nr. 2 og som tillægges kassebeholdningen, og
 
2. at den budgetmæssige håndtering af den nye ferielovs økonomiske konsekvenser for 2021 og efterfølgende år afventer økonomiaftalen for 2021 og indgår i budgetlægningen for 2021 2024.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Folketinget vedtog i 2018 en ny ferielov, som træder i kraft pr. 1. september 2020.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Kommunens medarbejdere optjener ret til 6 ugers ferie. 1.-5. ferieuge er reguleret af ferieloven og suppleret med en aftale indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. Den 6. ferieuge er derimod kun reguleret af aftale mellem Forhandlingsfælleskabet og KL. Den 6. ferieuge er derfor ikke omfattet af ændringerne i lovgivning.
 
Med den nye ferielov vil der ikke længere være forskydning mellem optjenings- og ferieår. Ansatte vil i stedet optjene og afholde ferie samtidig - også kaldet samtidighedsferie. Der ændres ikke på antallet af feriedage, idet der fortsat optjenes 2,08 feriedag pr. måned, svarende til 25 feriedage om året.
 
Der er en overgangsordning, som sikrer, at overgangen til samtidighedsferie ikke resulterer i dobbeltferie, dvs. sikrer at man i samme år ikke både afholder ferie optjent efter de gamle regler og samtidig afholder ferie efter de nye samtidighedsregler. Overgangsordningen vedrører den ferie, der optjenes fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Den optjente ferie i overgangsperioden indefryses og kommer først til udbetaling til medarbejderen, når denne forlader arbejdsmarkedet.

Der er under Lønmodtagernes Dyrtidsmidler oprettet en særskilt feriefond, som administrerer og forrenter de indefrosne beløb og står for udbetalingerne til medarbejderne. Viborg Kommune skal derfor som alle andre arbejdsgivere indbetale de indefrosne feriepenge til Feriefonden senest i takt med, at Feriefonden udbetaler pengene til medarbejderne. Indtil de indefrosne beløb er indbetalt til Feriefonden, indekseres (opskrives) de med den gennemsnitlige lønudvikling (pt. 2,4%).
 
De indefrosne feriepenge vil for Viborg Kommune udgøre ca. 280 mio. kr. Det svarer til et års optjent ferie, som kommunen efter de gamle regler skyldte medarbejderne. Efter de gamle regler betalte kommunen denne forpligtelse til medarbejderne i form af løn under ferie i det efterfølgende ferieår. Men samtidig optjente medarbejderne på ny et års feriepenge, hvorfor kommunen hele tiden skubbede forpligtelsen foran sig. I henhold til overgangsordningen skal kommunen nu indbetale de ca. 280 mio. kr. til Feriefonden, og medarbejderne vil med den nye samtidighedsferie fortsat holde ferie med løn. Derfor er indbetalingen af de 280 mio. kr. til Feriefonden en likviditetsmæssig udgift, som kommunen ikke tidligere har haft.
 
Indbetalingerne til Feriefonden kan som nævnt ovenfor strækkes over mange år, og KL har opgjort den samlede likviditetsmæssige udgift til ca. 400 mio. kr. årligt for kommunerne under ét, svarende til 6,7 mio. kr. for Viborg Kommune. KL vil medtage denne likviditetsmæssige udfordring i forhandlingerne med Regeringen om økonomiaftalen for 2021, og på den baggrund foreslås det, at den budgetmæssige håndtering heraf afventer økonomiaftalen for 2021 og medtages i den afsluttende budgetproces i august og september 2020.
 
Udover optjening og afholdelse af ferie indeholder både ny og gammel ferielov bestemmelser om optjening og udbetaling af et ferietillæg på 1% årligt. Som følge af overgangsordningen og ændringer i optjeningsperioden bortfalder optjeningen af dette ferietillæg for perioden 1. september 2019 til 31. december 2019. Det betyder, at udbetalingerne af ferietillæg i 2020 bliver 7,3 mio. kr. mindre, end de plejer, og dermed også mindre end budgetlagt i 2020. De decentrale budgetter for 2020 er derfor principielt for høje, og det foreslås, at budgettet nedsættes med beløbet. Fra og med 2021 vil medarbejderne igen få udbetalt et fuldt ferietillæg.
 
Den nye ferielovs økonomiske konsekvenser er uddybet i et notat i bilag nr. 1. Der er i bilag nr. 2 en fordeling på politikområder af mindreudgifterne til ferietillæg i 2020.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/53737

Resume

KL har i lighed med tidligere praksis udsendt nye skøn over den forventede pris- og lønudvikling for årene 2019-2024. Efter det nye skøn forventes fremskrivningen af serviceudgifterne i 2020 nu at blive 4.028.000 kr. lavere end forudsat ved vedtagelsen af budget 2020-2023. Det kan derfor overvejes at nedsætte serviceudgifterne i 2020 med dette beløb.
 
Jf. budgetprocessen for budgetlægningen 20212024 indarbejder forvaltningen de nye skøn i budgetrammerne for 2021-2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at serviceudgifterne i budget 2020 nedsættes med 4.028.000 kr. fordelt som angivet i bilag nr. 1, og at beløbet tillægges kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at serviceudgifterne i budget 2020 nedsættes med 4.028.000 kr. fordelt som angivet i bilag nr. 1, og at beløbet tillægges kassebeholdningen.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

KL har i lighed med tidligere praksis udsendt nye skøn over den forventede pris- og lønudvikling for årene 2019-2024. Efter den vedtagne budgetproces for 2021-2024 (godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. februar 2020, sag nr. 17) indarbejder forvaltningen automatisk de nyeste skøn over pris- og lønudviklingen i budgetrammerne i basisbudgettet, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. august 2020.
 
De nye skøn ændrer herudover den forventede fremskrivning af udgifterne fra 2019 til 2020, idet fremskrivningen nu skønnes 4.028.000 kr. lavere end forudsat i budget 2020. Det kan derfor overvejes at nedsætte budget 2020 med beløbet. Fordelingen på politikområder af den ændrede fremskrivning 2019-2020 fremgår af bilag nr. 1.
 
Det får ingen konsekvens for budgetrammerne for 2021-2024, om budget 2020 nedskrives eller ej.
 
Det er som udgangspunkt ikke ønskeligt at nedskrive indeværende års budget, da de budgetansvarlige ledere så får ændret deres økonomiske styringsmål. Men det bør inddrages i overvejelserne, at det ændrede skøn over pris- og lønudviklingen forventes at resultere i tilsvarende mindreudgifter. Det bør ligeledes inddrages i overvejelserne, at Regeringen efter sædvanlig praksis forventes at nedsætte Viborg Kommunes serviceramme med beløbet, når det skal vurderes, om kommunen i regnskab 2020 overholder økonomiaftalen.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/53737

Resume

Børne- og Undervisningsministeriet har 17. februar 2020 udmeldt vilkårene for udmøntning af 500 mio. kroner til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner. For Viborg Kommune betyder det umiddelbart en ekstra tildeling på 8,4 mio. kr. i 2020. Det er dog aftalt, at kommunerne skal have mulighed for at frabede sig tilskuddet, og at eventuelle frabedte beløb vil blive fordelt forholdsmæssigt til de øvrige kommuner. Der skal derfor tages stilling til, dels om Viborg Kommune ønsker at modtage tilskuddet under de givne betingelser, og dels hvordan beløbet i givet fald skal udmøntes i budgettet.
 
Der skal desuden tages bevillingsmæssigt stilling til budgetforligets pulje på 5,0 mio. kr., der i budgetforliget indgik med finanslovsforbehold. Hvis bevillingen vedrørende Dagtilbud ikke forøges med dette beløb, skal forældretaksten i 2020 sættes ned.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Viborg Kommune meddeler Børne- og Undervisningsministeriet, at kommunen ønsker at modtage tilskuddet på forventet 8.400.000 kr. i 2020 til mere pædagogisk personale i daginstitutioner,
 
2. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget vil indstille til byrådet, at bevillingen vedr. politikområdet Dagtilbud forhøjes med 8.400.000 kr. i 2020, som finansieres ved en tilsvarende forhøjelse af indtægtsbevillingen vedr. generelle tilskud, og
 
3. at Økonomi- og Erhvervsudvalget desuden tager stilling til, om udvalget vil indstille til byrådet, at bevillingen vedr. politikområdet Dagtilbud forhøjes med yderligere 5.000.000 kr. i 2020, som finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen vedr. Politisk Organisation (budgetforligets pulje vedr. finanslovsforbehold).

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune meddeler Børne- og Undervisningsministeriet, at kommunen ønsker at modtage tilskuddet på forventet 8.400.000 kr. i 2020 til mere pædagogisk personale i daginstitutioner,
 
2. at bevillingen vedr. politikområdet Dagtilbud forhøjes med 8.400.000 kr. i 2020, som finansieres ved en tilsvarende forhøjelse af indtægtsbevillingen vedr. generelle tilskud
 
3. at bevillingen vedr. Politisk Organisation nedsættes med 5.000.000 kr. og tillægges kassebeholdningen, (budgetforligets pulje vedr. finanslovsforbehold)
 

