You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 12. september 2019 kl. 09:00

Mødested FDF Friluftscenter Sletten
Udvalg Fritidsrådet
Mødedeltagere Birthe Nørskov, Daniel Andersen, Ejner B. Andreasen, Jørgen Mejlsø, Kirsten Hansen, Thomas Gissel
Fraværende Gudrun Bjerregaard, Hans Erik Lund, Niels Jørgen Ottesen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/61552

Beslutning i Fritidsrådet den 12-09-2019

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

1.
Meddelelser fra formand, medlemmer og forvaltningen
 
  • Besøg hos DDS Waingunga Stammen og Viborg Rideklub.
  • Orientering om Folkeoplysningens Hus.
  • Orientering om uanmeldte tilsyn i 5 foreninger.
  • Fast punkt fremover under meddelelser: ”Sager til kommende møder”
 
2.
Godkendelse af nye foreninger:
Overlund Cornhole Forening – godkendt til at låne lokaler
 
3.
Fritidsrådets Forretningsudvalg har godkendt et tilskud på 40.000 kr. fra start- og udviklingspuljen til køb af Seges til at lave undersøgelse af alle rideklubberne i kommunen mht overholdelse af hesteloven pr. 1.1.2020.
Ansøgningen vedlagt som bilag 1.
 
4.
I uge 36/2019 besøger Viborg Idrætsråd samtlige rideklubber i Viborg kommune med henblik på screening af faciliteterne jf. den kommende nye tilskudsmodel
 
5.
Takster: Gebyrer og lokaletilskudssatser
Det videre arbejde med taksterne afventer udmelding af de landsdækkende satser for 2020.
KL oplyser, at man på grund af udskudte økonomiforhandlinger endnu ikke har de tal, der skal bruges til at udregne 2020-taksterne på folkeoplysningsområdet.
 
6.
Tilskudsordninger i Viborg kommune
Notat vedlagt som bilag 2
 
7.
Kursustilskud 2019
Oversigt vedlagt som bilag 3
 
8.
Fritid & Samfund inviterer til workshop: ”Folkeoplysningsloven – Hvilke problemer kan der være med at tolke den”?
Invitation vedlagt som bilag 4
 
Bilag

Sagsid.: 19/19708

Resume

Salsa Viborg søger om forhøjet lokaletilskud til nye lokaler på Rughavevej i Viborg.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at der meddeles afslag på ansøgningen, idet Fritidsrådet anbefaler, at der tilbydes lokaler i Folkeoplysningens Hus.

Beslutning i Fritidsrådet den 12-09-2019

Fritidsrådet beslutter,
 
1. at der meddeles afslag på ansøgningen, idet Fritidsrådet vil arbejde for, at Salsa Viborg tilbydes lokaler i Folkeoplysningens Hus. Forvaltningen er behjælpelig med en løsning indtil da.

Sagsfremstilling

Historik

30. april 2019 modtog forvaltningen en ansøgning fra Salsa Viborg om forhøjet lokaletilskud til nye lokaler på Rughavevej i Viborg, der tidligere har huset Rema 1000. Fritidsrådet besluttede på deres møde 23. maj 2019, sag nr. 3, at udsætte sagen, idet Fritidsrådet pt. arbejder med etablering af et foreningshus på Vævervej, hvor danseforeningers aktiviteter fint kunne indgå i den sammenhæng.
 
Salsa Viborg benytter på nuværende tidspunkt Borgerhuset Stationen 320 timer årligt til deres undervisning. Tidligere har foreningen også lejet lokaler 60 timer årligt hos Centrum Fysioterapi samt afholdt 1 uges Salsa Camp 1 x årligt på Hald Ege Efterskole, forårs- og efterårs workshop i Houlkær hallen. Ved at samle aktiviteterne på Rughavevej har foreningen en forventning om, dels at kunne udvide tilbud/aktiviteter og dels at forøge medlemstallet, som er på ca. 80 medlemmer.
 
Boligselskabet Viborg er i gang med istandsættelse og indretning af det 650 m2 store lokale på Rughavevej, så der bliver 3 lokaler med spejle, musikanlæg og trægulve samt et fællesområde med køkken. Det forventes, at lokalerne står klar til brug 1. februar 2020.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen har 12. juni 2019 haft Salsa Viborg med til besigtigelse af lokalerne på Vævervej og i Trepas hallen. Derudover har forvaltningen afholdt 2 møder med foreningen, 24. juni 2019 og 28. august 2019, for at finde frem til deres endelige ønsker og behov for lokaler.
 
På mødet 28. august 2019 meddelte Salsa Viborg, at lokalerne på Vævervej ikke levede op til foreningens ønsker omkring salenes/hallens placering, udformning og indretning. Derudover savnede foreningen egnede områder til socialt samvær, som kun foreningens medlemmer kunne benytte, hvilket anses for meget vigtigt for at fastholde medlemmerne.
 
På baggrund af de seneste oplysninger bad forvaltningen Salsa Viborg om at indsende en ny ansøgning om forøget lokaletilskud, som behandles på mødet i dag.
 
Forvaltningen bemærker, at da den første ansøgning er indsendt inden ansøgningsfristen 1. maj 2019, vil en evt. bevilling være gældende fra 1. januar 2020.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Lokalerne på Rughavevej, Viborg forventes klar til brug 1. februar 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Salsa Viborg er pr. 1. januar 2019 bevilget et 1-årigt tilskudsgrundlag på 16.014 kr. fordelt således:
 
Centrum Fysioterapi
60 timer*133,45 kr. (2018)
8.007,- kr.
Hald Ege Efterskole
60 timer*133,45 kr. (2018)
8.007,- kr.
Lokaletilskud 16.014 kr.*73%
11.690,- kr.
 
Forvaltningen bemærker, at bevillingen ikke har været aktuel i 2019, idet alle aktiviteter har kunnet tilpasses i Borgerhuset Stationen.
 
Salsa Viborg søger om et tilskud på 66.000 kr. som følger:
Vestervangsvej – sal 1 + sal 2
384 timer*150,- kr.
57.600,- kr.
Vestervangsvej – lille lokale
 84 timer*100,- kr.
8.400,- kr.
Lokaletilskud 66.000 kr.*73%
48.180,- kr.
 
Det maximale tilskudsgrundlag kan højest udgøre:
Vestervangsvej – sal 1 + sal 2
384 timer*135,98 kr. (2019)
52.216,- kr.
Vestervangsvej – lille lokale
 84 timer*100,- kr.
8.400,- kr.
Lokaletilskud 60.616 kr.*73%
44.250,- kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/38240

Resume

Fritidsrådet evaluerer valgperioden frem til nu.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådet evaluerer sin funktionsperioden frem til nu

Beslutning i Fritidsrådet den 12-09-2019

Fritidsrådet drøftede/evaluerede arbejdet.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog 21. marts 2018, sag nr. 9, at nedsætte et Fritidsråd. Beslutningen vedlægges som bilag 1.
 
Fritidsrådet havde sit første, konstituerende, møde 03. maj 2018.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Fritidsrådet har nu fungeret i godt et års tid, og det foreslås, at rådet foretager en drøftelse / evaluering af arbejdet indtil nu:
 
Størrelse og sammensætning
Formandskabet
Forretningsudvalget
Temaer / arbejdsgrupper
Retning
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/26877

Resume

Fritidsrådet får en status på igangværende projekter og træffer evt. beslutning om nye temaer.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådet tager status til efterretning, og
 
2. at Fritidsrådet evt. nedsætter nye arbejdsgrupper

Beslutning i Fritidsrådet den 12-09-2019

Fritidsrådet tager status til efterretning og beslutter,
 
1. at nedsætte følgende nye arbejdsgrupper:
 
  • Senioraktivitet
  • Frivillighed
  • Tilskudsordninger/IT/bæredygtighed

Sagsfremstilling

Historik

Fritidsrådet vedtog på mødet 13. juni 2018, sag nr. 8, at der i 2018 arbejdes med temaerne
 
1. Folkeoplysningens Hus
2. Foreningsudvikling
 
Det skal ses på baggrund af, at Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde 27. februar 2018, sag nr. 6, besluttede at nedsætte et nyt Fritidsråd, hvor formålet er at søge større udvikling af hele fritidsområdet og inddrage flere i dette udviklingsarbejde.
 
Fritidsrådet skal afholde temamøder for og i fællesskab med foreninger, relevante organisationer og enkeltpersoner.
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

På mødet i dag:
 
  • Status på de igangværende projekter.
  • Evt. nedsættelse af nye arbejdsgrupper i forlængelse af drøftelserne på Fritidsrådets temadag.
 
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Intet
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet