You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 1. september 2021 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2018-2021)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Johannes Vesterby, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Lone Langballe, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Stine Damborg Hust, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Jakob Ekberg, N. J. Ottesen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/3241

Resume

I tilknytning til at også Overlund Fjernvarme A.m.b.a. har besluttet at indtræde i det nye Viborg Varme A.m.b.a. skal byrådet foretage udpegning af yderligere ét bestyrelsesmedlem til overgangsbestyrelsen i Viborg Varme A.m.b.a. Samtidigt orienteres byrådet om borgmesterens beslutning om på vegne af Viborg Kommune, at frasige sig en i lovgivningen tillagt forkøbsret til fremføringsanlæggene tilhørende Overlund Fjernvarme A.m.b.a.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,
 
1. at byrådet udpeger Ove Kent Jørgensen (O) som medlem af overgangsbestyrelsen for Viborg Varme A.m.b.a. for perioden til udgangen af 2021, og
 
2. at byrådet tager orienteringen om borgmesterens beslutning iht. styrelseslovens § 31 om, at Viborg Kommune har frasagt sig forkøbsretten vedr. fremføringsanlæggene tilhørende Overlund Fjernvarme A.m.b.a. til efterretning

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Lone Vase Langballe udpeges som medlem af overgangsbestyrelsen for Viborg Varme A.m.b.a. for perioden til udgangen af 2021.
 
Orienteringen om borgmesterens beslutning iht. styrelseslovens § 31 om, at Viborg Kommune har frasagt sig forkøbsretten vedr. fremføringsanlæggene tilhørende Overlund Fjernvarme A.m.b.a. blev taget til efterretning.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med den for byrådsperioden 2018-21 indgåede politiske konstitueringsaftale på vegne af 30 af byrådets medlemmer repræsenterende partierne A, C, F, O og V blev det bl.a. aftalt, ”at der skal etableres en ny organisering af varmeforsyning og distribution i Viborg, hvor Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme indgår i en ny organisering – gerne sammen med Overlund Fjernvarme og de to almene boligselskaber.”.
 
På baggrund af forhandlinger mellem repræsentanter for partierne bag konstitueringsaftalen og Viborg Fjernvarme, Overlund Fjernvarme samt Boligselskabet Viborg (nu BoligViborg) og Boligselskabet Sct. Jørgen blev der i juni 2019 udsendt en pressemeddelelse om, at der mellem parterne var enighed om at søge følgende godkendt i de respektive besluttende organer:
 
”Al distribution og produktion af fjernvarme samles i et andelsselskab med begrænset ansvar, et såkaldt AMBA, hvor forbrugerne har den afgørende indflydelse.
 
I en overgangsperiode frem til 1. januar 2022 sammensættes en overgangs-bestyrelse på 14 medlemmer:
 
 • Viborg Kommune udpeger 7 medlemmer
 • Distributørerne udpeger 7 medlemmer
  • Viborg Fjernvarme udpeger 4 af distributørernes medlemmer
  • Overlund Fjernvarme udpeger 1 af distributørernes medlemmer
  • Boligselskabet Viborg udpeger 1 af distributørernes medlemmer
  • Boligselskabet Sct. Jørgen udpeger 1 af distributørernes medlemmer
 • Der nedsættes et formandskab bestående af en formand og 2 næstformænd.
 • Vigtige beslutninger i bestyrelsen, herunder om økonomiske forhold, investeringer og fremtidig varme-forsyning, kræver mindst 2/3 flertal i bestyrelsen.
 
Parterne er samtidig enige om, at arbejdet med nye vedtægter og overdragelsesdokumenter kan begynde nu. Målet er at behandle materialet i de relevante beslutningsfora inden årets udgang, herunder Viborg Byråd og Viborg Fjernvarmes generalforsamling.
 
I vedtægterne skal indarbejdes bestemmelsen om bestyrelsens sammensætning m.v. frem til 1. januar 2022.”
 
Byrådet godkendte den 18. november 2020 (sag nr. 22) den indgåede fusionsaftale og foretog samtidigt udpegning af 6 bestyrelsesmedlemmer til overgangsbestyrelsen.
Af dagsordenen fremgik følgende om baggrunden for at der i første omgang kun blev udpeget 6 bestyrelsesmedlemmer:
”Det fremgår videre, at der er enighed om, at ”Overlund Fjernvarme A.m.b.a. ikke ved stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a. udpeger et medlem til overgangsbestyrelsen, og at Viborg Kommune i konsekvens heraf kun udpeger 6 medlemmer, som skal indtræde i overgangsbestyrelsen fra stiftelsen af selskabet.”
 
I tilknytninger hertil bemærkes, at såfremt Overlund Fjernvarme i 2021 vælger at indtræde i det nye A.m.b.a., vil byrådet skulle udpege yderligere et medlem til overgangsbestyrelsen.” 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

 
Overlund Fjernvarme har i forbindelse med en generalforsamling den 16. juni 2021 truffet endelig beslutning om, at indtræde den Viborg Varme A.m.b.a.. Byrådet skal derfor nu foretage udpegning af yderligere et bestyrelsesmedlem til overgangsbestyrelsen, hvis periode udløber ved udgangen af 2021.
 
I forlængelse af beslutningen var der planlagt endelig aftaleindgåelse med underskrifter og overdragelse af Overlund Fjernvarme A.m.b.a. til Viborg Varme A.m.b.a. med virkning fra 1. juli 2021.
 
Få dage før mødet modtog Viborg Kommune en henvendelse fra advokat Jacob Sparre Christiansen, der har bistået Viborg Varme A.m.b.a. med den nye fjernvarmeorganisering. Sent i processen var man blevet opmærksom på, at en overdragelse af fremføringsanlæggene tilhørende Overlund Fjernvarme formelt set udløste en forkøbsret for Viborg Kommune jf. varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 2, der har følgende indhold: ”Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås til andre, skal den eller de kommuner, hvori anlægget er beliggende, tilbydes at købe anlægget til markedspris.”
 
I lyset af sagens hastende karakter med henblik på, at den planlagte aftale mellem Overlund Fjernvarme A.m.b.a. og Viborg Varme A.m.b.a. kunne træde i kraft som planlagt pr. 1. juli 2021 traf borgmesteren i medfør af styrelseslovens § 31 beslutning om, at Viborg Kommune ikke ønskede at gøre brug af forkøbsretten iht. varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 2.
 
Af styrelseslovens § 31 fremgår, at ”formanden kan på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.”

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/21423

Resume

Den 10. november 2021 afvikles Viborg Erhvervs- og Karrieremesse. Messen indgår som en del af Viborg Karriereuger, der er et koncept om valg af uddannelse og erhverv. Viborg Karriereuger er udviklet i et samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og Viborg Kommune.  I sagen orienteres om formålet med og indholdet i Erhvervs- og Karrieremessen. Børne- og Ungdomsudvalget behandler på deres møde den 10. august 2021 en enslydende sag om Erhvervs- og Karrieremessen dog undtaget de økonomiske forhold.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om Erhvervs- og Karrieremessen drøftes og tages til efterretning.
 
2. at udvalget godkender deltagelse i Erhvervs- og Karrieremessen.
 
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at der gives en udgiftsbevilling til Beskæftigelsesudvalget (politikområde Beskæftigelsestilbud) på 250.000 kr. i 2021 finansieret af den af byrådet afsatte pulje på 20 mio. kr. til aktiviteter m.v. i 2021.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10-08-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede og tog orienteringen om Erhvervs- og Karrieremessen til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget godkendte deltagelse i Erhvervs- og Karrieremessen.
 
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at der gives en udgiftsbevilling til Beskæftigelsesudvalget (politikområde Beskæftigelsestilbud) på 250.000 kr. i 2021 finansieret af den af byrådet afsatte pulje på 20 mio. kr. til aktiviteter m.v. i 2021.
 
Beskæftigelsesudvalget bemærkede vigtigheden af at sikre fremmøde bredt set for målgruppen. 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget godkendte på deres møde 25. februar 2021 konceptet for Viborg Karriereuger (link til sag nr. 1 på Beskæftigelsesudvalget den 25. februar 2020). Viborg Erhvervs- og Karrieremesse er et af flere tiltag under Viborg Karriereuger. 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Baggrund

Viborg Kommune har i tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne udviklet et koncept for vejledning til unge om valg af uddannelse og erhverv. Dette kaldes Viborg Karriereuger, og disse afvikles i ugerne 43-45. Viborg Karriereuger startede i 2020.
 
Viborg Karriereuger består af tre hovedelementer:
 
 • Uddannelsesaftener på grundskolerne med oplæg ved ungdomsuddannelserne og vejledning på i alt 8-10 grundskoler, fri- og privatskoler for 9. klasseelever og forældre
 • Erhvervs- og Karrieremesse, der primært er en erhvervsfokuseret messe, hvor unge kan opleve erhvervsmuligheder og modtage vejledning. Dette afvikles hvert andet år fra 2021)
 • Ungdomsuddannelsernes Dag – Åbent Hus, hvor elever og forældre kan besøge alle ungdomsuddannelser
 
Derudover består konceptet af en sammenhængende plan for vejledningsaktiviteterne før, under og efter de enkelte elementer i Viborg Karriereuger.
 

Formålet med messen

Formålet med Erhvervs- og Karrieremessen er at vise alle unge inklusive unge på offentlig forsørgelse og uddannelsessøgende samt forældre en bred vifte af de erhvervs- og karrieremuligheder, der er i Viborg Kommune samt muligheder for uddannelse. På messen vil deltagerne derfor kunne gå på opdagelse i de mange karrieremuligheder, der findes i Viborg Kommune.
 
Messen skal også bidrage til, at flere unge vælger en ungdomsuddannelse, herunder at 30 % af en ungdomsårgang i 2025 vælger en erhvervsuddannelse. Dette skal sikre, at virksomhederne får adgang til den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
 

Indhold på messen

Erhvervs- og Karrieremessen afvikles den 10. november 2021 i tidsrummet kl. 9.00-18.00 i ComVent Arena Tinghallen.
 
Her udstiller op mod 35 virksomheder. Disse kommer blandt andet fra brancherne Bygge og Anlæg, Handel og Transport, Produktion, Detail, Offentlig administration, Sundhed og Omsorg samt Landbrug.
 
Derudover tilbydes andre efter- og videreuddannelsesinstitutioner som eksempelvis Dania og VIA University College også at deltage.
 
Målgruppen for messen er unge i alderen 15-30 år. Der er tale om elever fra grundskolerne (6. klasse samt 8.-10. klasse), ledige unge og andre uddannelsessøgende, der ønsker mere viden om erhvervsmulighederne i Viborg Kommune samt forældre. Målgruppen omfatter 3000 deltagere. 
 
Derudover bliver der følgende tilbud på messen:
 
 • At få kontakt til de frivillige erhvervsmentorer og virksomhederne i Task Force Viborg, der tilbyder at støtte unge på vejen til uddannelse og job
 • At møde andre unge (rollemodeller), der fortæller om deres karriere- og uddannelsesveje
 • At møde Viborg Kommunes uddannelsesvejledning, der vil stå klar med vejledning om valg af uddannelse og erhverv
 • At komme i dialog med virksomhederne om fritidsjob, studiejobs og lærepladser.
 

Økonomi

I forbindelse med budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet for 2021 er der afsat budget til tilrettelæggelse af Erhvervs- og Karrieremessen, herunder leje af ComVent Arena Tinghallen og aflønning af projektleder.
 
Forvaltningen ansøger om yderligere 250.000 kr. til annoncering og øvrige markedsføringsinitiativer, der kan tiltrække deltagere på messen. Midlerne skal også bruges til ekstra involvering af virksomheder og flere events omkring messen og til ekstra personaleressourcer til planlægning og koordinering.
 
Der er tale om et nyt arrangement med virksomhedsudstillere. Efter COVID-19 er der særligt behov for at sikre unge adgang til viden om erhvervs- og karrieremulighederne i Viborg kommune. Det skal også sikre arbejdskraftbehovet til virksomhederne på kort og lang sigt. Derfor er der øget behov for at sikre deltagelse på messen og indhold, der giver deltagerne det størst mulige udbytte.
 
Forvaltningen foreslår, at udgiften på de 250.000 kt. til Erhvervs- og Karrieremessen 2021 bliver finansieret af den af byrådet afsatte pulje på 20 mio. kr. til aktiviteter m.v. i 2021.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Niveauet for aktiviteter, events, markedsføring og koordinering er afhængig af de bevilligede midler.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/19877

Resume

Som følge af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 og de forventede merudgifter på sygedagpengeområdet er der foretaget en analyse af området i Viborg Kommune. Analysen viser overordnet en stigning i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge på ca. 200 sager sammenlignet med før COVID-19. På baggrund af analysen foreslår forvaltningen en investering samt en række tiltag, som kan bidrage til at nedbringe det samlede antal sygedagpengesager.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at de foreslåede tiltag på sygedagpengeområdet drøftes og godkendes, og
 
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at nettobevillingen til politikområdet Administrativ Organisation forhøjes med 0,25 mio. kr. i 2021 til en forstærket indsats på sygedagpengeområdet, som i 2021 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af nettobevillingen til politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet, og
 
3. at der i budgetforslaget for 2022 indarbejdes en forhøjelse af nettobevillingen til politikområdet Administrativ Organisation med 0,5 mio. kr. til en forstærket indsats på sygedagpengeområdet, som finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af nettobevillingen på politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførelsesområdet.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10-08-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede og godkendte de foreslåede tiltag på sygedagpengeområdet.
 
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at nettobevillingen til politikområdet Administrativ Organisation forhøjes med 0,25 mio. kr. i 2021 til en forstærket indsats på sygedagpengeområdet, som i 2021 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af nettobevillingen til politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet, og
 
3. at der i budgetforslaget for 2022 indarbejdes en forhøjelse af nettobevillingen til politikområdet Administrativ Organisation med 0,5 mio. kr. til en forstærket indsats på sygedagpengeområdet, som finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af nettobevillingen på politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførelsesområdet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget blev den 27. april 2021 orienteret om de forventede merudgifter på sygedagpengeområdet i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 (link til sag nr. 3 i Beskæftigelsesudvalget den 27. april 2021).

Inddragelse og høring

Fag-MED Arbejdsmarked har på fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget drøftet problemstillingen vedrørende sygedagpengeområdet i Viborg Kommune.

Beskrivelse

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 blev beskæftigelsesudvalget på udvalgsmøde den 27. april 2021 orienteret om de forventede merudgifter på sygedagpengeområdet blandt andet som følge af COVID-19. Dette medførte et ønske om en analyse af udviklingen på sygedagpengeområdet i Viborg Kommune, som kan være med til at skabe fokus på, hvor der skal sættes ind med ekstra ressourcer.

Status på sygedagpengeområdet i Viborg Kommune

Forvaltningen har foretaget en analyse af sygedagpengeområdet i Viborg Kommune, som overordnet viser en stigning på ca. 200 fuldtidspersoner med sygedagpengesager sammenlignet med tidligere år. Hovedvægten af denne stigning ligger på de langvarige sygedagpengesager over 52 uger, som forventes at være relateret til COVID-19, idet der er sket administrative forlængelser af langvarige sager, hvor afklaring i virksomheder og behandling i sundhedsvæsenet ikke har været muligt. Derudover er markant færre overgået til jobafklaringsforløb på grund af den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge, så sygedagpengemodtagere, der ellers skulle overgå til jobafklaringsforløb, siden marts 2020 har kunnet fortsætte med at modtage sygedagpenge.
 
Der har ligeledes været flere korte sygedagpengesager (nul til fire ugers varighed) i 2020 og 2021 end tidligere år, som også kan relateres til COVID-19. Det kan for eksempel dreje sig sygemeldinger fra borgere i sårbare målgrupper, borgere der er nærkontakt til en person smittet med COVID-19, borgere der afventer testsvar og lignende. Der ses dog en tendens til en stabilisering i niveauet af de korte sygedagpengesager og der forventes derfor en vis form for normalisering i resten af 2021.
 
De langvarige sygedagpengesager er udgiftstunge, idet refusionsprocenten på disse sager er lavere, og derfor er der en øget udgift for kommunen. Derudover er udgiften for de korte sygedagpengesager også steget, da en midlertidig særlov i forbindelse med COVID-19 betyder, at arbejdsgiveren har ret til refusion fra første sygedag, hvis sygemeldingen er relateret til COVID-19.
 
Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord (kontor i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har i et notat belyst udviklingen på sygedagpengeområdet i Midtjylland på baggrund af data fra jobindsats.dk. Notatet er vedlagt som bilag.
Deres analyse viser samlet set en stigning på 36 % i antallet af personer på sygedagpenge i Midtjylland fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020. Hertil er Viborg Kommune en af de midtjyske kommuner med den laveste procentvise stigning på 23 % i samme periode.

Forslag til tiltag

På baggrund af ovenstående analyse er det således stigningen i de langvarige sygedagpengesager, der aktuelt er udfordringen på sygedagpengeområdet i Viborg Kommune.
 
Inddragelse af medarbejdere og ledere på sygedagpengeområdet i Viborg Kommune, danner grundlag for, at der foreslås følgende tiltag:
 
 • Der ses et behov for flere fagspecialistressourcer. Ressourcerne skal bruges på at øge sagssparringer med henblik på, at fagspecialisterne kan bidrage til et bredere perspektiv på sagerne, videndeling og fælles læring omkring sager samt fokus på håndtering af langvarige sager.
 • Øget fokus på nærledelse og videndeling.
 • Omfordeling af medarbejderressourcer i Team Job og Sundhed.
 • Tættere samarbejde mellem Team Job og Sundhed og Virksomhedsservice i forhold til viden om brancher, jobåbninger m.v., og et samarbejde om udplacering i job eller virksomhedstilbud.
 • Fortsat fokus på tidlig og hurtig indsats via Ydelseskontoret samt fokus på uarbejdsdygtighed.
 
Fælles for ovenstående tiltag er, at der vil være fokus på, at så få borgere som muligt ender på langvarige forsørgelsesydelser. En investering i flere fagspecialistressourcer vil dels kunne forebygge og dels reducere antallet af langvarige sager. Øvrige tiltag vil kunne prioriteres indenfor beskæftigelsesområdets eget budget.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 viser en stigning på 159 fuldtidspersoner på sygedagpenge i forhold til det korrigerede budget for 2021. Det svarer til en udgiftsstigning på 47,7 mio. kr. fordi der dels er en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere og dels betyder forlængelserne af varigheden på sygedagpenge, at refusionen fra staten reduceres.
Nu hvor beskæftigelsesindsatsen genåbner, er det igen muligt for jobcentret at lave en indsats, der, sammen med de ovenstående særlige initiativer, forventes at reducere udgiften, hvilket bliver indarbejdet i budgetlægningen for 2022.
 
Ud over genåbningen og de nævnte særlige initiativer, foreslås en investering i flere fagspecialistressourcer på 0,25 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022. Investeringen forventes at give en besparelse på sygedagpengeudgifterne. En reduktion på 25 helårspersoner giver en årlig besparelse på 3,2 mio. kr.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/4918

Resume

Byrådets konstitueringsaftale fra 2017 satte fokus på autismeområdet. Siden da har Børn & Unge, Arbejdsmarkedsområdet og Social, Sundhed & Omsorg arbejdet på at implementere tiltagene i autismeindsatsen, som byrådet besluttede den 26. juni 2019. I denne sag gives en status på autismeindsatsen. Sagen er behandlet med enslydende sagsfremstillinger i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget på deres møder hhv. den 10. og 12. august 2021.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at status på tiltagene i autismeindsatsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Autismeindsatsen udspringer af byrådets konstitueringsaftale fra 2017, hvor der blev sat særligt fokus på autismeområdet. Der blev gennemført en analyse, som var grundlag for at byrådet den 26. juni 2019 godkendte en række tiltag inden for autismeområdet (link til sag nr. 2 på byrådets møde 26. juni 2019). På beskæftigelsesudvalgets møde den 13. august 2019 igangsatte man derudover en virksomhedsrettet indsats for at få flere borgere med autisme i job og tættere på arbejdsmarkedet (link til sag nr. 5 på beskæftigelsesudvalgets møde den 13. august 2019). Beskæftigelsesudvalget fik den 23. februar 2021 en status på den virksomhedsrettede indsats for borgere med autisme (link til sag nr. 5 på beskæftigelsesudvalgets møde 23. februar 2021).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Autismeindsatsen omfatter en række forskellige tiltag til at styrke Viborg Kommunes indsats overfor børn, unge og voksne med autisme.
 
Tiltagene omfatter blandt andet to projekter: ALmenklasser Forberedt til børn med Autisme (også kaldet ALFA-klasser) og Boligklar med autisme. Herudover er der kompetenceudvikling for medarbejdere og en hjemmeside med et samlet overblik på tværs af kommunens tilbud til børn, unge og voksne med autisme. Derudover er der på arbejdsmarkedsområdet iværksat en virksomhedsrettet indsats for borgere med autisme. Indsatsen indebærer blandt andet en quickguide og en hotline til virksomheder, gennemført kompetenceudvikling og lavet en ”autismeværktøjskasse” til medarbejderne i jobcentret.
 
Bilag 1 beskriver borgerperspektiverne på tre af tiltagene i autismeindsatsen. For Boligklar med autisme deltager borgerne i et gruppebaseret læringsforløb, som suppleres af individuel bostøtte. Borgerne fra de første forløb har givet udtryk for, at det betyder meget at indgå i en gruppe med ligesindede og at høre de andres erfaringer. Det har givet læring og indsigt i egen diagnose.
 
I forhold til ALFA-klasserne er det forventningen, at den didaktiske og pædagogiske tilgang med fokus på struktur og genkendelighed vil være til gavn for både eleverne med autisme og de øvrige elever i klassen. Det er ønsket og forventningen, at elever med autisme vil opleve at få deres behov mødt i den pædagogiske tilgang, og kunne spejle sig i klassekammeraterne både socialt og læringsmæssigt.
 
Den virksomhedsrettede indsats for borgere med autisme har klædt medarbejderne bedre på til at forstå borgernes diagnose og de vanskeligheder, den kan føre med sig. For borgerne betyder det bedre tilpassede indsatser og mere sammenhæng. Vejledningen og forventningsafstemningen med virksomhederne er blevet styrket, så både borgere og virksomheder får en god oplevelse i forbindelse med for eksempel praktikophold.
 
Tiltag i autismeindsatsen:
 • Fælles kompetenceudvikling i ASF (Autismespektrumforstyrrelse)
 • Den fælles tilgang
 • Almenklasser forberedt til børn med autisme (ALFA-klasser)
 • Boligklar med autisme
 • Hjemmeside med overblik over Viborg Kommunes tilbud for borgere med ASF
 • Informationsfilm om ASF
 • Quickguide til virksomheder, der tager borgere med autisme i praktik eller job
 • Hotline for virksomheder og medarbejder, hvor man kan få råd og vejledning
 • ”Autismeværktøjskasse” til medarbejderne i jobcentret
 • Ugentlig sagsparring i jobcentret og løbende kompetenceudvikling af nye medarbejdere.
 
I bilag 2 ses en oversigt over de konkrete indsatser, aktuel status og økonomi.
 
Som det fremgår af bilag 2, har forvaltningen vurderet det hensigtsmæssigt at afvente en ny og forbedret udgave af autismepilotuddannelsen (7 dage), som starter i marts 2022, inden der udbydes flere pladser til medarbejderne. Holdene på autismekursus (4 halve dage) gennemføres som planlagt i 2021.
 
Overordnet set er alle tiltag i autismeindsatsen igangsat og implementeret.
 
Der er sket afvigelser fra den oprindelige byrådsbeslutning fra den 26. juni 2019 i forhold til to områder: ”Den fælles tilgang” og ”Informationsfilm om ASF”.
 
Det skyldes, at forvaltningen har vurderet, at der er så stort overlap mellem ”den fælles tilgang” og Sammenhængsmodellen og ”Forskellig i Fællesskab” fra børne- og ungeområdet, at det ikke giver mening at formidle alle budskaber samtidigt og parallelt.
 
Det blev derfor besluttet, at ”den fælles tilgang” ikke skal formidles til borgere og medarbejdere, da den dækkes af Sammenhængsmodellen og ”Forskellig i Fællesskab”.
 
Samtidigt har input fra arbejdsgruppen med fagpersoner klarlagt, at der i forvejen findes adskillige gode og relevante film, der formidler viden om autismediagnosen til både borgere og pårørende. Disse film linkes der til fra den nye hjemmeside.
 
Forvaltningen arbejder derfor i stedet videre med, at midlerne til animationsfilmen anvendes til formidlingen af ”Forskellig i Fællesskab” som rammesætter sammenhængsmodellens ambitioner og et børnesyn, der rummer alle børn, uanset diagnose.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

 
Bilag

Sagsid.: 19/8885

Resume

Der har været afholdt licitation vedr. samling af Ørum Børnehus og Skole. Det indkomne licitationsresultat vil medføre en budgetoverskridelse på 5,8 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til et samlet anlægsbudget på 48,1 mio. kr. Ekstern og intern rådgiver har udarbejdet forslag til en række besparelser, som vil kunne reducere overskridelsen til 3 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at resultatet af licitationen vedr. samling af Ørum Børnehus og Skole godkendes,
2. at der findes besparelser i projektet for 3,7 mio. kr.,
3. at projektet tilføres 3.000.000 kr. ved omprioritering af anlægsmidlerne inden for Børn & Unge,
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 47.737.000 kr. til kontoen ”Ørum Børnehus og Skole” med rådighedsbeløb på 3.670.000 kr. i 2021, 18.000.000 kr. i 2022 og 26.067.000 kr. i 2023, og
5. at en udgift på 44.737.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til 2023 til projektet, og 3.000.000 kr. finansieres af Børne- og Ungdomsudvalgets øvrige anlægsprojekter.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-08-2021

Fraværende: Stine Damborg Hust
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at resultatet af licitationen vedr. samling af Ørum Børnehus og Skole godkendes,
2. at der findes besparelser i projektet for 3,7 mio. kr.,
3. at projektet tilføres 3.000.000 kr. ved omlægning af anlægsmidlerne inden for Børn & Unge,
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 47.737.000 kr. til kontoen ”Ørum Børnehus og Skole” med rådighedsbeløb på 3.670.000 kr. i 2021, 18.000.000 kr. i 2022 og 26.067.000 kr. i 2023, og
5. at en udgift på 44.737.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til 2023 til projektet, og 3.000.000 kr. finansieres af
rådighedsbeløb afsat på anlægskontoen ”Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard” i 2022.
6. at sagen om en totalrenovering af Børnehuset Søndergaard genoptages til politisk forhandling, når resultatet af analysen af kapacitet og struktur på dagtilbudsområdet foreligger. 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

På Byrådets møde den 24. april 2019 (sag nr. 2) blev det besluttet at give en anlægsbevilling på 500.000 kr. til opstart og valg af ekstern rådgiver. Efterfølgende blev Norconsult A/S valgt som totalrådgiver.
 
På Byrådets møde den 7. oktober 2020 (sag nr. 4) blev der besluttet, at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 2,9 mio. kr., så der er tilstrækkelig økonomi frem til licitationsresultatet foreligger.
 
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte projektforslag på mødet den 24. november 2020 (sag nr. 2).
 
Projektforslaget tager udgangspunkt i til- og ombygning af den eksisterende skole.
Den ældste del af skolen nedrives og erstattes af en tilbygning på 445 m2, hvor der etableres faglokaler i forlængelse af nuværende fagfløj. Børnehuset etableres i forlængelse af skolen i en ny tilbygning på ca. 1000 m2. Til- og ombygningen er udviklet således, at børnehus, sfo og skole er fælles om en række funktioner, blandet andet multisal og kantine.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt møder i styregruppen, som består af repræsentanter fra skolen, Børnehuset, Børn & Unge forvaltningen, Ejendom & Energi samt ekstern Rådgiver Norconsult A/S.

Beskrivelse

Der har været afholdt licitation den 6. juli 2021. Licitationsresultatet medfører håndværkerudgifter på 45,8 mio. kr.
 
I forhold til et samlet budget til håndværkerudgifter på 40,0 mio. kr. overskrider licitationsresultatet budgettet med 5,8 mio. kr. Desuden har der ikke tidligere været afsat budget til tilslutning og grundudgifter på 0,9 mio. kr., hvorfor der er en samlet budgetudfordring på 6,7 mio. kr.
 
Intern og ekstern rådgiver har efterfølgende peget på en række mulige besparelser, som kan indarbejdes i projektet uden, at væsentlige bygningsfunktioner bliver påvirket.
 
Mulige besparelser set i forhold til merudgifter:
 
Beløb i kr.
Merudgifter jf. licitationsresultatet
5.792.182
Merudgifter til tilslutning og grundudgifter
900.000
Diverse besparelser (herunder tekniske løsninger, materialevalg m.v.)
-2.400.000
Tagrenovering overgår til vedligehold
-450.000
Enklere CTS løsning
-800.000
Besparelser i alt
-3.650.000
Merudgifter efter indarbejdede besparelser
3.042.182
 
Efter overnævnte besparelser er der er en merudgift på ca. 3,0 mio. kr., som det foreslås, at projektet tilføres ved omprioritering af anlægsmidlerne inden for Børn & Unge.

Alternativer

Som alternativ til ovenstående forslag kan renoveringen af skolen udelades, så projektet herefter omfatter nyt børnehus herunder sammenbygning med skolen.
 
Renoveringen omfatter den ældste del af skolen, som ifølge projektforslaget nedrives og erstattes af en tilbygning på 445 m2, hvor der etableres faglokaler i forlængelse af nuværende fagfløj. Besparelsen ved at udelade denne renovering vurderes at være ca. 12 mio. kr. Behovet for at forny denne del af skolen vurderes dog at være så påtrængende, at det vil være nødvendigt at gennemføre den inden for få år. Såfremt renovering af skolen udgår, vil der skulle gennemføres ny licitation af hele projektet.

Tidsperspektiv

Projektet følger foreløbigt procesplanen. Byggeperioden er planlagt fra september 2021 til marts 2023. Aflevering og ibrugtagning forventes i juni 2023.
 
Dog vil der kunne ske forsinkelser af byggeriet på grund af lang leveringstid på materialer bl.a. betonelementer.

Økonomiske forhold og konsekvenser

 
Med en udvidelse på 3 mio. kr. forøges projektets samlede anlægssum fra 48,1 mio. kr. til 51,1 mio. kr.
 
 
2020
2021
2022
2023
I alt
Afsat rådighedsbeløb
 
8.363
14.637
24.067
47.067
Forventet forbrug
1.070
6.000
18.000
26.067
51.137
Ændring af budget
 
-2.363
3.363
2.000
3.000

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/28994

Resume

Hærup Biogas ApS har ansøgt om at udvide sit eksisterende biogasanlæg på Herredsvejen 180A ved Klejtrup. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt. Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 553 og forslag til tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport samt en miljøkonsekvensrapport, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 553 og tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport samt miljøkonsekvensrapport og udkast til VVM-tilladelse vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der afholdes borgermøde den 22. september kl. 17-19 eller den 27. september kl. 17-19 på Viborg Rådhus i Multisalen.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 553 og tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport samt miljøkonsekvensrapport og udkast til VVM-tilladelse vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der afholdes borgermøde den 22. september kl. 17-19 på Viborg Rådhus i multisalen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Michael Nøhr stillede ændringsforslag om:
at borgermødet den 22. september om muligt afvikles i Klejtrup
 
 
Ændringsforslaget blev godkendt.
 
Indstillingen fra KMU - ”1. at” – blev herefter godkendt
 
Flemming Gundersen stemmer imod.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet besluttede i oktober (link til sag nr. 10 i byrådet den 7. oktober 2020) at igangsætte planlægningen for udvidelse af et biogasanlæg ved Herredsvejen ved Klejtrup.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede i februar (link til sag nr. 2 i Klima- og Miljøudvalget den 25. februar 2021) at fortsætte planlægningen efter idéfase.
 
 
Inddragelse og høring

Idéfase

Der blev afholdt idéfase i perioden 22. oktober til 17. december 2020 og der blev holdt et virtuelt borgermøde den 2. december 2020. Høringssvarene blev behandlet i Klima- og Miljøudvalget, og der blev sendt svar til dem, der havde indsendt høringssvar.
 
Hvis planforslagene og miljøvurderingerne vedtages med henblik på offentlig høring, skal de sendes i offentlig høring i 8 uger. Forvaltningen foreslår, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.
 
 
Beskrivelse
Hærup Biogas ApS har ansøgt om at udvide sit eksisterende biogasanlæg på Herredsvejen 180A ved Klejtrup. Oversigtskort er i bilag 1 og ansøgningen er i bilag 2.

Eksisterende planforhold

Biogasanlægget ønskes udvidet i et område, der grænser op til et område, der i kommuneplanens retningslinje 8 er udlagt med lokaliseringsmulighed for biogasanlæg. Planområdet er ikke omfattet af lokalplan eller kommuneplanrammer. Realisering af projektet kræver, at der vedtages et kommuneplantillæg og en lokalplan.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 553 og et udkast til forslag til tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 3.

Forslag til lokalplan nr. 553

Lokalplanforslaget udlægger området til biogasanlæg med tilhørende tanke mv. og gas- og energianlæg i forlængelse af biogasproduktion. Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen skal placeres inden for tre byggefelter:
 • Byggefelt A til bygninger og mindre tanke mm. med max. bygningshøjden på 10 m
 • Byggefelt B til 3 store tanke med diameter på max. 40 m og max højde på 13 m
 • Byggefelt C til plansiloer
 
Lokalplanen sikrer, at der etableres beplantningsbælter og jordvolde af hensyn til det omkringliggende landskab, natur og naboer. Af hensyn til beskyttelse af drikkevandinteresser fastlægges krav om, at arealer, der anvendes til færdsel og arbejde, skal befæstes med fast og tæt belægning.
 
Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanforslaget fastlægger, at planen erstatter de landzonetilladelser, der ellers vil være nødvendige, for at den ansøgte udvidelse kan gennemføres.

Forslag til tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017-2029

Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der giver mulighed for placering af et biogasanlæg. Med den endelige vedtagelse af planforslagene, vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 22. september kl. 17-19 eller den 27. september kl. 17-19 på Viborg Rådhus i multisalen.

Miljøvurdering af planforslag

Ifølge miljøvurderingsloven skal der udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, når de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forvaltningen vurderer, at planforslaget skal miljøvurderes grundet forventet væsentlige påvirkninger af miljøet mht. bl.a. trafik og lugt samt projektets omfang med hensyn til anlæg og biomassemængder.
 
Planforslagene ledsages af en miljørapport, som kommunen har udarbejdet.

Miljørapport

Forvaltningen har vurderet, at planforslagene vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er udarbejdet en miljørapport, der er i bilag 4.
 
I miljørapporten fokuseres der på:
 • Trafik
 • Landskab og rekreative interesser
 • Omkringliggende Natur
 • Støjpåvirkning
 • Lugt, luft og klima
 • Overfladevand og grundvand
 • Råstoffer
 • Betydningen for mennesker, energi og klima
 • Afværgeforanstaltninger på anlægget
 • Alternativer
 
Det vurderes, at biogasanlæggets etablering og drift:
 • ikke medfører væsentlig påvirkning på de nærliggende veje, hverken vejene omkring Herredsvejen eller de undersøgte veje omkring anlægget.
 • ikke vil have væsentlig betydning for landskabelige forhold, kulturhistoriske forhold eller rekreative interesser.
 • ikke medfører væsentlig påvirkning af omkringliggende naturområder.
 • overholder støjkravene ved samtlige naboer.
 • overholder lugtgrænseværdierne ved nærmeste nabo og ved nærmeste samlede bebyggelse og byzone.
 • ikke medfører risiko for forureningen af grundvand eller overfladevand.
 • ikke forventes at påvirke menneskers sundhed negativt.
 
Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Det konkrete projekt for udvidelse af biogasanlægget er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 nr. 10, da biogasanlægget vil håndtere mere end 100 tons biomasse pr. dag, og da der sker afbrænding af biogas på anlægget, hvilket medfører krav om miljøkonsekvensrapport.
 
Ansøger har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som er i bilag 5. Forvaltningen vurderer, at den indeholder de oplysninger, som det kræves efter miljøvurderingslovens § 20.
Desuden er der udarbejdet et udkast til VVM-tilladelse (afgørelse om tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven), som er i bilag 7.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Såfremt Klima- og Miljøudvalget videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra medio september til primo november 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk med henblik på endelig vedtagelse.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udvidelsen af biogasanlægget vil medføre belastning af veje med forøgede transport-mængder, hvilket vil medføre øgede driftsudgifter til vejvedligehold.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Udvidelsen af biogasanlægget kræver en miljøgodkendelse. Ansøger har sendt en ansøgning om miljøgodkendelse, og forvaltningen koordinerer behandlingen af den i forhold til processen med planlægning og miljøvurderinger.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/18069

Resume

Der skal tages stilling til en konkret ansøgning om etablering af et solcelleanlæg ved Uhrevej i Kølvrå syd for Karup. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen for et solcelleanlæg ved Uhrevej sættes i gang som beskrevet.
 
2. at der afholdes borgermøde mandag den 20. september fra kl. 17-19 i Karup Kultur- og Forsamlingshus eller torsdag den 23. september fra kl. 19-21 i Karup Kultur- og Forsamlingshus.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Klima og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen for et solcelleanlæg ved Uhrevej sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der afholdes borgermøde mandag den 20. september kl. 17-19 i Karup Kultur- og Forsamlingshus.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 20. januar 2021 (link til sag nr. 6 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2021), at der kan arbejdes videre med planlægning for solcelleprojektet ved Uhrevej under forudsætning af, at der tages hensyn til hovedtransmissionsledningen for naturgas og under forudsætning af, at det kan accepteres af Midtjyllands Lufthavn og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.             
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Området er beliggende i landzone og anvendes til landbrugsdrift. Projektområdet grænser desuden op til Uhrebanen (motorsportsbane).

Projektforslaget

European Energy har siden den politiske behandling af ansøgningen i januar opdateret ansøgningen og udvidet projektområdet fra 90 hektar til 272 hektar. Der søges om etablering af solceller godt 1000 m sydøst for Kølvrå og nord for kommunegrænsen til Ikast-Brande Kommune, som det grænser op til. Se ansøgningen i bilag 2.
 
Hele det ansøgte projektområde er på 319 hektar, hvor der blandt andet indgår beskyttede naturtyper, som solcelleprojektet respekterer og holder en afstand fra. Med projektet forventes en ydeevne på anslået 205 MWh, hvilket svarer til elforbruget for ca. 41.000 husstande.
 
Planområdet skal bl.a. omfatte solcellepaneler på faste stativer eller på stativer, som kan dreje sig efter solen. Panelerne vil være antirefleksbehandlede og etableres med en højde på maks. 3,2 m. over terræn. Der vil etableres afskærmende beplantningsbælter (6 m brede), grusveje, trådhegn og små teknikbygninger, der er maks. 3,5 m høje med et areal på 10-15m2 og et samlet grundareal på ca. 1000m2. I forbindelse med projektet kan der være behov for en eventuel transformerstation, som vil omfatte en teknikbygning på ca. 250 m2 og tilhørende udendørsarealer på ca. 2000 m2. Transformerstationen vil være højest 7 m i højden.
 
Der ligger få naboejendomme indenfor en afstand af 200 m. Projektudvikler er i dialog med ejerne af disse. Hele planområdet vil blive afgrænset med et 6-rækket beplantningsbælte for at reducere indkig. Anlægget skal overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for støj ved boliger.
 
Projektet skal bidrage med grøn strøm til kartoffelmelproduktionen ved Karup Kartoffelmelfabrik samt aftage en større andel af vaskevandet. I forbindelse med udbringningen af vaskevand vil der blive afholdt en respektafstand til naboer, og vandet vil blive udbragt med en teknologi, så lugtgener reduceres i forhold til normaludbringning. Udbringningen vil ske i perioden september-januar alle dage igennem hele døgnet.
 
Forvaltningen vurderer overordnet set, at planlægningen for det ansøgte solcelleanlæg kan igangsættes. Der bør dog udover naboforhold bl.a. være fokus på følgende forhold i en videre planlægning for projektet. Planområdet grænser op til og er i den nordlige del dækket af arealer, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt landskab. Det meste af området er udpeget til at være værdifuldt landbrug og lokaliseringsmulighed for biogasanlæg i kommuneplanen. En del af området i den nordøstlige del er en økologisk forbindelse i kommuneplanen. Indenfor projektområdet er der naturbeskyttede områder, såsom hede, overdrev og en mose med tilhørende sø.
 
Hvis planlægningen gennemføres, skal kommuneplanens eksisterende udpegning af værdifulde landbrugsområder og udpegning af lokaliseringsmulighed for biogasanlæg reduceres med det areal, der er omfattet af det nye planområde. Projektet skal planlægges i samspil med den økologiske forbindelse, og der kan være behov for justeringer af denne.

Idéfase

Projektet forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Da der er tale om væsentlige ændringer, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23 c.
 
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet, det forventede indhold i planlægningen og hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag 3.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 5 uger. Samtidigt høres berørte myndigheder. Klima- og Miljøudvalget vil blive forelagt de indkomne idéer og forslag, inden planforslaget udarbejdes.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslaget mandag den 20. september fra kl. 17-19 i Karup Kultur- og Forsamlingshus eller torsdag d. 23. september fra kl. 19-21 i Karup Kultur- og Forsamlingshus.

Økonomiske ordninger til fremme af solcelleanlæg

VE-loven indeholder en ordning for værditab på beboelsesejendomme, som bliver berørt af solcelleanlægget.
 
Loven indeholder desuden en salgsordning og en bonusordning for beboelsesejendomme i en afstand på op til 200 meter til solcelleanlægget, hvor boligen enten kan sælges til en værdi fastsat af en uafhængig taksationsmyndighed, eller hvor boligen kan få en årlig kontant skattefri bonus.
 
Der oprettes i øvrigt en grøn pulje, hvor kommunerne får 40.000 kr. pr. opstillet MW i kommunen af den virksomhed, der opstiller projektet. I nærværende projekt forventes en ydeevne på anslået 205 MW svarende til en samlet grøn pule på omkring 8,2 mio. kr.

Miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering

Planerne og det konkrete solcelleprojekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3.a (Industrianlæg til fremstilling af elektricitet). Forvaltningen vurderer, at planerne ikke er omfattet af miljøvurderingslovens undtagelsesbestemmelser, og at der derfor skal gennemføres en miljøvurdering af projektet.
 
Ansøger har anmodet om, at projektet miljøkonsekvensvurderes, hvilket betyder, at der laves en miljøkonsekvensrapport for projektet uden forudgående vurdering af, om der er krav om det.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Idéfase
Ultimo 2021
Borgermøde
Ultimo 2021
Behandling af indkomne idéer og forslag til planerne
Primo 2022
Planforslag til vedtagelse
Medio 2022
Offentlig høring
Medio 2022
Endelig vedtagelse
Ultimo 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 17/54761

Resume

Der er tidligere vedtaget ny spildevandsplan for Viborg Kommune med cirka fire års intervaller.
 
For at sikre en fuldt opdateret spildevandsplan med tilhørende kortdel gennemføres spildevandsplanlægningen nu løbende.
 
Der er på ”Budget 2021-2024” afsat midler til ”løbende spildevandsplanlægning”.
 
Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til ”løbende spildevandsplanlægning”.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 257.000 kr. til kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning - 2021” med rådighed i 2021,
 
2. at udgiften på 257.000 kr. i 2021 finansieres af det i 2021 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning - Ramme”.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 257.000 kr. til kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning - 2021” med rådighed i 2021, og
 
2. at udgiften på 257.000 kr. i 2021 finansieres af det i 2021 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning - Ramme”.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Den 22. april 2020 vedtog byrådet tilsvarende bevilling for 2020 (link til sag nr. 3 i byrådet den 22. april 2020).
 
Den 7. oktober 2020 vedtog byrådet ”Budgetforslag 2021-2024” (link til sag nr. 21 i byrådet den 7. oktober 2020).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der er tidligere udarbejdet en ny spildevandsplan for Viborg Kommune cirka hvert fjerde år. Dette arbejde har været forbundet en stor periodevis arbejdsbelastning og udgifter.
 
Digitale planværktøjer med tilhørende kortfunktioner har imidlertid gjort løbende spildevandsplanlægning mulig. Med løbende spildevandsplanlægning sikres, at både spildevandsplanens tekst- og kortdel opdateres løbende og efter behov. De digitale planværktøjer har samtidig gjort det nemmere for borgerne at få adgang til gældende og opdateret spildevandsplan.
 
For at sikre en mere dynamisk spildevandsplanlægning gennemføres spildevandsplanlægningen nu løbende.
 
Med den løbende spildevandsplanlægning er arbejdsbelastningen og udgifterne forbundet med spildevandsplanlægning jævnt fordelt over en årrække. I forbindelse med vedtagelsen af ”Budget 2021-2024” er der derfor afsat midler til ”løbende spildevandsplanlægning”. Der er 257.000 kr. hvert år frem til 2024.
 
Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til ”løbende spildevandsplanlægning”.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/21820

Resume

I forbindelse med deltagelse i DK2020 skal Viborg Kommune udarbejde en opdateret klimatilpasningsplan, som sætter retningen for klimatilpasningsindsatsen frem mod 2050. Frem mod 2050 ser forvaltningen klimatilpasning i det åbne land, primært vores ådale, og håndtering af stigende grundvand som de store udfordringer. På den baggrund anbefaler forvaltningen at igangsætte udarbejdelse af en klimatilpasningsplan med hovedfokus på disse to temaer.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at udarbejdelse af en opdateret klimatilpasningsplan igangsættes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Klimatilpasningsplan DK2020 – Overfladevand og grundvand” med rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2021 og med rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2022,
 
3. at udgiften på 250.000 kr. i 2021 og udgiften på 250.000 kr. i 2022 finansieres af afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme” i 2021.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at udarbejdelse af en opdateret klimatilpasningsplan igangsættes, med den tilføjelse at skybrudshændelser indgår,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Klimatilpasningsplan DK2020 – Overfladevand og grundvand” med rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2021 og med rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2022, og
 
3. at udgiften på 250.000 kr. i 2021 og udgiften på 250.000 kr. i 2022 finansieres af afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme” i 2021.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i 2014 en klimatilpasningsplan for Viborg Kommune som et tillæg til Kommuneplan 2013-25.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i august 2020 (link til sag nr. 10 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. august 2020), at Viborg Kommune skulle ansøge om at deltage i projektet ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark” med opstart november 2020.
 
Kommunen modtog svar på ansøgningen den 18. november 2020 om, at Viborg Kommune var udvalgt til at deltage i projektet.
 
Efter orientering af Klima- og Miljøudvalget den 17. september 2020 igangsatte forvaltningen arbejdet med ”Planlægning for områder med risiko for oversvømmelse og erosion” (link til sag nr. 3 i Klima- og Miljøudvalget den 17. september 2020).
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede den 17. september 2020 at igangsætte monitering af det terrænnære grundvand på en række udvalgte lokaliteter i kommunen (link til sag nr. 10 i Klima- og Miljøudvalget den 17. september 2020).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 16. juni 2021 (link til sag nr. 15 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2021), at der indkaldes forslag og idéer forud for udarbejdelse af en DK2020-klimahandlingsplan, samt at der afholdes et offentligt møde på Viborg Rådhus i Multisalen den 25. august 2021 kl. 17.00-19.00.
 

Inddragelse og høring

Der indkaldes forslag og idéer forud for udarbejdelse af DK2020-klimahandlingsplanen, og der afholdes et offentligt møde på Viborg Rådhus i Multisalen den 25. august kl. 17.00-19.00.
 

Beskrivelse

Viborg Kommunes deltagelse i DK2020 indebærer, at kommunen skal udarbejde en ambitiøs klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalen, både hvad angår reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning. Det betyder, at Viborg Kommune bl.a. skal udarbejde en opdateret klimatilpasningsplan.
 
Viborg Kommune vedtog i 2014 den første klimatilpasningsplan for kommunen. I de mellemliggende år har Viborg Kommune fulgt op på de handlinger, som planen fra 2014 foreskriver. Der er fortsat yderligere indsatser i planen, som skal gennemføres. Men omfanget heraf er begrænset, og det giver også på den baggrund god mening at opdatere klimatilpasningsplanen.
 
Forvaltningen lægger op til, at to centrale temaer adresseres med særlig vægt i den kommende klimatilpasningsplan – højtstående grundvand og det åbne land.
 
Højtstående grundvand er en tiltagende udfordring i store dele af landet pga. stigende nedbør. Det gælder tilsvarende i Viborg Kommune, både i byområder og i det åbne land, hvor forvaltningen i stigende grad modtager henvendelser fra borgere, som oplever vand i kælderen og på deres grund pga. terrænnært grundvand.
 
Det er traditionelt ikke et tema, som håndteres i kommunernes klimatilpasningsplaner. Men KL og DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) er særdeles opmærksomme på udfordringen og arbejder for, at kommuner og forsyninger skal håndtere det. Bl.a. derfor giver det god mening, at Viborg Kommune skaber et samlet overblik over problemstillingen i kommunen og klargør sig til at håndtere udfordringer med højtstående grundvand i samarbejde med forsyningen, når og såfremt vi får hjemlen til det. Med udgangspunkt i de observationer, forvaltningen har gjort med stigende terrænnært grundvand, og sammenholdt med projektet om et oversvømmelses-kort for kommunen, er forvaltningen i sommeren 2021 klar med nye moniteringsboringer, som kan måle vandstanden i det terrænnære grundvand på daglig basis. De nye data skal være med til at kvalificere opgaven med at tilvejebringe en robust klimatilpasningsplan.   
 
Viborg Kommune er kendetegnet ved mange ådale med store naturværdier og landskabelig herlighedsværdi. Men ådalene giver samtidig anledning til større og større udfordringer med at håndtere vandmasserne i takt med, at ekstremhændelser bliver hyppigere og mere voldsomme. På den baggrund er det oplagt, at Viborg Kommune i sin kommende klimatilpasningsplan har et øget fokus på det åbne land, herunder særligt vores ådale.
 
Sammenspillet mellem overfladevand og grundvand er særlig udtalt i ådale, hvor bidraget fra grundvandet kan komplicere afstrømningsforholdene betragteligt, særligt under forhold hvor de klimatiske forhold ændre sig med stigende nedbør. Derfor er det vigtigt, at hele det hydrologiske kredsløb med både overfladevand og grundvand tænkes ind fra start i den fremtidige klimatilpasningsplan.  
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Klimatilpasningsplanen udarbejdes som en integreret del af DK2020-klimahandlingsplanen og følger dennes tidsplan.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen forventer, at en opdateret kortlægning af klimaudfordringer i Viborg Kommune samt udarbejdelsen af en retningsgivende handlingsplan vil beløbe sig til ca. 500.000 kr.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Viborg Kommune har besluttet at deltage i projektet ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark”.  Viborg Kommune skal i den forbindelse udarbejde en ambitiøs klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalen, både hvad angår reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning.
 

Sagsid.: 19/3214

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til Affaldshåndteringsplan 2021-2026 for Viborg Kommune.
 
Forvaltningen foreslår, at Affaldshåndteringsplan 2021-2026 godkendes til offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til Affaldshåndteringsplan 2021-2026 for Viborg Kommune godkendes med henblik på offentlig høring.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-08-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til Affaldshåndteringsplan 2021-2026 for Viborg Kommune godkendes med henblik på offentlig høring.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget gennemførte en temadrøftelse vedr. den kommende affaldshåndteringsplan på sit møde i februar 2021 (link til sag nr. 12 i Klima- og Miljøudvalget den 25. februar 2021).
 
Klima- og Miljøudvalget gennemførte opfølgende temadrøftelse vedr. den kommende affaldshåndteringsplan på sit møde i april 2021 (link til sag nr. 18 i Klima- og Miljøudvalget den 29. april 2021).
 

Inddragelse og høring

Forslaget til ny affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune skal i offentlig høring i minimum 8 uger, før endelig godkendelse i byrådet kan ske. Høringsbestemmelserne fremgår af den gældende gældende affaldsbekendtgørelses § 17.
 
Den offentlige høringsproces vedr. affaldsplanen forventes udelukkende gennemført digitalt. Affaldsplanen er udarbejdet i Viborg Kommunes værktøj til udarbejdelse af sektorplaner og kan ses her: http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=211.
 
Offentligheden gives mulighed for indgivelse af høringssvar inden for den lovpligtige 8-ugers høringsfrist via Viborg Kommunes hjemmeside.
 

Beskrivelse

Kommunen skal i henhold til Miljøministeriets Affaldsbekendtgørelse udarbejde en affaldsplan mindst hvert 6. år. Affaldsplanen skal indeholde en opgørelse over affaldshåndteringen fra den forgangne periode samt kommunens målsætninger og planer for den kommende 12-årige periode med særlig fokus på de første 6 år.
 
Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et forslag til affaldsplan med særligt fokus på perioden 2021 til 2026 og med langsigtede perspektiver til 2032.
 
Affaldsplanen er inddelt i 3 dele:
 • Kortlægning
 • Målsætning
 • Planlægning
 
Kortlægningsdelen omfatter affaldsdatagrundlag og fremskrivninger mv., som danner grundlag for affaldsplanens konkrete initiativer.
 
Målsætningsdelen omfatter beskrivelse af de nationale og lokale målsætninger på affaldsområdet, som kommunen skal opfylde i planperioden.
 
Planlægningsdelen omfatter 6 temaer med i alt 12 indsatser og tiltag, som Viborg Kommune særligt vil prioritere i planperioden for at sikre, at kommunen lever op til sine nationale forpligtelser og egne målsætninger på affaldsområdet.
 
Som en del af affaldsplanens tilblivelse skal borgere og virksomheder have mulighed for at udtale sig om kommunens affaldsplan, og derfor skal et forslag til affaldsplan sendes i offentlig høring i mindst 8 uger, jf. Affaldsbekendtgørelsens § 17. Iværksættelse af høring kræver en politisk godkendelse hertil, hvorfor sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget og byrådet til godkendelse.
 
Forslaget til Viborg Kommunes Affaldsplan 2021-2026 ses af bilag 1 eller via dette link: http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=211.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I planperioden forventes en stigning i renovationstaksterne for alle husstande i Viborg Kommune. De økonomiske konsekvenser vil blive drøftet nærmere i forbindelse med de årlige budgetbehandlinger på forsyningsområdet i Viborg Kommune. Hovedparten af de forventede økonomiske konsekvenser vil blive behandlet under punktet ”Budgetlægning for 2022 og overslagsårene 2023-25 – Forsyningsområdet” på nærværende møde.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forslaget til ny Affaldshåndteringsplan er udarbejdet med baggrund i gældende lovgivning på affaldsområdet jf. Bekendtgørelse om affald (link til Bekendtgørelse om affald, nr. 2159 09/12/20) og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv. (link til Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv., nr. 2097 14/12/20).
 
Affaldshåndteringsplanen for Viborg Kommune tager desuden afsæt i Regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 samt Regeringens nationale ”Handlingsplan for cirkulær økonomi. National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032”, udsendt juli 2021.
 
Bilag

Sagsid.: 21/27698

Resume

Sagen vedrører Viborg Kommunes godkendelse af indstilling om anvendelse af restmidler fra egnsteateret Carte Blanches egenkapital.

Indstilling

Direktøren for Kultur- og Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender egnsteateret Carte Blanches bestyrelses forslag om, at den resterende egenkapital på 446.000 kr. anvendes til udvikling af scenekunstprojektet ”White Hole Theater”.
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at den resterende egenkapital fra egnsteateret Carte Blanche anvendes til scenekunstprojektet ”White Hole Theater”.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender egnsteateret Carte Blanches bestyrelses forslag om, at den resterende egenkapital på 446.000 kr. anvendes til udvikling af scenekunstprojektet ”White Hole Theater”.
 
I forlængelse heraf indstiller Kultur- og Fritidsudvalget til Byrådet,
 
2. at det godkendes, at den resterende egenkapital fra egnsteateret Carte Blanche anvendes til scenekunstprojektet ”White Hole Theater”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Egnsteateret Carte Blanche virke som egnsteater i Viborg Kommune ophørte med udgangen af 2020.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

I henhold til vedtægterne for det nu ophørte egnsteater Carte Blanche skal Viborg Kommune på baggrund af teaterets bestyrelse godkende anvendelsen af de restmidler, som står tilbage efter teaterets nedlukning.
 
Carte Blanches bestyrelse indstiller, at den resterende egenkapital på 446.000 kr. anvendes til den videre udvikling af det nye scenekunstprojekt ”White Hole Theater”, som i forbindelse med Snapsting 2021 havde ”premiere” på VR- forestillingen ”Arnolds Drøm”.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Under forudsætning af byrådets og Kulturministeriet godkendelse anvises restmidlerne på 446.000,- til kontoen ”Scenekunstprojekt”.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Anvendelsen af de resterende midler fra egnsteateret Carte Blanche til scenekunstprojektet ”White Hole Theater” forudsættes endelig godkendelse af Kulturministeriet.
Bilag

Sagsid.: 20/51083

Resume

Repræsentanter fra de midtjyske kommuner har, i samarbejde med hospitalerne, almen praksis, hospicer og Patientinddragelsesudvalget, udarbejdet en ny samarbejdsaftale om palliative indsatser.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Samarbejdsaftale om den palliative indsats i den midtjyske region godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2021

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Samarbejdsaftale om den palliative indsats i den midtjyske region godkendes.
 
Social- og Sundhedsudvalget bemærkede, at de konkrete indsatser, der iværksættes i regi af samarbejdsaftalen, imødeses med stor forventning.
 
Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om en status på implementering af Samarbejdsaftale om den palliative indsats et år efter godkendelse af aftalen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Samarbejdsaftalen om palliation er et nyt tillæg til sundhedsaftalen for 2019-2023, som erstatter ”Sundhedsaftale om samarbejde om den palliative indsats i Region Midtjylland” fra 2011. Sundhedsaftalen for 2019-2023 blev godkendt i byrådet den 26. juni 2019. (Link til sag nr. 14 i byrådet den 26. juni 2019).
 
Inddragelse og høring
Social- og Sundhedsudvalget har afsendt et samlet høringssvar med input fra Ældre- og Aktivitetsudvalget i forbindelse med udvalgsmødet den 28. januar 2021. (Link til sag nr. 3 i Social- og Sundhedsudvalget den 28. januar 2021).
 

Beskrivelse

 

Formål

Sundhedsstyrelsens anbefalinger danner grundlag for den palliative indsats.
 
Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre en mere sammenhængende palliativ indsats på tværs af sektorer for patienter og de pårørende og ikke mindst sikre, at patienterne tilbydes en palliativ indsats, som tager udgangspunkt i de behov og ønsker, den enkelte patient har.
 
Den palliative indsats dækker over lindring af smerte og andre symptomer. Indsatsen kan opdeles i en basal indsats (som blandt andet foregår i kommunerne) og en specialiseret indsats (som typisk foregår på hospitaler, hospices eller via palliative teams).
 

Rammer for samarbejdet

De involverede aktører har et fælles ansvar for at sikre gode, sammenhængende forløb for patienterne. Derudover tydeliggør samarbejdsaftalen de særlige opgaver, som hver enkelt aktør forventes at løfte til gavn for borgere og patienter med behov for såvel basal som specialiseret palliativ indsats. Hertil kommer opmærksomhed på inddragelse af civilsamfundets ressourcer. Samarbejdsaftalens implementering understøttes desuden af en række redskaber beregnet til dialog, screening og vurdering i forskellige faser og situationer.
 
Samarbejdsaftalen omfatter alle patienter uanset alder, diagnose og social baggrund, som har en livstruende eller livsbegrænsende (for børn og unge) sygdom. Den palliative indsats begynder således, når patienten får diagnosticeret en livstruende sygdom. Derudover omfatter samarbejdsaftalen de pårørende og de behov, de pårørende har.
 

De væsentligste elementer i samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen indeholder en række elementer, der tilsammen vil kunne løfte den tværfaglige og sektorielle palliationsindsats. Blandt de væsentligste indsatser er:
 
 • Tidlig opsporing, der medvirker til rette indsats og henvisning.
 • Kompetenceudvikling af personale i kommune og region.
 • Palliativ beredskabsvagt, hvor hjemmesygeplejersker kan kontakte den palliative beredskabsvagt uden for dagtid.
 • Planlægningsmøder mellem aktører.
 
Under forudsætning af politisk godkendelse i kommunerne og regionsrådet forventes det, at implementeringen af samarbejdsaftalen vil kunne ske løbende fra 1. august 2021. Samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland har besluttet, at implementeringen af samarbejdsaftalen kan opstartes pr. 1. august 2021, men at en fuld implementering sker senest medio 2022. Det forudsætter, at der afsættes midler i de kommende budgetter i region og kommuner. Baggrunden er blandt andet, at implementeringen af særligt de fire ovenstående indsatsområder vil kræve tilførelse af ekstra midler til palliationsområdet. For Viborg Kommunes vedkommende foreligger der endnu ikke en vurdering af, hvorvidt aftalen vil fordre yderligere midler til området.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/45061

Resume

Forslag til lokalplan nr. 563 og tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 18. maj – 15. juni 2021. Der er kommet 3 høringssvar. Høringssvarene handler især om indpasning i området, indbliksgener og støj. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

På baggrund af beslutningen i Teknisk Udvalg indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet:
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Ejer af ejendommen Nørregade 48 i Bjerringbro har ansøgt om opførelse af ti etageboliger på ejendommen. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. maj 2021 (link til sag nr. 13 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2021) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 563 for etageboliger ved Nørregade i Bjerringbro samt forslag til tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 563 samt forslag til tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 18. maj til den 15. juni 2021. Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til planforslagene. Høringssvarene er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Flere høringssvar peger på, at bebyggelsen med sin højde ikke er indpasset i området, samt at der forårsages indbliksgener, hvorfor det maksimale etageantal foreslås ændret fra 2 til 1, og lokalplanens byggefelt foreslås flyttet. Lokalplanens højde-/etagebestemmelser er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området, ligesom lokalplanen stiller krav til tagudformning i overensstemmelse med områdets karakter. Det vurderes, at byggeriets placering ikke forårsager indbliksgener ud over det forventelige i bymæssig bebyggelse, hvorfor det foreslås, at høringssvarene ikke imødekommes.
 
Høringssvarene foreslår derudover en ændring af lokalplanens trafikale disponering, ligesom de påpeger potentielle øgede støjgener fra både trafik og teknisk installation med den pågældende placering af byggeriet. Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanens foreslåede trafikale løsning er hensigtsmæssig, samt at mængden af støj ikke vil overstige det forventelige.
 
De resterende høringssvar imødekommes ikke.
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 563

Lokalplanforslaget udlægger området til boligområde i form af etageboliger. Vejadgang sker ensrettet med indkørsel fra Nørregade og udkørsel til Poppelvej.
 
Boligbebyggelsen skal placeres ud mod Nørregade i det byggefelt, der udlægges med lokalplanforslaget. Der kan bygges i op til 2 etager med en maks. højde på 8,5 m, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 % for den enkelte ejendom. Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 15 % af lokalplanområdets areal.

Forslag til tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 77 til kommuneplanen, der muliggør etageboliger i op til 2 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 50 %.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages endeligt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 21/19561

Resume

Der er bevilget et tilskud på 350.000 kr. fra Viborg Kommunes Kunstkomité til et kunstprojekt i passagen mellem Lidl og Peugeot i Viborg Baneby.
 
Der er desuden samlet bevilget 600.000 kr. til en række kunststeler på Hærvejen i Viborg Baneby (300.000 kr. fra Viborg Kommunes Kunstkomité og 300.000 kr. fra Statens Kunstfond).
 
Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 950.000 kr. til kontoen ”Infrastruktur-projekter – Viborg Baneby” med rådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2021 og yderligere 600.000 kr. i 2022, samt at anlægsudgiftsbevillingen tilsvarende forhøjes.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Infrastruktur-projekter – Viborg Baneby” forhøjes med 950.000 kr. med rådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2021 og 600.000 kr. i 2022, og
 
2. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Infrastruktur-projekter – Viborg Baneby” forhøjes med 950.000 kr. med rådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2021 og 600.000 kr. i 2022.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Infrastruktur-projekter – Viborg Baneby” forhøjes med 950.000 kr. med rådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2021 og 600.000 kr. i 2022, og
 
2. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Infrastruktur-projekter – Viborg Baneby” forhøjes med 950.000 kr. med rådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2021 og 600.000 kr. i 2022.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
 
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg blev på det ekstraordinære møde den 22. juni 2021 (link til sag nr. 2 i Teknisk Udvalg den 22. juni 2021) orienteret om status på kunstprojekterne i Viborg Baneby.
 
Der er bevilget et tilskud på 350.000 kr. fra Viborg Kommunes Kunstkomité til et kunstprojekt i passagen mellem Lidl og Peugeot i Viborg Baneby.
 
Der er desuden samlet bevilget 600.000 kr. til en række kunststeler på Hærvejen i Viborg Baneby (300.000 kr. fra Viborg Kommunes Kunstkomité og 300.000 kr. fra Statens Kunstfond).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen er gået i gang med at anlægge den resterende del af Hærvejen i Viborg Baneby (fra Marsk Stigs Vej til Middagshøjvej), hvori passagen mellem Lidl og Peugeot indgår.
 
På baggrund af Kunststrategien for Viborg Baneby har forvaltningen, i samarbejde med kunstneren Rikke Luther, fået projekteret et kunstværk i passagen mellem Lidl og Peugeot.
 
Forvaltningen har ligeledes, i samarbejde med kunstneren René Schmidt, fået projekteret et kunstværk bestående af en række kunststeler, der skal markere Hærvejens forløb i Viborg Baneby.
 
Kunstværkerne forventes at blive opført samtidig med anlæg af Hærvejen, og det samlede projekt forventes at kunne indvies i foråret 2022.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Anlæg af støttemur og kunstværk i passagen Medio 2021
Anlæg af Hærvejen   Medio 2021-primo 2022
Indvielse af det samlede projekt   Medio 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/21724

Resume

Viborg Kommune har i 2007 solgt et areal til erhvervsbyggeri ved Egelundvej og Vestermarksvej i Viborg Vest. For at muliggøre bebyggelse af grunden skal der sikres vejadgang til grunden.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at byggemodningen godkendes,
 
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør i henhold til Viborgs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.100.000 kr. til kontoen ”byggemodning af Egelundvej” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
4. at udgiften på 3.100.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis kontoen ”Byggemodning - Erhvervsgrunde” (482.000 kr.) og kontoen ”Byggemodning - boliggrunde” (2.618.000 kr.).
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at byggemodningen godkendes,
 
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør i henhold til Viborgs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.100.000 kr. til kontoen ”byggemodning af Egelundvej” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
4. at udgiften på 3.100.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis kontoen ”Byggemodning - Erhvervsgrunde” (482.000 kr.) og kontoen ”Byggemodning - boliggrunde” (2.618.000 kr.).
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har den 2. september 2009 endelig godkendt lokalplan 324.
 

Inddragelse og høring

Gældende lokalplan har været i høring.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune har modtaget en henvendelse fra ejerne af Egelundvej 2, 8800 Viborg (bilag 1). De planlægger at sælge grunden eller dele heraf og har forespurgt om status for etablering af adgangsgivende vej nord for grunden.
 
Det berørte område er omfattet af lokalplan 324 T1 delområde Ic. Byggemodning af Egelundsvej er realiseret i 2007 i forbindelse med salg af erhvervsarealet Egelundvej 6.
 
Ifølge lokalplanens bestemmelser for delområde Ic skal adgangsvejen etableres forud for ibrugtagelse af bebyggelse på erhvervsgrunden (Egelundvej 2). For at realisere delområdet i lokalplanen skal vejanlæg således etableres. Herved gives der ligeledes mulighed for vejbetjening af eventuelt udstykkede grunde syd for den nye adgangsvej. I henhold til lokalplanen gives der ikke mulighed for etablering vejadgang fra Vestermarksvej direkte til de enkelte grunde.
 
Efter etablering af ny adgangsvej gives der mulighed for udstykning af nyt erhvervsareal på i alt ca. 26.000 m2 fordelt på grunde mellem 3.000-10.000 m2 i lokalplanens delområde IIb.
Det bemærkes, at der på berørte erhvervsarealer og vejarealer er etableret en krydsende naturgasledning som vejledende vist på bilag 1. Det vurderes, at denne har betydning for udnyttelsesmuligheder på fremtidige erhvervsgrunde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Arbejdet forventes igangsat i 2. halvår af 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgiften kan ikke holdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af erhvervsgrunde”. Det foreslås, at en del af udgiften afholdes af rest-rådighedsbeløbet (finansiering) på kontoen ”byggemodning af boliggrunde”.
 