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

 
Sagens 3. at omhandlende et af budgetforligets 4 finanslovforbehold sendes tilbage til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet principperne for disse 4 finanslovsforbehold ønskes drøftet under et.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede på mødet den 29. januar 2020 (sag nr. 8) frigivelse af bevillinger i budget 2020 med finanslovsforbehold. Her blev det bl.a. besluttet, at de afsatte bevillinger for så vidt angår dagtilbud ikke frigives, før vilkårene for udmøntningen af finansloven for 2020 kendes, idet dagtilbud dog kan disponere over de 5,0 mio. kr., som byrådet har afsat i det vedtagne budget 2020-23 med finanslovsforbehold.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Regeringen har 17. februar 2020 sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet aftalt at udmønte de 500 millioner kroner i 2020, der i finansloven blev afsat til bedre normeringer. Midlerne skal bruges til at ansætte pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Det vil sige, at de ekstra midler ikke påvirker tildelingen til private institutioner og privat pasning.
 
Pengene fordeles umiddelbart til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn i hvert år (offentliggjort af Danmarks Statistik i maj 2019). For Viborg Kommune betyder det en ekstra tildeling på 8,4 mio. kr. i 2020.
 
Beløbet må ikke indgå i beregningen af forældrebetalingen, og der skal aflægges særskilt revideret regnskab for, at den ekstra tildeling anvendes til mere pædagogisk personale i dagtilbud.
 
Det fremgår af aftalen af 17. februar 2020, at kommunerne skal have mulighed for at frabede sig tilskuddet. Eventuelle tilskud, som kommunerne frasiger sig, fordeles forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage et tilskud fra puljen forud for den endelige
tilskudsudmelding. Fristen for at til- eller framelde tilskudsbeløbet er i dag (15. april 2020).
 
Der er derfor behov for stillingtagen til, om Viborg Kommune ønsker at modtage tilskuddet, og i givet fald den bevillingsmæssige udmøntning af beløbet.
 
Byrådet behandlede på mødet den 29. januar 2020 (sag nr. 8) frigivelse af bevillinger i budget 2020 med finanslovsforbehold. Her blev det bl.a. besluttet, at det i budgetforliget afsatte beløb på 5,0 mio. kr. vedrørende Dagtilbud ikke frigives bevillingsmæssigt, før vilkårene for udmøntningen af finansloven for 2020 kendes, idet dagtilbud dog kan disponere over de 5,0 mio. kr. Der skal derfor tages stilling til, om budgetforligets 5,0 mio. kr. indgår som en del af finanslovens tilskud på 8,4 mio. kr., eller om bevillingen til Dagtilbud skal forøges med 5,0 mio. kr. udover udmøntningen af tilskuddet på 8,4 mio. kr.
 
Da Byrådet har besluttet, at Dagtilbud må disponere over de 5,0 mio. kr. fra budgetforliget, indgår dette beløb allerede i beregningen af forældrebetalingen i 2020, selv om beløbet endnu ikke er bevilget. Hvis beløbet bevillingsmæssigt tillægges Dagtilbud, giver det derfor ikke anledning til forhøjelse af forældretaksten. Hvis bevillingen til Dagtilbud derimod ikke øges med de 5,0 mio. kr. fra budgetforliget, skal forældretaksten derimod sættes ned. Denne problemstilling opstår, fordi udmøntning af finanslovstilskuddet ikke må indgå i takstberegningen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 15/21137

Resume

Byrådet godkendte på mødet den 18. november 2015 (Sag nr. 6) BDO som kommunens revisor via anvendelse af SKI-aftalen kombineret med et mini-udbud. Aftalen er gældende for 5 år (Regnskabsår 2016 2020) med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. Byrådet skal tage stilling om optionen på forlængelse i 2 x 12 måneder skal udnyttes.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at aftalen med BDO om varetagelse af revisionsopgaven i Viborg Kommune forlænges med optionsperioden på de to regnskabsår 2021 og 2022 på uændrede vilkår.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at aftalen med BDO om varetagelse af revisionsopgaven i Viborg Kommune forlænges med optionsperioden på de to regnskabsår 2021 og 2022 på uændrede vilkår.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Den nuværende aftale med BDO om varetagelse af revisoropgaven i Viborg Kommune trådte i kraft fra 2016. Aftalen løber i 5 år med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.
 
Aftalen omfatter:
 • Lovpligtig revision, herunder finansiel revision, forvaltningsrevision, området for refusioner og IT sikkerhedsrevision
 • Særlige revisionserklæringer på f.eks. refusions- og projektregnskaber mv.
 • Særlig revision og kontrol af udbetalinger til medlemmer af Viborg Kommunes Byråd som får vederlag for tabt arbejdsfortjeneste og/eller godtgørelse.
I tilknytning til aftalen har Viborg Kommune mulighed for at tilkøbe ydelser af generel økonomisk rådgivning mv.
 
Der var i det oprindelige udbudsmateriale opstillet en vægtning af følgende kriterier, som grundlag for tildelingen af revisionsopgaven:
 
Pris
40 %
Organisation og bemanding
40 %
Løsningsbeskrivelse
20 %
 
Forvaltningens evaluering viste, at BDO vurderes at kunne levere den kvalitetsmæssige bedste ydelse kombineret med den laveste pris.
Der er i den forløbne periode etableret et godt samarbejde med BDO i forhold til løsningen af revisionsopgaven og BDO har nu et indgående kendskab til Viborg Kommunes forretningsgange og processer. Forvaltningen anbefaler derfor, at optionsperioden udnyttes.
 

Øvrige forhold

En forlængelse af den nuværende aftale skal godkendes af Ankestyrelsen, som varetager tilsynet med kommunerne.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/51326

Resume

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. (GUES) har fremsendt ansøgning om kommunegaranti for lån og byggekredit på 13,1 mio. kr. til finansiering af investeringer i udvidelse af forsyningsområdet til Steenshede i Bjerringbro, bygning i forbindelse med varmepumpeanlæg til spildevand, udskiftning af hovedledninger i området Nedermarken, tilslutning af nye forbrugere samt etablering af nyt skur ved Kraftvarmeværket i Bjerringbro.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. (GUES) godkendes,
 
2. at der til GUES stilles kommunegaranti for lån og byggekredit på 13,1 mio. kr. i forbindelse med investeringer i udvidelse af forsyningsområdet til Steenshede i Bjerringbro, bygning i forbindelse med varmepumpeanlæg til spildevand, udskiftning af hovedledninger i området Nedermarken, tilslutning af nye forbrugere samt etablering af nyt skur ved Kraftvarmeværket i Bjerringbro, og
 
3. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på byggekreditten/lånet 31. december året forinden.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. (GUES) godkendes,
 
2. at der til GUES stilles kommunegaranti for lån og byggekredit på 13,1 mio. kr. i forbindelse med investeringer i udvidelse af forsyningsområdet til Steenshede i Bjerringbro, bygning i forbindelse med varmepumpeanlæg til spildevand, udskiftning af hovedledninger i området Nedermarken, tilslutning af nye forbrugere samt etablering af nyt skur ved Kraftvarmeværket i Bjerringbro, og
 
3. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på byggekreditten/lånet 31. december året forinden.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

I henhold til varmeforsyningsloven godkendte Klima- og Miljøudvalget på mødet den 19. september 2019 (Sag nr. 2) udvidelse af selskabets forsyningsområde til Steenshede i Bjerringbro med det formål at forsyne Bjerringbro Andelsboligforenings afdelinger i Steenshedeområdet i det nordlige Bjerringbro med fjernvarme.
Herudover har Klima- og Miljøudvalget på mødet den 30. januar 2020 (Sag nr. 1) godkendt selskabets projekt for etablering af varmepumpe til spildevand i henhold til varmeforsyningsloven.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

GUES har ansøgt om kommunegaranti for lån og byggekredit til en række forskellige del investeringer som fremgår af nedenstående tabel. Ansøgningen fremgår af bilag 1.
 
Nr.
Projekt
Mio. kr.
1
Bygning spildevandsprojekt
5,0
2
Steenshede projekt
4,3
3
Udskiftning af ledninger i Nedermarken
3,3
4
Nye forbrugere
0,2
5
Nyt skur mm.
0,3
 
I alt
13,1
Som anført under historik så er projekt 1 og 2 godkendt i henhold til varmeforsyningsloven af Klima- og miljøudvalget. For begge projekter viser projektforslaget positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og forbrugerøkonomi.
 
Det fremgår af ansøgningen, at det i forhold til spildevandsprojektet (projekt 1) kun er investeringen i bygningen der ansøges om kommunegaranti til og ikke den fulde investering i denne omgang. Der vil på et senere tidspunkt blive fremsendt en ansøgning om kommunegaranti for lån til de øvrige investeringer i dette projekt. Opdelingen er foretaget med udgangspunkt i forskellige levetider for de enkelte dele af investeringen og dermed også lånenes løbetider, hvor det aktuelle lån har en løbetid på 30 år. 
 
Herudover ansøges der om kommunegaranti til projekterne 3 5 jf. ovenstående tabel. Projekt 3 vedrører renovering af ledningsnettet i Nedermarken i henhold til almindelig vedligeholdelse og kræver ikke godkendelse i henhold til varmeforsyningsloven. Projekt 4 og 5 er mindre investeringer i forhold til tilkobling af forbrugere og etablering af opbevaringsskur.
 
Der er for projekt 3 -5  indhentet overslagspriser for investeringerne. For projekt 1 og 2 fremgår anlægsbudgettet af projektforslagene i forbindelse med ansøgning om projektgodkendelse i Klima og Miljøudvalget.
 
Både lån og byggekredit optages i Kommunekredit. Der er den 2. marts 2020 indhentet låneforslag fra Kommunekredit. Rentesatsen på byggekreditten udgør 0% p.a. og renten på et 30-årigt fastforrentet lån på 13,1 mio. kr. udgør 0,25% p.a.
 
Forvaltningens gennemgang af ansøgningen, varmeværkets seneste årsregnskaber, budgetter, likviditetsbudgetter mv. har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Viborg Kommune har i forvejen stillet følgende kommunegarantier for lån optaget af GUES i forbindelse med anlægsinvesteringer:
 
Årstal
Indfrielses år
Hovedstol (mio. kr.)
Restgæld (mio. kr.)
2011
2026
15,7
6,8
2016
2046
9,0
8,1
2019
2049
39,0
 32,4
2019
2029
5,4
-
2019
2044
10,0
-
 
Gælden på de 32,4 mio. kr. vedrører byggekredit, hvor det endelige lån endnu ikke er optaget.
De godkendte kommunegarantier på henholdsvis 5,4 og 10,0 mio. kr. er på nuværende tidspunkt ikke effektueret.
 
Gældende lovgivning mv.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.
 
Kommunen kan således stille den af GUES ansøgte kommunegaranti for byggekredit og lån til projekterne.
 
Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.
 
En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.
 
 
Garantiprovision 
På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 11. april 2018 (sag nr. 18) principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.
 
Med baggrund i disse principper er garantiprovisionen for den aktuelle kommunegaranti beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. Eksempelvis vil der i 1. halvår 2020 blive opkrævet 0,55% af restgælden på byggekreditten/lånet pr. 31. december 2019 såfremt byggekreditten/lånet optages inden årets udgang.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/1320

Resume

Sagen vedrører frigivelse af anlægspuljemidler afsat i budget 2020-2023 til energirenovering af kommunale bygninger. Der søges om frigivelse af 3.000.000 kr. afsat i år 2020.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Erhvervs- og økonomiudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen Energirenovering af kommunale bygninger med rådighedsbeløb i 2020, og
 
2. at udgiften på 3.000.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen pulje til energirenovering af kommunale bygninger.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Erhvervs- og økonomiudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen Energirenovering af kommunale bygninger med rådighedsbeløb i 2020, og
 
2. at udgiften på 3.000.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen pulje til energirenovering af kommunale bygninger.
 

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der arbejdes pt. med at analysere data i de udarbejdede energimærkninger, der skal danne grundlag for en prioritering af energibesparelsestiltag. Forvaltningen vurderer og igangsætter på den baggrund nye tiltag, herunder hvilke bygninger og anlæg, der skal energirenoveres.
 
Det forventes at tiltagene realiseres for indeværende år. 
 
Anlægsudgiftsbevilling anvendes til ekstern rådgivning i forbindelse med udbuds- og tilsynsarbejde, samt etablering/udskiftning af nye anlæg, samt håndværkerudgifter.
 
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Det forventes at realisere energibesparende tiltag i løbet af 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/55141

Resume

Vurderingsstyrelsen har udsendt nye ejendomsvurderinger i området omkring Falkevej i Viborg i forlængelse af den nye lokalplan nr. 479 for udvikling af området. På grund af ændrede anvendelsesmuligheder og øgede byggemuligheder (bl.a. stigning i bebyggelsesprocent og etageantal) medfører de nye vurderinger betydelige stigninger for flere grundejere fra 2020.
Kommunen kan meddele ejerne fritagelse for stigninger i grundskylden, hvis en række betingelser er opfyldt.

Der ønskes byrådets stillingtagen til fritagelse for stigning i grundskyld for de to konkrete ansøgninger, hvor grundværdien er steget med mere end 20% som følge af en ændret lokalplan. Der har ikke tidligere været tilsvarende ansøgninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om det kan indstille til byrådet,
 
1. at der meddeles afslag på de to indkomne ansøgninger om fritagelse for stigning i grundskyld.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der meddeles afslag på de to indkomne ansøgninger om fritagelse for stigning i grundskyld.
 

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har modtaget to ansøgninger vedr. 4 ejendomme (Falkevej 9A-B, 11-13, 15 og 17) om fritagelse for stigning i grundskyld som følge af lokalplan nr. 479 (se bilag nr. 1).
 
Lokalplanen har medført, at grundværdierne på ejendommene er steget betydeligt, da byggemulighederne på ejendommene er væsentligt forøget. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af anmodning fra ejerne af ejendommene. Ejerne ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udnytte de muligheder, som den nye lokalplan tillader, da projektet er sat i bero.
 
 
Forvaltningens vurdering
Afgørelse om fritagelse for stigning af grundskyld kan bero på en vurdering af baggrund for en ændring af lokalplaner er der f.eks. tale om et konkret projekt eller strategisk udvikling af større områder:
 
A)     En lokalplan kan vedtages for at virkeliggøre et konkret projekt. Det må i udgangspunktet formodes, at grunden bebygges kort tid efter lokalplanens vedtagelse. I andre tilfælde kan det tænkes, at lokalplanen ønskes udarbejdet alene for at øge ejendommens værdi enten med henblik på videresalg eller med henblik på at forbedre muligheden for belåning.
 
B)     En lokalplan kan vedtages for at muliggøre udviklingen af et større område ved omdannelse eller nybyggeri. Planlægning af et større område kan være hensigtsmæssigt for at sikre helhed og sammenhæng i den genelle planlægning. Realiseringen tager oftest flere år, og der er typisk et større antal grundejere.
 
 
Det er forvaltningens vurdering, at ansøgninger, som kan henholdes til case A, har en karakter, hvor fritagelse for stigning i grundskyld er vanskelig. Bygherrer er generelt bekendt med, at en lokalplan med øgede byggemuligheder vil medføre en stigning i ejendomsværdien. Forvaltningen oplyser ved påbegyndelse af en lokalplan ejerne om konsekvensen i form af stigende ejendomsvurdering.
En undladelse af fritagelse kan i disse situationer forhindre, at der bruges ressourcer på at udarbejde lokalplaner for projekter, som ikke er aktuelle. Dermed undgår man også at skabe en unødvendig gene for det omkringliggende område indbefattet af lokalplanen, herunder naboer mv.
 
Lokalplaner der kan henføres til case B vedtages oftest for at muliggøre en langsigtet og strategisk byudvikling. I forbindelse med/efter vedtagelse af de enkelte lokalplaner, kan der tages stilling til, om de skal medføre fritagelse for stigningen i grundskyld for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
 
Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne ansøgninger kan henføres til case A, og at der på den baggrund meddeles afslag på ansøgninger om fritagelse.
 
Andre kommuner
Det er forvaltningens indtryk, at der i de øvrige kommuner ikke har været mange lignende sager til behandling. Der er fra KL eller SKAT ikke fastlagt principper eller retningslinjer for behandling af ansøgninger i kommunerne.
 

Alternativer

Alternativet kan være, at den pågældende lokalplan ophæves. Dette skal ske via en normal lokalplanproces med igangsætning, forslag, høring, vedtagelse. Hertil kommer udarbejdelse af endnu en ny lokalplan, hvis projektet skal gennemføres.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Lokalplan nr. 479 dækker over 4 ejendomme, hvoraf begge ejere nu ansøger om at blive fritaget for stigningen i grundskyld. Lokalplanen har medført, at grundværdierne er steget mellem 1.800 2.000 pct., svarende til en samlet stigning på 654.000 kr. i grundskyld i skatteåret 2020. Lokalplanen er udarbejdet efter anmodning fra grundejer.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Lovgrundlaget for fritagelse for stigning i grundskyld som følge af ændret lokalplan er fastsat i Ejendomsbeskatningsloven § 8A.
 
Lovgivningens betingelser for at kommunen kan meddele hel eller delvis fritagelse for stigning i grundskyld er følgende:
 • Grundværdien for ejendommen er steget med mere end 20 pct., som følge af ændret lokalplan
 • Fritagelsen kan alene gælde den del af stigningen, der skyldes en ændret lokalplan
 • Ejendommen må ikke anvendes eller udnyttes i videre omfang, end hvad der var tilladt før den nye lokalplan
 • Fritagelsen kan kun gælde lokalplaner, der er vedtaget fra den 2. oktober 2017
 • Fritagelse sker udelukkende efter konkret ansøgning fra grundejerne.
 • Fritagelsen bortfalder senest 10 år fra tidspunktet, hvor grundværdien er ændret.
 • Fritagelsen bortfalder ligeledes, hvis ejendommen sælges, eller de ændrede anvendelsesmuligheder tages i brug.
 • Fritagelsen kan gælde fra det år, hvor den ændrede vurdering ville få betydning for beskatningen.
 
Bilag

Sagsid.: 20/9889

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, anmoder byrådet som tilsynsmyndighed om godkendelse af salg af ejerlejlighed på 241 m², beliggende i stuetagen af Storegade 18, 8850 Bjerringbro (Madsens Hotel).
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet som tilsynsmyndighed efter almenboligloven meddeler Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, godkendelse af salg af ejerlejlighed nr. 3, matr.nr. 8h, Hjermind by, Bjerringbro, til Viborg Kommune.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet som tilsynsmyndighed efter almenboligloven meddeler Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, godkendelse af salg af ejerlejlighed nr. 3, matr.nr. 8h, Hjermind by, Bjerringbro, til Viborg Kommune.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 21. december 2016 (sag nr. 11) boligselskabets køb af 3 ejendomme, der samlet set benævnes Madsens Hotel, med henblik på etablering af almene boliger, herunder ombygning af den gamle hotelhovedbygning (forhuset).
 
Byrådet godkendte på mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 35 lukket sag) etablering af en sundhedssatellit i Bjerringbro, herunder kommunes køb af omtalte ejerlejlighed efter endt ombygning til sundhedssatellit med overtagelse senest 1. juli 2019.
 
Byrådet gav på mødet den 16. maj 2018 (sag nr. 18) tilsagn til boligselskabets opførelse af 33 almene familieboliger, der skal opføres i tilknytning til den gamle hotelhovedbygning.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Hovedbestyrelsen i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, har på sit møde den 19. februar 2018 godkendt salget af omtalte ejerlejlighed til Viborg Kommune.
 
Byrådet tog på mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 35 lukket sag) stilling til kommunes køb af omtalte ejerlejlighed.
 
Det fremgik af sagen, at købsaftalen af 17. januar 2018 er gjort betinget af, at boligselskabet opnår godkendelse til salget efter almenboligloven. En godkendelse som skal gives af byrådet som tilsynsmyndighed efter almenboligloven.
 
Det fremgik beklageligvis ikke af sagen, at byrådet som tilsynsmyndighed godkendte boligselskabets salg til kommunen. I forbindelse med en tilsynsgodkendelse skal byrådet som tilsynsmyndighed bl.a. sikre sig, at prisen (overdragelsessummen) omregnet til kontantværdi ikke er lavere end den værdi, vurderingsmyndigeden (SKAT) har ansat. Denne bestemmelse er gældende, fordi kommunen indtager en dobbeltrolle som køber og tilsynsmyndighed.
 
Vurderingsstyrelsen (SKAT) har den 8. oktober 2019 fremsendt en vurdering, hvoraf det fremgår, at handelsprisen pr. 1. september 2019 for omtalte ejerlejlighed ansættes til 2.800.000 kr. eksklusive moms. På tidspunktet for vurderingen var ejerlejligheden ombygget og taget i brug som sundhedssatellit. Prisen, der af byrådet på mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 35 lukket sag) er godkendt til 5.146.800 kr. eksklusive moms, er således ikke lavere end den værdi, vurderingsmyndigeden (SKAT) har ansat. Vurderinger giver med andre ord byrådet som tilsynsmyndighed mulighed for at godkende salget til den aftalte pris.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, har ansøgt om godkendelse af salget ved ansøgning af 2. marts 2020.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

I forbindelse med opdelingen i ejerlejligheder skal der etableres en ejerforening, hvor henholdsvis Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, og Viborg Kommune som de respektive ejere er medlemmer, og i den forbindelse skal der indgås en individuel ejerforeningsvedtægt om drift, fordeling af fællesudgifter, pedel, forsikring, renovation m.m.
 
Der er endnu ikke etableret en ejerforening og det udkast til en ejerforeningsvedtægt, der er omtalt i ovennævnte sag for byrådet på mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 35 lukket sag), er endnu ikke tinglyst på ejendommen.

Sagsid.: 20/12979

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpris og øvrige salgsvilkår for en boliggrund på Nybrovej 1, Ravnstrup.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for boliggrunden på Nybrovej 1 fastsættes til 250.000 kr. ekskl. kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og

2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde jf. dog begrænsning af hæveadgang som beskrevet under sagsfremstillingen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for boliggrunden på Nybrovej 1 fastsættes til 250.000 kr. ekskl. kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde jf. dog begrænsning af hæveadgang som beskrevet under sagsfremstillingen.
 

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Efter dagsordenens udsendelse er der tilgået sagen nye oplysninger hvorfor sagen ikke behandles
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Ravnsbjerg gl. skole er nedrevet og grunden kan ifølge planlægningen bruges til bolig. Grunden er 6.318 m2, og vist på kortskitsen, bilag nr. 1.
 
Grunden ligger naturskønt ned til en å, men der kan være problemer med høj grundvandsstand og dårlig bæreevne. Og der skal bl.a. respekteres en kloakledning, der løber over grunden.
 
