You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 31. maj 2023 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet
Mødedeltagere Ulrik Wilbek, Mads Panny, Mette Nielsen, Eva Pinnerup, Anders Bertel, Martin Sanderhoff, Birthe Harritz, Marianne Aaris Andersen, Birgith B. Langballe, Marianne Gaardsdal, Stine Isaksen, Aksel Rosager Johansen, Leo Nørgaard, Malena Møller Mortensen, Peter Juhl, Lise Bertelsen, Sofie Ringgaard Schøning, Steffen Drejer, Stine Damborg, Torsten Nielsen, Pia Viller Arendt, Kurt Mosgaard, Kurt Johansen, Frederik Houmann Thuesen, Lars Mogensen, Johannes Vesterby, Niels Jørgen Ottesen, Lone Kastberg, Kim Dongsgaard, Katrine Fusager Rohde, Anders Jensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 22/1130

Resume

Kommunerne i de 19 midtjyske kommuner har i fællesskab udarbejdet afrapporteringer på Social- og Boligstyrelsens to centrale udmeldinger vedrørende henholdsvis punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab. Afrapporteringerne præsenteres hermed med henblik på politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet
 
 1. at godkende udkast til rapporter for henholdsvis punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlige synsnedsættelser samt tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-05-2023

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet
 
 1. at godkende udkast til rapporter for henholdsvis punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlige synsnedsættelser samt tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere behandlet centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen. Blandt andet i forbindelse med behandling af Rammeaftale 2021-2022 (Børne- og Ungdomsudvalgsmødet 27. oktober 2020, sag nr. 8). Byrådet behandlede efterfølgende Rammeaftale 2021-2022 på sit møde 18. november 2020 (sag nr. 12).

Inddragelse og høring

Kommunerne i den midtjyske region afrapporterer i fællesskab på de centrale udmeldinger og afrapporteringerne er udarbejdet på baggrund af dialogmøder om udmeldingerne med repræsentanter fra kommunerne. Derudover har kommunerne bidraget med viden via spørgeskemaundersøgelser. Forud for denne politiske godkendelse har udkast til afrapporteringerne været til kommentering i kommunerne, i DASSOS og er godkendt af KD-Net Midtjylland 14. april 2023 og i KKR Midtjylland 26. april 2023.

Beskrivelse

Social- og Boligstyrelsen kan ifølge servicelovens § 13 b, stk. 2 udmelde målgrupper eller særligt indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Formålet med centrale udmeldinger er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser tilpasset udviklingen i målgruppens behov på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.
 
Social- og Boligstyrelsen har i efteråret 2022 meddelt to centrale udmeldinger til kommunerne:
-         punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
-         tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab
 
Kommunerne skal afrapportere til Social- og Boligstyrelsen på de centrale udmeldinger. Dette sker i fællesskab mellem de midtjyske kommuner og udkast til afrapporteringer er som beskrevet oven for udarbejdet i fællesskab mellem kommunerne og godkendt af KKR Midtjylland.  
 
Hovedkonklusioner i de to afrapporteringer at, at der ikke er anledning til bekymring i Midtjylland på baggrund af de afholdte dialogmøder samt udfyldte spørgeskemaer for de to målgrupper. Der er tale om to meget små målgrupper, og som udgangspunkt findes der relevante tilbud, når behovene opstår.
 
Centrale elementer fra de to afrapporteringer:
 
Punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
-         overordnet har de 19 midtjyske kommuner meget få børn og unge i målgruppen
-         de 19 midtjyske kommuner oplever ikke udfordringer med at opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlige synsnedsættelser
-         generelt får børn og unge med synsnedsættelse en indsats i de fire midtjyske kommunikationscentre, der dækker alle 19 kommuner. Dette gælder også børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, herunder blindhed
-         de midtjyske kommuner tilkendegiver, at der fortsat er behov for et højt specialiseret tilbud til børn og unge med svære synsnedsættelser, og at kommunerne anvender og vil anvende disse tilbud og indsatser i det omfang behovet opstår
 
Tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab
-         overordnet har de 19 kommuner meget få børn og unge i målgruppen
-         som angivet i den Centrale Udmelding oplever kommunerne et fald i efterspørgslen på højt specialiserede tegnsprogsindsatser, hvilket skyldes, at størstedelen af børnene med varigt høretab profiterer af høreteknologi og Cochlear Implant (CI)
-         kommunerne forventer, at behovet for tegnsprogsindsatser fortsat vil falde grundet ny udvikling af høreteknologi mv.
-         der er etableret et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som de audiologiske afdelinger, kommunikationscentrene, de højt specialiserede tilbud m.fl.
-         der er enighed blandt de midtjyske kommuner om, at der fortsat er behov for højt specialiserede tegnsprogsindsatser på landsplan, da der fortsat vil være en mindre gruppe af børn og unge med varigt høretab og som ikke profiterer af høreteknologi og CI
-         de specialiserede tilbud bør fortsætte dialogen med kommunerne med henblik på at tilrettelægge indsatserne og tilpasse kapaciteten, så behov hos målgruppen efterkommes
-         der var flere konkrete forslag til nye tiltag vedrørende organiseringen af indsatsen til målgruppen, herunder:
 • udfærdigelse af en skabelon til en køreplan i form af en oversigt til kommunerne, som viser, hvordan en kommune kan håndtere en indsats for målgruppen
 • etablering at et netværk på tværs af kommunerne for at sikre videndeling på høreområdet
 • etablering af et landsdækkende vidensmiljø på høretabsområdet, som sikrer løbende opdatering af viden på området og videnformidling til kommunerne om fx teknologi, metoder mv.
 • etablering af et nationalt register over, hvor mange der er i målgruppen og hvilke tilbud der benyttes
 
Udkast til afrapporteringerne fremgår af de to bilag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Afrapporteringerne skal være godkendt i de 19 midtjyske byråd senest 30. august 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 23/3540

Resume

Der skal i forbindelse med den kommende budgetlægning udarbejdes et anlægsbudget for Bjerringbro Skole. På borgmesterens foranledning har forvaltningen undersøgt flere forskellige modeller herunder både den besluttede model med to matrikler og en alternativ model med én matrikel.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget
 
 1. at det drøftes, hvilken model, der skal arbejdes videre med i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetlægning for 2024-27.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-05-2023

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af fra Katrine Fusager Rohde (V), Anders Jensen (V), Martin Sanderhoff (A), Birgith Langballe (A) og Marianne Gaardsdal (F) besluttede at indstille til byrådet, at der skal arbejdes videre med model B4 jf. sagsfremstillingen. Anlægsudgifterne foreslås finansieret ved midler afsat til anlæg til Bjerringbro Skole samt anlægsmidler afsat til fremtidens skole.
 
Imod forslaget stemte Marianne Aaris (A) og Malena Møller Mortensen (C) med den bemærkning, at der ikke er sket nyt siden Byrådets beslutning den 16. november 2022, hvor byrådet vedtog en ny skolestruktur for Viborg Kommune og siden udvalgets drøftelse af Bjerringbro Skole i januar 2023.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Peter Juhl, Steffen Drejer og Torsten Nielsen stemmer imod, med den bemærkning, at der ikke er sket nyt siden byrådets beslutning den 16. november 2022, hvor byrådet vedtog en ny skolestruktur for Viborg Kommune og siden Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse af Bjerringbro Skole i januar 2023.
 
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Børne- og ungdomsudvalget godkendes, hvilket indebærer, at forslaget sendes i høring med henblik på endelig stillingtagen i byrådets møde den 30. august 2023.
 
 
Niels-Jørgen Ottesen og Aksel Rosager Johansen undlader at stemme.
 
Den konservative byrådsgruppe og Marianne Aaris Andersen (i alt 8) stemte imod med den bemærkning, at der ikke er sket nyt siden Byrådets beslutning den 16. november 2022, hvor byrådet vedtog en ny skolestruktur for Viborg Kommune og siden udvalgets drøftelse af Bjerringbro Skole i januar 2023.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog den 16. november 2022 en ny skolestruktur for Viborg Kommune (link til sag nr. 1 i Byrådet den 16. november 2022). I forhold til Bjerringbro Skole vedtog Byrådet følgende:
 
Bjerringbro Skole fortsætter på to matrikler med 0.-6. klassetrin på afd. Vestre Ringvej + special og 0.-9. klassetrin på afd. Koldskær, men udvalget er indstillet på en dialog med Bjerringbro Skole med udgangspunkt i de indsendte høringssvar.
 
Børne- og Ungdomsudvalget drøftede senest spørgsmålet om samling af Bjerringbro Skole på én eller to matrikler på mødet den 4. januar 2023 (link til sag nr. 7 i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. januar 2023). På dette møde vedtog udvalget efter anmodning fra skolebestyrelsen i Bjerringbro Skole dispensation til, at der for skoleåret 2023/24 ikke oprettes 6. klasse på afdelingen Vestre Ringvej. Endvidere drøftede Børne- og Ungdomsudvalget dialogen med Bjerringbro Skole i forlængelse af beslutningen om en ny skolestruktur og anser nu denne for afsluttet.

Inddragelse og høring

Såfremt der træffes beslutning om samling af Bjerringbro Skole på én matrikel vil der blive fastsat en høringsfrist ifm. hermed.

Beskrivelse

Der skal i forbindelse med den kommende budgetlægning udarbejdes anlægsbudget for Bjerringbro Skole.
 
Der er i budgetoverslagsårene afsat i alt 44,3 mio. kr. til anlægsudgifter til Bjerringbro Skole fordelt med 3,3 mio. kr. i 2024, 25,5 mio. kr. i 2025 og 15,5 i 2026. Derudover er der afsat 49,5 mio. kr. på anlægsbudgettet til Fremtidens folkeskole. Der kan peges på denne anlægsbevilling som mulig ekstra finansiering til projektet på Bjerringbro Skole.
 
Ejendomme & Energi har undersøgt to hovedmodeller, der er beskrevet i et notat, der kan ses som bilag nr. 1. Notatet og sagsfremstillingen belyser alene de bygningsmæssige konsekvenser af de to modeller i forhold til renovering, nybyggeri og nedrivning. Der er i forhold til de forskellige modeller indtænkt pædagogisk indretning af skolen fx behov for grupperum, opholdsrum, faglokaler m.v.
 
Model A:
Modellen svarer til den model, som Byrådet har vedtaget, og som indebærer en fremtidig organisering på to matrikler. På Afdeling Koldskær samles alle udskolingsklasser samt to spor i indskoling og mellemtrin. På Vestre Ringvej samles et spor i indskoling og mellemtrin samt specialafdelingen og ASF-afdelingen.
 
Model B:
I denne model samles alle almenklasser på Afdeling Koldskær, så der kun drives skole fra én matrikel. Efter ombygning og mindre tilbygninger vil skolen kunne rumme alle elever i almenklasserne og herudover vil skolen være indrettet, så den lever op til nye undervisningsformer ligesom dem, der eksempelvis indarbejdes med i de nye skoler i Stoholm og Overlund.
 
Specialafdelingen flyttes til Rødkærsbro, som har ledig kapacitet. Med forventning om et yderligere fald i elevtallet jf. elev- og klasseprognosen, vil der blive plads til at rumme specialafdelingen.
 
I model B er der undersøgt følgende mulige placeringer af Bjerringbro Skoles specialklasser for børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF), som i dag er placeret på Afdeling Vestre Ringvej:
-         B1: Placering på Søndre Skole. Der er ikke lavet økonomisk overslag over denne løsning, da der ikke vurderes at være tilstrækkelig ledig kapacitet på skolen eller udbygningsmuligheder.
-         B2: Nybyggeri af en ASF-afdeling i forbindelse med en anden almen skole i Viborg Kommune
-         B3: Placering på Afdeling Koldskær i den nuværende indskoling. I stedet kan der bygges en ny indskolingsafdeling.
-         B4: Placering på Vestre Ringvej som en afdeling under Bjerringbro Skole. Der vil kun være ASF-afdelingen tilbage på Vestre Ringvej.
 
Neden for ses overordnet økonomisk overslag over anlægssummer, der er beskrevet yderligere i notatet. Desuden ses den årlige driftsbesparelse på bygningsdrift, da alle modeller medfører en reduktion i bygningsmassen.
 
Model
Budgetoverslag
Årlig driftsbesparelse
Model A
60-65 mio. kr.
0.9-1.2 mio. kr.
Model B2
70-75 mio. kr.
2.8-3.8 mio. kr.
Model B3
85-90 mio. kr.
2.7-3.6 mio. kr.
Model B4
70-75 mio. kr.
2.6-3.4 mio. kr.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/28465

Resume

Corre Energy har ansøgt om opførsel af et CAES-anlæg (Compressed Air Energy Storage) i relation til gaslageret i Lille Torup. Anlægget skal indgå i et netværk af VE-anlæg, hvori overskudsenergi omsættes til komprimeret luft og brint, som kan omsættes til energi i perioder uden sol og vind. Da ansøgningen er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægning og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der afholdes borgermøde den 29. juni 2023 i Tostrup Forsamlingshus.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 09-05-2023

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægning og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der afholdes borgermøde den 29. juni 2023 i Tostrup Forsamlingshus.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget har på temamødet den 12. september 2022 fået en introduktion til Green Hydrogen Hub (Green Hydrogen Hub er et samarbejde imellem Corre Energy, Eurowind Energy og Gas Storage Denmark).
 

Inddragelse og høring

Green Hydrogen Hub har afholdt nabomøde den 15. marts 2023 i Tostrup Forsamlingshus. Her var de nærmeste naboer til CAES-anlægget og ledningstracéet inviteret til at stille spørgsmål til anlægget.
 

Beskrivelse

Corre Energy har ansøgt om opførelse af et CAES-anlæg syd for Skinderup. Anlægget skal indgå i Green Hydrogen Hub. Oversigtskort er i bilag 1 og ansøgning i bilag 2. Green Hydrogen Hub har til formål at omdanne overskydende grøn energi fra solceller og vindmøller til komprimeret luft og brint ved elektrolyse. Ved denne fremgangsmåde kan energiproduktionen stabiliseres, da overskydende grøn energi kan opbevares, i form af komprimeret luft og brint, og frigives, når der er mindre produktion end efterspørgslen.
 
Det ansøgte CAES-anlæg vil bestå af gasturbiner med en total effekt på 320 MW, som drives af den komprimerede luft, når denne udvider sig. Herudover opvarmes luften yderligere ved forbrænding af brint, hvilket vil øge strømproduktionen. Brint og trykluft opbevares i kaverner hos Gas Storage Denmark imellem produktion og anvendelse.
 
Ved den indledende komprimering af luft frembringes overskudsvarme. Ansøger er i dialog med nærliggende forsyninger omkring muligheden for at udnytte denne varme i fjernvarmenettet.
 
Det forventes, at anlægget vil fylde 26.000 m2, hvoraf ca. 12.000 m2 udgøres af bygninger. Det er ønsket, at det omkringliggende areal fortsat dyrkes.
 
CAES-anlægget tilsluttes ved en ny transformer, som skal etableres ca. 10 km øst for CAES-anlægget. Transformerstationen er ikke omfattet af ansøgningen om lokalplan. Det forventede tracé kan ses på side 10 i bilag 2. Ansøger oplyser, at der kan forekomme justeringer, når naturforhold er undersøgt.
 
 
Nuværende forhold
Projektområdet for CAES-anlægget ligger syd for Skinderup og ca. 1,2 km fra gaslageret ved Lille Torup. Anlægget placeres på en del af matrikelnummer 1ap, Skinderup By, Ulbjerg. Området er i dag ubebygget, dyrket jord, som anvendes til landbrug. Det omkringliggende område er primært bestående af spredt bebyggelse, landbrugsarealer og naturområder.
 
 
Planforhold
Området ligger i landzone og er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Planområdet for CAES-anlægget er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt som støjfrit område og på det grundlag også som bevaringsværdigt landskab. Desuden er den vestlige halvdel af planområdet for CAES-anlægget udpeget som værdifuldt landskab. Placeringen er valgt, da den giver adgang til en kaverne med tilstrækkelig kapacitet, og der undgås tryktab i forbindelse med lang rørføring.
 
Der er fra CAES-anlægget ca. 400 meter til det nærmeste Natura 2000-område: H30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk). Kabeltracéet forventes at skulle krydse habitatområde H30 to steder.
 
Herudover er der fra CAES-anlægget ca. 25 meter til tre omkringliggende beskyttede naturtyper (hedearealer). Hedearealerne er beliggende nord, syd og vest for CAES-anlægget. Desuden er planområdet på tre sider omgivet af fredskov. Ingen af disse udpegninger danner overlap med projektområdet, men påvirkningen fra anlægget på de omkringliggende naturområder skal undersøges i den videre planlægning. Desuden er der fra CAES-anlægget ca. 440 meter til nærmeste beskyttede vandløb. Det forventes, at kabeltracéet skal krydse beskyttede vandløb 3 gange og krydse beskyttede naturtyper.
 
Desuden er planområdet for CAES-anlægget indenfor en skovbyggelinje, og en fortidsmindebeskyttelseslinje går ca. 80 meter ind i planområdet for CAES-anlægget, lokation nr. 154. Endvidere forløber en naturgasledning i nord-syd gående retning inden for planområdet for CAES-anlægget, og planområdet er omfattet af almindelige drikkevandsinteresser (OD).
 