Lokalplanen giver mulighed for en videreføring af adgangsvejen. Denne strækning er privatejet. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om dette forhold kan give anledning til vejbidrag fra den private udstykker.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/20876

Resume

Med henblik på etablering af trafiksikre vejanlæg til nye boligområder skal der laves tiltag på eksisterende offentlige vejanlæg på henholdsvis Egeskovvej og Koldingvej i Hald Ege.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at igangsætning af anlægsarbejder godkendes,
 
2. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 1.535.000 kr. jf. tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at der gives samlede anlægsindtægtsbevillinger på 1.535.000 kr. jf. tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb i 2022,
 
4. at anlægsudgiften på 1.535.000 kr. i 2021 finansieres af kassebeholdningen, og
 
5. at anlægsindtægten på 1.535.000 kr. i 2022 afsættes på budgetforslaget for 2022-2025 i forbindelse med den igangværende budgetlægning.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at igangsætning af anlægsarbejder godkendes,
 
2. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 1.535.000 kr. jf. tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at der gives samlede anlægsindtægtsbevillinger på 1.535.000 kr. jf. tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb i 2022,
 
4. at anlægsudgiften på 1.535.000 kr. i 2021 finansieres af kassebeholdningen, og
 
5. at anlægsindtægten på 1.535.000 kr. i 2022 afsættes på budgetforslaget for 2022-2025 i forbindelse med den igangværende budgetlægning.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har på deres møder den 26. juni 2019 og 20. november 2019 godkendt lokalplanerne 499, 509 og 487. Lokalplanerne kan ses på viborg.dk/lokalplaner.
 

Inddragelse og høring

Aktuelle lokalplaner har alle været i høring.
 

Beskrivelse

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanerne er der indgået udbygningsaftaler med de private grundejere omkring ændring af offentlige vejanlæg for at imødekomme deres ønske om privat byudvikling. Der er vist et oversigtskort i bilag 1.
 
Lokalplan 487 og 509 er i gang med realisering. Der igangsættes derfor udnyttelse af udbygningsaftaler med henblik på afslutning i umiddelbar forlængelse af indflytning i boligerne.
 
For lokalplan 487 er der indgået aftale med 2 grundejere. Udbygningsaftalerne omhandler etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Koldingvej centreret omkring Alhedestien samt etablering af stiforbindelse mellem Viborg Rideskole og krydset Koldingvej/Egeskovvej. Samlet omkostninger i henhold til aftalen er opgjort til 500.000 kr. ekskl. moms med ligelig fordeling af udgifterne til hver grundejer på 50%, således opgjort til maksimalt 250.000 kr. ekskl. moms.
 
For lokalplanerne 499 og 509 er der ligeledes indgået aftale med 2 grundejere.
 
Udbygningsaftalerne omhandler etablering af venstresvingsbane med krydsningshelle for bløde trafikanter, herunder en indsnævring af Egeskovvej på den berørte strækning. Samlet omkostninger i henhold til aftalen er opgjort til 1.035.000 kr. ekskl. moms med ligelig fordeling af udgifterne til hver grundejer på 50%, således opgjort til maksimalt 517.500 kr. ekskl. moms.
 
I tabel 1 er vist udgifts- og indtægtsbevillinger.

Tabel 1. Bevillinger (i kr.)

Konto
 
2021
2022
Vejanlæg ved nye boligområder, Hald Ege, LP487
Udgift
500.000
 
Vejanlæg ved nye boligområder, Hald Ege, LP487
Indtægt
 
-500.000
Vejanlæg ved nye boligområder, Hald Ege, LP 499 og 509
Udgift
1.035.000
 
Vejanlæg ved nye boligområder, Hald Ege, LP 499 og 509
Indtægt
 
-1.035.000
I alt
 
1.535.000
-1.535.000
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Arbejdet forventes udført 2. halvår af 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/5289

Resume

Kommunens salthal på Katmosevej 4, Viborg har en lille kapacitet og lever ikke op til krav om sikker drift. Byrådet har på den baggrund den 22. april 2020 (sag nr. 12) givet en anlægsbevilling til opførelse af en ny salthal.
 
Der er indhentet tilbud på løsning af opgaven. De indhentede tilbud viser imidlertid, at byggeriet bliver 640.000 kr. dyrere end den meddelte anlægsbevilling. Anlægsbevillingen lyder på 1.726.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1.  at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Renovering af salthal ved Park og Vej” forhøjes med 640.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022, og
 
2. at finansieringen af udgiften på 640.000 kr. drøftes på mødet

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1.  at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Renovering af salthal ved Park og Vej” forhøjes med 640.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021, og
 
2. at udgiften på 640.000 kr. i 2021 finansieres af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byggemodning - Boliggrunde”.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet gav den 22. april 2020 (link til sag nr. 12 i byrådet den 22. april 2020) en anlægsbevilling på 1.726.000 kr. til opførelse af en ny salthal på Katmosevej 4, Viborg.
 
Der er indhentet tilbud fra 3 byggefirmaer på løsning af opgaven. Det for kommunen mest favorable tilbud lyder på 2.153.000 kr. Hertil kommer udgifter til geotekniske undersøgelser, byggesagshonorar og uforudsete udgifter på 213.000 kr., svarende til en samlet anlægssum på 2.366.000 kr.
 
Der er herefter behov for forhøjelse af bevillingen med 640.000 kr., hvis byggeriet skal gennemføres.
 
Den eksisterende salthal hos Park og Vej på Katmosevej 4, Viborg, er opført i 1978. Hallen blev etableret med henblik på at forsyne to saltruter.
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

Kommunens salthal på Katmosevej 4 har en kapacitet på ca. 800 ton. ”I dag” leveres salt til 18 rene saltruter (kørebaner – klasse 2). Der er desuden 35 stiruter, hvor der spredes en blanding af sand og salt. Blandingen består af 20 % salt og 80 % sand.
Kapaciteten på lageret er begrænset i forhold til behovet. Lageret vil således kunne tømmes i løbet af en weekend, hvis der opstår et behov for saltning ud over 5-6 gange afhængig af saltmængde pr. gang.
 
Kapaciteten er lav til sammenligning med den kapacitet, som andre kommuner råder over, når det sættes i forhold til samlede vejstrækninger som saltes.
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Arbejdet forventes udført i 2021 og 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes ingen afledte driftsudgifter.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

I henhold til ”Lov om offentlige vej”, § 62 har kommunen pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre.

Sagsid.: 21/22007

Resume

Der er på anlægsbudgettet 2021 reserveret et rådighedsbeløb til ”Etablering af toiletfaciliter på sØnæs”, som nu ønskes bevilget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.090.000 kr. til kontoen ”Etablering af toiletfaciliteter på sØnæs” med rådighedsbeløb i 2021,
 
2. at udgiften på 1.090.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet, og
 
3. at der fra 2022 og i årene frem overføres 80.000 kr. fra politikområde Grønne områder til politikområde Trafikområdet, Offentlige toiletter, til rengøring og drift af toiletbygning.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.090.000 kr. til kontoen ”Etablering af toiletfaciliteter på sØnæs” med rådighedsbeløb i 2021,
 
2. at udgiften på 1.090.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet, og
 
3. at der fra 2022 og i årene frem overføres 80.000 kr. fra politikområde Grønne områder til politikområde Trafikområdet, Offentlige toiletter, til rengøring og drift af toiletbygning.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1.090.000 kr. på anlægsbudgettet i 2021 til ”Etablering af toiletfaciliteter på sØnæs”.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Siden anlæggelsen af sØnæs har der vist sig et stort behov for adgang til toiletfaciliteter på sØnæs til de mange gæster - turister som borgere - der dagligt benytter området.
Der er midlertidigt adgang til et offentligt toilet på sØnæs i den gamle omklædningsbygning. Toilettet er meget slidt, lever ikke op til tilgængelighed for handicappede og er ikke indrettet tidssvarende og hærværkssikret.
 
Bevillingen til toiletfaciliteter på sØnæs skal bruges til opførelse af en toiletbygning på p-pladsen, Gl. Århusvej 57 (se bilag 1). Her er der - i forbindelse med kloakfornyelsen ved etableringen af sØnæs – etableret en samlebrønd tæt på indkørslen til p-pladsen, hvortil der kan føres kloak, vand og el.

Krav til toiletbygningen

Toiletbygningen skal have en arkitektonisk udformning, som er tilpasset eller designet til netop dette sted. Der ønskes en bygning, som signalerer kvalitet og arkitektonisk stillingtagen til designet og detaljeløsningerne. Bygningen skal ikke konkurrere med de røde pavilloner i design, men have et afbalanceret udtryk med en veldefineret ydre form, hvor tag og facader skal fremstå som ét hele, dvs. uden stort traditionelt tagudhæng. Der kan med fordel arbejdes med to materialer, så bygningen f.eks. består af en robust inderkube og en yderskal i andre materialer.
 
Bygningen skal indeholde to unisex-toiletrum, hvor det ene dimensioneres som handicaptoilet med niveaufri adgang fra parkeringspladsen. Bygningen skal være frostfri og med varme, og inventaret ønskes hærværkssikret.

Afledt drift

Der er i dag afsat ca. 80.000 kr. til rengøring af toilet på sØnæs på politikområdet ”Grønne områder”.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Toiletbygningen sendes i begrænset udbud i efteråret 2021 med forventet opførelse ultimo 2021 eller primo 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgifterne til drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter overføres til Trafikområdet, så der sikres en samlet forvaltning af de kommunale toiletter.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Opførelsen af toiletbygningen er i overensstemmelse med gældende planlægning for området. Placeringen ligger uden for søbeskyttelseslinien og kræver ingen dispensationer. Der skal søges om byggetilladelse og tilslutningstilladelse til bygningen.
 
Bilag

Sagsid.: 21/21460

Resume

Ældre- og Aktivitetsudvalget skal godkende rammer og afgrænsning for arbejdet med Velfærdsaftalen med henblik på indgåelse af den endelige aftale med regeringen.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune anmoder om frisætning fra alle de paragraffer, som Lov om velfærdsaftale på ældreområdet giver mulighed for,
 
2. at ældreområdet i Viborg Kommune som udgangspunkt frisættes fra alle kommunale regler, retningslinjer og arbejdsgange med de nævnte undtagelser,
 
3. at aldersafgrænsning i forhold til Velfærdsaftalen drøftes, og
 
4. at den reviderede tids- og procesplan for arbejdet med Velfærdsaftalen godkendes.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 10-08-2021

 
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune anmoder om frisætning fra alle de paragraffer, som Lov om velfærdsaftale på ældreområdet giver mulighed for,
 
2. at ældreområdet i Viborg Kommune som udgangspunkt frisættes fra alle kommunale regler, retningslinjer og arbejdsgange med undtagelse af Viborg Kommunes Sammenhængsmodel, ledelsesgrundlag, personalepolitiske værdier, MED-aftale og sygefraværshåndtering
 
3. at der ikke for nuværende foretages en aldersafgrænsning i forhold til Velfærdsaftalen, og
 
4. at den reviderede tids- og procesplan for arbejdet med Velfærdsaftalen godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

 
Indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på sit møde den 27. januar 2021 (link til sag nr. 15 på dagsordenen til byrådets møde den 27. januar 2021), at Viborg Kommunes arbejde med Velfærdsaftalen på ældreområdet da coronasituationen forhindrede den ønskede tætte dialog og involvering af nøgleaktører og samarbejdspartnere.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte på sit møde den 26. januar 2021 (link til sag nr. 2 på dagsordenen til Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 26. januar 2021) ”Vision og pejlemærker for arbejdet med Velfærdsaftalen”.
 

Inddragelse og høring

Der planlægges en omfattende inddragelsesproces efter sommerferien 2021. Processen beskrives i den vedlagte tids- og procesplan.
 

Beskrivelse

Folketinget har den 14. maj 2021 godkendt lovgrundlaget for arbejdet med Velfærdsaftalen. Social- og Ældreministeriet forventer på den baggrund, at der kan indgås en endelig Velfærdsaftale med Viborg Kommune i september 2021.
 

Rammer for arbejdet med Velfærdsaftalen

I forbindelse med indgåelsen af den endelige Velfærdsaftale skal Viborg Kommune tilkendegive, om kommunen ønsker frisættelse fra alle de paragraffer i Serviceloven og Lov om Friplejeboliger, som lovforslaget giver mulighed for.
 
For at give mulighed for mest mulig frihed i forløbet med Velfærdsaftalen foreslår forvaltningen, at Viborg Kommune frisættes fra alle de paragraffer, som loven giver mulighed for. Disse paragraffer fremgår af vedhæftede bilag.
 
Som et tillæg til Velfærdsaftalen skal Viborg Kommune i et bilag tilkendegive, hvilken kommunal regulering mv. som fjernes samt beskrive de kommunale regler og styringsprincipper (hegnspæle), som fortsat er gældende under frihedsforsøget. Forvaltningen foreslår, at udgangspunktet vil være, at ældreområdet frisættes fra alle kommunale regler, retningslinjer og arbejdsgange med undtagelse af:
 
 • Viborg Kommunes Sammenhængsmodel
 • Ledelsesgrundlag
 • Personalepolitiske værdier
 • MED-aftale
 • Sygefraværshåndtering
 

Aldersafgrænsning

Formålet med Velfærdsaftalen er at udvikle det gode ældreliv, herunder ældreplejen. Loven om velfærdsaftale på ældreområdet indeholder dog ikke et alderskriterie. Det betyder, at yngre borgere potentielt vil kunne blive inkluderet i Velfærdsaftalens aktiviteter, såfremt der modtages ydelser efter de omfattede paragraffer. Forvaltningen har været i dialog med Middelfart og Langeland Kommuner, som også indgår aftaler på ældreområdet, om behovet for en aldersafgrænsning.
 
Det er for nuværende usikkert, om en aldersafgrænsning er hensigtsmæssig. På den ene side kan en aldersafgrænsning bidrage til at sikre, at fokus fastholdes på den ældre del af befolkningen. På den anden side er det aktuelt vanskeligt at vurdere, om en aldersafgrænsning vil vanskeliggøre nogle af de prøvehandlinger, som igangsættes senere på året. Det forekommer derfor ikke hensigtsmæssigt, at der indledningsvist fastsættes en aldersafgrænsning. Hvis der senere viser sig behov kan der fastsættes en aldersafgrænsning.

Tids- og procesplan

Forvaltningen har udarbejdet en revideret tids- og procesplan for de kommende måneders arbejde. Planen beskriver hvordan inddragelse af borgere, medarbejdere og øvrige interessenter vil forløbe samt opstarten af prøvehandlinger.
 
Fra august 2021 igangsættes to sideløbende forløb, hvor der i det ene forløb gennemføres samtaler med 150-200 borgere om det gode ældreliv, mens der i det andet forløb sker drøftelser af frisætning med alle medarbejdere. Forløbene samles i efteråret, hvor der afvikles flere ”topmøder” med deltagelse af alle interessenter. På møderne vil der blive arbejdet med at videreudvikle de ideer og forslag, som opstår i dialogen med borgere og medarbejdere, til egentlige prøvehandlinger.
 
Frisættelsen fra love, regler og arbejdsgange vil ske løbende i takt med at prøvehandlingerne igangsættes. Nogle prøvehandlinger vil være afgrænsede til enkelte plejecentre eller hjemmeplejedistrikter, mens andre vil dække flere centre/distrikter eller hele kommunen. Der vil således ikke være tale om, at ældreområdet vil fremstå fuldstændig uden rammer fra september 2021.
 
Der vil som en del af Velfærdsaftalen være mulighed for at søge frisættelse fra anden lovgivning, f.eks. Sundhedsloven, hvis det viser sig, at der er behov for yderligere frisættelse. Kommunerne skal indsende ansøgning herom enten den 1. oktober 2021 eller den 1. april 2022.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Velfærdsaftalen løber fra 2021 til september 2024.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/28339

Resume

Viborg Ældreråd anbefaler, at det kommende nyvalg til Ældrerådet afholdes som hybridvalg. Det betyder, at stemmeberettigede borgere, der er tilmeldt digital post, skal stemme elektronisk. Øvrige stemmeberettigede borgere får mulighed for at stemme via brev.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at valg til Viborg Ældreråd for perioden 2022-2025 afholdes som hybridvalg, og
 
2. at forslag til valgprocedure for valg til Viborg Ældreråd i perioden 2022-2025 godkendes, og
 
3. at fremtidige beslutninger vedrørende afvikling af ældrerådsvalg delegeres til det stående udvalg, som Ældrerådet i øvrigt er henlagt under. 
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 10-08-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at valg til Viborg Ældreråd for perioden 2022-2025 afholdes som hybridvalg, og
 
2. at forslag til valgprocedure for valg til Viborg Ældreråd i perioden 2022-2025 godkendes, og
 
3. at fremtidige beslutninger vedrørende afvikling af ældrerådsvalg delegeres til det stående udvalg, som Ældrerådet i øvrigt er henlagt under. 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Seneste valg til Viborg Ældreråd i 2017 blev afholdt som hybridvalg. Det betyder, at stemmeberettigede borgere, der var tilmeldt digital post, skulle stemme elektronisk. Øvrige stemmeberettigede borgere fik tilsendt en stemmeseddel, der kunne returneres via den frankerede svarkuvert eller ved at aflevere stemmeseddel i en særskilt stemmeboks på enten pleje- og omsorgscentrene eller på valgstederne i forbindelse med byråds- og regionsvalget.
 

Inddragelse og høring

Viborg Ældreråd har løbende drøftet både valgform og valgprocedure for ældrerådsvalg for perioden 2022-2025 og deltaget i planlægningen af det kommende valg.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune er lovmæssigt forpligtet til at oprette et ældreråd via direkte valg. Viborg Kommune er samtidig forpligtet til at fastsætte reglerne for afholdelse af valget i samarbejde med Ældrerådet.
 
Alle borgere i Viborg Kommune, der er fyldt 60 år, er valgbare og stemmeberettigede til det kommende ældrerådsvalg. Der skal vælges 11 medlemmer til Viborg Ældreråd.
 
Ældrerådet har anbefalet en valgprocedure, hvor ældrerådsvalget afholdes som hybridvalg, hvor stemmeberettigede borgere, der er tilmeldt digital post, skal stemme elektronisk. Øvrige stemmeberettigede borgere får tilsendt en stemmeseddel, der kan returneres via den frankerede svarkuvert eller ved at aflevere stemmeseddel i en særskilt stemmeboks på enten pleje- og omsorgscentrene eller på valgstederne i forbindelse med byråds- og regionsvalget.
 
På baggrund af Ældrerådets anbefaling om afholdelse af hybridvalg har forvaltningen udarbejdet en valgprocedure, som Ældrerådet har kvalificeret. I valgproceduren foreslås nedsat en valgbestyrelse bestående af repræsentanter fra det afgående ældreråd, formand og næstformand for Ældre- og Aktivitetsudvalget og direktøren for Social, Sundhed & Omsorg.
 
Valgproceduren er vedlagt som bilag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der er mulighed for at stille op som kandidat til Viborg Ældreråd i perioden 15. august – 15. september 2021.
 
Selve valget afholdes i perioden fra den 1. november – 16. november 2021.
 
De opstillede kandidater, der vælges, bliver medlem af Viborg Ældreråd i perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen forventer, at valg til Ældrerådet vil medføre en udgift på ca. 250.000 kr. Udgiften afholdes som udgangspunkt indenfor Ældrerådets nuværende budget.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/17039

Resume

Alle udvalgene udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I sagen er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgenes ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. ”Det korrigerede budget” er det oprindelige budget tillagt diverse tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2020.
 

Indstilling

På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at de af udvalgene i bilag nr. 3 foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne godkendes.
 
Ligeledes på baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren desuden, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at budgetopfølgningen opgjort pr. 30. juni 2021 godkendes,
 
3. at der godkendes samlede drifts-udgiftsbevillinger på 6.977.000 kr. i 2021 specificeret på politikområder som vist i bilag nr. 4 (bevillinger til lov- & cirkulæreprogram mv.)
 
4. at de 6.977.000 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2021 (idet beløbet vil indgå som indtægt i de generelle tilskud).
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

1. De af udvalgene i bilag nr. 3 foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne godkendes.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
2. at budgetopfølgningen opgjort pr. 30. juni 2021 godkendes,
 
3. at der godkendes samlede drifts-udgiftsbevillinger på 6.977.000 kr. i 2021 specificeret på politikområder som vist i bilag nr. 4 (bevillinger til lov- & cirkulæreprogram mv.)
 
4. at de 6.977.000 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2021 (idet beløbet vil indgå som indtægt i de generelle tilskud).
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2021 for Viborg Kommune opgjort pr. 30. juni 2021.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskabsresultat og budgettet er vist i forhold til både det oprindelige og det korrigerede budget, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget (som er det budget, de budgetansvarlige forventes at overholde).
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for evt. omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra tidligere år).
 
Tabel 1 herunder viser det overordnede resultat af budgetopfølgningen. I bilag nr. 1 til sagen er vist en lidt mere detaljeret opstilling (på driften på politikområde-niveau), men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i nedenstående tabel 1.
 
I bilag nr. 2 er de væsentligste hovedposter i resultatopgørelsen kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.
 
Som bilag nr. 3 er vedlagt oversigt over ansøgte omplaceringer af budgetbeløb mellem politikområder. Formelt set er der tale om bevillinger til de enkelte politikområder, men da de totalt set giver 0 kr., kan Økonomi- og Erhvervsudvalget godkende disse på byrådets vegne.
 
I bilag nr. 4 er specificeret de bevillinger, der søges i sagen (til lov- og cirkulæreprogrammet).
 
Corona-udgifter
Der er til budgetopfølgningen ikke indhentet specifikke oplysninger om forventede udgifter og indtægter i forbindelse med Corona-situationen. Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL indgået aftale om kommunernes kompensation for Corona-udgifter i 2021 og Viborg Kommunes forholdsmæssige andel udgør ca. 15 mio. kr. Til den sidste budgetopfølgning (pr. 30. sept. 2021) vil direktionen indhente oplysninger om de væsentligste områder, der forventes at komme merudgifter på og komme med forslag til, at der gives tillægsbevillinger til disse områder. Der er ikke i det nuværende budget indregnet merudgifter til Corona.
 
 
Tabel 1, resultatopgørelse 2021
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg. / merindt.
 
Note nr.
 
 
  Oprindeligt
 
 
  Korrigeret
 
  30. juni
I forhold til opr. budget (kol. 1)
I forhold til korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
 
1
2
3
4
5
6
 
Skatter og generelle tilskud
-6.459
-6.459
-6.433
26
26
-10
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Driftsudgifter:
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
4.491
4.557
4.557
66
0
64
2
Overførselsudgifter
1.696
1.693
1.628
-68
-65
-47
3
Driftsudgifter i alt
6.187
6.251
6.185
-1
-65
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renter
6
6
6
0
0
0
 
Resultat før anlæg og
afdrag mv.
-266
-202
-241
24
-39
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
234
252
194
-40
-59
-2
4
Anlæg, jordforsyning
5
-7
-91
-95
-83
-39
5
Anlæg, ældreboliger
0
0
0
0
0
0
 
Alment boligbyggeri
12
23
10
-2
-13
0
6
Nettoafdrag på gæld
56
56
55
-1
-1
0
7
 
 
 
 
 
 
 
 
Samlet likviditetsvirkn. af
det skattefinans. område
40
121
-74
-114
-195
-34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsyningsområdet
-4
-1
-10
-7
-9
-3
8
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansforskydninger
-13
-4
-11
2
-7
0
9
Samlet likviditetsvirkning
(plus = kasseforbrug)
24
117
-95
-119
-212
-37
 
 
 
 
Indtægter fra skatter og generelle tilskud
Indtægter fra skatter og tilskud under et forventes at give en mindreindtægt på ca. 26 mio. kr. i forhold til budgettet.
 
Afvigelsen på tilskud og udligning består af en mindreindtægt på 54 mio. kr. vedrørende forventet midtvejsregulering af bloktilskuddet på overførselsområdet på 40 mio. kr. og forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 med 14 mio. kr.
 
Det skal ses i sammenhæng med politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet under Beskæftigelsesudvalget, hvor der forventes et mindreforbrug på 65 mio. kr.
Herudover forventes der under tilskud og udligning merindtægter på 28 mio. kr. vedrørende forventet midtvejsregulering af bloktilskuddet vedrørende Covid-19 og PL-regulering på i alt 19 mio. kr. samt vedrørende finanslovspuljer på 9 mio. kr.
 
 
Serviceudgifter
I forhold til Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” forventes der balance i forhold til det korrigerede budget. I budgettet er indeholdt en budgetbuffer på 15 mio. kr. Når budgettet inkl. bufferen forventes at balancere med det forventede forbrug, er bufferen således brugt. 
 
 
For de udgifter, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme (ministeriets definition), forventes der med det indarbejdede regnskabsresultat en merudgift på ca. 41 mio. kr. i forhold til rammen.
 
 
Overførselsudgifter
Samlet forventes der en mindreudgift på ca. 65 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører de permanente forsørgelsesydelser.
 
 
Anlæg
Der forventes følgende mindreudgifter (netto) i forhold til det korrigerede budget:
 
Tabel 2, forventede afvigelser på anlæg
Skattefinansieret
   59 mio. kr.
Ældreboliger
     0 mio. kr.
Jordforsyning
   83 mio. kr.
Forsyning
     2 mio. kr.
I alt, netto
144 mio. kr.
 
For anlæg under de skattefinansierede områder forventes der et mindreforbrug på netto ca. 40 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
Der gøres opmærksom på, at der siden den sidste budgetopfølgning (31. marts) er flyttet budgetbeløb på 51 mio. kr. fra 2021 til 2022 vedr. ny Overlund Skole, lige som byrådet den 22. juni 2021, sag nr. 28 besluttede at fremrykke anlægsarbejder på ca. 20 mio. kr. til 2021.
 
Forsyning
Drift: Der forventes netto merindtægt på ca. 7 mio. kr.
Anlæg: Forventet mindreudgift på ca. 2 mio. kr.
 
 
Likviditet
Hvor der i det oprindelige budget er indregnet et forbrug af kassebeholdningen på ca. 24 mio. kr., vil der ud fra det forventede regnskabsresultat blive tale om en kasseforøgelse på 95 mio. kr. eller en forbedring på ca. 119 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret.
 
 
Ved årets start var den gennemsnitlige likviditet målt dag for dag gennem det seneste år på ca. 480 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet i 2021 forventes at være stigende til ca. 700 mio.
 
Byrådets økonomiske målsætninger
Det forventede overskud før anlæg og afdrag mv. (resultat af ordinær drift) på ca. 241 mio. kr. er tæt på byrådets målsætning om minimum 250 mio. kr.
 
Det forventede anlægsniveau (skattefinansieret) på 194 mio. kr. ligger under byrådets målsætning om minimum 225 mio. kr. Der gøres dog opmærksom på, at der er tale om nettotal og at budgettet for 2021 indeholder en række indtægtsbeløb fra ejendomshandler og tilskud, som trækker ned i nettotallet.
 
Den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 12 mdr. vurderes som nævnt ovenfor at være stigende i forhold til det, regnskabet viste i 2020 (480 mio. kr.). For den gennemsnitlige likviditet er målsætningen på minimum 200 mio. kr. med udgangen af året, og målsætningen forventes dermed overholdt.
 
 
Bevillingsansøgninger:
Der er i sagen medtaget bevillingsansøgninger til de punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for 2022, som får virkning allerede i 2021. Den samlede nettoudgift hertil udgør ca. 7 mio. kr.
 
En specifikation af bevillingerne på politikområdeniveau kan ses af bilag nr. 4.
 
Indstillinger fra udvalgene:
Alle udvalg indstiller de foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse samt resultatet af deres respektive budgetopfølgninger til byrådets godkendelse.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Intet
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 17/5493

Resume

På baggrund af beslutninger truffet i bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S) anmodes ejerkommunerne om at vedtage opløsning af interessentskabet snarest muligt og inden udgangen af september 2021.
 
I forbindelse med opløsningen af selskabet er der i juni 2021 udloddet rest provenu på 502 mio. kr. til ejerkommunerne. Byrådet skal i sagen tage stilling til, hvordan Viborg Kommunes andel på 33,7 mio. kr. skal håndteres i henhold til gældende modregnings- og deponeringsregler i forbindelse med udlodninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune godkender en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår i sagsfremstillingen,
 
2. at Viborg Kommune vælger alternativ 2 med deponering i 2021 af 80 pct. af rest provenuet på 33,7 mio. kr. svarende til 26.960.000 kr. og modregning i bloktilskud i 2022 på 20 pct. af rest provenuet svarende til 6.740.000 kr.,
 
3. at der gives en indtægtsanlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2021 til finansforskydninger på 57.269.000 kr.,
 
4. at der gives en driftsudgiftsbevilling til bevillingen ”renter” i 2021 på 23.569.000 kr.,
 
5. at der gives en udgiftsanlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2021 til finansforskydninger til deponering af de 80 pct. svarende til 26.960.000 kr.,
 
6. at modregningen af de 20 pct. i bloktilskuddet i 2022 svarende til 6.740.000 kr. indarbejdes i budgetlægningen for 2022-2025, og
 
7. at frigivelse af deponeringen svarende til 2.696.000 kr. pr. år ligeledes indarbejdes i budgetlægningen for 2022-2025

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune godkender en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår i sagsfremstillingen,
 
2. at Viborg Kommune vælger alternativ 2 med deponering i 2021 af 80 pct. af rest provenuet på 33,7 mio. kr. svarende til 26.960.000 kr. og modregning i bloktilskud i 2022 på 20 pct. af rest provenuet svarende til 6.740.000 kr.,
 
3. at der gives en indtægtsanlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2021 til finansforskydninger på 57.269.000 kr.,
 
4. at der gives en driftsudgiftsbevilling til bevillingen ”renter” i 2021 på 23.569.000 kr.,
 
5. at der gives en udgiftsanlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2021 til finansforskydninger til deponering af de 80 pct. svarende til 26.960.000 kr.,
 
6. at modregningen af de 20 pct. i bloktilskuddet i 2022 svarende til 6.740.000 kr. indarbejdes i budgetlægningen for 2022-2025, og
 
7. at frigivelse af deponeringen svarende til 2.696.000 kr. pr. år ligeledes indarbejdes i budgetlægningen for 2022-2025.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

1. Opløsning af selskabet

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter ”Selskabet”) har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.
 
Baggrund
Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebar at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.
I 2017 solgte Selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte Selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.
 
Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021. I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.
 
Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:
I 2018 udloddede Selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne (Viborg Kommune 67 mio. kr.)
I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne (Viborg Kommune 94 mio. kr.)
I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommuner (Viborg Kommune 34 mio. kr.).
 
Der er i bilag nr. 1 vist en oversigt over Viborg Kommunes samlede provenu samt den årlige påvirkning af kommunens likviditet i perioden 2018-2031.
 
En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.
 
Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.
 
Videre proces for afvikling
Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.
 
Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).
Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.
 
Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse. I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.
Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.
 
Vilkår for opløsningen
Selskabets styrelsessorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021. Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021. Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator. Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.
Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag nr. 1 til vedtægterne).
 
Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).
 
Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelserne, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene herfor.
 
Der er i bilag nr. 2 vedlagt en kort beskrivelse af Selskabets historie og i bilag nr. 3 er vedlagt
Selskabets vedtægter med bilag nr. 1 (oversigt over hæftelse/ejerandel).
 

2. Udlodningen i juni 2021 i forbindelse med opløsningen af Selskabet

Udbetalingen af Viborg Kommunes andel af provenuet på 33,7 mio. kr. er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning og udligningsloven. Reglerne er nærmere beskrevet i notat fra KL af 6. maj 2021, som er vedlagt som bilag nr. 4. 
 
Det betyder grundlæggende, at en kommune, der modtager et ”nettoprovenu” ved udlodning, enten skal betale 60 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning i bloktilskud) eller betale 20 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning i bloktilskud) og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse af 1/10 af deponeringen årligt.
 
I henhold til gældende regler bogføres udlodningen således, at værdien af Viborg Kommunes andel af Selskabets egenkapital på 57,3 mio. kr. jf. balancen ultimo 2020 i kommunens årsregnskab 2020 nulstilles. Denne værdi er efter gældende praksis beregnet ud fra Selskabets egenkapital i årsregnskabet for 2019. Forskellen mellem den bogførte værdi på 57,3 mio. kr. og udlodningen på 33,7 udgør 23,6 mio. kr. og bogføres som kurstab under rentebevillingen.

3. Opfølgning på udlodningen i 2019

Byrådet godkendte jf. link til sag nr. 28 på byrådets møde den 26. juni 2019 håndteringen af udbetalingen af udlodningen i 2019 på 94 mio. kr.
 
Som det fremgår af denne sag, så mangler der afklaring af opgørelse af indskudskapital som kan holdes udenfor modregning. Der er på nuværende tidspunkt ingen afklaring heraf.
Det betyder, at Viborg Kommune fortsat har deponeret de 80% svarende til 75 mio. kr., og at der fortsat ikke er sket modregning i kommunens bloktilskud svarende til de 19 mio. kr.
Det er derfor endnu uklart, hvornår der sker modregning og hvor meget beløbet kommer til at udgøre og dermed også størrelsen af en forventet korrektion af deponeringen i nedadgående retning.
 

Alternativer

Der er følgende 2 alternativer for Viborg Kommune:
 
Alternativ 1:
Viborg Kommune beholder de 40 pct. svarende til 13.480.000 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2021. De resterende 60 pct. svarende til 20.220.000 kr. afregnes til staten via bloktilskuddet i 2022.
 
Alternativ 2:
Viborg kommune beholder de 80 pct. svarende til 26.960.000 kr., som deponeres i 2021 med efterfølgende frigivelse af 1/10 svarende til 2.696.000 kr. i hvert af årene 2022-2031. De resterende 20 pct. svarende til 6.740.000 kr. afregnes til staten via bloktilskuddet i 2022.
 
Forvaltningen anbefaler alternativ 2, der set over 10 år giver et merprovenu til Viborg Kommune på 13.480.000 kr. (26.960.000 – 13.480.000).
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/56987

Resume

Sagen vedrører udbud af byggeriet af ny svømmehal, som placeres ved Viborg Idrætshøjskole på Vinkelvej i Viborg. I sagen foreslås, at projektet udbydes i totalentreprise.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om det indstilles til byrådet at projektet vedrørende ny svømmehal placeret ved Viborg Idrætshøjskole, udbydes i totalentreprise. 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at projektet vedrørende ny svømmehal placeret ved Viborg Idrætshøjskole, udbydes i totalentreprise.
 
 
Torsten Nielsen og Peter Juhl stemmer imod, at udbuddet finder sted nu, da der ikke foreligger en konkret plan for Viborg Svømmeklubs medfinansiering.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Den Konservative Folkepartis byrådsgruppe og Flemming Gundersen stemmer imod, at udbuddet finder sted nu, da der ikke foreligger en konkret plan for Viborg Svømmeklubs medfinansiering.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Sagen blev behandlet på byrådets møde i november 2020 (link til sag nr. 9 i byrådet 18. november 2020) og godkendte her beslutningsgrundlaget for realisering af byggeri og drift af ny svømmehal, som placeres ved Viborg Idrætshøjskole.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Sagen vedrører udbudsform for ny svømmehal.
 
Projektet blev udformet og prissat i juli/august 2020. Realiseringen er blevet forsinket, blandt andet på baggrund af placerings- og planlægningsmæssige forhold og afklaring af egenfinansiering med svømmeklubben.
 
I henhold til Viborg Kommunes udbudspolitik, skal alle projekter som udgangspunkt udbydes i offentlig licitation i fagentrepriser.
 
Af hensyn til tidsforløbet og byggeriets kompleksitet, herunder at skabe den størst mulige fleksibilitet omkring valg af tekniske løsninger, er det forvaltningens vurdering, at et udbud i totalentreprise i den givne situation vil være mest hensigtsmæssig.
 
Opførelse af svømmehaller er et meget teknisk/komplekst byggeri. En af hovedudfordringer og den største ”fjende” ved ethvert byggeri, er at holde vandet ude. I en svømmehal skal man både holde vandet inde og ude, hvilket normalt giver store tekniske udfordringer. Erfaring og faglitteratur peger på, at det især ved komplekse og utraditionelle bygninger vil være en fordel at benytte sig af totalentreprise. Herved opnås en entydig juridisk ansvarsfordeling, således det til enhver tid er entreprenøren, der bærer ansvaret ved byggeriet.
Et godt eksempel på en vellykket totalentreprise, er bygningen af Game Streetmekka Viborg, som netop var et noget utraditionelt projekt. Her pegede de medvirkende fonde (bl.a. Lokale- og Anlægsfonden og Realdania) på, at det i høj grad var udbudsformen, der var medvirkende til, at projektet overholdt både tidsplan og budget.
 
Da projektets størrelse gør, at både rådgivnings- og anlægsopgaven skal udbydes
som EU-udbud, giver totalentreprise yderligere en tidsmæssig fordel, idet der kun er en udbudsrunde, hvorved der kan spares en del tid i planlægningsfasen.
 
Projektet egner sig glimrende til totalentreprise, da bygningen med hjælp af eksterne lokale
konsulenter på forhånd er fastlagt geometrisk og materialemæssigt, ligesom bygningens statik
og størrelse af ventilation og vandbehandlingsanlæg er eftervist. På den baggrund er mange af
de uhensigtsmæssigheder, som er ulemperne ved udbud i totalentreprise, elimineret.
 

Alternativer

Udbud i fagentreprise.
 

Tidsperspektiv

Projektet realiseres, således at ny svømmehal er klar til ibrugtagning ultimo 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/8226

Resume

Viborg Kommune ønsker at udlægge et område til erhvervsformål og område til butikker med særligt pladskrævende varegrupper ved Kirkebækvej/Vestre Ringvej. Herudover har en potentiel køber vist interesse i at købe en del af arealet. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt. Der har været afholdt to idéfaser. Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring. Sagen lægger samtidig op til, at en del af ejendommen udbydes.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget,
 
3. at der ikke afholdes borgermøde, og
 
4. at del af matr.nr. 485l og del af 486a, Viborg Markjorder, udbydes til salg på standardvilkår og betinget af en lokalplans vedtagelse.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget,
 
3. at der ikke afholdes borgermøde, og
 
4. at del af matr.nr. 485l og del af 486a, Viborg Markjorder, udbydes til salg på standardvilkår og betinget af en lokalplans vedtagelse.
 
5. at Viborg Kommune har til hensigt at erhverve et tilsvarende areal i kommunen til udlægning som grønt område
 
6. at forbedringer af den eksisterende støjvold undersøges.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 16. juni 2021 (link til sag nr. 38 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2021) at igangsætte en fornyet idéfase for et nyt erhvervs- og butiksområde ved Kirkebækvej/Vestre Ringvej, da der under første idéfase var indsendt en ansøgning om at udlægge et yderligere areal i kommuneplanen.
 

Inddragelse og høring

Idéfase
Da planforslaget medfører en ændring af den udlagte anvendelse og detailhandelsstrukturen, har der været indkaldt idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet.
 
Der har været afholdt idéfase i perioden den 27. februar til den 15. juni 2020 med henblik på at indkalde idéer og forslag til indholdet af den videre planlægning. Til idéfasen blev der udarbejdet et idéoplæg (bilag nr. 1). Der blev holdt borgermøde den 5. marts 2020, hvor der deltog ca. 10 borgere. Debatten på borgermødet drejede sig om den eksisterende og fremtidige trafikafvikling og støjpåvirkning som følge af en ændret anvendelse. Der er kommet 18 høringssvar, som fremgår af bilag nr. 3. Et af høringssvarene var en konkret ansøgning om, at yderligere en del af kommuneplanramme VIBNV.R1.02_T4 ændres til erhvervsformål.
 
Der har været afholdt fornyet idéfase i perioden den 24. juni til den 29. juli 2021 med henblik på at indkalde idéer og forslag til indholdet af den videre planlægning. Til idéfasen blev der udarbejdet et idéoplæg (bilag nr. 2). Der blev ikke afholdt borgermøde. Der er kommet fem høringssvar, som fremgår af bilag nr. 3.
 
Samlet er der kommet 23 høringssvar, som handler om:
 1. Ændring til erhvervsområde
 2. Indretning af område
 3. Udvidelse af område til erhvervsformål
 4. Placering ift. evt. ny motorvej
 5. Trafikafvikling
 6. Støjpåvirkning
 7. Grundvand
 
Forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse er i bilag nr. 4.
 
Flere af høringssvarene peger på, at områdets anvendelse bør fastholdes til rekreativt formål, og at en ændring til erhvervs- og butiksformål vil øge trafikken i nærområdet. Flere af høringssvarene vil indgå i arbejdet med lokalplanlægningen.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold
Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 61 for en luftbåren 60 kV ledning mellem Loldrup og Margrethelund. Området er desuden delvist omfattet af lokalplan nr. 147B og tillæg nr. 1 hertil for et erhvervsområde. Delområde III ligger indenfor området, og her er alene mulighed for rekreative formål samt tekniske anlæg. Den videre realisering af området til erhvervsformål og butiksområde til særligt pladskrævende varegrupper forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan.
 
Området er udlagt til rekreativt formål i form af grønne arealer i VIBNV.R1.02_T4 i Kommuneplan 2017-2029. Kommuneplanen giver ikke mulighed for erhvervsformål eller butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Ændringen forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen.
 
Forvaltningen har udarbejdet udkast til forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag nr. 5.
 
Forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2029
Tillægget medfører, at der udlægges et nyt rammeområde til erhvervsformål samtidig med at rammeområdet til rekreativt formål indskrænkes. Det betyder, at der indenfor rammeområdet kan planlægges for erhverv. Tillægget medfører desuden en ændring i udpegningen for detailhandel (retningslinje 2). Det betyder, at der kan planlægges for butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Med tillægget udvides et eksisterende område til butikker med særligt pladskrævende varegrupper, som er ændret i forbindelse med forslag til tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017-2029. Den endelige vedtagelse af tillæg nr. 60 forudsætter en endelig vedtagelse af tillæg nr. 68.
 
Der fastlægges en særbestemmelse om, at det i forbindelse med lokalplanlægning skal sikres, at der stilles krav til klimatilpasningstiltag, og at risiko for oversvømmelse tænkes ind i disponeringen af området. Dette begrundes med, at området ikke tidligere har været optaget i kommuneplanen og dermed ikke i spildevandsplanen, hvorfor kloakering vil skabe kapacitetsproblemer i nedstrøms kloaksystemer, fordi den planlagte anvendelse typisk vil medføre store befæstede arealer, og fordi området ligger tæt på et af klimatilpasningsplanens risikoområder.
Ledninger
I området findes en luftbåren 60 kV ledning og en nedgravet gasledning. Ledningstracéerne er
stort set sammenfaldende. Ledningerne indebærer, at der ikke må placeres bebyggelse,
beplantning mv indenfor en respektafstand fra ledningerne. Ledningsejere har udtalt, at de har interesse i at flytte ledningerne til et andet tracé, som ikke vil begrænse en fremtidig
udnyttelse af området.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der har været afholdt borgermøde under første idéfase.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.
 
Udbud og salg
Kommunen har modtaget en henvendelse vedrørende evt. køb af matr.nr. 485l og del af 486a, Viborg Markjorder, som nærværende forslag til tillæg til nr. 60 til Kommuneplan 2017-2029 omhandler. Forvaltningen foreslår derfor, at arealet udbydes til salg umiddelbart efter byrådets behandling, hvis nærværende forslag til tillæg til kommuneplanen vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger. Udbuddet vil i så fald ske på kommunens standardvilkår uden fastsættelse af mindstepris. Derudover vil et eventuelt salg blive betinget af Kommuneplanens og en lokalplans vedtagelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget videresender planforslaget til byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 8 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra medio september 2021 til medio november 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk primo 2022 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes udgifter for Viborg Kommune for så vidt angår byggemodning, herunder etablering af fordelingsvej, flytning af ledninger, museets forundersøgelser mv.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da der er tale om en større ændring af kommuneplanen. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
Bilag

Sagsid.: 17/47721

Resume

På foranledning af KL har Indenrigs- og Boligministeriet den 14. juni 2021 afgivet et notat om kommunernes mulighed for at yde bistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der oplever chikane, trusler mv. som følge af deres kommunale hverv. I den forbindelse skal byrådet tage stilling til, om der i de nævnte situationer fremover skal ydes bistand til byrådsmedlemmerne i Viborg Kommune til at foretage politianmeldelse samt yde godtgørelse til psykologbistand.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forvaltningen yder sekretariatsmæssig bistand til politianmeldelse og opfølgning herpå samt udgiftsgodtgørelse til psykologhjælp til byrådsmedlemmer, når behovet for bistanden og godtgørelse er forårsaget af det enkelte medlems varetagelse af hvervet jf. bilag nr. 1, og
 
2. at udøvelsen af skønnet over, om betingelserne for at yde godtgørelsen er opfyldt, i de konkrete tilfælde overlades til forvaltningen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forvaltningen yder sekretariatsmæssig bistand til politianmeldelse og opfølgning herpå samt udgiftsgodtgørelse til psykologhjælp til byrådsmedlemmer, når behovet for bistanden og godtgørelse er forårsaget af det enkelte medlems varetagelse af hvervet jf. bilag nr. 1, og
 
2. at udøvelsen af skønnet over, om betingelserne for at yde godtgørelsen er opfyldt, i de konkrete tilfælde overlades til forvaltningen.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har tidligere på møde den 21. marts 2018 (sag nr. 24) truffet beslutning om rammerne for forvaltningens mere generelle bistand til de enkelte byrådsmedlemmer. Den tidligere beslutning omfatter ikke bistand fra forvaltningen til at foretage politianmeldelse samt udgiftsgodtgørelse til psykologhjælp.

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

På baggrund af en henvendelse fra KL har Indenrigs- og Boligministeriet udarbejdet et notat om kommunernes muligheder for dels at give administrativ bistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der oplever chikane, trusler mv. og ønsker at indgive politianmeldelse, dels at yde støtte til, at kommunalbestyrelsesmedlemmer efter behov kan få psykologbistand efter sådanne oplevelser jf. bilag nr. 1.
 
KL har fremsendt ministeriets notat sammen med et følgebrev jf. bilag nr. 2. Af følgebrevet fremgår bl.a.:
 
”Ordentlige arbejdsvilkår for vores folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer er fundamentalt for at sikre, at vi fortsat kan have et repræsentativt og aktivt kommunalt demokrati.
 
Chikane, trusler, vold og hærværk mod vores folkevalgte er ødelæggende for det.
KL har derfor henvendt sig til indenrigs- og boligministeren for at få klare rammer for, hvordan kommunerne kan hjælpe kommunalbestyrelsesmedlemmer, som oplever chikane, trusler mv. som følge af deres kommunale hverv.
 
Efter dialog med KL har ministeriet nu offentliggjort et notat, der fastslår, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunen kan hjælpe med at indgive politianmeldelse, og når der konkret er behov herfor yde udgiftsgodtgørelse til psykologbistand. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte de nærmere betingelser, og kan overlade det til forvaltningen at vurdere, om betingelserne er opfyldt i de konkrete tilfælde.”
Af notatet fremgår nærmere, at det afgørende kriterium for, at en kommunalbestyrelse efter styrelsesloven kan beslutte, at udgiftsgodtgørelse eller anden støtte skal stilles til rådighed for kommunalbestyrelsesmedlemmer, er, om støtten har en nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, som medlemmet varetager i sin egenskab af kommunalbestyrelsesmedlem.
Det vil herved bl.a. tillægges vægt, om der foreligger en tidsmæssig forbindelse mellem chikanen, truslen mv. og kommunalbestyrelsesmedlemmets ønske om at blive bistået af den kommunale forvaltning med henblik på at indgive politianmeldelse eller tage kontakt til politiet i øvrigt herom.
 
Af notatet fremgår dog også, at det er ministeriets opfattelse, at en kommunalbestyrelse ikke generelt kan yde bistand, herunder stille en psykologordning til rådighed for kommunalbestyrelsesmedlemmerne, der dækker kommunalbestyrelsesmedlemmernes behov, som ikke er forårsaget af varetagelsen af hvervet.
 
Det er frivilligt, om kommunalbestyrelsen vil stille den angivne støtte til bistand til politianmeldelse og opfølgning herpå og udgiftsgodtgørelse til psykologhjælp til rådighed for kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/27152

Resume

Byrådet har foretaget udpegning af repræsentanter for Viborg Kommune til en lang række råd, nævn, bestyrelser mv. På baggrund af en forudgående drøftelse mellem gruppeformændene skal byrådet tage stilling til et forslag om forskellige ændringer i kommunens fremtidige repræsentation efter den 1. januar 2022.
 

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
 1. at Viborg Kommunes nuværende repræsentation i forskellige råd, nævn og bestyrelser mv. ændres i overensstemmelse med forslaget i sagsfremstillingen.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommunes nuværende repræsentation i forskellige råd, nævn og bestyrelser mv. ændres i overensstemmelse med forslaget i sagsfremstillingen.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Spørgsmålet om eventuelle ændringer i den kommunale repræsentation i organer er senest behandlet på byrådsmøde den 30. august 2017 (sag nr. 6), hvor byrådet besluttede, at der ikke skulle foretages ændringer i den fremtidige repræsentation i eksterne organer.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Byrådet er ifølge lovgivningen forpligtet til at udpege eller indstille medlemmer til en række forskellige organer (råd, nævn, bestyrelser mv.). Herudover har byrådet af forskellige årsager været repræsenteret i en række yderligere organer. Senest er hovedparten af udpegningerne foretaget i forbindelse med byrådets konstituerende møde den 13. december 2017 (hele dagsordenen).
 
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt, der indeholder en fortegnelse over de organer, hvor Byrådet har foretaget udpegning af repræsentanter. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i de udpegninger, som blev foretaget af byrådet på det konstituerende møde den 13. december 2017. I oversigten er der samtidigt indarbejdet efterfølgende ændringer, herunder oprettelse eller nedlæggelse af organer.
 
Det bemærkes, at der alene er medtaget mere formaliserede organer omfattet af dagsordenen fra det konstituerende møde (dvs. organer nedsat i henhold til lov, vedtægt eller tilsvarende grundlag), mens mere uformelle dialogfora, netværk mv. ikke er medtaget.
 
I oversigten er ved afkrydsning markeret, om der er tale om et organ, som Byrådet i henhold til lovgivningen skal foretage udpegning/indstilling til, eller om der er tale om et organ, hvor Byrådet kan foretage udpegning, og hvor byrådet hidtil har besluttet at der skulle være kommunal repræsentation.
 
For overskuelighedens skyld er de stående udvalg medtaget som organer, hvortil Byrådet ”skal”, foretage udpegning til, da der i henhold til styrelsesloven skal nedsættes et økonomiudvalg og et eller flere stående udvalg, og da udvalgsstrukturen er fastsat i den gældende styrelsesvedtægt.
 
Det bemærkes, at i det omfang byrådet træffer beslutning om ændringer i Viborg Kommunes fremtidige repræsentation vil dette indebære, at nogle organer vil skulle ændre deres vedtægter med henblik på, at vedtægten bringes i overensstemmelse med en beslutning om ændring
 
På baggrund af forudgående drøftelser mellem gruppeformændene for alle byrådets partier følger nedenfor forslag til ændringer i Viborg Kommunes nuværende repræsentation i nærmere angivne eksterne organer. Det bemærkes at nummereringen henviser til den som bilag nr. 1 vedhæftede oversigt.
 
Nr.
Råd/nævn/bestyrelse mv.
Aktuel kommunal repræsentation
Forslag til ændring
32
Vejsynsudvalget
Der er udpeget 3 byrådsmedlemmer
Udvalget nedlægges og opgaven henlægges til forvaltningen
53
Bestyrelsen for Energimuseet
Der er udpeget 1 medlem, som skal være  byrådsmedlem
Fortsat udpegning af 1 medlem, men ikke krav om at det skal være byrådsmedlem
54
Bestyrelsen for Mønsted Kalkgruber
Der er udpeget 2 medlemmer, som skal være  byrådsmedlemmer
Fortsat udpegning af 2 medlem, men fremover kun krav om at ét af de to medlemmer skal være byrådsmedlem
55
Bestyrelsen for Kulturprinsen
Der er udpeget 3 medlemmer, hvoraf 2 skal være byrådsmedlemmer
Fremover kun udpegning af 2 medlemmer og uden at der er krav om, at de skal være byrådsmedlemmer
57
Bestyrelsen for Uhre Motorsportscenter
Der er udpeget 1 medlem
Byrådet udpeger ikke til bestyrelsen
58
Generalforsamling i Uhre Motorsportscenter
Der er udpeget 2 medlemmer
Byrådet udpeger ikke til  generalforsamlingen
60
Bestyrelsen for Viborg Ungdomsskole
Der er udpeget 2 medlemmer
Byrådet udpeger ikke til bestyrelsen
68
Bestyrelsen for Sind Klubben Fristedet
Der er udpeget 2 medlemmer, hvoraf 1 skal være byrådsmedlem
Byrådet udpeger ikke til bestyrelsen
69
Bestyrelsen for Viborg Krisecenter
Der er udpeget 1 medlem
Byrådet udpeger ikke til bestyrelsen
78
Repræsentantskabet for Nørgaards Højskole
Der er udpeget 1 medlem
Byrådet udpeger ikke til repræsentantskabet
79
Bestyrelsen for Ungbo
Der er udpeget 1 medlem
Byrådet udpeger ikke til bestyrelse
 
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/5077

Resume

Byrådet skal tage stilling til en henvendelse fra Energi Viborg A/S´ bestyrelse vedr. Viborg Kommunes godkendelse af revisorskift i selskabet. Godkendelsen skal i givet fald ske på en ekstraordinær generalforsamling.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet bemyndiger borgmesteren til på en ekstraordinær generalforsamling i Energi Viborg A/S at godkende at revisionsfirmaet Beierholm vælges som selskabets revisor frem til og med revisionen af årsrapporten 2023.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet bemyndiger borgmesteren til på en ekstraordinær generalforsamling i Energi Viborg A/S at godkende at revisionsfirmaet Beierholm vælges som selskabets revisor frem til og med revisionen af årsrapporten 2023.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Revisionsfirmaet PWC er tidligere valgt som revisor for Energi Viborg-koncernen i forbindelse med ordinær generalforsamling.
 
Ifølge selskabsloven skal valg af revisor foretages på en generalforsamling.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Energi Viborg A/S har fremsendt kopi af referat fra bestyrelsesmøde i Energi Viborg A/S fra den 17. august 2021 (bilag nr. 1). Af referatet fremgår nærmere om baggrunden for ønsket om skift af revisor:
 
”Ved den ordinære generalforsamling blev PwC valgt som koncernens revisionsfirma for en
etårig periode på baggrund af bestyrelsens indstilling fra sag nr. 4 af 20. november 2020.
 
PwC Skive har pr. 1. juli 2021 valgt at indgå i samarbejde med Beierholm jf. vedlagte pressemeddelelser. Det betyder, at de revisorer, der hidtil har været tilknyttet samarbejdet med Energi Viborg fremover, repræsenterer Beierholm.
 
Vi har et særdeles konstruktivt samarbejde med Skivekontorets medarbejdere, der har særlige
kompetencer vedrørende forsyningsbranchen.
 
I den situation, koncernen er i lige nu med en igangværende salgsproces, vurderer direktionen, at det er vigtigt at samarbejde med revisorer, som kender Energi Viborg godt for at få den bedst mulige rådgivning. Beierholm har tilkendegivet, at de fastholder samme priser på revisionen, som tidligere aftalt med PwC, dog vil der komme stigninger, såfremt der frasælges yderligere selskaber pga. manglende synergi ved mødeafholdelse m.v.
Direktionen anbefaler, at bestyrelsen indstiller til en ekstraordinær generalforsamling, at Beierholm vælges som revisor for koncernen.
 
Revisor vælges for en given periode på generalforsamlingen. Det vurderes, at det vil være en
fordel, at koncernen først går i formelt udbud med revisorydelsen, når en evt. salgsproces er afsluttet. Direktionen forventer, at der senest efter udarbejdelsen af årsrapporter for 2022 igen
kan gennemføres et udbud af den lovpligtige revisionsydelse.
 
Det bemærkes i den sammenhæng, at vi fortsat har PwC tilknyttet som salgsrådgiver i den
igangværende proces angående elforsyningen, og at PwC i denne sammenhæng uproblematisk
kan arbejde sammen med Beierholm.”
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/25208

Resume

I forbindelse med byrådets indledende behandlinger af spørgsmålet om eventuelt salg af Energi Viborg A/S´ datterselskaber indenfor el-området indgik også spørgsmålet om eventuelt at placere Revas som en del af Energi-Viborg-koncernen. Byrådet skal tage stilling til, om forvaltningen skal iværksætte en undersøgelse af fordele og ulemper ved at placere kommunens affaldsaktiviteter (Revas) som en del af Energi Viborg-koncernen.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der iværksættes en undersøgelse af fordele og ulemper, blandt andet under
hensyntagen til den i Folketinget vedtagne ”klimaplan for en grøn affaldssektor” samt ”National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020 – 2032”, ved at placere kommunens affaldsaktiviteter (Revas) som en del af Energi Viborg-koncernen, og
 
2. at undersøgelsen færdiggøres med henblik på, at denne forelægges til behandling på byrådsmødet i marts 2022.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der iværksættes en undersøgelse af fordele og ulemper, blandt andet under
hensyntagen til den i Folketinget vedtagne ”klimaplan for en grøn affaldssektor” samt ”National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020 – 2032”, ved at placere kommunens affaldsaktiviteter (Revas) som en del af Energi Viborg-koncernen, og
 
2. at undersøgelsen færdiggøres med henblik på, at denne forelægges til behandling på byrådsmødet i marts 2022.
 
 
Kai O. Andersen stemmer imod, da den nuværende organisation omkring REVAS fungerer fuldt tilfredsstillende.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe stemmer imod, da den nuværende organisation omkring REVAS fungerer fuldt tilfredsstillende.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med den politiske behandling af et salg af Energi Viborg A/S´ datterselskaber indenfor el-området (Elnet Midt A/S og Energi Viborg Strøm A/S) indgik også spørgsmålet om en undersøgelse af fordele og ulemper ved at placere kommunens affaldsaktiviteter (Revas) som en del af Energi Viborg-koncernen, jf. byrådsdagsordenerne fra den 7. oktober 2020 (sag nr. 29 – lukket sag) samt den 18. november 2020 (sag nr. 31 – lukket sag)
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Som beskrevet i de ovenfor nævnte dagsordener havde Energi Viborgs bestyrelse forud for den politiske behandling af spørgsmålet om igangsættelse af salgsproces vedr. el-virksomhederne fremhævet problemstillingen med tab af synergier i Energi Viborg-koncernen ved et eventuelt frasalg.
 
Energi Viborgs bestyrelse pegede samtidigt på affaldsområdet (Revas) som en mulighed for at skabe fornyet synergi, og opfordrede derfor i en henvendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget af 21. september 2020 til, at der blev foretaget analyser af mulige synergieffekter med det formål at vurdere, om en overgang af Revas til Energi Viborg kunne være til gavn for begge organisationers kunder.
 
Byrådet traf på møde den 7. oktober 2020 beslutning om, ”at der iværksættes en undersøgelse af fordele og ulemper, blandt andet under hensyntagen til den i Folketinget vedtagne ”klimaplan for en grønaffaldssektor”, ved at placere kommunens affaldsaktiviteter (REVAS) som en del af Energi Viborg-koncernen”.
 
Efterfølgende indstillede Økonomi- og Erhvervsudvalgets på møde den 11. november 2020 til byrådet, at den omhandlede undersøgelse ikke skulle iværksættes.
 
Da byrådet imidlertid på mødet den 18. november 2020 valgte at sende den samlede sag inkl. spørgsmålet om salg af elvirksomhederne retur til fornyet behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, forelægges sagen på ny med henblik på endelig stillingtagen til, om forvaltningen skal iværksætte undersøgelsen vedr. Revas´ fremtidige placering. I undersøgelsen foreslås det, at betragtningerne i Folketingets vedtagne ”klimaplan for en grøn affaldssektor” samt ”National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020 – 2032”, indgår ved at placere kommunens affaldsaktiviteter (Revas) som en del af Energi Viborg-koncernen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Undersøgelsen færdiggøres inden udgangen af februar 2022. Undersøgelsen vil på den baggrund kunne forelægges til politisk behandling afsluttende med byrådets møde i marts 2022. Byrådets behandling vil dermed forventeligt ske samtidigt med særskilt behandling af sag på samme møde om eventuel godkendelse af endelige tilbud fra interesserede købere af Energi Viborg-koncernens selskaber indenfor el-området (Elnet Midt A/S og Energi Viborg Strøm A/S)
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/15419

Resume

Der er udarbejdet en overordnet plan for gennemførelse af Borgermåling 2021 i forbindelse med opfølgning på målene i Sammenhængsmodellen. Denne undersøgelse vil således være den anden måling (år 2) efter baseline-undersøgelsen, der blev gennem ført i august-september 2019 og sidste års undersøgelse i september 2020 (år 1). Der lægges op til en godkendelse af den overordnede proces.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at borgermåling 2021 gennemføres som beskrevet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at borgermåling 2021 gennemføres som beskrevet.

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

For at fastlægge et udgangspunkt – en såkaldt baseline – for målene i Sammenhængsmodellen blev der i august og september 2019 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne i Viborg Kommune. Spørgeskemaet fastlagte baseline for de målsætninger i Sammenhængsmodellen, hvor der ikke på forhånd var et tilgængeligt datagrundlag.
 
Byrådet godkendte på mødet den 9. oktober 2019 (link til sag nr. 22 i byrådet den 9. oktober 2019) den fastlagte baseline og at borgermålingens resultater indgår i det videre arbejde i udvalgene og forvaltningen med indsatser der understøtter sammenhængsmodellens målsætninger.
 
Det er hensigten, at der hvert år gennemføres en opfølgende måling med de samme spørgsmål, så det er muligt at vurdere om man kommer nærmere de fastsatte mål.
 
I september 2020 blev der således gennemført borgermåling for ”år 1”, som efterfølgende blev behandlet i byrådet den 18. november 2020 ( link til sag nr. 20 i byrådet den 18. november 2020).
 
Rapporten for sidste års undersøgelse kan ses i bilag nr. 1 og den samlede spørgeramme fremgår af bilag nr. 2.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Spørgeskemaet vil i lighed med de sidste to år blive udsendt til cirka 4.000 tilfældigt udvalgte borgere i Viborg Kommune, som vil modtage en invitation via deres e-boks.
 
For at sikre, at der er sammenlignelighed over tid, så genanvendes spørgsmålene fra baseline-målingen og sidste års måling.
 
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Den overordnede tidsplan for borgerundersøgelsen 2021 vil se således ud:
 
7. september 2021: Udsendelse af invitationsbreve til deltagelse i borgerundersøgelsen
 
7.-23. september 2021: Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen
 
24. september – medio oktober 2021: Data- og rapportbearbejdning
 
3. november 2021: Behandling af resultater og år 2-måling af Sammenhængsmodellens mål i Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
10. november 2021: Behandling af resultater og år 2-måling af Sammenhængsmodellens mål i byrådet
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/25414

Resume

Viborg Kommune har givet økonomisk støtte til tre julefilm, ”Emma & Julemanden” (2015), ”Julemandens Datter” (2018) og ”Julemandens Datter 2” (2020). Alle tre er optaget i Viborg Kommune. Som opfølgning på den seneste ønsker produktionsselskabet Deluca Film at optage en ny film, ”Julemandens Datter 3”, som efter planen skal have premiere i 2022. Det forventes desuden at filmen, i lighed med forgængerne, vises på landsdækkende TV flere gange i årene efter den har gået i biograferne.
 
Deluca Film har derfor henvendt sig til Viborg Kommune med et tilbud om at lægge locations mv. til den sidste film i trilogien om Julemandens Datter: ”Julemandens Datter 3”, hvor historien denne gang indeholder en tidsrejse, som giver mulighed for at fremhæve personer, locations og/eller begivenheder fra Viborgs historie. Herudover vil de undersøge muligheden for at inddrage f.eks. animations- og AR/VR-miljøet og lokale virksomheder i arbejdet med filmen.
 
Alle optagelser af filmen foregår i Viborg Kommune, dog undtaget optagelser, som ikke kan gennemføres i Viborg Kommune, f.eks. pga. manglende sne og/eller bjerge, eller hvis optagelserne kræver særligt udstyrede filmstudier, som ikke findes i Viborg Kommune.
 
Det forventes at filmen i Danmark får et biografpublikum på 200.000 og ca. 1,3 mio. seere på TV og streamingtjenester.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune indgår i et projekt om en spillefilm (Julemandens Datter 3) med premiere i 2022,
 
2. at der gives en driftsudgiftsbevilling i 2021 til politikområdet ”Politisk organisation” til afholdelse af udgiften på 300.000 kr. til risikovillig udviklingsstøtte, finansieret af puljen til aktiviteter mv. i 2021 under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation” i 2021,
 
3. at der i budget 2022-2025 under politikområdet ”Politisk organisation” indarbejdes et budget på 1,7 mio. kr. til udbetaling af produktionsstøtten i 2022, finansieret af udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation” i 2022, og
 
4. at der herudover i budget 2022-2025 under politikområdet politisk organisation indarbejdes et budget på 300.000 kr. i 2022 til at skabe oplevelser for borgere og turister i forlængelse af filmen, finansieret af udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation” i 2022.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune indgår i et projekt om en spillefilm (Julemandens Datter 3) med premiere i 2022,
 
2. at der gives en driftsudgiftsbevilling i 2021 til politikområdet ”Politisk organisation” til afholdelse af udgiften på 300.000 kr. til risikovillig udviklingsstøtte, finansieret af puljen til aktiviteter mv. i 2021 under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation” i 2021,
 
3. at der i budget 2022-2025 under politikområdet ”Politisk organisation” indarbejdes et budget på 1,7 mio. kr. til udbetaling af produktionsstøtten i 2022, finansieret af udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation” i 2022, og
 
4. at der herudover i budget 2022-2025 under politikområdet politisk organisation indarbejdes et budget på 300.000 kr. i 2022 til at skabe oplevelser for borgere og turister i forlængelse af filmen, finansieret af udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation” i 2022.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

 
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod.
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

I 2015 havde spillefilmen ”Emma & Julemanden” premiere. Filmen var optaget i Viborg Kommune samt i Hjørring Kommune. Viborg Kommune støttede filmen med 500.000 kr. i risikovillig udviklingsstøtte (finansieret sammen med ViborgEgnens Handelsråd og Turistforeningen for Viborg og Omegn), samt 1 mio. kr. i produktionsstøtte. Filmen solgte ca. 200.000 billetter i biografen, og er senere blevet vist flere gange på TV2. Derudover er den udkommet på diverse streamingtjenester, samt på DVD og BluRay.
 
I november 2018 var der premiere på endnu en julefilm (”Julemandens Datter”), som også er optaget i Viborg Kommune. Den er støttet af Viborg Kommune med 2 mio. kr. Herudover bidrog Viborgegnens Handelsråd med yderligere aktiviteter til en værdi på mellem 100.000 og 200.000 kr. Filmen solgte 152.000 biografbilletter i Danmark, og er blevet vist flere gange på TV2. Derudover blev filmen solgt til Norge, hvor den også blev sat op i biograferne. Julemandens Datter er også udkommet på streamingtjenester, samt på DVD og BluRay.
 
I november 2020 var der premiere på ”Julemandens Datter 2”, der ligesom ovennævnte også er optaget i Viborg Kommune. Filmen blev støttet af Viborg Kommune med 2 mio. kr. På grund af Corona-restriktioner og nedlukning af biograferne fra medio december solgte denne film kun ca. 85.000 biografbilletter i Danmark. Filmen blev også solgt til Norge, hvor billetsalget også blev ramt af Corona-restriktioner. Den er endvidere udkommet på flere streamingtjenester samt på DVD og BluRay, hvor salget er højere end forventet.
 
Deluca Film har henvendt sig til Viborg Kommune med tilbud om at lægge locations mv. til den tredje film i serien om Julemandens Datter – ”Julemandens Datter 3” (foreløbig arbejdstitel) (se prospekt i bilag 1). Filmens handling udspiller sig igen i Viborg Kommune, og denne gang indeholder historien blandt andet en tidsrejse, som gør at der vil optræde karakterer skabt med udgangspunkt i virkelige, historiske ”berømtheder” fra Viborg og eksisterende locations fra det gamle, historiske Viborg. Dermed bliver Viborg Kommunes historie, som er en styrkeposition defineret i den fælles markedsføringsstrategi (bilag 2), eksponeret for et landsdækkende publikum.
 
Som i de tidligere film vil rollelisten blive besat af kendte danske skuespillere som f.eks. Martin Buch, Mia Lyhne, Ulf Pilgaard, Nikolai Kopernikus m.fl.
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

Viborg Kommune har i de senere år – sammen med Viborgegnens Handelsråd – arbejdet med at profilere Viborg som Danmarks hyggeligste juleby, blandt andet via det meget velbesøgte julemarked på Nytorv. De hidtidige julefilm har været med til at understøtte dette, og det er forvaltningens vurdering, at endnu en julefilm vil udbrede kendskabet til Viborg som juleby, og dermed udbygge denne opfattelse i hele landet.
 
I arbejdet med de tidligere julefilm har Deluca Film været meget begejstret for samarbejdet med Viborg Kommune og de øvrige samarbejdspartnere i kommunen. Derfor har de endnu en gang rettet henvendelse til Viborg Kommune, da de ønsker at producere en efterfølger til ”Julemandens Datter 2”, som skal have premiere i 2022.
  
Vi er Viborg udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet, og kan mærke en stor begejstring og stolthed hos deres medlemmer for endnu en gang at være med i et julefilmsprojekt, som skaber sammenhold og fællesskabsfølelse. Derfor vil Vi er Viborg også bakke op om endnu en julefilm, og i lighed med tidligere indgå i arbejdet med yderligere aktiviteter, såfremt Viborg Kommune bevilger penge til filmen.
 
I bilag nr. 1 findes prospektet på den nye film, som er den sidste film i trilogien om Julemandens datter. Heraf fremgår det, at Deluca Film ønsker en investering fra Viborg Kommune i ”Julemandens Datter 3” på 300.000 kr. i risikovillig udviklingsstøtte, samt yderligere 1,7 mio. kr. i produktionsstøtte, som dog kun skal udbetales, hvis filmen produceres. Endvidere foreslår forvaltningen at der afsættes 300.000 kr. til at sikre størst mulig markedsføringsmæssig effekt og skabe oplevelser for borgere og turister i forbindelse med filmen. Disse penge bruges naturligvis også kun, hvis filmen realiseres.
 
På baggrund af den første julefilm (Emma & Julemanden) blev der lavet en række analyser, som viste, at Viborg Kommunes engagement i filmen var en rigtig god investering, som har genereret en økonomisk effekt, som er minimum fire og helt op til 18 gange så stor som investeringen (afhængig af, hvordan eksponeringen af Viborg i filmen opgøres). Alene medieomtalen havde en værdi af godt 10 mio. kr., og gav god brandingeffekt over hele landet (se bilag 3).
 
Der er lavet tilsvarende analyser af filmene i serien om Julemandens Datter (se bilag 4 og 5), og begge film har givet gode resultater, både i form af direkte genereret omsætning i Viborg Kommune i forbindelse med optagelserne (ophold, fortæring, lokale lønninger, materialeindkøb, billeje m.m.), som ved ”Julemandens Datter” beløb sig til 2,8 mio. kr. og ved ”Julemandens Datter 2” var på 3,6 mio. kr., og indirekte værdiskabelse gennem eksponering i biograf, TV og digitale medier. Det har for de to nævnte film beløbet sig til 2,9 – 11,9 mio. kr. (afhængig af opgørelsesmetode) for ”Julemandens Datter” og 2,7 – 10 mio. kr. (afhængig af opgørelsesmetode) for ”Julemandens Datter 2”, som dog var påvirket af Corona-nedlukning.
Medieomtalen af de to film har en værdi af hhv. 7,8 mio. kr. og 7,3 mio. kr.
 
Deluca Film har overfor forvaltningen tilkendegivet, at de så vidt muligt vil placere en del af postproduktionen i Viborg, hvis der indgås aftale med Viborg Kommune – f.eks. animationerne til filmen. Det afhænger af virksomhedernes konkurrencedygtighed på både pris og kvalitet.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Filmen skal optages ultimo 2021 til primo 2022, og have premiere i efteråret 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Økonomien i projektet kan opdeles i tre delmængder:
 
 • En pulje på 300.000 kr., som er risikovillig udviklingsstøtte. Dvs. pengene skal betales til Deluca Film, uanset om filmen realiseres eller ej.
 • En pulje på 1,7 mio. kr., som er produktionsstøtte. Pengene skal kun udbetales såfremt filmen bliver produceret.
 • En pulje på 300.000 kr., som afsættes til at skabe oplevelser for borgere og gæster i Viborg Kommune. Det er f.eks. til udstilling af kulisser, rekvisitter mv, samt til markedsføring og premierearrangement. Disse penge bruges også kun, såfremt filmen realiseres.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/26040

Resume

Sagen vedrører principbeslutning om ekspropriation, hvorefter der kan indgås en aftale på ekspropriationslignende vilkår (skattefrit for sælger).

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer matr. 9ad, Tapdrup By, Tapdrup, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Forvaltningens bemærkninger

I sagen står der, at det er ”Energi Viborg” der ønsker at erhverve sig arealet. Det skal retteligt være ”Viborg Varme”.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer matr. 9ad, Tapdrup By, Tapdrup, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.
 

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget besluttede i september (link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalget 17. september 2020) at godkende et projekt efter varmeforsyningsloven, som bl.a. omfatter etablering af et eldrevet luft-vand-varmepumpeanlæg på ca. 7 MW, der planlægges etableret ved Randersvej på matrikel nr. 9ad, Tapdrup By, Tapdrup. Placeringen blev valgt ud fra en afvejning af bl.a. afstand til naboer og afstand til eksisterende ledningsnet. Desuden er det en strategisk god placering i forhold til et fremtidigt ledningsnet i Taphede og en strategi om at kunne udnytte overskudsvarme fra Apples datacenter.
 
Byrådet besluttede i juni (link til sag nr. 12 i byrådet 22. juni 2021) at endelig vedtage lokalplan nr. 550 for et teknisk område til forsyningsanlæg ved Randersvej i Viborg samt tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017-2029. Lokalplanområdet og det nye rammeområde i kommuneplanen omfatter matrikelnummer 9ad, Tapdrup By, Tapdrup. Lokalplanen imødekommer Energi Viborg Kraftvarmes ønske om at etablere en luft-vand-varmepumpe på op til 7 MW, som udvinder varme fra udeluften. Lokalplanen giver således mulighed for at etablere forsyningsanlæg til almene formål, såsom energiproduktionsanlæg med varmepumper, energioptagere, tanke, teknikbygninger, servicefaciliteter og lignende.
Foruden det nødvendige areal til anlæg og bygninger udlægger lokalplanen arealer til afskærmende beplantning for at begrænse anlæggets synlighed fra omgivende veje. Lokalplanen er disponeret efter et konkret projekt for et varmepumpeanlæg, der kræver omgivende plads, dels for at kunne fungere effektivt med at udvinde varme fra udeluften, dels for at forebygge miljøkonflikter i forhold til anlæggets påvirkning af omgivelserne med støj og kulde. Da et luft-vand-varmepumpeanlæg vil afgive kondensvand, giver lokalplanen mulighed for, at de ubebyggede arealer kan anvendes til bassiner og anlæg til opsamling og nedsivning af vand.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Energi Viborg har siden december 2020 været i dialog med lodsejer om indgåelse af en frivillig aftale, men det har ikke været muligt at nå til enighed om salgsprisen.
 
Derfor har Viborg Kommune nu modtaget en henvendelse fra Energi Viborg, hvori de anmoder om, at Viborg Kommune igangsætter ekspropriation af arealet, så Energi Viborg kan gennemføre projektet, som er vedtaget med lokalplan nr. 550.
 
Før Viborg Kommune kan ekspropriere arealet, skal der være hjemmel hertil. Hjemlen findes i varmeforsyningslovens § 16. Derudover skal følgende betingelser være opfyldt:
-         Det skal være nødvendigt at ekspropriere. Det er nødvendigt at ekspropriere før end lokalplan nr. 550 kan gennemføres.
-         Byrådet skal have vedtaget en gyldig og byggeretsgivende lokalplan. Lokalplan nr. 550 blev af byrådet vedtaget den 22. juni 2021.
-         Byrådets vilje til at ekspropriere skal være til stede. Denne kan dokumenteres ved beslutning i denne sag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune afholder udgifterne forbundet med ekspropriationen. Ved videresalg af arealet til Energi Viborg vil de afholdte udgifter indgå i købesummen, så Energi Viborg ender med at afholde udgifterne.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/11182

Resume

Sagen omhandler krav om kompensation til AP Pension i forbindelse med køb af grund Middagshøjvej 48 (Brofæstet).  De fremførte krav er efterfølgende forhandlet, hvorfor der skal tages stilling til forhandlingsresultatet.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives den i sagsfremstillingen anførte kompensation som følge af forurening, jordbundsforhold og omprojektering,
 
2. at anlægsindtægtsbevillingen på kontoen ”salg af grunde – Middagshøjvej 48 - brofæstet” nedsættes med 4.250.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at anlægsudgiftsbevillingen til samme konto forhøjes med 471.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021, og
 
4. at nettoudgiften på 4.721.000 kr. finansieres ved, at rådighedsbeløbet (indtægt) på kontoen ”salg af grunde, boligformål” forhøjes med 4.721.000 kr.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives den i sagsfremstillingen anførte kompensation som følge af forurening, jordbundsforhold og omprojektering,
 
2. at anlægsindtægtsbevillingen på kontoen ”salg af grunde – Middagshøjvej 48 - brofæstet” nedsættes med 4.250.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at anlægsudgiftsbevillingen til samme konto forhøjes med 471.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021, og
 
4. at nettoudgiften på 4.721.000 kr. finansieres ved, at rådighedsbeløbet (indtægt) på kontoen ”salg af grunde, boligformål” forhøjes med 4.721.000 kr.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 19. juni 2019 at sælge grunden Middagshøjvej 48 (Brofæstet) til AP Ejendomme A/S for 16.320.000 kr. (link til sag nr. 45 i byrådet den 19. juni 2019).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

 
Forurening og jordbundsforhold
Viborg Kommune har solgt Middagshøjvej 46-48, matr. 24b Viborg Markjorder, til AP Ejendomme A/S. AP Pension har konstateret, at der er mellem 2 og 5 m muld og fyldjord. Jorden er desuden pletvis forurenet og indeholder sveller fra tidligere jernbanespor. Disse mangler ved grunden medfører, at der skal udskiftes en del jord, der skal erstattes med sand, at der skal funderes med borede eller rammede pæle, og at konstruktionen skal fungere som selvbærende mellem pæleværket. AP Pension har således øgede udgifter til både rådgiver og entreprenør pga. manglerne ved jorden.
 
Ud over det fremsatte krav har Viborg Kommune efter aftale med AP Pension allerede afholdt 341.296 kr. til afhjælpning af forurening på grunden.
 
 
AP Pension forsøgte i første omgang med rammede pæle på ejendommen, da denne metode er væsentligt billigere end borede pæle. Desværre var det ikke muligt at ramme pælene, uden at det medførte begyndende skader på naboejendomme, og denne funderingsmetode måtte derfor opgives. AP Pension anvender i stedet borede pæle.
 
Omprojektering
AP Pension har stillet krav om finansiering til omprojektering af byggeriet, da der i forbindelse med disponering af grunden har været bestemmelser i lokalplanen, der angiver, at ungdomsboliger kræver 1 p-plads pr. 2 boliger. AP Pension er i forbindelse med køb af ejendommen ikke blevet gjort opmærksom på, at dette kun gælder for egentlige ungdomsboliger forbeholdt unge (de facto støttet byggeri). AP Pension skal i stedet opfylde kravet om 1 p-plads pr. bolig under 80 m2. AP Pension har krævet, at Viborg Kommune dækker denne omprojektering af byggeriet.
 
Samlet krav
AP Pension har fremsendt krav om nedslag i købspris på baggrund af forholdene. Disse er:
 
1. Miljøforurening     628.136
2. Ekstra fundering  3.280.515
3. Omprojektering     471.300
Samlet krav ekskl, moms  4.379.951
 
Dertil kommer udgift afholdt af Viborg Kommune på 341.296 kr. ekskl. moms. Der er således tale om en samlet udgift / mindre indtægt for Viborg Kommune på (4.379.951 + 341.296) 4.721.247 kr.
 
Forvaltningen har gennemgået kravene fra AP Pension og anbefaler, at disse accepteres.
 
Kan sagen ikke løses mindeligt, kan sagsanlæg fra købers side ikke udelukkes.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I indstilling af bevillinger er kravet på 471.300 kr. vedr. omprojektering betragtet som en erstatning (udgift), og de resterende 4.249.947 kr. er betragtet som afslag på købesum (negativ indtægt). Det foreslås, at finansiering af den samlede nettoudgift på ca. 4.721.000 kr. sker ved forhøjelse af den budgetlagte indtægt på kontoen ”salg af boliggrunde”. 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Det fremgår af kontakten med AP Pension, at Viborg Kommune ikke har undersøgt jordbundsforholdene på grunden og fraskriver sig derfor ethvert ansvar for bæreevnen. Køber kan derfor træde tilbage fra handlen, hvis det dokumenteres, at der kræves speciel fundering/pilotering.
 
Bæreevnen på grunden kræver speciel fundering/pilotering, og det var derfor muligt for AP Pension at træde tilbage fra handlen. De ønskede i stedet at indgå i en forhandling om afslag i købesummen.
 
Det fremgår desuden af kontrakten, at Viborg Kommune gør opmærksom på, at der forventes mindre rester af byggematerialer og forurening i jorden. Viborg Kommune skal afholde merudgifterne til fjernelse af forurenet jord, der måtte være nødvendigt for gennemførelse af byggeriet.

Sagsid.: 21/26941

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for 8 parcelhusgrunde på Solvænget i Frederiks.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 8 parcelhusgrunde på Solvænget i Frederiks fastsættes til mellem 350.000 kr. og 400.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 8 parcelhusgrunde på Solvænget i Frederiks fastsættes til mellem 350.000 kr. og 400.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

I Frederiks er boligområdet ved Solvænget under lokalplan nr. 328 ved at blive byggemodnet med de sidste 8 parcelhusgrunde. Med henblik på udbud af grundene skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.
 
Mindstepriserne for de 8 parcelhusgrunde foreslås fastsat til mellem 350.000 kr. og 400.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen - bilag nr. 1.
 
Til sammenligning kan oplyses, at kommunen p.t. har 8 parcelhusgrunde til salg på Solvænget. Mindstepriserne for disse grunde er mellem 320.000 kr. og 400.000 kr. De nye grunde vurderes at være tilsvarende beliggende, og for nogles vedkommende beliggende ud til grønne arealer.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg senest i uge 36.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/7678

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår vedr. storparceller i Møgelkær i Viborg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for storparcellen ved Skovlyst i Møgelkær fastsættes til 7.300.000 kr. inkl. udstykningsomkostninger, men ekskl. kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1 og 2, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for storparcellen ved Skovlyst i Møgelkær fastsættes til 7.300.000 kr. inkl. udstykningsomkostninger, men ekskl. kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1 og 2, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Storparcellen ved Skovlyst blev prisfastsat på byrådets møde den 22. juni 2021 (Link til sag nr. 41 i byrådet den 22. juni 2021). I sagen fra byrådets møde den 22. juni 2021 var der beklageligvis en fejl, idet prisen på Skovlyst var indstillet til at skulle fastsættes til 3.700.000 kr. Den korrekte pris er 7.300.000 kr. Det korrekte beløb fremgik af kortbilaget, ligesom det også var den korrekte kvadratmeterpris, der fremgik af sagen.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

I Møgelkær er der byggemodnet en storparcel ved Skovlyst. Med henblik på udbud af grunden skal der fastsættes grundpris og øvrige salgsvilkår.
 
Prisforslaget er fastsat ud fra mæglervurdering (bilag nr. 3) på følgende måde:
-         Mæglervurderingen på Skovlyst lyder på 550-650 kr. pr. kvm. Forvaltningen har fastsat prisen til 7.300.000 kr., svarende til 626 kr. pr. kvm.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Grunden udbydes til salg i ugen efter byrådets godkendelse.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/14256

Resume

Sagen vedrører principbeslutning om ekspropriation, hvorefter der kan indgås en aftale på ekspropriationslignende vilkår (skattefrit for sælger).

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer en del af Matrikel 5bu, v. Tostrup By, V. Tostrup, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer en del af Matrikel 5bu, v. Tostrup By, V. Tostrup, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Befolkningstallet i Møldrup er fra 2016 til 2021 steget fra 1.293 til 1.331 – en stigning på 2,9 %. Viborg Kommune har fra 2016 til 2021 solgt 10 parcelhusgrunde. I Møldrup er der pr. 24.06.21 4 kommunale grunde til salg.
 
Af Handlingsplan for byggemodning 2021-2024 fremgår det, at Viborg Kommune ønsker at byggemodne 11 parcelhusgrunde i Møldrup i 2021.
 
Kommuneplanen udlægger arealer til byvækst i en periode på 12 år. Arealerne til at dække behovet for byvækst i Møldrup udgøres af en del af matr. nr. 5bu, v. Tostrup By, V. Tostrup som er en del af landbrugsejendommen Hovedvejen 10 i Møldrup. Arealet er omfattet af kommuneplanramme MØLD.B4.05_T16, der giver mulighed for åben-lav og tæt-lav boliger. Kommuneplanrammen er ca. 6,6 ha.
 
Arealet er omfattet af lokalplan nr. 544. som udlægger området til blandet boligområde med åben-lav og tæt-lav boliger med tilhørende opholdsareal og stiforbindelse.  
Lokalplanen inddeler området i 5 delområder. Delområde Ia og Ib til åben-lav og tæt-lav boliger og delområde IIa og IIb til fællesopholdsarealer og delområde III til vej (Vestergade).
 
Da der er tale om et stort lokalplanområde, der skal udbygges over længere tid, er den del af området, som kommunen ikke på nuværende tidspunkt ønsker at købe, udarbejdet som en rammelokalplan.
Lokalplanen er dermed kun byggeretsgivende for delområde Ia, IIa og III. Dette område er ca. 2,3 ha og ligger i byzone.
Der kan dermed ikke opføres bebyggelse i de øvrige delområder, før der vedtages en ny lokalplan, der nærmere præciserer anvendelse mv. Områderne er med i lokalplanen for at fastlægge den overordnede vejstruktur og de rekreative områder.
 
Den byggeretsgivende del af lokalplanen omfatter følgende ejendomme, som ligger i byzone:
-         Del af Matrikel 5bu, v. Tostrup By, V. Tostrup, berørt areal ca. 20.650 m2,
-         Del af Matrikel 5bp, v. Tostrup By, V. Tostrup, berørt areal ca. 760 m2,
 
Matrikel nr. 5bu, v. Tostrup By, V. Tostrup er privatejet. Ejererne er indstillet på at sælge til kommunen, hvis det kan ske skattefrit (på ekspropriationslignende vilkår).
Matrikel nr. 5bp, v. Tostrup By, V. Tostrup er ejet af KFUM-Spejderne i Møldrup, som har tilkendegivet at ville donere det berørte areal til kommunen. Arealet skal bruges til etablering af et stiforløb i forbindelse med udstykningen af de nye byggegrunde.
 
Salg til kommunen forudsætter, at der er hjemmel til at ekspropriere. Hjemlen findes i planlovens § 47, som foreskriver følgende betingelser:
-         Byrådet skal have vedtaget en gyldig og byggeretsgivende lokalplan. Lokalplan nr. 544 blev vedtaget af Teknisk Udvalg på møde den 2. juni 2021.
-         Ejer kan og vil ikke virkeliggøre en lokalplan. Ejeren af Matrikel 5bu, v. Tostrup By, V. Tostrup ønsker ikke at virkeliggøre den kommende lokalplan.
-         Det skal være nødvendigt at ekspropriere. Det aktuelle behov for boliggrunde i området baseret på det hidtidige salg, befolkningsudvikling og intentioner i byggemodningshandleplanen viser nødvendigheden for at ekspropriere en del af ejendommen.
-         Byrådets vilje til at ekspropriere skal være til stede. Denne kan dokumenteres ved beslutning i denne sag.
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/2584

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Mødelisten blev godkendt.
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

Sagsid.: 21/14256

Resume

Køb af landbrugsjord ved Vestergade 66S, 9632 Møldrup, og modtagelse af donation fra Ahornvej 44, 9632 Møldrup
Sagen handler om fastsættelse af vilkår i købsaftale vedr. Vestergade 66S i Møldrup, samt donation på Ahornvej 44 i Møldrup.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kommunen køber ca. 20.650 m2 af Vestergade 66S, Møldrup, for ca. 1.032.500 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.091.000 kr. til kontoen ”Køb af en del af Vestergade 66S, Møldrup” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 1.091.000 kr. i 2021 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Nye jordkøb”,
 
4. at Kommunen modtager ca. 760 m2 af Ahornvej 44, Møldrup, som en donation, og i den forbindelse afholder udgiften forbundet med tinglysning og udstykning af arealet som en del af anlægsudgiften nævnt under 2. at.  

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kommunen køber ca. 20.650 m2 af Vestergade 66S, Møldrup, for ca. 1.032.500 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.091.000 kr. til kontoen ”Køb af en del af Vestergade 66S, Møldrup” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 1.091.000 kr. i 2021 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Nye jordkøb”,
 
4. at Kommunen modtager ca. 760 m2 af Ahornvej 44, Møldrup, som en donation, og i den forbindelse afholder udgiften forbundet med tinglysning og udstykning af arealet som en del af anlægsudgiften nævnt under 2. at. 
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Køb af en del af Vestergade 66S, Møldrup
Som det fremgår af en af den tidligere sag på dagsordenen om principbeslutning om ekspropriation i Møldrup, har kommunen brug for en del af Vestergade 66S (matrikel nr. 5bu, v. Tostrup By, V. Tostrup). Lokalplan nr. 544 udlægger ca. 6,3 ha af jorden til boligområde. Af dette areal har kommunen et aktuelt behov for at erhverve ca. 2 ha for at dække det nuværende behov for byggegrunde.
 
Forvaltningen har derfor forhandlet med grundejer om at købe disse ca. 2 ha på ekspropriationslignende vilkår. I forbindelse med forhandlingerne med grundejer har forvaltningen indhentet en mæglervurdering. Ifølge mæglervurderingen (bilag nr. 2) er værdien af jorden 30 kr. pr. m2, hvis der købes på ekspropriationslignende vilkår. Mæglervurderingen har kostet 6.000 kr. ekskl. moms.
 
Landbrugsjord uden for Viborg By købt til byudvikling på ekspropriationslignende vilkår koster dog normalt 50 kr. pr. m2. I et enkelt tilfælde har Taksationskommissionen fastsat erstatningen til 65 kr. pr. m2 med henvisning til arealets nærhed til Apple Datacenter og AU Foulum. Forvaltningen vurderer derfor, at der er tale om en meget lav mæglervurdering og har derfor tilbudt ejer 50 kr. pr. m2 under forbehold for byrådets godkendelse. Dette svarer til ca. 1.032.500 kr., hvilket ejer har accepteret.
 
I forbindelse med forhandlingerne har grundejer fremsat krav om, at kommunen overtager alle ca. 6,3 ha, som lokalplan nr. 544 dækker over og dermed ikke kun de ca. 2 ha, som forvaltningen aktuelt har brug for at købe til byudvikling.
En ejer af en fast ejendom, der benyttes til landbrug, kan, ifølge planlovens § 47 a, forlange, at kommunen overtager den del af ejendommen, der overføres fra landzone til byzone.
Ifølge lokalplan nr. 544 overføres samtlige 6,3 ha fra landzone til byzone ved lokalplanens vedtagelse. Derfor kan grundejer kræve, at kommunen køber alle 6,3 ha, og ikke blot de ca. 2 ha, som kommunen aktuelt har brug for. Nærværende sag vedrører de ca. 2 ha, som kommunen har hjemmel til at købe på ekspropriationslignende vilkår. Forvaltningen vil senere få fastsat en købspris for de resterende 4,3 ha, hvorefter der blive forelagt en særskilt bevillingssag vedrørende dette areal til politisk behandling.
 
Efter byrådets stillingtagen vil der blive udarbejdet en købsaftale. Overtagelsesdagen vil blive fastsat til den 1. september 2021. Derudover vil det fremgå, at kommunen afholder udgifter forbundet med handlen. Tinglysningsafgiften er ca. 7.945 kr. Udgiften til udstykning af det samlede areal er ca. 50.159 kr.
 
Modtagelse af en del af Ahornvej 44, Møldrup
Forvaltningen ønsker at etablere en sti ind til det nye boligområde, hvilket også fremgår af lokalplan nr. 544. Stien skal ifølge lokalplanen etableres på matr.nr. 5bp, v. Tostrup By, V. Tostrup. Matriklen ejes af KFUM-Spejderne i Møldrup, der gerne vil donere de ca. 760 m2, som kommunen har brug for til stien. Eneste betingelse er, at ejer holdes omkostningsfri. Det foreslås derfor at Kommunen afholder omkostningerne i forbindelse med overdragelsen. Tinglysningsafgiften er 1.750 kr. Udgiften hertil afholdes af anlægsudgiftsbevillingen til Vestergade 66S, henset til beløbets beskedne størrelse. Udstykningen sker sammen med udstykningen af Vestergade 66S, og prisen herfor er indeholdt i anlægsudgiftsbevillingen vedrørende Vestergade 66S.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 19/23298

Resume

Lysningen - afgørelse af licitation vedr. ny skole og hal i Overlund
Der har været afholdt licitation vedr. opførelse af Lysningen i Overlund med en budgetteret anlægsøkonomi på 169,3 mio. kr. Resultatet af licitationen viser en overskridelse af entreprisesummen på 17,6 mio. kr. De 7,6 mio. kr. kan findes ved besparelser på inventar og optioner i entrepriserne. Det foreslås, at projektet tilføres 10 mio. kr. ved omprioritering på anlægsbudgettet.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at resultatet af licitationen vedr. Lysningen godkendes,
 
2. at der findes besparelser i projektet på inventar og optioner for 7,6 mio. kr.,
 
3. at projektet tilføres 10 mio. kr. ved omprioritering af Børne- og Ungdomsudvalgets øvrige anlægsprojekter,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 212.577.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)” med rådighedsbeløb på 9.022.000 kr. i 2021, 53.499.000 kr. i 2022, 52.450.000 kr. i 2023 og 97.606.000 kr. i 2024, og
 
5. at rådighedsbeløb på 202.577.000 kr. finansieres af de på budget 2021 samt 2022-2025 afsatte rådighedsbeløb og 10.000.000 kr. finansieres af Børne- og Ungdomsudvalgets øvrige anlægsprojekter.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-08-2021

Fraværende: Stine Damborg Hust
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at resultatet af licitationen vedr. Lysningen godkendes,
 
2. at der findes besparelser i projektet på inventar og optioner for 7,6 mio. kr.,
 
3. at projektet tilføres 10 mio. kr. ved omlægning af Børne- og Ungdomsudvalgets øvrige anlægsprojekter,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 212.577.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)” med rådighedsbeløb på 9.022.000 kr. i 2021, 53.499.000 kr. i 2022, 52.450.000 kr. i 2023 og 97.606.000 kr. i 2024, og
 
5. at rådighedsbeløb på 202.577.000 kr. finansieres af de på budget 2021 samt 2022-2025 afsatte rådighedsbeløb og 10.000.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlægskontoen ”Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard” i 2022.
6. at sagen om en totalrenovering af Børnehuset Søndergaard genoptages til politisk forhandling, når resultatet af analysen af kapacitet og struktur på dagtilbudsområdet foreligger.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet blev senest orienteret om status på byggeriet af Lysningen på mødet den 18. november 2020 (sag nr. 4).

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

I overensstemmelse med den oprindelige tidsplan for byggeriet af Lysningen blev der fra november 2020 til marts 2021 gennemført EU-udbud med prækvalifikation i 14 fagentrepriser. Udbuddet måtte imidlertid annulleres, da de bydende på råhusentreprisen som følge af stærkt stigende leveringstider på betonelementer måtte tage forbehold for hovedtidsplanen, hvilket ikke kunne accepteres ifølge udbudsreglerne.
 
Efterfølgende var forvaltningen og Viborg Kommunes rådgiver, Arkitema, i tæt dialog om en mere robust tidsplan. Styregruppen godkendte den 19. marts 2021 denne tidsplan, hvor indflytningen blev udskudt fra 2023 til 2024. Samtidig godkendte styregruppen en række optioner, der blev indarbejdet i det opdaterede udbudsmateriale. Optionerne omfattede primært billigere arkitektoniske løsninger (f.eks. ændrede døre og gulvtyper visse steder), mens også mulige funktionelle besparelser i form af f.eks. en mindre udbygget legeplads.
 
Det nye EU-udbud er gennemført i perioden fra den 31. marts til den 28. juni 2021. Udbuddet har omfattet 14 fagentrepriser, men der er kun fundet en leverandør i 12 af fagentrepriserne. Ingen firmaer levede således op til prækvalifikation i sportsgulvsentreprisen, og i gulventreprisen måtte udbuddet aflyses pga. forbehold fra en af de bydende, der ikke kunne accepteres. Disse to udbud gennemføres særskilt af Viborg Kommune i august-september 2021, og alene det afsatte budget for entrepriserne indgår i den nuværende økonomiske kalkule.
 
Der kunne i hver fagentreprise prækvalificeres op til fem firmaer, som blev udvalgt på baggrund af økonomisk og faglig formåen. Der har i hver af de 12 entrepriser, hvor der er gennemført licitation, været 2-5 prækvalificerede firmer. Flere firmaer har under udarbejdelsen af det endelige tilbud trukket sig. Dette har betydet, at der i malerentreprisen kun er afgivet ét tilbud.
 
Alt i alt vurderes konkurrencesituationen dog at have været acceptabel, henset til det nuværende marked, hvor flere prækvalificerede firmaer altså har trukket sig med henvisning til travlhed.
 
Hvert tilbud omfatter en entreprisesum samt - for de entrepriser, hvor optioner indgår - en optionspris for entreprisen ekskl. anførte optioner. Dette giver grundlag for en evalueringsteknisk værdi, der bruges til rangordning af de indkomne forslag. Resultatet af licitationen kan ses i bilag nr. 1.
 
Summen af de 12 evalueringsteknisk billigste tilbud samt budgetsummen for gulv og sportsgulvsentrepriserne er i alt 186,9 mio. kr. inkl. buffer til vejrlig og uforudsete udgifter. Dette er 17,6 mio. kr. mere end den afsatte entrepriseramme på 169,3 mio. kr.
 
Resten af den afsatte budgetramme på 211 mio. kr. til Lysningen er disponeret til den indledende brugerinddragelse, arkitektkonkurrence, rådgiverhonorar, nedrivning af ejendomme, tekniske forundersøgelser, bygherreleverancer mv.
 
Beløbet på 17,6 mio. kr. er en overskridelse af den afsatte byggesum på 10,4%. Dette er betydeligt, men dog relativt mindre end ved nyligt afholdte licitationer, f.eks. Klub Valhalla hvor overskridelsen var på 35%.
 
I forhold til håndtering af de 17,6 mio. kr. i merpris foreslås der indarbejdet optioner for i alt 2,8 mio. kr. Dette betyder bl.a., at lofter ændres visse steder i bygningen, at der reduceres i redskaber på udearealerne, og at mos-sedum på facadeudhæng udgår. Derimod fastholdes facadelammer i et vist omfang, indvendig listebeklædning, træbetonlofter omkring det centrale indgangsparti samt træfinerdøre, der alle vurderes som afgørende arkitektoniske udtryk i Lysningen. Desuden fastholdes berøringsfri armaturer henset til corona-situationen.
 
Det foreslås desuden, at yderligere 4,8 mio. kr. findes inden for den afsatte ramme på 15,5 mio. kr. til inventar. Der har med Arkitemas rådgivning været gennemført en brugerinddragelsesproces og markedsdialog vedrørende standard- og specialinventar til Lysningen, i det omfang eksisterende inventar ikke findes egnet til genbrug. På den baggrund vurderes 4,8 mio. kr. at kunne overføres fra inventarbudgettet til entreprisesummen.
 
Tilbage står en manko på 10,0 mio. kr. eller 5,9% af den oprindelige entreprisesum. Der vurderes ikke umiddelbart at kunne ændres yderligere ved projektet, uden at det vil påvirke den bagvedliggende vision om at opføre et nyt mødested i Overlund med fokus på læring, bevægelse og kultur. Det er også denne vision for hele huset, der har fået Lokale og Anlægsfonden til at give tilsagn om støtte på 4 mio. kr. til projektet.
 
Det skal understreges, at der igennem hele projekteringen af Lysningen har været en løbende dialog mellem Arkitema og Viborg Kommune om at tilpasse projektet den afsatte økonomi. F.eks. er store arealer med tagterrasser udtaget, facadeudtrykket med forskelligartede udhæng er forenklet, og arealer til Klub Toften er udgået.

Alternativer

Det fulde beløb på 17,6 mio. kr. i overskridelse af det afsatte anlægsbudget vil kunne findes inden for projektets samlede ramme. Dette vurderes dog at ville medføre en væsentlig forringelse af projektets funktionelle og arkitektoniske kvaliteter.
 
Desuden vil den nødvendige bearbejdning af projektet få den gældende tidsplan til at skride, så der ikke kan indgås kontrakter umiddelbart efter byrådets godkendelse af licitationsresultatet. Hermed vil leverandørerne ikke længere være bundet af de tilbudte priser, hvilket må forventes at medføre yderligere fordyrelse i et marked med stigende priser.

Tidsperspektiv

Hovedtidsplanen for projektet indeholder følgende milepæle:
 
15. september 2021 Kontraktindgåelse
22. september 2021 Byggestart
Ultimo januar 2024 Aflevering af byggeriet
Medio februar 2024 Afsluttet prøvedrift og indregulering
Fra primo marts 2024 Mulighed for ibrugtagning

Økonomiske forhold og konsekvenser

 1.000 kr.
2020
2021
2022
2023
2024
Sum
Afsat rådighedsbeløb, ej bevilget
 
8.530
51.000
50.000
93.047
202.577
Forventet forbrug
17.687
9.691
53.499
52.450
97.606
230.933
Ændring af budget
 
1.161
2.499
2.450
4.559
10.669
Afsat eksisterende bevilling
 
 
 
 
 
-669
Ændring af budget herefter
 
 
 
 
 
10.000
 
 
 
 
 
 
 
Samlet anlægssum
230.933
 
 
 
 
 
Tidligere bevilling
18.356
 
 
 
 
 
Tillægsbevilling
212.577
 
 
 
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Sagen forbliver af udbudsjuridiske årsager lukket, indtil kontrakterne er underskrevet.
Bilag

Sagsid.: 20/7665

Resume

Salg af Elnet Midt A/S og Energi Viborg Strøm A/S
Byrådet traf den 16. marts 2021 beslutning om at anbefale Energi Viborg A/S at iværksætte salgsproces med henblik på en afhændelse Elnet Midt A/S og Energi Viborg Strøm A/S. På baggrund af indstilling fra Energi Viborg A/S bestyrelse skal byrådet tage stilling til, om Byrådet kan godkende at salgsprocessen nu fortsættes med indhentelse af indikative bud fra potentielle købere på baggrund af det af PWC udarbejdede salgsmateriale.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet godkender, at Energi Viborg A/S igangsætter processen med henblik på indhentelse af indikative bud på Elnet Midt A/S og Energi Viborg Strøm A/S på baggrund af det udarbejdede salgsmateriale jf. bilag nr. 1.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25-08-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet godkender, at Energi Viborg A/S igangsætter processen med henblik på indhentelse af indikative bud på Elnet Midt A/S og Energi Viborg Strøm A/S på baggrund af det udarbejdede salgsmateriale jf. bilag nr. 1.
 
 
Eva Pinnerup, Niels Dueholm, Per Møller Jensen og Kai O. Andersen stemmer imod.

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
12 medlemmer, (Den Socialdemokratiske byrådsgruppe, Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe og Flemming Gundersen), stemmer imod.
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Sagen blev senest behandlet på byrådets møde i marts 2021 (Link til sag nr. 1 på byrådets møde den 16. marts 2021), hvor byrådet traf beslutning om at anbefale Energi Viborg A/S at iværksætte salgsproces med henblik på en afhændelse af Energi Viborg A/S´ elvirksomheder - henholdsvis Elnet Midt A/S og Energi Viborg Strøm.
 
I overensstemmelse med byrådets beslutning har Energi Viborg A/S indgået aftale med PWC som salgsrådgiver.
 
Salgsprocessen foretages via en såkaldt smal proces, som indebærer at PWC forestår direkte kontakt til et begrænset antal af de oplagte købere.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I forlængelse af byrådets beslutning den 16. marts 2021 (sag nr. 1) har PWC i nært samarbejde med Energi Viborg A/S foretaget udarbejdelse af salgsmateriale (fortroligt), der nu er afsluttet jf. bilag nr. 1.
 
Salgsmaterialet er behandlet i Energi Viborgs bestyrelse den 17. august 2021 jf. bilag nr. 2.
Af dagsordenen fremgår bl.a. følgende om salgsmaterialet mv.:
 
”Materialet består af:
 1. Procesbrev indeholdende vilkår for interesserede købere
 2. Informationsmemorandum (IM)
 3. Køberoversigt
 4. Fortrolighedserklæring (NDA) til interesserede købere
 
Den interne arbejdsgruppe i Energi Viborg har arbejdet tæt sammen med PWC i udarbejdelsen af materialet, og også styregruppen med deltagelse fra Viborg Kommune har gennemgået materialet, og det vurderes, at materialet giver et godt indblik i de to selskaber, og at det kan danne grundlag for modtagelse af indikative bud for aktierne.
 
Bestyrelsen anmodes om at gennemgå og godkende salgsmaterialet til oversendelse til Viborg Kommune for endelig behandling og godkendelse.
 
Efter Viborg Kommunes godkendelse, forventeligt på byrådsmødet den 1. september, fremsendes materialet til interesserede efter deres underskrift på fortrolighedserklæringen.
 
Kundelisten bliver ikke kendt for de enkelte interesserede bydere.
 
Om de enkelte punkter kan nævnes:
 
Procesbrev
Dokumentet indeholder oplysninger om den proces, som skal følges frem til afgivelse af tilbud, herunder også en særlig forklaring til de købere, som alene er interesse­ret i Energi Viborg Strøm A/S. Salg af Energi Viborg Strøm bliver jf. byrådets beslutning kun aktuel, hvis Elnet Midt sæl­ges. Denne beslutning medfører også, at køberne skal angive en pris på såvel Elnet Midt og Energi Viborg Strøm, og at det kan ske, at selskaberne sælges til to forskel­lige parter.
 
Tidsplanen frem mod afgivelse af de indikative bud i oktober præciseres, ligesom det vi­dere forløb skitseres, således at de interesserede købere er informeret om processen.
 
Som drøftet på bestyrelsesmødet den 4. juni 2021, sag nr. 2 er der i procesbrevet indskrevet kravet vedrørende medarbejdernes løn og vilkår, nemlig at de virksom­hedsoverdragne medarbejdere skal sikres en tryghedspakke bestående bl.a. af 24 måneders lønga­ranti, hvor lønnen skal indeholde alle de kendte elementer fra ansættelseskontrakterne, fx vagttil­læg, ligesom indgåede aftaler om kørsel i arbejdsgivers bil skal opretholdes. Garantien er formuleret som et krav om, at de virksomhedsoverdragne medarbejdere ikke kan afskediges med en fratrædelsesdato tidligere end 24 måneder efter overtagelsesdatoen. Endvidere skal de interesserede købere af Elnet Midt A/S kunne godtgøre, at de kan opnå bevilling til at drive elnettet.
 
På det omtalte bestyrelsesmøde blev også drøftet muligheden for at fastsætte andre blødere vilkår, som har været fremme i processen. Det juridiske udgangspunkt er dog, at salgsprocessen skal sikre den samlet set bedste pris, og eventuelle vilkår skal derfor være saglige og proportionale.
 
Den umiddelbare juridiske vurdering er derfor, at eksempelvis vilkår, der har til formål at sikre bevarelse af lokale arbejdspladser eller fortsættelse af eksisterende markedsføringsaftaler, ikke vil være saglige.
 
I hvilket omfang eventuelle andre vilkår udover de ovenfor nævnte vedr. ”tryghedspakke” for medarbejdere samt godtgørelse af adgang til bevilling berettiget senere i processen kan fastsættes, vil bero på en nærmere juridisk vurdering.
 
De interesserede købere bliver dog bedt om at uddybe, hvordan de planlægger at forvalte deres ejerskab af selskaberne i fremtiden. Denne beskrivelse vil ejerkredsen kunne anvende til at beslutte, om et salg skal gennemføres, men altså ikke som et kriterie for, hvem man ønsker at sælge til.
 
Vilkåret vedrørende sikring af medarbejdernes vilkår vurderes i denne sammenhæng som sagligt og proportionalt.
 
Informationsmemorandum
Informationsmemorandum (IM) er en beskrivelse af de salgsobjekter, sælger udbyder til potentielle købere. Da IM indeholder fortrolige oplysninger, bliver der, under hensyn til at der kan være købere, der ikke er interesserede i at overtage Elnet Midt men kun ønsker at byde på Energi Viborg Strøm, udarbejdet 2 udgaver af IM. I det ene indgår en præsentation af begge selskaber, mens det andet kun indeholder en præsentation af Energi Viborg Strøm.
Som bilag fremlægges den samlede udgave af IM.
 
IM’et beskriver udover en overordnet introduktion de to selskaber ned i detaljen og giver et godt billede af selskaberne og de værdier, som de indeholder.
 
Udover selskabernes egne aktiver præsenteres også de øvrige aktiver, der vil indgå i en handel. Særligt medarbejderne, der skal virksom­hedsoverdrages fra Energi Viborg A/S og Energi Viborg Elteknik A/S, men også materiel og la­ger fra Energi Viborg Elteknik A/S.
 
IM’et er omfattende, men skal sammen med offentligt tilgængelige oplysninger som for eksempel regnskaber kunne danne grundlag for købernes indikative bud – det i procesbrevet omtalte ikke-bindende bud. Det er derfor afgørende vigtigt, at præsentationen giver et så retvisende billede, at der ikke efterfølgende må være noget, en potentiel køber overraskes over ved gennemgang af selskabernes aktiviteter, aktiver og passiver.
 
IM’et er gennemgået af advokater fra Bech-Bruun for at sikre overholdelsen af gældende lovgivning, herunder særligt de konkurrenceretlige bestemmelser.
 
 
Køberoversigt
Bl.a. på baggrund af henvendelser fra interesserede er vedlagte køberoversigt udarbejdet. Vedr. et samlet salg har Viborg Byråd tidligere besluttet, at der skulle følges en ”smal proces”, hvor kun enkelte relevante elforsyninger skulle kontaktes. Herudover skulle interesserede udenfor branchen, der konkret har henvendt sig, kontaktes. Denne fremgangsmåde medfører, at i alt 9 mulige interesserede købere er identificeret, og disse vil blive kontaktet af PwC, forinden evt. udsendelse af IM m.v.
 
Vedrørende et isoleret salg af Energi Viborg Strøm stiller sagen sig lidt anderledes i forhold til processen. Det vil være nødvendigt at kontakte et lidt bredere felt, da det her ikke er så oplagt, hvem der kan være interesserede. Som udgangspunkt er det foreslået, at de foreningsejede og kommunalt ejede multiforsyninger kontaktes, hertil er valgt et enkelt af de øvrige selska­ber. Dette giver en bruttoliste på 20 selskaber. Såfremt andre henvender sig i løbet af processen, vil disse også skulle tages i betragtning.
 
Det skal pointeres, at det bestemt ikke er sikkert, at alle er interesserede i at give bud, men der kan naturligvis være en vis interesse for at modtage materialet, der beskriver Energi Viborg Strøm temmelig detaljeret. Det bemærkes dog, at de interesserede alle skal underskrive en fortrolighedserklæring inden modtagelse af materialet, idet oplysningerne naturligvis ikke må ikke anvendes kommercielt.
 
Fortrolighedserklæring (NDA)
De interesserede købere skal før modtagelse af procesbrev og IM underskrive en fortrolighedserklæring, således at de afgivne op­lysninger ikke kommer til offentlighedens kendskab. Der er i erklæringen indarbejdet en større bod for overtrædelse af fortroligheden. Der bliver udarbejdet 2 erklæringer; én, hvis køber alene er interesseret i Energi Viborg Strøm A/S og én, hvis køber er interesseret i begge selskaber. Salgsrådgiveren PwC vurderer p.t. ikke, at der vil være nogen af de interesserede, der alene vil være interesseret i Elnet Midt A/S, men såfremt dette viser sig at være tilfældet, vil der blive udarbejdet en tilpasset fortrolighedserklæring.
 
Den videre proces
Som det fremgår af procesbrevene og procesplanen, som er vedlagt som bilag, har de interesserede købere frem til 11. oktober 2021 til at fremsende indikative bud, hvorefter buddene behandles i såvel bestyrelse som ØEU og byråd.
 
Som udgangspunkt forventes bestyrelsesbehandlingen af tilbuddene at være til oriente­ring, idet det efter den indgåede ejerstrategi er Viborg Kommune, der beslutter, om Energi Viborg A/S skal afhænde aktierne i de to selskaber. Dermed vil det være byrådet, der beslutter, om salgsprocessen går videre, og i givet fald hvilke af de interesserede købere, der skal arbejdes videre med.
 
Hvis processen fortsættes, igangsættes det store arbejde med at lægge data i datarum til brug for kø­bernes due diligence (nærmere undersøgelse af data). Dette arbejde vil ske i samarbejde med såvel salgsrådgiver som advokat og revisor, og også i dette arbejde vil der gælde særlige fortrolighedsklausuler for de potentielle tilbudsgivere, der får adgang til datamaterialet.
 
Herefter er januar og februar 2022 afsat til købernes due diligence, hvorefter endelige bud vil blive modtaget primo marts. Closing forventes i givet fald gennemført medio april 2022, og overdragelse af selskaberne igangsættes herefter.”
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Fristen for interesserede køber til at afgive indikative bud er fastsat til den 11. oktober 2021. Efterfølgende behandling af de modtagne bud planlægges herefter behandlet i Energi Viborgs bestyrelse forud for nærmere stillingtagen i byrådet på møde den 10. november 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/41996

Beslutning i Byrådet den 01-09-2021

 
Fraværende:
Jakob Ekberg
N. J. Ottesen

Sagsfremstilling

 

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.
 
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”