I praksis skal man nok regne med at bygge på samme sted, som den gamle skole lå, og det var tæt ved vejen. Af denne årsag foreslås, at man kun kan hæve handlen på grund af manglende bæreevne, hvis det er på det sted, hvor den gamle skole lå.
 
Mindsteprisen for grunden foreslås fastsat til 250.000 kr. ekskl. kloaktilslutningsafgift og moms.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
Det kan oplyses, at der har været forespørgsel på grunden, så der er en købsinteresseret.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Grunden udbydes til salg senest i uge 18.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/2819

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Mødelisten blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Det bemærkes, at sagen vedrører både aktiviteter for den sidste del af 2019 samt kendte aktiviteter for 2020.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/62808

Resume

Salg af del af Absalonsvej (bevillingssag)
Efter formel nedlæggelse af en del af Absalonsvej har arealet været udbudt til salg, og i denne sag tages stilling til et indkommet bud.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den omhandlede del af Absalonsvej, sælges for 2.000 kr. pr. m2 ekskl. moms jf. sagsbeskrivelsen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 4.340.000 kr. til kontoen Salg af del af Absalonsvej, Viborg med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 230.000 kr. til kontoen Salg af del af Absalonsvej, Viborg med rådighedsbeløb i 2020, og
 
4. at nettoindtægten på 4.110.000 kr. i 2020, finansieres dels ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen Grundsalg, erhvervsformål med 4.034.000 kr., og dels ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen Grundsalg, boligformål med 76.000 kr.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den omhandlede del af Absalonsvej, sælges for 2.000 kr. pr. m2 ekskl. moms jf. sagsbeskrivelsen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 4.340.000 kr. til kontoen Salg af del af Absalonsvej, Viborg med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 230.000 kr. til kontoen Salg af del af Absalonsvej, Viborg med rådighedsbeløb i 2020, og
 
4. at nettoindtægten på 4.110.000 kr. i 2020, finansieres dels ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen Grundsalg, erhvervsformål med 4.034.000 kr., og dels ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen Grundsalg, boligformål med 76.000 kr.
 

Beslutning i Byrådet den 22-04-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Efter formel nedlæggelse af del af Absalonsvej har et areal på ca. 2.500 m2 været udbudt til salg. Arealet udgør den nedlagte del af Absalonsvej. Salgsvilkår fremgår af købsaftale vedlagt som bilag nr. 1. Skitse over arealet er vedlagt som bilag nr. 2. Arealet indgår i lokalplan nr. 496, og ejeren af nogle af de tilgrænsende grunde, som også er omfattet af lokalplan nr. 496 har budt 2.000 kr. pr. m2 grundareal ekskl. moms for arealet på de i bilag nr. 1 nævnte vilkår (- og det svarer til 1.143 kr. pr. byggerets-m2). Efterfølgende kan det konstateres, at arealet nærmere er ca. 2.170 m2. Den tilbudte pris svarer således til i alt ca. 4.340.000 kr. ekskl. moms. Der er ikke indkommet andre bud.
 
Lokalplanområdet må anvendes til centerområde i form af etageboliger, liberalt erhverv, almen service, hotel samt restauration og lignende. Der er en max. bebyggelsesprocent på 175.
 
Der er indhentet en mæglervurdering (vedlagt som bilag nr. 3) på arealet. Vurderingen lyder på 2.250 kr. ekskl. moms pr. byggerets-m2 (- og det svarer til 3.920 kr. pr. m2 grundareal). Dette svarer til en pris på i alt ca. 8.500.000 kr. ekskl. moms. Mæglervurderingen har kostet 3.000 kr. ekskl. moms.
 
Til sammenligning bemærkes, at kommunen ultimo 2018 solgte en grund i banebyen til ungdomsboliger for 1.850 kr. ekskl. moms pr. byggerets-m2 (- og det svarer til 3.238 kr. pr. m2 grundareal). Dette ville svare til en samlet pris på ca. 7.025.000 kr. ekskl. moms for den her omhandlede grund.
 
Det fremgår af vilkårene (bilag nr. 1), at arealet sælges med den eksisterende asfaltbelægning, og at der er nedlagte forsyningsledninger i arealet. Forvaltningen har vurderet, at det vil koste ca. 340.000 kr. ekskl. moms at fjerne disse ting, og grunden må anses for at være tilsvarende mindre værd i forhold til en klar byggegrund.
 
Salg af arealet forudsætter, at en kloakledning i vejen nedlægges. Dette nødvendiggør, at der midlertidigt etableres en pumpestation af hensyn til en tilbageværende ejendom på Absalonsvej. Det skønnes at koste ca. 225.000 kr. ekskl. moms. Beløbet foreslås finansieret af salgsindtægten, da udgiften er direkte relateret til salget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 19/55240

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på Godkend.