You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 19. maj 2021 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2018-2021)
Mødedeltagere Ulrik Wilbek, Per Møller Jensen, Mads Panny, Anders Bertel, Eva Pinnerup, Niels Dueholm, Mette Nielsen, Martin Sanderhoff, Birthe Harritz, Birgith B. Langballe, Kai O. Andersen, Elo Nielsen, Lone Langballe, Ove Kent Jørgensen, Flemming Gundersen, Claus Nielsen, Simon Højer, Peter Juhl, Jakob Ekberg, Nikolai Norup, Åse Kubel Høeg, Michael Nøhr, Kurt Johansen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, N. J. Ottesen, Claus Clausen, Stine Damborg Hust
Fraværende Torsten Nielsen, Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/20221

Resume

Byrådet skal udpege nyt medlem til bestyrelsen for Energi Viborg Kraftvarme A/S som boligselskabet Bolig Viborgs repræsentant.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,
 
 1. at byrådet foretager udpegning af den nye formand for Bolig Viborg til bestyrelsen for Energi Viborg Kraftvarme A/S.
 
Navnet på den nye formand vil foreligge på byrådsmødet.
 

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Det blev på mødet oplyst, at den nye formand for Bolig Viborg er Else Bredahl Olesen.
 
Byrådet udpeger Else Bredahl Olesen til bestyrelsen for Energi Viborg Kraftvarme A/S.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

De forskellige aktører med tilknytning til fjernvarmeforsyningen i Viborg by har indgik i 2017 en aftale om et fremtidigt samarbejde, herunder med gensidig repræsentation i bestyrelserne for Energi Viborg Kraft Varme A/S og i Viborg Fjernvarme. Aftalen medførte en ændring af vedtægterne i Energi Viborg Kraftvarme A/S, herunder følgende bestemmelse om bestyrelsessammensætningen:
 
Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 6-7 generalforsamlingsvalgte medlemmer og 5 øvrige af Viborg Kommune udpegede medlemmer, der udgøres af den til enhver tid fungerende;
 • formand og næstformand for bestyrelsen i Viborg Fjernvarme (CVR-nr. 37344311);
 • formand for bestyrelsen i Overlund Fjernvarme (CVR-nr. 23541815);
 • formand for bestyrelsen i Boligselskabet Viborg (CVR-nr. 55038112); og
 • formand for bestyrelsen i Boligselskabet Sct. Jørgens (CVR-nr. 45724719).

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Bolig Viborgs formand, der i overensstemmelse med vedtægterne, hidtil har siddet i bestyrelsen for Energi Viborg Kraftvarme A/S er afgået ved døden. Byrådet skal derfor i overensstemmelse med vedtægterne for Energi Viborg Kraftvarme A/S formelt foretage udpegning af den nye formand for Bolig Viborg (tidl. Boligselskabet Viborg) til selskabets bestyrelse.
 
 
 
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/25660

Resume

På baggrund af en henvendelse fra Ankestyrelsen, skal Byrådet med denne sag godkende praksis for boligplacering af uledsagede flygtningebørn i Viborg Kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at den nuværende praksis for støtte til uledsagede flygtningebørn godkendes, som beskrevet i svar til Ankestyrelsen den 17. september 2019 godkendes. 
 2. at redegørelsen, suppleret med nærværende sagsfremstilling, genfremsendes til Ankestyrelsen, som svar på Ankestyrelsens henvendelse af 26. marts 2020.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at den nuværende praksis for støtte til uledsagede flygtningebørn, som beskrevet i svar til Ankestyrelsen den 17. september 2019, godkendes. 
 2. at redegørelsen, suppleret med nærværende sagsfremstilling, genfremsendes til Ankestyrelsen, som svar på Ankestyrelsens henvendelse af 26. marts 2020.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
 
Dansk Folkepartis byrådsgruppe stemmer imod, idet gruppen ikke kan godkende nuværende praksis.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Ankestyrelsen traf den 13. oktober 2017 afgørelse i fire konkrete underretningssager om Viborg Kommunes anbringelser af uledsagede flygtningebørn på eget værelse med socialpædagogisk støtte. Ankestyrelsen traf i alle sagerne afgørelse om, at der ikke skulle etableres yderligere støtte foranstaltninger til børnene, men udtalte i afgørelserne kritik af, at børnene var blevet placeret på eget værelse.
 
Den 4. september 2018 bad Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed om redegørelse vedrørende kommunens anbringelser af flygtningebørn på eget værelse.
 
Den 26. oktober 2018 modtog Ankestyrelsen kommunens redegørelse af 13. september 2018.
 
Den 25. juli 2019 anmodede Ankestyrelsen på baggrund af den fremsendte redegørelse om
byrådets bemærkninger om følgende:
 
 • Ankestyrelsen skal anmode byrådet i Viborg Kommune om at oplyse, hvad kommunen vil gøre for at sikre, at der ikke fremover placeres uledsagede flygtningebørn på eget værelse, hvis børnene ikke er i målgruppen herfor, fordi de har behov for mere end begrænset personlig støtte.
 
Vi beder herunder byrådet om at oplyse, om sådanne børn fremover vil
blive placeret på andre steder end på UngBo, eller om kommunen vil
sikre sig, at der sker en godkendelse af UngBo som opholdssted.
 
Det fremgik endvidere af Ankestyrelsens anmodning, at:
 
 • Ankestyrelsen har i afgørelserne af 13. oktober 2017 vurderet, at drengene fik den nødvendige støtte på UngBo. Ankestyrelsen har kun kritiseret, at kommunen i strid med vejledningen har anbragt børnene på eget værelse.
Og at:
 
 • Udtalelsen retter sig alene mod Viborg Kommunes fremadrettede praksis på området.
 
Den 17. september 2019 fremsendte forvaltningen i Viborg Kommune en redegørelse til Ankestyrelsen vedr. kommunens fremadrettede praksis. Det fremgik heraf at: 
 
Praksis i Viborg Kommune
Kommunen skal træffe afgørelse om foranstaltninger, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ung med særlige behov for støtte.
 
Kommunen kan blandt andet iværksætte hjælpen i form af anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted. Anbringelsessteder for børn og unge kan eksempelvis være egne værelser eller opholdssteder jf. servicelovens § 52, stk. 1, og stk. 3, nr. 7, samt § 66, stk. 1, nr. 4 og 5.
 
Når Viborg Kommune modtager en uledsaget ung, laves der en konkret og individuel vurdering af barnets/den unges behov på det foreliggende grundlag.
 
Herunder foretages der en vurdering af, om den unge er i målgruppen for anbringelse på f.eks. et opholdssted, eller om den unge alene har behov for begrænset støtte.
 
Viborg Kommune følger de unges udvikling, og ved ændringer i de unges behov vil der blive foretaget en revurdering af støtte behov. Dette kan både være en ændring mod mere eller mindre indgribende indsatser. Det skal bemærkes, at de uledsagede børn/unge,  som udgangspunkt altid vurderes at have behov for støtte, og at de ikke placeres i eget værelse uden, at der tilknyttes relevant støtteforanstaltning.
 
Det skal i forlængelse af besvarelsen fra 17. september 2019 fra Viborg Kommune præciseres, at der alene anbringes uledsagede mindreårige flygtninge på eget værelse, hvis det vurderes, at de alene har behov for begrænset støtte. Såfremt det vurderes, at de uledsagede mindreårige måtte have behov for yderligere støtte, så vil de uledsagede ikke blive placeret på eget værelse. 
 
Endvidere var der i besvarelsen udarbejdet en oversigt over de forskellige boformer, som de uledsagede flygtningebørn havde været visiteret til i perioden 2016-2019, hvoraf anbringelse på eget værelse var en af flere muligheder.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ankestyrelsen har ved henvendelse af 26. marts 2021 skrevet følgende:
 
Det fremgår ikke af redegørelsen om Ankestyrelsens udtalelse har været forelagt og behandlet på byrådsmøde i Viborg Kommune sådan som vi bad om i vores udtalelse af 25. juli 2019.
 
Vi beder på den baggrund byrådet i Viborg Kommune om at behandle sagen på næstkommende byrådsmøde, og sende en udtalelse inden for 2 måneder fra modtagelsen af dette brev.
 
Med henvisning til Ankestyrelsens anmodning af 26. marts 2021 forelægges Ankestyrelsens henvendelser af 25. juli 2019 og forvaltningens praksis vedr. støtte til uledsagede flygtningebørn med denne sag til politisk drøftelse og godkendelse.
 
Ankestyrelsens anmodning af 26. marts 2021 er vedlagt som bilag til sagen. Heraf fremgår tillige Ankestyrelsens tidligere henvendelser, samt forvaltningens svar af 17. september 2019.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/61873

Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget drøfte procesplanen for byggeriet af nyt børnehus og afdeling til skolen i Skals.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at scenarier for byggeri af nyt børnehus og afdeling til skolen i Skals drøftes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-05-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 • at udbuddet for byggeri af et nyt børnehus og afdeling til skolen udskydes, idet muligheder for en ny helhedsplan ønskes yderligere undersøgt og behandlet i byrådet.
 • at der udarbejdes en tidsplan for realiseringen af en evt. ny helhedsplan på baggrund af byrådets endelige beslutning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på mødet den 27. april 2021 udfordringerne med byggeriet i Skals. På baggrund af drøftelserne vil Børne- og Ungdomsudvalget på mødet blive præsenteret for beregninger på et alternativt scenarie.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/30228

Resume

Der foreligger nu et udkast til tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029, som indeholder en revideret retningslinje for solenergianlæg, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget,
 
3. at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-04-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, med følgende ændringer:
 
-         afsnit 13.1 pkt. 10 ændres til Store solcelleanlæg skal som udgangspunkt afskærmes med beplantning. Beplantningen skal tilpasses landskabets karakter og skal være på ydersiden af et eventuelt trådhegn.
-         afsnit 13.1 pkt. 13 ændres til Materialer og drift må ingen steder medføre fare for grundvandet og vandindvindingsinteresserne.
 
-         Samme rettelser indføres i pkt. 8 og 12 i afsnit 13.2.
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 2. september 2020 (link til sag nr. 7 i byrådet 2. september 2020) at igangsætte planlægningen for solenergianlæg i Viborg Kommune, herunder planlægningen for en revision af kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg samt indkaldelse af forslag til placering af solcelleanlæg.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 20. januar 2021 (link til sag nr. 6 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021) at fortsætte planlægningen for en revision af kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg og godkendte notat med behandling af høringssvar fra idéfasen. Parallelt med kommuneplantillægget for solenergianlæg foregår planlægningen af to konkrete solcelleprojekter ved Stoholm og Kvosted, ligesom der på dette møde blev truffet beslutning om at gå videre med planlægning for tre ansøgte solcelleprojekter og indkaldelse af flere forslag til solcelleområder.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 1.
 
Kommuneplantillægget er et tematillæg for solenergianlæg, som opdaterer kommuneplanens hidtidige retningslinje 13 for solenergianlæg, så retningslinjen i højere grad forholder sig til store solcelleanlæg og dermed understøtter byrådets målsætninger om en grøn omstilling.
 
Modsat tidligere medfører kommuneplantillægget, at der udpeges negative områder, hvor der som udgangspunkt ikke kan etableres solcelleanlæg, og der udpeges neutrale områder, hvor der kan etableres solcelleanlæg i det omfang, at det er foreneligt med andre arealinteresser. Der udlægges ikke konkrete områder til solceller.
 
Kommuneplantillægget indeholder et opdateret sæt af retningslinjer for forskellige typer af solenergianlæg, herunder store solcelleanlæg, store solvarmeanlæg, mindre solenergianlæg i landzone og mindre solenergianlæg i byzone.
 
Retningslinjerne vedrører bl.a. hensynet til andre arealinteresser. Der er f.eks. en retningslinje om, at natur- og landskabsinteresser skal beskyttes, og at store solanlæg så vidt muligt skal placeres på plane arealer. Der er en retningslinje om særlig opmærksomhed på begrænset anvendelse af værdifuld landbrugsjord og en retningslinje om, at arealerne til solceller gerne skal bidrage til andre formål som f.eks. beskyttelse af grundvand. Der er desuden retningslinjer om, at store solanlæg så vidt muligt placeres i samlede helheder, og en anbefaling om at store solanlæg etableres i tilknytning til tekniske anlæg som f.eks. vindmøller, transformerstationer eller erhvervsvirksomheder.
 
Retningslinjerne indeholder desuden et fokus på at begrænse solanlæggenes påvirkning af nabobeboelse og omgivelser. Der er f.eks. en retningslinje om, at der skal være en vurdering af respektafstande for de nærmeste nabobeboelser ved store solcelleanlæg. Der er desuden retningslinjer om, at anlæggene skal afskærmes af visuelle hensyn, og at der gennem afværgeforanstaltninger skal tages hensyn til dyr og planter i området f.eks. gennem ledelinjer. 
 
Der skal i den kommende tid tages stilling til planlægning for flere konkrete ansøgninger om etablering af solcelleanlæg. Retningslinjen for solenergianlæg er grundlag for behandling af ansøgningerne.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der er tale om en overordnet plan, der ikke direkte udlægger konkrete områder til solenergianlæg.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Klima- og Miljøudvalget videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 8 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra medio maj 2021 til medio juli 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i oktober 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om en overordnet retningslinje i kommuneplanen for placering og udformning af solenergianlæg til produktion af vedvarende energi, og at planen dermed har betydning for kommunes grønne omstilling. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/42228

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at nyt erhvervsområde i Rødkærsbro kan optages i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret. Tillægget danner derudover grundlag for mindre justeringer af spildevandsplanen i området samt omlægning af et mindre kloakopland fra fælles- til separatkloak.
 
Tillægget vedtages i sammenhæng med vedtagelse af ny lokalplan for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-04-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 1. februar 2021 til den 29. marts 2021.
 
Der er ikke modtaget høringssvar.
 

Beskrivelse

I forbindelse med vedtagelse af Lokalplan nr. 543, som giver mulig for nyt erhvervsområde, er der behov for at optage området i spildevandsplanen.
 
Forslag til Lokalplan nr. 543 har været i høring og er endeligt vedtaget i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2021 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2021).
 
Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at nyt erhvervsområde ved Chr. Hyllebergs Vej i Rødkærsbro kan optages i kloakopland som planlagt separatkloak. Tillægget danner derudover grundlag for mindre justeringer af spildevandsplanen i området samt omlægning af et mindre kloakopland fra fælles- til separatkloak.
 
Oversigtskort med afgrænsning af kloakopland samt planlagte spildevandsanlæg fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelser til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/13807

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-04-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at der kan etableres de nødvendige spildevandsanlæg til forsyning af nyt erhvervsområde i Rødkærsbro.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, hvis byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af spildevandsledninger,
 • etablering af pumpestationer,
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 17/43018

Resume

Randers, Viborg, Favrskov og Silkeborg kommuner samarbejder om at lave et nyt regulativ for Gudenåen. Der er i processen opstået en uenighed om antallet af grødeskæringer. Alle fire kommuner har besluttet, at uenigheden skal sendes til Miljøministeren til afgørelse.
 
Miljøstyrelsen har sendt udkast til afgørelsen i høring hos kommunerne og efterfølgende modtaget svar fra alle kommuner. Miljøstyrelsen har, på baggrund af høringssvar fra Silkeborg Kommune, forespurgt de øvrige kommuner, om de også ønsker, at en afgørelse om antal grødeskæringer i Gudenåen afventer fornyede kommunale drøftelser på politisk niveau.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget drøfter, om det indstilles til byrådet,
 
1. at Viborg kommune ønsker en afgørelse om antal grødeskæringer i Gudenåen, og at arbejdet derfor ikke skal sættes på pause,
 
eller
 
2. at Viborg Kommune på linje med Silkeborg Kommune ønsker, at en afgørelse om antal grødeskæringer i Gudenåen afventer fornyede kommunale drøftelser på politisk niveau.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-04-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune på linje med Silkeborg Kommune ønsker, at en afgørelse om antal grødeskæringer i Gudenåen afventer fornyede kommunale drøftelser på politisk niveau, under forudsætning af at formandskabet har mandat til at forhandle en årlig grødeskæring med mulighed for en ekstra skæring.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Den 2. oktober 2014 (link til sag nr. 10 i Klima- og Miljøudvalget den 2. oktober 2014) drøftede Klima- og Miljøudvalget proces og tidsplan for revision af regulativ for Gudenåen Silkeborg Randers 2000.
 
Efter nedsættelsen af en fælles politisk styregruppe fra Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers kommuner drøftede byrådet den 25. januar 2017 (link til sag nr. 16 i byrådet den 25. januar 2017) strategi for grødeskæring i Gudenåen.
 
Byrådet besluttede:
For scenarie 3 (Udvidelse til 2 eller flere grødeskæringer med en forøget strømrendebredde på hele strækningen fra Silkeborg til Randers) stemmer 12 medlemmer (Venstres byrådsgruppe og Morten Otte), og 19 medlemmer (resten af byrådet) stemmer imod. Scenarie 3 er hermed forkastet.
 
For en kombination af scenarie 2 og 3 (2 grødeskæringer årligt og strømrendebredde på 10-15 meter) stemmer 17 medlemmer (Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Socialdemokratiets og Konservatives byrådsgrupper), 2 medlemmer (Flemming Gundersen og Kai O. Andersen) stemmer imod, og 12 medlemmer (Venstres byrådsgruppe og Morten Otte) undlader at stemme. Kombinationen af scenarie 2 og 3 er hermed godkendt.
 
Tilsvarende besluttede de relevante politiske udvalg i Silkeborg, Randers og Favrskov kommuner, at der skulle arbejdes videre med at øge antallet af årlige grødeskæringer og strømrendebredden.
 
Den 1. november 2018 (link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalget den 1. november 2018) drøftede Klima- og Miljøudvalget rammerne for det videre arbejde med et nyt regulativ for Gudenåen. Udvalget besluttede, at forvaltningen arbejder videre med gennemførelse af et regulativ med 2 ordinære grødeskæringer i Gudenåen, og at sagsbehandlingen derfor fortsættes med henblik på, at der, efter indhentning af udtalelse fra Miljøstyrelsen, kan meddeles en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.
 
I efteråret 2018 besluttede de relevante politiske udvalg i Silkeborg, Randers og Favrskov kommuner at arbejde videre med et nyt regulativ med en årlig ordinær skæring og en fastholdelse af strømrendebredden i det eksisterende regulativ.
 
Den 24. april 2019 (link til sag nr. 6 i byrådet den 24. april 2019) besluttede byrådet:
at der rettes forespørgsel til Miljø- og Fødevareministeren om afklaring af uenigheden om antal grødeskæringer i Gudenåen.
 
Byrådet besluttede herefter:
Indstillingen fra borgmesteren godkendes
SFs byrådsgruppe og Flemming Gundersen stemmer imod, idet byrådet opfordres til at give Viborg Kommunes repræsentanter i Styregruppen mandat til fortsat at arbejde for fælleskommunal enighed, med udgangspunkt i én årlig grødeskæring, med mulighed for en ekstra skæring, ud fra objektive kriterier.
 
Tilsvarende besluttede de relevante politiske udvalg i Silkeborg, Randers og Favrskov kommuner at rette forespørgsel til Miljø- og Fødevareministeren om afklaring af uenigheden om antal grødeskæringer i Gudenåen.
 
Den 28. november 2019 (link til sag nr. 13 i Klima- og Miljøudvalget den 28. november 2019) besluttede Klima- og Miljøudvalget:
at spørgsmålene rettet direkte til Viborg Kommune besvares, som forvaltningen foreslår, jf. sagsfremstilling. Desuden vedlægges byrådets beslutning af 25. januar 2017, vedr. udformning af regulativet, besvarelsen.
 
Den 24. februar 2021 (link til sag nr. 3 i byrådet den 24. februar 2021) besluttede byrådet:
At der sendes bemærkninger til Miljøstyrelsen om, at byrådet som udgangspunkt fastholder tidligere fremsendte ønske med samme begrundelser. Er det ikke muligt, ønskes en drøftelse med de 3 øvrige kommuner, om der kan opnås enighed om en årlig grødeskæring med mulighed for en ekstra. Når Miljøstyrelsens afgørelse foreligger, forelægges Klima- og Miljøudvalget et oplæg til videre proces.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Miljøstyrelsen indhentede i forbindelse med deres udkast til afgørelse bemærkninger fra de fire berørte kommuner.
 
I e-mail af 6. april 2021 har Miljøstyrelsen ønsket at få de øvrige kommunernes holdning til Silkeborg Kommunes høringssvar (bilag 1).
 
Miljøstyrelsen skrev:
Silkeborg Kommune har i sit høringssvar opfordret Miljøstyrelsen til at sætte processen omkring afgørelsen på pause, da kommunen ønsker at genoptage dialogen omkring regulativet med de øvrige kommuner.
Ingen af de øvrige kommuner er fremkommet med et lignende ønske. Såfremt det måtte være et generelt ønske hos alle fire kommuner, at sagen tilbagekaldes, skal Miljøstyrelsen bede om snarest at blive gjort bekendt med det.
 
Såfremt Miljøstyrelsen ikke hører yderligere inden d. 16. april 2021 vil arbejdet med den endelige afgørelse fortsætte.
 
Silkeborg Kommunes ønske til Miljøstyrelsen om at sætte processen omkring afgørelse på pause er blevet fulgt op af en henvendelse fra kommunen til de øvrige tre kommuner den 25. marts 2021 om at genoptage den politiske styregruppe for udarbejdelsen af et fælles Gudenåregulativ på strækningen Silkeborg Randers (bilag 2).

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har kvitteret for modtagelse til Miljøstyrelsen og bedt om, at deadline bliver udskudt til efter 19. maj 2021, så sagen eventuelt kan nå at blive behandlet på byrådsmødet denne dato. Miljøstyrelsen har accepteret, at deadline er udskudt til 24. maj 2021.
 
Silkeborg Kommunes ønske om at sætte afgørelsen fra Miljøstyrelsen på pause vil forlænge den tid, der går, før et nyt regulativ kan endeligt vedtages.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 12/150292

Resume

I forlængelse af tidligere beslutning om ny affaldsløsning i Viborg Midtby (senest behandlet på Klima- og Miljøudvalgsmøde den 13. august 2020 (link til sag nr. 13 i Klima- og Miljøudvalget møde den 13. august 2020)) præsenteres tre projektforslag for implementering af en ny affaldsløsning i Viborg Midtby (den gamle bydel) med præcisering af løsningens udformning, placering, økonomi og tidsplan.
 
I forhold til tidligere præsenterede projektforslag er tilføjet separate nedgravede beholdere til madaffald. Udvalget bedes drøfte de fremlagte projektforslag og godkende iværksættelse af ny affaldsløsning, herunder beslutte hvilken af de tre foreslåede projektplaner, der skal danne grundlag for den kommende affaldsløsning i området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget godkender, at forvaltningen iværksætter implementering af en ny affaldsløsning i den gamle bydel i Viborg Midtby, samt
 
2. at Klima- og Miljøudvalget på baggrund af forvaltningens oplæg beslutter, om der arbejdes videre med plan A, B eller C.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at anlægsbevillingen på kontoen Ny affaldsløsning i Midtbyen hæves yderligere med 907.000 kr., som svarer til et momsbeløb på 25% af eksisterende projektramme, med rådighedsbeløb på 907.000 kr. i 2022,
 
4. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen Ny affaldsløsning i Midtbyen hæves tilsvarende den valgte projektplan under pkt. 2, med rådighedsbeløb på 375.000 kr. i 2021 og det resterende rådighedsbeløb i 2022 (afhængig af valg af projektplan),
 
5. at rådighedsbeløbet på 375.000 kr. i 2021 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, og
 
6. at rådighedsbeløbet på x kr. i 2022 finansieres af 3.626.000 kr. fra kontoen, som er afsat på basisanlægsbudgettet for 2022-2025, samt at der yderligere afsættes rådighedsbeløb på x kr. i 2022 på basisanlægsbudgettet for 2022-2025 (afhængig af valg af projektplan).
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-04-2021

Klima- og Miljøudvalget besluttede,
 
1. at forvaltningen iværksætter implementering af en ny affaldsløsning i den gamle bydel i Viborg Midtby, og
 
2. at der arbejdes videre med plan C.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,
 
3. at anlægsbevillingen på kontoen Ny affaldsløsning i Midtbyen hæves yderligere med 907.000 kr. som svarer til et momsbeløb på 25% af eksisterende projektramme, med rådighedsbeløb på 907.000 kr. i 2022,
 
4. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen Ny affaldsløsning i Midtbyen hæves med 813.000 kr., med rådighedsbeløb på 375.000 kr. i 2021 og med rådighedsbeløb på 438.000 kr. i 2022,
 
5. at rådighedsbeløbet på 375.000 kr. i 2021 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, og
 
6. at der på basisanlægsbudgettet for 2022-2025 afsættes yderligere rådighedsbeløb på 1.345.000 kr. i 2022.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget har senest behandlet sagen mødet den 13. august 2020, hvor endelig beslutning om projektets gennemførelse blev udsat for at afvente national udmelding om forventede ændrede vilkår for affaldssortering (link til sag nr. 13 i Klima- og Miljøudvalget den 13. august 2020).
 

Inddragelse og høring

I forbindelse med en afholdt borgerinddragelsesproces om projektet blev der etableret en planlægningsgruppe bestående af 8 beboere i området, som bl.a. var med til at planlægge, gennemføre og evaluere en borgerworkshop den 14. november 2019. Denne planlægningsgruppe er fastholdt og er præsenteret for de tre projektplaner (A, B og C), som nu forelægges Klima- og Miljøudvalget. Dog har planerne om en tredje, nedgravet madbeholder ved hver placering ikke været forelagt planlægningsgruppen.
 

Beskrivelse

Sagen drejer sig om en påbudt forbedring af adgangsforhold for dagrenovationsindsamling i Viborg Midtby (den gamle bydel).
 
I forlængelse af en igangsat borgerinddragelsesproces i efteråret 2019 og en afholdt borgerworkshop om projektet den 14. november 2019 med borgere og interessenter i det pågældende område fremsættes tre projektforslag for implementering af den nye affaldsløsning i Viborg Midtby. Projektforslagene er bearbejdet i forhold til indkomne borgerhenvendelser. I bilag 1 findes en samlet oversigt over resultater fra borgerinddragelsesprocessen. Projektforslagene er endvidere afstemt i forhold til øvrige interesser og hensyn, der er for området, herunder museumsinteresser, byggeteknik, trafik, beredskab, erhverv, affaldsbehov m.m.
 
I forhold til de tidligere fremlagte projektforslag (præsenteret på udvalgets møde den 13. august 2020) har forvaltningen tilføjet en tredje nedgravet affaldsbeholder ved hver placering i området. Den tredje nedgravede beholder skal anvendes til madaffald og vil blive mindre end de to allerede projekterede beholdere ved hver placering. Etablering af en tredje nedgravet beholder ved hver placering er påkrævet for at sikre, at affaldsløsningen kan omstilles til den kommende affaldsløsning med sortering i 10 fraktioner, som forventes iværksat i 2023.
 
Den ekstra nedgravede madbeholder muliggør fremtidig affaldsindsamling i 5 separate rum med de samme affaldsfraktioner, som planlægges indsamlet i den kommende affaldsløsning for hele Viborg Kommune. Det bemærkes dog, at der endnu ikke er fundet løsninger for indsamling af farligt affald og tekstiler. Affaldsløsningen i Viborg Midtby må derfor forventes senere at skulle udbygges med indsamlingsmulighed for disse to fraktioner uanset hvilket af de foreslåede projektforslag, der vælges.
 
Bortset fra tilføjelse af en tredje nedgravet madaffaldsbeholder ved hver placering er projektforslagene identiske med de projektforslag, som blev forelagt Klima- og Miljøudvalget på mødet den 13. august 2020.
 
Forvaltningens tre projektforslag for området (se kortoversigter i bilag 2):

Plan A

 • Består af 13 placeringer fordelt i hele projektområdet.
 • Tager udgangspunkt i den oprindelige projektplan før borgerinddragelsesprocessen med få justeringer.
 • I forhold til tidligere præsenterede plan A er tilføjet 13 nedgravede madaffaldsbeholdere á 81.000 kr. pr. stk.
 • Kan ikke gennemføres indenfor eksisterende budgetramme og vil derfor kræve en forhøjelse af budgetrammen med 2.806.000 kr.

Plan B

 • Består af 11 ud af de 13 placeringer fra Plan A fordelt i hele projektområdet, hvoraf to placeringer på Sct. Mogensgade er friholdt.
 • Placeringerne på Sct. Mogensgade er friholdt efter ønske fra beboere i området (bl.a. beboere i Sct. Mogensgade specifikt), da gademiljøet ønskes fastholdt i den eksisterende form. Der udtrykkes ikke betydelige hindringer fra beboerne i forhold til at benytte øvrige affaldsløsninger på de nærliggende placeringer.
 • Der er i projektplanen medtaget forslag og justeringer fra borgerinddragelsesprocessen.
 • I forhold til tidligere præsenterede plan B er tilføjet 11 nedgravede madaffaldsbeholdere á 81.000 kr. pr. stk.
 • Kan ikke gennemføres indenfor eksisterende budgetramme og vil derfor kræve en forhøjelse af budgetrammen på 1.556.000 kr.

Plan C

 • Består af 10 ud af de 13 placeringer fra Plan A fordelt i hele projektområdet, hvoraf to placeringer på Sct. Mogensgade og én placering ved Margrethepladsen er friholdt.
 • Placeringerne på Sct. Mogensgade er friholdt efter ønske fra beboere i området (bl.a. beboere i Sct. Mogensgade specifikt), da gademiljøet ønskes fastholdt i den eksisterende form. Der udtrykkes ikke betydelige hindringer fra beboerne i forhold til at benytte øvrige affaldsløsninger på de nærliggende placeringer.
 • Placeringen ved Margrethepladsen er friholdt som led i at nedjustere projektudgifterne i henhold til den aftalte budgetramme. Placeringen er oprindeligt fastholdt, da det har en central signalværdi i forhold til domkirkeområdet. Driftsmæssigt har den dog en begrænset betydning for områdets beboere, der vil have adgang til affaldsløsningerne ved én af de øvrige placeringer i området.
 • Der er i projektplanen medtaget forslag og justeringer fra borgerinddragelsesprocessen.
 • I forhold til tidligere præsenterede plan C er tilføjet 10 nedgravede madaffaldsbeholdere á 81.000 kr. pr. stk.
 • Kan ikke gennemføres indenfor eksisterende budgetramme og vil derfor kræve en forhøjelse af budgetrammen på 813.000 kr.
 
For alle tre projektplaner forventes det, at den fremlagte proces- og tidsplan kan overholdes (se bilag 3 for proces- og tidsplan for projektet), med 375.000 kr. afsat til projektering i 2021.
 
Forvaltningen vil på mødet gennemgå rammerne for affaldsløsningen med udgangspunkt i de tre projektplaner (A, B og C) for fælles affaldsløsninger i området med tilhørende økonomi og tidsplan.
 
Som følge af landsretsafgørelse angående moms på dagrenovationsområdet (senest behandlet på Klima- og Miljøudvalgsmøde den 25. februar 2020, sag nr. 8 (link til sag nr. 8 i Klima- og Miljøudvalget den 25. februar 2020)), må der ikke fradrages momsudgifter på dagrenovationsområdet til private borgere. Den eksisterende projektramme på 3.626.000 skal dermed forhøjes med 907.000 kr. som svarer til et momsbeløb på 25%.
 
På baggrund af forvaltningens oplæg bedes Klima- og Miljøudvalget drøfte de fremlagte projektplaner og beslutte retningen fremadrettet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De specifikke økonomiske forhold præsenteres i forvaltningens oplæg.
 
Anlægsudgiftstillægsbevillingen finansieres af kassen og indregnes i mellemværende med Revas i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025. Mellemværende med Revas forventes ultimo 2021 at være 5,7 mio. kr. i tilgodehavende til Revas inklusiv forventet resultat for 2021.
 
De afledte driftsudgifter på netto 274.000 kr. medtages i den igangværende budgetlægning for 2022-2025.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/2126

Resume

Den selvejende institution Viborg Syd Idrætscenter igangsætter nu etableringen af ny idrætshal og ny tennishal på Liseborg Centret. Sagen vedrører frigivelse af restrådighedsbeløb til projektet, samt nogle særlige problemstillinger i forbindelse med projektets realisering. 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at projektet godkendes og igangsættes som beskrevet i sagen, idet Viborg Kommunes anlægstilskud til projektet udgør i alt 10.400.000 kr.,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, p-plads mv. forhøjes med 3.973.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at udgiften på 3.973.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021,
 
4. at Viborg Kommune giver tilladelse til at Viborg Syd Idrætscenter må optage realkreditlån kr. 9,2 mio. med prioritet forud for lån kr. 1,3 mio. Tinglysningsafgiften afholdes af Viborg Idrætscenter Syd,
 
5. at vederlagsfri brugsretsaftale vedr. bygning på lejet grund, Finderuphøj Hallen fornyes og indgås med den selvejende institution Viborg Syd Idrætscenter for en 30-årige periode gældende fra 1. marts 2022 til 1. marts 2052, idet forvaltningen bemyndiges til at færdiggøre aftalen med den selvejende institution Viborg Syd,
 
6. at Viborg Kommune stiller kommunegaranti for byggekreditten på 9,2 mio. kr. i perioden 1. maj 2021 til 30. juni 2022, og
 
7. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 9.200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021 under finansforskydninger (deponering) med finansiering af kassebeholdningen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-04-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at projektet godkendes og igangsættes som beskrevet i sagen, idet Viborg Kommunes anlægstilskud til projektet udgør i alt 10.400.000 kr.,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, p-plads mv. forhøjes med 3.973.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at udgiften på 3.973.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021,
 
4. at Viborg Kommune giver tilladelse til at Viborg Syd Idrætscenter må optage realkreditlån kr. 9,2 mio. med prioritet forud for lån kr. 1,3 mio. Tinglysningsafgiften afholdes af Viborg Idrætscenter Syd,
 
5. at vederlagsfri brugsretsaftale vedr. bygning på lejet grund, Finderuphøj Hallen fornyes og indgås med den selvejende institution Viborg Syd Idrætscenter for en 30-årige periode gældende fra 1. marts 2022 til 1. marts 2052, idet forvaltningen bemyndiges til at færdiggøre aftalen med den selvejende institution Viborg Syd,
 
6. at Viborg Kommune stiller kommunegaranti for byggekreditten på 9,2 mio. kr. i perioden 1. maj 2021 til 30. juni 2022, og
 
7. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 9.200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021 under finansforskydninger (deponering) med finansiering af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet behandlede sidst sagen på møder i januar 2021 (link til sag nr. 22 i Byrådet 27. januar 2021 og link til sag nr. 23 i Byrådet 27. januar 2021).
 
Byrådet godkendte her, at Viborg Kommune erhverver areal på 1.812 m2 til brug for den selvejende institution Viborg Idrætscenter Syds opførelse af idrætshal som tilbygning til det eksisterende idrætsanlæg (Liseborgcentret).
 
Byrådet godkendte endvidere, at ejerskabet for hovedbygning med tilhørende omklædningsrum på Liseborg Centret overdrages til Viborg Syd Idrætscenter sammen med sokkelgrund, og at der sker vederlagsfri overdragelse af sokkelgrund under Søndermarken IK´s tidligere klubhus, som i dag ejes af Viborg Syd Idrætscenter.
 
Byrådet godkendte på mødet i maj 2020 (link til sag nr. 7 i Byrådet 12. maj 2020), at der frigives i alt 21,9 mio. kr. til investeringer i faciliteter i idrætshallerne. Heraf afsættes 6,25 mio. kr. til etablering af nye idrætshaller på Liseborg Center, således at der samlet er afsat 10,4 mio. kr. til projektet.
 
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i januar 2021 (link til sag nr. 1 i Kultur- og Fritidsudvalget 26. januar 2021) besluttede Kultur- og Fritidsudvalget:
 
1. at det godkendes, at der kan udbetales aconto anlægstilskud på op til 2,5 mio. kr. til
projektering og igangsætning af byggefase med forberedende jordarbejder på projekt vedr.
om- og udbygning af idrætscentret på Liseborg,
 
2. at bevillingen finansieres af den allerede frigivne anlægsudgiftsbevilling til formålet, og
 
3. at der gives samtykke til, at forberedende jordarbejder påbegyndes, idet det forudsættes,
at den selvejende institution selv har ansvar for evt. myndighedsgodkendelser hertil.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Den selvejende institution Viborg Syd har sendt en opdatering vedr. byggeprojektet på Liseborg Centret. Heraf fremgår, at institutionen 8. februar 2021 har indgået totalentreprisekontrakt med Erling Jensen A/S om etablering af hal 2 og tennishal 2 samt delvis ombygning af den eksisterende bygningsmasse.
 
Entreprisesummen er 20.510.000 + moms. Hertil kommer bygherrens rådgiveromkostninger til ERIK Arkitekter og Viborg Ingeniørerne m.fl., i forbindelse med projektets udarbejdelse og udbud.
 
Det oplyses, at finansieringen af projektet sker efter følgende plan:
 
Tilskud fra Viborg Kommune
DKK 10.400.000
Kreditforeningslån i Nykredit
DKK 9.200.000
Egen finansiering
DKK 1.250.000
 
Jordarbejder er igangsat med første spadestik 9. april 2021, og institutionen anmoder nu om frigivelse af den resterende del af rådighedsbeløbet fra Viborg Kommune, som beløber sig til 3.973.000 kr.
 
I henvendelsen til Viborg Kommune beskrives herudover nogle få problemstillinger i forbindelse med byggeriet:
 
Den formelle overdragelse af bygningerne på Liseborg fra Viborg Kommune til Viborg Syd er endnu ikke juridisk berigtiget, hvorfor det ikke har været muligt at opnå endeligt tilsagn for kreditforeningsfinansiering. Nykredit (tidligere LR Kredit) har givet betinget tilsagn om kreditforeningsfinansiering på DKK 9.200.000. Det endelige tilsagn med tilhørende betingelser kan først bevilges, når formalia omkring ejerskabet til bygninger er på plads og forudsætter tillige en nyvurdering af projekt og bygninger.
Som et krav fra Nykredit skal der gives førsteprioritetspant i bygningerne på Liseborg centret og Finderuphøj Hallen.
 
Institutionen anmoder derfor Viborg Kommune om at godkende denne pantsætning af bygningerne.
 
Herudover skal der, for så vidt angår Finderuphøj Hallen, foreligge en lejekontrakt med bygning på lejet jord, med en varighed på 30 år fra tidspunktet hvor kreditforeningslånet udbetales, forventeligt i marts måned 2022, og der anmodes om, at Viborg Kommune træffer beslutning om, at forlænge den eksisterende lejekontrakt for Finderuphøj Hallen med yderligere 30 år, regnet fra det tidspunkt, hvor der tinglyses nyt kreditforeningslån i hallen.
 
Endelig anføres, at der i byggeperioden, som forventes afsluttet i marts måned 2022 vil være behov for, at der etableres en byggekredit i Nykredit Bank, for løbende at kunne betale omkostningerne til byggeriet. Lånet vil være svarende til hovedstolen på kreditforeningslånet DKK 9.200.000. Nykredit Bank har oplyst, at en byggekredit vil fordre, at Viborg Kommune stiller kommune garanti for byggelånet frem til, der kan tinglyses kreditforeningslån og institutionen anmoder på denne baggrund om, at Viborg Kommune yder en kommunal garanti for byggelånet i Nykredit Bank i en kortere periode svarende til byggeperioden, hvorefter lånet erstattes af et kreditforeningslån, når ibrugtagningstilladelse er udstedt forventeligt i marts måned 2022.
 
Forvaltningen bemærker følgende:
 
Anmodning om frigivelse af restrådighedsbeløb:
Der er på investeringsoversigten for 2021-2024 (incl. overførsler fra tidligere år) afsat restrådighedsbeløb til projektet på 3.973.000 kr. Det foreslås, at dette frigives til projektet.
 
Tilladelse til pantsætning:
I forbindelse med etablering af lån kr. 1,3 mio. er der aftalt et salgs- og pantsætningsforbud med Viborg Kommune som påtaleberettiget. Forbuddet er tinglyst antstiftende.  Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommune giver tilladelse til, at Viborg Syd må optage realkreditlån kr. 9,2 mio. med prioritet forud for lån kr. 1,3 mio. Tinglysningsafgiften afholdes af Viborg Syd. 
 
Lejekontrakt, bygning på lejet jord, Finderuphøj Hallen:
Økonomiudvalget godkendte på mødet 25. februar 2009, at lejeaftale med den selvejende institution Finderuphøjhallen om vederlagsfri leje af grund til Finderuphøjhallen blev forlænget frem til 28. februar 2039. Den selvejende institution anmoder nu om, at lejeaftalen fornyes og indgås med den selvejende institution Viborg Syd og indgås for en 30-årige periode gældende fra 1. marts 2022 til 1. marts 2052.
 
Kommunegaranti for byggekredit eller forhåndslån:
Som anført ovenfor vil Viborg Syd i byggeperioden have behov for, at der etableres en byggekredit på 9,2 mio. kr. i Nykredit Bank, for løbende at kunne betale omkostningerne til byggeriet. Nykredit Bank har oplyst, at en byggekredit vil fordre, at Viborg Kommune stiller kommunegaranti for byggekreditten i en kortere periode svarende til byggeperioden, hvorefter lånet erstattes af et kreditforeningslån, når ibrugtagningstilladelse er udstedt, forventeligt i marts måned 2022. Forvaltningen foreslår, at der stilles kommunegaranti for byggekreditten i perioden fra 1. maj 2021 til 30. juni 2022. Et alternativ til byggekredit er hjemtagelse af et forhåndslån i LR-realkredit A/S. Provenuet anvendes til løbende betaling af byggeudgifter. En sådan model fordrer at Viborg Kommune yder forhåndslånsgaranti i byggeperioden. Forvaltningen foreslår, at der som alternativ til kommunegaranti for byggekredit i stedet kan garanteres for forhåndslån kr. 9,2 mio. i perioden 1.maj 2021 til 30. juni 2022. Når byggeriet er afsluttet vil der ikke være behov for kommunal garantistillelse for realkreditbelåning
 
Deponering ifm. låneoptagelsen:
Idet selvejende idrætshaller mv. som udgangspunkt varetager kommunale formål, skal de selvejende hallers belåning hos kreditforeninger i forbindelse med anlægsprojekter mv. indregnes i kommunens låneramme og kommunen skal deponere tilsvarende beløb uanset om kommunen stiller garanti for lånene eller ej.
Der er ikke afsat budget under finansforskydninger i de nuværende budgetter til finansiering af deponering i forbindelse med de selvejende hallers belåning i kreditforeninger.
Der skal således i denne sag tages stilling til en bevilling under finansforskydninger til deponering af 9,2 mio. kr. i forbindelse med kommunegarantien overfor Nykredit Bank for byggekreditten eller forhåndslån og efterfølgende svarende til Viborg Syds endelige låneoptagelse i LR-realkredit A/S.
 
 
Forvaltningen bemærker herudover, at det i forhold til driftsbudget for anlægget forudsættes, at Viborg Kommune yder drifts- og lokaletilskud efter de gældende regler for tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune. Det endelige driftsbudget er under udarbejdelse og vil foreligge til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægning på mødet den 1. juni 2021.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Byggeriet igangsættes i april 2021 og ventes færdigt i 2 kvartal 2022.
Det forventes dog, at den nye idrætshal kan tages i brug inden udgangen af 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet for 2021-2024 afsat yderligere 3.973.000 kr. til projektet.
Samlet oversigt vedr. anlægsbevilling til projektet
(1.000 kr.)
Afsat i opstartsfase
300
Afsat i budgettet 2021-2024 til projektet, inkl. overførsler fra tidligere år
3973
Afsat til projektet, jf. tidligere godkendt halanalyse
6250
I alt afsat i Viborg Kommunes budget
10523
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Den selvejende institution Viborg Syd igangsætter nu etableringen af ny idrætshal og ny tennishal på Liseborg Centret. Sagen vedrører frigivelse af restrådighedsbeløb til projektet samt nogle særlige problemstilling i forbindelse med projektets realisering.
Bilag

Sagsid.: 12/38591

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen henholdsvis den 23. og 25. marts 2021.
 
Boligselskaberne har i samarbejde med Viborg Kommune udarbejdet udkast til boligsocial helhedsplan 2021-2025 for Viborg Kommune. Et hovedfokus i de boligsociale indsatser er at disse, med afsæt i Byrådets sammenhængsmodel, understøtter såvel kommunale indsatser som indsatser forankret i civilsamfundet. Den kommunale medfinansiering udgør i alt kr. 7,2 mio. i form af udlånte medarbejdere og kontant bidrag og er fordelt mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. 

Indstilling

Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at udkast til boligsocial helhedsplan 2021-2025 for Viborg Kommune godkendes.
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Sagen udsættes
 
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra hhv. Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Indstillingen fra hhv. Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
godkendes.
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Forvaltningens bemærkninger

Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. april 2021 har forvaltningen udarbejdet et uddybende notat. Notatet kan ses som nyt bilag nr. 4 til sagen.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd godkendte på sit møde 18. december 2019 (sag nr. 3) vision, mission og værdigrundlag for boligsocialt arbejde samt prækvalifikation for en boligsocial helhedsplan for 2021-2025 for Viborg Kommune.

Inddragelse og høring

Udkastet til boligsocial helhedsplan tager udgangspunkt i den tidligere godkendte prækvalifikation og er udarbejdet af Boligselskabernes Fællessekretariat med input fra Bestyrelsen for den nuværende boligsociale helhedsplan, hvori direktør for Børn og & Unge og direktør for Social, Sundhed & Omsorg indgår. Derudover er boligorganisationernes hovedbestyrelser orienteret.
 
Denne sag om boligsocial helhedsplan for Viborg Kommune behandles med enslydende sagsfremstilling i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Beskrivelse

Baggrund
Landsbyggefonden yder støtte til boligorganisationer til boligsociale indsatser i almene boligområder. Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter, at boligorganisationerne har udarbejdet en detaljeret helhedsplan for indsatsen.
 
Ansøgning om støtte til en boligsocial indsats består af to faser. Først ansøgning om at blive prækvalificeret til støtte og, hvis denne godkendes, udarbejdelse af en boligsocial helhedsplan.
 
Både ansøgning om prækvalifikation og den endelige boligsociale helhedsplan skal være anbefalet af beliggenhedskommunen for at komme i betragtning. Udkastet til boligsocial helhedsplan behandles derfor i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på efterfølgende behandling i Byrådet.
 
 • Boligorganisationernes udkast til den boligsociale helhedsplan udgøres af en række dokumenter, der i detaljen beskriver de konkrete indsatser og samarbejder. Det samlede bilagsmateriale er meget omfattende og de centrale dokumenter vedhæftes som bilag: forord og resume, strategisk samarbejdsaftale og budget.
 
Indsatsområder
De boligsociale indsatser koncentrerer sig om indsatsområderne beskæftigelse, uddannelse og livschancer samt sammenhængskraft og medborgerskab. Koordinering mellem kommunale, civilsamfunds- og boligsociale indsatser prioriteres højt og tilsammen betyder dette, at den kommende boligsociale helhedsplan vurderes at bidrage til realisering af målene i Viborg Byråds sammenhængsmodel, særligt målene:
 
 • En større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasse-prøve hæves til 92 % i 2025
 • 90 % af unge har taget en ungdomsuddannelse inden de er 25 år
 • Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov
 • En større andel af borgerne i Viborg Kommune skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentlig forsørgelse
 • Mindst 80 procent af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025
 • Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme
 • Infrastrukturen til og fra Viborg Kommune og internt i kommunen skal forbedres
 
Erfaringer fra tidligere boligsociale helhedsplaner og indsatser er indarbejdet i udkast til den kommende helhedsplan. Det er dels gode erfaringer med samarbejde mellem boligselskaberne, Viborg Kommune, Boligselskabernes Fællessekretariat og frivillige organisationer, dels erfaringer med konkrete indsatser om, hvordan beboerne bedst understøttes i en positiv udvikling.
 
Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan
Det overordnede ansvar for realiseringen af den boligsociale helhedsplan forankres hos bestyrelsen for planen. Bestyrelsen udgøres af repræsentanter fra boligselskaberne i form af direktør for Boligselskabet Viborg og fra Boligselskabet Sct. Jørgen deltager direktøren og forvaltningsdirektøren. Fra Viborg Kommune deltager direktør for Børn & Unge, som også er formand for bestyrelsen og socialchefen, som også er formand for en operationel gruppe tilknyttet den praktiske realisering af helhedsplanen. På bestyrelsesmøderne deltager desuden leder af Boligselskabernes Fællessekretariat. Bestyrelsens overordnede ambition med helhedsplanen er at skabe livsmuligheder og tryg opvækst i åbne boligområder. Derudover ønsker bestyrelsen at påvirke by- og boligudviklingen i Viborg Kommune ved at afsøge muligheder for at sikre blandede by- og boligområder. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Efter godkendelse i Viborg Byråd indsender boligorganisationerne helhedsplanen til Landsbyggefonden med henblik på endelig godkendelse.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune er medfinansierende for den nuværende boligsociale helhedsplan med i alt 7,2 mio. kr. i perioden 2017-2021 i form af udlånte medarbejdere og kontant bidrag. Børne- og Ungdomsudvalget og det daværende Social- og Arbejdsmarkedsudvalg bidrog hver med halvdelen af midlerne.
 
For den kommende helhedsplan 2021-2025 indgår kommunal medfinansiering i samme størrelsesorden, altså på i alt 7,2 mio. kr. i perioden 2021-2025 i form af udlånte medarbejdere og kontante bidrag. Igen afholdes finansieringen delt mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/14107

Resume

Som led i forundersøgelser af nyt boligområde syd for Randersvej på Taphede er det nødvendigt at klarlægge omfanget af områdets arkæologiske værdi.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at igangsætning af arkæologiske forundersøgelse godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 890.000 kr. til kontoen Byggemodning af Taphede, etape 1 syd, Viborg Øst med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 890.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Byggemodning af boliggrunde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at igangsætning af arkæologiske forundersøgelse godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 890.000 kr. til kontoen Byggemodning af Taphede, etape 1 syd, Viborg Øst med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 890.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Byggemodning af boliggrunde.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på møde 12. maj 2020 (link til sag nr. 17 i byrådet 12. maj 2020) tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2029 for byudvikling ved Taphede, Viborg Øst.
 
Forvaltningen forventer at igangsætte lokalplan for et område på 23,3 hektar syd for Randersvej i Taphede på Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2021.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

For at være på forkant med evt. arkæologiske interesser i området og kunne tage hensyn hertil i planlægningen, foreslår forvaltningen, at der frigives midler til arkæologisk prøvegravning på nuværende tidspunkt, så undersøgelser kan igangsættes i maj/juni 2021.
 
I henhold til Museumsloven skal der forud for et jordarbejde foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet. Idet Viborg Kommune forventer på senere tidspunkt at erhverve arealerne med henblik på realisering af kommende lokalplan, vil udgifterne til den arkæologiske forundersøgelse afholdes af byggemodningskontoen.
 
Forundersøgelserne består af 3 m brede søgerender fordelt over det berørte areal. De berørte arealer er vist på kortbilag bilag 1.
 
 
 
Udgifterne fordeles således:
 
Randersvej 78
7,4 ha
295.000 kr.
Randersvej 80
5,4 ha
220.000 kr.
Randersvej 82
2,3 ha
95.000 kr.
Afgrøde erstatning
 
135.000 kr.
Div. rådgiver
 
50.000 kr.
Uforudseete udgifter
 ~10%
95.000 kr.
I alt
 
890.000 kr.
 
Idet arealerne i dag er udlagt til landbrug, er der i bevillingen medtaget beløb til afgrødeerstatninger, idet det må forventes, at markarealerne ikke kan tilsås i indeværende sæson.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

De arkæologiske forundersøgelserne forventes igangsat umiddelbart efter eventuel politisk godkendelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Da arealet i dag er privat ejet, er der mulighed for, efter en arkæologisk frigivelse af arealet, at den private ejer selv ønsker at udstykke arealet.
 
Hvis de arkæologiske forundersøgelser viser, at en lokalplanlægning og udstykning af området med henblik på salg af byggegrunde ikke er økonomisk rentabel, vil dette blive fremlagt i en senere sag.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Arealerne er på nuværende tidspunkt privat ejet, hvorfor der er indgået aftale med ejere om arbejdet.
 
På vedlagte bilag er vist 4 ejendomme, henholdsvis Randersvej 78, 80 og 82 samt Spanggårdsvej 12. For så vidt angår Randersvej 78, 80 og 82 har ejerne ytret, at de er indstillet på salg af hele eller dele af ejendommene. Ejerne af Spanggårdsvej 12 ønsker ikke at sælge og vil på nuværende tidspunkt selv udstykke arealet.
 
Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune er interesseret i at overtage en del af ejendommene. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejeren om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.
 
En forudsætning for, at kommunen kan ekspropriere, er dog, at der er et aktuelt behov.
 
Bilag

Sagsid.: 20/44781

Resume

Alle udvalgene udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I sagen er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgenes ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget tillagt diverse tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2020. Selv om tillægsbevillinger til overførsler først er godkendt af byrådet på mødet den 21. april er de medtaget i resultatopgørelsens kolonne med korrigeret budget, da det giver det mest retvisende billede af den øjeblikkelige økonomi.
 

Indstilling

På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at de af udvalgene i bilag nr. 3 foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne godkendes.
 
Ligeledes på baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren desuden, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts 2021 godkendes,
 
4. at der godkendes netto nedsættelse af driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) i 2021 på 63.214.000 kr. jf. specifikationen i bilag nr. 4, og
 
4. at de 63.214.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2021.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at de af udvalgene i bilag nr. 3 foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne godkendes.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
2. at budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts 2021 godkendes,
 
3. at der godkendes netto nedsættelse af driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) i 2021 på 63.214.000 kr. jf. specifikationen i bilag nr. 4, og
 
4. at de 63.214.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2021.

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2021 for Viborg Kommune opgjort pr. 31. marts 2021.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskabsresultat og budgettet er vist i forhold til både det oprindelige og det korrigerede budget, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget (som er det budget, de budgetansvarlige forventes at overholde).
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for evt. omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra tidligere år).
 
Tabel 1 herunder viser det overordnede resultat af budgetopfølgningen. I bilag nr. 1 til sagen er vist en lidt mere detaljeret opstilling (på driften på politikområde-niveau), men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i nedenstående tabel 1.
 
I bilag nr. 2 er de væsentligste hovedposter i resultatopgørelsen kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.
 
Som bilag nr. 3 er vedlagt oversigt over ansøgte omplaceringer af budgetbeløb mellem politikområder. Formelt set er der tale om bevillinger til de enkelte politikområder, men da de totalt set giver 0 kr., kan Økonomi- og Erhvervsudvalget godkende disse på byrådets vegne.
 
Corona-udgifter
Der er til budgetopfølgningen ikke indhentet specifikke oplysninger om forventede udgifter og indtægter i forbindelse med Corona-situationen.
 
Desuden er der ikke indarbejdet særlige udgifter til Corona i budgettet for 2021.
 
Tabel 1, resultatopgørelse
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg. / merindt.
Note nr.
 
 
Oprindeligt
 
Korrigeret
 
31. marts
I forhold til opr. budget (kol. 1)
I forhold til korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
 
Skatter og generelle tilskud
-6.459
-6.459
-6.423
36
36
1
 
 
 
 
 
 
 
Driftsudgifter:
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
4.491
4.572
4.493
2
-78
2
Overførselsudgifter
1.696
1.695
1.676
-20
-19
3
Driftsudgifter i alt
6.187
6.266
6.169
-18
-98
 
 
 
 
 
 
 
 
Renter
6
6
6
-1
-1
 
Resultat før anlæg og
afdrag mv.
-266
-186
-249
17
-63
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
234
297
196
-38
-101
4
Anlæg, jordforsyning
5
-7
-52
-57
-45
5
Anlæg, ældreboliger
0
0
0
0
0
 
Alment boligbyggeri
12
23
10
-2
-13
6
Nettoafdrag på gæld
56
56
55
-1
-1
7
 
 
 
 
 
 
 
Samlet likviditetsvirkn. af
det skattefinans. område
40
182
-40
-80
-222
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsyningsområdet
-4
-1
-7
-3
-6
8
 
 
 
 
 
 
 
Finansforskydninger
-13
-13
-11
2
1
9
Samlet likviditetsvirkning
(plus = kasseforbrug)
24
168
-58
-82
-226
 
 
 
 
Indtægter fra skatter og generelle tilskud
Indtægter fra skatter og tilskud under et forventes at give en mindreindtægt på ca. 36 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreindtægten vedrører hovedsageligt de generelle tilskud, med en forventet negativ regulering af bloktilskuddet samt en ligeledes negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020.
 
Serviceudgifter
I forhold til Viborg Kommunes definition af serviceudgifter forventes der en mindreudgift på ca. 78 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af mindreforbruget udgør den indregnede budgetbuffer 15 mio. kr., hvilket betyder, at der ud over bufferen forventes mindreudgifter på (78-15) ca. 63 mio. kr. Dette er ca. 25 mio. kr. mindre, end det beløb, der er overført fra 2020 til 2021 med andre ord forbruger man af de overførte beløb fra 2020.
 
For de udgifter, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme (ministeriets definition), forventes der med det indarbejdede regnskabsresultat en mindreudgift på 12 mio. kr. i forhold til rammen.
 
 
Overførselsudgifter
Samlet forventes der en mindreudgift på ca. 19 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
 
 
Anlæg
Der forventes følgende mindreudgifter (netto) i forhold til det korrigerede budget:
 
Tabel 2, forventede afvigelser på anlæg
Skattefinansieret
  101 mio. kr.
Ældreboliger
     0 mio. kr.
Jordforsyning
    45 mio. kr.
Forsyning
     0 mio. kr.
I alt, netto
  146 mio. kr.
 
For anlæg under de skattefinansierede områder forventes der et mindreforbrug på netto ca. 38 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
 
 
Forsyning
Drift: Der forventes netto merindtægt på ca. 6 mio. kr.
Anlæg: Forventet mindreudgift på ca. 0 mio. kr.
 
 
Likviditet
Hvor der i det oprindelige budget er indregnet et forbrug af kassebeholdningen på ca. 24 mio. kr., vil der ud fra det forventede regnskabsresultat blive tale om en kasseforøgelse på 58 mio. kr. eller en forbedring på ca. 82 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.
 
 
Ved årets start var den gennemsnitlige likviditet målt dag for dag gennem det seneste år på 480 mio. kr. I 2021 forventes der tilført yderligere 58 mio. kr. i likviditet hen over året. Den gennemsnitlige likviditet i 2021 forventes derfor at være stigende.
 
Byrådets økonomiske målsætninger
Det forventede overskud før anlæg og afdrag mv. (resultat af ordinær drift) på ca. 249 mio. kr. er tæt på byrådets målsætning om minimum 250 mio. kr.
 
Det forventede anlægsniveau (skattefinansieret) på 196 mio. kr. ligger under byrådets målsætning om minimum 225 mio. kr. Der gøres dog opmærksom på, at der er tale om nettotal og at budgettet for 2021 indeholder en række indtægtsbeløb fra ejendomshandler og tilskud, som trækker ned i nettotallet.
 
Den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 12 mdr. vurderes som nævnt ovenfor at være stigende i forhold til det, regnskabet viste i 2020 (480 mio. kr.). For den gennemsnitlige likviditet er målsætningen på minimum 200 mio. kr. med udgangen af året, og målsætningen forventes dermed overholdt.
 
 
Bevillingsansøgninger:
Der er i sagen medtaget enkelte bevillingsansøgninger. Den beløbsmæssigt største er ny Overlund Skole mv. (Lysningen), hvor der foreslås overført rådighedsbeløb på 51 mio. kr. fra 2021 til 2022, da projektet er blevet udsat.
 
 
De samlede bevillinger betyder en netto nedsættelse af driftsbevillinger / rådighedsbeløb med 63,214 mio. kr., som er foreslået tillagt kassebeholdningen i 2021.
 
En specifikation af bevillingerne kan ses af bilag nr. 4.
 
Indstillinger fra udvalgene:
Alle udvalg indstiller de foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse samt resultatet af deres respektive budgetopfølgninger til byrådets godkendelse. - inkl. de bevillinger, der fremgår af bilag nr. 4.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/8371

Resume

Byrådet har på baggrund af en detailhandelsanalyse i 2020 besluttet at opdatere og kvalificere grundlaget for detailhandelsplanlægningen i hele Viborg Kommune. Dette forudsætter en ændring af kommuneplanens detailhandelsstruktur i retningslinje 2.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport vedtages jf. sagsfremstillingen med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der afholdes borgermøde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport vedtages jf. sagsfremstillingen med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der afholdes borgermøde i Multisalen på Viborg Rådhus onsdag den 16. juni kl. 18.30.

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede høringssvar fra idéfasen og godkendte principper for den videre planlægning på mødet den 18. november 2020 (link til sag nr. 21 i byrådet den 18. november 2020).

Inddragelse og høring

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde. I forbindelse med udarbejdelsen af detailhandelsanalysen og forarbejdet til planforslaget har været afholdt to workshops med relevante, udvalgte aktører. Herud over inviterede Vi er Viborg den 20. april 2021 til møde om detailhandel, hvor det også var muligt at kommentere oplægget.

Beskrivelse

Formål
Formålet med forslag til tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017-2029 er at revidere detailhandelsplanlægningen i både retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen (bilag nr. 1. Planforslaget er digitalt og kan også tilgås via link til forslag til tillæg nr. 68).
 
Planforslaget er et tematillæg, der fremlægges som en del af den rullende kommuneplanlægning i Viborg Kommune.
 
Indhold i planforslaget
Helt overordnet revideres detailhandelsstrukturen mod en øget koncentration af butiksområder for at styrke detailhandelen og understøtte synergier med andre anvendelser. Princippet er således at samle og styrke frem for at sprede detailhandlen. Det betyder bl.a.:
         reduktion af bymidten i Viborg,
         udvidelse af aflastningsområdet ved Holstebrovej i Viborg udvidelsen er både geografisk og en forøgelse af det samlede, maksimale bruttoetageareal,
         udlæg af et nyt bydelscenter i Banebyen (Marsk Stigs Vej) i Viborg,
         udlæg af nye lokalcentre ved Arnbjerg og Taphede i Viborg,
         slette bydelscenter ved Indre Ringvej/Jegstrupvej i Viborg,
         slette lokalcenter på Koldingvej i Viborg,
         slette visse områder til butikker med særlig pladskrævende varegrupper i Viborg og Bjerringbro,
         forøgelse af det samlede, maksimale bruttoetageareal i områder til særlig pladskrævende varegrupper ved Vestre Ringvej og Livøvej,
         fastholde eksisterende bymidter i Bjerringbro, Frederiks, Hammershøj, Karup, Løgstrup, Rødkærsbro, Skals, Stoholm og Ørum, samt de mindre byers status som lokalcentre for at give mulighed for en lokal butiksforsyning,
         fastlægge en udtømmende definition for særlig pladskrævende varegrupper,
 • reduktion af det samlede, maksimale bruttoetageareal for hele Viborg Kommune,
 • tilpasning af de maksimale butiksstørrelser på baggrund af planlovens øgede muligheder og/eller en vurdering i forhold til lokale forhold med afsæt i Detailhandelsanalyse 2020,
 • kriterier for etablering af enkeltstående butikker til lokalområdets daglige forsyning udenfor butiksområder.
 
En mere detaljeret oversigt over ændringer i detailhandelsstrukturen og redegørelse herfor fremgår af et særskilt afsnit i planforslaget. Udvidelse af aflastningsområdet og udlæg af et bydelscenter i Banebyen kræver særskilte redegørelser jf. planloven. Redegørelserne fremgår af planforslaget.
 
Forvaltningen foreslår, at områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper fastholdes i Stoholm, Karup, Rødkærsbro, Løgstrup, Skals, Hammershøj og Frederiks. Disse butikker og tilhørende aktiviteter kan være vanskelige at placere i eksisterende bebyggelsesstruktur og i forhold til øvrige anvendelser i bymidter. Det vedlagte udkast til planforslag (bilag 1) er et tidligere udkast, hvor disse områder ikke er medtaget. Planforslaget tilrettes inden den offentlige høring.
 
Miljøvurdering
Forvaltningen har vurderet, at planforslaget vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed er omfattet af kravet om miljøvurdering. Der er udarbejdet en miljørapport, der er i bilag nr. 2.
 
I miljørapporten fokuseres der på påvirkningen af bymiljøet som følge af ændringer i detailhandelsstrukturen, herunder påvirkningen af detailhandel og indkøbsmønstre samt trafikafvikling.
 
Miljørapporten er i høring samtidig med planforslaget.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget videresender planforslaget til byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 8 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden maj 2021 juli 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i august 2021 med henblik på endelig vedtagelse.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Byrådet skal virke for, at kommuneplanen realiseres. Det følger af planlovens § 12. En ændret detailhandelsstruktur indebærer, at der for en række ejendomme vil gælde lokalplaner med uudnyttede muligheder for at etablere butikker, men hvor ejendommene ikke længere vil ligge indenfor detailhandelsstrukturen. Forvaltningen vil løbende og i hvert enkelt tilfælde tage stilling til evt. ændring af lokalplanen.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planforslaget omfatter hele kommunen. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
Bilag

Sagsid.: 19/51851

Resume

Byrådet besluttede den 18. december 2019, at der ikke længere skulle udpeges politisk tilforordnede til deltagelse i valghandlingen. Der skal tages stilling til, om beslutningen skal opretholdes.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der ved kommende valg indtil videre fortsat sker udpegning af 30 politisk tilforordnede.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der ved kommende valg indtil videre fortsat sker udpegning af 30 politisk tilforordnede.

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 18. december 2019 (link til sag nr. 28 i byrådet den 18. december 2019), at der ved fremtidige valg ikke længere sker udpegning af 30 politisk tilforordnede.

Inddragelse og høring

Borgmesteren indstiller med baggrund i dialog med gruppeformændene.
 

Beskrivelse

Ved tidligere valg er der sket politisk udpegning af i alt 145 personer som henholdsvis valgstyrerformænd (17), valgstyrere (68), valgstyrer-suppleanter (30) og politisk tilforordnede (30). Der har været udfordringer i forhold til afbud og manglende tilbagemeldinger inden tidsfristens udløb. En opgørelse foretaget efter seneste Europaparlamentsvalg viser 42 afbud ud af de 145 politisk udpegede, svarende til 29 %. Derudover var der ca. 30 %, der ikke svarede inden tidsfristens udløb.
 
Samtlige danske kommuner skal overgå til et nyt IT-valgsystem. KOMBIT varetager udbuddet af udvikling det nye system på vegne af kommunerne. Der var oprindeligt indgået aftale med en leverandør, som skulle udvikle systemet, der skulle have været færdigtestet og klar til ibrugtagning på nuværende tidspunkt. Det nye system skulle indeholde digitale valglister. Med digitale valglister skabes et hurtigere flow ved valgbordene, fordi afkrydsningen i papirlister afløses af en scanning af valgkortet. Det giver mulighed for flere vælgere pr. bord og dermed en nedskæring af antallet af valgborde, hvilket også medfører behov for færre tilforordnede.
 
På denne baggrund besluttede byrådet i december 2019, at der ved kommende valg ikke længere skulle ske udpegning af 30 politisk tilforordnede. Øvrige politiske udpegninger skulle fortsætte uændret.
 
KOMBIT har opsagt aftalen med den oprindeligt valgte leverandør, og udvikling af systemet skal nu i fornyet udbud. Det betyder, at systemet tidligst kan forventes ibrugtaget i 2023. Den forventede mulighed for at skære ned på antallet af tilforordnede kan dermed ikke indfries på nuværende tidspunkt, men formentligt først, når det kommende valgsystem kan ibrugtages.
 
På baggrund af ovenstående foreslår borgmesteren at der indtil videre fortsat sker udpegning af 30 politisk tilforordnede.
 
Valgstyrerformænd, valgstyrere og valgstyrersuppleanter vil under alle omstændigheder fortsat være politisk udpegede.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/5077

Resume

Energi Viborg A/S har sendt udkast til deres årsrapport til Viborg Kommunes godkendelse.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning.

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der afholdes ordinær fysisk generalforsamling tirsdag den 25. maj 2021, kl. 17.00. Generalforsamlingen afholdes denne gang i Multisalen på Viborg Rådhus.
 
Udkast til Årsrapporten 2020 for Energi Viborg A/S vedlægges som bilag nr. 1. Årsrapporten bliver først endeligt godkendt på Energi Viborgs bestyrelsesmøde den 7. maj 2021. Årsrapporten forventes offentliggjort efter Energi Viborgs bestyrelsesmøde den 7. maj 2021 samt efter behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Oplysning om Energi Viborgs endelige godkendelse af årsrapporten med revisionspåtegning vil foreligge inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.
 
Med forbehold for Energi Viborgs endelige godkendelse af årsrapporten, kan det oplyses, at forvaltningen ingen bemærkninger har til udkast til Årsrapport 2020 for Energi Viborg A/S.
 
Der er primo marts sendt en mødeinvitation til byrådsmedlemmernes kalender til at deltage i generalforsamlingen. Af hensyn til arrangementet skal byrådsmedlemmerne senest mandag den 17. maj 2020 acceptere/afslå mødeinvitationen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3777

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets godkendelse til køb af grund samt tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 833, 10 almene familieboliger i Stoholm og godkendelse af den foreløbige husleje for første driftsår. Den nye afdeling 833 etableres ved, at den eksisterende afdeling 831 frasælger en del af deres grund. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs salg og køb af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen godkendes,
 
2. at der gives samtykke til relaksation af grundkapitallån i forbindelse med salg af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen,
 
3. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 10 almene familieboliger i afdeling 833, beliggende på Liselund i Stoholm, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 20.000.000 kr.,
 
4. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på 2.000.000 kr. til konto Afdeling 833, Liselund III med rådighedsbeløb i 2021,
 
5. at der gives tilsagn om kommuneregaranti for den lovbestemte del af lånet, og
 
6. at den foreløbige årlige leje på gennemsnitlig 850 kr./m² for første driftsår godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs salg og køb af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen godkendes,
 
2. at der gives samtykke til relaksation af grundkapitallån i forbindelse med salg af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen,
 
3. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 10 almene familieboliger i afdeling 833, beliggende på Liselund i Stoholm, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 20.000.000 kr.,
 
4. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på 2.000.000 kr. til konto Afdeling 833, Liselund III med rådighedsbeløb i 2021,
 
5. at der gives tilsagn om kommuneregaranti for den lovbestemte del af lånet, og
 
6. at den foreløbige årlige leje på gennemsnitlig 850 kr./m² for første driftsår godkendes.
 
Niels Dueholm og Åse Kubel Høegh deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet reserverede en kvote til 10 almene familieboliger i Stoholm den 7. oktober 2020 (Link til sag nr. 26 i byrådet den 7. oktober 2020). Byrådet reserverede ligeledes et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til kommunal grundkapital.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Byggegrund
Afdeling 831, der består af 10 almene familieboliger, ligger på en grund, der er stor nok til, at der kan udstykkes en byggegrund til opførelse af yderligere 10 almene familieboliger. Disse nye boliger skal opføres i en selvstændig afdeling. Derfor ønsker boligselskabet at udstykke og overdrage et grundstykke på ca. 8.400 m² fra afdeling 831 til den nystiftede afdeling 833.
 
For grundkapitallånet til afdeling 831, der er på ca. 2 mio. kr., skal der i overensstemmelse med lovgivningen tinglyses et pantebrev på ejendommen. Dermed er der stillet sikkerhed for grundkapitallånet i ejendommen. Når boligselskabet frasælger et grundstykke, er der risiko for, at sikkerheden for lånet svækkes. Derfor skal Viborg Kommune give samtykke til, at ovennævnte grundstykke på ca. 8.400 m² udgår af pantet for grundkapitallånet i afdeling 831. Dette kaldes relaksation.
 
Afdeling 833 betaler 800.000 kr. for grundstykket, svarende til ca. 805 kr. per støtteberettiget boligareal. Når der tages højde for pristalsudviklingen, er der tale om en pris, der nogenlunde svarer til den pris per støtteberettiget boligareal, som afdeling 831 betalte i 2018.
 
Ud fra en samlet vurdering har forvaltningen ingen bemærkninger til overdragelse af grunden, herunder at der gives samtykke til relaksation af grundkapitallån i forbindelse med afdeling 831s salg til afdeling 833.
 
Projekt
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs afdeling 833 søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til at opføre 10 almene familieboliger beliggende på Liselund i Stoholm.
 
Byggeriet opføres som 5 dobbelthuse i et plan med et samlet areal på 994 m² for hele bebyggelsen. Alle boliger er med 3 værelser og fordelt med 6 stk. på 97 m² og 4 stk. på 103 m². Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.
 
Hver bolig får egen have med terrasse, depotrum og parkeringsplads. Derudover etableres der også en fælles parkeringsplads i bebyggelsen.
 
Boligselskabet oplyser, at alle boliger opfylder Viborg Kommunes Tjekliste for tilgængelighed på friareal, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri.
 
Anlægsøkonomi og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anlægsøkonomien ikke overstiger det lovbestemte maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri. Dette beregnes til: (348.330 kr./bolig * 10 boliger) + (16.910 kr./m² * 994 m²) = 20.292.000 kr.
 
Anlægsøkonomien på 20.000.000 kr. holder sig under maksimumsbeløbet for støttet boligbyggeri på 20.292.000 kr., og et tilsagn er dermed muligt. Anlægsøkonomiens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.
 
Anlægsøkonomien finansieres således:
Beboerindskud (2 %)
     400.000 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)
  2.000.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
17.600.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
20.000.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at den kommunale grundkapital udgør 2.000.000 kr., hvilket netop svare til det afsatte rådighedsbeløb.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen regaranterer staten for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige husleje er på gennemsnitligt 850 kr./m² for første driftsår. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 4
 
For afdeling 831, Liselund II er den endelige husleje endnu ikke godkendt, men den foreløbige husleje blev ved skema A og B godkendt til 843 kr./m²/år. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg oplyser, at hvis afdeling 827 Liselund, afdeling 831 Liselund II og afdeling 833 Liselund III bliver sammenlagt, vil huslejen blive harmoniseret over højst 10 år, jf. driftsbekendtgørelsens § 80 stk. 2, som endvidere angiver, at lejeforskelle der skyldes forskellige kapitaludgifter i de tidligere afdelinger kan opretholdes.
 
Lejeledighed
Afdeling 833, Liselund III er beliggende i Stoholm, hvor ingen almene boliger er ledige. Oversigt over almene boliger i Stoholm fremgår af bilag nr. 5.
 
Pr. 1. april 2021 er ledighedsprocenten for almene boliger i Viborg Kommune som helhed 1,38 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Da ledighedsprocenten er under 2, kan Kommunen give tilsagn til projektet.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 4.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning ultimo 2022.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår, kan maksimumsbeløbet for den endelige anskaffelsessum stige med et beløb svarende til indekseringen.
Da grundkapitalen skal kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb på 2.000.000 kr., er det ikke en mulighed for afdeling 833, Liselund III, at den endelig anskaffelsessum inkl. indekseringen kan stige i forhold til den foreløbige anskaffelsessum.

Juridiske og planmæssige forhold

Projektet er omfattet af lokalplan nr. 03.B.12.01 for nyt boligområde i Stoholm. Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.
 
Bemyndigelse Skema B
Byrådet besluttede på mødet den 17. maj 2017 (Link til sag nr. 6 i byrådet den 17. maj 2017) at bemyndige forvaltningen til administrativt at godkende skema B under forudsætning af, at den endelige anskaffelsessum holder sig indenfor rammerne af skema A samt at der ikke er væsentlige ændringer i projektet i forhold til det, som blev godkendt ved skema A.
 
Bemyndigelse skema C
Byrådet besluttede på mødet den 5. november 2008 (Link til sag nr. 307 i byrådet den 5. november 2008) at bemyndige forvaltningen til administrativt at godkende skema C og den endelig husleje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af byrådet godkendte skema B.
 
Bilag

Sagsid.: 18/24824

Resume

Der skal tages stilling til eventuel forlængelse af betinget købsaftale og udskydelse af datoen for købers overtagelse af de tidligere museumsbygninger på Hjultorvet 9-11, da køber ikke kan nå at afklare bygningens fremtidige anvendelsesmuligheder i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen inden den aftalte dato.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den betingede købsaftale forlænges til den 15. december 2021, således at overtagelsesdagen udskydes til samme dato.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den betingede købsaftale forlænges til den 15. december 2021, således at overtagelsesdagen udskydes til samme dato.

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet besluttede på mødet i juni 2020 (link til tillægsreferat af byrådets møde den 24. juni 2020) at sælge Hjultorvet 9-11 for 9,5 mio. kr. Købsaftalen var fra købers side betinget af, at en kommende dialog med Slots- og Kulturstyrelsen muliggjorde den af køber forudsatte benyttelse af ejendommen med indretning af beboelseslejligheder og/eller indretning af erhvervslejemål. Hvis betingelserne ikke var opfyldt senest den 1. december 2020, ville aftalen bortfalde. Overtagelsesdagen var fastsat til samme dato.
 
Køber bad i november 2020 om udsættelse af den aftalte frist og overtagelsesdag til den 1. maj 2021, da det måtte anses for urealistisk, at betingelsen kunne opfyldes inden den oprindeligt fastsatte dato. Byrådet besluttede på mødet i november 2020 at imødekomme ønsket (link til sag nr. 27 i referat af byrådets møde den 18. november 2020).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Køber har nu oplyst følgende:
 
I den forgangne periode har køber brugt betydelige ressourcer på rådgivning og undersøgelser omkring projektet af ingeniører, arkitekter mv.
 
Trods fin samarbejdsvilje fra såvel Slots- og Kulturstyrelsen som Viborg Kommunes afdeling for teknik og miljø, står vi desværre forsat med uklarhed omkring en række essentielle forhold vedrørende bla. krav til brandsikring samt mulighederne for udnyttelse af ejendommens tagetage.
 
Der indstilles derfor til at endelig godkendelse af handlen afventer afklaring af ovennævnte forhold.
 
Det er købers ønske, at den betingede købsaftale og overtagelsesdagen udskydes til den 15. december 2021.
 
Det har ikke været muligt at forelægge sagen for byrådet, inden den betingede købsaftale ville bortfalde den 1. maj 2021. Stillingtagen til spørgsmålet om forlængelse var dermed uopsættelig, og samtidig blev det vurderet, at et flertal i byrådet vil bakke op om en forlængelse. Derfor har borgmesteren i medfør af § 31 i den kommunale styrelseslov truffet beslutning på byrådets vegne om at forlænge aftalen indtil den 20. maj 2021, hvor byrådet har haft mulighed for at behandle sagen. Skulle byrådet beslutte ikke at imødekomme købers ønske om fornyet forlængelse, vil køber således have mulighed for den 20. maj at meddele, om aftalen skal bortfalde, eller om ejendommen ønskes overtaget pr. 20. maj 2021.
 

Alternativer

Hvis den betingede købsaftale ikke forlænges, bortfalder den. Ønskes ejendommen fortsat solgt, skal den udbydes på ny.
 

Tidsperspektiv

Den betingede købsaftale forlænges i givet fald til den 15. december 2021, og overtagelsesdagen rykkes til samme dato.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/16685

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for 7 parcelhusgrunde på Fjordglimt i Ulbjerg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 7 parcelhusgrunde på Kløvervænget fastsættes til mellem 275.000 og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 7 parcelhusgrunde på Kløvervænget fastsættes til mellem 275.000 og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I Ulbjerg er der byggemodnet yderligere 7 grunde på Fjordglimt under lokalplan nr. 497. Med henblik på udbud af grundene skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.
 
Mindstepriserne for de 7 parcelhusgrunde foreslås fastsat til mellem 275.000 kr. og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1.
 
Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen.
 
Til sammenligning er andre kommunale grunde på Speltvænget i Løvel udbudt til priser mellem 300.000 kr. og 375.000 kr. I øvrigt svarer prisniveauet til priserne på kommunale grunde i Skals og Mønsted.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg i ugen efter byrådets godkendelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/2584

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Mødelisten blev godkendt.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/41996

Beslutning i Byrådet den 19-05-2021

Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Torsten Nielsen
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

 

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.
 
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på Godkend