Ifølge Erhvervsstyrelsens Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning side 13 fremgår: Det er tillige en national interesse, at de bevaringsværdige landskaber, herunder større sammenhængende landskaber, som udgangspunkt ikke må reduceres, og i givet fald kun hvis kommunen kan godtgøre, at landskabet ikke længere er beskyttelsesværdigt.
Staten kan nedlægge veto, da det er af national interesse.
 
 
Planlægning
Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan og kommuneplantillæg, der ændrer rammer og retningslinjer.
 
Det skal i den videre planlægning undersøges, hvordan anlægget påvirker de øvrige udpegninger indenfor og udenfor planområdet. Det gælder bl.a.:
 
 • Støjfri områder
 • Bevaringsværdigt landskab
 • Værdifuldt
 • Fortidsmindebeskyttelseslinjen, for lokations nr. 154
 • Skovbyggelinjen
 • Natura 2000-område H30
 • Beskyttede naturtyper, dvs. hedearealer og vandløb
 • Drikkevandsinteresser
 
Endvidere skal det ansøgte CAES-anlæg og kabeltracé vurderes i henhold til påvirkninger i og udenfor planområdet, herunder i forbindelse med miljøvurderingen.
 
 
Idéfase
Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplan 2017-2029. Da der er tale om væsentlige ændringer, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c. Der skal desuden gennemføres en fordebat om indholdet i miljøkonsekvensvurderingen.
 
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet, det forventede indhold i planlægningen og hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag 3.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger. Samtidigt høres berørte myndigheder. Klima- og Miljøudvalget vil blive forelagt de indkomne idéer og forslag, inden planforslaget udarbejdes.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslaget den 29. juni 2023 kl. 17.00 i Tostrup Forsamlingshus.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan for kommune- og lokalplanlægningen samt miljøvurderingen.
 
Indkaldelse af idéer og forslag
Medio 2023
Borgermøde
Medio 2023
Stillingtagen til fortsættelse af planlægningen ifm. behandling af indkomne idéer og forslag til planen
Ultimo 2023
Planforslag til vedtagelse
Primo 2024
Offentlig høring
Primo 2024
Endelig vedtagelse
Medio 2024
 
Tidshorisonten kan være længere afhængig af behov for bl.a. en evt. udarbejdelse af en landskabskarakteranalyse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Projektets realisering kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan, der udlægger området til teknisk anlæg. Jævnfør § 8 i miljøvurderingsloven skal der udarbejdes en miljøvurdering af planerne.
 
Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 1 nr. 2, litra a, jf. Miljøvurderingsloven. Ansøger har anmodet om, at projektet miljøkonsekvensvurderes. Projektet skal derfor gennemgå en miljøkonsekvensvurdering.
 
Forvaltningen foreslår, at miljørapport og miljøkonsekvensrapport slås sammen i én miljørapport, som skal belyse de miljømæssige konsekvenser af planerne og projektet. Det er ansøger, som udarbejder miljørapporten.
 
Såfremt planen vedtages endeligt, kræver projektet en tilladelse efter § 25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
 
Bilag

Sagsid.: 19/5636

Resume

Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 29. oktober 2020 (link til sag nr. 11 i Klima- og Miljøudvalget den 29. oktober 2020), at forslagene til indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet i Karup-området, Sparkær, Knudby og Lee blev sendt i 12 ugers offentlig høring.
 
På baggrund af høringssvarene er indsatsplanerne rettet til og forelægges hermed til endelig godkendelse. Dog ikke for Knudby og Lee Vandværk, da de 2 vandværker ophører med at indvinde fra deres nuværende kildepladser. 
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at indsatsplanerne for grundvands- og drikkevandsindsatsplaner for Karup Ny Vandværk, Karup Gl. Vandværk, Kølvrå Vandværk, Frederiks Vandværk, Grønhøj Vandværk, Havredal Vandværk, Sdr. Resen Vandværk og Sparkær Vandværk vedtages endeligt, som de nu foreligger.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 09-05-2023

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at indsatsplanerne for grundvands- og drikkevandsindsatsplaner for Karup Ny Vandværk, Karup Gl. Vandværk, Kølvrå Vandværk, Frederiks Vandværk, Grønhøj Vandværk, Havredal Vandværk, Sdr. Resen Vandværk og Sparkær Vandværk vedtages endeligt, som de nu foreligger, og
 
2. at der gennemføres en temadrøftelse om Ny Viborg Model i Klima- og Miljøudvalget på kommende møde.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

 
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (link til sag nr. 14 i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016), at der som udgangspunkt og efter en konkret vurdering administreres efter Ny Viborg-model i forbindelse med udarbejdelsen af drikkevandsindsatsplaner.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 29. oktober 2020 (link til sag nr. 11 i Klima- og Miljøudvalget den 29. oktober 2020), at forslagene til indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet i Karup-området, Sparkær, Knudby og Lee blev sendt i 12 ugers offentlig høring fra den 5. april 2021 til den 30. juni 2021.
 
Knudby Vandværk har valgt at indgå en såkaldt byportsaftale med Energi Viborg Vand A/S, som formelt betyder, at vandværket nedlægger sine boringer og tilhørende kildefelt. På den baggrund er en indsatsplan for Knudby Vandværk ikke længere relevant.
 
Lee Vandværk har i efteråret 2022 lagt sig sammen med Bjerringbro Fællesvandværk. På denne baggrund er en indsatsplan for Lee Vandværk ikke længere relevant.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 5. april 2021 til den 30. juni 2021. I høringsperioden har der været afholdt et borgermøde den 28. juni 2021 på rådhuset i Viborg.
 
Det er gået ca. halvandet år, siden planforslaget har været i offentlig høring. Ud over Knudby og Lee Vandværk, som ophører med at indvinde vand fra selvstændige kildefelter, er der ikke sket ændringer i den overordnede vandindvindingsstruktur eller ændringer i de nationale udpegninger af indsatsområderne. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at det ikke er nødvendigt med en ny offentlig høring af de 8 aktuelle indsatsplaner. Indsatsplanerne er efter høringsperioden og med de indarbejdede høringssvar skriftligt blevet fremsendt til Grundvandsforum. Der er ikke indkommet bemærkninger fra Grundvandsforum.
 
Pga. den tidsmæssige forskydning mellem høringen og endelig vedtagelse af indsatsplanerne, er alle parter, som har indsendt høringssvar i forbindelse med høringsperioden, blevet orienteret pr. brev om, at Klima- og Miljøudvalget vil tage stilling til endelig vedtagelse af indsatsplanerne i foråret 2023.
 
 
Beskrivelse
Da Knudby Vandværk har valgt at indgå byportsaftale om levering af vand fra Energi Viborg Vand A/S, og da Lee Vandværk har valgt at lade sig sammenlægge med Bjerringbro Fællesvandværk, arbejdes der ikke videre med en vedtagelse af de 2 indsatsplaner. 
 
Der er tidligere redegjort for regelgrundlag, formål og fagligt grundlag på Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. oktober 2020 (link til sag nr. 11 i Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. oktober 2020).
 

Indkomne høringssvar

I høringsperioden er der kommet 18 høringssvar. I bilag 10 er svarene refereret sammen med Viborg Kommunes bemærkninger og ændringer i indsatsplanen.
 
De indsendte høringssvar er vedlagt i deres fulde ordlyd som bilag 11.
 

Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar

Miljøstyrelsen nævner i sine høringssvar, at der ønskes en præcisering af kortlægnings-grundlaget for indsatsplanerne. Det fremgår ikke tydeligt, hvilke dele der er fra grundvandskortlægningen, og hvilke dele der er kommunens opdaterede data og supplerende vurderinger. Forvaltningen har suppleret Miljøstyrelsens kortlægning med data over den potentielle nitratudvaskning inden for aktuelle indsatsområder med rådgiverbistand fra konsulentfirmaet ConTerra. Dette er præciseret i fremlagte indsatsplaner.   
 
Miljøstyrelsen påpeger, at der i tabellerne over indsatser er opsat tidsplan, men det fremgår ikke af indsatsplanerne, om der ophæves en tidligere indsatsplan. Forvaltningen har i de fremlagte planer præciseret, at de ikke erstatter gamle planer, da der ikke tidligere er udarbejdet indsatspaner for de aktuelle vandværker.
 
Region Midt nævner, at Regionens indsats i forhold til forurenede grunde efter jord-forureningsloven fremgår i nogle indsatsplaner både under særlige indsatser og generelle indsatser, mens indsatsen kun er omtalt under generelle indsatser i andre indsatsplaner. Hvem der er ansvarlig for opfølgning, fremgår desuden ikke altid i kolonnen med "Opfølgning".
 
Viborg Kommune har tilrettet indsatsplanerne, så det fremgår mere ensartet, hvilke indsatsplaner der har generelle indsatser, og hvilke der har særlige indsatser. Derudover er det præciseret, hvem der har ansvaret for opfølgningen.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Efter endelig vedtagelse i byrådet vil der hvert 6. år ske en opdatering af indsats­planerne for Karup-området og Sparkær Vandværk.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen skal udarbejde drikkevandsindsatsplaner for alle almene vandværker i Viborg kommune.
 
Indsatsplanerne er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og §13a og efter de retningslinjer, der fastlægges i Bekendtgørelse om indsatsplaner - bekendtgørelse nr. 912 af 27.06.2016.
 

Retsvirkning Vandforsyningslovens § 13c

Kommunalbestyrelsen lægger ved afgørelse af sager de retningslinjer til grund, der er givet i en indsatsplan vedtaget efter § 13.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen gennemfører indsatsplaner, som den har vedtaget efter § 13 og § 13 a.
 
Drikkevandsindsatsplaner hører til kategorien af sektorplaner. Kommunens øvrige planer skal være i overensstemmelse med indsatsplanen.
 
Aftaler som f.eks. skovrejsning inden for et indsatsområde efter indsatsplanen skal godkendes af kommunen for at sikre, at de ikke strider imod indsatsplanen eller besværliggør gennemførelsen af den.
 
I de tilfælde hvor indsatsplanen berører forhold, der er omfattet af kommune- og lokalplaner, skal det sikres, at der er overensstemmelse mellem indsats-, kommune- og lokalplaner, idet disse planer også skal være i overensstemmelse med de statslige vandplaner og ikke må besværliggøre gennemførelsen af vand-, natur- og indsatsplaner.
 
Bilag

Sagsid.: 22/38377

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 44 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at forsyningen kan forny en del af fælleskloakken ved separering i Rødkærsbro. Der anlægges i øvrigt en nedsivningsgrøft i området, der ønskes tinglyst på kommunal grund.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 44 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 09-05-2023

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 44 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

 
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 10. januar 2023 til den 9. marts 2023. Der er modtaget 1 høringssvar.
 
Høringssvaret er fra Banedanmark, der ønsker at modtage projektering af nedsivningsgrøften til kommentering, da den anlægges tæt ved jernbanen i Rødkærsbro.
 
Høringssvaret giver ikke anledning til planændringer og forespørgslen er sendt videre til Energi Viborg Vand A/S, der står for projektering af nedsivningsgrøften.
 
Høringssvaret samt forvaltningens behandling af høringssvaret fremgår af bilag 3 og 4.
 
 

Beskrivelse

Tillægget danner grundlag for, at forsyningen kan renovere kloakken.
 
Kloakfornyelsen sker ved separatkloakering, fordi den eksisterende kloak trænger til at blive renoveret, og der er brug for større ledningskapacitet til regnvandet. Der etableres separate ledninger til spildevand og regnvand, og fremover vil tag- og overfladevand skulle afledes til regnvandskloakken og derfra til regnvandsbassinet ved Stadionvej i Rødkærsbro med udledning til Vindelsbæk.
 
Tillægget omfatter 27 ejendomme på Jernbanegade og Nørregade, samt opfølgning på en ejendom på Århusvej, hvor separate stik allerede er lagt.
 
Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland samt placering af ledninger fremgår af bilag 1.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.
 

Miljøvurdering

Forvaltning har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter love om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelse til Miljø og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.
 

Økonomi

Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligeholdelse af offentlige spildevandsanlæg (hovedledninger og stikledninger) afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Tilsluttede ejendomme har betalt tilslutningsbidrag, nye ejendomme vil skulle betale tilslutningsbidrag ved tilslutning. Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg på egen grund afholdes af grundejer.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Anlægsarbejdet forventes udført i 2024.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 22/36141

Resume

Landdistriktsudvalget skal med denne sag tage stilling til en række vigtige projekter, der foreslås finansieret af ikke disponerede midler på anlægsbudgettet Udvikling i mindre byer og landdistrikter 2023.
 

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Landdistriktsudvalget,
 
1. at der afsættes 300.000 kr. til opstart af Områdefornyelse Ravnstrup i 2023,
 
2. at der, når Viborg Kommune har modtaget meddelelse om den statslige ramme, fremsættes en bevillingssag til områdefornyelse for Ravnstrup på 2.700.000 evt. inkl. statslig medfinansiering,
 
3. at der afsættes 655.000 kr. til projektet Anlæg af Skals Torv i 2023,
 
4. at der afsættes 340.000 kr. til projektet Udsigtsmøbel i Hjarbæk i 2023, og
 
5. at der afsættes 400.000 kr. til rådgiverhonorar til strategisk planlægning for landsbyerne i 2023, som finansieres af Landdistriktsudvalgets driftsbudget.
 
 
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
 
6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen Områdefornyelse Ravnstrup med rådighedsbeløb i 2023,
 
7. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 655.000 kr. til projektet Anlæg af Skals Torv med rådighedsbeløb i 2023,
 
8. at anlægsudgiftsbevillingen til Realiseringsplan for Hjarbæk forhøjes med 340.000 kr. med rådighed i 2023, og
 
9. at den samlede udgift på 1.295.000 kr. i 2023 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen Udvikling i mindre byer og landdistrikter i 2023.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 17-05-2023

1. at der afsættes 300.000 kr. til opstart af Områdefornyelse Ravnstrup i 2023,
 
2. at der, når Viborg Kommune har modtaget meddelelse om den statslige ramme, fremsættes en bevillingssag til områdefornyelse for Ravnstrup på 2.700.000 evt. inkl. statslig medfinansiering,
 
3. at landdistriktsudvalget ser i udgangspunktet positivt på at finde ekstra økonomi til Skals Torv, men udvalget ønsker at afvente analysen af mødesteder og forsamlingshuse senere i 2023, før der gives en eventuel anlægsbevilling,,
 
4. at der afsættes 340.000 kr. til projektet Udsigtsmøbel i Hjarbæk i 2023, og
 
5. at der afsættes 400.000 kr. til rådgiverhonorar til strategisk planlægning for landsbyerne i 2023, som finansieres af Landdistriktsudvalgets driftsbudget.
 
 
Landdistriktsudvalget indstillede til byrådet:
 
 
6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen Områdefornyelse Ravnstrup med rådighedsbeløb i 2023,
 
7. at anlægsudgiftsbevillingen til Realiseringsplan for Hjarbæk forhøjes med 340.000 kr. med rådighed i 2023, og
 
8. at den samlede udgift på 640.000 kr. i 2023 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen Udvikling i mindre byer og landdistrikter i 2023.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget behandlede i sit møde den 23. februar 2023 (link til sag nr. 3 på landdistriktsudvalgsmødet den 23. februar 2023) bevillingssagen om anvendelse af budget til udvikling i mindre byer og landdistrikter 2023.
Landdistriktsudvalget besluttede her, hvordan budgettet skal fordeles på de puljer/konti (drift og anlæg), som oprettes i 2023.
 
Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på en række vigtige projekter, der mangler finansiering. Disse kan finansieres af restbudgettet på 7.645.000 kr.
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

Det resterende anlægsbudget for 2023 til byfornyelsesområdet under Landdistriktsudvalget der pt. ikke er bevilliget er 7,645 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. er disponeret til Bæredygtige boligformer i landdistrikterne 2023 se tabel 1. Nedenfor beskrives de vigtige projekter og forslag til finansieringen fremgår af tabel 1.
 
 
Områdefornyelse 2023
Landdistriktsudvalget besluttede i sit møde den 23. februar 2023 (link til sag nr. 2 på landdistriktsudvalgsmødet den 23. februar 2023) at igangsætte områdefornyelse i henholdsvis Løgstrup i 2023 og i Tange i 2024. Udvalget tilkendegav ønske om at ville starte en tredje områdefornyelse i løbet af 2023 eller 2024.
 
Forvaltningen indstiller, at der igangsættes områdefornyelse i Ravnstrup i efteråret 2023.
Ravnstrup har været igennem en LUP-proces og Landdistriktsudvalget har godkendt den Lokale Udviklingsplan i sit møde den 30. januar 2023 (link til sag nr. 2 på landdistriktsudvalgsmødet den 30. januar 2023).
 
Det foreslås, at der afsættes 3,0 mio kr. til denne områdefornyelse, som frigives over årene 2023-2026.
 
I 2023 vil der være behov for 300.000 kr. til programskrivning m.m. Det resterende budgetbeløb foreslås fordelt med 1,2 mio. i 2024 og de resterende 1,5 mio. i 2025.
I denne sag indstilles en bevilling på 300.000 kr. til rådighed i 2023.
 
Landdistriktsudvalget besluttede i sit møde den 23. februar 2023 (link til sag nr. 3 på landdistriktsudvalgsmødet den 23. februar 2023), at den statslige ramme for 2023 alene anvendes til områdefornyelsen i Løgstrup. Hvis der herefter resterer statslige midler i 2023, foreslår forvaltningen, at disse anvendes til områdefornyelsen i Ravnstrup, alternativt bliver denne finansieret af kommunale midler.
 
Landdistriktsudvalget vil få forelagt en bevillingssag på resten af områdefornyelsen i Ravnstrup, når meddelelsen fra Staten er modtaget.
 
 
Skals Torv
Den Lokale Udviklingsplan for Skals blev godkendt af Byrådet på mødet den 2. september 2020 (link til sag nr. 14 på byrådsmødet den 2. september 2020).
 
Landdistriktsudvalget har i sit møde den 27. oktober 2020 (link til sag nr. 2 på landdistriktsudvalgsmødet den 27. oktober 2020) besluttet at imødekomme en ansøgning fra Skals Borgerforening på 260.000 kr. til Skals  Bypark og 575.000 til Skals Torv.
 
Efterfølgende viste det sig at være vanskeligt for en forening at udføre anlægsarbejder på offentlige torve og pladser. I andre byer er lignende projekter udført af Viborg Kommune i forbindelse med en områdefornyelse eller som et selvstændigt anlægsprojekt.
 
Skals Borgerforening og et rådgiverfirma udarbejdede et skitseprojekt for Skals Torv, se bilag 1. Dette projekt er efterfølgende godkendt af Viborg Kommune som grundejer.
 
For at realisere anlægsprojektet Skals Torv som det er skitseret og godkendt, vil det kræve yderligere 655.000 kr. Årsagen til den øgede udgift er: det skitserede projekt er dyrere end borgerforeningens ansøgning, der er indregnet rådgiverhonorar, uforudsete udgifter og endelig er beløbet indeksreguleret for de generelle øgede anlægspriser.
 
Skals Torv er beliggende centralt i byen på et offentligt areal (torve og pladser) og er byens samlingssted i forbindelse med udeaktiviteter som f.eks. torvedage og lignende. Derfor foreslår forvaltningen, at der afsættes yderligere anlægsmidler, således Viborg Kommune kan igangsætte anlægsarbejdet og torvet kan færdiggøres, jfr. den godkendte plan.
 
Skals er en del af områdefornyelsen Fjordklyngen og har derfor kun fået udført anlægsprojektet, Skals Bypark.
 
Udsigtsmøbel i Hjarbæk
Områdefornyelsen i Hjarbæk er startet i 2021 og forventes afsluttet i 2024 til et samlet budget på 2,5 mio. kr. I områdefornyelsen er der arbejdet med 4 nedslagspunkter, hvoraf Udsigtsmøbel i Hjarbæk er det ene.
 
Den samlede anlægsudgift for projektet var anslået til 700.000 kr. Anlægsprojektet er myndighedsbehandlet og klar til udførelse.
 
For at realisere anlægsprojektet Udsigtsmøbel i Hjarbæk som projekteret, vil det dog kræve yderligere 340.000 kr. Årsagen til den øgede udgift er, at der er sket væsentlige prisstigninger på egetræ og beton i løbet af det sidste halve år. Det er ikke muligt at omprioritere økonomien indenfor de 4 nedslagspunkter, da anlægsudgifterne på projekterne i forvejen er pressede.
 
Hjarbæk er en lystbådehavn, hvor der er stor aktivitet omkring lystbåds- og sjægtesejlads. Med optagelsen af de nordiske klinkbådstraditioner på UNESCOS verdensarvsliste i 2021 er sjægterne blevet en vigtig kulturarv. I Hjarbæk afholdes VM i sjægtesejlads, som i 2023 afvikles i august måned.
 
Projektet anlægges på havnen og består af udsigtsplateauer i beton og siddemøbler i egetræ, se bilag 2.  Anlægsprojektet Udsigtsmøbel i Hjarbæk har ikke kun værdi for lokalområdet, men i høj grad også for turister og andre besøgende.
 
Strategisk planlægning for landsbyerne
Byrådet har besluttet at arbejde med den strategiske planlægning for landsbyerne, jfr. den vedtagne Planstrategi 2040. Det er en del af planloven, at Kommunerne skal arbejde med den strategiske planlægning for landsbyerne i forbindelse med kommuneplanen.
 
Forvaltningen foreslår, at der afsættes 400.000 kr., som anvendes til indledende kortlægning og analysearbejde. Denne driftsudgift foreslås afholdt af Landdistriktsudvalgets driftsbudget.
 
Handel i Landdistrikterne
Viborg Egnens Handelsråd er en forening, som har til formål at fremme handel og service i Viborg Kommune samt fremme samarbejdet mellem de til enhver tid eksisterende handelsstandsforeninger i Viborg Kommune.
 
Foreningen, der rummer 9 handelsbyer i Viborg Kommune, arbejder pt. med at definere retningen på det fremtidige fælles samarbejde på tværs af byer, brancher og geografi.
 
Viborg Egnens Handelsråd afholdt generalforsamling den 3. maj 2023, hvor der bl.a. var fokus på handel i landdistrikterne og hvordan man kan bevare livet i byerne.
 
Viborg Egnens Handelsråd arbejder med en ansøgning til Landdistriktsudvalget med fokus på samarbejdet og handel i landdistrikterne. Nogle af de umiddelbare udfordringer, der opleves, er butikslukninger, generationsskifte, professionalisering af bestyrelser, kompetenceudvikling m.v.  samt understøttelse af liv i byerne.
 
Landdistriktsudvalget vil få forelagt ansøgningen, når denne modtages.
 
Finansiering
Ovenstående projekter foreslås finansieret af anlægsbudgettet Udvikling i mindre byer og landdistrikter for 2023, således:
 
Tabel 1:
 
Pulje/konti
2023
2024
2025
2026
Afsat restbudget
7.645.000
10.996.000
10.520.000
5.075.000
Bevillinger 2023 i denne sag
 
 
 
 
Områdefornyelse Ravnstrup
300.000
 
 
 
Anlæg af Skals Torv
655.000
 
 
 
Anlæg af Udsigtsmøbel i Hjarbæk
340.000
 
 
 
Bevilling i alt i denne sag
1.295.000
0
0
 
 
 
 
 
 
Rest efter bevilling overskud/underskud de enkelte år
6.050.000
10.996.000
10.520.000
5.075.000
 
 
 
 
 
Disponeringer i 2023, jfr. beskrivelser bevilling foreligges udvalget senere
 
 
 
 
Områdefornyelse Løgstrup
 
700.000
2.000.000
2.500.000
Områdefornyelse forventet statstilskud
 
 
 
-3.300.000
Områdefornyelse Tange
 
300.000
700.000
1.500.000
Bæredygtige boligformer i landdistrikter 2023
1.000.000
1.000.000
 
 
Områdefornyelse Ravnstrup
 
1.200.000
1.500.000
 
 
 
 
 
 
Overskud/underskud de enkelte år
5.050.000
7.796.000
6.320.000
4.375.000
 
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Udvalget vil på et senere tidspunkt få forelagt 1-2 sager om disponering af de resterende  udisponerede midler for anlægsbudgettet for byfornyelsesområdet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Såfremt der sidst på året er et overskydende restbeløb for 2023, kan dette søges overført i forbindelse med regnskabsafslutningen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
 
Bilag

Sagsid.: 22/39391

Resume

Landdistriktsudvalget skal med denne sag tage stilling til, om der skal igangsættes skitseprojekt for Tiny houses i Tange med henblik på udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, der vil muliggøre plangrundlaget for realisering af projektet efterfølgende. Der skal laves ændret planlægning, og der er brug for ekstern bistand hertil.
 

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Landdistriktsudvalget,
 
1. at der afsættes 300.000 kr. til rådgiverhonorar til udarbejdelse af skitseprojekt for Tiny Houses, på Bjerringbrovej, matrikel nr. 12d i Tange
 
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen Bæredygtige boliger i Tange med rådighedsbeløb i 2023,
 
3. at den samlede udgift på 300.000 kr. i 2023 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen Udvikling i mindre byer og landdistrikter i 2023
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 17-05-2023

Landdistriktsudvalget besluttede:
 
1. at der afsættes 300.000 kr. til rådgiverhonorar til udarbejdelse af skitseprojekt for bæredygtige boliger (herunder inkluderet mulighed for Tiny Houses), på Bjerringbrovej, matrikel nr. 12d i Tange. Bebyggelsen skal bestå af fællesskabsorienterede bæredygtige boliger med bl.a. boligfællesskaber til både seniorer og børnefamilier. Der kan evt. bygges et fælleshus, der kan danne grundlag for livskvalitet og for det fællesskab der ligger udenfor boligen. Bebyggelsen skal være med til at løfte fællesskabet i Tange generelt, og skal udvikles i nært sammenhæng med borgerne i Tange. Gudenåcentralen/Norlys skal som ejer af grunden naturligvis involveres på nært hold.
 
 
Landdistriktsudvalget indstillede til byrådet:
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen Bæredygtige boliger i Tange med rådighedsbeløb i 2023,
 
3. at den samlede udgift på 300.000 kr. i 2023 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen Udvikling i mindre byer og landdistrikter i 2023

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har i Budgetforliget for 2023-2026 besluttet, at Landdistriktsudvalget skal undersøge mulighederne for at placere alternative, bæredygtige boformer, f.eks. Tiny Houses i Viborg Kommune. Sagen blev behandlet på byrådets møde i september 2022 (Link til sag nr. 1 i byrådet 21.september 2022).
 
Landdistriktsudvalget behandlede på et møde i november 2022 en sag om igangsætning af nye lokale udviklingsplaner (LUP) (link til sag nr. 2 på mødet den 24. november 2022). Udvalget besluttede, at der i 2023 skal udarbejdes Lokale Udviklingsplaner for Tange og Mammen.
 
Landdistriktsudvalget behandlede på et møde i januar 2023 en sag om undersøgelse af muligheder for etablering af bæredygtige boligformer i Tange (link til sag nr. 4 på mødet den 30. januar 2023) 
 

Inddragelse og høring

Der gennemføres i forbindelse med den lokale udviklingsplan for Tange opstartsmøde og udviklingsworkshop med lokalsamfundet. I den forbindelse vil sagen om bæredygtige boliger i Tange også blive behandlet.
 
 

Beskrivelse

Området, hvor der planlægges for etablering af bæredygtige boligformer, er beliggende på Bjerringbrovej, matrikel nr. 12d, i den nordøstlige del af Tange. Området er ejet af en privat grundejer og forvaltningen er i dialog med grundejeren, og der er indgået aftale om konceptet og planlægningsprocessen.   
 
Området ligger i nærheden af Tange sø, som er Danmarks største kunstige sø på 6 km2. Fra matriklen til Tangeværket er der ca. 850 m., hvor der er adgang til Tange sø og vandrestier. Derudover er der ca. 2,8 km. til badestranden ved Tange Sø. Der er ca. 900 m. til den lokale friskole og den lokale børnehave.
 
Området afgrænses mod nordvest af et eksisterende parcelhusområde og af kommunevejen Bjerringbrovej. Mod sydvest afgrænses området af et erhvervsområde. Mod sydøst afgrænses området af jernbanen og togforbindelsen mellem Langå og Struer. Mod nordøst afgrænses området af det åbne land, fremgår af bilag 1.
 
 
Eksisterende forhold
 
Området er omfattet af gældende kommuneplanrammer og lokalplan. I Kommuneplan 2017-2029 er området registreret som byzone og udlagt til boligformål med mulighed for tæt-lav og åben-lav bebyggelse i maks. 2 etager og 8,5 meter.
 
Området er omfattet af lokalplan nr. E.408-1 og er udlagt til erhvervsudvidelse og lokalt erhvervsareal. Etablering af bæredygtige boligformer på arealet kræver derfor, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Lokalplanområdet udgør matrikel nr. 12d og nr. 25 og har et samlet areal på ca. 3,8 hektar. Forvaltningen vurderer, at det kun er matrikel nr. 12d, hvorpå der kan opføres ny bebyggelse og dette omfatter et areal på ca. 2,3 hektar fremgår af bilag 1.
 
Konceptuelle og planlægningsmæssige undersøgelser
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan. Processen for og ønskerne til lokalplanlægning skal derfor afklares, ligesom der skal opstartes indledende dialog om de forskellige myndighedstilladelser, som projektet vil kræve.
 
Endvidere skal der udvikles på konceptet med bæredygtige boliger, så det matcher de politiske forventninger og markedsbehovene og realiseres med højt arkitektonisk niveau.
 
Der er behov for rådgiverbistand til gennemførelse af processen, herunder til ændret planlægning, konceptualisering, skitsering og undersøgelser af markedsbehov.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Konceptudviklingen, herunder den indledende planlægning gennemføres i 2023. Der forventes vedtaget lokalplan i 2024.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der skal udarbejdes kommuneplantillæg samt lokalplan. Det skal endvidere afklares, hvem der skal stå for udvikling og byggemodning af grunden.
 
Bilag

Sagsid.: 22/16439

Resume

Med henblik på at sikre boligudbud til parcelhuse og rækkehuse i Viborg foreslår forvaltningen at igangsætte planlægning for den næste etape af byudviklingsområdet Taphede.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
 1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
 1. at der afholdes borgermøde den 20. eller den 22. juni 2023 kl. 17.00 i Multisalen.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
 1. at Teknisk Udvalg drøfter fordelingen af boligtyper med henblik på den videre planlægning.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-05-2023

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, hvor der arbejdes videre efter de principper der er beskrevet i sagsfremstillingen, 
 
2. at udvalget ønsker, at der er variation i boligfordelingen i den enkelte klynge, hvorfor den endelige boligfordeling først fastlægges i forbindelse med lokalplanlægningen, og
 
3. at der afholdes borgermøde den 22. juni 2023 kl. 17.00 i Multisalen.
 
Torsten Nielsen deltog, som inhabil, ikke i behandling af sagen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
 
Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
 
Torsten Nielsen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte den 21. marts 2018 (link til sag nr. 21 i byrådet den 21. marts 2018) en helhedsplan for byudvikling i Taphede med ca. 1.500 boliger øst for Viborg by. I forlængelse heraf vedtog byrådet den 12. maj 2020 (link til sag nr. 17 i byrådet den 12. maj 2020 et kommuneplantillæg, for den vestlige del af området (etape 1). Derudover vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2019 et idékatalog til indarbejdelse af verdensmålene i planlægningen for Taphede (link til sag nr. 10 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2019).
 
Der er indtil videre vedtaget lokalplaner  for to af de fire udlagte kommuneplanrammer, der omfatter den vestlige del af Taphede, henholdsvis lokalplan nr. 535 (link til sag nr. 8 i byrådet den 24. juni 2020) og lokalplan nr. 567 (link til sag nr. 12 i byrådet den 15. marts 2022).
 
Byrådet har tidligere godkendt igangsætningen af lokalplan nr. 590 (link til sag nr. 12 i byrådet den 12. oktober 2022).
Afgrænsningen af planområdet er siden udvidet. Den nye afgrænsning og et ønske om at kunne opføre tæt-lav boliger på grunde ned til 150 m2 kræver en ændring af kommuneplanen. Derudover er det nødvendigt at ændre på retningslinjen for bevaringsværdigt landskab, da rammen for boligområdet udvides ind i et areal nær Vibækken og ådalen omkring, der er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Det er forvaltningens vurdering, at udpegningen kan reduceres, uden det påvirker ådalen væsentligt. Udvidelsen kræver et kommuneplantillæg og derved en ny igangsættelse.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Nuværende forhold
Området ligger i Taphede og er udpeget til byudvikling i Kommuneplan 2017-2029 og omfattet af Helhedsplanen for Taphede. Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Området anvendes til landbrugsformål og nogle få fritliggende boliger. Området grænser op til Spangsdalen mod vest og Stempedalen mod syd og er et meget kuperet område.
 
Projektforslaget
Byrådet besluttede ved den seneste igangsætning, at fordelingen af boligtyper skulle være 40% tæt-lav og 60% åben-lav. Der er i dialogen med grundejere kommet ønske om flere tæt-lav samt om grunde til tæt-lav boliger på ned til 150 m², hvilket vil medføre flere tæt-lav boliger. Der er desuden ønske om, at der kan etableres etageboliger i en mindre del af området.
 
Der ønskes en drøftelse af fordeling af boligtyper som grundlag for den videre planlægning.
 
Ejer af Spanggårdvej 8 og 10 ønsker, at en del af arealet kan benyttes til tæt-lav boligbebyggelse på grunde ned til 150 m2. Ansøger har leveret skitser til disponering af området, der viser, at der kan opnås en høj kvalitet samtidig med, at der etableres mindre grunde. Forvaltningen vurderer, at der kan gives mulighed for mindre grunde som et forsøg i Taphede, da helhedsplanen lægger op til et tættere byggeri med deraf større fællesområder.
 
I den oprindelige igangsætning besluttede Byrådet ligeledes følgende med forvaltningens vurdering indskrevet under:
 
 1. at der ved fælles parkeringspladser stilles krav om etablering af ladestandere, 
  • For ladestandere gælder det, at den gældende lovgivning skal overholdes. Alle større parkeringspladser, der etableres for mere end 10 boliger, skal derfor forberedes til ladestandere.
 
 1. at der arbejdes for mulighed for naturpleje via afgræsning,
  • Der er i dag afgræsning på Asmildsiden af Vibækken. Denne afgræsning kan udvides til Taphedesiden. Dette arbejdes der videre på i den kommende planlægning.
 
 1. at der arbejdes for etablering af grønne tage særligt mod naturarealer, og
  • Der gives mulighed for grønne tage indenfor hele lokalplanens område.
 
