You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 14. marts 2023 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet
Mødedeltagere Ulrik Wilbek, Mads Panny, Mette Nielsen, Eva Pinnerup, Anders Bertel, Martin Sanderhoff, Birthe Harritz, Birgith B. Langballe, Marianne Gaardsdal, Aksel Rosager Johansen, Leo Nørgaard, Malena Møller Mortensen, Peter Juhl, Lise Bertelsen, Sofie Ringgaard Schøning, Steffen Drejer, Stine Damborg, Torsten Nielsen, Pia Viller Arendt, Kurt Mosgaard, Kurt Johansen, Frederik Houmann Thuesen, Lars Mogensen, Johannes Vesterby, Niels Jørgen Ottesen, Lone Kastberg, Katrine Fusager Rohde, Anders Jensen
Fraværende Marianne Aaris Andersen, Stine Isaksen, Kim Dongsgaard
Bemærkninger

Sagsid.: 21/27102

Resume

På anmodning fra Socialdemokratiet skal byrådet tage stilling til ændring af den på det konstituerende møde foretagne udpegning af medlem til Viborg Varme.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,
 
 1. at Allan Andersen (A) erstatter Brian Roed (A) som medlem af bestyrelsen for Viborg Varme a.m.b.a. for den resterende del af byrådsperioden.

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra borgmesteren godkendes.
Fraværende:
Kim Dongsgaard

Sagsfremstilling

Historik

Ifølge vedtægterne for Viborg Varme a.m.b.a. kan Viborg Kommune foretage udpegning af 1 medlem af bestyrelsen for andelsselskabet.
 
I forbindelse med byrådets konstituerende møde den 15. december 2021 (sag nr. 18) foretog byrådet udpegning af Brian Roed som medlem af bestyrelsen for Viborg Varme.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Det er oplyst, at Brian Roed har ønsket at udtræde af bestyrelsen for Viborg Varme, og Socialdemokratiet har i stedet foreslået at Allan Andersen udpeges som medlem af bestyrelsen.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Udpegningen har virkning for den resterende del af byrådsperioden.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

 
Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 22/33928

Resume

Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel beskriver, hvordan samarbejde om og koordinering af indsatserne styrkes med det formål at reducere mistrivsel hos børn og unge. Aftalen vedrører børn og unge i alderen 0-18 år i psykisk mistrivsel i let til svær grad og er ikke afgrænset til specifikke diagnoser.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 1. at samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-02-2023

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 1. at samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel godkendes

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd har på sit møde 26. juni 2019 godkendt Sundhedsaftalen for 2019-2023 (sag nr. 14). Et mål heri er at mindske mistrivsel hos børn og unge. Denne samarbejdsaftale forventes at bidrage hertil.

Inddragelse og høring

Samarbejdsaftalen om børn og unge i psykisk mistrivsel er godkendt i Sundhedssamarbejdsudvalget i Midtjylland 19. december 2022 med anbefaling om, at den også godkendes i de 19 byråd og regionsrådet i Midtjylland. Forud for godkendelsen har udkast til aftalen været til høring i kommunerne og regionen.

Beskrivelse

Baggrund
Stadig flere borgere rammes af psykiske lidelser. Psykiske lidelser har store konsekvenser både for den enkelte og for pårørende, og i et samfundsperspektiv tegner psykiske lidelser sig for 25 % af den samlede sygdomsbyrde. Undersøgelser af borgernes selvopfattede sundhed påviser desuden stigende udfordringer med mental sundhed, særligt blandt unge. Som følge heraf har både Sundhedssamarbejdsudvalget og de politiske sundhedsklynger i Midtjylland mental sundhed hos børn og unge samt børn og unge i psykisk mistrivsel som et prioriteret fokusområde.
 
En væsentlig udfordring er, at de aktører, der er involverede i indsatserne for at mindske børn og unges psykiske mistrivsel ikke i tilstrækkelig grad kommunikerer og koordinerer indsatser og forløb.
 
Formål med samarbejdsaftalen
Formålet med samarbejdsaftalen er netop at sikre samarbejde med og om målgruppen på tværs af relevante aktører, så disse understøtter hinanden med henblik på, at børn og unge i psykisk mistrivsel får et bedre og mere sammenhængende forløb. Samarbejdsaftalen skal således bidrage til:
-         at borgerne oplevet et sammenhængende forløb af høj kvalitet, hvor indsatserne er samtidige og koordinerede mellem parterne ud fra borgernes behov
-         at skabe tydelige kommunikationsveje mellem kommunerne, de praktiserende læger og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
-         at understøtte implementeringen af den del af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for børn og unge med psykisk lidelse der vedrører det tværsektorielle samarbejde
-          
 
Elementer i samarbejdsaftalen
Aftalen består af tre delindsatser:
-         Implementering af tværsektorielle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for børn og unge med psykisk sygdom. Anbefalingerne beskriver hvordan det tværsektorielle samarbejde sikres
-         Oprettelse af en elektronisk kommunikationsvej mellem almen praksis og kommuner om børn og unge i psykisk mistrivsel med henblik på at styrke samarbejdet og dialogen
-         Rådgivning fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Der tilbydes blandt andet faste kontaktpersoner og faste mødetidspunkter for sparring og rådgivning
 
Konkret betyder samarbejdsaftalen, at region, kommuner og almen praksis forpligter sig til at samarbejde og koordinere om barnet eller den unge på tværs af sektorer med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og at stå til rådighed for hinanden til faglig sparring og rådgivning. Dette med henblik på at koordinere og tilbyde den bedste indsats til barnet eller den unge på det rette tidspunkt.
 
Samarbejdsaftalen stiller ikke krav til serviceniveauet i kommunerne og forholder sig ikke til de konkrete indsatser, der eventuelt iværksættes i kommunerne, hos de praktiserende læger eller i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Samarbejdsaftalen er netop nu til politisk behandling i de 19 midtjyske kommuner, PLO-Midtjylland samt i regionsrådet med henblik på ikrafttrædelse 1. maj 2023 og 2023 afsættes til implementeringsår for aftalen.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 23/2552

Resume

Samarbejdsaftale om styret indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midtjylland beskriver indsatser med det formål at øge ammefrekvensen og den brugeroplevede kvalitet i Region Midtjylland.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 1. at Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midtjylland godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-02-2023

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 1. at Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midtjylland godkendes

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd har på sit møde 26. juni 2019 godkendt Sundhedsaftalen for 2019-2023 (sag nr. 14). Samarbejdsaftalen er udarbejdet af Fødeplanudvalget i Midtjylland. Fødeplanudvalget er et tværfagligt og tværsektorielt forum og etableret i regi af sundhedsaftalesamarbejdet. Fødeplanudvalget bidrager til udvikling og koordinering på tværs af hospitaler samt mellem hospitaler, kommuner og almen praksis på svangreområdet.

Inddragelse og høring

Samarbejdsaftalen om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midtjylland er godkendt i Sundhedssamarbejdsudvalget i Midtjylland 19. december 2022 med anbefaling om, at den også godkendes i de 19 byråd og regionsrådet i Midtjylland. Forud for godkendelsen har udkast til aftalen været til høring i kommunerne og regionen.

Beskrivelse

Baggrund
Hovedparten af de gravide har under graviditeten et ønske om at amme deres nyfødte børn. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at spædbørn ammes fuldt, til de er omkring 6 måneder. De nuværende tal viser, at den gennemsnitlige varighed af amning efter barnets fødsel i Region Midtjylland er en del under Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 
Elementer i samarbejdsaftalen
Samarbejdsaftalen danner rammen om en række indsatser, der tilsammen skal styrke resultaterne på området i form af øget ammefrekvens og øget brugeroplevet kvalitet. Dette sker ved:
-         udarbejdelse af faglig ramme for en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring
-         styrkede kompetencer 1: øget andel af IBCLC-certificerede ammekonsulenter (IBCLC står for International Board Certified Lactation Consultant og er en anerkendt uddannelse og international certificering af ammekonsulenter og -vejledere)
-         styrkede kompetencer 2: fælles kompetenceudvikling med sigte på et højt basiskompetenceniveau
-         etablering af implementeringsnetværk med fokus på amning

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Aftalen træder i kraft 1. april 2023, og løber som udgangspunkt frem til det tidspunkt, hvor de opstillede målsætninger er nået. Den enkelte aftalepart kan dog opsige aftalen med et varsel på 6 måneder.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgangspunktet er, at parterne afholder egne udgifter i forbindelse med aktiviteter som følge af samarbejdsaftalen. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at anslå økonomien i tilknytning til implementering af aftalen. Det er op til de enkelte organisationer at vurdere, om de tilstrækkelige kompetencer med IBCLC-uddannelse er til stede. På nuværende tidspunkt har 2 sundhedsplejersker i Viborg Kommune uddannelsen. Målet er på sigt at udvide dette til 4 så der i hver geografisk områdegruppe er en sundhedsplejerske med IBCLC-uddannelsen. Dette forventes at kunne realiseres i løbet af de næste år.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/34978

Resume

Wind Estate har ansøgt om at opstille 7 vindmøller af 150 meter til energiproduktion øst for Sundstrup. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2. Beskrivelsen af køberets-ordningen og den almennyttige fond er i bilag 3. Endvidere fremgår ansøgningsskemaet af bilag 4 og udkast til idéoplæg af bilag 5. Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægning og idéfasen sættes i gang som beskrevet,
 
2. at høringen om afgrænsning af miljøvurderingerne sættes i gang som beskrevet,
 
3. at der afholdes borgermøde den 12. april kl. 17.00 i Nørre Rind Forsamlingshus eller den 18. april kl. 17.00 i Nørre Rind Forsamlingshus.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-02-2023

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægning og idéfasen sættes i gang som beskrevet,
 
2. at høringen om afgrænsning af miljøvurderingerne sættes i gang som beskrevet,
 
3. at der afholdes borgermøde den 12. april kl. 17.00 i Nørre Rind Forsamlingshus.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Johannes Vesterby stemmer imod.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune modtog fra Wind Estate i oktober 2020 første og anden ansøgning for opstilling af 6 vindmøller af 150 meters højde øst for Sundstrup. I februar 2021 modtog Viborg Kommune en opdateret ansøgning omfattende 7 vindmøller af 150 meters højde øst for Sundstrup.
 
Byrådet besluttede på mødet i december 2022 (link til sag nr. 8 i byrådet den 14. december 2022) at godkende prioriteringen af planlægning for vedvarende energianlæg i Viborg Kommune. Af denne prioritering indgik vindmøllerne øst for Sundstrup som et af de prioriterede projekter i fase 1.
 

Inddragelse og høring

Nr. Rind og Omegns Borgerforening afholdt et borgermøde i Nørre Rind den 2. marts 2022, hvor bl.a. de kommunale mål for afdækning af energiforbruget med vedvarende energi og planprocessen for en lokalplan for vindmøller blev fremlagt. Til borgermødet fremlagde ansøger (Wind Estate) projektet.
 
Desuden har Wind Estate været i dialog med de nærmeste naboer ved afholdelse af individuelle nabomøder.
 

Beskrivelse

Der er ansøgt om opstilling af 7 vindmøller af 150 meters højde på en ret linje. De 7 vindmøller øst for Sundstrup forventes at have en årlig energiproduktion på ca. 90.000 MWh. Dette svarer til årsforbruget i ca. 22.500 husstande. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2. Beskrivelsen af køberetsordningen, og den almennyttige fond er i bilag 3. Endvidere fremgår ansøgningsskemaet af bilag 4 og udkast til idéoplæg af bilag 5.
 

Nuværende forhold

Projektområdet ligger syd for Skivevej og vest for Løgstørvej, og med ca. 1,2 til 2,6 kilometers afstand til Sundstrup by fra nærmeste og fjerneste vindmølle. Afstanden til Nørre Rind by er ca. 2 kilometer fra de 7 møller. Området er i dag ubebygget dyrket jord, som anvendes til landbrug, hvortil området i øvrigt består af spredt bebyggelse. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølleområde er ca. 7,1 km fra den nærmeste af de syv vindmøller. Derudover er der opstillet mindre vindmøller (husstandsmøller) med kortere afstande til projektet.
 

Planforhold

Området ligger i landzone og er ikke omfattet af en lokalplan. Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan. Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt som støjbelastet areal grundet motocrossbanen Møldrup Motor Klub. Endvidere er én ud af de syv vindmøller i Kommuneplan 2017-2029 udlagt som støjfrit område og på det grundlag også som bevaringsværdigt landskab. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.
 
Desuden er der fra vindmølleprojektet ca. 1,5 km til de nærmeste Natura 2000-områder (H30 og F14) og ca. 1,8 km til Natura 2000-området F24:
 • Habitatområde H30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk)
 • Fuglebeskyttelsesområde F14 (Lovns Bredning)
 • Fuglebeskyttelsesområde F24 (Hjarbæk Fjord og Simested Fjord)
 

Planlægning for og placering af vindmøller

Jf. ansøgningen fra Wind Estate vil vindmøllerne kunne overholde afstandskravet i Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller, da de viste placeringer ikke er nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde. Desuden vil vindmøllerne kunne overholde kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller mht. den samlede støjbelastning fra vindmøllerne, da ansøgningens foreløbige beregninger af støjbelastning viser, at mølleplaceringerne kan forventes at overholde bekendtgørelsens grænseværdier for vindmøllernes støjbelastning af boliger i det åbne land og af områder med støjfølsom anvendelse.
 
Overholdelsen af afstandskravet og støjkravene opnås jf. ansøgningen, ved at et antal nuværende boliger nedlægges, herunder dem, der ejes af lodsejerne selv, og hvor det er sikret, at de kan nedlægges. For flere af de resterende boliger foreligger der aftaler om køb og nedlæggelse. De øvrige har valgt ikke at lave frivilligt forlig eller at afvente med at tage den beslutning.
 

Idéfase

Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplan 2017-2029. Da der er tale om væsentlige ændringer, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c.
 
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet, det forventede indhold i planlægningen og hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag 5.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger. Samtidigt høres berørte myndigheder. Klima- og Miljøudvalget vil blive forelagt de indkomne idéer og forslag, inden planforslaget udarbejdes.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslaget onsdag den 12. april 2023 kl. 17.00 i Nørre Rind Forsamlingshus eller tirsdag den 18. april 2023 kl. 17.00 i Nørre Rind Forsamlingshus.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan for kommune- og lokalplanlægningen samt miljøvurderingen, som kommunen er VVM-myndighed for.
 
Indkaldelse af idéer og forslag
Primo 2023
Borgermøde
Primo 2023
Stillingtagen til fortsættelse af planlægningen ifm. behandling af indkomne idéer og forslag til planen
Medio 2023
Planforslag til vedtagelse
Ultimo 2023
Offentlig høring
Ultimo 2023
Endelig vedtagelse
Primo 2024
 
Tidshorisonten kan være længere afhængig af behov for bl.a. at samle nye data om forekomsten af flagermus i området.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

 

Grøn pulje

Ifølge lov om fremme af vedvarende energi skal opstiller af vindmøller betale 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller til en grøn pulje, som administreres af kommunen. Der ansøges om landvindmøller med en samlet kapacitet på ca. 29,4 MW. Der kan således være tale om indbetaling af ca. 3.675.000 kr. til den grønne pulje. Jf. kommunens administrationsgrundlag for grøn pulje skal midlerne fordeles, så 60 % prioriteres tildelt en pulje til naboer og lokalområde, der som hovedregel kan støtte ansøgte projekter inden for en radius på 4,5 km fra det vedvarende energianlæg.
 

Fond og lokalt ejerskab

Udover midlerne i Grøn Pulje vil Wind Estate også etablere en fond administreret af lokalområdet. Den almennyttige fond skal yde støtte til områdets fælles bedste. Wind Estate har beskrevet, at formålsparagraffen er at yde økonomisk støtte til foreninger, projekter og private personer med overvejende tilknytning til vindmølleprojektets nærområde. Til varetagelse af fordeling af fondens midler beskriver Wind Estate, at der skal nedsættes et udvalg. Formatet på dette udvalg vil blive bestemt i forening imellem Wind Estate og lokalområdets interessenter. Fondens midler vil, ifølge Wind Estate bestå af årlige donationer fra Vindmølleparken bestående af 15.000 kr. pr. opstillet vindmølle i hele projektets levetid. Dette vil svare til 105.000 kr. årligt ved etablering af de 7 vindmøller, hvilket over en 30-årig periode vil beløbe sig til 3.150.000 kr. i fondsmidler.
 
Desuden vil Wind Estate i forbindelse med etablering af vindmøller ved Sundstrup få oprettet en lokal køberetsordning. Wind Estate beskriver, at køberetsordningen sikrer de nærmeste naboer mulighed for at investere i projektet, idet der udbydes 40 % af vindmølleprojektet til kostpris, svarende til 2,8 vindmølle ved 7 vindmøller. Myndige personer med bopæl i en afstand af 4,5 km fra nærmeste vindmølle vil have mulighed for at erhverve sig andele i første runde, hvorefter der vil blive solgt andele til resten af kommunen. Wind Estate forventes at komme med mere information om processen for køberetsordningen senere i planprocessen.
 
Beskrivelsen af køberetsordningen og den almennyttige fond er i bilag 3.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Projektets realisering kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan, der udlægger området til vindmøller. Jf. § 8 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af planerne.
 
Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 2, nr. 3, litra j, jf. Miljøvurderingsloven. Ansøger har anmodet om, at projektet miljøkonsekvensvurderes. Projektet skal derfor gennemgå en miljøkonsekvensvurdering.
 
Forvaltningen foreslår, at miljøvurderingens miljørapport og miljøkonsekvensvurderingens miljøkonsekvensrapport slås sammen i én miljørapport, som skal belyse de miljømæssige konsekvenser af planerne og projektet. Det er ansøger, som udarbejder miljørapporten.
 
Såfremt planen vedtages endeligt, kræver projektet en tilladelse efter § 25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
 
Bilag

Sagsid.: 22/34083

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til tillæg nr. 43 til Spildevandsplan 2019 (Toftevænget, Ørum).
 
Tillægget danner grundlag for, at forsyningen kan forny en del af fælleskloakken ved separering i Ørum.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tillæg nr. 43 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-02-2023

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tillæg nr. 43 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Klims- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 17. november 2022 til den 12. januar 2023.
Der er ikke modtaget høringssvar.
 

Beskrivelse

Tillægget danner grundlag for, at forsyningen kan renovere kloakken.
 
Kloakfornyelsen sker ved separatkloakering, fordi den eksisterende kloak trænger til at blive renoveret, og der er brug for større ledningskapacitet til regnvandet. Der etableres separate ledninger til spildevand og regnvand, og fremover vil tag- og overfladevand skulle afledes til regnvandskloakken og derfra til regnvandsbassinet øst for Ørum med udledning til Morild Bæk.
 
Tillægget omfatter 23 ejendomme på Toftevænget og Østergade, separatkloakering af Søndermarksvej 11 til eksisterende separate stik samt ændring af kloakeringsformen i spildevandsplanen for Søndermarksvej 13, Ørum.
 
Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland samt placering af ledninger fremgår af bilag 1.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at oprettelse af nyt kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.
 

Miljøvurdering

Forvaltning har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter love om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelse til Miljø og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.
 

Økonomi

Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligeholdelse af offentlige spildevandsanlæg (hovedledninger og stikledninger) afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Tilsluttede ejendomme har betalt tilslutningsbidrag, nye ejendomme vil skulle betale tilslutningsbidrag ved tilslutning. Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg på egen grund afholdes af grundejer.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 22/22745

Resume

Spildevandsslam og øvrige affaldsprodukter kan efter anmeldelse udspredes på landbrugsjord i henhold til gældende bekendtgørelser.
 
Forvaltningen skal gennem kommunens drikkevandsindsatsplaner sikre vigtige og fremtidige grundvandsressourcer i Viborg Kommune. Med stigende fokus på miljø- og sundhedsskadelige stoffer i spildevandsslam foreslår forvaltningen at skærpe kravet omkring udbringning af spildevandsslam og andre affaldsprodukter inden for indvindingsoplande og områder med særlige drikkevandsinteresser.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forvaltningen som udgangspunkt ikke giver tilladelse til udspredning af spildevandsslam og andre affaldsprodukter indenfor indvindingsoplandet til almene vandværker samt inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, når det konkret vurderes, at det medfører risiko for forurening af grundvandsressourcen.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-02-2023

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forvaltningen ikke giver tilladelse til udspredning af spildevandsslam og andre affaldsprodukter indenfor indvindingsoplandet til almene vandværker samt inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, når det konkret vurderes, at det medfører risiko for forurening af grundvandsressourcen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Spildevandsslam og øvrige affaldsprodukter omfattet af Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål samt Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål kan som udgangspunkt udspredes på landbrugsjord, hvis bekendtgørelsernes grænseværdier er overholdt. Inden udspredning modtager kommunen en anmeldelse. 
 
Viborg Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen udført en kortlægning over grundvands- og drikkevandsinteresser i hele Viborg Kommune. Denne kortlægning danner grundlag for kommunens indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. Kortlægningen kan også anvendes til at vurdere forureningsrisikoen ved udbringning af spildevandsslam og andre affaldsprodukter på arealer i kommunen. I Viborg Kommunes nuværende drikkevands-indsatsplaner står anført, at der bør ikke udspredes slam og andre affaldsprodukter inden for indvindingsoplandet til almene vandværker.
 
Forvaltningen har på baggrund af de seneste tre sæsoner 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023 vurderet størrelsen på de arealer i Viborg Kommune, som har modtaget spildevandsslam og andre affaldsprodukter. Samtidig er det beregnet hvor stor en andel, som ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. 
 
Det samlede landbrugsareal i Viborg Kommune udgør ca. 91.000 ha, hvoraf områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande udgør ca. 28%. I perioden 2020-2022 blev der som årligt gennemsnit udbragt spildevandsslam og andre affaldsprodukter på ca. 250 ha, hvoraf ca. 65 ha blev udbragt inden for område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, svarende til ca. 24% af det samlede udbringningsareal.
 
Forvaltningen vurderer, at der ikke vil være økonomiske konsekvenser for de berørte lodsejere, da der som oftest vil være alternative udspredningsarealer, som er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.  
 
Af Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål og Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål fremgår, at tilsynsmyndigheden kan nedlægge forbud mod anvendelse af affald til jordbrugsformål, såfremt anvendelsen medfører forurening eller risiko herfor.
 
Der er især fokus på stofgruppen PFAS, som findes i spildevandsslam, og som er sundhedsskadelig for mennesker. PFAS-stofferne er særligt mobile og udvaskes let til grundvandet. Udover PFAS-stofgruppen findes der en række andre miljøfremmede stoffer i spildevandsslam, som er uønskede i grundvandet.
 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der kan være risiko for forurening af vandværkers drikkevandsboringer, hvis der sker udspredning af spildevandsslam og andre affaldsprodukter indenfor indvindingsoplandet og i områder med særlige drikkevandsinteresser.
 
Forvaltningen vurderer derfor, at der bør tages særlige hensyn ved udbringning af spildevandsslam og andre affaldsprodukter inden for indvindingsoplande til almene vandværker samt inden for områder med særlige drikkevandsinteresser.
 
På baggrund af ovenstående forslår forvaltningen, at administrationspraksis skærpes, så forvaltningen som udgangspunkt ikke giver tilladelse til udspredning af spildevandsslam og andre affaldsprodukter indenfor indvindingsoplandet til almene vandværker samt inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, når det konkret vurderes, at det medfører en risiko for forurening af grundvandsressourcen.
 

Alternativer

Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Den nye administrationspraksis i forhold til udbringning af spildevandsslam og andre affaldsprodukter indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger og i områder med særlige drikkevandsinteresser kan træde i kraft i forlængelse af politisk beslutning herom.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

I Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer fastlægges af Staten de områder, hvor grundvandet skal beskyttes. Dette gælder for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD.
 
Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning fastlægger rammerne for den overordnede vandplanlægning.
 

Sagsid.: 22/1161

Resume

Klima- og Miljøudvalget har ved tidligere møder (link til sag nr. 2 i Klima- og  Miljøudvalget den 8. december 2021) samt 20. september 2022 (link til sag nr. 21 i Klima- og Miljøudvalget den 20. september 2022) vedtaget henholdsvis mulighed for tidlig indsamling af husholdningsaffald samt ændring af ordning for asbestaffald.
 
Disse ændringer har sammen med en ændret lovgivning og justering af ordninger gjort det nødvendigt at revidere regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de reviderede regulativer godkendes.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-02-2023

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de reviderede regulativer godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Leo Nørgaard underlader at stemme.

Sagsfremstilling

Historik

Affaldsregulativerne er senest revideret den 27. januar 2021 (link til sag nr. 4 i Klima- og Miljøudvalget den 17. januar 2021).
 

Inddragelse og høring

Udkast til de reviderede regulativer har været i 4 ugers offentlig høring fra 16. december 2022 - 13. januar 2023. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.
 

Beskrivelse

For regulativerne er der ud over sproglige præciseringer følgende ændringer:
 
 1. Opstart af indsamling af husholdningsaffald kl. 7.00 fastholdes. Mulighed for dispensation til tidligere afhentning kl. 6.00 i trafikerede områder i Viborg by udvides til hele kommunen (vedtaget af Klima- og Miljøudvalget ved møde den 8. december 2021 (link til sag nr. 2 i Klima- og  Miljøudvalget den 8. december 2021).
 2. Ny indsamlingsordning i form af henteordning af asbestaffald fra borgere i Viborg Kommune og virksomheder samt mulighed for at aflevere asbestaffald på Revas affaldscenter under skærpede vilkår (vedtaget af Klima- og Miljøudvalget ved møde den 20. september 2022, link til sag nr. 21 i Klima- og Miljøudvalget den 20. september 2022).
 
For regulativet for erhvervsaffald er der endvidere følgende ændringer:
 1. I udkastet til regulativet, der har været i offentlig høring, har forvaltning anført, at det ikke længere er obligatorisk for virksomheder at aflevere forbrændingsegnet erhvervsaffald via Viborg Kommunes indsamlingsordning. Det var anført, at affaldet frit kan bortskaffes til et godkendt modtageanlæg. Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at der jf. kontrakten med Energnist er en forpligtigelse til at bortskaffe alt forbrændingsegnet affald til Energnists anlæg. Viborg Kommune har samtidigt fortsat en ret til at anvise det forbrændingsegnede affald. Forvaltningen har derfor ændret indsamlingsordningen til en anvisningsordning.
 2. Virksomheder i ejendomme med blandet bolig og erhverv kan ikke længere nødvendigvis benytte kommunens indsamlingsordning af husholdningslignende affald. Pga. ændringer i affaldslovgivningen er det fra årsskiftet kun de virksomheder, hvis genanvendelige affald i art og mængde ligner en husholdnings affald, der kan benytte kommunens indsamlingsordning.
 3. Revas kan ikke længere modtage affald fra sandfang og olieudskillere, og derfor skal det indsamlede affald afleveres til andet miljøgodkendt modtageanlæg. Minimums-tømningsfrekvens for nogle brancher nedsættes fra en årlig tømning til en tømning hvert andet eller tredje år. Kravene til adgangsforholdene til udskilleranlægget specificeres, således at tømningsfirmaet har uhindret adgang til dækslerne.
 
Omfanget af ændringerne til regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald er beskrevet i bilag 1 og fremgår af bilag 2 og 3. Udkast til ændrede regulativer er vedlagt som bilag 4 og 5.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

De ændrede regulativer træder i kraft den 16. marts 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet. 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 22/36141

Resume

Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 5. januar 2023 (link til sag nr. 1 på mødet i Landdistriktsudvalget 5. januar 2023), hvordan budgettet for Udvikling i mindre byer og landdistrikter for 2023 skal anvendes, herunder hvilke puljer der skal oprettes i 2023.
 
Landdistriktsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om, hvordan budgettet skal fordeles på de puljer/konti (drift og anlæg), som skal oprettes i 2023.
 

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller, at Udvalget beslutter, hvordan budgettet på kontoen Udvikling i mindre byer og landdistrikter skal anvendes, herunder hvilket budget der skal tildeles de enkelte puljer i 2023:
 
1. at der afsættes 300.000 kr. til områdefornyelse for Løgstrup i 2023
 
2. at der, når Viborg Kommune har modtaget den statslige medfinansiering, fremsættes en bevillingssag til områdefornyelse for Løgstrup på 5.200.000 incl. den statslige medfinansiering
 
3. at der reserveres 2.000.000 kr. til områdefornyelse for Tange i årene 2024-2026.
 
4. at der afsættes 5.500.000 kr. til puljen Udviklingsprojekter i mindre byer og landdistrikter 2023
 
5. at der afsættes 1.000.000 kr. til puljen Nedrivning og renovering 2023
 
6. at der afsættes 300.000 kr. til puljen Støtte til vedligeholdelse af arealer 2023
 
7. at der afsættes 500.000 kr. til kontoen Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter 2023
 
8. at der reserveres 2.000.000 kr. som et rammebeløb til understøttelse af temaet Bæredygtige boligformer i landdistrikter, bevillingssag vil blive forelagt, når udvalget har overblik over anvendelsen.
 
 
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives anlægsudgiftsbevillinger til de i tabel 1 oplistede puljer/konti på i alt 7.600.000 kr. med rådighedsbeløb på 2.100.000 kr. i 2023 og 4.500.000 kr. i 2024 og 1.000.000 kr. i 2025 (2023-priser),
 
2. at finansieringen af rådighedsbeløbene sker ved tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen Udvikling i mindre byer og landdistrikter i de samme år.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-02-2023

Udvalget besluttede:
 
1. at afsætte 300.000 kr. til områdefornyelse for Løgstrup i 2023
 
2. at der, når Viborg Kommune har modtaget den statslige medfinansiering, fremsættes en bevillingssag til områdefornyelse for Løgstrup på 5.200.000 inkl. den statslige medfinansiering
 
3. at der reserveres 2.500.000 kr. til områdefornyelse for Tange i årene 2024-2026.
 
4. at der afsættes 5.500.000 kr. til puljen Udviklingsprojekter i mindre byer og landdistrikter 2023
 
5. at der afsættes 1.000.000 kr. til puljen Nedrivning og renovering 2023
 
6. at der afsættes 300.000 kr. til puljen Støtte til vedligeholdelse af arealer 2023
 
7. at der afsættes 500.000 kr. til kontoen Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter 2023
 
8. at der reserveres 2.000.000 kr. som et rammebeløb til understøttelse af temaet Bæredygtige boligformer i landdistrikter. Reservationen placeres med 500.000 kr. i 2023 og 1.500.000 kr. i 2024. Bevillingssag vil blive forelagt, når udvalget har overblik over anvendelsen.
 
Udvalget indstillede til byrådet:
 
1. at der gives anlægsudgiftsbevillinger til de i tabel 1 oplistede puljer/konti på i alt 7.600.000 kr. med rådighedsbeløb på 2.100.000 kr. i 2023 og 4.500.000 kr. i 2024 og 1.000.000 kr. i 2025 (2023-priser),
 
2. at finansieringen af rådighedsbeløbene sker ved tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen Udvikling i mindre byer og landdistrikter i de samme år.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget besluttede på mødet den 11. august 2022 (link til sag nr. 4 på mødet i Landdistriktsudvalget 11. august 2022), at udvalgets politiske tema for 2023 er Bæredygtige boligformer i landdistrikterne.
 
Udvalget beslutter hvert år, hvordan budgettet for Udvikling mindre byer og landdistrikter skal anvendes. Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 5. januar 2023 (link til sag nr. 1 på mødet i Landdistriktsudvalget 5. januar 2023), hvilke puljer, der skal oprettes i 2023. Disse puljers anvendelse understøtter det gode liv i landdistrikterne, som også kan være med til at sætte fokus på bæredygtige boligformer i landdistrikterne.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Det samlede anlægsbudget for 2023 til byfornyelsesområdet under Landdistriktsudvalget er 10,025 mio kr.
 
På baggrund af Udvalgets beslutning den 5. januar 2023 (link til sag nr. 1 på mødet i Landdistriktsudvalget 5. januar 2023) foreslår forvaltningen, at der afsættes nedenstående beløb til forskellige puljer/formål, jfr. beslutningen.
Der henvises i øvrigt til de kommende punkter på denne dagsorden for en nærmere beskrivelse af de enkelte konti/puljer.
 

Områdefornyelse 2023 og 2024

Forvaltningen indstiller, at der opstartes områdefornyelse i Løgstrup i 2023. I alt foreslås det, at der afsættes 5,5 mio kr. til denne områdefornyelse, som skal frigives over årene 2023-2026. I 2023 vil der kun være behov for 300.000 kr. til programskrivningen. Forvaltningen foreslår desuden, at den statslige ramme for 2023 alene anvendes til denne områdefornyelse. Staten plejer normalt at udmelde årets rammebeløb i løbet af februar måned, men da der fortsat arbejdes med finansloven, har forvaltningen fået oplyst, at vi først kan forvente denne besked senere på foråret.
Ovenstående betyder, at udvalget først vil få forelagt bevillingssagen på resten af områdefornyelsen i Løgstrup, når meddelelsen fra Staten er modtaget. I denne sag indstilles derfor kun en bevilling på 300.000 kr. til rådighed i 2023.
 
Forvaltningen foreslår desuden, at der reserveres i alt 2 mio kr. til områdefornyelse i Tange fordelt over årene 2024-2026.
 

Pulje Udviklingsprojekter i mindre byer og landdistrikter 2023

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 5,5 mio kr. til puljen, idet det vurderes, at denne pulje særligt er med til at skabe aktivitet og det gode liv i de mindre byer og landdistrikterne. Desuden har der hvert år været ansøgt om flere projekter end budgettet har kunnet honorere. Beløbet søges frigivet over år, da det kræver tid for lokalområderne at arbejde med projekterne, inden beløbet kan udbetales.
 

Puljen Nedrivning og renovering 2023

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 1 mio kr. til puljen i 2023 med rådighedsbeløb i 2024 - med de nuværende ansøgningskriterier.
Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 24. november 2022 (link til sag nr. 3 på mødet i Landdistriktsudvalget 24. november 2022) at åbne puljen for nye ansøgninger, da der var restbeløb på 1,8 mio kr. fra budget 2022 og en bevilling på 2,0 mio kr. i 2023, i alt 3,8 mio kr.
På baggrund af Landdistriktsudvalgets beslutning om at genåbne puljen, blev formidlingen igangsat via Kommunens hjemmeside, Kommunens nyhedsbreve, annoncering i Viborg Kommunes fællesannonce i ugeaviserne og en pressedækning.
 

Puljen Støtte til vedligeholdelse af arealer 2023

Tidligere år har der været afsat 300.000 kr. til denne pulje, hvilket vurderes at være et passende beløb til dette formål, hvorfor samme budget indstilles til 2023.
 

Kontoen Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter 2023

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 500.000 kr. til dette formål i lighed med de tidligere år med rådighedsbeløb i 2024. Det afsatte beløb vil blive anvendt ad hoc, når der opstår relevante anlægsprojekter.
 

Rammebeløb til at understøtte temaet Bæredygtige boligformer i landdistrikter 2023

I forhold til det samlede budgets størrelse, foreslår forvaltningen, at der reserveres 2 mio kr. til understøttelse af årets tema Bæredygtige boligformer i landdistrikter 2023. Bevillingssagen vil blive forelagt, når udvalget har overblik over anvendelsen. Det kan overvejes, om hele beløbet skal bevilges med rådighed i 2023 eller om det skal fordeles over år.
 
 
Fordeling af anlægsbudgettet Udvikling i mindre byer og landdistrikter for 2023, foreslås således:
 
Tabel 1:
 
Pulje/konti
2023
2024
2025
2026
Afsat budget
10.025.000
15.496.000
11.520.000
5.075.000
Bevillinger 2023 i denne sag
 
 
 
 
Områdefornyelse i Løgstrup
300.000
 
 
 
Puljen Udviklingsprojekter i mindre byer og landdistrikter 2023
1.500.000
3.000.000
1.000.000
 
Puljen Nedrivning og renovering 2023
 
1.000.000
 
 
Puljen Støtte til vedligeholdelse af arealer 2023
300.000
 
 
 
Kontoen Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter 2023
 
500.000
 
 
 
Bevilling i alt
2.100.000
4.500.000
1.000.000
 
 
 
 
 
 
Rest efter bevilling overskud/underskud de enkelte år
7.925.000
10.996.000
10.520.000
5.075.000
 
 
 
 
 
Disponeringer i 2023, jfr. beskrivelser bevilling foreligges udvalget senere
 
 
 
 
Områdefornyelse Løgstrup
 
700.000
2.000.000
2.500.000
Områdefornyelse forventet statstilskud
 
 
 
-3.300.000
Områdefornyelse Tange
 
300.000
700.000
1.500.000
Bæredygtige boligformer i landdistrikter 2023
1.000.000
1.000.000
 
 
 
 
 
 
 
Overskud/underskud de enkelte år
6.925.000
8.996.000
7.820.000
4.375.000
 
 
 
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udvalget vil få forelagt en bevillingssag med en anlægsindtægtsbevilling og en anlægsudgiftsbevilling til kontoen Områdefornyelse Løgstrup, når den statslige ramme er udmeldt.
Udvalget vil senere få forelagt en bevillingssag vedr. områdefornyelse i Tange.
 
Når udvalget har overblik over anvendelsen af midlerne til årets tema Bæredygtige boligformer i landdistrikter 2023, vil udvalget blive forelagt en bevillingssag herom.
 
Det overskydende budgetbeløb for 2023 kan overføres til budget 2026, hvor der pt. er et mindre budget end tidligere. For at udvalget har handlemuligheder i 2023, foreslår forvaltningen, at beslutning om evt. overførsel træffes senere på året.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/5119

Resume

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive. Resultatet er lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg for at erstatte de gældende byskitser.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 81 til Kommuneplan 2017-2029 for en lokal udviklingsplan for Ravnstrup, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Byrådet indkaldte fra den 2. juni 2022 til den 30. juni 2022 idéer og forslag til planlægningsarbejdet. Der blev afholdt borgermøde den 9. juni 2022. Der kom 8 høringssvar i idéfasen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 81 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at bilag nr. 5 Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at arealet i byzone tilbageføres til landzone ved kommuneplanramme RAVN.B4.05,
 
4. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
5. at der ikke afholdes borgermøde.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-02-2023

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 81 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at bilag nr. 5 Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at arealet i byzone tilbageføres til landzone ved kommuneplanramme RAVN.B4.05,
 
4. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
5. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 18. maj 2022 at igangsætte planlægningen (link til sag nr. 14 på byrådets møde den 18. maj 2022).
 
Landdistriktsudvalget besluttede den 30. januar 2023 at godkende den lokale udviklingsplan for Ravnstrup (link til sag nr. 2 på Landdistriktsudvalgets møde den 26. januar 2023).
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 

Inddragelse og høring

Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan har taget udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i Ravnstrup, som blev afholdt den 25. september 2019. I workshoppen deltog 30 borgere, svarende til 7 % af byens indbyggere. Det foreliggende forslag til en lokal udviklingsplan er udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Ravnstrup.
 
Idéfase
En ændring af hvor der kan lokalplanlægges for boliger forudsætter, at byrådet indkalder idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet i en idéfase.
 
Byrådet indkaldte fra den 2. juni 2022 til den 30. juni 2022 idéer og forslag til planlægningsarbejdet. Der blev afholdt borgermøde den 9. juni 2022.
 
Der kom otte høringssvar i idéfasen, som fremgår af bilag nr. 4. Forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse er i bilag nr. 5. Høringssvarene omhandler særligt omkring trafikale forhold, herunder Kirkevej. Forvaltningen indstiller, at forslaget om at lukke og/eller asfaltere Kirkevej ikke undersøges nærmere. Generelt er der i høringssvarene opbakning til ændringer i arealudlæg.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. Gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv forsøger udviklingsplanerne at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund. Formålet med forslag til tillæg nr. 81 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplanen for Ravnstrup i kommuneplanen samt at ændre i udlæg af arealer til byvækst som konsekvens heraf. Forslag til tillæg nr. 81 er i bilag nr. 2. Forslag til udviklingsplan er i bilag nr. 3.
 
Forslag til udviklingsplan for Ravnstrup
Ravnstrup har cirka 440 indbyggere og ligger i byzone.
 
Det gennemgående tema i udviklingsplanen for Ravnstrup er mere sammenhæng på tværs. Det skal ske ved at arbejde efter disse pejlemærker:
 • Holde fast i det mangfoldige
 • Bosætningsmuligheder for alle aldersgrupper
 • Styrke fælles samlingssteder for alle aldersgrupper - indendørs og udendørs.
 • Bedre sammenhænge i, på tværs af og rundt omkring byen.
 
For at understøtte Ravnstrups udvikling, vil byrådet arbejde for:
 • Lokalplanlægge for nye udstyknings- og byggemuligheder
 • Udbygge cykelstinettet omkring Ravnstrup
 • Fremme adgang til rekreative arealer
 • Trafikregulering på Nybrovej, Hellerupvej og H.C. Hansens Vej
 
Forslag til tillæg nr. 81
Med kommuneplantillægget ønsker byrådet at ændre arealudlæggene i Ravnstrup med henblik på at skabe en mere sammenhængende bystruktur nord for Holstebrovej, hvor byens mødesteder findes. Desuden skabes rammerne for attraktive boligområder tættere på natur.
 
Med tillægget udlægges nye boligområder ved Åbakken, Kirkevej og ved Åen. Herudover udlægges et nyt rekreativt område ved Jegstrup Bæk. Som et led i en omfordeling af arealerne til byvækst udgår boligområderne syd for Holstebrovej (RAVN.B4.03, RAVN.B4.04 og RAVN.B4.05). Endeligt ændres det eksisterende erhvervsområde i den østlige ende af byen til centerområde med mulighed for bl.a. butikker, liberale erhverv, boliger og almen service. Afgrænsningen fastholdes.
 
Som konsekvens af ændringerne i arealudlæggene ændres kommuneplanens udpegninger af planlagte trafikanlæg, den økologiske forbindelseslinje omkring Jegstrup Bæk og af værdifuld landbrugsjord.
 
Desuden tilbageføres et areal fra byzone til landzone ved kommuneplanramme RAVN.B4.05. Arealet er sammenfaldende med en del af lokalplan nr. 225.
 
Øvrige planmæssige ændringer
Dele af rammeområde RAVN.B4.05 er omfattet af lokalplan nr. 223, delområde V (erhvervsområde). Såfremt rammeområdet udgår, bør den del af lokalplan nr. 223, som ligger indenfor rammeområdet, efterfølgende blive aflyst.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der blev afholdt borgermøde i idéfasen, og fordi der har været dialog med borgerne omkring indholdet i den lokale udviklingsplan.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 8 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra marts 2023 til maj 2023. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i efteråret 2023 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De tiltag, der er nævnt under Byrådet vil arbejde for, vil enten kunne realiseres gennem driftsbudgettet eller kræve efterfølgende prioritering. De tiltag, der er nævnt under Borgerne vil arbejde for, indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.
 
Ejendomsskat kan stige på baggrund af arealudlæg i kommuneplanen, der giver umiddelbar ret til udnyttelse.
 
Tilbageførsel af arealer fra byzone til landzone sker ved en beslutning, der træffes af byrådet, og kan medføre krav om erstatning (jf. planlovens § 46), godtgørelse for frigørelsesafgift (jf. planlovens § 46 a) samt godtgørelse for grundskyld (jf. loven om kommunal ejendomsskat § 29 A).
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udviklingsplanen for Ravnstrup erstatter den tidligere byskitse, der blev vedtaget af byrådet den 21. juni 2017 som en del af Kommuneplan 2017-2029 (link til sag nr. 4 i byrådet den 21. juni 2017).
 
Kommuneplanen er ikke juridisk bindende for ejerne.
 
Det bliver i hvert enkelt projekt vurderet, om realisering forudsætter tilladelser og/eller dispensationer. Realisering afhænger af, at de nødvendige tilladelser kan opnås.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planforslaget omfatter et helt bysamfund. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
Bilag

Sagsid.: 21/39528

Resume

På møderne 4. og 25. januar 2023 havde Teknisk Udvalg temadrøftelser om prioritering af cykelstier. Teknisk Udvalg skal træffe beslutning om, hvilke projekter der skal søges realiseret.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg beslutter en prioritering af cykelstiprojekter, som det fremgår af tabel 1.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.150.000 kr. til kontoen Cykelstier 2023 med rådighedsbeløb i 2023, og
 
3. at udgiften på 2.150.000 kr. i 2023 finansieres af rådighedsbeløb på kontoen Pulje cykelstier.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-02-2023

Teknisk Udvalg beslutter en prioritering af cykelstiprojekter, som det fremgår af tabel 1, hvor forslag b vælges i projekt vedr. sti mellem Tapdrupvej og Kokærvænget.
 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.150.000 kr. til kontoen Cykelstier 2023 med rådighedsbeløb i 2023, og
 
3. at udgiften på 2.150.000 kr. i 2023 finansieres af rådighedsbeløb på kontoen Pulje cykelstier.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

På møderne 4. og 25. januar 2023 havde Teknisk Udvalg temadrøftelser om prioritering af cykelstier (link til sag nr. 12 i Teknisk Udvalg 4. januar 2023 og link til sag nr. 10 i Teknisk Udvalg 25. januar 2023).
 

Inddragelse og høring

Anlæg af en cykelsti kan betyde, at en skolevej ændrer status til ikke-trafikfarlig skolevej og dermed fratages det kommunale befordringstilbud til skolebørn. Forvaltningen foreslår derfor, at de projekter, udvalget prioriterer, og som kan ændre status i forhold til trafikfarlig skolevej, forelægges borgere i de pågældende områder for at sikre lokal opbakning til projekterne.
 

Beskrivelse

Der var til temadrøftelserne fremlagt projekter blandt andet fra Trafikplanen for Viborg Kommune (link til projekter i Trafikplanen for Viborg Kommune), ønsker om cykelstier fra borgere samt projekter i lokale udviklingsplaner. Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne fremlagt forslag til projekter, som det fremgår af tabel 1.
 
Tabel 1
Projekt
Anlægsoverslag (kr.)
Sti mellem Tapdrupvej og Kokærvænget, Tapdrup
a. Dobbeltrettet fællessti langs Taphedevej
b. Dobbeltrettet fællessti i eget tracé
c. Grussti i eget tracé

a. 2.350.000
b. 1.500.000
c. 1.125.000
 
Teglværket, Stoholm analyse af cykelsti i eget tracé
100.000
 
Tingvej, Viborg cykelsti på vestsiden ved stadion og justering af til/frakørsel på østsiden ved Tinghallen
500.000
 
Korsbakken, Rødding afslutning af cykelsti
50.000
 
I alt
1.775.000 - 3.000.000
 
Forvaltningen forslår, at projekterne i tabel 1 gennemføres. I projektet med sti mellem Tapdrupvej og Kokærvænget, Tapdrup anbefales desuden, at der vælges forslag b. Dobbelt­rettet fællessti i eget tracé med asfaltbelægning. Der fremsendes særskilt dagsordenspunkt om placering af stien. Det vil sige, at der samlet anbefales projekter for 2.150.000 kr.
 
På budgettet for 2023 er der afsat 3.151.000 kr. til Pulje cykelstier. Den resterende del af bevillingen anvendes senere til cykelstier udpeget i den kommende trafikplan.
 
Statens cykelpulje
Det bliver igen i 2023 muligt at søge midler i en statslig pulje. Af Udkast til Forslag til Bekendtgørelse om pulje til cykelprojekter under infrastrukturplanen, som har været i høring frem til 1. november 2022, fremgår bl.a., at tilskud kan udgøre op til 40 pct. af de godkendte tilskudsberettigede omkostninger. For kommunale projekter, som retter sig mod et særligt indsatsområde udpeget af Transportministeren, kan der opnås et større tilskud. For videns- og innovationsprojekter kan der opnås 100 pct. i tilskud, hvis projektets resultater over en bred front vil fremme cykling, såsom forsknings- og udviklingsprojekter.
 
Kriterierne for puljen forventes at blive:
 
 • Bedre sammenhæng i cykelinfrastrukturen på tværs af kommunegrænser
 • Bedre fremkommelighed på cykelstier og nye cykelstier, der styrker pendling
 • Flest mulige cykelpendlere får gavn af projektet
 • Forbedring af trafiksikkerhed og sammenhæng på skolevejsnet
 
Ansøgningsfristen til den statslige pulje forventes at blive 31. marts 2023. Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg drøfter, om der er projekter, der skal søges tilskud til.
 
Forvaltningen anbefaler ikke, at der søges tilskud til cykelstierne i år, da de aktuelle projekter ikke passer til kriterierne.
 
På et andet punkt på dagsordenen til dette møde behandles en sag om Stibro over Tange Sø. Silkeborg Kommune har anmodet Viborg Kommune om at deltage i en ansøgning om puljemidler fra Staten. Hvis udvalget beslutter at være medansøger, indstiller Forvaltningen, at udvalget først tager stilling til eventuel finansiering, når der foreligger et anlægsoverslag fra Silkeborg Kommune.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Planlægning herunder inddragelse af borgere og projektering af tiltag kan sættes i gang i foråret / sommeren 2023, og anlægsarbejder udføres i efteråret 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 14/45354

Resume

Pladsen foran Viborg Stadion samt Tingvej færdiggøres efter ombygning af Tinghallen og etablering af gangbro mellem Tinghallen og Viborg Stadion.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at belægninger mellem Tinghallen og Viborg Stadion færdiggøres som beskrevet i bilag 1,
 
2. at slidlagsarbejder på dele af Tingvej og p-pladserne finansieres af driftskontoen for asfaltarbejder,
 
3. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event forhøjes med 185.000 kr. med rådighedsbeløb i 2023, og
 
4. at udgiften på 185.000 kr. finansieres ved nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen Omforandring af kasserneområdet, idet det forudsættes, at rådighedsbeløbet bliver overført til 2023 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2022.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-02-2023

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at belægninger mellem Tinghallen og Viborg Stadion færdiggøres som beskrevet i bilag 1,
 
2. at slidlagsarbejder på dele af Tingvej og p-pladserne finansieres af driftskontoen for asfaltarbejder,
 
3. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event forhøjes med 185.000 kr. med rådighedsbeløb i 2023, og
 
4. at udgiften på 185.000 kr. finansieres ved nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen Omforandring af kasserneområdet, idet det forudsættes, at rådighedsbeløbet bliver overført til 2023 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2022.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har på møde 20. december 2027 (link til sag nr. 41 i Byrådet 20. december 2017) bevilliget til forlægning af Tingvej.
 
Byrådet godkendte på mødet 16. maj 2018 (link til sag nr. 8 i Byrådet 16. maj 2018) bevilling til ombygning af Tinghallen, forlægning af Tingvej og pladsdannelse mellem Viborg Stadion og Tinghallen.
 
Byrådet godkendte desuden på mødet 6. oktober 2021 (link til sag nr. 8 i Byrådet 6. oktober 2021) en bevilling til Tinghallens køkken samt færdiggørelse af udearealer på pladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadion.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Status på udearealerne er, at Tingvej er flyttet, gangbroen over Tingvej er færdig, og belægningsarbejder på østsiden af Tingvej mod Tinghallen er udført. Der mangler således belægning på vestsiden af Tingvej samt slidlag på dele af Tingvej og p-pladserne.
 
Belægningen på vestsiden af Tingvej udformes efter samme princip som på østsiden af Tingvej, således pladsen fremstår visuelt sammenhængende på tværs af Tingvej, se bilag 1. Cykelstien anlægges med asfalt på vestsiden af Tingvej.
 
Cykelstien på østsiden af Tingvej mod Tinghallen er markeret med steler. Det er dog svært for cyklisterne at erkende cykelstien. Belægningen sænkes derfor ved enderne, og der laves cykelsymboler på belægningen, så cyklisterne bedre kan finde cykelstien.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Anlægsprojektet forventes gennemført i første halvår af 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det resterende bevilligede beløb på kontoen Tingpladsen, Viborg Sport og Event kan ikke dække udgiften til færdiggørelse af pladsen vest for Tingvej, hvis belægningen skal have udseende som på østsiden af Tingvej. Forvaltningen foreslår derfor, at merudgiften afholdes af de nedennævnte konti.
 
Forvaltningen har ved et tidligere punkt på dagens møde foreslået, at der i puljen for cykelstier afsættes 500.000 kr. til etablering af cykelstier langs Tingvej. Desuden har Forvaltningen på tidligere punkt på dagsordenen foreslået, at de resterende projekter på Kaserneområdet ikke gennemføres. De resterende midlerne på 185.000 kr. fra Omforandring af kaserneområdet foreslås overført til projektet ved Tingvej.
 
Det vil sige, at projektet gennemføres via de bevilligede anlægskonti og driftskonto herunder.
 
Anlægskonti
 
Tingpladsen, Viborg Sport og Event afsat beløb til forpladsen
630.000
Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event
389.000
Omforandring af kaserneområdet
185.000
Cykelpulje 2023 afsat beløb til cykelstier langs Tingvej
500.000
 
 
Driftskonto
 
Asfaltbelægning
310.000
I alt
2.014.000
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/21793

Resume

Grundfos ønsker at anlægge en sti langs Marinus Svendsensvej, som skal være med til at øge arbejdsmiljøet for deres medarbejdere, der pendler mellem forskellige arbejdslokationer i Bjerringbro.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der anlægges en sti langs Marinus Svendsensvej i Bjerringbro som vist i bilag 1,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 585.000 kr. til kontoen Sti langs Marinus Svendsensvej, Bjerringbro med rådighedsbeløb på 585.000 kr. i 2023, og
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 585.000 kr. til kontoen Sti langs Marinus Svendsensvej, Bjerringbro med rådighedsbeløb på 585.000 kr. i 2023.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-02-2023

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der anlægges en sti langs Marinus Svendsensvej i Bjerringbro som vist i bilag 1,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 585.000 kr. til kontoen Sti langs Marinus Svendsensvej, Bjerringbro med rådighedsbeløb på 585.000 kr. i 2023, og
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 585.000 kr. til kontoen Sti langs Marinus Svendsensvej, Bjerringbro med rådighedsbeløb på 585.000 kr. i 2023.
 
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

Grundfos har kontaktet Forvaltningen med en forespørgsel på at etablere en sti langs Marinus Svendsensvej i Bjerringbro. Formålet er at skabe bedre arbejdsmiljø for deres medarbejdere, der pendler mellem forskellige arbejdslokationer i Bjerringbro. Grundfos har tilbudt at stå for finansieringen af stien, så målet om bedre arbejdsmiljø kan opnås.
 
Viborg Kommune ejer den vejmatrikel, hvor stien ønskes placeret. I forbindelse med etablering af stien langs Marinus Svendsensvej skal kørebanen indsnævres fra 8 m til 6,5 m, hvilket sikrer, at anlægget holdes inden for vejskel, da der er beskyttet natur umiddelbart udenfor vejskel. Vejen vil efter indsnævringen fortsat kunne betjene sættevogne.
 
Stien udføres i en bredde på 2 m med asfaltbelægning og belysning. Stien ejes og driftes af Viborg Kommune.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Arbejdet udføres i 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Anlægsoverslaget er udarbejdet af Viborg Ingeniørerne for Grundfos A/S. Alle anlægsudgifter til stien afholdes af Grundfos A/S.
 
Anlægsoverslag
2023 (kr.)
Rådgivning
75.000
Gadelys
130.000
Miljøundersøgelser + arkæologi
25.000
Opmåling og skel
15.000
Anlægsudgifter
295.000
Uforudsete udgifter ca. 10 %
45.000
I alt ekskl. moms
585.000
 
Der indgås en aftale med Grundfos A/S forud for anlægsarbejdet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 23/3360

Resume

Grundet energikrisen blev det politisk godkendt at reducere kørslen i udvalgte køreplaner i den kollektive trafik til 2023. De udvalgte køreplaner har nu været i offentlig høring hos Midttrafik og skal endeligt vedtages.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at køreplanen for bybus 4 godkendes,
 
2. at julenatbusserne nedlægges,
 
3. at servicebusserne nedlægges,
 
4. at køreplanerne for lokalrute 711, 712, 774 og 851 godkendes,
 
5. at lokalrute 740 fortsætter nuværende ruteforløb via Iglsø,
 
6 at lokalrute 766 fortsat kører afgangene kl. 13.10 og 13.35,
 
7. at lokalrute 775 ændrer ruteforløb via Heimdalsvej, og
 
8. at det drøftes, om lokalrute 775 skal betjene Bjerringbro Gymnasium kl. 7.07.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-02-2023

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at køreplanen for bybus 4 godkendes,
 
2. at julenatbusserne fastholdes, idet ruterne revideres,
 
3. at servicebusserne nedlægges,
 
4. at køreplanerne for lokalrute 711, 712, 774 og 851 godkendes,
 
5. at lokalrute 740 fortsætter nuværende ruteforløb via Iglsø,
 
6 at lokalrute 766 fortsat kører afgangene kl. 13.10 og 13.35,
 
7. at lokalrute 775 ændrer ruteforløb via Heimdalsvej, og
 
8. at lokalrute 775 ikke skal betjene Bjerringbro Gymnasium kl. 7.07.
 
Aksel Rosager Johansen stemte imod beslutningen og begærede sagen i byrådet, idet han ønsker at pengene skal findes i kassen, ingen støtte til Midtjysk Lufthavn eller hærvejskomitéen.
 
 
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Aksel Rosager Johansen stillede følgende ændringsforslag:
 
Merudgifter til busdriften i 2023 finansieres ved overførsel af mindreforbruget på 1,6 mio. kr. fra 2022. Alt efter resultatet af Midttrafiks afregning i maj finansieres afregningen af kassebeholdningen.
 
For at dække merudgifterne i 2024 bruges støtten til Midtjyllands Lufthavn i 2023 på at afvikle lufthavnen, så de afsatte midler i 2024 istedet flyttes til den kollektive trafik. Tillige opsiges medlemskabet af Hærvejs-komiteen. Herved spares 50.000 kr.
 
For forslaget stemte 2 (Aksel Rosager Johansen og Marianne Gaardsdal)
 
Imod forslaget stemte 26, (Venstres byrådsgruppe, Socialdemokratiets byrådsgruppe og Det Konservative Folkeparti byrådsgruppe)
 
Ændringsforslaget blev dermed forkastet.
 
Byrådets besluttede herefter, at fastholde beslutningen i Teknisk Udvalg.
 
Aksel Rosager Johansen og Marianne Gaardsdal stemte imod.
 
Fraværende:
Kim Dongsgaard

Sagsfremstilling

Historik

Reduktioner i køreplanerne blev behandlet af Teknisk Udvalg 23. november 2022 (link til sag 15 i Teknisk Udvalg 23. november 2022).
 
På mødet besluttede Teknisk Udvalg at godkende reduktioner på lokalrute 711, 712, 740, 774, 766 og 851, større strukturelle ændringer på lokalrute 775 og bybus 4 samt nedlæggelse af servicebusserne og julenatbusserne.
 

Inddragelse og høring

Køreplanerne for bybus 4, servicebusserne, julenatbusserne, lokalrute 711, 712, 740, 766, 774, 775 og 851 har været i offentlig høring hos Midttrafik 4. 17. januar 2023.
 
I alt har Midttrafik modtaget 70 høringssvar, som fremgår af høringsbladet i bilag 1.
 
Lokalrute 740 er i høring hos Skive Kommune, om de fortsat ønsker at opretholde deres del af kørslen.
 
Forvaltningen orienterede Ældrerådet, Handicaprådet, Bjerringbro Gymnasium, Viborg Gymnasium, Viborg Katedralskole og Mercantec om den offentlige høring.
 

Beskrivelse

Efter den offentlige høring ønsker Midttrafik, at der tages stilling til, om høringsforslagene endeligt godkendes eller skal justeres.
 
De fleste reduktioner i besparelseskataloget jf. bilag 2 minder om kørselsniveauet i den nye kollektive trafikplan med driftsstart medio 2024.
 
Forvaltningen har med udgangspunkt i Midttrafiks høringsblad, udarbejdet et notat med kommentarer og anbefaler til de enkelte køreplaner jf. bilag 3. Dette er undtaget betjening af Bjerringbro Gymnasium på afg. kl. 7.00, som ønskes drøftes.
 

Alternativer

S2 kan bibeholdes mod et merforbrug i budgettet af den kollektive trafik på ca. 644.000 kr.
 
Der er efterspørgsel på julenatbus til Bjerringbro. Der er ikke tidligere kørt julenatbus på denne strækning.
 
Tidsperspektiv
Midttrafik skal have en beslutning for køreplanændringer senest 1. marts 2023 til varsling af vognmændene.
 
Køreplanerne træder i kraft ved køreplanskiftet 25. juni 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Efter energikrisen ramte den kollektive trafik, er udgifter og budgetter reguleret. Desuden er Regionens besparelse blev afklaret. Nu mangler kun afregning for budget 2022 til Midttrafik som først kendes maj 2023. Afregning for budget 2021 var 1.004.000 kr.
 
Den kollektive trafik blev bevilliget 5 mio. kr. ekstra i 2022. Udgiften blev ikke så høj, og der er et mindreforbrug i budget 2022 på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget kan overføres til 2023.
 
Herunder er lavet nogle scenarier med overførsel og reduktioner for drift af kollektiv trafik i 2023:
 
 
Afregning for budget 2022 er 0 kr.
Afregning for budget 2022 er 1.000.000 kr.
Overførsel af 1.600.000 kr.
Ikke overførsel
Overførsel af 1.600.000 kr.
Ikke overførsel
Anbefalede reduktioner gennemføres
Mindreforbrug:
1.558.000 kr.
Merforbrug:
42.000 kr.
Mindreforbrug:
558.000 kr.
Merforbrug:
1.042.000 kr.
Ingen reduktioner gennemføres
Mindreforbrug: 47.000 kr.
Merforbrug:
1.553.000 kr.
Merforbrug: 953.000 kr.
Merforbrug: 2.553.000 kr.
Anfalede reduktioner gennemføres undtagen S2
Mindreforbrug:
956.000 kr.
Merforbrug:
644.000 kr.
Merforbrug:
44.000 kr.
Merforbrug:
1.644.000 kr.
 
Det fremgår af skemaet, at der kun er mindreforbrug på driften, hvis der sker overførsel af de 1.600.000 kr. fra 2022 til 2023.
 
Hvis afregningen for 2022 fra Midttrafik er i størrelsesorden med 2021, og hvis der sker en overførsel af 1.600.000 kr. fra 2022 til 2023, er der kun mindreforbrug eller et lille merforbrug, hvis forvaltningens anbefalede reduktioner gennemføres, eller de anbefalede reduktioner gennemføres undtagen S2.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 23/905

Resume

I forbindelse med etablering af whistleblowerordning i Viborg Kommune, skal der hvert år ske offentliggørelse af bl.a. hvor mange indberetninger, der er realitetsbehandlet, hvor mange indberetninger, der er afvist eller afsluttet, ligesom der skal oplyses, hvor mange indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at udkast til årlig redegørelse for status på whistleblowerordning i Viborg Kommune godkendes til offentliggørelse

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at udkast til årlig redegørelse for status på whistleblowerordning i Viborg Kommune godkendes til offentliggørelse.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har siden 17. december 2021 været omfattet af Lov om beskyttelse af whistleblowere, hvor der er stillet krav om, at alle offentlige virksomheder med 50 eller flere medarbejdere skal etablere en ordning, der beskytter medarbejdere, der ønsker at indberette overtrædelser.
Administrationsgrundlaget for whistleblowerordningen blev godkendt i byrådet den 6. oktober 2021.
 

Inddragelse og høring

Hoved-MED drøftede den 20. februar 2023 status på indberetninger til Viborg Kommunes Whistleblowerordning 2022 og godkendte det fremlagte forslag til offentliggørelse med henblik på politisk behandling.

Beskrivelse

I henhold til Lov om whistleblowerordning skal der 1 gang årligt offentliggøres en redegørelse, der bl.a. skal oplyse om antallet af modtagne indberetninger i den pågældende periode, og status for opfølgning herpå. Der skal herunder gives oplysninger om hvor mange indberetninger, der er afvist, fordi de ligger uden for rammerne af whistleblowerordningen; hvor mange indberetninger, der har været undergivet realitetsbehandling hos myndigheden, og hvor mange, der har givet anledning til politianmeldelse. Det forudsættes endvidere, at der offentliggøres en beskrivelse af de overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden.
I Viborg Kommunes interne retningslinjer for offentliggørelse fremgår det, at forslag til redegørelse skal drøftes og behandles i Hoved-MED, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i byrådet inden offentliggørelse.

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Intet
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der er tale om en lovpligtig offentliggørelse af aktiviteterne i Viborg Kommunes whistleblowerordning.
Bilag

Sagsid.: 22/36579

Resume

Byrådet skal tage stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for et sammenhængende område ved sØnæs, herunder indkaldes ideer og forslag i forbindelse med en offentlig idéfase.
 
Oversigtskort er i bilag 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der afholdes borgermøde torsdag den 30. marts 2023 kl. 17 - 19 på Rådhuset i Multisalen

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, med den tilføjelse, at muligheden for udlægning af området til let industri og håndværk udgår af forslaget, og
 
2. at der afholdes borgermøde torsdag den 30. marts 2023 kl. 17 - 19 på Rådhuset i Multisalen.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Birthe Harritz og Aksel Rosager Johansen stemte imod.
 

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 5. oktober 2022 (link til sag nr. 24 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. oktober 2022) at igangsætte en proces for ændring af plangrundlaget for en grund ved sØnæs fra rekreativt område til centerområde med mulighed for kontorfunktioner, og at grunden efterfølgende udbydes til salg.
Baggrunden var et konkret ønske fra Vexa om at erhverve grunden og opføre ny bebyggelse.
Samtidig havde Region Midtjylland planer om at etablere specialtandpleje på Porremarken.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Vexa ønsker at opføre ny bebyggelse på i alt 834 m2 på en grund på 6.000 m2.
Bebyggelsen ønskes placeret, hvor det tidligere klubhus for boldklubben B67 lå.
 
Bebyggelsen består af en hovedbygning, som ifølge skitseforslaget skal indrettes til kontor med en offentlig tilgængelig gallerivæg, cafe med terrasse, løbeklub og yoga med omklædningsfaciliteter, gårdrum samt disponible rum i kælderen. Garage og evt. offentlige toiletter placeres i sekundære bygninger mod nord og vest. Endvidere angives muligheder for f.eks. et minigolfanlæg, som bestyres fra caféen, eller andre faciliteter i fællesskab med kommunen.
Der findes ikke i Planloven hjemmel til at stille krav om etablering af eksempelvis offentligt tilgængelige faciliteter, uden at kommunen bliver overtagelsespligtig. Men der kan indarbejdes sådanne krav i forbindelse med det efterfølgende udbud af grunden.
 
Region Midtjylland har ønske om at udlægge Porremarken/ matr.nr. 586b, Viborg Markjorder til hospitalsrelaterede formål som bl.a. specialtandpleje.
Der foreligger ikke noget konkret projekt.
Porremarken er ejet af regionen og ligger nord for grunden med det tidligere klubhus og to andre bebyggede grunde.
 
Grundene er del af det samme rekreative område i kommuneplanen, der også omfatter sØnæs.
 
Nuværende forhold
Området ligger i Viborg i den nordlige ende af sØnæs, og omfatter den kommunale grund for det tidligere klubhus for B67, samt Porremarken, som er ubebygget. Mellem Porremarken og grunden for det tidligere klubhus ligger to bebyggede grunde med hhv. beboelse og loge.
 
sØnæs blev med støtte fra flere fonde anlagt i 2015 som et fremsynet klimaprojekt, hvor miljø, vandrensning, klimasikring, rekreative muligheder, landskabsarkitektur og naturhensyn går hånd i hånd. 
 
Vandlandskabet på sØnæs er indrettet som en bypark med mange faciliteter for publikum som udflugtsmål, til aktiviteter og events, til udeskole og formidling af området m.m. sØnæs har modtaget flere priser som et landskendt demonstrationsprojekt for klimatilpasning og kobling af tekniske og rekreative anlæg samt for sin helt særlige arkitektur, der indbyder til leg og aktivitet samtidig med, at parken indpasses smukt i forhold til de naturskønne omgivelser.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af lokalplan.
 
Projekterne forudsætter at der vedtages to nye lokalplaner.
 
Kommuneplan
Området er omfattet af rammeområde VIBS.R1.01_T41 (Rekreativt område) i Kommuneplan 2017-2029.
 
Rammeområdet er omfattet af særbestemmelser, der fastlægger, at der på sØnæs må etableres cafe, restaurant el.lign. til områdets forsyning, samt idrætsfaciliteter, der kan indpasses i områdets anvendelse og ikke er til gene for omkringboende.
 
Projekterne er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 20172029, da der ikke gives mulighed for liberalt erhverv eller hospitalsrelaterede formål.
 
Idéfase
Realisering af det ansøgte forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og efterfølgende lokalplan. Da der er tale om ændringer af anvendelsen i forhold til kommuneplanen, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c. (idéfase).
 
Idéfasen foreslås fastsat til 3 uger. Hvis der kommer høringssvar, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til nedenstående principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden planforslaget udarbejdes. Alternativt vil høringssvar blive forelagt ved godkendelse af planforslaget.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde torsdag den 30. marts 2023 kl. 17-19 på Rådhuset i Multisalen.
 
Principper for planlægningen
Såfremt det besluttes at igangsætte ny planlægning, foreslår forvaltningen, at der indledningsvis udarbejdes forslag til kommuneplantillæg (inkl. idéfase), som fastsætter rammerne for området. Forvaltningen foreslår, at området omfatter grunden med det tidligere klubhus, Porremarken samt de to mellemliggende grunde, og at området udlægges til centererhverv (fx kontor- og serviceerhverv, hospitalsrelaterede formål, let industri og håndværk, offentlige formål, kulturelle institutioner, restauration og forlystelse).
 
Efter vedtagelse af kommuneplantillægget udarbejdes udbudskriterier for grunden med det tidligere klubhus, som fremlægges til politisk behandling. Det kan i den forbindelse evt. undersøges, om arealet, der udbydes, kan afgrænses, således der fortsat vil være plads til udendørs aktiviteter som fx Naturskolen, seniorfolkemøde, musik- og sportsarrangementer mv.
Ny lokalplanlægning for grunden med det tidligere klubhus tager udgangspunkt i det projekt, der vinder udbuddet.
Ny lokalplanlægning for Porremarken tager udgangspunkt i et senere konkretiseret projekt fra regionen.
 
Sø- og åbeskyttelseslinje
Tilstandsændringer (herunder byggeri, beplantning og anlæg) inden for 150 m fra Søndersø kræver dispensation fra natur­beskyttelseslovens § 16. Den ønskede anvendelse kræver dispensation fra Viborg Kommune i hvert enkelt tilfælde.
Forvaltningen vurderer, at det vil være i overensstemmelse med praksis at meddele dispensation til et nybyggeri, der ikke ligger mere sønært og som i omfang svarer til den bebyggelse, der nu er nedrevet. Det kan indgå i vurderingen af en ansøgning, at der vil være offentlig adgang.
 
Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø
Udviklingsplanen blev vedtaget af byrådet den 30. august 2017. Planen har som et af sine formål at synliggøre søernes rekreative potentiale og forbedre muligheden for aktiviteter og oplevelser, blandt andet ved sØnæs.
 
Arkitekturpolitik
Arkitekturpolitikken blev vedtaget af byrådet den 22. april 2015. Byrådet ønsker, at bygninger og byrum skal tilføre kvalitet og merværdi til stedet, særligt i områder der i forvejen har stedlige, arkitektoniske kvaliteter. Byrådet vil stille relevante arkitektoniske krav til større projekter, der påvirker de værdifulde omgivelser i væsentlig grad og have fokus på tidlig og konstruktiv dialog.

Alternativer

Et alternativ kunne være, at kommunen bibeholder grunden og udvikler et projekt.

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Idéfase    Primo 2023
Kommuneplanforslag til vedtagelse  Medio 2023
Offentlig høring   Medio 2023
Endelig vedtagelse   Ultimo 2023

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Viborg Kommune ejer arealet med det tidligere klubhus. Ved salg skal grunden i offentligt udbud.
Bilag

Sagsid.: 20/40439

Resume

Der skal tages stilling til, om salget af Søndre Skolegrund i Bjerringbro skal genoptages.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at salg af de kommunale ejendomme genoptages, og at det videre arbejde med udbudsmaterialet udføres som beskrevet i sagsfremstillingen,

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at salg af de kommunale ejendomme genoptages, og at det videre arbejde med udbudsmaterialet udføres som beskrevet i sagsfremstillingen.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde i december 2020 (link til sag nr. 26 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2020) at udskyde salg af grunden. Siden da har forvaltningen været i dialog med Byforum og ejendomsudviklere, og der viser sig nu bedre muligheder for et salg.

Økonomi- og Erhvervsudvalget udsatte sagen på møde medio januar 2023 (link til sag nr. 26 i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 18. januar 2023) med henblik på at tilpasse sagen, så tilbudsgivere får mulighed for at byde ind på mindre dele af grunden.
 

Inddragelse og høring

Der har været løbende dialog med bl.a. Bjerringbro Byforum samt små og mellemstore ejendomsudviklere. Der har desuden været afholdt borgermøde.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har undersøgt, hvordan grunden kan udvikles. I den forbindelse er der lavet et mulighedsstudie. Det fremgår af bilag 2 og indeholder tre scenarier.
 
 1. Dobbelthuse og parcelhuse
 2. Rækkehuse og parcelhuse
 3. Rækkehuse, evt. boligfællesskab og parcelhuse  
 
Der anbefales følgende forudsætninger for bebyggelsen:
 
 • Primær vejadgang skal ske fra Skibelundvej
 • Pga. trafikstøj skal boliger ligge mindst 20 m fra vejmidte eller skal have støjdæmpende facadeløsninger
 • Stiforbindelser skal forbinde området med den omkringliggende by
   
Markedsdialogen viser interesse fra flere ejendomsudviklere for opførelse af rækkehuse på grunden, og forvaltningen foreslår, at der gives mulighed for at afgive tilbud med rækkehuse, boligfællesskab og/eller parcelhuse.
 
 
Nuværende forhold
Grunden ligger på Sønderbro og afgrænses af Brogade, Skibelundvej, Stærkærvej og Tværvej.
 
Lokalplan
Området er ikke omfattet af lokalplan.
 
Kommuneplan
Der udarbejdes en ny kommuneplanramme, hvor muligheden for etageboliger i 4 etager fjernes. Fremtidig byggemulighed vil være 1-2 etager som tæt-lav/åben-lav. Mæglervurderingen tager udgangspunkt i den fremtidige kommuneplanramme.
 
Principper for planlægningen
Ny lokalplan tager udgangspunkt i det/de projekt(er), der vinder udbuddet.
 
Udbud
Forvaltningen udarbejder et udkast til udbudsmateriale baseret på faglige vurderinger og på markedsdialog med mulige tilbudsgivere. Grunden udbydes som et projektudbud med mulighed for at byde ind på mindre dele af grunden. Tilbuddene vurderes ud fra en samlet vurdering af pris, indhold og skitseforslag. En købsaftale vil være betinget af, at der efterfølgende godkendes en lokalplan. Det endelige projekt forelægges til politisk stillingtagen.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan for udbud og efterfølgende lokalplanlægning:
 
 • Politisk godkendelse af udbudsmateriale, ultimo maj 2023
 • Udbudsperiode, primo juni-primo juli 2023
 • Politisk behandling af indkomne forslag fra udbud, september 2023
 • Udarbejdelse og politisk godkendelse af lokalplanforslag, 4. kv. 2023 2. kv. 2024
 • Endelig vedtagelse 2. kv. 2024
 • Salg af grund(e), 2. kv. 2024

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der vil være en indtægt ved salg af grunden.

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at en fremtidig udnyttelse af grunden til boliger vil forudsætte en ny lokalplan. Salg af grund skal, som beskrevet, i offentligt udbud.
Bilag

Sagsid.: 22/32702

Resume

Overlund Skole flytter til Lysningen i august 2024. Den eksisterende skolegrund skal udbydes til salg og udvikles til boliger. Der er samtidig et potentiale for omdannelse af Overlund halgrund. For at fastlægge udviklingsmuligheder og sikre bred borgerinddragelse, foreslås det at udarbejde en visionsplan, der skal ligge til grund for et efterfølgende projektudbud.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
 1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling til rådgiverbistand på 350.000 kr. til kontoen Omdannelse af Overlund Skolegrund og Overlund Halgrund med rådighedsbeløb i 2023
 
 1. at finansiering midlertidigt sker af kassebeholdningen, idet udgiften endeligt finansieres af grundsalget

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling til rådgiverbistand på 350.000 kr. til kontoen Omdannelse af Overlund Skolegrund og Overlund Halgrund med rådighedsbeløb i 2023, og
 
2. at finansiering midlertidigt sker af kassebeholdningen, idet udgiften endeligt finansieres af grundsalget.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet den 2. september 2020 (link til sag nr. 12 i byrådet den 2. september 2020) at vedtage planforslagene for en ny skole og idrætshal i Overlund. Skolen og hallen skal stå færdig til skoleåret 2024/2025.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 7. december 2022 (link til sag nr. 30 i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 7. december 2022) at igangsætte forarbejdet til fornyelse og omdannelse af Overlund Centrum.
 

Inddragelse og høring

Da projektet berører mange mennesker i området, foreslår forvaltningen, at der gennemføres en borgerrettet proces. I processen udarbejdes to forskellige skitseforslag for områdets udnyttelse. De to skitseforslag drøftes og kommenteres på en borgerworkshop. På baggrund heraf udarbejdes et endeligt forslag til visionsplan.

Parallelt med dette gennemføres markedsdialog for at afdække projektudvikleres interesse.
 

Beskrivelse

Projektområdet består af to delområder. Se bilag 1.
 
Overlund Skolegrund skal udbydes til salg og udvikles til boliger. Grunden har en central og attraktiv beliggenhed, og den rette udvikling vil kunne supplere det eksisterende boligudvalg. Udviklingen skal ske under hensyntagen til de eksisterende kvaliteter i området og bidrage til at skabe nye sammenhænge.
 
Overlund Halgrund ligger tæt ved skolen. En samtidig udvikling af de to områder kan bidrage til sammenhæng. Det skal i udviklingsprocessen undersøges om Overlund Halgrund skal sælges sammen med Overlund Skolegrund.
 
Forvaltningen foreslår at gennemføre en proces med udarbejdelse af en visionsplan, som skal sætte retning for byomdannelsen. Visionsplanen skal indeholde skitseforslag på bebyggelse, infrastruktur, byrum, grønne områder mv. og skal sikre, at udviklingen sker med afsæt i områdets kvaliteter og en god og effektiv udnyttelse af arealerne.
 
Visionsplanen skal danne grundlag for det efterfølgende projektudbud af grunden. 
 
Der vil være behov for at inddrage ekstern rådgivning til udarbejdelse af de to skitseforslag og til sammenfatning af visionsplanen og evt. udbudsproces.
 
Nuværende forhold
Overlund Skolegrund består af flere bygninger og er omgivet af parcelhusområde og almennyttige etageboliger (2-3 etager). Nord for skolen ligger Overlund butiksområde med blandet bolig og erhverv.
 
Overlund Hallen er opført i 1967. Viborg Kommune ejer grunden, som siden 1970 er udlejet til den selvejende institution Overlund Hallen på en 99-årig lejeaftale. De indendørs idrætsaktiviteter i Overlund Hallen flyttes til ny multihal i Lysningen. Det kommunale tilskud til drift af Overlund Hallen bortfalder, når Lysningen tages i brug.
 

Alternativer

Det er muligt at undlade visionsplan og borgerettet proces og i stedet gå direkte til et projektudbud af grunden. I et projektudbud skal tilbudsgiver aflevere et skitseforslag sammen med sit tilbud. Tilbuddene vurderes på baggrund af både pris og skitseforslag.

Fordelen ved at gå direkte til projektudbud er, at rådgiverudgiften spares, og at det tager kortere tid. Ulempen kan være, at der ikke er de samme muligheder for borgerinddragelse og at helhedsløsningen derved ikke inddrager alle aspekter. Projektudviklere foretrækker desuden ofte, at der ligger en vision/skitse for grunden inden et udbud. Det gør det nemmere for dem at forstå, hvad Viborg Kommune vil have ud af arealet.
 

Tidsperspektiv

Tilknytning af rådgiver:                                     marts 2023
Gennemførelse af visionsproces og borgerrettet proces:  marts-aug. 2023
Udarbejdelse af endeligt forslag til visionsplan for området:  september 2023
Politisk vedtagelse af visionsplan:    oktober 2023
Projektudbud (grundsalg) af Overlund Skolegrund og evt. halgrund: december 2023
Opstart af lokalplan:      Primo 2024
    

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er udgifter til rådgiver(e) på samlet 350.000 kr. Udgifterne finansieres ved grundsalg. Der vil være behov for midlertidigt at dække udgifter til honorarer af kassen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Efter visionsplan og projektudbud, skal der vedtages lokalplan og kommuneplantillæg.
Bilag

Sagsid.: 23/5818

Resume

Med baggrund i energikrisen skabte Viborg Kommune, Business Viborg, FN17 Business, Vi er Viborg og Viborg Stifts Folkeblad sammen Energibevægelsen i efteråret 2022 for at oplyse og dele viden om energibesparelser. På baggrund af stor interesse fra erhvervslivet ift. at fortsætte aktiviteterne under Energibevægelsen anmoder Business Viborg om Viborg Kommunes medfinansiering af virksomhedsrettede initiativer i 2023 og 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune imødekommer ansøgningen fra Business Viborg om medfinansiering af erhvervsrettede initiativer under Energibevægelsen i 2023 og 2024 med 100.000 kr. årligt, og
 
2. at eventuel medfinansiering afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Politisk organisation i 2023 og 2024.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune imødekommer ansøgningen fra Business Viborg om medfinansiering af erhvervsrettede initiativer under Energibevægelsen i 2023 og 2024 med 100.000 kr. årligt, og
 
2. at medfinansieringen afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Politisk organisation i 2023 og 2024.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

På baggrund af energikrisen i 2022 startede Viborg Kommune, Business Viborg, FN17 Business, Vi er Viborg og Viborg Stifts Folkeblad september 2022 initiativet Energibevægelsen. Formålet var at oplyse og dele viden om energibesparelser og forbedringer.
 
Viborg Kommune skulle i denne sammenhæng have fokus på borgerrettede initiativer og Business Viborg på virksomhedsrettede aktiviteter mens Viborg Stifts Folkeblads opgave var at informere bredt om aktiviteterne i Energibevægelsen. 
 
Relativt hurtigt viste det sig, at der ikke var nogen særlig interesse for de borgerrettede initiativer. Derimod har der været stigende interesse for de virksomhedsrettede aktiviteter. Der er således indtil videre gennemført 3 events for virksomheder i 2022 og en fjerde event afholdes 23. marts 2023. Business Viborg har i bilag 1 beskrevet de allerede gennemførte aktiviteter.
 
Det fremgår heraf, at første arrangement 8. november 2022 havde 41 deltagere, andet arrangement den 13. december 2022 83 deltagere mens arrangementet den 10. januar 2023 havde 96 deltagere.
 
Business Viborg har i bilag nr. 2 beskrevet finansieringen af de hidtidige arrangementer samt budget for eventuelt kommende arrangementer i 2023 og 2024, såfremt Energibevægelsen videreføres. Det fremgår heraf, at Business Viborg har medfinansieret de hidtidige arrangementer i 2022 med 70.000 kr. til projektledelse, planlægning, kommunikation mv. samt knap 56.000 kr. til lokaleleje, forplejning m.v.
 
Da Business Viborg gerne vil fortsætte de virksomhedsrettede aktiviteter under Energibevægelsen i 2023 og 2024 forespørger Business Viborg om Viborg Kommune vil medfinansiere de virksomhedsrettede aktiviteter i 2023 og 2024 med 100.000 kr. hvert af årene til primært lokaleleje, forplejning m.v. Business Viborgs egenfinansiering til projektledelse, planlægning, kommunikation m.v. udgør 115.000 kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 22/13979

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets anbefaling til Landsbyggefonden til at påbegynde renovering af etape tre i afdeling 3, Klostervænget (skema B). Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til renovering af
etape tre i afdeling 3, Klostervænget (skema B) med en samlet anlægsøkonomi på 98.441.000 kr., videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling,
 
2. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån indtil 66.778.000 kr. til gruppe 1 arbejder, dog med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,
 
3. at afdeling 3, Klostervænget i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg kan optage ustøttede realkreditlån indtil 1.663.000 kr. til gruppe 3 arbejder, og
 
4. at den foreløbige årlige husleje godkendes. Huslejen vil efter renoveringen udgøre 893 kr./m2/år for de renoverede boliger.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til renovering af
etape tre i afdeling 3, Klostervænget (skema B) med en samlet anlægsøkonomi på 98.441.000 kr., videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling,
 
2. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån indtil 66.778.000 kr. til gruppe 1 arbejder, dog med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,
 
3. at afdeling 3, Klostervænget i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg kan optage ustøttede realkreditlån indtil 1.663.000 kr. til gruppe 3 arbejder, og
 
4. at den foreløbige årlige husleje godkendes. Huslejen vil efter renoveringen udgøre 893 kr./m2/år for de renoverede boliger.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet i december 2020 (link til sag nr. 29 i byrådet 16. december 2020) at anbefale ansøgning fra Boligselskab Sct. Jørgen, Viborg om tilsagn til renovering af 83 almene boliger i etape tre i afdeling 3, Klostervænget med en anslået anlægsøkonomi på 95.400.000 kr. til Landsbyggefonden.  
 
På baggrund af byrådets anbefaling meddelte Landsbyggefonden den 11. januar 2021 tilsagn om støtte (skema A).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Efter tilsagnet (skema A) har Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg detailprojekteret renoveringsprojektet og udbudt det i hovedentreprise.
 
Licitationsresultatet for renoveringsprojektet er i forhold til budgettet (skema A) steget med ca. 3 mio. kr. (fra 95.400.000 til 98.441.000 Kr.). Boligselskabet begrunder stigningen med, at der bliver udført ekstra arbejder med separatkloakering og udskiftning og efterisolering af taget. I modsætning hertil har boligselskabet besluttet at anvende en billigere facadeløsning med skærmtegl end den løsning, som der var budgetteret med ved skema A.
 
Anlægsøkonomiens fordeling
Renoveringsprojektet for etape tre i afdeling 3, Klostervænget er opdelt i støttede og ustøttede arbejder.
 
De støttede arbejder kaldes også gruppe 1-arbejder og finansieres fuldt ud med støttede lån. De ustøttede arbejder er opdelt i gruppe 2 og gruppe 3, hvor gruppe 2 hovedsageligt er forbedringsarbejder og gruppe 3 er vedligeholdelsesarbejder, som er omfattet af boligselskabets almindelige forpligtigelser og bliver derfor ikke støttet af Landsbyggefonden:
 
 
Støttede arbejder
Ustøttede arbejder
Samlet anlægssum
Opretning
 33.083.000 kr.
 
 
Ombygning
   9.939.000 kr.
 
 
Tilgængelighed
 20.629.000 kr.
 
 
Miljø
   3.127.000 kr.
 
 
Forbedringer
 
30.000.000 kr.
 
Vedligeholdelse
 
  1.663.000 kr.
 
I alt
66.778.000 kr.
31.663.000 kr.
98.441.000 kr.
 
Finansiering
Renoveringen finansieres ved både støttede og ustøttede realkreditlån, kapitaltilførsel samt diverse tilskud.
 
Landsbyggefonden har udarbejdet en skitse til finansiering af helhedsplanen:
 
Støttede realkreditlån (Gruppe 1)
66.778.000 kr.
Ustøttede realkreditlån (Gruppe 2)
17.450.000 kr.
Kapitaltilførsel
  1.000.000 kr.
Trækningsret i Landsbyggefonden
  2.890.000 kr.
Fællespuljetilskud
  8.660.000 kr.
Ustøttede realkreditlån (Gruppe 3)
  1.663.000 kr.
Samlet anlægssum (støttede og ustøttede arbejder)
98.441.000 kr.
 
Differencen i anlægsøkonomien fra skema A til skema B på 3.041.000 kr. bliver finansieret med en forøgelse af det støttede realkreditlån med 1.378.000 kr. samt et ustøttet realkreditlån til gruppe 3 arbejder på 1.663.000 kr. Skema A blev godkendt uden behov for ustøttede lån til gruppe 3 arbejder.
 
Som oplyst ved skema A, bliver der ikke anvendt henlæggelser fra afdeling 3, Klostervænget, da det ikke er alle boliger i afdelingen, som er omfattet af helhedsplanen.
 
Husleje
Siden skema A og i forbindelse med den almindelig budgetlægning er den gennemsnitlige årlige husleje steget med 65 kr./m²/år (fra 760 til 825 kr./m²/år).
 
Boligselskabet Sct. Jørgen oplyser, at den højere anlægssum ved skema B ikke bevirker, at huslejen stiger mere end den procentvise huslejestigning på 4,9 %, som blev godkendt ved skema A. Den gennemsnitlige årlige husleje vil efter renoveringen derfor blive 865 kr./m²/år. 
 
Boligselskabet Sct. Jørgen har oplyst, at afdelingsmødet i afdeling 3, Klostervænget har godkendt at gennemføre flere større arbejder, som betyder at afdeling 3, Klostervænget skal optage et realkreditlån til finansiering af disse arbejder. Lånoptagelsen vil indebære en huslejestigning på 3,2 %.
 
Etape tre i afdeling 3, Klostervænget vil på grund af det ekstra lån i afdelingen samlet få en huslejestigning på 8,1 % (4,9 % + 3,2%) svarende til 893 kr./m²/år. Når huslejen stiger mere end 5 % kræver det byrådets godkendelse jf. §79 stk. 4 i driftsbekendtgørelsen.
 
Boligselskabet har oplyst, at huslejen ikke vil blive differentieret mellem de enkelte lejemål.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg oplyser, at renoveringen vil påbegynde, når de modtager skema B fra Landsbyggefonden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Kapitaltilførsel
Behovet for kapitaltilførsel (sikring af huslejeniveauet) vil udgøre 1.000.000 kr. og fordelt efter 1/5-ordningen medfører dette en kommunal andel på 200.000 kr., som blev godkendt ved skema A.
 
Kommunegaranti
Det støttede lån til gruppe 1-arbejder på 66.778.000 kr. er på grund af den højere anlægssum blevet 1.378.000 kr. højere end lånet, som blev godkendte ved skema A på 65.400.000 kr. Långiver har derfor beregnet en ny foreløbig kommunegaranti til 35,53 %, svarende til 23.726.000 kr. hvilket er 1,11 % højere end den foreløbige kommunegaranti ved skema A, som var oplyst til 34,42 % svarende til 22.511.000 kr. Den kommunale garanti (selvskyldnerkaution) er hermed blevet 1.215.000 kr. højere (23.726.000 kr. - 22.511.000 kr.) ved skema B, dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50%.
 
Behovet for ustøttede lån til gruppe 2 arbejder er ved skema B uændret og långiver forventer forsat ikke, at der skal stilles kommunegaranti for dette lån.
 
Behovet for ustøttede lån til gruppe 3 arbejder er ved skema B på 1.663.000 kr. Långiver forventer ikke, at der skal stilles kommunegaranti for dette lån.

Juridiske og planmæssige forhold

Bemyndigelse skema C
Byrådet besluttede på mødet den 5. november 2008 i sag nr. 307, at bemyndige forvaltningen til administrativt at godkende skema C og den endelig husleje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af byrådet godkendte skema B.
 
Bilag

Sagsid.: 22/38235

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for 17 parcelhusgrunde og 2 storparceller på Enebærkrattet i Bjerringbro.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 17 parcelhusgrunde beliggende Enebærkrattet, Bjerringbro fastsættes til mellem 375.000 kr. og 500.000 kr. pr. grund, inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag 1,
 
2. at mindsteprisen for de 2 storparceller, nr. 3 fastsættes til 850.000 kr. og nr. 5 fastsættes til 1.050.000 kr., inkl. udstykningsomkostninger men ekskl. moms og tilslutningsafgift for kloak, el, vand og varme,
 
3. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 17 parcelhusgrunde beliggende Enebærkrattet, Bjerringbro fastsættes til mellem 375.000 kr. og 500.000 kr. pr. grund, inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag 1,
 
2. at mindsteprisen for de 2 storparceller, nr. 3 fastsættes til 850.000 kr. og nr. 5 fastsættes til 1.050.000 kr., inkl. udstykningsomkostninger men ekskl. moms og tilslutningsafgift for kloak, el, vand og varme, og
 
3. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I Bjerringbro er boligområdet beliggende Enebærkrattet under lokalplan nr. 316 byggemodnet med 17 parcelhusgrunde til åben/lav og 2 storparceller til tæt/lav boligbyggeri.
 
Med henblik på udbud af grundene skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.
 
Mindstepriserne for de 17 byggegrunde foreslås fastsat til mellem 375.000 kr. og 500.000 kr. pr. grund, inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen - bilag nr. 1.
 
Til sammenligning vedrørende parcelhusgrundene kan oplyses, at kommunen har 6 byggegrunde til salg på Hindbærkrattet i Bjerringbro. Mindsteprisen for disse grunde er fastsat til 380.000 kr. 
 
De nye grunde vurderes at være tilsvarende beliggende. 
 
Mindstepriserne for de 2 storparceller til tæt/lav byggeri fastsættes til mellem 850.000 kr. og 1.050.000 kr. pr. grund, inkl. udstykningsomkostninger men ekskl. moms og tilslutningsafgift for kloak, el, vand og varme.
 
Der er indhentet en mæglervurdering til brug for prisfastsættelse, se bilag 2.
 
Ifølge mæglervurderingen er begge storparceller vurderet til 360-400 kr. pr. m2, ekskl. moms.
 
Ud fra dette har forvaltningen fastsat priserne på de to storparceller til følgende:
 
-         Forvaltningen har fastsat prisen for Enebærkrattet 3 til 850.000 kr., svarende til 382 kr. pr. m2, ekskl. moms.
-         Forvaltningen har fastsat prisen for Enebærkrattet 5 til 1.050.000 kr., svarende til 373 kr. pr. m2, ekskl. moms.
 
Priserne er af forvaltningen fastsat ud fra udformning og størrelse af parcellerne.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg senest i uge 12.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/46162

Resume

Sagen genoptages på baggrund af drøftelsen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2023, hvor udvalget tilkendegav at være positivt indstillet ift. at yde udviklingsbidrag til Phenomenal Viborg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet på baggrund af tidligere tilkendegivelse imødekommer ansøgning på 1,3 mio. kr. årligt i perioden 20232025,
 
2. at udgiften afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Politisk organisation i hvert af årene 2023-2025, og
 
3. at byrådet inviteres til afprøvning af Phenomenal Viborgs koncept.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet på baggrund af tidligere tilkendegivelse, imødekommer ansøgning på 1,3 mio. kr. årligt i perioden 20232025,
 
2. at udgiften afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Politisk organisation i hvert af årene 2023-2025, og
 
3. at byrådet inviteres til afprøvning af Phenomenal Viborgs koncept.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets positive modtagelse af præsentationen af Phenomenal Viborg på møde den 18. januar 2023, sag nr. 1, har bestyrelsen bag brugt ressourcer på at kvalificere og prioritere de mange mulige indsatser, som er beskrevet i den ansøgning, som blev udleveret fysisk på mødet den 18. januar 2023. Ansøgningen er vedlagt som bilag nr. 1. Bestyrelsen har søgt tæt dialog med Creative Viborg og forvaltningen og har bl.a. besluttet at Phenomenal Viborg fremadrettet ønsker at være en del af det visuelle projekt- og erhvervsmiljø i Arsenalet og indgå lejemål her. Dette understøtter, at Phenomenal Viborg bliver en integreret del af Creative Viborg og den efterspørgsel, som Creative Viborg p.t. oplever fra mange forskellige brancher.
 
Bestyrelsen er også indstillet på at søge at blive leverandør til kultur- og turismeaktører f.eks. indenfor den danske og internationale UNESCO-familie. Herudover søger bestyrelsen som nævnt på mødet i januar at blive leverandør til bygge- og boligbranchen, men andre brancher, som Creative Viborg allerede er i dialog med, vil også kunne være relevante. Herigennem kan Phenomenal Viborg videreudvikle content indenfor XR og den helt særlige teknologiske platform MUCO, som tillader en fælles virtuel oplevelse i samme rum.
 
For samtidig at give borgere og gæster gode muligheder for selv at få disse oplevelser, overvejer bestyrelsen eventuelt partnerskab med andre lokale og nationale kultur- og turistaktører for herigennem at nå ud til endnu større publikum. Når der er opbygget tilstrækkelig udvikling og erfaring kan alt sammen måske indgå som særligt oplevelsestilbud f.eks. i Domkirkekvarteret, hvor der vil komme flere gæster end i Kaserneområdet.
 
For at opkvalificere forretningsgrundlag og -plan overvejes udarbejdelse af en markedsanalyse mhp. afklaring af hvilke brancher, der både på kort og længere sigt giver størst mulighed for afsætning af indhold. Forvaltningen og Business Viborg bidrager til at fremme eventuel ansøgning til erhvervsfremmesystemet og Erhvervshus Midtjylland.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Intet
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

For at sikre, at Viborg Kommunes tilskud anvendes indenfor Kommunalfuldmagten og ikke virker konkurrenceforvridende anbefales det, at Phenomenal Viborg udarbejder en form dobbelt-regnskab i lighed med f.eks. Tinghallen, der som del af det samlede regnskab udarbejder et særskilt kulturregnskab, hvor det kommunale tilskud indgå i og kun må anvendes indenfor.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 22/37615

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Mødelisten blev godkendt.
Fraværende:
Kim Dongsgaard

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2021 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/50123

Resume

I sagen afgøres udbud af totalrådgivning vedrørende Stoholm ny skole og dermed, hvem der skal være totalrådgiver i den videre inddragelses- og byggeproces. Endvidere søges der bevilling på 9 mio. kr. til totalrådgivning og projektering i 2023.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,
 
1. at Friis og Moltke på baggrund af deres tilbud udpeges som totalrådgiver for Viborg Kommune ved projektering og opførelse af Stoholm skole, og
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
2. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen Stoholm Skole (helhedsplaner) forhøjes med 9.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2023, og
 
3. at udgiften på 9.000.000 kr. i 2023 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2023 til projektet.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-02-2023

1. Friis og Moltke udpeges på baggrund af deres tilbud som totalrådgiver for Viborg Kommune ved projektering og opførelse af Stoholm skole, og
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
2. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen Stoholm Skole (helhedsplaner) forhøjes med 9.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2023, og
 
3. at udgiften på 9.000.000 kr. i 2023 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2023 til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

På mødet den 22. juni 2021 (sag nr. 4) blev byrådet orienteret om status på projektet Stoholm Skole. Samtidig blev der bevilliget 2 mio. kr. til indledende rådgivning vedr. Stoholm Skole samt til øvrige udgifter i projektets første fase.
 
Den 23. februar 2022 (sag nr. 8) godkendte Børne- og Ungdomsudvalget det pædagogiske grundlag for den nye skole. Det pædagogisk grundlag beskriver de indholdsmæssige krav, der har indgået i rådgiverudbuddet og desuden vil indgå i projektets videre realisering.
 
Aftalegrundlaget med Stoholm Fritids-og Kulturcenter blev godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. april 2022 (sag nr. 5) og i Kultur- og Fritidsudvalget den 26. april 2022 (sag nr. 4).
 
På mødet den 16. november 2022 (sag nr. 2) besluttede Byrådet at forhøje anlægsbudgettet med 10 mio. kr. pga. stigende byggepriser finansieret af anlægsbudgettet afsat til Fremtidens folkeskole.

Inddragelse og høring

Personale og ledelse har været involveret i udarbejdelse af byggeprogram vedr. opførelse af Stoholm Skole, ligesom halbestyrelse m.fl. har været inddraget ift. at afsøge synergimulighederne ved placering af Stoholm skole i nær tilknytning til hallen i Stoholm.

Beskrivelse

Viborg Kommune modtog 16 anmodninger om prækvalifikation. På baggrund af disse er der udvalgt 5 teams til at afgive tilbud. Styregruppen for projektet Stoholm skole - besluttede på et møde den 15. november 2022 at prækvalificere fem firmaer i forbindelse med udbud af totalrådgivning.
 
Den 19. december 2022 modtog Viborg Kommune de fem tilbud på totalrådgivning inklusive udarbejdelse af et konceptoplæg til Stoholm Skole.
 
De fem firmaer præsenterede den 23. og 24. januar 2023 deres forslag for styregruppen, udvidet med fagfolk fra forvaltningen. Til præsentationen og den efterfølgende evaluering af de fem projektforslag deltog repræsentanter fra skolen, Børn & Unge, Teknik & Miljø samt Udbud og Indkøbsafdelingen.
 
Alle fem forslag indeholder spændende bygningsmæssige og/eller landskabelige greb og opfylder fuldt ud ønskerne i byggeprogrammet, men især to forslag skiller sig ud som overbevisende bud på Stoholm skole.
 
Projekt- og løsningsforslaget vægter 40%, og sammenholdt med firmaernes honorar (30%) og organisation (30%) er det bedømmelsesudvalgets indstilling, at Friis og Moltke samlet set har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udarbejdelse af dispositionsforslag med udgangspunkt i yderligere brugerinddragelse påbegyndes i marts 2023 efterfulgt af projektforslag og projektering i resten af 2023.
Der projekteres efter aflevering af byggeriet, så den ny skole kan ibrugtages i august 2026.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ifølge tilbudslisten udgør Friis & Moltkes honorering for udarbejdelse af dispositions- projektforslag samt hovedprojektering og udbudsprojekt 60% af det samlede honorar, svarende til 7.449.000 kr.
 
Der søges endvidere bevilling til relaterede udgifter, herunder intern bygherrerådgivning, afholdelse af workshops, evt. undersøgelser m.v.

Juridiske og planmæssige forhold

Sagen forventes offentliggjort efter byrådets behandling.
Bilag

Sagsid.: 22/37505

Resume

Køb af jord ved Nordre Ringvej/Randersvej i Taphede til brug for rekreativt område og naturområde (bevillingssag)
Sagen omhandler opkøb af restmatriklen 13d, Tapdrup By, Tapdrup, til brug som rekreativt område og naturområde i den nye bydel Taphede.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen køber restmatriklen 13d, Tapdrup By, Tapdrup, svarende til ca. 12.000 m2, for 180.000 kr., jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 230.000 kr. (180.000 kr. + 50.000 kr.) til kontoen Køb af jord ved Nordre Ringvej/Randersvej med rådighedsbeløb i 2023, og
 
3. at den samlede udgift på 230.000 kr. i 2023 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen køber restmatriklen 13d, Tapdrup By, Tapdrup, svarende til ca. 12.000 m2, for 180.000 kr., jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 230.000 kr. (180.000 kr. + 50.000 kr.) til kontoen Køb af jord ved Nordre Ringvej/Randersvej med rådighedsbeløb i 2023, og
 
3. at den samlede udgift på 230.000 kr. i 2023 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Matriklen 13d, Tapdrup By, Tapdrup, blev ved vedtagelse af lokalplan nr. 535 - Boligområde nord for Randersvej i Taphede, Viborg Øst overført fra landzone til byzone. Lokalplanen blev vedtaget af byrådet på møde den 24. juni 2020 (link til sag nr. 8 i byrådet den 24. juni 2020).
 
Matriklen blev efter Teknisk Udvalgs møde den 11. august 2021 (link til sag nr. 4 i Teknisk Udvalg den 11. august 2021) udlagt som rekreativt område og naturområde. Det skete ved vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 535 den 27. september 2021.
 
Byrådet godkendte på møde den 31. august 2022 (link til sag nr. 24 i byrådet den 31. august 2022) opkøb af ca. 1.263 m2 af matrikel 13d, Tapdrup By, Tapdrup, til brug for etablering af en rundkørsel i den nye bydel Taphede. Lodsejer beholdt ejerskabet til restmatriklen.

Inddragelse og høring

Forvaltningen har været i dialog med lodsejer. Jorden anvendes som landbrugsjord.

Beskrivelse

Efter kommunens opkøb af en del af matrikel 13d, Tapdrup By, Tapdrup, har lodsejer henvendt sig og forespurgt, om kommunen ønsker at opkøbe resten af matriklen, se bilag 1.
 
Forvaltningen er interesseret i at anvende arealet i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, hvor arealet er udlagt til rekreativt område og naturområde.
 
Arealet er omfattet af delområde VII i lokalplanen og skal henligge som uplejet natur med trampestier og lignende. Der kan etableres regnvandsbede, regnvandsbassiner og pumpestationer i tilknytning hertil og grøfter til regnvandshåndtering og lignende.
 
Der kan højst etableres 2 shelter-/bålpladser på hver højst 100 m2, samt bænke og lignende mindre opholdsmuligheder, der naturligt passer ind i det rekreative område.
Øvrige anlæg eller bebyggelse er ikke tilladt.
 
Til brug for forhandlingen med lodsejer har forvaltningen indhentet en mæglervurdering, se bilag 2.
 
Mægler har vurderet, at m2-prisen for restmatriklen er 20 kr.
 
Hidtil har kommunen som udgangspunkt givet 15 kr. pr. m2 for landbrugsjord, og på den baggrund har forvaltningen tilbudt lodsejer 15 kr. pr. m2, svarende til:
 
Ca. 12.000 m2 x 15 kr. =    180.000 kr.
 
Lodsejer har accepteret ovenstående. Købsaftalen er betinget af byrådets godkendelse.
 
Kommunen afholder udgifterne forbundet med handlen:
-         Udgift til mæglervurdering:    5.000 kr.
-         Udgift til relaksation:   9.250 kr.
-         Udgift til landinspektør:   32.530 kr.
-         Udgift til tinglysning:   2.830 kr.
De samlede udgifter forbundet med handlen er derfor ca.: 49.610 kr., ekskl. moms
 

Alternativer

Såfremt byrådet ikke godkender handlen, har lodsejer mulighed for at kræve, at kommunen overtager jorden, se nedenfor under Juridiske og planmæssige forhold.

Tidsperspektiv

Overtagelsesdagen er fastsat til den 1. april 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

En ejer af en fast ejendom, der benyttes til bl.a. landbrug, kan, hvis ejendommen helt eller delvis overføres fra landzone til byzone, inden 4 år efter overførslen forlange ejendommen henholdsvis den overførte del af denne overtaget af kommunen for et beløb fastsat af taksationsmyndighederne, jf. planlovens § 47 a.
 
Overførslen af jorden fra landzone til byzone blev offentliggjort den 25. juni 2020.
 
Såfremt der ikke kan indgås en frivillig handel, kan lodsejer frem til den 25. juni 2024 kræve, at kommunen overtager restmatriklen.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 22/7393

Resume

Køb af del af Arnbjerg Allé 5 (bevillingssag)
 
Sagen handler om køb af yderligere 110 m2 af Arnbjerg Allé 5.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kommunen køber yderligere 110 m2 af Arnbjerg Alle 5, 8800 Viborg, for 24.750 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen Køb af en del af Arnbjerg Alle 5, Arnbjerg forhøjes med 25.000 kr. med rådighedsbeløb i 2023, og
 
3. at udgiften på 25.000 kr. i 2023 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen køber yderligere 110 m2 af Arnbjerg Alle 5, 8800 Viborg, for 24.750 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen Køb af en del af Arnbjerg Alle 5, Arnbjerg forhøjes med 25.000 kr. med rådighedsbeløb i 2023, og
 
3. at udgiften på 25.000 kr. i 2023 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 22. juni 2022 (link til sag nr. 39 i byrådet den 22. juni 2022) at købe ca. 27.000 m2 af Arnbjerg Allé 5 for 6.075.000 kr. med henblik på realisering af lokalplan nr. 421 for et boligområde i Arnbjerg.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Efter byrådsbeslutningen blev der indgået købsaftale om køb af i alt 26.974 m2 á 225 kr., i alt 6.069.150 kr. Landinspektør har nu opgjort det areal, der ønskes overdraget til kommunen, til 27.110 m2. Afvigelsen skyldes i alt væsentligt, at en planlagt overførsel af to mindre delarealer på i alt 134 m2 til naboejendomme ikke realiseres og i stedet kommer til at indgå i det kommunale areal. Det vil betyde, at kommunen køber 110 m2 mere end forudsat ved den oprindelige byrådsbeslutning, hvilket medfører en udgift på 24.750 kr. over det oprindeligt bevilgede beløb.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Overtagelsesdatoen fastsættes til 1. juli 2022, så den svarer til overtagelsesdatoen for det oprindelige areal, hvorved der sker samlet tinglysning. 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
 
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 22/38609

Resume

Salg af areal ved Hjorthedevej 19C, 8850 Bjerringbro (bevillingssag)
Sagen lægger op til salg af en del af en matrikel ved Hjorthedevej 19C i Bjerringbro.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger ca. 40 m2 af matrikelnr. 3r, Hjorthede By, Hjorthede, for 600 kr., jf. sagsfremstillingen,
 
2. at nettoudgiften på 3.400 kr. (4.000 kr. 600 kr.) i 2023 finansieres af driftsbevillingen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Administration Organisation.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger ca. 40 m2 af matrikel nr. 3r, Hjorthede By, Hjorthede, for 600 kr., jf. sagsfremstillingen, og
 
2. at nettoudgiften på 3.400 kr. (4.000 kr. 600 kr.) i 2023 finansieres af driftsbevillingen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Administration Organisation.
 

Beslutning i Byrådet den 14-03-2023

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Forvaltningen har modtaget en henvendelse med anmodning om køb af en del af matrikelnr. 3r, Hjorthede By, Hjorthede, beliggende ved Hjorthedevej 19B i Bjerringbro (se bilag 1).
Energi Viborg Vand A/S ønsker at købe arealet og opføre en pumpestation.
 
Arealet udgør ca. 40 m2.
 
Energi Viborg har budt 15 kr. pr. m2, (40 m2 x 15 kr. =) dvs. i alt 600 kr. for arealet.
 
Forvaltningen har til brug for vurderingen af det indkomne bud indhentet en mæglervurdering (se bilag 2).
 
Mæglervurderingen af arealet lyder på 15 kr. pr. m2.
 
Med baggrund i mæglervurderingen indstiller forvaltningen til, at arealet sælges for de tilbudte 15 kr. pr. m2, idet buddet vurderes at være i overensstemmelse med markedsprisen for arealet.
 
Forvaltningen har afholdt en udgift på 4.000 kr., ekskl. moms til mæglervurderingen.
 
Køber afholder udgifter til berigtigelse af handlen, herunder udgifter til det matrikulære arbejde ved landinspektør samt tinglysningsomkostninger.

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Såfremt byrådet kan godkende købstilbuddet, er overtagelsesdagen aftalt til den 1. april 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Såfremt byrådet godkender handlen, vil handlen ske med et tab for Kommunen, idet købesummen lyder på 600 kr. svarende til den vurderede markedspris, og den indhentede mæglervurdering koster 4.000 kr.

Juridiske og planmæssige forhold

Kommunen kan undlade offentligt udbud af arealet på de ca. 40 m2, idet salget af omfattet af § 2, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Efter denne bestemmelse kan offentligt udbud undlades ved salg af et ubebygget areal under 2.000 m2, som ikke selvstændigt kan bebygges.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag