You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

onsdag den 22. juni 2022 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet
Mødedeltagere Aksel Rosager Johansen, Anders Bertel, Anders Jensen, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Eva Pinnerup, Frederik Houmann Thuesen, Johannes Vesterby, Katrine Fusager Rohde, Kim Dongsgaard, Kurt Mosgaard, Kurt Johansen, Lars Mogensen, Lise Bertelsen, Lone Kastberg, Mads Panny, Malena Møller Mortensen, Marianne Aaris Andersen, Marianne Gaardsdal, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Niels Jørgen Ottesen, Peter Juhl, Pia Viller Arendt, Sofie Ringgaard Schøning, Steffen Drejer, Stine Damborg, Stine Isaksen, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Leo Nørgaard
Bemærkninger

Sagsid.: 19/38308

Resume

Etablering af wellness-område udendørs ved Viborg Svømmehal. Forslag om forhøjelse af anlægsbudgetrammen med 1.053.000 kr. som følge af prisstigninger på anlægsopgaver.
 
Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på ekstraordinære møder den 22. juni 2022 med nedenstående sagsfremstilling.
 

Indstilling

Beslutningerne fra Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget vil foreligge til byrådets møde.
 
Af dagsordenen til Kultur- og Fritidsudvalgets møde fremgår følgende indstilling:
 
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det godkendes, at projekt for etablering af wellness-område ved Viborg Svømmehal på Banegårdspladsen realiseres som beskrevet i sagen,
 
2. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal” forhøjes med 1.353.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at udgiften på 1.353.000 kr. i 2022 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb med 1.053.000 kr. på kontoen ”Pulje til prisstigninger, anlæg” og 300.000 kr. finansieres ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”Folkeoplysning og Idrætsanlæg” i 2022.

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Det blev på mødet oplyst, at Kultur- og Fritidsudvalget traf følgende beslutning på mødet den 22. juni 2022:
 
”Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det godkendes, at projekt for etablering af wellness-område ved Viborg Svømmehal på Banegårdspladsen realiseres som beskrevet i sagen,
 
2. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal” forhøjes med 1.353.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at udgiften på 1.353.000 kr. i 2022 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb med 1.053.000 kr. på kontoen ”Pulje til prisstigninger, anlæg” og 300.000 kr. finansieres ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”Folkeoplysning og Idrætsanlæg” i 2022.”
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde samme dag at anbefale indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev godkendt.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet i december 2019 (link til sag nr. 10 i byrådet 18. december 2019), at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 5.498.000 kr. til forbedring af faciliteterne i Viborg Svømmehal (ny rutsjebane). Rutsjebaneprojektet beløb sig til 3.179.000 kr., og der resterer således 2.319.000 kr. af det frigivne rådighedsbeløb, som er disponeret til etablering af wellness-faciliteter, jfr. beslutning i sagen 18. december 2019.
 
Byrådet besluttede på mødet i december 2021 (link til sag nr. 10 i byrådet 08. december 2021), at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 5.078.000 kr. til etablering af wellness-område i Viborg Svømmehal.
 
Der er herefter 7.397.000 kr. til etablering af wellness-området.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Viborg Svømmehal har i 2020 indviet ny rutsjebane, og i forlængelse blev udarbejdet forslag til etablering og indretning af et udendørs wellness-område ved Viborg Svømmehal, idet etableringen af wellness-området er anden etape af det samlede projekt, som Byrådet har godkendt i forbindelse med opdatering og forbedring af faciliteterne i Viborg Svømmehal.
 
Projektet indebærer, at der i området mod vest for svømmehallen etableres et udendørs anlæg bestående af:
 
  • Solterrasse
  • Fælles sauna
  • Årstidsbassin
  • Boblebad
 
For at få adgang til det udendørs wellnessområde, vil der være en merbetaling på 25 kr. pr. person. Der forventes årligt 10.000 gæster i wellnessområdet.
 
Området vil være åbent i alle svømmehallens åbningstider, bl.a. i forbindelse med de stilleaftener, der afholdes hver tirsdag og torsdag aften. Når der er indløst billet til wellness området, vil der blive tilbudt saunagus sessions.
 
Der har nu været afholdt udbud på opgaven og som følge af de meget høje priser på byggeri pt., var der efter udbuddet, behov for en tilpasning af projektet. Denne tilpasning er indarbejdet, idet en mellembygning er udgået af projektet, ligesom der er indarbejdet andre justeringer i forhold til materialevalg m.v., men således at projektet fortsat indeholder de elementer, der er anført ovenfor.
 
Det vurderes, at det ikke vil være muligt at reducere yderligere i projektet uden, at det vil have for store konsekvenser for projektets indhold og kvaliteten af anlægget. 
 
Anlægssummen er reduceret til 8.750.000 kr., men det er fortsat væsentlig over den budgetramme på 7.397.000 kr., der er til rådighed for projektet og merudgiften er begrundet i det meget høje prisniveau, der pt. er på byggeri. Der mangler således (8.750.000 – 7.397.000) 1.353.000 kr.
Det er forvaltningens vurdering, at der kan findes medfinansiering indenfor en energipulje under politikområdet ”Folkeoplysning og Idrætsanlæg” på 300.000 kr. og der mangler herefter 1.053.000 kr. i forhold til projektets finansiering.
 
Byrådet afsatte på mødet i april 2022 (link til sag nr. 17 i byrådet den 21. april 2022) en pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af prisstigninger på anlægsprojekter i 2022. Der er på nuværende tidspunkt ikke ansøgt om midler fra puljen. Det foreslås, at de 1.053.000 kr. finansieres af denne pulje.
 
Skitse vedhæftes som bilag.
 

Alternativer

Projektet kan udsættes, idet der i givet fald afholdes nyt udbud.
 

Tidsperspektiv

Realiseres i 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag