You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 27. januar 2021 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2018-2021)
Mødedeltagere Ulrik Wilbek, Per Møller Jensen, Mads Panny, Anders Bertel, Eva Pinnerup, Niels Dueholm, Mette Nielsen, Martin Sanderhoff, Birthe Harritz, Birgith B. Langballe, Kai O. Andersen, Elo Nielsen, Lone Langballe, Ove Kent Jørgensen, Flemming Gundersen, Claus Nielsen, Simon Højer, Peter Juhl, Jakob Ekberg, Nikolai Norup, Torsten Nielsen, Allan Clifford Christensen, Åse Kubel Høeg, Michael Nøhr, Kurt Johansen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Anders Korsbæk Jensen, N. J. Ottesen, Claus Clausen, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger Mødet afvikles som Teams-møde

Sagsid.: 20/10067

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2021, er det besluttet at forhøje tilskuddet til sikring af minimumsnormeringer. Udover at forhøje tilskuddet fremgår det af aftaleteksten, at reglerne for puljemidlerne justeres, så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023.
Der er derfor behov for en genberegning af taksterne på dagtilbudsområdet for 2021.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at forældrebetalingstaksterne pr. 1. maj 2021 ændres som anført i bilag 1.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at forældrebetalingstaksterne pr. 1. maj 2021 ændres som anført i bilag 1

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på mødet den 7. oktober 2020 (link til sag nr. 21 i Byrådet 7. oktober 2020) budgettet for 2021, herunder takster for bl.a. dagtilbudsområdet.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Regeringen har den 5. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blandt andet om lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og et løft af normeringer i årene frem til da. Den investering i børn, som aftalen repræsenterer, svarer jf. regeringen til, at der kommer mere end 3.900 ekstra pædagogisk personale i daginstitutionerne i 2024. 
 
Med finansloven for 2021 afsættes yderligere 200 mio. kr. årligt i 2021-2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer, der nu skal træde i kraft allerede i 2024. De afsatte midler på finansloven for 2021 kommer oven i midlerne afsat på finansloven for 2020.
 
Det fremgår af aftaleteksten, at modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, så indgår puljemidlerne fra denne pulje i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til private institutioner i årene 2021-2023.
 
Viborg Kommune vil modtage 12,5 mio. kr. fra puljen i 2021.
 
De nye beregnede takster pr. 1. maj 2021 fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

I dagtilbudsbekendtgørelsen fremgår:
Ved en ændring af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling skal kommunen varsle ændringstidspunktet og indholdet af ændringen senest 3 måneder før ændringen finder sted.
Det betyder, at en ændring af taksterne vil kunne ske pr. 1. maj 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Med den øgede forældrebetaling forhøjes budgettet til de decentrale enheder med 14,6 mio. kr., efter reduktion af merudgifter til private institutioner og søskendetilskud/fripladser.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/22634

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget oplæg til en sammenlægning af Egeskovskolen og Bøgeskovskolen til én skole med ét samlet skoledistrikt har været i offentlig høring fra den 08-10-2020 til den 03-12-2020.
 
Der er i alt modtaget ni høringssvar samt en underskriftindsamling og to borgerbreve inden for høringsfristen, ligesom der har været afholdt et dialogmøde mellem udvalg og borgere d. 17-12-2020. Herudover er der modtaget yderligere 5 henvendelser i forlængelse af dialogmødet.
 
Helt overordnet er der to standpunkter, der er kommet til udtryk i høringen og på dialogmødet. Det ene er ønsket om at bevare de to matrikler, og det andet er at bygge én ny samlet skole i centrum af Bjerringbro.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter høringsmaterialet
 
og Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
2. at Egeskovskolen og Bøgeskovskolen lukkes pr. 31-07-2021 og
3. at der åbner en ny skole i Bjerringbro med ét samlet skoledistrikt pr. 01-08-2021 og
4. at den nye skole vil bestå af to afdelinger på de eksisterende lokationer og
5. at den nye skole vil omfatte 0.-9. klassetrin, specialafdeling og skolefritidsordning og
6. at de nuværende medlemmer af de to skolebestyrelser fortsætter som en samlet overgangsskolebestyrelse i skoleåret 2021/2022
7. at der vil være valg til en ny fælles skolebestyrelse i foråret 2022 jf. styrelsesvedtægten og
8. at de nuværende MED-udvalg fortsætter som et samlet MED-udvalg i skoleåret 2021/2022 og
9. at der vil være valg til et nyt MED-udvalg i foråret 2021 og
10. at der på en ny samlet skole i Bjerringbro vil være én overordnet skoleleder. Derudover vil der være 3 afdelingsledere på hver afdeling. Skoleleder skal i samarbejde med skolebestyrelsen løbende tilpasse ledelsesstrukturen i forhold til det konkrete behov. Der skal være ledelse på begge afdelinger, så længe der ikke er mulighed for at samle eleverne geografisk og
11. at følgende principper skal ligge til grund for fordeling af elever på de, i første omgang, to afdelinger i skoledistriktet:
1) Ønske om placering
2) Søskende fordel
3) Trafiksikker skolevej

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Egeskovskolen og Bøgeskovskolen lukkes pr. 31-07-2021 og
2. at der åbner en ny skole i Bjerringbro med ét samlet skoledistrikt pr. 01-08-2021 og
3. at den nye skole vil bestå af to afdelinger på de eksisterende lokationer og
4. at den nye skole vil omfatte 0.-9. klassetrin, specialafdeling og skolefritidsordning og
5. at de nuværende medlemmer af de to skolebestyrelser fortsætter som en samlet overgangsskolebestyrelse i skoleåret 2021/2022
6. at der vil være valg til en ny fælles skolebestyrelse i foråret 2022 jf. styrelsesvedtægten og
7. at de nuværende MED-udvalg fortsætter som et samlet MED-udvalg i skoleåret 2021/2022 og
8. at der vil være valg til et nyt MED-udvalg i foråret 2021 og
9. at der på en ny samlet skole i Bjerringbro vil være én overordnet skoleleder. Derudover vil der være 3 afdelingsledere på hver afdeling. Skoleleder skal i samarbejde med skolebestyrelsen løbende tilpasse ledelsesstrukturen i forhold til det konkrete behov. Der skal være ledelse på begge afdelinger, så længe der ikke er mulighed for at samle eleverne geografisk og
10. at følgende principper skal ligge til grund for fordeling af elever på de, i første omgang, to afdelinger i skoledistriktet:
1) Ønske om placering
2) Søskende fordel
3) Trafiksikker skolevej

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Sagen blev sidst drøftet i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2020 (sag 7) og i Byrådet den 7-10-2020 (sag 6). Her blev der truffet beslutning om en offentlig høring i perioden fra den 08-10-2020 til den 03-12-2020, med henblik på endelig stillingtagen i Børne- og Ungdomsudvalget og efterfølgende Byrådet i januar 2021. Grundet forsamlingsforbud og COVID-19 måtte et planlagt dialogmøde rykkes til den 17. december. På baggrund heraf var det muligt at indsende kommentarer m.v. indtil den 18. december.
 
På Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2020 (sag 9) blev forvaltningen bedt om at udarbejde en sag, hvor der lægges op til en sammenlægning af Egeskovskolen og Bøgeskovskolen til én skole med ét samlet skoledistrikt med opstart fra skoleåret 2021/22, og hvor tidligere indstillinger fra udvalget til budgetforhandlingerne for 2021-2024 medtages.
 
Den 09-09-2020 blev der indgået budgetforlig for budget 2021-2024. Beslutningerne herfra er medtaget i sagen.

Inddragelse og høring

Den 17-12-2020 blev der afholdt et dialogmøde, hvor borgere havde mulighed for at drøfte forslaget om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro med medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget og repræsentanter fra forvaltningen.
 
Byrådets beslutning vedr. skolesammenlægning har været i offentlig høring i perioden fra den 08-10-2020 til den 03-12-2020, med henblik på at kvalificere beslutningen om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro.
 
Skolebestyrelserne på Egeskovskolen og Bøgeskovskolen har udarbejdet en indstilling om sammenlægning af skoledistrikter.
 
Skolebestyrelserne har d. 15.-16.-17. juni 2020 afholdt café-møder om fremtidens skole i Bjerringbro. Alle forældrene i skole og dagtilbud i Bjerringbro var inviteret. I alt deltog 85 mennesker.
 
Der har den 19-11-2019 været afholdt en workshop i Bjerringbro for forældre, medarbejdere og andre interessenter. Desuden er eleverne på mellemtrin og i udskoling blevet inddraget i en proces på de to skoler, hvor de også har besvaret spørgsmål om fremtidens skole i Bjerringbro.

Beskrivelse

Der er i alt modtaget ni høringssvar samt en underskriftindsamling og to borgerbreve inden for høringsfristen 03-12-2020, med mulighed for at indsende kommentarer m.v. indtil 18-12-2020. Efter dialogmødet den 17. december modtog forvaltningen yderligere 5 henvendelser.
 
Herunder er der modtaget materiale fra MED-udvalget på Bøgeskovskolen, MED-udvalget Egeskovskolen, et samlet svar fra skolebestyrelserne på Egeskov- og Bøgeskovskolen, Viborg lærerkreds, områdebestyrelsen dagtilbud sydøst, en underskriftindsamling fra 853 underskrifter borgere i Bjerringbro samt høringssvar og borgerbreve fra 11 privatpersoner.
 
Helt overordnet er der to standpunkter, der kommer til udtryk i høringen. Det ene er ønsket om at bevare de to matrikler, og det andet er at bygge én ny samlet skole i centrum af Bjerringbro. Argumenterne herfor fremgår af tabel 1.
 
Tabel 1:
Samling på en matrikel
 
Bevare to skolematrikler
 
Støttes af:
 • Skolebestyrelserne på både Egeskov og Bøgeskovskolen
 • Viborg lærerkreds
 • MED-udvalget på Bøgeskovskolen
 • MED-udvalget Egeskovskolen (såfremt det det ikke er muligt at bevare to matrikler og to skoledistrikter med en anderledes tildelingsmodel)
 • Ingen borgersvar
 
Støttes af:
 • Underskriftindsamling, 853 underskrifter blandt borgere i Bjerringbro
 • MED-udvalget Egeskovskolen (dog under forudsætning af anderledes økonomisk tildeling)
 • Fire af de syv borgersvar
 
Primære argumenter for at samle skolerne på en matrikel
 
 • det er ikke mulige at drive god skole i de eksisterende to skoledistrikter i fremtiden under den nuværende tildelingsmodel og med faldende børnetal
 • det bedste faglige miljø og den bedste faglige samarbejde opnås ved at samle skolerne på en matrikel
 • der opnås bedre og mere fleksible muligheder for at skabe sociale og læringsmæssige fællesskaber på tværs af klasser, årgange og afdelinger
 • SFOen får større volumen og større mulighed for at tiltrække og fastholde børn i trygge og udviklende rammer i SFOen
 • det er optimalt at specialklasseeleverne ved en eventuel inklusion i almenklasserne kan vælge mellem flere klasser på en årgang.
 
Primære argumenter for at bevare to skolematrikler
 
Man frygter, at en sammenlægning af de to skoler:
 • vil gøre Bjerringbro by som helhed vil blive mindre attraktiv for såvel familier som erhvervsliv
 • vil forværre trafiksikkerheden for eleverne markant
 • afskære mange elever fra at kunne transportere sig selv til skole
 • vil få elevtrivslen til at falde
 • vil give flere elever i klasserne og dermed dårligere undervisningsmiljø
 • vil få huspriser til at falde og liggetiden på huse til salg vil stige
 
Af nedenstående tabel 2 fremgår en opsummering af de vigtigste pointer i høringssvarene opdelt på de temaer, som Børne- og Ungdomsudvalget indstillede til byrådet på mødet den 22-09-2020 (sag nr. 7).
 
Tabel 2:
Opsummering af de vigtigste pointer i høringssvarene
Placering af ny skole i Bjerringbro
Blandt de der ønsker en skolematrikel, er der enighed om, at der er behov for en nybygget skole, som placeres centralt i Bjerringbro, og hvor pædagogiske læringsmiljøer og indeklima er i højsædet. Ligeledes er det vigtigt, at ASF og specialafdelingen ligger på samme matrikel som almenafdelingen.
 
Der er mange borgere der er bekymrede for trafiksikkerheden for børnene, ved en sammenlægning til en skolematrikel, bl.a. pga. øget forældrekørsel, et trafikalt knudepunkt omkring åen, manglende/ikke optimale stisystemer, og at mange elever skal krydse Gudenåen og igennem trafikerede rundkørsler på Markedsgade og Brogade.
Derudover er borgerne også bekymrede for, at man vælger en skole der ligger i den ene ende af byen.
 
Skolebestyrelsens sammensætning
Generel opbakning til, at de to nuværende bestyrelser?fortsætter i en samlet overgangsbestyrelse. Så længe der er to matrikler, bør der være forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentationer fra begge matrikler.
 
Med-udvalget sammensætning
Generel opbakning til, at eksisterende MED-medlemmer fortsætter i skoleåret 2021/2022, og at der vælges et nyt MED i foråret 2022 med repræsentanter fra begge matrikler.
Det er vigtigt at det kommende MED-udvalg får en størrelse, repræsentation og prioritering, som begge skolers nuværende MED-udvalg og skolernes ansatte i det hele taget kan se sig selv i.
 
Økonomi
Der er en generel anerkendelse af, at der er afsat penge til projektet.
Dog er der også en bekymring ift.om der er afsat nok midler til hhv. fusionen og processen, renovering/vedligehold af bygninger og ledelse (se boksen ledelse). Derudover er der også en bekymring for om tidsperspektivet ift. anlægsmidlerne er for langstrakt.
 
Fordeling af elever
I bestyrelserne, MED-udvalgene og Viborg Lærerkreds er der bred enighed om at bevare punkt 1 og 2 (Ønske om placering og søskendefordel). Punkt 3 (afstand) er det blandet opbakning til. Her foreslås det, at man i stedet laver trafiksikker vej til et kriterie. Der er enighed om at punkt 4 (mulighed for at følges med andre elever, der bor tæt på ) skal fjernes.
 
Derudover bør kriterierne være helt klare, og det skal være tydeligt, at et ønske om placering ikke nødvendigvis kan opfyldes.
 
Ledelse
Generelt er der en positiv holdning til forslaget om tilstedeværende ledelse på begge matrikler. Ift. den konkrete ledelsesfordeling ved to matrikler, så foreslår MED-udvalgene, at der er to afdelingsledere på Bøgeskov, samt tre afdelingsledere på Egeskov pga. specialafdelingen.
Der er en bekymring for økonomien til ledelsen, og en holdning til, at den daglige leder (skoleleder/viceleder) bør finansieres centralt.
 
Personale
Det er på den ene side vigtigt at sikre, at personalet ikke bliver kastebolde mellem to afdelinger og at transport ikke må blive en fast del af arbejdstiden. På den anden side er det vigtigt at sikre, at der er plads til at de to matrikler kan understøtte og hjælpe hinanden.
Yderligere bemærkninger
Mange borgere frygter, at en skolesammenlægning med en skolematrikel vil gøre Bjerringbro by som helhed mindre attraktiv for familier og erhvervsliv
Der stilles spørgsmålstegn ved at fortsætte en så vigtig beslutning for byen, uden at borgerne har haft mulighed for at deltage i et fysisk borgermøde, ligesom flere borgere ikke oplever, at der har været en reel dialog i processen.
 
Dialogmødet d. 17-12-2020
På dialogmødet d. 17-12-2020 deltog Børne- og Ungdomsudvalget og omkring 50 borgere. Mødet blev afviklet virtuelt via Teams med mulighed for at stille direkte spørgsmål til udvalget på chatten.
På selve mødet indkom der spørgsmål og kommentarer, som udvalget besvarede direkte i det omfang tiden tillod det. Spørgsmålene fra mødet kan ses i bilag 14.
 
Debatten på dialogmødet var helt i tråd med de indkomne høringssvar, og der blev ikke bragt nye emner i spil. De mest berørte temaer på mødet var trafiksikker skolevej, økonomiske forhold og konsekvenser ved valg af de forskellige scenarier, elever og læreres trivsel samt placering af skolematriklen/-matriklerne.
 
Bilag
Et resume af de høringssvar, der repræsenterer en større gruppe findes i Bilag 1, del 1.
En mere uddybende oversigt over de enkelte argumenter fordelt på temaerne i tabel 2 fremgår af Bilag 1, del 2. Her fremgår det også, hvem der har fremført argumenterne.
Hvert enkelt høringssvar findes i bilag 3-13 og underskriftsindsamlingen i bilag 15-16.
Spørgsmål og kommentarer fra borgerne på dialogmødet fremgår af bilag 14.
Optagelsen af dialogmødet findes på viborg.dk via linket Høringssvar om Fremtidens Skole - Viborg Kommune.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Hvis en sammenlægning af skoledistrikterne i Bjerringbro skal træde i kraft i skoleåret 2021/22, skal den endelige beslutning træffes i Byrådet inden 01-03-2021. Inden da skal der være en 8 ugers offentlig høring og hvis der indgives høringssvar, skal der gå yderligere 4 uger inden der kan træffes endelig afgørelse i Byrådet. Det foreslås at ledelse, skolebestyrelser og MED-udvalg i høringsperioden arbejder med at kvalificere udkastet til eksempelvis ledelsesstruktur, principper for fordeling af elever etc.
 
Tid
Indhold
Interessenter
22-09-2020
Beslutning om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro sendes i høring
Børne- og Ungdomsudvalget
30-09-2020
Beslutning om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro sendes i høring
Økonomi- og Erhvervsudvalget
07-10-2020
Beslutning om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro sendes i høring
Byrådet
08-10-2020 til 03-12-2020
(med mulighed for at indsende kommentarer m.v. indtil 18-12-2020)
Offentlig høring
-         herunder kvalificering af vilkår
Skolebestyrelser og MED-udvalg på de berørte skoler samt øvrige borgere
Høringsmaterialet offentliggøres på viborg.dk, Bøgeskovskolens og Egeskovskolens hjemmesider samt sendes til skolebestyrelser og MED-udvalg på de berørte skoler
17-12-2020
Dialogmøde
Børne- og Ungdomsudvalget, forvaltning og borgere i Bjerringbro
05-01-2021
Endelig beslutning vedr. oprettelse af ny skole i Bjerringbro
Børne- og Ungdomsudvalget
20-01-2021
Endelig beslutning vedr. oprettelse af ny skole i Bjerringbro
Økonomi- og Erhvervsudvalget
27-01-2021
Endelig beslutning vedr. oprettelse af ny skole i Bjerringbro
Byrådet
Forår 2021
Planlægning af omstillingsproces, fordeling af elever, navnekonkurrence etc.
Skolebestyrelser, Ledelser og MED-udvalg
01-08-2021
Opstart som ny samlet skole
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For at sammenlægge de to skoledistrikter til et distrikt med to undervisningssteder vil der skulle ske lukning af de to skoler og samtidig oprettelse af den nye skole. Dette sker efter reglerne i Folkeskolelovens §24 og §40 samt bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole (BEK nr. 700 af 23/06/2014) med beslutning i Byrådet, høring og fornyet beslutning i Byrådet.
 
Valg af ny fælles skolebestyrelse sker efter folkeskolelovens §42 samt BEK nr. 1074 af 14/09/2017 og Viborg Kommunes styrelsesvedtægt, dog med den tilføjelse, at der så vidt muligt skal være ligelig repræsentation fra de to matrikler, så længe skolerne ikke er samlet geografisk.
Bilag

Sagsid.: 19/13258

Resume

På investeringsoversigten 2021-2024 er der afsat rådighedsbeløb til anlægsprojekt Vestre Skole (helhedsplaner). Der søges nu om frigivelse af anlægsbeløb til opstart af projektet.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.513.000 kr. til kontoen Vestre Skole (helhedsplaner) med rådighed i 2021.
2. at udgiften på 1.513.000 kr. i 2021 finansieres med
- 513.000 kr. af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten med 513.000 kr. i 2021 og
- 1.000.000 kr. ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen Vestre Skole (helhedsplaner) på overslagsåret 2022 (i budget 2021-2024) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2022-2025.
 
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.513.000 kr. til kontoen Vestre Skole (helhedsplaner) med rådighed i 2021.
2. at udgiften på 1.513.000 kr. i 2021 finansieres med
- 513.000 kr. af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten med 513.000 kr. i 2021 og
- 1.000.000 kr. ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen Vestre Skole (helhedsplaner) på overslagsåret 2022 (i budget 2021-2024) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2022-2025.
 
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

I henhold til den udarbejdede helhedsplan bliver hovedbygningen og aulaer renoveret, herunder faglokaler, indskoling og SFO, mellemtrin og administrationen samt udskolingen.
Renoveringen fortages i etaper af hensyn til, at skolen skal være i drift samtidig.
 
Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb (i 2020 priser):
År 2021
År 2022
År 2023
I alt
513.000 kr.
6.151.000 kr.
10.257.000 kr.
16.921.000 kr.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt møder mellem skolen, Børn & Unge sekretariatet og Ejendom & Energi.

Beskrivelse

På nuværende tidspunkt søges der om en anlægsudgiftsbevilling på 1.513.000 kr. med henblik på at indgå aftale med ekstern rådgiver, der skal udarbejde projektforslag, foretage tekniske undersøgelser og licitation, samt til intern rådgivning.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

1. kvartal 2021: Rådgiverudbud.
2. kvartal 2021: Skitsering og udarbejdelse af projektforslag.
3. og 4. kvartal 2021: Projektering, udbud og licitation.
1. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023: Byggeri.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/61076

Resume

Byrådet har den 7. oktober 2020 godkendt forslag til ændrede regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald (link til sag nr. 15 i byrådet den 7. oktober 2020). Forslag til regulativerne er derefter sendt i offentlig høring.
 
Efter den offentlige høring skal forslagene nu godkendes endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de reviderede regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald godkendes.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 07-01-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de reviderede regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald godkendes med den ændring, at mulighed for kompostering af brød og kagerester, jf. bilag 4 side 5, fjernes.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget har den 17. september 2020 (link til sag nr. 17 på Klima- og Miljøudvalget den 17. september 2020) godkendt forslag til ændrede affaldsregulativer. Forslag til ændrede affaldsregulativer er efterfølgende godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2020 (link til sag nr. 15 på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2020) og af byrådet den 7. oktober 2020 (link til sag nr. 15 i byrådet den 7. oktober 2020).
 

Inddragelse og høring

Forslag til de ændrede affaldsregulativer har været i offentlig høring i perioden 27. oktober 2020 24. november 2020. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.
 

Beskrivelse

Husholdningsaffald

For regulativet for husholdningsaffald er der ud over sproglige præciseringer følgende ændringer:
 1. Valgfrihed for sommerhuse mellem helårstømning og tømning i sommerhalvåret
 2. Der tilføjes mulighed for fællesløsninger/deling af container for flere boligtyper
 3. Mulighed for egenfinansiering af undergrundscontainere efter aftale med Revas
 4. Miljøstationer udgår (bobler)
 5. For oplysninger om takster og opkrævning henvises til Revas hjemmeside
 6. Bortskaffelse af farligt byggeaffald fra husholdninger skal ske på affaldscenteret efter aftale med Revas
 7. Borgere opfordres til at slette data inden aflevering af WEEE-affald

Erhvervsaffald

For regulativet for erhvervsaffald er der ud over sproglige præciseringer følgende ændring:
 1. Mulighed for egenfinansiering af undergrundscontainere efter aftale med Revas
 
Omfanget af ændringerne til regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald er beskrevet i bilag 1 og fremgår af bilag 2 og 3. Udkast til ændrede regulativer er vedlagt som bilag 4 og 5.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

De ændrede regulativer træder i kraft 1. februar 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/31313

Resume

Energi Viborg Kraftvarme ønsker at etablere et luft-vand-varmepumpeanlæg ved Randersvej i Viborg. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 550 samt forslag til tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 550 og tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene,
 
3. at bilag 3 Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 07-01-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 550 og tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene,
 
3. at bilag 3 Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Energi Viborg Kraftvarme har ansøgt om ca. 7 MW varmeproducerende luft-vand varmepumpeanlæg bestående af energioptagere og teknikbygninger mm. Varmepumpesystemet har til formål at udvinde varme fra udeluften via kølemidler i et lukket cirkulationssystem.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i august (link til sag nr. 9 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 26. august 2020) at igangsætte planlægningen.
 
Klima- og Miljøudvalget godkendte i september (link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalget 17. september 2020) et projekt efter varmeforsyningsloven for etablering af fjernvarmeforsyning af Taphede og et varmepumpeanlæg ved Randersvej i Viborg.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Idéfase
Da lokalplanlægningen forudsætter et tillæg til Kommuneplan 2017-2029, har der været indkaldt idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en idéfase.
 
Byrådet indkaldte fra den 3. september til 1. oktober 2020 idéer og forslag til planlægningsarbejdet. Hovedspørgsmålene var, om der er særlige forhold og kvaliteter i området og dets omgivelser, anvendelse af området og dets sammenhæng med overordnet byudvikling i Viborg.
 
Der kom 2 høringssvar i idéfasen, som fremgår af bilag 2. Forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse er i bilag 3.
 
Høringssvarene handler mest om kommunens varmeplanlægning og byudviklingen i Taphede-området. Høringssvarene omhandler især, at varmepumpen kun er en del af løsningen for en mere bæredygtig energiproduktion, at der skal udarbejdes en energiforsyningsplan og at der omgående bør planlægges for andre teknologier såsom solvarmeanlæg i området.
 

Beskrivelse

Området er ikke omfattet af en lokalplan eller kommuneplanramme. Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 550 samt et udkast til forslag til tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 4.

Forslag til lokalplan nr. 550

Området forbliver i landzone. Lokalplanen giver mulighed for at etablere forsyningsanlæg til almene formål. Der må højst bygges 2.700 m2 i området, og der må bygges i 2 etager i op til 10 m højde. Det fastlægges, at anlæggene må placeres inden for et byggefelt, som placeres med henblik på at forebygge miljøkonflikter. Det udlagte byggefelt er større end det ansøgte projekt, og sikrer dermed, at anlægget senere kan udvides. Desuden sikrer lokalplanen, at et eksisterende læhegn bevares og at der etableres ny afskærmende beplantning for at begrænse de tekniske anlægs synlighed fra omgivende veje.

Forslag til tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017-2029

Med forslaget udlægges et nyt rammeområde VIBØ.TA.01_T64. Det betyder, at der indenfor rammeområdet kan planlægges for tekniske anlæg. Der må højst bygges 2.700 m2 i rammeområdet, og der må bygges i 2 etager i op til 10 m højde. Tillægget medfører desuden, at der sker en reduktion af de arealer, der er udpeget til henholdsvis lokaliseringsmulighed for biogasanlæg (retningslinje 8.6) og skovrejsningsområde (retningslinje 9.1).
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene, vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.

Påvirkning af trafik

Afhængig af vind og vejrforhold vil et varmepumpeanlæg i perioder potentielt kunne påvirke føret på Nordre Ringvej og Randersvej. I forbindelse med planlægningen har Energi Viborg Kraftvarme fået udarbejdet en analyse af kuldeudbredelse i omgivelserne fra det ansøgte varmepumpeanlæg. Kuldespredningsanalysen er i bilag 5. Forvaltningen, Energi Viborg Kraftvarme og Vejdirektoratet har haft en løbende dialog om muligheder for at foretage afværgeforanstaltninger ved denne type projekter.
 
Forvaltningen vurderer, at anlægget ikke forventes at påvirke trafikken på Nordre Ringvej og Randersvej, da Energi Viborg Kraftvarme vil kunne gennemføre afværgeforanstaltninger efter behov i samarbejde med Vejdirektoratet og Kommunen. Når anlægget tages i drift, har Energi Viborg Kraftvarme planer om at foretage målinger af temperaturer og fugtighed mv. Hvis målinger viser, at der er udsigt til, at varmepumpeanlægget kan forårsage risiko for glat vej, så kan driften neddrosles eller stoppes i en periode. Afhængig af disse praktiske erfaringer, kan Energi Viborg Kraftvarme supplere med fysiske afværgeforanstaltninger såsom afskærmning, blæsere eller lignende.

Påvirkning af beskyttet natur

Der ligger beskyttet mose og søer ca. 325 m vest for området. Mosen er vurderet som værende i moderat til god naturtilstand, og søernes tilstand er ukendt. På baggrund af ovennævnte kuldespredningsanalyse vurderes det, at kuldespredning via luften ikke vil medføre en væsentlig tilstandsændring af de beskyttede arealer.

Støj

Energi Viborg Kraft Varme har fået udarbejdet en støjredegørelse, hvor det på baggrund af en støjberegning vurderes, at anlægget kan overholde de vejledende grænseværdier for støj ved den nærmeste bolig på Randersvej 79.

Lokal afledning af regnvand

Der vil blive dannet kondensvand fra varmepumpeanlæggets energioptagere, når luften afkøles. Mængden af kondensvand er afhængig af meteorologiske forhold og forventes i perioder at kunne komme op på 4 m3 pr. time. Området er ikke optaget i spildevandsplanen, så Energi Viborg Kraftvarme vil nedsive kondensvandet på grunden, hvis det er muligt. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at det ikke kræver en nedsivningstilladelse, da kondensat ikke er omfattet af definitionen af spildevand jf. spildevandsbekendtgørelsen. Lokalplanen giver vid mulighed for at benytte ubebyggede arealer til håndtering og nedsivning af kondensvand fra varmepumpeanlæg og regnvand.

Miljøvurdering

Forvaltningen har efter miljøvurderingslovens regler foretaget en screening af planforslagene og hørt Vejdirektoratet som berørt myndighed om bemærkninger i forbindelse med screeningen. Vejdirektoratet har svaret, at man er positivt indstillet overfor at planlægningen igangsættes, idet Vejdirektoratet bl.a. forudsætter, at der efter nærmere aftale med Vejdirektoratet etableres foranstaltninger som effektivt forhindrer glatte kørebaner, hvis kuldespredningsanalysen viser risiko herfor.
 
På baggrund af screeningen og høringssvaret vurderer forvaltningen, at planforslagene ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet, og anbefaler, at der træffes afgørelse om, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af redegørelsen i planforslagene.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Forvaltningen har modtaget en ansøgning efter miljøvurderingsloven fra Energi Viborg Kraftvarme til et konkret projekt for industrianlæg til fremstilling af varmt vand. På baggrund af ansøgningen skal forvaltningen foretage en screening af, om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, og træffe afgørelse om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering. Før der træffes afgørelse, vil Vejdirektoratet blive hørt som berørt myndighed.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Klima- og Miljøudvalget videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra primo februar 2021 til ultimo marts 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i juni 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/46699

Resume

Energi Viborg Vand A/S har den 23. november 2020 anmodet Viborg Kommune om at legalitetsgodkende selskabets takster for ledningsført vand for 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Energi Viborg Vand A/S takster 2021 for godkendes.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 07-01-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, via Økonomi- og Erhvervsudvalget, 
 
1. at Energi Viborg Vand A/S takster for 2021 godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Taksterne for ledningsført vand fastsættes i betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S en gang årligt.

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Regelgrundlag

Forsyningssekretariatet har i oktober 2018 sendt afgørelse om økonomisk regulering og indtægtsramme for 2019-2020 til Energi Viborg Vand A/S. Den 29. oktober 2020 er der modtaget statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2021-22. Heraf fremgår, at indtægtsrammen for 2021 er fastsat til 41.555.704 kr. 
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, men skal lave en såkaldt legalitetskontrol af taksterne. Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Det vil sige, at kommunalbestyrelsens kompetence er begrænset til at godkende eller afvise den indstillede takst.
 
Ved godkendelse af takster for et vandselskab skal kommunalbestyrelsen i henhold til § 52a i Vandforsyningsloven sikre sig, at vandselskabet har dækning for udgifter til f.eks.: 
 • Drift og indvinding
 • Administration
 • Henlæggelser til ny investeringer 

Takstfastsættelse

Selskabet budgetterer med en indtægt på 41.468.000 kr. inklusive tilslutningsbidrag mv. Selskabets budgetterede indtægter er således 87.704 kr. lavere end indtægtsrammen.
 
Takstbladet for Energi Viborg Vand indeholder, ud over takster for ledningsført vand og den faste afgift, bl.a. takster for tilslutning til Energi Viborg Vand A/S og den statslige vandafgift.
  
På baggrund af det lagte budget har Energi Viborg Vand A/S på sit bestyrelsesmøde den 20. november 2020 besluttet, at taksterne for ledningsført vand reduceres i forhold til 2020.
 
Taksten for ejerboliger er: 
 • 3,82 kr./m3 ekskl. afgifter og moms for ledningsført vand.
 
Alle takster fremgår af bilag 1.

Forvaltningens vurdering 

Forvaltningen vurderer, at taksterne for ledningsført vand for 2021 er fastsat i overensstemmelse med § 52a i Vandforsyningsloven. Det vurderes, at der med de takster, vandselskabet har fastsat, er dækning for de udgifter, der er forbundet med at drive et vandværk, og at den fastsatte indtægtsramme og princippet om, at økonomien i almene vandforsyninger skal hvile i sig selv, er overholdt.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Taksterne for ledningsført vand gælder for 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/46872

Resume

Energi Viborg Vand A/S har den 25. november 2020 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets forslag til revideret betalingsvedtægt for spildevandsanlæg ved legalitetskontrol.
 
Det bemærkes, at der pågår drøftelser mellem Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S vedrørende vejafvandingsbidragets størrelse. Der forventes en afklaring inden behandlingen i byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg, Energi Viborg Vand A/S godkendes ved legalitetskontrol i overensstemmelse med sagsfremstillingen.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 07-01-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg, Energi Viborg Vand A/S godkendes ved legalitetskontrol i overensstemmelse med sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Gældende betalingsvedtægt for spildevandsanlæg er godkendt i 2015 (bilag 1).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Energi Viborg Vand A/S har den 25. november 2020 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets forslag til revideret betalingsvedtægt for spildevandsanlæg ved legalitetskontrol.

Regelgrundlag

Det fremgår af bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsynings­selskaber (betalingsloven), at selskabet skal udarbejde en betalingsvedtægt for de nærmere betalingsregler for spildevandsanlæg.
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at ændre indholdet i vedtægten, men skal lave en såkaldt legalitetskontrol af betalingsvedtægten. Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om vedtægten er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen, herunder bestemmelserne i betalingsloven. Det vil sige, at kommunalbestyrelsens kompetence er begrænset til at godkende eller afvise den foreslåede vedtægt.

Forslag til betalingsvedtægt

Begrundelsen for at fremsende forslag til revideret betalingsvedtægt er, at der ved forhandlinger mellem Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S søges enighed om det kommunale vejbidrag. Derudover er formuleringen vedrørende beregningsgrundlag for det kommunale vejbidrag ændret, så formuleringen er i overensstemmelse med nyeste retspraksis på området.
 
Udover ændringer vedrørende det kommunale vejbidrag indeholder forslaget til betalingsvedtægt en række mindre tilretninger i forhold til den gældende vedtægt. Øvrige ændringer og tilretninger er fremhævet i referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 20. november 2020 (bilag 2). På dette møde blev forslaget til den reviderede betalingsvedtægt godkendt af Energi Viborg Vand A/S bestyrelse (bilag 2). 
 
Energi Viborg Vand A/S anmoder om, at byrådets legalitetskontrol af betalingsvedtægten vedtages med tilbagevirkende kraft, så betalingsvedtægten er gældende fra 1. januar 2021. 
 
Den reviderede Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg, Energi Viborg Vand A/S fremgår af bilag 3.

Forvaltningens vurdering

Der er forvaltningens vurdering, at det reviderede forslag til betalingsvedtægt overholder lovgivningen, herunder betalingslovens bestemmelser.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg, Energi Viborg Vand A/S gælder fra 1. januar 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/46237

Resume

Energi Viborg Vand A/S har den 23. november 2020 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets vandafledningstakster for 2021 ved legalitetskontrol.
 
Det bemærkes, at der pågår drøftelser mellem Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S vedrørende vejafvandingsbidragets størrelse. Der forventes en afklaring inden behandlingen i byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vandafledningstakster for 2021 godkendes ved legalitetskontrol i overensstemmelse med sagsfremstillingen.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 07-01-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vandafledningstakster for 2021 godkendes ved legalitetskontrol i overensstemmelse med sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Vandafledningstakster fastsættes i henhold til betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S en gang årligt.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Energi Viborg Vand A/S har den 23. november 2020 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets vandafledningsbidrag for 2021 ved legalitetskontrol.

Regelgrundlag

Det fremgår af bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsynings­selskaber (betalingsloven) og af betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S, at selskabet én gang årligt fastsætter kubikmetertaksten for vandafledningsbidrag for spildevand.
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, men skal lave en såkaldt legalitetskontrol af taksterne. Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Det vil sige, at kommunalbestyrelsens kompetence er begrænset til at godkende eller afvise den indstillede takst.
 
Konkret skal takstfastsættelsen overholde: 
 • at økonomien i spildevandsforsyningen hviler i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber,
 • at taksten ikke overskrider selskabets indtægtsramme, fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Takstfastsættelse

Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2019 sendt afgørelse om økonomiske rammer for 2020-2021 til Energi Viborg Vand A/S (bilag 1). Forsyningssekretariatet har den 8. september 2020 sendt Statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2021 til Energi Viborg Vand A/S (bilag 2). Af statusmeddelelse fremgår, at den økonomiske ramme for 2021 er 155.449.498 kr. 
 
Bestyrelsen i Energi Viborg Vand A/S har den 22. november 2019 vedtaget (bilag 3) et budget med en indtægt på 153.587.000 kr. inklusive tilslutningsbidrag. Selskabets budgetterede indtægter er således 1.862.498 kr. lavere end indtægtsrammen.
 
Taksten for vandafledningsbidraget for 2021 er fastsat til:

Takst 1: 38,00 kr. pr. m3 ekskl. moms (38,00 kr. pr. m3 i 2020)
Takst 2: 30,40 kr. pr. m3 ekskl. moms (30,40 kr. pr. m3 i 2020)
Takst 3: 15,20 kr. pr, m3 ekskl. moms (15,20 kr. pr. m3 i 2020)
 
I 2021 skal takst 2 og 3 fastsættes henholdsvis 20% og 60% lavere end takst 1. Takst 2 er aktuel ved den del af vandforbruget, der er over 500 m3, men under 20.000 m3. For den del af vandforbruget, der er over 20.000 m3, anvendes takst 3. De reducerede takster (takst 2 og takst 3) er fastsat i overensstemmelse med betalings­loven samt bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandaflednings­bidraget. Taksterne gælder for erhverv, der er tilmeldt ordningen.
 
Set i forhold til 2020 er taksterne uændret.
 
Energi Viborg Vand A/S opkræver ikke helt op til indtægtsrammen for 2021. Der er i budgettet for 2021 taget hensyn til, at der kan holdes en stabil takst for vandafledning. Når selskabet ikke budgetterer indtægterne op til den fulde indtægtsramme, skyldes det muligheden for at bruge skattemæssige underskud internt i Energi Viborg koncernen. Indtægter fra salg af skatteunderskud er ikke indeholdt i budgettet, men skal indregnes som indtægter i indtægtsrammen, og rammen forventes således anvendt i fuldt omfang i 2021.
 
Udover vandafledningsbidraget fastsættes tilslutningsbidrag, kommunalt vejbidrag, takster for tømningsordning samt takster for aflevering af slam på renseanlæg. Taksterne fremgår af bilag 4.
 
Det kommunale vejbidrag er i 2021 fastsat til 8%, hvilket er i overensstemmelse med gældende betalingsvedtægt og betalingsloven. Sideløbende med legalitetskontrol af overholdelsen af indtægtsrammen har Energi Viborg Vand A/S anmodet Viborg Kommune om legalitetskontrol af ændret betalingsvedtægt.
 
Af den foreslåede ændring fremgår, at det årlige vejafvandingsbidrag fastsættes af selskabet og kan udgøre op til 8 % af årets investeringer i kloakledningsanlæg, der håndterer vejafvanding. Den budgetterede indtægt i 2021 er således i overensstemmelse med den foreslåede ændring i betalingsvedtægten. Der pågår stadig drøftelser, jf. anden sag på dagsordenen.
 
Til orientering kan det oplyses, at der efter Landsretsdom er foretaget en korrektion af det grundlag, det kommunale vejafvandingsbidrag beregnes efter. Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S har i fællesskab aftalt en model, hvor det kun er investeringer i kloakanlæg, der håndterer vejafvanding, der fremover indgår i beregningsgrundlaget.
 
Spildevandsforsyningens årsrapport for 2019 fremgår af bilag 5.

Forvaltningens vurdering

Vandafledningsbidraget for 2021 vurderes at være fastsat i overensstemmelse med lovgivningen, herunder princippet om at økonomien i spildevandsforsyningens skal hvile i sig selv samt den fastsatte økonomiske ramme.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Betalingsvedtægt og vandafledningstakster gælder for 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/49392

Resume

Spillestedet Paletten søger om frigivelse af kommunal medfinansiering af nyt lyd- og lysanlæg i forbindelse med ibrugtagning af det nye Paletten.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det godkendes, at der ydes anlægstilskud på 1.000.000 kr. til kommunal medfinansiering af nyt lyd- og lydanlæg i forbindelse med ibrugtagning af det nye Paletten,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen Lyd og lysanlæg til Paletten med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-01-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det godkendes, at der ydes anlægstilskud på 1.000.000 kr. til kommunal medfinansiering af nyt lyd- og lydanlæg i forbindelse med ibrugtagning af det nye Paletten,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen Lyd og lysanlæg til Paletten med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Tinghallen om- og udbygges i perioden 2018 til 2021 og byggeriet er færdig til ibrugtagning primo 2021.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Paletten er pr. 1. januar 2021 statsanerkendt regionalt spillested. I januar 2021 flytter Paletten, som selvstændig enhed, fra lokalerne på Vesterbrogade til det nye samlede kulturcenter på Tingvej med bl.a. Tinghallen og Paletten, hvor naboskabet forventes at give stor synergi de to spillesteder imellem.
 
I forbindelse med flytningen anskaffer Paletten nyt lyd- og lysanlæg. Den samlede udgift hertil er på 2.124.000 kr.
 
Viborg Byråd har i forbindelse med budgetvedtagelsen for perioden 2021 til 2024 afsat 1.000.000 kr. til dækning af kommunal medfinansiering af de nye anlæg i Paletten.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Den nyetablerede sal til Paletten tages i brug primo 2021 og nyt lyd- og lysanlæg anskaffes nye anlæg.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I investeringsoversigten for perioden 2021 til 2024 er i 2021 afsat 1.000.000 kr. til formålet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/3420

Resume

Byrådet skal godkende programmet for Realiseringsplan Mønsted. Herefter skal programmet indsendes til orientering i Transport- og Boligministeriet med Byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Ministeriet har herefter 14 dage til at komme med bemærkninger til planen.
 
Der skal frigives midler til at kunne gennemføre projektering og anlæg i henhold til programmet for Realiseringsplan Mønsted.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at programmet for Realiseringsplan i Mønsted med tilhørende finansieringsplan godkendes
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen navngivet Områdefornyelse Mønsted forhøjes med 2.500.000 kr. med rådighedsbeløb som anført i tabel 1, til gennemførelse af realiseringsplan Mønsted
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.347.000 kr. til kontoen navngivet Områdefornyelse Mønsted med rådighedsbeløb som anført i tabel 1, til gennemførelse af realiseringsplan Mønsted
 
4. at rådighedsbeløbet i 2021 på 200.000 kr. finansieres af det afsatte beløb på kontoen til projektet
 
5. at det overskydende budget til projektet i 2021 på 775.000 kr. (se tabel 1) tillægges kontoen Byfornyelse, mindre byer og
 
6. at beløbene i budgetårene 2022-2024 indarbejdes i den kommende budgetlægning, jf. tabel 1

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 05-01-2021

Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at programmet for Realiseringsplan i Mønsted med tilhørende finansieringsplan godkendes
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen navngivet Områdefornyelse Mønsted forhøjes med 2.500.000 kr. med rådighedsbeløb som anført i tabel 1, til gennemførelse af realiseringsplan Mønsted
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.347.000 kr. til kontoen navngivet Områdefornyelse Mønsted med rådighedsbeløb som anført i tabel 1, til gennemførelse af realiseringsplan Mønsted
 
4. at rådighedsbeløbet i 2021 på 200.000 kr. finansieres af det afsatte beløb på kontoen til projektet
 
5. at det overskydende budget til projektet i 2021 på 775.000 kr. (se tabel 1) tillægges kontoen Byfornyelse, mindre byer og
 
6. at beløbene i budgetårene 2022-2024 indarbejdes i den kommende budgetlægning, jf. tabel 1

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet besluttede på sit møde den 20. marts 2019 (link til sag nr. 4 i byrådet 20. marts 2019), at der skal udarbejdes program for realiseringsplan Mønsted inden for en budgetramme på 3.000.000 kr.
 
På samme møde bevilligede Byrådet 500.000 kr. ud af den samlede budgetramme til udarbejdelse af program for realiseringsplan i Frederiks.
 
På mødet (link til sag nr. 1 i Landdistriktsudvalget 17. september 2019) vedtog Landdistriktsudvalget at anvende 1.346.820 kr. af den udmeldte statslige ramme til Landsbyfornyelse 2019 som statslig medfinansiering af Realiseringsplan Mønsted.
 

Inddragelse og høring

Med udgangspunkt i Byfornyelsesloven og forslag til den Lokale Udviklingsplan er der, i samarbejde med borgerne i Mønsted og en lokalforankret følgegruppe, udarbejdet et program for gennemførelse af realiseringsplanen i Mønsted. Programmet, der er vedlagt som bilag 1, er præsenteret for borgerne i Mønsted ved to Coronavenlige borgermøder den 21. oktober 2020 og anbefales af følgegruppen.
 
Følgegruppen for realiseringsplanen vil løbende blive inddraget i skitseprojekteringen, og når der foreligger et endeligt hovedprojekt, vil det på et borgermøde blive præsenteret for borgerne i Mønsted.
 
 
 

Beskrivelse

Dette program udpeger en række samlende og relevante nedslag, som ønskes realiseret med de 3 millioner kr., der er afsat til realiseringsplanen.
 
Realiseringsplanen peger blandt andet på etableringen af mønSTEDER, som nye mødesteder i form af mindre byrum og pladser, som Mønsted ikke har i dag. Dette skal give et kvalitetsløft til byen. Derudover vil trædesten og ledetråde udpege historiske områder omkring 5. maj stenen og Femvejskrydset, fremhæve naturen gennem en synliggørelse af bækken og markere bymidten gennem et kvalitetsløft af byens overflader.
 
For at opfylde denne målsætning har programmet tre overordnede indsatsområder, som kan ses i vedhæftet program.
 
I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan. Af programmet fremgår, at borgerne i Mønsted, udover finansieringsplanen, forventer at igangsætte supplerende initiativer finansieret af andre puljer inden for byfornyelsesområdet, som f.eks. puljen til Landsbyfornyelse, samt søgning af diverse fonde.
 
Fra den udmeldte statslige byfornyelsesramme for 2019 anvendes 1.346.820 kr. som medfinansiering af Realiseringsplan Mønsted.
 
Der søges frigivelse af budget i henhold til udarbejdet program i vedhæftede bilag 1, jf. nedenstående tabel. Der er på Byrådsmødet den 20. marts 2019 (link til sag nr. 4 i byrådet 20. marts 2019), frigivet 500 t.kr. til programudarbejdelse i 2020, hvorfor det alene er resten, der søges frigivet. På nuværende kan det konstateres, at der alene anvendes ca. 150 t.kr. af de allerede bevilliget i 2020, hvorfor det forventes, at der overføres 350 t.kr. til 2021.
 
Tabel 1 viser hvilke beløb, der søges til projektet som henholdsvis udgifts- og indtægtsbevillinger samt fordeling i år sat op imod afsat budget.
 
Ændringerne i forhold til oprindelig buget skyldes, at anlæg starter i 2021.
 
Tabel 1 (i tusind kr.)
 
 
2020
2021
2022
2023
2024
I alt
Udgiftsbevilling
 
200
750
1.550
 
2.500
Indtægtsbevilling
 
 
 
 
-1.347
-1.347
 
 
 
 
 
 
 
Afsat budget
1.000
975
488
 
 
2.463
 
 
 
 
 
 
 
Manglende finansiering (hvis -)
1.000
775
-262
-1.550
1.347
1.309*
*beløbet tillægges byfornyelse mindre byer i det enkelte år.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

I forbindelse med Byfornyelsesloven er det et krav, at realiseringsplanen skal gennemføres inden for 5 år fra Byrådets godkendelse. Realiseringsplanen i Mønsted har man valgt at udføre på 3 år for at få en hurtigere afvikling. Udførelsen koordineres med Energi Viborg, der skal udføre kloakseparering i Mønsted forventeligt ultimo 2022-2023.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet

 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Gennemførelsen af visse initiativer kræver godkendelse fra lodsejere, der i forbindelse med programmet er inddraget og orienteret.
 
Endelig vil det for visse initiativer være nødvendigt med afklaring af juridiske, planmæssige og myndighedsgodkendelser.
 
Bilag

Sagsid.: 20/32110

Resume

Østfjendshallen søger om støtte til køb af et hus ved Østfjendshallen og efterfølgende nedrivning heraf samt asfaltering af p-pladsen med henblik på udvidelse af parkeringsforholdene og aktivitetsmuligheder ved hallen. Ejendommen har stor betydning for hallens fremtidige udviklingsmuligheder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 125.000 kr. til kontoen Tilskud til Østfjendshallen med rådighedsbeløb i 2021
 
2. at udgiften på 125.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Byfornyelse, mindre byer
 
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller endvidere,
 
3. at udvalget tilkendegiver at ville bevilge midler til den efterfølgende nedrivning af bygningen, når puljen til nedrivning er oprettet i 2021
 
4. at udvalget oversender ansøgning vedr. finansiering af p-pladsen til Teknisk Udvalg, hvor der findes en særlig pulje til p-pladser ved selvejende haller rundt i kommunen.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 05-01-2021

Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 125.000 kr. til kontoen Tilskud til Østfjendshallen med rådighedsbeløb i 2021
 
2. at udgiften på 125.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Byfornyelse, mindre byer
 
Landdistriktsudvalget beslutter endvidere,
 
3. at udvalget tilkendegiver at ville bevilge midler til den efterfølgende nedrivning af bygningen, når puljen til nedrivning er oprettet i 2021,
 
4. at udvalget oversender ansøgning vedr. finansiering af p-pladsen til Teknisk Udvalg, hvor der findes en særlig pulje til p-pladser ved selvejende haller rundt i kommunen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget har behandlet en tidligere ansøgning på mødet i september, link til sag 23 i landdistriktsudvalgets møde den 15. september 2020.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Østfjendshallen har tidligere søgt om støtte til køb af huset. Ansøgningen blev på daværende tidspunkt afvist af udvalget grundet beløbets størrelse og fraværet af medfinansiering. Ansøger forventer nu en pris på maksimalt 295.000 kr. og forventer selv at tilvejebringe medfinansiering. Det er således en forudsætning for bevillingen, at der tilvejebringes en medfinansiering af minimum samme størrelse som tilskuddet. I indstillingen er forudsat en handelspris på 250.000 kr. 
 
Midler til køb af huset tages fra kontoen Byfornyelse, mindre byer i 2021.
 
Landdistriktsudvalget skal i det nye år tage stilling til oprettelse af en pulje til renovering og nedrivning. Den efterfølgende nedrivning af ejendommen forventes finansieret gennem hallens ansøgning til denne pulje, som i de tidligere år har finansieret nedrivninger med 100 pct.

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Da huset har været til salg længe haster det med en afgørelse, idet huset ellers forventes solgt til anden side, f.eks. med henblik på udlejning. Dette vil begrænse de videre udviklingsmuligheder for hallen.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ejendommen Sportsvej 2 i Mønsted er beliggende indenfor kommuneplanens rammeområde MØNS.B4.02 og udlagt til blandet boligområde.
Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Den ønskede anvendelse er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen og kræver derfor en rammeændring. Denne kan formentlig indarbejdes i det kommuneplantillæg, som indgår i den igangværende lokale udviklingsplan.
Bilag

Sagsid.: 20/44523

Resume

Teknisk Udvalg behandlede den 25. november 2020 en redegørelse og forslag til handleplan for byggesagsbehandling i Viborg Kommune. Udover forslag til rammer og retningslinjer for byggesagsbehandling, indgik spørgsmål til politisk stillingtagen i forhold til fremadrettede procedurer for 1) Ibrugtagningstilladelser 2) Opfølgning og kontrol af uafsluttede sager 3) Beslutningskompetencer ift. håndhævelse.

Forvaltningen har foretaget en nærmere vurdering af ovennævnte punkter, som nu forelægges udvalget til drøftelse og stillingtagen. Grundlaget er indenfor lovgivningens rammer at udøve en fleksibel og erhvervsvenlig praksis.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1 at procedure for fremadrettet brug af delvis/midlertidige ibrugtagningstilladelser godkendes, herunder at der ikke kræves sikkerhedsstillelse ved midlertidige ibrugtagninger, og
 
2. at procedure i forbindelse med håndhævelser i byggesagsbehandling godkendes, herunder at beslutningskompetence i forbindelse med evt. politianmeldelser forankres i udvalget,
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
3. at forvaltningen skal prioritere øget anvendelse af ressourcer til opfølgning og kontrol af verserende byggesager jf. sagsbeskrivelsen, og
 
4. at der skal fastsættes tidsfrist for sagsbehandlingstid i forbindelse med ibrugtagningstilladelser
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at grundlaget for kommunens administration er at udøve en fleksibel og erhvervsvenlig praksis indenfor lovgivningens rammer. Kommunen vil styrke dialogen med byggeriets parter, med henblik på at sikre en byggesagsbehandling, der bedst muligt sikrer brugernes behov samt en effektiv og kvalitativ sagsbehandling. Kommunen vil sikre øget tilgængelighed og en forståelig kommunikation. Anvendelse af servicebetonede forhåndsdialoger styrkes,
 
2. at procedure for fremadrettet brug af delvis/midlertidige ibrugtagningstilladelser godkendes, herunder at der ikke kræves sikkerhedsstillelse ved midlertidige ibrugtagninger,
 
3. at procedure i forbindelse med håndhævelser i byggesagsbehandling godkendes, herunder at beslutningskompetence i forbindelse med evt. politianmeldelser forankres i udvalget,
 
4. at forvaltningen udarbejder konkret forslag til yderligere opfølgning på igangværende byggesager, og
 
5. at forvaltningen udarbejder forslag til mål for sagsbehandlingstider i forbindelse med ibrugtagningstilladelser, herunder ressourcemæssige konsekvenser
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg drøftede på mødet den 25. november 2020 (Link til sag nr. 13 i Teknisk Udvalg den 25. november 2020) redegørelse for byggesagsbehandling med tilknyttet forslag til handleplan. Handleplanen omfattede spørgsmål til politisk drøftelse og stillingtagen.
Udvalget besluttede at genoptage sagen på et kommende møde, idet en endelig stillingtagen afventede en nærmere vurdering fra forvaltningen. Teknisk Udvalg indstillede følgende overordnede retningslinjer, som byrådet godkendte den 16. december 2020.
 
 • Det præciseres i sagsbehandlingen og i dialogen med ansøgere, at det entydig er bygningsejers ansvar, at bygningerne har de nødvendige tilladelser og er lovlige.
   
 • Det præciseres i dialogen med ansøgere, at bygninger ikke må tages i brug uden ibrugtagningstilladelser. Bygherrer/rådgivere gøres opmærksomme på, at der i tidsplanerne skal indlægges tid til indhentning af ibrugtagningstilladelser, som vil kræve sagsbehandlingstid i kommunen.
   
 • At kommunen fortsat meddeler standsningsmeddelelser, såfremt der konstateres ibrugtagning uden de nødvendige tilladelser, og de sikkerhedsmæssige forhold ikke er eller kan dokumenteres i orden.
   
 • Ved udløb af midlertidige tilladelser anvendes de almindelige håndhævelsesbestemmelser.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I tilknytning til handleplanen indgik følgende spørgsmål til videre politisk drøftelse og stillingtagen:
 
 1. Skal der fortsat gives mulighed for anvendelse af midlertidige og/eller delibrugtagningstilladelser
 2. Skal forvaltningen prioritere øget anvendelse af ressourcer til opfølgning og kontrol af, om byggerier er taget i brug.
 3. Kommunen kan i forlængelse af en standsningsmeddelelse overgive sagen til politiet, såfremt dette ikke imødekommes. Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til, om denne beslutning i givet fald træffes af forvaltningen med efterfølgende orientering af Teknisk Udvalg - eller forelægges til politisk beslutning.
 
Forvaltningen har nu foretaget en nærmere vurdering af ovenstående forhold, og kan i tilknytning til spørgsmålene oplyse følgende:

ad 1). Anvendelse af midlertidige/delibrugtagningstilladelser
Forvaltningen anbefaler som princip, at færdigmeldte byggesager skal være vedlagt fuld dokumentation før færdigmelding kan sagsbehandles og ibrugtagningstilladelse gives.

Det er forvaltningens anbefaling, at der fortsat kan gives delvis (etapevis) ibrugtagningstilladelse.

For at sikre en fleksibilitet ved uforudsete forhold anbefaler forvaltningen, at der ved særlige tilfælde kan gøres brug af midlertidige ibrugtagningstilladelser. Følgende fremadrettet praksis anbefales:
 
-At der undtagelsesvis efter en konkret vurdering kan gives midlertidige ibrugtagningstilladelser ved få mangler, der ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko fx fejlleverancer, manglende dokumentation af mindre forhold.
 
-Tidsfrister i midlertidige ibrugtagningstilladelser fastsættes i dialog med ansøgere med henblik på hurtigst muligt at få den manglende nødvendige dokumentation og give endelig ibrugtagningstilladelse.
 
Ved anvendelse af midlertidige ibrugtagningstilladelser, kan byrådet kræve sikkerhedsstillelse, når der gives en frist for færdiggørelsen. Det bemærkes, at der ikke er kendskab til kommuner, der anvender denne mulighed. Forvaltningen kan ikke anbefale anvendelse af sikkerhedsstillelse.

 
ad 2) Opfølgning og kontrol af uafsluttede byggesager
Det er ansøgeres pligt og ansvar jf. BR18 at melde påbegyndelse samt færdigmelding, hvilket oplyses i byggetilladelsen. En byggetilladelse skal være udnyttet (igangsat) inden ét år. Der er i forvaltningen ikke en fast/systematisk praksis for opfølgning på uafsluttede sager. Der er pt. 1700-1800 verserende sager i systemet, hvor der enten ikke er meldt påbegyndelse eller færdigmelding, eller på anden vis mangler tilstrækkelig dokumentation ved færdigmelding.
Det bør drøftes i hvilken udstrækning, forvaltningen fremadrettet skal følge op på uafsluttede sager. Forvaltningen vurderer følgende muligheder for en fremadrettet opfølgning:
 
I: Efter givet byggetilladelse:
 
Der udsendes i dag automatisk påmindelse til ansøgere via sagsbehandlingssystemet Byg & Miljø 21, 14, og 7 dage før frist på en given byggetilladelse udløber.

I tillæg til ovenstående, kan det overvejes om forvaltningen på et tidligere tidspunkt giver en påmindelse til ansøgere, hvor der gøres opmærksom på ansøgeres pligt til at melde påbegyndelse, og at sagen ellers vil blive afsluttet. Derefter er en ny byggetilladelse påkrævet.
 
II: Efter melding om påbegyndelse af byggeri:

Det kan overvejes, om forvaltningen et år efter påbegyndelse skal sende en påmindelse om at huske færdigmelding ved byggeriets afslutning. Der er ikke i lovgivning frist for, hvor lang tid en byggesag må versere, når der først er givet en melding om påbegyndelse.
 
III: Manglende dokumentation ved færdigmelding:

Forvaltningen udarbejder vejledninger og søger dialog med rådgiverne med henblik på at dokumentationen tilvejebringes.
Konstaterer forvaltningen, at byggeriet er taget i brug uden ibrugtagningstilladelse, skal forvaltningen følge op på den ulovlige brug/søge forholdet lovliggjort. 
 
 
ad 3) Håndhævelse i forbindelse med byggesagsbehandling
Forvaltningen foreslår, at der fremadrettet gøres brug af en 3-trinsmodel ift. håndhævelser af ulovlige forhold, herunder også håndhævelse i forbindelse med midlertidige ibrugtagningstilladelser.

Modellen tager udgangspunkt i, at forvaltningen søger dialogen med rådgiver/ansøger, og i den forbindelse sender påmindelse. Hvis forvaltningen inden for en given frist ikke har modtaget svar, vil forvaltningen efterfølgende varsle et påbud og dernæst give et påbud. Fristerne vil i øvrigt afhænge af forholdets karakter.
 
Hvis et påbud ikke efterkommes, vil forvaltningen fremlægge en sag til Teknisk Udvalg med henblik på evt. politianmeldelse. I den forbindelse kan der ifølge Byggelovens § 17 ved dom pålægges tvangsbøder. Beslutningskompetencen for politianmeldelse anbefales forankret i Teknisk Udvalg.
 
 
Andre forhold
 
Rammer for sagsbehandlingstid/tidsfrist for ibrugtagning
Der er ikke i lovgivningen angivet sagsbehandlingstider fra færdigmelding modtages til ibrugtagningstilladelse skal gives.
 
Bygherrer/rådgivere gøres opmærksomme på, at der i tidsplanerne skal indlægges tid til indhentning af ibrugtagningstilladelser, som vil kræve sagsbehandlingstid i kommunen.

Det bør overvejes om forvaltningen fremadrettet skal rammesætte en forventet sagsbehandlingstid i form af en tidsfrist for en fuldt oplyst sag og differentieret efter byggeriets størrelse og kompleksitet.
 
Dialog og kommunikation med byggeriets parter
Forvaltningen vil være proaktive i forhold til dialogen med byggeriets parter, og som en del af handleplanen for byggesagsbehandling indgår, at der etableres et kontaktforum (Kontaktgruppe) med formålet at sikre en byggesagsbehandling, der bedst muligt tilgodeser brugernes behov samt en effektiv og kvalitativ sagsbehandling i overensstemmelse med lovgivningen og BR18. I gruppen deltager ud over forvaltningen repræsentanter fra bygherrer, rådgivere, entreprenører og boligselskaber m.fl.
 
Forvaltningen vil til stadighed søge at prioritere forhåndsdialoger samt god og forståelig kommunikation med ansøgere, ligesom forvaltningen vil øge dialogen omkring færdigmeldinger og ibrugtagningstilladelser.
 
Administrationsgrundlag/ Ajourføring af administrationspraksis
Forvaltningen vil løbende være opsøgende i forhold til, hvordan vi fastholder og sikrer en praksis, der dels imødekommer effektivitet og kvalitet i sagsbehandlingen, sikrer at de lovgivningsmæssige forhold opfyldes, samt understøtter en vækstdagsorden i kommunen.
 
I forlængelse heraf vil forvaltningen ajourføre administrationspraksis, herunder bl.a.:
-          god kommunikation med borgere og virksomheder, herunder udarbejdelse af orienteringsmateriale om praksis i Viborg Kommune
-          løbende dialog og feedbackmuligheder fra byggeriets parter
-          procedurer og rammer for indsendelse af dokumentation
-          procedurer og praksis for opfølgning af uafsluttede sager
-          arbejdsbeskrivelser af sagsgange/procedurer med henblik på en helhed i sagsbehandlingen fra start til slut.
Forvaltningen indgår løbende i drøftelser med andre kommuner og Forum for Danske Bygningsmyndigheder omkring udmøntning af BR18. Herigennem tilstræbes, at Viborg Kommunes administrationspraksis ift. byggesagsbehandling er i tråd med den generelle praksis i de øvrige kommuner.
 
Kommunale byggerier
-          Praksis og arbejdsgange for kommunale byggerier revurderes. Dette er igangsat.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udmøntning af de i sagsfremstillingen beskrevne tiltag vedrørende opfølgning på byggesager og tidsfrist for sagsbehandlingstid i forbindelse med ibrugtagningstilladelser vil medføre øget ressourceforbrug afhængig af niveau.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/13311

Resume

Der søges bevilling til projekter i etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 1.255.000 kr. i 2021, og
 
2.  at udgiften på 1.255.000 i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro, idet det forudsættes, at beløbet på 1.060.000 kr. overføres til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 1.255.000 kr. i 2021, og
 
2.  at udgiften på 1.255.000 i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro, idet det forudsættes, at beløbet på 1.060.000 kr. overføres til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede på møde 28. oktober 2020 (link til sag nr. 11 i Teknisk Udvalg 28. oktober 2020), hvilke projekter der skal udføres som en etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har forud for seneste behandling i Teknisk Udvalg forelagt forskellige forslag til projekter for Sdr. Rind Rindsholm Borger- og Kulturforening. Der var også indkommet kommentarer fra to husstande på Gl. Århusvej i Rindsholm.
 

Beskrivelse

Der er i 2020 afsat 1,060 mio. kr. og i 2021 afsat 0,366 mio. kr. til Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro.
 
De udvalgte projekter inkl. anlægsoverslag fremgår af tabel 1. Oversigtskort med placering af projekterne fremgår af bilag 1.

Tabel 1. Anlægsoverslag fordelt på delstrækninger (beløb i kr.)

Nr.
Strækning
Kr.
1.
Bruunshåbvej fra eksisterende cykelsti til Gl. Århusvej
240.000
2.
Gl. Århusvej fra Bruunshåbvej til Gl. Århusvej 323 (Rindsholm Kro)
390.000
3.
Gl. Århusvej fra nr. 323 (Rindsholm Kro) til Rindsholmvej
140.000
4.
Gl. Århusvej fra Rindsholmvej til byzonetavlen på Sdr. Rind Vej
185.000
10.
Brandstrupvej fra Faldborgvej til byzonetavlen i Brandstrup
190.000
11.
Brandstrupvej i Brandstrup by frem til Brandstrup Søvej
110.000
 
I alt
1.255.000
 
Der er en rest på 171.000 kr., som ikke søges bevilget nu.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projekterne udføres i 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/41204

Resume

Til realisering af handlingsplan for byggemodninger i 2021 søges der om anlægsbevillinger til byggemodning i Frederiks, Ørum, Møldrup, Mønsted, Sparkær. De samlede anlægsbevillinger er på 19.000.000 kr., der forventes anvendt i 2021 og 2022.
 
I forhold til Hammershøj besluttede udvalget på mødet de 25. november 2020, at der arbejdes for at udlægge 8 grunde i Hammershøj i 2021. Dette behandles ikke nærmere i denne sag.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,
 
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør i henhold til Viborgs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
3. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 19.000.000 kr. i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 16.000.000 kr. i 2021 og 3.000.000 kr. i 2022, og
 
4. at udgiften på i alt 19.000.000 kr. i 2021 og 2022 finansieres af det afsatte beløb rådighedsbeløb på kontoen byggemodning af boliggrunde.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,
 
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør i henhold til Viborgs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
3. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 19.000.000 kr. i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 16.000.000 kr. i 2021 og 3.000.000 kr. i 2022, og
 
4. at udgiften på i alt 19.000.000 kr. i 2021 og 2022 finansieres af det afsatte beløb rådighedsbeløb på kontoen byggemodning af boliggrunde.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg har på møde den 25. november 2020 (link til sag nr. 12 i Teknisk Udvalg 25. november 2020) behandlet et forslag til handlingsplan for byggemodninger i 2021-2024.
 

Inddragelse og høring

Lokalplanerne for Solvænget i Frederiks, Vingevej i Ørum og Billingevej i Sparkær har alle været i høring.
 
Lokalplanen for boligområdet ved Kalkværksvej i Mønsted har været i høring.
 
Lokalplan for Vestergade i Møldrup er under udarbejdelse og forventes afsluttet medio 2021.
 
Lokalplan for boligområde ved Herredsvejen i Bjerregrav er endnu ikke besluttet igangsat.
 

Beskrivelse

Til realisering af handlingsplanen foreslås følgende områder i Frederiks, Ørum, Sparkær, Møldrup, Mønsted og Bjerregrav byggemodnet:

Frederiks (bilag 4)

På Solvænget (Lokalplan 328) i Frederiks foreslås byggemodnet 8 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde II.

Ørum (bilag 2)

På Vingevej (Lokalplan 538) i Ørum foreslås byggemodnet 14 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde I.

Sparkær (bilag 3)

På Billingevej (Lokalplan 04.B.06.02) i Sparkær har Viborg Kommune godkendt Boligselskabet Viborg Amts køb af grund til 1 grund til 4 tæt lav bebyggelse i lokalplanens delområder b.2. Desuden foreslås byggemodnet 4 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde b.1.
 
I forbindelse med udarbejdelse af lokale udviklingsplaner for Sparkær er der ytret ønske om etablering af fortov mellem Rahbechsvej og Billingevej. Lokaludviklingsplanen for Sparkær er behandlet på fælledmøde mellem Teknisk Udvalg og Landdistriktsudvalget den 24. november.
For at forbinde Billigevej med den resterende del af Sparkær foreslås det, at der etableres fortov langs Bakkegårdvej mellem Rahbækvej og Billingevej.

Møldrup (bilag 1)

På Vestergade (lokalplanforslag 544) i Møldrup er der i tidligere behandlet handlingsplan for byggemodning medtaget 15 grunde. Det foreslås byggemodnet 11 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens nord østlige område fordelt på 2 boligveje.

Mønsted (bilag 3)

På Kalkværksvej (Lokalplan 364) i Mønsted foreslås byggemodnet 12 grunde i lokalplanens delområde Ic.
 
Byrådet har givet tilsagn om støtte til almene boliger på Kalkstensvej i lokalplanens delområde Ib. Disse er i mellemtiden blevet solgt til anden side. Forvaltningen forbereder derfor udarbejdelse af tillæg til lokalplanen, således at denne kvote kan rummes indenfor det næste delområde Ic. Planarbejdet fremlægges politisk på et kommende møde.

Bjerregrav (bilag 1)

I handlingsplanen for byggemodning er indstillet byggemodnet 8 grunde ved Herredsvejen i Bjerregrav. På møde i Teknisk Udvalg den 25. november 2020 blev desuden besluttet, at udlægge flere grunde i Bjerregrav i 2021. Antallet af grunde fastlægges i forbindelse med lokalplanarbejdet. Eventuel bevillingssag medtages i senere sag.

Tabel 1: Anlægsoverslag på byggemodningerne og færdiggørelsesarbejder

 
Bevilling I alt
Rådighedsbeløb
Samlede omkostninger pr. grund, ekskl. jordkøb og færdiggørelse m.v.
2021
2022
Forslag til byggemodning
Solvænget
2.150.000   
2.150.000   
 
268.750   
Vingevej
5.250.000   
5.250.000   
 
375.000   
Vestergade
2.750.000   
1.250.000   
1.500.000   
250.000   
Kalkværksvej
2.750.000   
1.250.000   
1.500.000   
229.167   
Billingevej
1.150.000   
1.150.000   
 
230.000   
I alt
14.050.000   
11.050.000   
3.000.000   
 
 
Færdiggørelse i boligområder
Græsslåning af byggegrunde
600.000   
600.000   
 
 
Stærelunden og Spurvelunden, Viborg
1.180.000   
1.180.000   
 
 
Rosenvænget, Viborg
710.000   
710.000   
 
 
Gl. Aalborgvej, Bjerregrav
90.000   
90.000   
 
 
Egelundsparken, Ørum
110.000   
110.000   
 
 
Vordevej, Løgstrup
440.000   
440.000   
 
 
Arnbjerg Alle, Viborg
1.300.000   
1.300.000   
 
 
Nørreballe, Skals
70.000   
70.000   
 
 
Rugvænget 1, Møldrup
260.000   
260.000   
 
 
Bækkegårdsvej, Sparkær
190.000   
190.000   
 
 
I alt
4.950.000   
4.950.000   
 
 
 
 
Total
19.000.000   
16.000.000   
3.000.000   
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Byggemodninger forventes gennemført i 2021 og 2022.
 
Lokalplan for boligområdet ved Vestergade i Møldrup forventes endeligt vedtaget medio 2021, hvorefter byggemodningen igangsættes.
 
Lokalplantillæg for boligområdet ved Kalkværksvej i Mønsted forventes endeligt vedtaget i maj 2021, hvorefter byggemodning igangsættes.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/37078

Resume

Det foreslås, at arbejdet med Velfærdsaftalen på ældreområdet, herunder inddragelse af interessenter, udskydes på baggrund af den igangværende corona-pandemi.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,
 
1. at det fortsatte arbejde med Velfærdsaftalen, herunder inddragelse af interessenter, udsættes.

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet drøftede på sit møde den 16. december 2020 (link til sag nr. 1 på byrådets møde den 16. december 2020) en foreløbig tidsplan for arbejdet med Velfærdsaftalen samt ansvarsfordelingen i arbejdet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune er en af tre kommuner, der i de kommende tre år, skal arbejde med at udvikle ældreområdet med udgangspunkt i en Velfærdsaftale, som kommunen indgår med regeringen.
 
Arbejdet med at udvikle ældreområdet skal naturligvis ske med tæt inddragelse af de mange interessenter på området. Interessenterne er bl.a. de ældre, deres pårørende, medarbejdere, ledere og Viborg Kommunes Ældreråd.
 
Den igangværende corona-pandemi har dog givet anledning til at overveje, at igangsættelsen af arbejdet med at inddrage interessenterne udskydes. Årsagen hertil er de mange begrænsninger i forhold til at kunne mødes med de ældre, deres pårørende, medarbejdere, ældreråd og de mange andre samarbejdspartnere og interessenter, som gerne vil bidrage til udviklingen af ældreområdet. Nogle aktiviteter vil kunne gennemføres virtuelt, men det må formodes, at en del af målgruppen på forhånd udelukkes fra arbejdet, hvis dette udelukkende gennemføres virtuelt. 
 
På omsorgsområdet er fokus lige nu rettet på at holde smitten væk fra de ældre borgere. Derudover arbejdes der i denne tid på højtryk i forhold til at få vaccineret flest muligt af de ældre borgere, der ønsker det - både på plejecentre, men også i eget hjem. Dertil vaccineres personalet i den udstrækning, det er muligt. Det betyder, at det er vanskeligt også at fokusere på arbejdet med Velfærdsaftalen.
 
Samlet vurderes det, at omstændighederne gør det vanskeligt at gennemføre et optimalt arbejde med Velfærdsaftalen og derfor foreslås det, at inddragelsen af interessenterne igangsættes, når det igen lader sig gøre at afvikle arrangementer med fysisk fremmøde.
 
Forvaltningen vil fortsætte planlægningen af arbejdet med Velfærdsaftalen og allerede planlagte aktiviteter vil blive afviklet virtuelt. Planlægning af den kommende inddragelsesproces vil blive tilrettelagt, således at inddragelse kan igangsættes hurtigst muligt, når der åbnes for større forsamlinger.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Borgmesteren er i dialog med Statsministeriet om mulighederne for tilsvarende at forskyde perioden, således projektet løber tre år fra arbejdet igangsættes.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/47688

Resume

Byrådet skal i denne sag tage stilling til ansøgning fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. (GUES) om kommunegaranti på 12,1 mio. kr.
 
GUES har fremsendt ansøgning om kommunegaranti for byggekredit og lån på 14,8 mio. kr. til finansiering af investeringer vedrørende etablering af en transmissionsledning til bydelen Sønderbro i Bjerringbro.
 
Ifølge ansøgningen er projektet til gavn for både forbrugere i Bjerringbro og Ulstrup, hvorfor ansøgningen om kommunegaranti er delt mellem Viborg Kommune og Favrskov Kommune ud fra antallet af forbrugere i henholdsvis Bjerringbro (2.251) og i Ulstrup (504).

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. (GUES) godkendes,
 
2. at der til GUES stilles kommunegaranti for Viborg Kommunes andel på 12,1 mio. kr. af byggekredit og lån på 14,8 mio. kr. i forbindelse med investeringen i transmissionsledning til bydelen Sønderbro i Bjerringbro, og
 
3. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på byggekreditten/lånene 31. december året forinden.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. (GUES) godkendes,
 
2. at der til GUES stilles kommunegaranti for Viborg Kommunes andel på 12,1 mio. kr. af byggekredit og lån på 14,8 mio. kr. i forbindelse med investeringen i transmissionsledning til bydelen Sønderbro i Bjerringbro, og
 
3. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på byggekreditten/lånene 31. december året forinden.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. (GUES) har fremsendt ansøgning om kommunegaranti til byggekredit og lån i forbindelse med investering i transmissionsledning til bydelen Sønderbro i Bjerringbro. Ansøgningen er i bilag nr. 1.
 
Det fremgår af ansøgningen, at transmissionsledningen til Sønderbro etableres med henblik på at kunne udnytte den maksimale effekt af det i 2020 nyetablerede varmepumpeanlæg på Østre Omfartsvej baseret på spildevand.
 
Udnyttelsen af en andel af varmeproduktionen fra det nye varmepumpeanlæg til forbrugere i  Sønderbro og øvrigt distributionsnet kan erstatte fossil varmeproduktion på varmecentralen på Realskolevej. Samtidig sikrer ledningen at der er varmeforsyning i reserve til Sønderbro ved et eventuelt ledningsbrud fra centralen på Realskolevej. Projektet er påbegyndt i 2020 og forventes færdig i maj 2021.
 
Projektforslaget viser positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og forbrugerøkonomi.
 
Den samlede investering udgør jf. ansøgningen følgende:
Investering
Beløb (mio. kr.)
Kommentar
Transmissionsledning
6,0
Rør-, grave- og svejseleverance
Pumpestation
1,3
Udstyr til pumpestation
Nødvendig udvidelse af ATES anlæg
5,3
Rør, ventiler, pumper, boringer mv.
Andre omkostninger
0,9
Rådgivning, SRO-programmering
I alt
13,5
 
10% til uforudsete udgifter
1,3
 
I alt samlet budget
14,8
 
 
Viborg Kommunes andel af kommunegarantien udgør 82% = 12,1 mio. kr.
 
Favrskov Kommunes andel af kommunegarantien udgør 18% = 2,7 mio. kr.
 
Generelt
Både lån og byggekredit optages i Kommunekredit. Der er den 20. november 2020 indhentet låneforslag fra Kommunekredit. Rentesatsen på byggekreditten udgør 0,07%. Ved anlægsarbejdets afslutning konverteres byggekreditten til et fastforrentet 30 årigt lån på 14,8 mio. kr. med en forventet rentesats på 0,38%.
 
Forvaltningens gennemgang af varmeværkets seneste årsregnskaber, budgetter, likviditetsbudgetter mv. har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Kommunegarantier stillet overfor GUES

Viborg Kommune har i forvejen stillet følgende kommunegarantier for lån optaget af GUES i forbindelse med anlægsinvesteringer:
 
Årstal
Indfrielses år
Hovedstol (mio. kr.)
Restgæld (mio. kr.)
Kommentarer
2011
2026
15,7
5,8
 
2016
2046
9,0
8,0
 
2019
2029
5,4
-
Lånet er endnu ikke optaget
2020
2050
42,4
37,5
Delt med Favrskov Kommune (90/10%)
2020
2040
24,0
23,4
 
2020*
2050
41,5
31,6
Delt med Favrskov Kommune (82/18%)
*Byggekredit  endelig lån optages senere.
 
GUES har i øvrigt oplyst, at de forventer yderligere ansøgninger om kommunegaranti i de kommende år. Der er netop nu indsendt projektforslag på gaskonverteringer (fra naturgas til fjernvarme) og der kommer flere inden længe. Der forventes overslagsmæssigt konverteringsprojekter med samlet investering på 40 mio. kr. udrullet over de kommende år.
 
Ud over det arbejder GUES med et Å-vands projekt, der skal lagre varme fra bl.a. Gudenåen til brug i vinterhalvåret. Hvis dette projekt bliver realiseret, så forventes der overslagsmæssigt en investeringssum på tilsvarende 40 mio. kr.
 
GUES forventer at ansøge om kommunegaranti til disse projekter med den sædvanlige fordeling mellem Viborg og Favrskov Kommune.
 
Gældende lovgivning mv.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.
 
Kommunen kan således stille den af selskabet ansøgte kommunegaranti for byggekredit og lån til projektet.
 
Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.
 
En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.
 
Garantiprovision 
På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget i april 2018 (link til sag nr. 18 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. april 2018) principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.
 
Med baggrund i disse principper er garantiprovisionen for de aktuelle kommunegarantier beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. Eksempelvis vil der i 1. halvår 2021 blive opkrævet 0,55% af restgælden på byggekreditten/lånet pr. 31. december 2020 såfremt byggekreditten/lånet optages inden årets udgang.
 
Øvrige forhold
Viborg Kommunes godkendelse af projektet i henhold til varmeforsyningsloven kan ses i bilag nr. 2. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/15419

Resume

Byrådet anmodede på mødet den 18. november 2020 fagudvalgene om en tilbagemelding på, hvilke målsætninger man særligt vil prioritere i 2021. Fagudvalgene har på deres respektive møder drøftet sagen, og en tilbagemelding fra udvalgene foreligger nu til drøftelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter tilbagemeldingerne fra fagudvalgene med henblik på indstilling til byrådet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Forvaltningen oplyste, at der efter dagsordenens udsendelse den 19. januar 2021 er udsendt et skema: Fagudvalgenes prioritering af målsætningerne i Sammenhængsmodellen i 2021. Skemaet indgår i sagen som nyt bilag 2.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller herefter til byrådet
 
1. at de enkelte udvalg drøfter indsatser, der kan bidrage til realisering af de målsætninger udvalget har særligt fokus på i 2021.
 
2. at udvalgene aftaler møder med de udvalg, der ønskes samarbejde med i forhold til realisering af målsætningerne.
 
3. at Byrådet behandler samlet status på Sammenhængsmodellen i august 2021.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Resultaterne i den gennemførte Borgerundersøgelse 2020 og opfølgningen på Sammenhængsmodellens øvrige mål blev behandlet i byrådet den 18. november 2020 (link til sag nr. 20 på byrådets møde den 18. november 2020).
 
Byrådet besluttede blandt andet, at opfølgningen på målene skulle sendes videre til fagudvalgene med henblik på drøftelse af, hvordan de forskellige mål kan understøttes yderligere. Herudover blev fagudvalgene anmodet om, senest den 8. januar 2021, at melde tilbage til byrådet, hvilke målsætninger man særligt i 2021 vil prioritere.
 
Fagudvalgene har efterfølgende på deres respektive møder i starten af januar 2021 haft en sag på deres dagsorden, hvor man drøftede prioriteringen af Sammenhængsmodellens målsætninger i 2021.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Fagudvalgenes tilbagemeldinger vedrørende prioritering af Sammenhængsmodellens målsætninger er samlet i bilag nr. 1.
 
Heraf fremgår det, hvilke af Sammenhængsmodellens målsætninger man har særligt fokus på i 2021, og nogle udvalg peger endvidere på, hvilke andre fagudvalg man ønske at samarbejde med i forhold til understøttelse af specifikke mål i Sammenhængsmodellen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Fagudvalgene arbejder løbende med opfyldelsen af Sammenhængsmodellen målsætning, og særligt de prioriterede mål i 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/32692

Resume

De gældende beredskabsplaner er vedtaget ultimo 2017, og skal revideres inden udgangen af 2021.
 
Et forslag til reviderede Rammer for Fortsat Drift (hidtil benævnt Politik for Fortsat Drift) og Plan for Fortsat Drift, er behandlet og godkendt på Beredskabskommissionens møde den 8. december 2020, og forelægges nu Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til byrådet om endelig vedtagelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til Rammer for Fortsat Drift og Plan for Fortsat Drift i Viborg Kommune godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til Rammer for Fortsat Drift og Plan for Fortsat Drift i Viborg Kommune godkendes.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Rammer for Fortsat Drift og Plan for Fortsat Drift (beredskabsplanen) skal revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. De gældende beredskabsplaner (der dækker både Viborg og Silkeborg kommuner) er vedtaget ultimo 2017. Planerne skal derfor revideres senest ved udgangen af 2021. I forbindelse med nærværende revision har Silkeborg og Viborg Kommune fulgt hver sin tidsplan og udarbejdet hver sine dokumenter, dog således at indholdet i planerne er koordineret af hensyn til det fælles beredskab i Midtjysk Brand & Redning.

Inddragelse og høring

Rammer for Fortsat Drift og Plan for Fortsat Drift har i november 2020 været forelagt Beredskabsstyrelsen med henblik på en frivillig og ikke-bindende udtalelse. Relevante bemærkninger herfra er indarbejdet i de vedlagte forslag.
 
Forslaget til Rammer for Fortsat Drift og Plan for Fortsat Drift er efterfølgende forelagt Beredskabskommissionen, der den 8. december 2020 har godkendt forslagene med henblik på fremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådets endelige godkendelse.
 
Endelig er forslaget drøftet på Hoved-MED den 8. januar 2021. Hoved-MED bemærkede på mødet, at det bør overvejes, om MED-systemets opgaver og rolle skal fremgå af planerne. Der blev aftalt en kommende drøftelse af dette.

Beskrivelse

De fremlagte forslag til Rammer og Plan for Fortsat Drift er udarbejdet i et samarbejde mellem Midtjysk Brand & Redning og Viborg Kommune. Forslagene tager udgangspunkt i de gældende dokumenter, og de foretagne ændringer i forhold til 2017-udgaven kan opdeles i redaktionelle ændringer og ændringer som følge af erfaringerne fra det hidtidige beredskabsarbejde og evaluering af kriseberedskabet i løbet af Covid-19-krisen. De redaktionelle ændringer er bl.a. affødt af, at Silkeborg er skrevet ud af dokumenterne.
 
Erfaringer fra det hidtidige beredskabsarbejde og evaluering af kriseberedskabet i løbet af Covid-19 krisen har givet anledning til en række justeringer og præciseringer i dokumenterne.
 
I Rammer for Fortsat Drift kan fremhæves:
 • En mere detaljeret beskrivelse af fagområdernes og stabenes arbejde med risiko- og sårbarhedsvurdering, øvelser m.v. (side 2).
 • En udvidet beskrivelse af fag-/ og stabschefers ansvar i forhold til udarbejdelse af planer, afholdelse af øvelser og introduktion til ledere og medarbejdere (side 5).
 
I Plan for Fortsat Drift er ændringerne blandt andet:
 • Det understreges, at aktivering af den centrale krisestab (driftsniveau 2) samtidig indebærer aktivering af krisestabe på fagområde-/stabsniveau (driftsniveau 1) (side 3).
 • Driftsniveau 3 udgår (tværgående kommunal kriseledelse mellem Viborg og Silkeborg kommuner), så der er mest mulig indflydelse på egen krisestyringsindsats (side 4).
 • Der indføres 3 aktiveringstrin: Informations-, Operations- og Stabsberedskab. Aktiveringstrin muliggør tidligere igangsættelse af overvågningsaktiviteter af eks. internationale sygdomsudbrud, uden at det indebærer et større ressourcetræk ved fuld aktivering af krisestabe (side 5).
 • Det indskærpes, at der til alle roller i den rollebaserede krisestab skal anføres stedfortrædere, for at sikre den nødvendige robusthed i krisehåndteringen.
 • Betydningen af løbende orientering til politisk niveau præciseres (side 8).

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

I perioden februar-juni 2021 faciliterer en intern planlægningsgruppe vedr. beredskabsarbejdet i samarbejde med Midtjysk Brand & Redning implementering af de reviderede Rammer og Plan for Fortsat Drift i Viborg Kommune. Det sker i praksis ved gennemgang af kritiske funktioner, delplaner og indsatsplaner, action cards mv. i fagområderne og stabene.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/14289

Resume

Genoptagelse af sag vedr. kulturbuffer på kultur- og fritidsområdet i forbindelse med Covid-19-nedlukning i perioden siden marts 2020 med forslag om, at puljen forhøjes.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kulturbufferpuljen forhøjes fra 3 mio. kr. til i alt 5 mio. kr. i 2021, og
 
2. at forhøjelsen af puljen med 2 mio. kr. finansieres af udviklingspuljen for 2021.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kulturbufferpuljen forhøjes fra 3 mio. kr. til i alt 5 mio. kr. i 2021, og
 
2. at forhøjelsen af puljen med 2 mio. kr. finansieres af udviklingspuljen for 2021.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet behandlede sagen på mødet den 22. april 2020 (link til sag nr. 19 på byrådets møde 22. april 2020).
 
Byrådet besluttede,
 
1. at Viborg Kommune ekstraordinært indgår aftale om køb af ydelser, jf. sagsfremstillingen, med VFF a/s på 750.000,- kr, med Viborg HK a/s på 500.000,- kr. og Tinghallen a/s på 1.000.000,- kr.,
 
2. at Viborg Stadion Center, Viborg Svømmehal, svømmehallen i Bjerringbro Idrætspark, Energimuseet og Skovgaard Museet ydes ekstraordinære engangstilskud på h.h.v. 269.000 kr., 486.000 kr., 98.000 kr., 75.000 kr. og 30.000 kr., og
 
3. at udgiften på i alt 3.208.000 kr. finansieres af den på ØEU´s driftsbudget afsatte
udviklingspulje i 2020, hvor der et restbeløb på 3,3 mio. kr.
 
4. at der oprettes en kulturbuffer pulje på 3 mio. Beløbet finansieres af udviklingspuljen for 2021.

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

De beslutninger, der er anført i byrådets sag fra mødet 22. april 2020 om tilskud til en række navngivne aktører er udbetalt i 2020.
 
Den i beslutningen anførte kulturbuffer pulje på 3 mio. kr. er dog endnu ikke disponeret.
Sagen er drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget, som har besluttet, at inden udvalget tager stilling til indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. puljens disponering, skal der foreligge den fornødne dokumentation i form af regnskabsoplysninger vedr. 2020 fra de enkelte aktører. Det forventes, at denne dokumentation kan foreligge til udvalgets møde den 23. februar 2021.
Dette skal også ses i sammenhæng med, at disse aktører i 2020 har været omfattet af forskellige centralt fastsatte hjælpepakker, som har været med til at understøtte området.
 
Kultur- og Fritidsudvalget har herudover valgt at fremrykke udbetalinger af tilskud m.v. i løbet af 2020, således at man dermed har kunnet sikre aktørernes likviditet.
 
Det er imidlertid den klare forventning, at ansøgninger og opgørelser i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 vil vise, at rigtig mange aktører har stigende og stadigt mere alvorlige økonomiske problemer i forbindelse med de nedlukninger, der har været i forbindelse med Covid 19 i perioden siden marts 2020.
 
Det drejer som om de professionelle idrætsklubber og kulturhuse, selvejende idrætshaller, kulturinstitutioner, foreninger m.fl. og det er forventningen, at der vil være behov for at forhøje den allerede afsatte kulturbuffer på 3 mio. kr. Det bemærkes, at der allerede foreligger henvendelser fra flere aktører på området.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede situationen på mødet den 9. december 2020 og på baggrund heraf genoptages sagen på mødet den 20. januar 2021.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/775

Resume

Sagen vedrører principbeslutning om ekspropriation, hvorefter der kan indgås en aftale på ekspropriationslignende vilkår (skattefrit for sælger).

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer del af Højtoften 9, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer ca. 6 ha af Højtoften 9, til boliggrunde, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.
 
 
Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
 
Torsten Nielsen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Der har løbende været dialog mellem forvaltningen og ejer af Højtoften 9.
 

Beskrivelse

Befolkningstallet i Tapdrup er fra 2010 til 2020 steget fra 482 til 590 en stigning på 22,4 %. Viborg Kommune har fra 2016 til 2020 solgt 11 parcelhusgrunde samt en storparcel til tæt-lav bebyggelse i byen. I Tapdrup er der pr. 07.01.21 én kommunal grund til salg. Derudover er der få ledige private grunde (på Kokærvænget).
 
Af Handlingsplan for byggemodning 2021-2024 fremgår det, at Viborg Kommune ønsker at byggemodne 10 parcelhusgrunde i Tapdrup i 2022.
 
Kommuneplanen udlægger arealer til byvækst i en periode på 12 år. Arealerne til at dække behovet for byvækst i Tapdrup udgøres af en del af landbrugsejendommen Højtoften 9 inkl. bygninger. Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme TAPD.B4.04, der giver mulighed for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Kommuneplanrammen er ca. 7,7 ha og ligger i landzone. Arealet er ikke omfattet af en lokalplan. Det vil dog ikke være hele kommuneplanrammen, som kan udnyttes grundet fremtidig fordelingsvej i Taphede mellem Randersvej og rundkørslen ved Tapdrupvej samt ønske om at bibeholde eksisterende landbrugsbygninger.
 
Ejendommen på ca. 6,3 ha er privatejet. Ejeren er dog indstillet på at sælge til kommunen, hvis det kan ske skattefrit (på ekspropriationslignende vilkår).
 
Dette forudsætter, at der er hjemmel til at ekspropriere. Hjemlen findes i planlovens § 47, som foreskriver følgende betingelser:
-         Byrådet skal have vedtaget en gyldig og byggeretsgivende lokalplan. Udarbejdelse af lokalplanen forventes påbegyndt i løbet af 2021.
-         Ejer kan og vil ikke virkeliggøre en lokalplan. Ejeren af Højtoften 9 ønsker ikke at virkeliggøre den kommende lokalplan.
-         Det skal være nødvendigt at ekspropriere. Det aktuelle behov for boliggrunde i området baseret på det hidtidige salg, befolkningsudvikling og intentioner i byggemodningshandleplanen viser nødvendigheden for at ekspropriere en del af ejendommen.
-         Byrådets vilje til at ekspropriere skal være til stede. Denne kan dokumenteres ved beslutning i denne sag.
 
Viborg Kommune har umiddelbart kun ret til at ekspropriere en del af et fremtidigt lokalplanområde, dvs. den del af ejendommen, som kommunen har behov for. Ejeren har dog tilkendegivet, at der er et ønske om at afhænde hele arealet indenfor kommuneplanrammen med undtagelse af eksisterende bygningsmasse. Forvaltningen foreslår, at det resterende areal erhverves i fri handel for at imødekomme en senere efterspørgsel end hvad der er hensigten i byggemodningshandleplanen og for samtidig at kunne byggemodne området på økonomisk forsvarlig vis.
 
Principbeslutningen lægger op til at kunne ekspropriere ca. 3 ha af Højtoften 9 (matr. nr. 3a Tapdrup by, Tapdrup), jf. kortskitsen vedlagt som bilag nr. 1.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Højtoften 9 er omfattet af kommuneplanramme TAPD.B4.04 i Kommuneplan 2017-2029. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.
Bilag

Sagsid.: 21/2584

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Mødelisten blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisterne (bilag nr. 1 og 2) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Det bemærkes, at sagen vedrører både aktiviteter for den sidste del af 2020 samt kendte aktiviteter for 2021.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/2126

Resume

Overdragelse af sokkelgrund til Viborg Syd Idrætscenter
 
I forbindelse med salg af bygninger på Liseborg Centret besluttede Byrådet i 2019, at salget skulle ske som bygninger på lejet grund, hvor Viborg Kommune bevarede ejendomsretten til jorden. Det har efterfølgende vist sig, at dette ikke er muligt. Derfor indstilles det nu, at hovedbygningen med tilhørende omklædningsrum i stedet sælges på sokkelgrund. Samtidig indstilles det, at der også sker overdragelse af sokkelgrund til et eksisterende klubhus, som bliver en integreret del af bygningsmassen i forbindelse med en kommende om- og tilbygning.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at ejerskab til hovedbygningen med tilhørende omklædningsrum på Liseborg Centret overdrages til Viborg Syd Idrætscenter sammen med sokkelgrund, og
 
2. at der sker vederlagsfri overdragelse af sokkelgrund under Søndermarkens IKs tidligere klubhus, som i dag ejes af Viborg Syd Idrætscenter

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-01-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at ejerskab til hovedbygningen med tilhørende omklædningsrum på Liseborg Centret overdrages til Viborg Syd Idrætscenter sammen med sokkelgrund, og
 
2. at der sker vederlagsfri overdragelse af sokkelgrund under Søndermarkens IKs tidligere klubhus, som i dag ejes af Viborg Syd Idrætscenter.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede sagen på mødet 26. juni 2019 (link til sag nr. 10 i Byrådet den 26. juni 2019), hvor Byrådet besluttede at overdrage ejendomsretten til en række bygninger på Liseborgvej 37 -39 (Liseborg Centret) til den selvejende institution Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter. Bygningerne skulle overdrages som bygninger på lejet grund.
 
Købesummen blev fastsat til 1.335.000 kr., som betales ved et rente- og afdragsfrit lån fra Viborg Kommune, der får et gældsbrev på beløbet. Lånet kan kræves indfriet ved salg af bygningerne eller ved overgang til anden anvendelse end idræts- og fritidsformål, og der tinglyses et salgs- og pantsætningsforbud med kommunen som påtaleberettiget. Gældsposten er rente- og afdragsfri i 10 år, hvorefter sagen genoptages.
 
Det blev også besluttet at anmode institutionen om at arbejde videre med et projekt for ud- og ombygning af idrætscentret med nye faciliteter, idet Byråd har afsat i alt 10,4 mio. kr. til kommunal medfinansiering af projektet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

I Viborg Kommune er der praksis for, at institutioner på idrætsområdet selv opfører anlæg på arealer ejet af Viborg Kommune. Kommunen udlejer arealerne vederlagsfrit til institutionerne ved aftaler med 30 års løbetid, svarende til den maksimale løbetid for kreditforeningslån i Danmark. Dette muliggør, at institutionerne kan få finansieret de nye anlæg, som de selv ejer. Konstruktionen kaldes bygning på lejet grund. Konstruktionen kendes fra en hel række selvejende idrætshaller i Viborg Kommune.
 
Denne model er også godkendt af Byrådet i forbindelse med dette projekt, således at ejendomsretten til bygningerne skulle overgå til den selvejende institution, mens Viborg Kommune skulle beholde ejendomsretten til grunden.
 
I forbindelse med tinglysningen af købsaftalen har det vist sig, at det ikke er muligt at bruge konstruktionen i den foreliggende sag. Det fremgår af bemærkninger til tinglysningsloven, at det ikke er muligt at frasælge en bygning, der tilhører grundens ejer. I dette tilfælde blev bygningerne oprindeligt opført af andre på et areal tilhørende Viborg Kommune. Kommunen købte senere bygningerne, og derved har såvel bygninger som grund i en periode haft samme ejer. Når det først er sket, er det ikke muligt igen at frasælge bygningerne, uden at jorden sælges med.
 
Sagen kan løses ved, at jorden under bygningerne (kaldet sokkelgrund) overdrages sammen med bygningerne. Der vil i så fald ske overdragelse af sokkelgrund til følgende:
 
Hovedbygning og tilhørende omklædningsrum (se kortbilag)
Ifølge den oprindelige sag omfattede salget selve hovedbygningen og de tilhørende omklædningsrum etableret i nabobygning samt en række små bygninger (f.eks. redskabsskure og læskure) spredt over hele arealet. Det vil være uhensigtsmæssigt at udstykke så små sokkelgrunde spredt over så stort et areal. Derfor foreslås det, at disse småbygninger udgår af aftalen og altså fortsat tilhører Viborg Kommune.
 
Kommende hal (se kortbilag)
Den kommende udvidelse af idrætsanlægget indebærer, at Viborg Kommune skal købe et areal grænsende op til det nuværende anlæg. På arealet skal institutionen opføre en tilbygning til de eksisterende bygninger. Dette nødvendiggør, at institutionen ligeledes får ejerskab til sokkelgrunden under den kommende tilbygning. Det foreslås derfor i anden sag på denne dagsorden, at Viborg Kommune erhverver arealet, som tilbygningen opføres på, og derefter vederlagsfrit videreoverdrager den del, som udgør sokkelgrunden, til institutionen, sammen med retten til at opføre tilbygningen.
 
Eksisterende klubhus ejet af Viborg Syd Idrætscenter (se kortbilag)
SIK har tidligere opført et klubhus, som er opført på lejet grund og bygget sammen med hovedbygningen. Klubhuset ejes allerede af Viborg Syd Idrætscenter og var derfor ikke en del af den oprindelige aftale om salg af Viborg Kommunes bygninger. I forbindelse med den kommende om- og tilbygning vil klubhuset blive helt integreret i hovedbygningen og den kommende hal. Ejerforholdene til sokkelgrunden under klubhuset skal derfor svare til ejerforholdene for den øvrige bygningsmasse. Derfor foreslås det, at sokkelgrunden under klubhuset ligeledes overdrages til Viborg Syd Idrætscenter.
 
Den oprindeligt aftalte købesum på 1.335.000 kr. fastholdes og betales fortsat ved et lån fra Viborg Kommune. Der udstedes gældsbrev for lånet, som er rente- og afdragsfrit til og med den 31. december 2029, hvorefter der indledes forhandling om vilkårene for lånet, herunder evt. afvikling. Kommunen kan dog kræve lånet indfriet ved salg af bygningerne eller ved overgang til anden anvendelse end idræts- og fritidsformål.
 
Viborg Kommune tillægges en køberet til bygninger og sokkelgrunde for en købesum svarende til den til enhver tid tilbageværende hovedstol på gældsbrevet. Køberetten betinges derudover af, at kommunen indfrier al pantegæld. Der tinglyses en bestemmelse om, at Viborg Syd Idrætscenter ikke kan foretage pantsætning af ejendommen uden samtykke fra Viborg Kommune.
Kommunen afholder udgifterne forbundet med udstykning på ca. 20.000 kr. og og tinglysning på ca. 9.000 kr.
 
Det bemærkes, at modellen, hvor selvejende idrætshaller selv ejer det grundareal, som bygningerne ligger på, kendes fra flere idrætsanlæg i Viborg Kommune. Eksempler herpå er Bjerringbro, Rødkærsbro og Skals.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Institutionen ønsker at igangsætte anlægsopgaven med udbygning af idrætscentret snarest muligt, når plangrundlaget for området muliggør dette. Lokalplan forventes behandlet i Byrådet ultimo januar 2021. Derefter kan institutionen optage kreditforeningslån til udvidelsen under forudsætning af, at ejerforholdene er bragt på plads.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Evt. omkostninger ved salg indeholdes i anlægsbevilling til projektet, idet der henvises til at Byrådet på mødet den 12. maj 2020 har frigivet anlægsbevilling på i alt 21,9 mio. kr. til anlægsinvesteringer i idrætshaller.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at kommunen lovligt kan overdrage sokkelgrund vederlagsfrit til den selvejende institution. Kommunen kan lovligt støtte selvejende institutioner med almennyttige formål, når disse varetager opgaver, som kommunen selv lovligt kan varetage. Dette er ifølge institutionens vedtægter tilfældet, og vedtægterne kan ikke ændres uden kommunens godkendelse.
Bilag

Sagsid.: 19/2126

Resume

Køb af areal til Liseborgcentret og overdragelse af byggeret og sokkelgrund (bevillingssag)
 
Sagen handler om kommunalt køb af et areal på ca. 1.812 m2 i forbindelse med anlægsprojekt for om- og udbygning af Liseborg Centret (nu Viborg Syd Idrætscenter). Sagen handler endvidere om overdragelse af retten til at opføre en hal på arealet samt overdragelse af den til hallen hørende sokkelgrund til Viborg Syd Idrætscenter.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Viborg Kommune erhverver et areal på ca. 1.812 m2, beliggende på del af matr.nr. 560en Viborg Markjorder, Finderupvej 40, til brug for den selvejende institution Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenters opførelse af idrætshal som tilbygning til det eksisterende idrætsanlæg,
 
2. at Viborg Kommune vederlagsfrit overdrager retten til at opføre den kommende hal på arealet til den selvejende institution sammen med ejendomsretten til sokkelgrunden til hallen,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 230.000 kr. til kontoen Køb af areal på Finderupvej 40, Viborg med rådighedsbeløb i 2021, og
 
4. at udgiften på 230.000 kr. i 2021 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen investering i renovering og nybyggeri i idrætshaller 2020-2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-01-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Viborg Kommune erhverver et areal på ca. 1.812 m2, beliggende på del af matr.nr. 560en Viborg Markjorder, Finderupvej 40, til brug for den selvejende institution Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenters opførelse af idrætshal som tilbygning til det eksisterende idrætsanlæg,
 
2. at Viborg Kommune vederlagsfrit overdrager retten til at opføre den kommende hal på arealet til den selvejende institution sammen med ejendomsretten til sokkelgrunden til hallen,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 230.000 kr. til kontoen Køb af areal på Finderupvej 40, Viborg med rådighedsbeløb i 2021, og
 
4. at udgiften på 230.000 kr. i 2021 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen investering i renovering og nybyggeri i idrætshaller 2020-2022 således, at udgiften finansieres indenfor anlægsbevillingen til om- og udbygning af idrætsanlæg, Liseborg Centret.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede på mødet i juni 2019 (link til sag nr. 10 i Byrådet den 26. juni 2019) en sag, hvor Byrådet bl.a. godkendte overdragelsen af bygningerne på Liseborgvej 37-39, Viborg (Liseborg Centret) og tilhørende småbygninger til den selvejende institution Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter. Viborg Kommune skulle bevare ejendomsretten til grunden, og bygningerne skulle derfor etableres som bygninger på lejet grund.
 
Det blev i samme sag besluttet at indgå driftsaftale mellem idrætscentret og Viborg Kommune indenfor gældende rammer for driftsaftaler mellem selvejende idrætshaller og Viborg Kommune.
 
Endvidere blev det besluttet at anmode den selvejende institution om at arbejde videre med et projekt for ud- og ombygning af idrætscentret med nye faciliteter. Viborg Byråd har afsat i alt 10,4 mio. kr. til kommunal medfinansiering af projektet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 
 
Beskrivelse
Planen vedr. om- og udbygning af anlægget indebærer, at den selvejende institution skal opføre en hal som en tilbygning til det eksisterende anlæg. Opførelse af hallen medfører et behov for at tilkøbe et areal på ca. 1.812 m2 fra ejendommen Finderupvej 40, Viborg. Det er en forudsætning for handlen, at der vedtages en ny lokalplan for området. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget af Byrådet den 27. januar 2021, samme dag som byrådet behandler nærværende sag.
 
Vilkårene for købet er forhandlet med sælger med forbehold for Byrådets godkendelse, og der foreligger forslag til købsaftale, hvor den samlede pris for købet er aftalt til 200.000 kr. Prisen er fastsat i overensstemmelse med indhentet mæglervurdering.
 
Mæglervurderingen har kostet 3.000 kr. ekskl. moms. Viborg Kommune afholder udgifter forbundet med tinglysning (ca. 5.200 kr.) og udstykning (anslået ca. 15.000 kr.), i alt ca. 24.000 kr.
 
Som det fremgår af anden sag på dagsordenen, har det siden Byrådets beslutning om salg af eksisterende bygninger til den selvejende institution vist sig, at det ikke er muligt at gennemføre konstruktionen som bygninger på lejet grund. Forvaltningen har derfor i den anden sag foreslået, at bygninger i stedet sælges med sokkelgrund.
 
Det areal, som erhverves i denne sag, skal bruges til anlæg af en hal, som institutionen opfører som en tilbygning til en allerede eksisterende bygning, der er besluttet solgt til institutionen. Derfor indstilles det, at den del af arealet, som tilbygningen placeres på, altså sokkelgrunden, videreoverdrages til institutionen i forbindelse med tilbygningens opførelse. Derved opnår man, at såvel den eksisterende hovedbygning som den kommende tilbygning hviler på samme sokkelgrund. I lighed med indstillingen i den anden sag på dagsordenen foreslås det, at sokkelgrunden overdrages vederlagsfrit, og at kommunen afholder udgifterne forbundet med udstykning og tinglysning af denne. Sokkelgrundens omtrentlige størrelse og placering fremgår af bilag til sagen.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Institutionen ønsker at igangsætte anlægsopgaven med udbygning af idrætscentret snarest muligt, når plangrundlaget for området muliggør dette. Lokalplan forventes behandlet i Byrådet ultimo januar 2021. Derefter kan institutionen optage kreditforeningslån til udvidelsen under forudsætning af, at ejerforholdene er bragt på plads.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgiften til køb af arealet finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat til projektet i den samlede ramme for investeringer i selvejende idrætshaller, hvor der i alt er frigivet 21,9 mio. kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at kommunen lovligt kan overdrage såvel sokkelgrund som retten til at opføre en tilbygning vederlagsfrit til den selvejende institution. Kommunen kan lovligt støtte selvejende institutioner med almennyttige formål, når disse varetager opgaver, som kommunen selv lovligt kan varetage. Dette er ifølge institutionens vedtægter tilfældet, og vedtægterne kan ikke ændres uden kommunens godkendelse.
Bilag

Sagsid.: 20/35759

Resume

Salg af Rindsholmvej 88C til Energi Viborg (bevillingssag)
Sagen omhandler salg af et areal på 2.296 m2 i Almind til Energi Viborg til brug for regnvandsbassin.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger Rindsholmvej 88C, Almind til Energi Viborg for 28.700 kr. ekskl. moms, jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 29.000 kr. til kontoen Salg af areal ved Rindsholmvej 88C, Almind til Energi Viborg til regnvandsbassin med rådighed i 2021,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000 kr. til Salg af areal ved Rindsholmvej 88C, Almind til Energi Viborg til regnvandsbassin med rådighed i 2021,
 
4. at nettoindtægten på 26.000 kr. i 2021 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Grundsalg, erhvervsformål.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger Rindsholmvej 88C, Almind til Energi Viborg for 28.700 kr. ekskl. moms, jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 29.000 kr. til kontoen Salg af areal ved Rindsholmvej 88C, Almind til Energi Viborg til regnvandsbassin med rådighed i 2021,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000 kr. til Salg af areal ved Rindsholmvej 88C, Almind til Energi Viborg til regnvandsbassin med rådighed i 2021,
 
4. at nettoindtægten på 26.000 kr. i 2021 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Grundsalg, erhvervsformål.
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Peter Juhl, Martin Sanderhoff og Ove Kent Jørgensen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Energi Viborg har et regnvandsbassin på Rindsholmsvej 88C, Almind (matrikkelnummer 8ø Vranum by, Almind). Grunden er på 2.296 m2. Regnvandsbassinet skulle egentligt have været overdraget til Energi Viborg i forbindelse med at spildevandsområdet blev privatiseret i 2010, men dette bassin blev overset, og det lægges der op til at rette med denne sag.
 
Der er indhentet en mæglervurdering, der vurderer arealet til 12,50 kr. pr. m2 (i alt 28.700 kr.) ekskl. moms. Vurderingen fremgår af bilag nr. 1. Viborg Kommunen afholder udgiften på 3.000 kr. ekskl. moms. til vurderingen.
 
Det er aftalt, at køber betaler tinglysningsafgiften forbundet med handlen.
 
Overtagelsesdagen er den første i måneden efter Viborg Byråds godkendelse.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 20/9078

Resume

Salg af Regimentsvej 6, Viborg, til Friskolen i Viborg (bevillingssag)
 
Friskolen i Viborg har henvendt sig med et ønske om at købe Regimentsvej 6, og der skal tages stilling til henvendelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune sælger bygning på sokkelgrund på Regimentsvej 6, 8800 Viborg til Friskolen i Viborg for 900.000 kr. på vilkår som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 900.000 kr. til kontoen Salg af Regimentsvej 6, Viborg med rådighed i 2021,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 80.000 kr. til kontoen Salg af Regimentsvej 6, Viborg med rådighed i 2021, og
 
4. at nettoindtægten på 820.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på kontoen Grundsalg, erhvervsformål.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune sælger bygning på sokkelgrund på Regimentsvej 6, 8800 Viborg til Friskolen i Viborg for 900.000 kr. på vilkår som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 900.000 kr. til kontoen Salg af Regimentsvej 6, Viborg med rådighed i 2021,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 80.000 kr. til kontoen Salg af Regimentsvej 6, Viborg med rådighed i 2021, og
 
4. at nettoindtægten på 820.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på kontoen Grundsalg, erhvervsformål.
 

Beslutning i Byrådet den 27-01-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Friskolen i Viborg har henvendt sig med et ønske om at købe den kommunalt ejede bygning på Regimentsvej 6. Baggrunden er, at skolen mangler faglokaler til undervisning i naturvidenskab og musik. Bygningen har indtil den 1. juni 2020 været udlejet til VIA. Der er ingen planer for fremtidig kommunal anvendelse.
 
Bygningen er på 335 m2 og er en del af kaserneområdet. Et salg vil medføre udstykning af bygningen på sokkelgrund. Udgiften til udstykning anslås til ca. 40.000 kr. og deles ligeligt mellem parterne.
 
Regimentsvej 4 og 6 forsynes i dag med vand via Regimentsvej 2. I forbindelse med udstykning og salg af nr. 6 skal der etableres særskilt vandstik til de to ejendomme. Dette indebærer såvel udvendige som indvendige installationer. Køber afholder selv udgiften til den indvendige installation i nr. 6, mens sælger afholder de resterende udgifter, anslået 50.000 kr.
 
Ved salg af bygningen på sokkelgrund udgør markedsprisen ifølge indhentet mæglervurdering 1.400.000 kr. Udgiften til mæglervurderingen er 4.000 kr. ekskl. moms.
 
Friskolen har fået lavet en undersøgelse af indeklimaet i bygningen og selv afholdt udgiften på ca. 58.000 kr. til udarbejdelsen. I hovedtræk viser undersøgelsen opfugtning i skillevægge i rum 8-12. Dette skyldes dels opstigende grundfugt grundet den tidstypiske opførelse af konstruktionerne, dels direkte montering på fugtigt underlag. Derudover er der i rum 13 en lokal opfugtning, formentligt på grund af kuldebro og opfugtning bag forsatsvægge. Hvor der er opsat forsatsvægge mod fugtige murværk i øvrige rum, må forventes skimmel. I visse rum er der opfugtning af randzone i gulvet. Rummene skal derfor renoveres. Tagbrædder i loftrummet er i varierende omfang angrebet af skimmel og svamp som følge af mangelfuld ventilering. Analyser indikerer, at de opfugtede og stedvist skimmelangrebne konstruktioner aktuelt ikke har målbar betydning for indeklimaet. Det anbefales dog, at konstruktionerne renoveres inden anvendelse til længerevarende ophold. Luftprøver har ikke konstateret PCB, men det vurderes, at der på baggrund af bygningens alder er risiko for forekomst af PCB, asbest og tungmetaller i bl.a. maling og gulvbelægninger. Der anbefales en nærmere undersøgelse af disse forhold i forbindelse med en evt. renovering.
 
Friskolen har på den baggrund budt 900.000 kr. for bygningen. Ved evt. salg for 900.000 kr. vil tinglysningsafgiften beløbe sig til 7.150 kr., som deles ligeligt mellem parterne.
 
Viborg Kommune tillægges en forkøbsret til ejendommen, hvis Friskolen på et senere tidspunkt ønsker at sælge den. Forkøbsretten vil blive tinglyst på ejendommen, og kommunen afholder udgiften på 1.750 kr. til tinglysningsafgiften.
 
Kommunens samlede omkostninger i forbindelse med handlen udgør cirka 80.000 kr. (20.000 kr. til udstykning, 50.000 kr. til etablering af vandstik, 4.000 kr. til ejendomsmægler, 3.575 kr. til tinglysningsafgift samt 1.750 kr. til tinglysning af forkøbsret).
 
Overtagelse sker i 2021 efter nærmere aftale mellem parterne.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Ifølge friskolelovens § 23, nr. 4 kan kommunen give tilskud til friskolers anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter. Det følger endvidere af § 2, stk. 2, nr. 6 i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, at offentligt udbud af ejendommen kan undlades, fordi kommunen lovligt kan give anlægsstøtte til friskolen. Kommunen kan således lovligt sælge ejendommen til friskolen for 900.000 kr. uden offentligt udbud, også selv om buddet ligger under mæglervurderingen.
 
Regimentsvej 6, Viborg er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 211. Områdets hovedanvendelse fastlægges til kultur-, undervisnings- og uddannelsesformål, institutioner og kollegier. Bygningen ligger indenfor planens delområde II, der udlægger området til almene institutioner, undervisning, kulturelle institutioner, enkelte boliger samt friareal til friluftsaktiviteter og rekreative formål som legeplads. Bygningen er udlagt til parkering/græsarmering. Den er imidlertid ikke blevet nedrevet, da der ikke længere er behov for plads til p-areal, fordi Regimentsvej i princippet er bilfri. Der er således ikke noget til hinder for bygningens anvendelse til undervisningsformål.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 20/41996

Sagsfremstilling

 

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.
 
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på Godkend