 1. at det gerne ses, at anvendelse af lavemissionsklasse tænkes ind i bæredygtighedsdelen i lokalplanen.
  • Lavemissionsklassen er en frivillig emissionsklasse for særligt ambitiøse bygherrer. Forvaltningen kan kun opfordre til, at flest mulige byggerier opføres i lavemissionsklasse.
 
Der har udover de ovennævnte punkter været fokus på at skabe et regnvandsbassin, der både kan være et rekreativt element i området, håndtere de vandmængder, som er nødvendigt og tilpasses landskabet, der former Taphede. Regnvandsbassin med skitser og illustrationer kan ses på bilag nr. 2.
 
Langs Vibækken anlægges der en hovedsti med forbindelse til Asmild, så der etableres en sikker skolevej fra Taphede til Overlund Skole. Forbindelsen over Vibækken til Asmild foreslås placeret vest for bassinerne som vist på bilag nr. 3.
 
I helhedsplanen er der udlagt et stort centralt område kaldet Hedesletten, der skal være et landskabsrum, der tilfører bydelen liv og aktiviteter året rundt. En mindre del af dette område indgår i lokalplanområdet mod øst. Arealet, der er omtrent 1,5 ha stort, forventes overtaget af Viborg Kommune i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen, og forvaltningen foreslår, at det udlægges til rekreativt område i lokalplanen i overensstemmelse med helhedsplanen og kommuneplanen.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.
 
Kommuneplan
Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til henholdsvis boligområde, grønt område og ikke udlagt i kommuneplanen.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med afgrænsningen af rammeområde nr. VIBØ.B4.17_T37 og nr. VIBØ.R1.09_T37. Boligområdet udvides med omtrent 4.000 m2 mod vest, for at tilpasse det til landskabet, og det rekreative område udvides med omtrent 35.000 m2 mod syd, for at videreføre det eksisterende rekreative område. Kommuneplanrammer og udvidelse kan ses i bilag nr. 4.
 
Indenfor kommuneplanramme nr. VIBØ.B4.16_T37 ønsker den private bygherre at opføre tæt-lav boligbebyggelse på grunde ned til 150 m2. Rammen indeholder en bestemmelse om mindste grundstørrelse på 200 m2. Det er derfor nødvendigt at ændre bestemmelsen om mindste grundstørrelse. Lokalplanen skal sikre, at det kun er for et mindre areal, at der gives denne mulighed.
 
Kommuneplanramme nr. VIBØ.B4.17_T37 udvides med et areal, der i dag er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Forvaltningen har vurderet, at arealet, der udgår som bevaringsværdigt landskab, ikke er en væsentlig del af ådalens landskab og derfor ikke er en del af det bevaringsværdige landskab. Rammen reduceres ligeledes med et areal, der er udpeget som bevaringsværdigt landskab, der er en væsentlig del af ådalens landskab.
 
Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.
 
Idéfase
Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Da der er tale om væsentlige ændringer, skal der indkaldes idéer og forslag.
 
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet, det forventede indhold i planlægningen og hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag nr. 5.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger. Hvis der kommer høringssvar, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til nedenstående principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden planforslagene udarbejdes. Alternativt vil høringssvar blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planlægningen den 20. eller 22. juni kl. 17 i multisalen. Borgermødet vil både omhandle den kommende planlægning og en opdatering på status for hele Taphede både igangværende og fremtidige etaper. Der var planlagt et lignende borgermøde primo 2022, men dette blev aflyst pga. coronasituationen.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Afgrænsningen følger oversigtskortet på bilag nr. 1. Der er mindre udvidelser af rammeområder pga. matrikelskel, landskab og areal til regnvandsbassin.
 • Principperne fra Helhedsplanen for Taphede og landskabsplanen fra lokalplan nr. 567, herunder:
  • håndtering af overfladevand,
  • åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i maks. 2 etager, bortset fra et mindre areal i den nordøstlige del af lokalplanen, hvor der bliver mulighed for etageboliger,
  • boligerne placeres i klyngebebyggelser med fællesområder,
  • vejadgang fra den nye fordelingsvej gennem Taphede,
  • krav til bearbejdning af landskab/terræn og,
  • stiforbindelse i Spangsdalen.
 • Der udlægges et område til regnvandshåndtering i dalstrøget, der går ned mod Spangsdalen.
 • Principperne fra Idékatalog for bæredygtige emner i Taphede.
 
Arkitektur
Den overordnede struktur, herunder princip for veje, grønne områder og boliggrupper, er fastlagt i Helhedsplanen for Taphede.
 
Arkæologi
Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området, da der er registreret ni gravhøje i Taphede-området. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Udgiften til større forundersøgelser og evt. nødvendige arkæologiske undersøgelser påhviler grundejer.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Der er udarbejdet en miljørapport i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 37, der bl.a. omhandler nærværende lokalplanområde, og som beskriver planforslagets indvirkning på miljøet.
 
I miljørapporten var der fokus på:
 • Støj og trafik
 • Natur og landskab
 • Overfladevand
 
Miljørapporten beskriver hvilke tiltag og hensyn der skal tages i den kommende planlægning af området, for at der ikke sker en væsentlig indvirkning på miljøet. I den kommende lokalplan for området bliver der indarbejdet de hensyn og tiltag, der er beskrevet i miljørapporten.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse    Medio/ultimo 2023
Offentlig høring    Ultimo 2023
Endelig vedtagelse    Primo 2024
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Fordelingsvejen vurderes at koste ca. 8 mio. kr., hvoraf privat bygherre skal betale en andel svarende til sin del af områdets samlede bebyggelse.
 
Derudover forventes udgifter for Viborg Kommune, for så vidt angår:
-         Byggemodning af kommunens egne arealer og kommunens andel af vejanlæg og grønne områder,
-         etablering af sti i Spangsdalen,
-         udgifter til museets forundersøgelser og,
-         driftsudgifter til stamvej.
 
Viborg Kommune forventes samtidig at få indtægter på salg af boliggrunde i området. Et endeligt budget kan først udarbejdes, når der foreligger konkrete bebyggelsesplaner.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Viborg Kommune har indgået en betinget købsaftale med ejerne af Spanggårdvej 6 og 9 og er i forhandlinger med ejerne af Spanggårdvej 7, samt ejeren af det grønne areal i den østlige del af lokalplanen (Randersvej 82).
Bilag

Sagsid.: 20/22038

Resume

Byrådet ønsker at etablere et nyt boligområde ved Herredsvejen i Bjerregrav. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 551 samt forslag til tillæg nr. 93 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 551 og tillæg nr. 93 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene,
 
3. at bilag 3 Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
4. at der afholdes borgermøde onsdag den 21. juni 2023 i Hersom Forsamlingshus, og
 
5. at områdets udtagelse af områdeklassificering sendes i offentlig høring.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-05-2023

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 551 og tillæg nr. 93 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene,
 
3. at bilag 3 Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
4. at der afholdes borgermøde onsdag den 21. juni 2023 i Hersom Forsamlingshus, og
 
5. at områdets udtagelse af områdeklassificering sendes i offentlig høring.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. marts 2019 (link til sag nr. 13 i byrådet 13. marts 2019) at vedtage kommuneplantillæg nr. 16 for byudvikling i oplandsbyer (Bjerregrav, Bjerring, Løgstrup og Møldrup).   
 
Teknisk Udvalg besluttede den 8. december 2021 (link til sag nr. 1 i Teknisk udvalg d. 8. december 2021) at igangsætte lokalplan nr. 551 for et boligområde ved Herredsvejen i Bjerregrav.
 
Byrådet besluttede den 22. juni 2022 (link til sag nr. 10 i Byrådet d. 22. juni 2022) at udvide lokalplanens afgrænsning og igangsætte tillæg nr. 93 til Kommuneplan 2017-2029.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 

Inddragelse og høring

Idéfase
Da lokalplanlægningen inddrager et areal, som ikke er omfattet af kommuneplanen, forudsætter den, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017-2029.
Byrådet indkaldte fra den 30. juni til den 28. juli 2022 idéer og forslag til planlægningsarbejdet. Hovedspørgsmålene handlede om områdets ønskede karakter og miljø, anvendelse af området og afvikling af bil- og cykeltrafik til og fra området.
 
Der kom tre forslag i idéfasen, hvoraf et forslag blev indsendt på vegne af to naboer. Høringssvarene er i bilag nr. 3. Forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til disse er i bilag nr. 4.
 
To forslag indeholder forslag til boligtyper, som borgerne ønsker i Bjerregrav. Der ønskes mindre boliger på ca. 110 m2 eller mindre lejeboliger med små haver til. Det tredje forslag, indsendt på vegne af to naboer til planområdet, opfordrer forvaltningen til at begrænse planlægningen til arealet, der allerede er udlagt i kommuneplanen. Derudover er indsigerne utilfredse med, at deres udsigt mod det åbne land bliver ødelagt, samt at de nye boliggrunde vil ligge helt op til deres ejendomme.
 
Efterfølgende har forvaltningen bearbejdet projektskitsen, og der er blevet udlagt et bredt fælles friareal mellem de planlagte boliger og naboerne, så udsigten bevares delvist.
Forvaltningen vurderer, at afstanden mellem de eksisterende og nye boliger sikrer naboernes udsigt i størst muligt omfang og samtidig sikrer den bedste udnyttelse af planområdet. Forvaltningen indstiller, at forslaget hermed imødekommes delvist.
 
De resterende forslag imødekommes med muligheden for opførelse af tæt-lav boliger.

Beskrivelse

Eksisterende planforhold
Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 32-1-15 Bjerregrav vest - bydel, der udlægger området til boligformål. Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen.
 
Lokalplanområdet er delvist omfattet af kommuneplanrammeområde BGRA.B4.02_T16 - Bjerregrav - Blandede boliger i Kommuneplan 2017-2029.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder, hvad angår afgrænsningen. Området er desuden omfattet af kommuneplanens retningslinje nr. 8: Landbrug og fiskeri, der udpeger området som værdifuldt landbrugsområde. Lokalplanområdet er delvist udlagt i kommuneplanen til boligformål. Derfor er lokalplanen ikke i overensstemmelse med retningslinje nr. 8.
 
Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 551 og et udkast til forslag til tillæg nr. 93 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 551
Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål og giver mulighed for, at der kan etableres åben-lav og tæt-lav boliger i området. Vejadgang sker fra Herredsvejen. Lokalplanområdet deles op i seks delområder. Delområde Ia og Ib udlægges til boligformål i form af tæt-lav eller åben-lav boliger. Delområde II udlægges til boligformål i form af åben-lav boliger. Delområde III udlægges til fælles opholdsareal. Delområde IV udlægges til fælles friareal og vandhåndtering, Delområde V udlægges til boligformål i form af tæt-lav boliger. Delområde V er fuldt udbygget.
 
Håndtering af overfladevand
Grundet områdets jordbund kan overfladevand ikke nedsives inden for lokalplanområdet. Overfladevand fra veje og stier skal afledes til kloak. Der findes flere strømningsveje, der krydser lokalplanområdet i nord-sydgående retning. Vand fra disse strømningsveje håndteres igennem den nye boligvejs regnvandsrør. I dag skaber regnvandet et stort vådområde i lokalplanens sydlige del, tæt på Herredsvejen. Der skal etableres et regnvandsbassin i lokalplanens delområde IV og en afledning fra bassinet til Skals Å, så vand fra området kan håndteres.
 
Beskyttelseslinje til gravhøj
Et mindre areal i lokalplanens delområde III er omfattet af en 100 m beskyttelseslinje til en gravhøj. Lokalplanen fastlægger, at dette areal skal friholdes for byggeri, anlæg og beplantning.
 
Arkæologi
Viborg Museum har foretaget en undersøgelse af arkæologiske fortidsminder i planområdet. Undersøgelsen har vist, at der er to områder med et samlet areal på ca. 1.700 m2, som indeholder fortidsminder af væsentlig betydning. Det er forvaltningens vurdering, at arealerne skal udgraves for at sikre områdets udnyttelse. 
 
Forslag til tillæg nr. 93 til Kommuneplan 2017-2029
Med kommuneplantillægget udvides afgrænsningen for ramme BGR.B4.02_T16, så hele lokalplanområdet bliver omfattet af rammen. Tillægget medfører desuden en ændring i udpegningen for Værdifuldt Landbrugsområde (retningslinje 8).
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene, vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 
Jordforurening områdeklassificering
Lokalplanen overfører et areal fra landzone til byzone. Forvaltningen har ikke kendskab til eller mistanke om aktiviteter i området, der kan være kilde til jordforurening. Forvaltningen vurderer derfor, at området kan udtages af områdeklassificeringen, hvormed området ikke kan karakteriseres som lettere forurenet.
 
En udtagelse af områdeklassificeringen betyder en ændring af kommunens regulativ for områdeklassificering, hvilket skal i offentlig høring. Forvaltningen foreslår en høringsperiode sammenfaldende med lokalplanforslagets høring.
 
Kommunens beslutning om ændring i områdeklassificeringen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår at der afholdes borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene. (dato følger)  
 
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagenes redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Planforslagene vil blive offentliggjort i perioden fra primo juni 2023 til primo august 2023. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i oktober 2023 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
I den indledende dialog med Viborg Kommune har ejeren oplyst, at ejer ikke ønsker at sælge arealet til Viborg Kommune. Det kan derfor være nødvendigt, at byrådet træffer beslutning om ekspropriation af området for at kunne realisere lokalplanen.
 
Byggemodning
Der forventes udgifter for Viborg Kommune, for så vidt angår:
 • Ekspropriation af jord
 • Byggemodning af området, inklusiv udgravning af arkæologiske fund på ca. 1700 m2 areal. Budget for udgravning forventes at beløbe sig til ca. 215.000 kr.
 
Der forventes indtægter i form af salg af 14 åben-lav byggegrunde og 2 storparceller til tæt-lav bebyggelse eller 24 åben-lav byggegrunde

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen, der inddrager ubebygget areal til byudvikling. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.
Bilag

Sagsid.: 21/7098

Resume

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive. Resultatet er lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg for at erstatte de gældende byskitser.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 83 til Kommuneplan 2017-2029 for en lokal udviklingsplan for Vejrumbro, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Byrådet indkaldte fra den 5. januar 2023 til den 26. januar 2023 idéer og forslag til planlægningsarbejdet. Der kom ét høringssvar i idéfasen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 83 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 10 uger,
 
2. at bilag nr. 5 Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde
 
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg tager stilling til,
 
5. om udvalget vil understøtte udviklingen af rammeområde ved Gl. Viborgvej gennem lokalplanlægning samt evt. køb og byggemodning.
 
 
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-05-2023

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 83 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 10 uger,
 
2. at bilag nr. 5 Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde
 
 
Teknisk Udvalg besluttede desuden,
 
5. at udvalget understøtter udviklingen i Vejrumbro, idet stillingtagen vedr. videre planlægning af rammeområde ved Gl. Viborgvej indgår i behandling af byggemodningsplan.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 28. august 2019 at igangsætte planlægningen for Vejrumbro (link til sag nr. 17 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 28. august 2019).
 
Teknisk Udvalg besluttede den 15. september 2019 at udsætte sagen om godkendelse af forslag til tillæg nr. 83 til Kommuneplan 2017-2029 (link til sag nr. 4 på Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2019).
 
Landdistriktsudvalget besluttede på mødet i marts 2021, at gennemføre områdefornyelse for Vejrumbro med et samlet budget på 1,5 mio. kr. (link til sag nr. 10 i Landdistriktsudvalget den 23. marts 2021). Byrådet godkendte bevilling hertil på møde i juni 2021 (link til sag nr. 19 på byrådets møde den 22. juni 2021).
 
Landdistriktsudvalget besluttede den 30. marts 2023 at godkende forslag til lokal udviklingsplan for Vejrumbro, og at anmode Teknisk Udvalg om at udarbejde forslag til kommuneplantillæg for Vejrumbro med henblik på at indarbejde den lokale udviklingsplan og de foreslåede rammeændringer i kommuneplanen. Udvalget besluttede samtidig at anmode Teknisk Udvalg om at tage stilling til i hvilket omfang udvalget vil understøtte udviklingen af boligområdet ved Gl. Viborgvej gennem lokalplanlægning og evt. byggemodning (link til sag nr. 2 på Landdistriktsudvalgets møde den 30. marts 2023).
 

Inddragelse og høring

Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan har taget udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i Vejrumbro, som blev afholdt den 19. marts 2019. I workshoppen deltog 78 borgere, svarende til 19 % af byens indbyggere. Forslag til en lokal udviklingsplan er udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Vejrumbro.
 
Idéfase
En ændring af hvor der kan lokalplanlægges for boliger forudsætter, at byrådet indkalder idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet.
 
Byrådet indkaldte fra den 5. januar 2023 til den 26. januar 2023 idéer og forslag. Der blev ikke afholdt borgermøde.
 
Der kom ét høringssvar i idéfasen, som fremgår af bilag nr. 4. Forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til dette er i bilag nr. 5. Høringssvaret omhandlede ønske om flere byggegrunde.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. Gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv forsøger udviklingsplanerne at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund. Formålet med forslag til tillæg nr. 83 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplanen for Vejrumbro i kommuneplanen samt at ændre i udlæg af arealer til byvækst som konsekvens heraf. Forslag til tillæg nr. 83 er i bilag nr. 2. Forslag til udviklingsplan er i bilag nr. 3.
 
Forslag til udviklingsplan for Vejrumbro
Vejrumbro har cirka 390 indbyggere og ligger i byzone.
 
Det gennemgående tema i udviklingsplanen for Vejrumbro er Fornyelse med respekt for traditionerne. Det skal ske ved at arbejde efter disse pejlemærker:
-         Sikre bosætningsmuligheder for alle aldersgrupper
-         Styrke byens centrum visuelt
-         Skabe bedre sammenhænge i byen
-         Styrke kvaliteterne ved beliggenheden ved Nørreådalen
 
For at understøtte Vejrumbros udvikling, vil byrådet arbejde for:
-         at planlægge for et nyt boligområde vest for Nørreåvej
-         at nye boligområder medfører tiltag til trafikale løsninger, der sikrer sammenhæng i byen på tværs af Nørreåvej
-         at det nuværende erhvervsområde øst for Nørreåvej kan omdannes til boligområde, når grundejerne ønsker det, og det miljømæssigt er muligt
-         en forskønnelse af det centrale byområde ved Hovedgaden
-         at der ved nybyggeri og renovering tages hensyn til byens øvrige huse og byens struktur
-         at styrke udviklingen af de rekreative områder nær Nørreåen, bl.a. ved at søge at understøtte borgernes projekter
-         at undersøge muligheden for at markere Nørreåstiens krydsning af Nørreåvej.
 
Den største knast i udviklingsplanen for Vejrumbro har været udviklingsgruppens ønske om nye boliggrunde øst for Nørreåvej. Forvaltningen har undersøgt flere muligheder for at placere et boligområde her, men kan ikke pege på et egnet område på nuværende tidspunkt. Særligt er muligheden for at omdanne det eksisterende erhvervsområde ved Østervænget til boligformål undersøgt, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt af hensyn til de fungerende erhverv.
 
Det foreslås derfor i den lokale udviklingsplan, at boligudvikling sker vest for Nørreåvej i det allerede udlagte boligområde ved Gl. Viborgvej 20, mens erhvervsområdet ved Østervænget i den lokale udviklingsplan udpeges som et areal, der på sigt kan omdannes til bolig. Udviklingsgruppen er indforstået hermed.
 
Udviklingsgruppen har gennem hele samarbejdet haft stort fokus på og ønske om, at der kommer byggegrunde til salg i Vejrumbro. Udviklingsgruppen efterspørger i den forbindelse en tidsplan for udviklingen af boligområdet ved Gl. Viborgvej 20. Dette afhænger dels af hvornår arealet lokalplanlægges, og om ejer eller andre viser interesse for at byggemodne arealet. Hvis ikke private aktører viser interesse herfor, kan udvikling afhænge af, om kommunen kan og vil stå for byggemodning og grundsalg. Forvaltningen har tidligere forud for udvalgets behandling af forslag til LUP for Vejrumbro i 2021 været i indledende dialog med ejerne af Gl. Viborgvej 20 om evt. køb af ca. 2,2 ha landbrugsjord til boligudvikling.
 
Da Teknisk Udvalg varetager opgaven omkring lokalplanlægning og byggemodning, har Landdistriktsudvalget anmodet om at udvalget tager stilling til, hvorvidt en lokalplan skal igangsættes på kommunens initiativ, og om kommunen skal gå i dialog med ejer om køb af arealet med henblik på, at kommunen byggemodner.
 
Forslag til tillæg nr. 83
Med kommuneplantillægget ønsker byrådet at ændre arealudlæggene i Vejrumbro, herunder:
-         nyudlæg af et areal i tilknytning til et eksisterende boligområde vest for Nørreåvej (VEJR.B4.05_T83),
-         reduktion af et boligområde ved Fælledparken, da området ikke vil være muligt at lokalplanlægge pga. lugtgener fra et nærliggende husdyrbrug jf. planlovens § 15b (VEJR.B4.03_T83), samt
-         ændring af et erhvervsområde til boligområde, da området i dag er fuldt udbygget med boliger (VEJR.B4.04_T83).
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, fordi der har været dialog med borgerne omkring indholdet i den lokale udviklingsplan.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Planforslaget vil blive offentliggjort i perioden fra juni 2023 til august 2023. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i efteråret 2023 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De tiltag, der er nævnt under Byrådet vil arbejde for, vil enten kunne realiseres gennem anlægsbudgettet eller kræve efterfølgende prioritering. De tiltag, der er nævnt under Borgerne vil arbejde for, indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udviklingsplanen for Vejrumbro erstatter den tidligere byskitse, der blev vedtaget af byrådet den 21. juni 2017 som en del af Kommuneplan 2017-2029 (link til sag nr. 4 i byrådet den 21. juni 2017).
 
Kommuneplanen er ikke juridisk bindende for ejerne.
 
Det bliver i hvert enkelt projekt i den lokale udviklingsplan vurderet, om realisering forudsætter tilladelser og/eller dispensationer. Realisering afhænger af, at de nødvendige tilladelser kan opnås.
 
Byrådet skal arbejde for kommuneplanen. Konkret betyder det bl.a., at hvis en ansøgning om byudvikling er i overensstemmelse med kommuneplanen, påhviler det byrådet at udarbejde et forslag til lokalplan og derefter fremme sagen mest muligt. Et kommuneplanlagt areal giver derfor en forventning hos ejeren om, at området kan lokalplanlægges.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planforslaget omfatter et helt bysamfund, og der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
Bilag

Sagsid.: 23/6829

Resume

Teknisk Udvalg har haft tre temadage i løbet af 2022 og 2023 om arkitektur. Her er Viborg Kommunes nuværende arkitekturpolitik og arkitekturkultur blevet drøftet.
 
På baggrund af drøftelserne foreslår forvaltningen, at der nedsættes et internt arkitekturråd i Viborg Kommune, og at der igangsættes en temaplan om arkitektur som tillæg til kommuneplanen. Herudover anbefales en række politiske og administrative indsatser.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
 1. at der nedsættes et internt arkitekturråd, som beskrevet, og
 
 1. at der igangsættes en temaplan om arkitektur som tillæg til kommuneplanen
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-05-2023

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der nedsættes et internt arkitekturråd, som beskrevet,
 
2. at der igangsættes en temaplan om arkitektur som tillæg til kommuneplanen, og
 
3. at organiseringen evalueres af byrådet efter 2 år
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
 
Stine Isaksen og Leo Nørgaard stemmer imod.

Sagsfremstilling

Historik

Der er et stort fokus på arkitekturpolitikken i Viborg Byråd herunder hvordan den fremover i endnu højere grad skal indgå i kommunens sagsbehandling.
 
Det fremgår bl.a. af byrådets konstitueringsaftale for 2022-2025, at Arkitekturpolitikken er et centralt redskab, som forvaltningen fremover skal tillægge yderligere vægt i vurderingen af indkomne ansøgninger.
 
Med Viborg Kommunes Planstrategi 2040 er det desuden besluttet, at der skal laves en temaplan om arkitektur, så det indgår i kommuneplanens retningslinjer.
 
Byrådet har desuden drøftet, om der skal ansættes en stadsarkitekt i Viborg Kommune, og det fremgår af byrådets budgetforlig for 2023-2026, at Teknisk udvalg får til opgave at undersøge, hvordan hensigterne i arkitekturpolitikken gennemføres, herunder om det kan ske gennem ansættelse af en stadsarkitekt". 
 
Teknisk Udvalg har på baggrund af ovenstående haft tre temadage i løbet af 2022 og 2023 om arkitektur. Her er Viborg Kommunes arkitekturpolitik og arkitekturkultur blevet drøftet.


Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen foreslår på baggrund af drøftelserne i Teknisk Udvalg, at der fremadrettet arbejdes med følgende tiltag i forhold til arkitekturen i Viborg Kommune:
 
 
Temaplan til kommuneplanen
Det indgår i Planstrategi 2040, at der skal laves en temaplan om arkitektur, så det indarbejdes i kommuneplanens retningslinjer. Da kommuneplanen er digital, kan man herved få en god digital formidling af retningslinjen for arkitektur til omverdenen (borgere, bygherrer, presse mv.) og et tydeligere administrationsgrundlag i forhold til administrativ og politisk sagsbehandling af konkrete projekter og planer.
 
Forvaltningen foreslår, at det i temaplanen indgår:
-         At opdatere screeningsværktøjet, som forvaltningen benytter til arkitekturscreeninger
-         At arbejde med den grafiske formidling af retningslinjen for arkitektur
-         At opdatere de eksisterende temaer fra arkitekturpolitikken, så de bliver tidssvarende (Viborg Kommunes arkitekturpolitik er vedtaget i 2015)
 
Temaplanen vil formelt få karakter af et kommuneplantillæg, der kører som en særskilt proces.
 
Politik
Forvaltningen foreslår, at der fremadrettet er fokus på en større politisk forankring i forhold til arbejdet med arkitekturen, hvilket kan opnås via følgende tiltag:
-         Punktet vedr. arkitektur i sagsfremstillinger for udvalget fastholdes og videreudvikles
-         Løbende temadage om arkitektur for Teknisk Udvalg og byrådet
-         Arkitektonisk indhold på studieture for Teknisk Udvalg
-         Politisk opmærksomhed på de faglige anbefalinger vedr. arkitektur
 

Kommunikationsstrategi
Det er vigtigt, at Viborg Kommunes arbejde med arkitekturen kommunikeres ud til omverdenen (borgere, bygherrer, presse mv.), så der bliver en bred forståelse af og fokus på emnet.
Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en kommunikationsstrategi for arbejdet med arkitekturen, der bl.a. indeholder følgende tiltag:
-         Løbende kommunikation via hjemmeside
-         Øget brug af sociale medier
-         Aktivt gøre kommunens arbejde med arkitektur relevant for pressen
-         Deltagelse i relevante fora med oplæg fra forvaltningen og politikere
-         Koble Arkitekturens Dag med Arkitekturens Pris
-         Øget fokus på Arkitekturens Dag
 
 
Intern organisering og procedurer
Forvaltningen har på seneste temadag i Teknisk Udvalg fremlagt forskellige modeller for organisering af arbejdet med arkitektur med inspiration fra andre større danske kommuner, herunder stadsarkitektfunktion, arkitekturråd og intern organisering.
 
Forvaltningen foreslår på baggrund af drøftelserne i Teknisk Udvalg, at der ikke ansættes en stadsarkitekt. I stedet nedsættes et internt arkitekturråd i Viborg Kommune bestående af arkitekter fra ledelseslaget i Teknik og Miljø, da det vurderes at være en mere solid og helhedsorienteret løsning.
 
Arkitekturrådets organisering
Arkitekturrådet foreslås at bestå af fire arkitekter fra chef- og ledergruppen i Teknik og Miljø. Alle rådets medlemmer er uddannede arkitekter og arkitekter MAA (medlemmer af Akademisk Arkitektforening). I bilag 1 er vist et forslag til en organisationsmodel for Arkitekturrådets sammensætning.
 
Rådet refererer til direktøren for Teknik og Miljø og består af chef for Plan og Byggeri, afdelingsleder for Byplan, afdelingsleder for Strategi og Udvikling og afdelingsleder for Ejendomme og Energi. Dermed repræsenterer rådet ledelse inden for planlægning,  sagsbehandlingen af konkrete byggerier, det støttede byggeri og Viborg Kommunes egne byggeprojekter.
 
Under Arkitekturrådet foreslås nedsat en arkitekturgruppe bestående af medarbejdere fra forvaltningen, der alle er uddannede arkitekter og arkitekter MAA (medlemmer af Akademisk Arkitektforening). Arkitekturgruppen bistår Arkitekturrådet og inddrages i lokalplansager, byggesager og bevaringssager, hvor der skal laves en arkitekturscreening.
 
Arkitekturrådets formål og opgaver
Formål:
-         At bidrage til et højt arkitektonisk niveau i byggeri og byudvikling i Viborg Kommune
-         At sikre, at der foretages en faglig vurdering af den arkitektoniske kvalitet i relevante projekter
 
Opgaver:
-         At bidrage med faglig vejledning til byråd/fagudvalg i arkitektoniske spørgsmål, herunder at overlevere input vedrørende arkitektur til politikerne fx i forbindelse med arkitekturscreeninger og arkitekturpolitikken i øvrigt
-         At stå til rådighed for byråd/fagudvalg for udtalelser om konkrete projekter
-         At bidrage til at kommunikere Viborg Kommunes arkitekturpolitik og arkitektoniske projekter til det omgivende samfund via pressen, digitale medier mv.
 
Arbejdsform:
-         Arkitekturrådet har faste månedlige møder, hvor relevante sager vil blive forelagt rådet
-         Arkitekturrådet inddrages desuden ad-hoc i relevante sager
 
Evaluering
Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en årlig evaluering af arbejdet med arkitektur og arkitekturpolitik i Viborg Kommune. På den årlige evaluering deltager arkitekturrådet og medlemmerne af Teknisk Udvalg. Evalueringen kan f.eks. gennemføres som en temadag med deltagelse af en eller flere eksterne eksperter, bygherrerepræsentanter mv.

Formålet med evalueringen er at få en status på arbejdet med arkitekturen i Viborg Kommune og at få inspiration og indspark til det fremtidige arbejde og eventuelle forbedringsforslag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Arkitekturrådet foreslås at træde i kraft, når byrådet har behandlet denne sag, såfremt byrådet beslutter at følge forvaltningens indstilling.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
 
 
Bilag

Sagsid.: 22/36880

Resume

Byrådet har i budgettet afsat midler til udarbejdelse af en helhedsplan for bydelscenteret i Houlkær samt realisering af tiltag fra planen. I sagen foreslås det, at byrådet godkender rammerne for udarbejdelsen af helhedsplanen og bevilger midler hertil.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at den beskrevne ramme om udarbejdelsen af forslag til en helhedsplan for centerområdet i Houlkær godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen Helhedsplan for centerområdet i Houlkær med rådighedsbeløb i 2023 og
 
3. at udgiften på 300.000 kr. i 2023 finansieres af rådighedsbeløbet på kontoen Helhedsplan for Houlkær Torv.
 
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-05-2023

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at den beskrevne ramme om udarbejdelsen af forslag til en helhedsplan for centerområdet i Houlkær godkendes, idet initiativgruppen Houlkær medtages i følgegruppen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen Helhedsplan for centerområdet i Houlkær med rådighedsbeløb i 2023 og
 
3. at udgiften på 300.000 kr. i 2023 finansieres af rådighedsbeløbet på kontoen Helhedsplan for Houlkær Torv.
 
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Boligselskabet Viborg, der ejer boligområdet Houlkærvænget samt en bygning ved Houlkær Torv, har gentagne gange foreslået kommunen at forskønne Houlkær Torv. I 2020 fik Boligselskabet en rådgiver til at udarbejde et skitseforslag for, hvordan torvet kan fornyes. Teknisk Udvalg blev orienteret herom på møde i juni 2020 og besluttede efterfølgende (link til sag nr. 3 på Teknisk Udvalgs møde den 24. juni 2020) at indarbejde forslag om en helhedsplan for Houlkær Torv i den igangværende budgetlægning.
 
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

I forbindelse med budgetlægningen for 20212024 afsatte byrådet 300.000 kr. til at udarbejde en helhedsplan for udviklingen af Houlkær Torv i samarbejde med områdets aktører og interessenter. Baggrunden er at bydelscenteret i Houlkær fremstår utidssvarende og trænger til fornyelse. Flere af områdets bygninger har med årene ændret funktion, men udearealerne omkring, herunder Houlkær Torv, er ikke tilpasset de nye anvendelser. Der mangler desuden generelt sammenhæng i området. Det er derfor afsat midler til en helhedsplan, der kan belyse hvilke tiltag, der kan igangsættes for at gøre Houlkær bydelscenter til et attraktivt byområde, som også kan understøtte boligområderne omkring.
 
Ved den følgende budgetlægning (budget 2022 2025) afsatte byrådet 3.124.000 kr. til at realisere tiltag fra helhedsplanen for Houlkær Centerområde. Det fremgår af idéoplægget bag budgetforslaget, at interessenter i centerområdet i Houlkær ønsker, at afgrænsningen udvides, så helhedsplanen ser på en større del af center- og institutionsområdet i Houlkær og kommer med forslag til, hvordan man skaber bedre sammenhæng, synlighed og opholdsmuligheder her.
 
Rammen for helhedsplanen
Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående at igangsætte udarbejdelse af en helhedsplan for centerområdet i Houlkær, afgrænset af Houlkærvej, Odshøjvej, Skaldehøjvej og Houlkærhallen. Områdets afgrænsning er vist i bilag 1.
 
Helhedsplanen skal se på områdets offentligt tilgængelige rum og stiforløb, og komme med forslag til hvordan området og dets institutioner kan understøttes med bedre sammenhænge, uderum og større synlighed. Helhedsplanen skal se overordnet på hele området, mens udvalgte delområder detaljeres yderligere. Der vil indgå prisoverslag for de beskrevne delprojekter, så helhedsplanen kan danne grundlag for beslutning om hvilke tiltag, der efterfølgende gennemføres for det afsatte budget.
 
Det foreslås at nedsætte en følgegruppe med repræsentanter for områdets institutioner og større grundejere, herunder Boligselskabet Viborg, Viborg Gymnasium og HF, Medieskolerne, Houlkær skole, Houlkær Kirke, Houlkær Bibliotek, Houlkær hallen og butiksområdet i Houlkær, som bidrager med viden og fungerer som sparringspartner under udarbejdelsen af planen og i forhold til prioritering af de foreslåede tiltag, når helhedsplanen er udarbejdet.
 
Områdets brugere og beboere inddrages i planlægningen ved en workshop, guidet byvandring eller lignende.
 
Når der er udarbejdet et forslag til helhedsplan, forelægges det for Teknisk Udvalg til godkendelse, før den fremlægges på borgermøde og sendes i høring i 4 uger. Derefter forelægges det for Teknisk Udvalg med henblik på, at udvalget vedtager planen og træffer beslutning om at igangsætte projektering og realisere udvalgte tiltag. 
 
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Der forventes at foreligge et forslag til en helhedsplan for Houlkær centerområde i oktober 2023.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er afsat 300.000 kr. i budgettet i 2023 til udarbejdelse af Helhedsplan for bydelscenter i Houlkær. Disse søges frigivet med henblik på at finansiere udarbejdelse af helhedsplanen.
 
Der er afsat yderligere 3.165.000 kr. i budgettet, fordelt med 417.000 kr. i 2023 og 2.748.000 kr. i 2024, til realisering af Helhedsplan Houlkær Centerområde.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 23/10165

Resume

Ifølge Lov om trafikselskaber skal der udarbejdes en trafikplan for den statslige jernbane. Trafikplanen redegører for statens overvejelser og prioriteringer på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Trafikplan for den statslige jernbane 2023 beskriver rammerne for trafikken, forventningen til udviklingen og giver et samlet overblik over beslutninger og muligheder på statsbanerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at Trafikplan for den statslige jernbane 2023 jf. bilag 1 drøftes, og
 
2. at Viborg Kommunes høringssvar jf. bilag 2 godkendes og fremsendes til Trafikstyrelsen den 10. maj 2023 under forbehold for en senere godkendelse i byrådet 31. maj 2023.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-05-2023

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at Trafikplan for den statslige jernbane 2023 jf. bilag 1 drøftes, og
 
2. at Viborg Kommunes høringssvar jf. bilag 2 godkendes med bemærkning om alternativ strækning ml. Viborg, Bjerringbro, Hammel og Århus (der udarbejdes nyt bilag til behandling af sagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget) og fremsendes til Trafikstyrelsen den 10. maj 2023 under forbehold for en senere godkendelse i byrådet 31. maj 2023.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Trafikplan for den statslige jernbane er senest behandlet i byrådet på møde 24. januar 2018 (link til sag 22 i byrådet 24. januar 2018). Svarbrevet indeholdte en længere rapport for Bedre banebetjening i Viborg Kommune. Der er blandt andet foreslået togstop i Sparkær, der blev gennemført med åbning af trinbrættet i Sparkær i december 2022.
 

Inddragelse og høring

Trafikstyrelsen har fremsendt trafikplanen til høring hos kommuner, regioner, trafikselskaber, togoperatører og infrastrukturforvaltere m.fl.
 

Beskrivelse

Jernbanens udvikling hænger sammen med samfundsudviklingen. Pandemien og øget fokus på den grønne omstilling er med til at definere jernbanens vilkår. Samlet er sektoren udfordret på at vinde de kollektive rejsende tilbage samtidig med, at jernbanernes mange fornyende projekter giver så få gener som muligt for de rejsende.
 
Samfundsnedlukningen i 2020 medførte et fald i passagertallet på 60%. I løbet af 2022 er mange passagerer vendt tilbage til togene, men niveauet er fortsat lavere end før pandemien.
 
Det er en målsætningen, at den statslige togtrafik skal være CO2-neutral, hvilket opnås med elektrificering af hovedstrækningerne. Dertil etableres ladeinfrastruktur til nye batteritog på resterende statslige- og regionale strækninger. Dermed udfases dieseltog i de kommende år.
 
Der er i Infrastrukturplan 2035 afsat 650 mio. kr. til CO2 neutralt tog i Midt- og Vestjylland, og på Svendborgbanen samt ladeinfrastruktur i Nordjylland. Udrulningen baseres på en detaljeret analyse af de nødvendige anlægselementer til batteritog og sammenhængen til lokalbanerne.
 
Trafikplanen lægger ikke op til ændringer i togdriften. I dag kører toget fra Viborg til Struer hver time og til Aarhus hver halve time i dagtimerne mandag til fredag. Endelig betjening besluttes af operatør.
 
Trafikplanen fremsætter anlægsprojekter og muligheder frem til henholdsvis 2025, 2030 og 2040. Her konstateres det, at muligheden for en direkte forbindelse og dermed forbedring af forbindelsen mellem Viborg og Aarhus ikke en del af trafikplanen.
 
Ifølge Viborg Kommunes forslag til Planstrategi 2040 vil Byrådet bl.a. arbejde for bedre togforbindelser og et nyt direkte tracé til Aarhus, der går udenom Langå.
 
Forvaltningen anbefaler, at Byrådet fremsender høringssvaret i bilag 2 til Trafikstyrelsen med opmærksomheds­punkt på muligheden og potentialet for en bedre og direkte forbindelse mellem Viborg og Aarhus samt mellem Viborg og København. Togstrækningen kører i dag via Langå, som giver en øget rejsetid for gennemkørende passagerer.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Høringsfrist hos Trafikstyrelsen er 10. maj 2023. Høringsbrevet i bilag 2 fremsendes efter mødet i Teknisk Udvalg med forbehold for byrådets godkendelse den 31. maj 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 23/5457

Resume

Flytning af bybusknudepunkt fra Trappetorvet til Jernbanegade skal sikre busser og kunder bedre fremkommelighed. Superstoppestedet på Jernbanegade kræver en omdannelse af gaden, hvor busser prioriteres.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsbevilling på 5.835.000 kr. til kontoen Superstoppestedet på Jernbanegade med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2023 og 5.335.000 kr. i 2024 jf. tabel 2,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.890.000 kr. med rådighedsbeløb i 2025 jf. tabel 2, og
 
3. at nettoudgiften på 2.945.000 kr. finansieres jf. tabel 2.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-05-2023

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsbevilling på 5.835.000 kr. til kontoen Superstoppestedet på Jernbanegade med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2023 og 5.335.000 kr. i 2024 jf. tabel 2,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.890.000 kr. med rådighedsbeløb i 2025 jf. tabel 2, og
 
3. at nettoudgiften på 2.945.000 kr. finansieres jf. tabel 2.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Ansøgningen til Trafikstyrelsen blev godkendt af Teknisk Udvalg 4. oktober 2022 (link til sag 1 i Teknisk Udvalg 4. oktober 2022).
 
Byrådet godkendte 18. januar 2023 anlægsudgifter til kontoen Forbedring af vejnettet 2023 med rådighedsbeløb i 2023 (link til sag 14 i Byrådet 18. januar 2023). I denne pulje blev der afsat 500.000 kr. til forundersøgelser af superstoppestedet på Jernbanegade.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Jernbanegade er udpeget til nyt busknudepunkt ifølge Kollektiv Trafikplan 2022 (se bilag 1), idet gaden har strategisk stærke forbindelser med 200 meters afstand til henholdsvis Rutebilstationen og midtbyens gågader.
 
Den korte afstand forbedrer skiftemuligheder mellem by-, lokal- og regionale busser samt tog. I forbindelse med omdannelsen skal der skabes god wayfinding og sammenhæng til Rutebilstationen.
 
Superstoppestedet skal udformes som et byrum med høj service- og komfortstandard, der faciliterer ophold, skift og parkering af cykler. Forvaltningen gør opmærksom på, at stoppestedet ikke bliver et ophold for busser, men blot af- og pålæsningsstop.
 
Flytning af bybusknudepunktet skal understøtte busfremkommelighed og forventes at øge passagerantallet samt ressourcerne udnyttes langt bedre.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Anlægsprojektet forventes gennemført til juni 2024.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen indsendte en ansøgning 1. september 2022 til Trafikstyrelsens pulje Busfremkommelighed om 50% medfinansiering til omdannelse af Jernbanegade.
 
Trafikstyrelsen godkendte 10. februar 2023 Viborg Kommunes ansøgning jf. bilag 2. Tilsagnsskrivelsen er vist i bilag 3.
 
Tabel 1 Fordeling af finansiering
Trafikstyrelsens midler
2.890.000 kr.
Egen finansiering
2.445.00 kr.
Pulje Forbedringer af vejnettet 2023
500.000 kr.
Samlet beløb
5.835.000 kr.
 
Ydermere vil forvaltningen søge hos Midttrafiks stoppestedspulje, hvis puljen frigives i 2023.
Forvaltningen er endnu ikke bekendt med, om puljen frigives.
 
Tabel 2 Rådighedsbeløb og finansiering
 
2023
2024
2025
I alt
Rådighedsbeløb:
 
 
 
 
Udgift
500.000 kr.
5.335.000 kr.
 
5.835.000 kr.
Indtægt
 
 
-2.890.000 kr.
-2.890.000 kr.
Rådighedsbeløb i alt
500.000 kr.
5.335.000 kr.
-2.890.000 kr.
2.945.000 kr.
 
 
 
 
 
Finansiering:
 
 
 
 
Forbedring af vejnettet 2023
500.000 kr.
 
 
500.000 kr.
Forbedring af vejnettet 2024
 
2.445.000 kr.
 
2.445.000 kr.
Finansiering i alt
500.000 kr.
2.445.000 kr.
0 kr.
2.945.000 kr.
 
 
 
 
 
Forskel
0 kr.
-2.890.000 kr.
2.890.000 kr.
0 kr.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/33813

Resume

Alle offentlige myndigheder skal hvert tredje år indberette en ligestillingsredegørelse. Redegørelsen omhandler alene ligestilling mellem mænd og kvinder. Ligestillingsredegørelsen består af besvarelsen af et spørgeskema fra Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.
 
Forslag til ligestillingsredegørelsen 2023 fremgår af bilag nr. 1.
 
Redegørelsen skal godkendes i byrådet med henblik på indberetning til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Ligestillingsredegørelsen for Viborg Kommune 2023 godkendes jf. bilag nr. 1, med henblik på indberetning til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Ligestillingsredegørelsen for Viborg Kommune 2023 godkendes jf. bilag nr. 1, med henblik på indberetning til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
 
Stine Isaksen stemmer imod.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede den seneste ligestillingsredegørelse i september 2020 (link til sag nr. 24 i byrådet den 2. september 2020).

Inddragelse og høring

Hoved-MED drøftede ligestillingsredegørelsen i forhold til personaleområdet den 31. marts 2023 og besluttede i den forbindelse, at arbejde mod iværksættelse af flere initiativer, der kan sikre højere grad af mangfoldighed blandt ledere og medarbejdere, herunder initiativer i forhold til at sikre et bredt og relevant kandidatfelt i forbindelse med rekruttering.
 
Hoved-MED var enige om, at ligestilling ikke skal begrænses til ligestilling mellem mænd og kvinder, men handle om ligestilling og mangfoldighed i et langt bredere perspektiv - således også bredere set i forhold til køn, etnicitet, alder etc.

Beskrivelse

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet tilkendegiver, at formålet med ligestillingsredegørelsen er:
 • at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
 • at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
 • at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.
 
Dette års redegørelse indeholder spørgsmål vedr. målsætninger og indsatser i forhold til ligestilling mellem mænd og kvinder:
 • på personaleområdet
 • i kommunens kerneydelser generelt
 • samt et særligt tema om ligestilling mellem mænd og kvinder i kommunens ydelser inden for sundhed generelt.

Målsætninger og indsatser vedr. ligestilling på personaleområdet

I Viborg Kommune arbejdes der på personaleområdet efter en personalepolitisk værdi om mangfoldighed. Viborg Kommunes arbejdspladser kan drage fordel af at sammensætte medarbejdergruppen med en mangfoldig baggrund, for herigennem at fremme nytænkning til gavn for borgerne. Personer med forskellig alder, køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse er en naturlig del af alle arbejdspladser ved Viborg Kommune. Ved at ansættelse af ledere og medarbejdere med mangfoldige baggrunde sikres det bedste tilbud til borgerne i respekt for den forskellighed, der eksisterer i samfundet generelt.
 
I forhold til rekruttering går Viborg Kommune altid efter at ansætte den person, der har de rette kompetencer til at løse opgaven. I den forbindelse vægtes kvalifikationer og personlige kompetencer højest, men mangfoldighed i ledelsesteams og personalegrupper som helhed, herunder kønssammensætning indgår også i overvejelserne, hvor det findes relevant.

Målsætninger og indsatser vedr. ligestilling i kommunens kerneydelser og sundhedsydelser

I forhold til kommunens kerneydelser og sundhedsydelser generelt er der ikke udarbejdet konkrete målsætninger i Viborg Kommune, men der arbejdes løbende med lokale indsatser særligt målrettet mænd og/eller kvinder, hvor det findes relevant. Der har eksempelvis været arbejdet med projekt "Kvinder I Beskæftigelse", hvor formålet har været at gennemføre en individuel, fokuseret og systematisk beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund og dermed styrke kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen omfatter både en virksomhedsrettet og en sundhedsrettet indsats.

Data fra Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

I forhold til de data der fremgår af redegørelsen gøres der opmærksom på at tallene, som Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet har indarbejdet, er fra juli 2022 og er trukket med udgangspunkt i stillingskoder. På chefstillinger har forvaltningen konstateret, at tallene ikke er retvisende. Tallene fra Digitaliserings- og Ligestillingsmiisteriet viser at kønsfordelingen på chefniveau er 12 (46,2%) kvinder og 14 mænd (53,8%). De korrekte tal er pr. marts 2023 fordelt med 12 kvinder (54,5%) og 10 mænd (45,5%).
 
I forhold til ligestilling i kerneopgaver og sundhed generelt iværksættes der altså løbende konkrete initiativer, hvor det findes relevant og i forhold til personaleområdet arbejdes der fremadrettet, jf. beslutningen i Hoved-MED i marts 2023, med at iværksætte flere initiativer til sikring af højere grad af mangfoldighed blandt ledere og medarbejdere.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

 
Tidspunkt
Indhold
31. maj 2023
Behandling af forslag til ligestillingsredegørelse i byrådet
1. juni 2023
Deadline for indsendelse af skema til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.
Årsskiftet 2023/2024
Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 23/5203

Resume

Der har i 2021 og 2022 været etableret en legeplads på Hjultorvet i sommerhalvåret. Forvaltningen foreslår, at der i år etableres et mindre omfattende anlæg til ophold og samvær.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune bevilliger 100.000 kr. til etablering af et mindre område til ophold og samvær på Hjultorvet i sommeren 2023,
 
2. at bevillingen på 100.000 kr. tages af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Politisk organisation i 2023, og
 
3. at afklaring af den fremtidige indretning og brug af Hjultorvet indgår i den kommende strategiske udviklingsplan for Viborg midtby.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune bevilliger 100.000 kr. til etablering af et mindre område til ophold og samvær på Hjultorvet i sommeren 2023,
 
2. at bevillingen på 100.000 kr. tages af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Politisk organisation i 2023, og
 
3. at afklaring af den fremtidige indretning og brug af Hjultorvet indgår i den kommende strategiske udviklingsplan for Viborg midtby.
 
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på sit møde den 15. marts 2022 (link til sag nr. 20 i byrådet den 15. marts 2022) at bevillige et tilskud på 400.000 kr. til etablering af legeplads på Hjultorvet i 2022. Byrådet besluttede desuden, at aktiviteterne videst muligt permanentgøres.
 
Legepladsen blev i 2021 primært finansieret som del af byrådets bevilling til Afbødning af Corona-effekter i bymidterne i Bjerringbro og Viborg på mødet den 21. april 2021 (link til sag nr. 26 i byrådet den 21. april 2021).
 
Byrådet har i konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2022-2025 bl.a. anført et initiativ, der beskrives således: Etablering af en legeplads i bymiljøet omkring Hjultorvet. Dette sker i samarbejde med Vi er Viborg.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen er i dialog med Vi er Viborg om indretningen af Hjultorvet.
 
Beskrivelse
Hjultorvet har de seneste år i sommerhalvåret været indrettet til et legeområde, der også har fungeret som et rekreativt loungeområde. Det har været en stor succes med mange besøgende.
 
Der blev i 2021 indkøbt en del udstyr m.m., herunder et minigolfanlæg og elementer til en større terrasseret opbygning. Minigolfanlægget er dyrt at sætte op, og den terrasserede opbygning er nedslidt. Hvis det hidtidige anlæg skal genetableres, vil det kræve en større økonomisk ramme. Samtidig anvendes en del af torvet indtil forsommeren som byggeplads på grund af ombygninger i området. Det vil derfor ikke være muligt at etablere anlægget i sit fulde omfang.
 
I byrådets Planstrategi 2040 indgår, at der skal udarbejdes en Strategisk Udviklingsplan for Viborg midtby. Forvaltningen foreslår, at en afklaring af den fremtidige indretning og brug af Hjultorvet indgår i den strategiske udviklingsplan.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at der i år etableres en mindre omfattende indretning af Hjultorvet i form af et mindre opholdsområde, hvor en del af torvet indrettes som lounge til ophold og samvær. Møblement fra Snapsting genanvendes, når Snapsting slutter ultimo juni. Der opsættes desuden otte Viborg Kommune plantekummer med stauder som i tidligere år.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Indretningen af Hjultorvet sættes op til Snapsting i juni 2023 og suppleres efter afslutning af Snapsting med møbler og udstyr, som er anvendt i forbindelse med Snapsting 2023. Indretningen nedtages i løbet af september 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I sagen foreslås meddelt en bevilling på 100.000 kr. finansieret af Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 17/42496

Resume

Byrådet godkendte på møde den 22. maj 2019 ejerstrategi for Energi Viborg-koncernen  gældende for perioden 1. juni 2019 til 31. maj 2023. Forvaltningen har i samarbejde med Energi Viborg foretaget revision af ejerstrategien. Ejerstrategien er godkendt i bestyrelsen for Energi Viborg A/S, og byrådet skal herefter tage endelig stilling til om strategien for perioden 1. juni 2023 til 31. maj 2027 kan godkendes.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ejerstrategi for Energi Viborg-koncernen godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ejerstrategi for Energi Viborg-koncernen godkendes.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på møde den 25. september 2013 (sag nr. 6) første gang en ejerstrategi for Energi Viborg-koncernen, der efterfølgende løbende er justeret. Senest er ejerstrategien gældende for perioden 1. juni 2019 til 31. maj 2023 behandlet og godkendt af byrådet på møde den 22. maj 2019 (link til sag nr. 23 i byrådet den 22. maj 2019) jf. bilag nr. 1. 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

 
Viborg Kommune er eneaktionær i Energi Viborg A/S. Energi Viborg A/S er moderselskab for en række forsyningsselskaber inden for områderne drikkevand, spildevand og elnet.
 
En ejerstrategi for Energi Viborg-koncernen er et redskab til at sikre, at Viborg Kommune kan varetage sine interesser i koncernen.
 
En ejerstrategi kan derudover bl.a.:
 • Sikre faste rammer for dialogen og samarbejdet mellem Viborg Kommune og Energi Viborg-koncernen
 • Definere styringsgrundlaget for koncernen
 • Udtrykke Viborg Kommunes generelle forventninger til Energi Viborg-koncernen
 • Fastlægge koncernens forretningsområder, strategiske målsætninger og udviklingsmuligheder
 • Definere Energi Viborg-koncernens rolle i klima- og miljøpolitikken.
 
I samarbejde med Energi Viborg har forvaltningen med udgangspunkt i den hidtil gældende ejerstrategi udarbejdet et revideret forslag til ejerstrategi, jf. bilag nr. 2.
 
Hovedelementerne i den hidtil gældende ejerstrategi er fastholdt, men der er foretaget en mindre omskrivning, herunder at forhold omkring udbud og indkøb samt ansvarlighed som arbejdsgiver er indarbejdet i særskilte afsnit i ejerstrategien hhv. nyt afsnit 5 og 6. Samtidigt er indholdet af det gældende afsnit 3 om rammer for ejerskabsudøvelse overflyttet til andre afsnit, og afsnit 3 udgår.
 
Blandt de foreslåede indholdsmæssige ændringer til ejerstrategien kan fremhæves:
 • I afsnit 4 om generelle forventninger til Energi Viborg koncernen er nu indarbejdet kobling til Viborg Kommunes sammenhængsmodel med fremhævelse af de temaer som har særlig relevans for koncernen.
 • Afsnit 6 indeholder afsnit vedr. Energi Viborgs sociale ansvar i forhold til som arbejdsgiver og er udbygget med en målsætning om, at koncernen skal være lige så rummelig som Viborg Kommune som arbejdsplads.
 • Afsnit 8 om klima og bæredygtighed er udbygget med konkrete mål i overensstemmelse med sammenhængsmodellen ligesom der er fastlagt konkrete mål med henvisning til kommunens klimaplan.
 • I afsnit 11 foreslås, at også den nye ejerstrategi skal være gældende i en 4-årig periode fra den 1. juni 2023 til den 31. maj 2027, dog med mulighed for løbende ændringer.
 
 
Udkast til revideret ejerstrategi har været undergivet en forudgående behandling på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. april 2023 (link til sag nr. 24 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2023). Herefter har bestyrelsen i Energi Viborg A/S behandlet sagen på møde den 12. maj 2023. 
 
Behandlingen i Energi Viborgs bestyrelsen har givet anledning til to mindre justeringer i udkastet, som blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dels er der foretaget en tilføjelse i afsnit 2 vedr. samarbejde mellem Energi Viborg-koncerne og Revas omkring en kommende selskabsgørelse af affaldsområdet, og dels er afsnit 6 vedrørende målsætningen om, at Energi Viborg skal være en lige så rummelig arbejdsplads som Viborg Kommune justeret. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/37866

Resume

Energi Viborg A/S har sendt udkast til deres årsrapport til Viborg Kommunes godkendelse.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Efter dagsordenens udsendelse har Energi Viborg oplyst, at bestyrelsen for selskabet har godkendt årsrapporten med revisionspåtegning og offentliggjort denne på deres hjemmeside.
 
Årsrapporten vil derfor blive offentlig gjort i forbindelse med referatet af mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning.
 
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 7. juni 2023, kl. 17.00 hos Energi Viborg.
 
Udkast til Årsrapporten 2022 for Energi Viborg A/S vedlægges som bilag nr. 1. Årsrapporten er godkendt uden bemærkninger på Energi Viborgs bestyrelsesmøde den 12. maj 2023.
 
Årsrapporten forventes offentliggjort efter byrådets møde.
 
Det kan det oplyses, at forvaltningen ingen bemærkninger har til udkast til Årsrapport 2022 for Energi Viborg A/S.
 
Der er sendt en mødeinvitation til byrådsmedlemmernes kalender til at deltage i generalforsamlingen. Af hensyn til arrangementet skal byrådsmedlemmerne senest onsdag den 31. maj 2023 acceptere/afslå mødeinvitationen.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 23/5515

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpris og øvrige salgsvilkår for en parcelhusgrund beliggende Palleshøje 41, Viborg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for parcelhusgrunden beliggende Palleshøje 41 fastsættes til 750.000 kr., inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsbidrag og moms, jf. bilag 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for parcelhusgrunden beliggende Palleshøje 41 fastsættes til 750.000 kr., inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsbidrag og moms, jf. bilag 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I Viborg er boligområdet på Palleshøje under lokalplan nr. 231 + tillæg byggemodnet ad flere omgange, senest i 2019, hvor Palleshøje 65-77 og 81-91 blev udbudt til salg.
 
Der er stadig to grunde til salg i dette område.
 
Palleshøje 41 har afventet et mageskifte med BachGruppen, hvilket nu er gennemført, og grunden er således nu klar til salg.
 
Med henblik på udbud af grunden skal der derfor fastsættes grundpris og øvrige salgsvilkår.
 
Mindsteprisen for byggegrunden foreslås fastsat til 750.000 kr., inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag 1.
 
Til sammenligning kan oplyses, at byrådet den 20. november 2019 godkendte prisfastsættelse af 13 byggegrunde på Palleshøje, Viborg (link til sag nr. 18 i byrådet den 20. november 2019).
 
Mindsteprisen for disse grunde blev fastsat til 700.000 kr. pr. grund. 
 
Den nye grund vurderes at være bedre beliggende. 
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Ved byrådets godkendelse udbydes grunden til salg senest i uge 23.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/36754

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpris og øvrige salgsvilkår for en storparcel beliggende Randersvej 70 i Viborg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for storparcellen fastsættes til 450 kr. pr. m2 svarende til en samlet pris på 8.012.250 kr., inkl. udstykningsomkostninger men ekskl. moms og tilslutningsafgifter for kloak, el, vand og varme,
 
2. at køber ud over købesummen skal betale for kommunens udgifter til etablering af vejareal og tilslutningsomkostninger afholdt af kommunen i forbindelse med byggemodning,
 
3. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for storparcellen fastsættes til 450 kr. pr. m2 svarende til en samlet pris på 8.012.250 kr., inkl. udstykningsomkostninger men ekskl. moms og tilslutningsafgifter for kloak, el, vand og varme,
 
2. at køber ud over købesummen skal betale for kommunens udgifter til etablering af vejareal og tilslutningsomkostninger afholdt af kommunen i forbindelse med byggemodning,
 
3. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Randersvej 70 i Viborg omfatter matr.nr. 9ac og 4e, Overlund By, Asmild, med et samlet areal på 17.805 m², jf. bilag nr. 1.
 
Ejendommen er omfattet af kommuneplan VIBØ.C1.01_T68 og lokalplan nr. 529 - Centererhverv ved Asmild Centervej i Viborg.
 
Med henblik på udbud af grunden skal der fastsættes grundpris og øvrige salgsvilkår.
 
Mindsteprisen for storparcellen foreslås fastsat til 450 kr. pr. m2, inkl. udstykningsomkostninger men ekskl. moms og tilslutningsafgift for kloak, el, vand og varme.
 
Der er indhentet mæglervurdering af storparcellen, jf. bilag nr. 2.
Mæglervurderingen lyder på 400-500 kr. pr. m², ekskl. moms.
Grunden har et samlet areal på 17.805 m², hvilket giver en samlet pris på 7.122.000 8.902.500 kr., ekskl. moms.
 
Mægleren har henvist til to andre ejendomme i samme område. Vurderingen af disse ligger lavere, men de er ikke direkte sammenlignelige, og det er vurderingen, at storparcellen beliggende Randersvej 70 er mere attraktivt beliggende og med en bredere anvendelse.
 
Udgiften til mæglervurderingen er på 10.000 kr., ekskl. moms.
 
Kommunen har i forbindelse med byggemodning af grunden anlagt vejareal på matr.nr. 4e og har i den forbindelse haft en omkostning på 1.600.000 kr. Denne omkostning er ikke indregnet i værdisætningen fra mægler. I forbindelse med en handel skal køber ud over købesummen betale denne omkostning til Viborg Kommune.
 
Ud over grundprisen og omkostning til vejanlæg, skal køber betale 75 kr. pr. m², ekskl. moms som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Herudover skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Grunden forventes udbudt til salg i uge 23.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 23/13065

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for ca. 17.100 m² erhvervsarealer på Vandværksvej, Karup.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for arealerne fastsættes til 40 kr. pr. m² inkl. udstykningsomkostninger og ekskl. moms,
 
2. at der ud over grundprisen skal betales 75 kr. pr. m² + moms for kloaktilslutning og
 
3. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af erhvervsgrunde. 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for arealerne fastsættes til 40 kr. pr. m² inkl. udstykningsomkostninger og ekskl. moms,
 
2. at der ud over grundprisen skal betales 75 kr. pr. m² + moms for kloaktilslutning og
 
3. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af erhvervsgrunde.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I Karup er et erhvervsområde på Vandværksvej, ca. 17.100 m² under lokalplan nr. 1.30 ved at blive byggemodnet. Med henblik på udbud af grundene skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.
 
Arealet har tidligere været udbudt til salg til 40 kr. pr. m² inkl. udstykningsomkostninger og ekskl. moms, men er taget af markedet i forbindelse med aflysning af dele af lokalplanen. Aflysningen er foretaget for at sikre grundvandet inden for indvindingsområdet til Karup Vandværk. Arealet, som nu foreslås prisfastsat, er ikke omfattet af aflysningen.
 
Mindsteprisen for arealet (jf. skitsen i bilag nr. 1) foreslås fastsat til 40 kr. pr. m²  inkl. udstykningsomkostninger og ekskl. moms. Derudover skal der betales 75 kr. pr. m² + moms for kloaktilslutning. 
 
Tilsvarende erhvervsarealer i Karup er fastsat til 40 kr. pr. m². inkl. udstykningsomkostninger og ekskl. moms. Derudover skal der betales 75 kr. pr. m² + moms for kloaktilslutning.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af erhvervsgrunde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg senest i uge 23.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 23/13484

Resume

Aksel Rosager Johansen har på vegne af Enhedslisten i mail af 14. maj 2023 anmodet om at få nedenstående punkt optaget på dagsordenen til byrådets møde den 31. maj 2023 jf. den kommunale styrelseslovs §11.

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

 
På baggrund af byrådets drøftelse af sagen, tilkendegav Aksel Rosager Johansen, at han ikke ønsker at fremsætte beslutningsforslaget, som hermed bortfalder.

Sagsfremstilling

Beskrivelse

Forslag til vedtagelse:
- at 'oprettelse af matrikelløse tilbud intensiveret bostøtte' udgår af Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance.
 
Beskrivelse:
Social- og Sundhedsudvalget har den 30. marts 2023 godkendt 'Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance'. Heri ligger der en beslutning om at udfase de ikke-døgndækkede botilbud og erstatte dem med matrikelløse tilbud og ydermere forventes det, at borgerne over en årrække kan trænes op til at kunne klare hverdagen på egen hånd uden bostøtte. Altså de samme borgere som i dag får socialpædagogisk støtte på Viborg Kommunes ikke-døgndækkede botilbud.
 
Enhedslisten bringer dette op i Byrådet for at få klarlagt, hvordan det samlede Byråd forholder sig til Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at udfase Viborg Kommunes ikke-døgndækkede botilbud, som i dag huser nogle af kommunens svageste borgere. Borgere der ikke kan nøjes med bostøtte i egen bolig.

Sagsid.: 22/37615

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Mødelisten blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2021 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 22/29761

Resume

Sagen vedrører principbeslutning om ekspropriation, hvorefter der kan indgås en aftale på ekspropriationslignende vilkår (skattefrit for sælger).

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer en del af matr.nr. 5bu, V. Tostrup By, V. Tostrup, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer en del af matr.nr. 5bu, V. Tostrup By, V. Tostrup, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.
 
 
Peter Juhl og Martin Sanderhoff deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
 
Peter Juhl, Lars Mogensen, Kurt Johansen, Birthe Harritz og Martin Sanderhoff deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I lokalplan nr. 595 udlægges delområde IV til blandt andet regnvandsbassin.
 
For at realisere lokalplanen er det en forudsætning, at der erhverves ca. 1.100 m2 fra matr.nr. 5bu, V. Tostrup By, V. Tostrup, jf. det blåtskraverede felt i bilag nr. 1, til brug for etablering af regnvandsbassin. Det er yderligere nødvendigt at erhverve ca. 1.200 m2 fra samme matrikel, jf. det grøntskraverede felt i bilag nr. 1, til etablering af vej, der skal betjene boligområdet samt sikre vejadgang til regnvandsbassinet.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med den berørte grundejer. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Salg til kommunen forudsætter, at der er hjemmel til at ekspropriere. Hjemlen findes i planlovens § 47, som foreskriver følgende betingelser:
-         Byrådet skal have vedtaget en gyldig og byggeretsgivende lokalplan. Lokalplan nr. 595 blev vedtaget den 29. marts 2023.
-         Ejer kan og vil ikke virkeliggøre en lokalplan. Ejeren af matr.nr. 5bu, V. Tostrup By, V. Tostrup, ønsker ikke at virkeliggøre lokalplanen ved at etablere regnvandsbassinet.
-         Det skal være nødvendigt at ekspropriere. For at virkeliggøre lokalplan nr. 595 er det nødvendigt at etablere et regnvandsbassin til håndtering af regnvand fra det nye boligområde.
-         Byrådets vilje til at ekspropriere skal være til stede. Denne kan dokumenteres ved beslutning i denne sag.
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/29761

Resume

Køb af jord ved Vestergade/Aspevej i Møldrup (bevillingssag)
Sagen omhandler opkøb af dele af matr.nr. 5bu, V. Tostrup By, V. Tostrup, fastsættelse af vilkår i købsaftale vedrørende jordopkøbet samt videreoverdragelse af en del af jorden.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen køber ca. 2.300 m2 for 115.000 kr., jf. sagsfremstillingen,
 
2. at kommunen køber ca. 29.500 m2 for 1.918.000, jf. sagsfremstillingen,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på (115.000 kr. + 1.918.000 kr. + 78.000 kr.) 2.111.000 kr. til kontoen Køb af jord ved Vestergade/Aspevej i Møldrup,
 
4. at den samlede udgift på 2.111.000 kr. i 2023 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, og
 
5. at kommunen afhænder ca. 1.100 m2 vederlagsfrit til Energi Viborg til brug for regnvandsbassin, jf. sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen køber ca. 2.300 m2 for 115.000 kr., jf. sagsfremstillingen,
 
2. at kommunen køber ca. 29.500 m2 for 1.918.000, jf. sagsfremstillingen,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på (115.000 kr. + 1.918.000 kr. + 78.000 kr.) 2.111.000 kr. til kontoen Køb af jord ved Vestergade/Aspevej i Møldrup,
 
4. at den samlede udgift på 2.111.000 kr. i 2023 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, og
 
5. at kommunen afhænder ca. 1.100 m2 vederlagsfrit til Energi Viborg til brug for regnvandsbassin, jf. sagsfremstillingen.
 
 
Peter Juhl og Martin Sanderhoff deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
 
Peter Juhl, Lars Mogensen, Kurt Johansen, Birthe Harritz og Martin Sanderhoff deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Det rødtskraverede felt i bilag nr. 1 udgør ca. 29.500 m2 og blev ved vedtagelse af lokalplan nr. 544 Boligområde sydvest for Vestergade i Møldrup overført fra landzone til byzone. Lokalplanen blev vedtaget af Teknisk Udvalg på møde den 2. juni 2021 (link til sag nr. 8 i Teknisk Udvalg den 8. juni 2021).
 
Det grønt- og blåtskraverede felt i bilag nr. 1 udgør henholdsvis ca. 1.200 m2 og 1.100 m2 og er omfattet af lokalplan nr. 595 - Boligområde ved Aspevej i Møldrup, som Teknisk Udvalg vedtog på møde den 29. marts 2023 (link til sag nr. 6 i Teknisk Udvalg den 29. marts 2023).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Jord til regnvandsbassin og vej
Som det fremgår af en af de tidligere sager på dagsordenen om principbeslutning om ekspropriation til regnvandsbassin og vej, har kommunen brug for at erhverve i alt ca. 2.300 m2 til brug for etablering af regnvandsbassin og vej ved et nyt boligområde ved Vestergade/Aspevej i Møldrup.
 
For at etablere regnvandsbassinet er det nødvendigt at erhverve ca. 1.100 m2 til brug for bassinet samt ca. 1.200 m2 til brug for etablering af vej, der skal vejbetjene regnvandsbassinet og boligområdet, jf. bilag nr. 1.
 
Forvaltningen har forhandlet med grundejeren om køb af de ca. 2.300 m2 på ekspropriationslignende vilkår.
 
Byrådet godkendte på møde den 1. september 2021 (link til sag nr. 37 i byrådet den 1. september 2021) opkøb af ca. 20.650 m2 til brug for boligformål fra samme matrikel.
 
Denne handel opfyldte betingelserne for ekspropriation, og byrådet godkendte forvaltningens indstilling om at opkøbe jorden til 50 kr. pr. m2 på ekspropriationslignende vilkår.
 
Forvaltningen har på denne baggrund under forbehold for byrådets godkendelse tilbudt lodsejeren tilsvarende 50 kr. pr. m2 på ekspropriationslignende vilkår for de ca. 2.300 m2.
 
Grundejeren har accepteret tilbuddet.
 
Overtagelsesdagen vil blive fastsat til den 1. juni 2023.
 
Videreoverdragelse til Energi Viborg
Efter erhvervelse af jorden indstilles det til, at jorden på ca. 1.100 m2 til regnvandsbassin videreoverdrages til Energi Viborg, som anlægger og drifter regnvandsbassinet.
 
Byrådet godkendte på møde den 22. maj 2022 (link til sag nr. 31 i byrådet den 22. maj 2022), at kommunaldirektørens bemyndigelse til at træffe beslutning om afhændelse af arealer til spildevandsanlæg til 0 kr. til Energi Viborg blev udvidet, således at den fremadrettet ville omfatte alle typer af kommunale udstykninger.
 
Der er i denne sag imidlertid ikke tale om, at det kommende regnvandsbassin alene skal betjene en kommunal udstykning, idet en privat byudviklers kommende boliggrunde også vil blive betjent af regnvandsbassinet. Det er derfor nødvendigt at byrådet godkender overdragelsen.
 
Forvaltningen vurderer, at kommunen fortsat i denne konkrete situation er forpligtet til at overdrage arealet vederlagsfrit til Energi Viborg, selvom bassinet også vil betjene såvel kommunalt- som privatudstykkede grunde.
 
Bassinet vil fortsat være en forudsætning for, at de kommunale grunde beliggende ved Vestergade/Aspevej kan anvendes, og bassinet vil medføre en værdiforøgelse af de kommunale grunde, som derved er større end værdien af det areal, der skal afhændes til Energi Viborg for 0 kr.
 
Jord til boligformål
De ca. 29.500 m2 anvendes som landbrugsjord og blev ved vedtagelse af lokalplan nr. 544 overført fra landzone til byzone.
 
En ejer af en fast ejendom, der benyttes til bl.a. landbrug, kan, hvis ejendommen helt eller delvis overføres fra landzone til byzone, inden 4 år efter overførslen forlange ejendommen henholdsvis den overførte del af denne overtaget af kommunen for et beløb fastsat af taksationsmyndighederne, jf. planlovens § 47 a.
 
Overførslen af jorden fra landzone til byzone blev offentliggjort den 22. juni 2021.
 
Såfremt der ikke kan indgås en frivillig handel, kan lodsejer derfor frem til den 22. juni 2025 kræve, at kommunen overtager arealet.
 
Lodsejer har forespurgt, om kommunen er interesseret i at indgå en frivillig aftale om opkøb af de ca. 29.500 m2. Hvis ikke der kan indgås en frivillig aftale, er lodsejer berettiget til at kræve, at kommunen overtager jorden, og det vil herefter være op til taksationsmyndighederne at udmåle erstatning i sagen.
 
Til brug for forhandlingen med lodsejer har forvaltningen indhentet en mæglervurdering, se bilag nr. 2.
 
Mægler har vurderet, at m2-prisen for jorden er 65 kr.
 
Ca. 29.500 m2 x 65 kr. =    1.917.500 kr.
 
Lodsejer har accepteret ovenstående. Han ønsker samtidigt at leje arealet af kommunen i foreløbigt 2 år efter overtagelse, hvilket forvaltningen vurderer er muligt. Købsaftalen er betinget af byrådets godkendelse.
 
Kommunen afholder alle udgifterne forbundet med ovenstående handler (dog ikke udgifter forbundet med videreoverdragelse til Energi Viborg):
-         Udgift til mæglervurdering:   5.000 kr.
-         Udgift til relaksation:   9.250 kr.
-         Landinspektørudgift samt gebyr til Geodatastyrelsen: 44.000 kr.
-         Tinglysningsgebyr:   19.598 kr.
De samlede udgifter forbundet med handlen er dermed: 77.848 kr., ekskl. moms.

Alternativer

For så vidt angår opkøb af de ca. 29.500 m2, vil en afvisning af et opkøb betyde, at sagen vil skulle behandles af taksationsmyndighederne med henblik på erstatningsudmåling for kommunens overtagelse.
 

Tidsperspektiv

Jorden til vej og regnvandsbassin, i alt 2.300 m2, ventes overtaget den 1. juni 2023.
 
Jorden på ca. 29.500 m2 til boligformål ventes overtaget den 1. september 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 22/39592

Resume

Salg af areal ved Dollerupvej/Volden i Skelhøje (bevillingssag)
Sagen lægger op til salg af en del af matr.nr. 7000e, Dollerup By, Dollerup til brug for etablering af et underjordisk spildevandsbassin.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger ca. 500 m2 af matr.nr. 7000e, Dollerup By, Dollerup, for 7.500 kr., jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000 kr. til kontoen Salg af areal ved Dollerupvej/Volden i Skelhøje til underjordisk spildevandsbassin med rådighedsbeløb i 2023,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 8.000 kr. til kontoen Salg af areal ved Dollerupvej/Volden i Skelhøje til underjordisk spildevandsbassin med rådighedsbeløb i 2023,
 
4. at nettoindtægten på 4.000 kr. i 2023 tillægges kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger ca. 500 m2 af matr.nr. 7000e, Dollerup By, Dollerup, for 7.500 kr., jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000 kr. til kontoen Salg af areal ved Dollerupvej/Volden i Skelhøje til underjordisk spildevandsbassin med rådighedsbeløb i 2023,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 8.000 kr. til kontoen Salg af areal ved Dollerupvej/Volden i Skelhøje til underjordisk spildevandsbassin med rådighedsbeløb i 2023,
 
4. at nettoindtægten på 4.000 kr. i 2023 tillægges kassebeholdningen.
 
 
Peter Juhl og Martin Sanderhoff deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
 
Peter Juhl, Lars Mogensen, Kurt Johansen, Birthe Harritz og Martin Sanderhoff deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Energi Viborg Vand A/S, som ønsker at købe et nærmere angivet areal ved Dollerupvej/Volden i Skelhøje, se bilag nr. 1, til brug for et underjordisk spildevandsbassin. Se bilag nr. 2 for Energi Viborg Vands detailprojekt.
 
Arealet er ca. 500 m2 og er en del af matr.nr. 7000e, Dollerup By, Dollerup. Der er tale om et offentligt vejareal.
 
Det kommunale areal fungerer som byens torv i dag.
Energi Viborg Vand A/S har oplyst, at arealet fortsat vil kunne anvendes som byens torv efter anlæg af det underjordiske spildevandsbassin.
 
Der har i primo 2022 været afholdt to borgermøder med Skelhøje Borgerforening omkring projektet, og borgerne er derfor orienterede om Energi Viborg Vands projekt.
 
Forvaltningen vurderer, at der kan ske salg af arealet under betingelse af, at der bliver tinglyst en deklaration om offentlig brugsret til arealet, således at arealet fortsat vil kunne anvendes som byens torv. Et salg er også betinget af, at kommunen får nedlagt vejarealet.
 
Kommunen har på baggrund af ovenstående modtaget et købstilbud fra Energi Viborg Vand. Buddet lyder på 15 kr. pr. m2, svarende til i alt 7.500 kr. for arealet.
 
Forvaltningen har til brug for vurdering af det indkomne tilbud indhentet en mæglervurdering, se bilag nr. 3.
Mæglervurderingen lyder på 15 kr. pr. m2.
 
Forvaltningen indstiller til, at arealet sælges for de tilbudte 15 kr. pr. m2, da dette svarer til den vurderede markedspris af mægler, ligesom det svarer til, hvad kommunen tidligere har solgt tilsvarende arealer for.
 
Forvaltningen har afholdt en udgift på 4.000 kr., ekskl. moms for mæglervurderingen.
 
Køber afholder udgifter til berigtigelse af handlen, herunder udstykning og tinglysning.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Overtagelsesdagen fastsættes til den første i måneden efter, at der er sket vejnedlæggelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Kommunen kan undlade offentligt udbud af arealet på de ca. 500 m2, idet salget er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Efter denne bestemmelse kan offentligt udbud undlades ved salg af et ubebygget areal under 2.000 m2, som ikke selvstændigt kan bebygges.
 
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 22/35585

Resume

Køb af grønt areal beliggende Randersvej 78 i Taphede (bevillingssag)
Sagen omhandler opkøb af matriklen 2e, Gl. Asmild By, Asmild, til brug som henholdsvis fælles friareal og grønt område.
 

Indstilling

Teknisk direktør foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen køber matriklen 2e, Gl. Asmild By, Asmild, svarende til 37.273 m2, for 559.095 kr.,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 569.000 til kontoen Køb af grønt areal, matr.nr. 2e, Gl. Asmild By, Asmild i Taphede med rådighedsbeløb i 2023, og
 
3. at den samlede udgift på 569.000 kr. finansieres ved forbrug fra driftspuljen Pulje til mindre anlægsbehov under Klima- og Miljøudvalgets politikområde Plan-, natur- og miljøområdet.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 09-05-2023

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen køber matriklen 2e, Gl. Asmild By, Asmild, svarende til 37.273 m2, for 559.095 kr.,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 569.000 til kontoen Køb af grønt areal, matr.nr. 2e, Gl. Asmild By, Asmild i Taphede med rådighedsbeløb i 2023, og
 
3. at den samlede udgift på 569.000 kr. finansieres ved forbrug fra driftspuljen Pulje til mindre anlægsbehov under Klima- og Miljøudvalgets politikområde Plan-, natur- og miljøområdet.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Del af matrikelnummer 2e, Gl. Asmild By, Asmild, blev udlagt til fælles friareal ved vedtagelse af lokalplan nr. 163 - Boligområde ved Hamlen og Skaldehøjvej vedtaget af Viborg Byråd den 16. april 1998.
 
Den resterende del af matriklen blev udlagt til rekreativt område og naturområder ved vedtagelse af lokalplan nr. 535 - Boligområde nord for Randersvej i Taphede, Viborg Øst. Lokalplanen blev vedtaget af byrådet på møde den 24. juni 2020 (link til sag nr. 8 i byrådet den 24. juni 2020).
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har været i dialog med lodsejer.
 

Beskrivelse

Lodsejer har henvendt sig til kommunen og forespurgt, om kommunen er interesseret i at opkøbe matriklen, se bilag 1.
 
Forvaltningen er interesseret i at anvende arealet i overensstemmelse med lokalplanernes bestemmelser, herunder bl.a. at sørge for vedligeholdelse af afvanding fra boligområdet, idet der løber et vandløb på matriklen.
 
Del af arealet er i lokalplan nr. 163 omfattet af delområde III og er udlagt til fælles friareal i form af grønne områder, legepladser og lignende rekreative anlæg. Arealet er en del af Helhedsplanen for Taphede og indgår derfor i områdets grønne strukturer, der kan ses på bilag 3.
 
Den resterende del af arealet er i lokalplan nr. 535 omfattet af delområde VII og skal henligge som uplejet natur med trampestier og lignende. Der kan etableres regnvandsbede, regnvandsbassiner og pumpestationer i tilknytning hertil og grøfter til regnvandshåndtering og lignende.
 
Der kan højst etableres 2 shelter-/bålpladser på hver højst 100 m2 samt bænke og lignende mindre opholdsmuligheder, der naturligt passer ind i det rekreative område.
 
Øvrige anlæg eller bebyggelse er ikke tilladt.
 
Til brug for forhandlingen med lodsejer har forvaltningen indhentet en mæglervurdering, se bilag 2.
 
Mægler har vurderet, at m2-prisen for matriklen er 15 kr.
 
På den baggrund har forvaltningen under betingelse af byrådets godkendelse tilbudt lodsejer 15 kr. pr. m2, svarende til:
 
37.273 m2 x 15 kr. = 559.095 kr.
 
Lodsejer har accepteret ovenstående.
 
Kommunen afholder udgifterne forbundet med handlen:
 
 • Udgift til mæglervurdering: 5.000 kr.
 • Udgift til tinglysning: 5.205 kr.
 
De samlede udgifter forbundet med handlen er derfor ca. 10.000 kr., ekskl. moms.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Overtagelsesdagen er fastsat til den 1. oktober 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
 
Sagen offentliggøres ikke ved udsendelse af referat fra Klima- og Miljøudvalgets møde men vil blive åbnet i forbindelse med udsendelse af referat fra byrådets møde.
 
Bilag

Sagsid.: 23/9864

Resume

Salg af en del af Erhvervsparken 7, Møldrup (bevillingssag)
Sagen lægger op til, hvorvidt der skal ske salg af en del af matr.nr. 2ar og 2c, Åstrup Roum ved Erhvervsparken i Møldrup.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune sælger ca. i alt 6.470 m2 (3.573 m2 af matr.nr. 2ar og 2.897 m2 af matr.nr. 2c, Åstrup Roum) for 278.000 kr., ekskl. moms, jf. sagsfremstillingen, og
 
2. at nettoindtægten på 278.000 kr. i 2023 tillægges kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-05-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune sælger ca. i alt 6.470 m2 (3.573 m2 af matr.nr. 2ar og 2.897 m2 af matr.nr. 2c, Åstrup Roum) for 278.000 kr., ekskl. moms, jf. sagsfremstillingen, og
 
2. at nettoindtægten på 278.000 kr. i 2023 tillægges kassebeholdningen.
 
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Byrådet den 31-05-2023

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Arealet, se bilag nr. 1, er omfattet af lokalplan E-114 - Erhvervsparken i Møldrup, og arealet er yderligere omfattet af lokalplanens § 4, stk. 3, hvorefter der skal etableres et 50 meter bredt afstandsbælte mod landevejen, hvilket betyder, at det omtalte areal ikke må bebygges. Anvendelse af arealet er begrænset til, at arealet skal beplantes med et passende antal spredte beplantningsgrupper.
 
Forvaltningen har haft erhvervsarealet på ca. 6.470 m2 i offentligt udbud uden mindstepris på kommunens hjemmeside.
 
Der er modtaget ét købstilbud fra nabovirksomheden til de to matrikler.
Buddet lyder på 43 kr. pr. m2, hvilket i alt er svarende til 278.210 kr., ekskl. moms.
Byder har samtidigt oplyst, at byder ikke vil betale for kloaktilslutningsbidrag, da byder ikke skal anvende kloakeringen. Byder vil anvende arealet til at nedlægge jordvarmeslanger, hvilket er muligt efter den gældende lokalplan.
 
Forvaltningen har været i dialog med Energi Viborg, der har oplyst, at tidligere Møldrup Kommune har afregnet kloaktilslutningsbidrag for arealet. Energi Viborg kan ikke oplyse, hvornår afregningen er sket, eller hvad tilslutningsbidragets størrelse var.
Forvaltningen er ej heller i besiddelse af oplysninger herom.
 
Ved salg af erhvervsarealer, vil kommunen som altovervejende hovedregel opkræve kloaktilslutningsbidrag ud over m2-prisen for arealet, således at kommunen godtgøres for sine omkostninger til grunden.
I 2023 svarer kloaktilslutningsbidraget til 75 kr. pr. m2 ud over m2-prisen for arealet.
 
Andre kommunale erhvervsgrunde beliggende ved Erhvervsparken i Møldrup er udbudt til 40 kr. pr. m2. Ud over mindsteprisen opkræver kommunen for disse erhvervsgrunde 75 kr. pr. m2 som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag.
 
I forhold til det pågældende areal på ca. 6.470 m2 er der meget begrænsede muligheder for at udnytte kloakeringen på grund af bebyggelsesforbuddet i lokalplanen.
 
Forvaltningen kan endvidere ikke fastslå størrelsen på det tidligere betalte tilslutningsbidrag, som Møldrup Kommune har afholdt.
 
Der skal derfor tages stilling til, om kommunen skal sælge det pågældende areal til byder uden at opkræve kloaktilslutningsbidrag.
 
Forvaltningen bemærker, at en godkendelse af et salg uden opkrævning af kloaktilslutningsbidrag i denne sag kan betyde, at kommunen i lignende tilfælde under iagttagelse af forpligtelsen til at handle økonomisk forsvarligt vil være pligtig til at sælge tilsvarende arealer uden opkrævning af kloaktilslutningsbidrag.
 

Alternativer

At afslå buddet og lade arealet forblive i offentligt udbud.
 

Tidsperspektiv

Jorden er i dag lejet ud som landbrugsjord. Såfremt byrådet godkender købstilbuddet, vil lejeaftalen blive opsagt med 2 måneders varsel, hvorefter der kan ske overtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag