You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 25. marts 2021 kl. 12:00

Mødested M3.3/Teams
Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Birthe Harritz, Kai O. Andersen, Kurt Johansen, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/19169

Resume

Byrådet besluttede i 2018 en prioritering for behandling af ansøgninger til vindmølleprojekter i Viborg Kommune. De aftalte vindmølleprojekter er behandlet eller under behandling. Et projekt er uafklaret. Der er indkommet to nye ansøgninger. Der lægges op til, at der tages stilling til den videre proces og tidsplan, herunder evt. planlægning i form af nyt kommuneplantillæg (mål og retningslinjer mv.) og/eller konkrete projekter.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget til byrådet indstiller forslag til
 
1. proces og tidsplan for den videre vindmølleplanlægning, jf. de i sagsfremstillingen beskrevne alternativer.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg (mål, retningslinjer mv.)  i 2021. Når forslaget til kommuneplantillæg er vedtaget og sendt i høring, tages der stilling til igangsætning af enkeltprojekt(er).
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede i 2018 fem konkrete ansøgninger om opstilling af vindmøller (link til sag nr. 12 i byrådet 20. juni 2018). Byrådet besluttede at igangsætte fordebat for projekterne ved Vinge og Tolstrup, mens projekterne ved Daugbjerg, Finderup og Dalgas Plantage afventer nærmere afklaring.
 
Byrådet godkendte i 2018 (link til sag nr. 36 i byrådet 19. december 2018) målsætningerne i sammenhængsmodellen, herunder at Viborg Kommune i 2025 skal have mindst 35% af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi.
 
Byrådet godkendte i 2019 (link til sag nr. 12 i byrådet 4. september 2019) et katalog over indsatser for grøn omstilling, herunder en indsats for at fremme og planlægge for energianlæg som fx vindmøller, solceller og biogasanlæg.
 
Klima- og Miljøudvalget blev i juni (link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalget 4. juni 2020) orienteret om status på vindmølleprojekterne ved Daugbjerg, Finderup og Dalgas Plantage.
 
Byrådet besluttede i september (link til sag nr. 8 i byrådet 2. september 2020) at igangsætte planlægning for vindmøller ved Daugbjerg.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

For at nå målsætningen om 35% vedvarende energi i kommunens energisystem er det nødvendigt at omstille energiproduktionen til i højere grad at være baseret på vedvarende energikilder, samtidig med at der er fokus på at reducere det samlede energiforbrug.
Det fremgår af kataloget over indsatser for grøn omstilling, at Viborg Kommune vil øge mængden af vedvarende energi og derfor vil arbejde for at fremme og planlægge for energianlæg som f.eks. vindmøller, solceller og biogasanlæg.

Kommuneplanens retningslinje for vindmøller og status 2021

Byrådet vedtog i 2011 en vindmølleplan som en del af kommuneplanen, hvor der blev udlagt 10 vindmølleområder, som indgik i den efterfølgende kommuneplan 2013-2025. Efterfølgende blev to vindmølleområder (Romlund og Batum) fjernet ved vedtagelsen af den gældende kommuneplan 2017-2029. Kommuneplanen udlægger nu 8 vindmølleområder samt yderligere 2 vindmølleområder (Tolstrup og Vinge), som byrådet vedtog som kommuneplantillæg.
 
Kommunens seneste planlægning for vindmøller er foregået ved, at byrådet besluttede, hvilke vindmølleansøgninger der kunne arbejdes videre med og i hvilken rækkefølge. I perioden 2013-2015 modtog kommunen 12 ansøgninger om opstilling af store vindmøller uden for de udlagte vindmølleområder. Byrådet besluttede i februar 2016, at forvaltningen skulle arbejde videre med udgangspunkt i konkret sagsbehandling af de ansøgte projekter og dermed ikke arbejde videre med udpegning af potentielle vindmølleområder.
 
Byrådet har i forlængelse af beslutningen i juni 2018 vedtaget lokalplaner for vindmølleområderne i Vinge og Tolstrup samt igangsat planlægning for et vindmølleprojekt ved Daubjerg. Der er herudover modtaget ansøgninger om to konkrete projekter ved Sundstrup/Nørre Rind og Hvidding/Skals Å på henholdsvis 7 og 5 vindmøller.
 
Der skal tages stilling til, om byrådet i den videre planlægning ønsker en samlet kommuneplanlægning for vindmøller eller behandling af enkeltansøgninger - samt tidsplan for planlægningen. Følgende muligheder kunne overvejes:
 
 • Udarbejdelse af kommuneplantillæg (mål, retningslinjer mv.) i 2021. Lokalplanlægning for projekter i 2022.
 • Planlægning for enkeltprojekt(er) i 2021/2022 – kommuneplantillæg og lokalplaner.
 • Samlet kommuneplantillæg udarbejdes i 2022 – herefter lokalplanlægning for projekter i 2022/2023.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/6764

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til et projektforslag fra Gudenådalens Energiselskab (GUES) om fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområder i Stenshede i Bjerringbro, som i dag er område med individuel naturgasforsyning. Projektets gennemførelse kræver udvalgets godkendelse efter varmeforsyningsloven.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget godkender ”Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet i Stenshede i Bjerringbro” med vilkår om, at hvis der efterfølgende ikke opnås tilsagn om tilskud i henhold til BEK nr. 2306 af 18. december 2020 om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet, gælder,
 • At godkendelsen bortfalder.
 • At der ikke er indtrådt forsyningspligt for GUES i projektområdet.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Projektforslaget har været sendt i høring ved Evida og ved Favrskov Kommune, der begge har meddelt, at de ikke har bemærkninger til projektet.
 

Beskrivelse

GUES har ansøgt om godkendelse af projektforslaget, der fremgår af bilag 1. Projektet indebærer, at området på side 6 i projektforslaget, der i dag er gasselskabet Evidas forsyningsområde, konverteres til fjernvarmeforsyningsområde for GUES. Det drejer sig om et område med 216 boliger med et samlet varmebehov på 3.425 MWh. Med et tilbud om rabat ved hurtig tilslutning forventer GUES at kunne opnå den nødvendige starttilslutning. Projektforslaget forudsætter, at 40 % af husstandene vil være tilsluttet fjernvarme i 2022 og at 90 % vil være tilsluttet i 2030.
 
Projektet indebærer en samlet anlægsinvestering på ca. 13,2 mio. kr. ekskl. moms. På baggrund af oplysningerne i projektforslaget vurderer forvaltningen, at projektet som helhed er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Projektet med fjernvarmeforsyning er sammenlignet med to scenarier i projektforslaget, hhv.
1) fortsat gasforsyning, hvor forbrugerne investerer i nye gaskedler i takt med, at de nuværende bliver udtjente, og
2) at forbrugerne investerer i varmepumper i samme takt, som de ellers ville tilslutte sig fjernvarme.
 
Beregningerne viser, at det over en betragtningsperiode på 20 år vil give en samfundsøkonomisk besparelse ca. 3,4 mio. kr. at konvertere forsyningsområdet til fjernvarme i stedet for fortsat naturgasforsyning. Sammenlignet med individuelle varmepumper vil besparelsen over samme periode være ca. 14,5 mio. kr. Der er i den forbindelse lavet en følsomhedsberegning, der viser, at der ved kun 80 % tilslutning til fjernvarmen stadig er en samfundsøkonomisk besparelse ved projektet i forhold til både referencen og alternativet.
 
Projektforslaget viser i eksempelberegninger, at nye forbrugere vil kunne opnå en økonomisk gevinst ved at vælge at få fjernvarme. Brugerøkonomiske beregninger viser, at der kan opnås en lavere samlet årlig varmeudgift inkl. låneydelser ved installation af fjernvarme i forhold til referencen med fortsat individuel naturgasforsyning (besparelse på ca. 130 - 1.600 kr. inkl. moms med størst besparelse for mindre huse). I forhold til alternativet med installation af en luft-vand-varmepumpe vil fjernvarmen også være billigst (besparelse på ca. 2.700 – 3.600 kr. inkl. moms med størst besparelse for mindre huse).
 
Følsomhedsberegninger viser også, at fjernvarmen samlet set vil kunne levere til en konkurrencedygtig pris på trods af den nuværende mulighed for tilskud til individuelle varmepumper fra Bygningspuljen. De nye fjernvarmekunder vil desuden kunne nyde godt af en nem og stabil varmeforsyning og af, at deres fjernvarmeinstallationer generelt kræver lidt service og vedligehold.
 
Selskabsøkonomiske beregninger viser, at fjernvarmeudvidelsen vil bidrage med et positivt resultat for varmeværket og dermed dets nuværende forbrugere med en positiv akkumuleret likviditetsvirkning efter 5 år. I december 2020 vedtog Folketinget en ny bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet. Denne mulighed ønsker GUES at gøre brug af, og i projektforslaget er der derfor foretaget en såkaldt break-even beregning i forhold til den nødvendige minimumstilslutning. Som det fremgår af tillægsberegningen til projektforslaget i bilag 2, vil GUES således kunne søge Energistyrelsen om ca. 1,57 mio.kr. i støtte, hvis projektforslaget godkendes af Viborg Kommune med vilkår om, at projektet opnår tilsagn om tilskud fra fjernvarmepuljen. De nærmere regler fremgår af Energistyrelsens vejledning på området i bilag 3. Det bemærkes, at projektet kan risikere ikke at opnå tilsagn om tilskud bl.a. fordi tilskudsmidlerne er begrænsede. I det tilfælde vil projektet heller ikke have opnået den kommunale godkendelse, fordi vilkåret bag godkendelsen ikke er opfyldt.
 
GUES kan forsyne projektområdet med kapacitet i eksisterende varmeproduktionsanlæg. For de nye forbrugere vil den yderligere fjernvarmeproduktion være fordelt på 51 % naturgasmotor, 29 % naturgaskedel og 20 % varmepumper. Energi- og miljømæssige beregninger viser, at der ved gennemførelse af projektet vil være en samlet udledning over 20 år på ca. 12.700 tons CO2 mod godt 8.200 tons ved fortsat naturgasforsyning og ca. 460 tons ved individuelle varmepumper. Projektets fordel er dog, at varmeproduktionen samles på ét effektivt anlæg, hvor det vil være muligt i fremtiden at supplere eller udskifte GUES’ nuværende brændsler med flere store varmepumper, overskudsvarme, solvarme eller andre miljøvenlige løsninger, så CO2-udledningen kan nedbringes yderligere.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Fjernvarmenettet forventes etableret i 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Til projektet forventer GUES at fremsende særskilt ansøgning til Viborg Kommune om kommunegaranti for optagelse af lån i Kommunekredit.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Projektområdet er omfattet af lokalplan B.049-3/F.054-1 og 3-1, der indeholder bestemmelser om, at ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, inden den må tages i brug. Hvis projektforslaget godkendes, vil det dog være frivilligt for eksisterende bebyggelse i projektområdet at tilslutte sig fjernvarme.
 
Med godkendelse af det aktuelle projektforslag ændres områdeafgrænsningen, så GUES vil få forsyningspligt i området. Dermed gives ejendommene i området ret til at blive tilsluttet og forsynet med fjernvarme, når de ønsker det. Efter projektbekendtgørelsens § 8 stk. 2 vil GUES dog kunne udskyde forsyningen af en ejendom i forsyningsområdet, hvis bruger-, selskabs- eller samfundsøkonomiske hensyn tilsiger det, dog højst fem år efter projektgodkendelsen.
 
Bilag

Sagsid.: 21/8082

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til et projektforslag fra Stoholm Fjernvarme om fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområder i Stoholm, som i dag er område med individuel naturgasforsyning. Projektets gennemførelse kræver udvalgets godkendelse efter varmeforsyningsloven.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget godkender ”Projektforslag for konvertering af naturgasområder ved
Stoholm Fjernvarme” med vilkår om, at hvis der efterfølgende ikke opnås tilsagn om tilskud i henhold til BEK nr. 2306 af 18. december 2020 om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet, gælder,
 • At godkendelsen bortfalder.
 • At der ikke er indtrådt forsyningspligt for Stoholm Fjernvarme i projektområdet.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Projektforslaget har været i høring ved Evida, der har meddelt, at Evida ikke har indsigelser mod projektforslagets godkendelse, men at den anvendte konverteringstakt i projektforslaget med, at alle forbrugerne er konverteret til fjernvarme i 2024, er i den høje ende sammenlignet med andre projektforslag. Evida opfordrer derfor til, at der udarbejdes en følsomhedsberegning på konverteringstakten, som belyser samfundsøkonomien, såfremt konverteringstakten foregår i et mere moderat tempo. På den baggrund har Stoholm Varmeværk udarbejdet en supplerende følsomhedsberegning, som er i bilag 2. Projektet kan dermed godkendes på et oplyst grundlag efter Evidas forslag.
 

Beskrivelse

Stoholm Fjernvarme har ansøgt om godkendelse af projektforslaget, der fremgår af bilag 1. Projektet indebærer, at området på side 3 i projektforslaget, der i dag er gasselskabet Evidas forsyningsområde, konverteres til fjernvarmeforsyningsområde for GUES. Det drejer sig om et område med 344 bygninger med et samlet varmebehov på 6.315 MWh.
 
Stoholm Fjernvarme regner med, at ledningsnettet etableres i 2021-2024 fordelt på seks delområder. Projektforslaget forudsætter, at 51 % af de 344 forbrugere vil tilslutte sig fjernvarme i 2021, og at 100 % vil være tilsluttet i 2024.
 
Projektet indebærer en samlet anlægsinvestering på ca. 25 mio. kr. ekskl. moms. På baggrund af oplysningerne i projektforslaget vurderer forvaltningen, at projektet som helhed er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Projektet med fjernvarmeforsyning er sammenlignet med to scenarier i projektforslaget, hhv.
1) fortsat gasforsyning med løbende udskiftning af naturgaskedler og
2) alle forbrugerne investerer i varmepumper over 5 år.
 
Beregningerne viser, at det over en betragtningsperiode på 20 år vil give en samfundsøkonomisk besparelse ca. 10,7 mio. kr. at konvertere forsyningsområdet til fjernvarme i stedet for fortsat naturgasforsyning. Sammenlignet med individuelle varmepumper vil besparelsen over samme periode være ca. 28,0 mio. kr. I projektforslaget er der følsomhedsberegninger, der viser, at de resultaterne er robuste overfor ændringer i de anvendte forudsætninger, og at projektet derfor med stor sikkerhed vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt.
 
I bilag 2 viser en supplerende beregning, at projektet også vil give en robust samfundsøkonomisk fordel, selvom konverteringstakten foregår i et mere moderat tempo. Her er det forudsat, at 40 % af forbrugerne vil tilslutte sig fjernvarme i startåret for hvert af de seks delområder, og at tilslutningen i de enkelte delområder stiger til 90 % i løbet af 8 år.
 
Projektforslaget viser i eksempelberegninger, at nye forbrugere vil kunne opnå en økonomisk gevinst ved at vælge at få fjernvarme. Brugerøkonomiske beregninger viser, at der kan opnås en lavere samlet årlig varmeudgift inkl. låneydelser ved installation af fjernvarme i forhold til referencen med fortsat individuel naturgasforsyning (årlig besparelse på ca. 4.850 kr. inkl. moms). I forhold til alternativet med installation af en luft-vand-varmepumpe vil fjernvarmen også være billigst (besparelse på ca. 2.458 kr. inkl. moms).
 
Følsomhedsberegninger viser også, at fjernvarmen vil kunne levere til en konkurrencedygtig pris på trods af den nuværende mulighed for tilskud til individuelle varmepumper fra Bygningspuljen. De nye fjernvarmekunder vil desuden kunne nyde godt af en nem og stabil varmeforsyning og af, at deres fjernvarmeinstallationer generelt kræver lidt service og vedligehold.
 
Selskabsøkonomiske beregninger viser, at fjernvarmeudvidelsen vil bidrage med et positivt resultat for varmeværket og dermed dets nuværende forbrugere med et samlet overskud på 10,5 mio. kr. over 20 år. I december 2020 vedtog Folketinget en ny bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet. Denne mulighed ønsker Stoholm Fjernvarme at gøre brug af, og i projektforslaget er der derfor foretaget en såkaldt break-even beregning i forhold til den nødvendige minimumstilslutning. Med denne beregning vil Stoholm Fjernvarme kunne søge Energistyrelsen om ca. 3,7 mio. kr. i støtte, hvis projektforslaget godkendes af Viborg Kommune med vilkår om, at projektet opnår tilsagn om tilskud fra fjernvarmepuljen. De nærmere regler fremgår af Energistyrelsens vejledning på området i bilag 3. Det bemærkes, at projektet kan risikere ikke at opnå tilsagn om tilskud, bl.a. fordi tilskudsmidlerne er begrænsede. I det tilfælde vil projektet heller ikke have opnået den kommunale godkendelse, fordi vilkåret bag godkendelsen ikke er opfyldt.
 
Stoholm Fjernvarme kan forsyne projektområdet med kapacitet i eksisterende varmeproduktionsanlæg. For de nye forbrugere vil den yderligere fjernvarmeproduktion være fordelt på 68 % naturgasmotor, 3 % træpillekedel og 29 % varmepumpe. Energi- og miljømæssige beregninger viser, at konverteringen fra individuelle naturgasfyr til fjernvarme vil medføre, at CO2-udledningen stiger med 10.419 ton CO2-ækvivalenter (en stigning på 41 %). Hvis gasfyrene i stedet for konverteres til individuelle varmepumper, vil det medføre, at CO2-udledningen reduceres med 14.059 ton CO2-ækvivalenter (en reduktion på 55 %). Projektets fordel er dog, at varmeproduktionen samles på ét effektivt anlæg, hvor det vil være muligt i fremtiden at supplere eller udskifte varmeværkets nuværende brændsler med flere store varmepumper, overskudsvarme eller andre miljøvenlige løsninger, så CO2-udledningen kan nedbringes yderligere.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Fjernvarmenettet forventes etableret i 2021 til 2024.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Til projektet forventer Stoholm Fjernvarme at fremsende særskilt ansøgning til Viborg Kommune om kommunegaranti for optagelse af lån på 20,1 mio. kr. i Kommunekredit, som dækker etablering af gade- og stikledninger.
 

Juridiske og planmæssige forhold

En stor del af ejendommene i projektområdet er omfattet af lokalplaner, der fastlægger tilslutningspligt (bestemmelser om at ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, inden den må tages i brug). Hvis projektforslaget godkendes, vil det dog være frivilligt for eksisterende bebyggelse i projektområdet at tilslutte sig fjernvarme.
 
Med godkendelse af det aktuelle projektforslag ændres områdeafgrænsningen, så Stoholm Fjernvarme vil få forsyningspligt i området. Dermed gives ejendommene i området ret til at blive tilsluttet og forsynet med fjernvarme, når de ønsker det. Efter projektbekendtgørelsens § 8, stk. 2, vil Stoholm Fjernvarme dog kunne udskyde forsyningen af en ejendom i forsyningsområdet, hvis bruger-, selskabs- eller samfundsøkonomiske hensyn tilsiger det, dog højst fem år efter projektgodkendelsen.
 
Bilag

Sagsid.: 18/7334

Resume

I forbindelse med budgetforliget 2018-2021 blev der godkendt en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der skal frigives en anlægsbevilling for 2021, og udvalget skal tage stilling til anvendelsen af puljen.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager forvaltningens orientering om status for forbruget i 2020 til efterretning,
 
2. at udvalget godkender det udarbejdede oplæg til anvendelsen af puljen i 2021 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.193.000 kr til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov 2021” med rådighedsbeløb i 2021,
 
4. at udgiften på 2.193.000 kr. i 2021 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 975.000 kr. på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 1.218.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til mindre anlægsbehov 2020” i 2020, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Klima- og Miljøudvalget besluttede
 
1. at tage forvaltningens orientering om status for forbruget i 2020 til efterretning,
 
2. at godkende det udarbejdede oplæg til anvendelsen af puljen i 2021 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.193.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov 2021” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
4. at udgiften på 2.193.000 kr. i 2021 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 975.000 kr. på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 1.218.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til mindre anlægsbehov 2020” i 2020, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet frigav på mødet den 21. marts 2018 (link til sag nr. 5 på byrådets møde den 21. marts 2018) en anlægsbevilling for 2018 og på mødet den 20. marts 2019 (link til sag nr. 3 på byrådets møde den. 20 marts 2019) en anlægsbevilling for 2019 og på mødet den 12. maj 2020 (link til sag nr. 5 på byrådets møde den. 12. maj 2020) en anlægsbevilling for 2020.
 
Udvalget godkendte på mødet den 1. marts 2018 (link til sag nr. 1 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2018) følgende rammer for anvendelsen:
 • Fremme af lokalt foreslåede projekter inden for rammerne af det ”Administrationsgrundlag for naturindsatsen”.
 • Medfinansiering af grønne partnerskaber.
 • Supplerende publikumstiltag ved større naturgenopretningsprojekter, fx. anlæg af P-pladser, borde/bænke, informationstavler og naturstier ved vådområdeprojekter.
 
Projekterne skal løbende forelægges udvalget til godkendelse.
 
Udvalget udsatte på mødet 26. april 2018 (link til sag nr. 17 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 26. april 2018) et bilag med forvaltningens konkrete forslag til projekter, som puljen kunne anvendes til i 2018. Udvalget godkendte på mødet den 21. juni 2018 (link til sag nr. 11 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 21. juni 2018 ) et supplement til listen. Udvalget godkendte på mødet den 27. februar 2019 (link til sag nr. 12 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 27. februar 2019) konkrete forslag til projekter, som puljen kunne anvendes til i 2019. Udvalget godkendte på mødet den 23. april 2020 (link til sag nr. 9 på Klima- og Miljøudvalgets møde den. 23. april 2020) konkrete forslag til projekter, som puljen kunne anvendes til i 2020.
 

Inddragelse og høring

Interessenter inddrages løbende i forbindelse med de konkrete projekter.
 

Beskrivelse

Byrådet har afsat en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der er på kontoen afsat 1.000.000 kr. hvert år i årene 2018-2021. I budget 2021-2024 er der afsat 975.000 kr. i årene 2021-2023 og 950.000 kr. i 2024 til puljen til mindre anlægsbehov.
 
Som bilag 1 er vedlagt et samlet notat med en status over forbruget på de forskellige projekter i år 2020 og et forslag til anvendelsen af puljen i år 2021.
 
Budgettet er overdisponeret, da mange af de foreslåede projekter er samskabelsesprojekter, hvor det ikke altid er muligt at planlægge, igangsætte og afslutte projekter som forventet.
Der er et forventet forbrug til de foreslåede projekter i 2021 på 2.459.000 kr.
Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 2.193.000 kr.
 
Forvaltningen følger forbruget nøje og standser eller udskyder om nødvendigt projekter, så vi til enhver tid holder os inden for den bevilgede ramme. 

Status

Afsluttede projekter i 2020

 
Nr.
Titel
1.3
Udvikling af friluftsfaciliteter ved Søndermølle
1.7
Opholdsplatform ved ”Frirum Kokilden” ved Viborg Nørresø
1.8
Viborg Naturpark. Forundersøgelse af mulighed for etablering af Dyrepark
2.2
Renovering af stisystem Nørremølle Enge
2.3
Jordkøb og skovrejsning ved Undallslund (projektet opgives)
2.4
Forundersøgelse ny strand ved Spejderklinten Ulbjerg
2.5
Renovering af indgangspartiet ved Daugbjerg Kalkgruber
3.2
Sti + fugletårn i Brandstrup Mose (projektet ønskes opgivet)

 

Aktive projekter

 
Nr.
Titel
Søges realiseret 2021 (kr.)
1.1
Partnerskabsprojekt om handicapvenligt sti- og broprojekt Bruunshåb
364.000
1.2
Samskabelsesprojekt fra søplanen om handicapvenlige lystfiskerplatforme
196.000
1.4
Strand og ophold ved Viborg Sø Camping/Forstbotanisk Have i Viborg
252.000
1.5
Partnerskabsprojekt vedr. formidling og publikumsfaciliteter ved vådområdet Skals Å – Kølsen Enge
200.000
1.6
Publikumsfaciliteter til sejlads langs Nørreåen
109.000
1.9
Samskabelsesprojekter afledt af lokale udviklingsplaner og byfornyelsesprojekter
50.000
2.1
Omløbsstryg Bro Mølle
0
2.6
Jordkøb Futdalen
100.000
2.7*
Fars Dam
108.237
3.1
Kommunal skovrejsning ved Rødkærsbro
300.000
3.3
Forundersøgelse, genslyngning Klejtrup Bæk
50.000
3.4
Samskabelsesprojekt Kalkstien i Fjends – realisering
40.000
3.5
Stiprojekt ved Velds Møllebæk-projekt
100.000
I alt
1.819.237
*2.7 Fars Dam finansieres af overskydende midler fra projektet 1.2 Samskabelsesprojekt fra søplanen om handicapvenlige lystfiskerplatforme.
 

Forslag til nye projekter samt ekstra beløb til aktive projekter 2021

forvaltningen foreslår, at midler fra puljen bliver anvendt til følgende projekter og frigives til realisering i 2021.
Nr.
Titel
Søges godkendt og frigivet 2021 (kr.)
1.4
Søplan, Strand og ophold v. Viborg Sø Camping (ekstra beløb)
250.000
3.6
Regulering af Flæskær Bæk
40.000
3.7
Stiprojekt ved Gørup Enge-vådområde projekt
200.000
3.9
Toilet i Granada
150.000
I alt
 
640.000
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Se tabeller med projektlister.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/10830

Resume

På Klima- og Miljøudvalgsmødet den 26. marts 2020 (link til sag nr. 4 i Klima- og Miljøudvalget den 26. marts 2020) blev det besluttet at offentliggøre et forslag til nyt vandløbsregulativ for Vester Børsting Bæk og Trevad Møllebæk. De 8 ugers høring er nu udløbet, og det skal besluttes, om det tilrettede regulativ kan vedtages endeligt.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget godkender det nye regulativ for Vester Børsting Bæk og Trevad Møllebæk,
 
2. at bilag 2 ”Notat om indsigelser til regulativudkast” sendes som høringssvar til dem, der har sendt høringssvar.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Den 26. januar 2017 (link til sag nr. 8 i Klima- og Miljøudvalget den 26. januar 2017) besluttede Klima- og Miljøudvalget at godkende skabelon til nye vandløbsregulativer.
 
Den 1. marts 2018 (link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalget den 1. marts 2018) ønskede Klima- og Miljøudvalget i anlægsbevillingssagen om regulativerne, at tidsplanen for regulativarbejdet skulle justeres i forhold til igangværende arbejde omkring ny lovgivning, således at regulativerne kom til at afspejle evt. ny lovgivning.
 
Den 1. november 2018 (link til sag nr. 4 i Klima- og Miljøudvalget den 1. november 2018) besluttede Klima- og Miljøudvalget at genoptage regulativrevisionen for de mindre vandløb.
 
Den 26. marts 2020 (link til sag nr. 4 i Klima- og Miljøudvalget den 26. marts 2020) besluttede Klima- og Miljøudvalget at sende udkast til nyt vandløbsregulativ for Vester Børsting Bæk og Trevad Møllebæk i høring.
 

Inddragelse og høring

Der er i høringsfasen modtaget bemærkninger fra Fiskeristyrelsen og flere lodsejere (bilag 1). 
 
Regulativforslaget for Vester Børsting Bæk og Trevad Møllebæk har været sendt til udtalelse hos den regulativfølgegruppe, som det Grønne Råd har nedsat. Der er ikke modtaget bemærkninger fra gruppen.
 
Fiskeristyrelsen havde ikke nogen indvindinger mod regulativforslaget.

Lodsejerne bemærker/ønsker:

 1. Bedre afvanding
 2. 2 årlige grødeskæringer i vandløbet
 3. Ønske om oplysninger om datagrundlag for regulativet
 4. Præciseringer i regulativet
 

Beskrivelse

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet et notat (bilag 2), der vurderer bemærkningerne fra Fiskeristyrelsen og lodsejerne.
 
Vester Børsting Bæk og Trevad Møllebæk er beskyttet af naturbeskyttelsesloven og er målsat i vandområdeplanerne. Derfor vægter de naturmæssige hensyn højt.
 
Forvaltningen har forslået én årlig grødeskæring af hensyn til miljømålene for vandløbene. Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning om grødeskæring, udsendt 2017, at 2 årlige ordinære grødeskæringer i et målsat vandløb i udgangspunktet må antages at indebære en forringelse af vandløbets økologiske tilstand. Samtidig er området omkring vandløbet okkerklasse 1 med stor risiko for udvaskning af okker. 
 
I den regulativskabelon, som blev vedtaget i 2017, ligger der en mulighed for at gennemføre én årlig ekstraordinær grødeskæring, under særlige omstændigheder. Denne mulighed er også medtaget i dette regulativs afsnit 7.5, så der på hele strækningen eller delstrækninger kan foretages en ekstraordinær grødeskæring.
 
Viborg Kommune har den 19. august 2020 meddelt ny udledningstilladelse til vandet fra Sjørup, hvilket betyder, at den fremtidigt tilladte udledte vandmængde vil blive forsinket med etableringen af et nyt bassin. Vandbremsen vil sikre, at der ikke kan ske overløb i pulser, som under de eksisterende forhold. Der er fastsat et vilkår om maksimalt 8 l/s i udledningen. Det vurderes derfor, at svingningerne i vandløbets vandføring udjævnes med færre vandføringstoppe.
 
I forhold til lodsejernes ønske om forbedret afvanding vil forvaltningen foretage en let oprensning af aflejret sand i sensommeren og samtidig undersøge, om udlagt grus er med til at påvirke vandstanden ved de opstrømsliggende dræn. 
 
Bemærkningerne har ikke givet anledning til væsentlige rettelser i regulativet (bilag 4). I redegørelsen præciseres dog, at 1 årlig grødeskæring har været praksis de sidste 4 år.

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af regulativet for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af regulativet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Udkast til afgørelsen er vedlagt som bilag 3.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der er 4 ugers klagefrist for regulativet. Såfremt klagefristen forløber uden klager, kan det nye regulativ træde i kraft til grødeskæringssæsonen 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/37135

Resume

Der skal tages stilling til, om Klima- og Miljøudvalget vil imødekomme ansøgningen fra jægerne til at yde et tilskud i forbindelse med bekæmpelse af den invasive art, mårhund.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at der på grundlag af sagsfremstillingen tages stilling til jægernes ansøgning om støtte til regulering af mårhund.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Klima- og Miljøudvalget besluttede at støtte jægernes regulering af mårhund med 15.000 kr. årligt i 5 år.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Klima- og miljøudvalget har modtaget ansøgning om tilskud til regulering af mårhund (bilag 1) fra Jægerrådet og jægerne i Viborg Kommune.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede sidste år at imødekomme jægernes ansøgning om et tilskud på 50.000 kr. til opstart af bekæmpelse af mårhund.
 
Efter reguleringen har foregået i knap et år, er der blevet skudt over 150 mårhunde. Af de rapporter jægerne får, fremgår det, at bestanden fortsat stiger, og jægerne forventer en fortsat stigning i 2021.
 
Jægerne ansøger om et årligt tilskud på 15.000 kr. i 5 år til bekæmpelse af mårhund.
Tilskuddet går til indkøb af vildtkameraer og fælder, simkort og batterier. Alt arbejdet med opsætning, tilsyn med fælder og regulering bliver udført af frivillige.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anbefaler, at jægernes ansøgning imødekommes.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Tilskuddet kan afholdes over driften.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/492

Resume

I 2020 blev der frigivet en anlægsbevilling for en pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet. Udvalget orienteres om tiltagene i 2020. Udvalget skal tage stilling til den videre anvendelse af puljen, og der skal frigives en anlægsbevilling 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget godkender det udarbejdede forslag til anvendelse af en del af puljen i 2021 som grundlag for støtte af borgerdrevne biodiversitetsprojekter på offentlig tilgængelige arealer,
 
2. at udvalget godkender, at henvendelser behandles med udgangpunkt i, at Viborg Kommune giver 50% tilskud til initiativet.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 772.000 kr. til kontoen ”Pulje til initiativer, der
sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (2021)” med rådighedsbeløb i 2021,
 
4. at udgiften på 772.000 kr. i 2021 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 488.000 kr. på kontoen ”Pulje til initiativer, der sikre bier, bestøvning og biodiversitet” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 284.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning mv. 2020” i 2020, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Klima- og Miljøudvalget besluttede
 
1. at godkende det udarbejdede forslag til anvendelse af en del af puljen i 2021 som grundlag for støtte af borgerdrevne biodiversitetsprojekter på offentlig tilgængelige arealer,
 
2. at godkende, at henvendelser behandles med udgangspunkt i, at Viborg Kommune giver 50% tilskud til initiativet.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 772.000 kr. til kontoen ”Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (2021)” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
4. at udgiften på 772.000 kr. i 2021 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 488.000 kr. på kontoen ”Pulje til initiativer, der sikre bier, bestøvning og biodiversitet” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 284.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning mv. 2020” i 2020, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 26. marts 2020 (link til sag nr. 11 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 26. marts 2020) at godkende de udarbejdede forslag til anvendelse af puljen i 2020 som grundlag for iværksættelse af projekter indenfor bevillingens rammer.
 
Byrådet besluttede på sit møde den 22. april 2020 (link til sag nr. 4 på byrådets møde den 22. april 2020) at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (2020)”.
 

Inddragelse og høring

Interessenter inddrages løbende i forbindelse med de konkrete projekter.
 

Beskrivelse

I forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 blev der godkendt en pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet inden for Klima- og Miljøudvalgets område.
 
Udvalget har vedtaget, at puljen bl.a. anvendes til følgende typer af projekter:
 
 • Fremme af lokalt foreslåede projekter, der er inden for rammerne af det ”Administrationsgrundlag for naturindsatsen”, som udvalget vedtog på mødet den 30. januar 2020 (link til sag nr. 4 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 30. januar 2020).
 • Tværfagligt samarbejde om ændring af vedligeholdelse/udsåning med blomsterfrø på bynære græsarealer.
 • Rydning af arealer, med efterfølgende genopretning af naturtyperne overdrev og hede og habitatnaturtypen rigkær.
 • Øge kendskabet til artssammensætningen på beskyttede naturarealer og i skovene, hvilket giver et bedre administrationsgrundlag. Registreringer på beskyttede naturarealer styrker landmandens muligheder for at opnå tilskud til pleje, da informationerne indgår i beregning af HNV-score, som Landbrugsstyrelsens benytter ved prioritering af tilskud.
 • Supplerende tiltag, der opstår ad hoc, hvor det kan understøtte og forbedre biodiversiteten og levevilkår for insekter, bier og sommerfugle.

Forslag til anvendelse af en del af puljen i 2021 som grundlag for støtte af borgerdrevne samskabelsesprojekter på offentlig tilgængelige arealer

Forvaltningen har pt. flere henvendelser fra grundejerforeninger og borgerforeninger, som ønsker biodiversitetstiltag på offentligt tilgængelige arealer. Forvaltningen foreslår, at henvendelser behandles med udgangspunkt i, at Viborg Kommune giver 50% tilskud til initiativet. 

Forslag til anvendelsen af puljen i 2021

Forvaltningen foreslår, at den nye pulje på 488.000 kr. anvendes til nedenstående.
 
Projekter 2020 - 2021
Realiseret i 2020 (kr.)
Videreføres fra 2020 til 2021(kr.)
Søges godkendt og frigivet i 2021(kr.)
Spangbjergstien
11.200
 
 
Udarbejde Fokusplan i 2020 for gul
stenbræk og blank sejlmos, på arealer nær Hvidding høje. Efterfølgende i 2021 få lavet skånsom rydning (borgerhenvendelse)
31.903
 
 
Skals Borgerforening - bypark i 2021 -udsåning af blomsterfrø
20.000
 
 
Etablering af blomsterbælter langs veje i Viborg
64.385
 
 
Etablering af insektvenlig beplantning ved Tinghallen
80.500
 
 
Administrationsbidrag alle projekter
7.900
 
 
Palleshøje (borgerhenvendelse)
Klokkelyngen friareal, i forbindelse med et samskabelsesprojekt med opstart i 2020
 
89.000
11.000
Biodiversitetstiltag egne Arealer: Slet, afskrab, udsåning af blomsterfrø, udlægning af blomsterløg, plantning af insektvenlig træer, udlæg af sten, dødt ved og veteranisering af træer.
 
50.000
100.000
Hegning og afgræsning af tidligere Nobilis-plantage i
Naturparken. Etablere vandpost. Etablere insektvold og dødt ved.
 
75.000
 
Daugbjerg - tilgroet hedeareal ryddes og heden genetableres
 
70.000
 
Understøtte grundejerforeninger og borgerforeninger, som ønsker at etablere biodiversitetstiltag på offentligt tilgængelige arealer
 
 
200.000
Genskabelse af overdrev vha. afskrælning og hegning ved Spangsbjerg i Naturparken
 
 
50.000
Samskabelsesprojekt med børnehave og VIA på kaserneområdet
 
 
50.000
Sparringsprojekt med Energi Viborg-
Udvikling af nyt slåningsmønstre på deres arealer
 
 
20.000
Udvikling af nyt slåningsmønstre på vejområder samt bynære grønne områder sammen med Park og Vej
 
 
75.000
Indmeldelse i foreningen ”Vild med Vilje”(engangsgebyr)
 
 
10.000
I alt
215.888
284.000
516.000

Bilag 1: Statusnotat med beskrivelse af afsluttede projekter for 2020 samt nye projekter for 2021.

 
Budgettet er overdisponeret, da mange af de foreslåede projekter er samskabelsesprojekter, hvor det ikke altid er muligt at planlægge, igangsætte og afslutte projekter som forventet.
Der er et anslået forbrug til de foreslåede projekter i 2021 på 800.000 kr.
Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 772.000 kr.
 
Forvaltningen følger forbruget nøje og standser eller udskyder om nødvendigt projekter, så vi til enhver tid holder os inden for den bevilgede ramme. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projekterne forventes i videst muligt omfang afsluttet i 2021 eller videreført i 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/7198

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal beslutte, om Viborg Kommune skal deltage i miljøministerens konkurrence: ”Danmarks VILDESTE kommune.”
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget drøfter, om Viborg Kommune skal deltage i miljøministerens konkurrence: ”Danmarks VILDESTE kommune.”
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Klima- og miljøudvalget besluttede, at Viborg Kommune deltager i miljøministerens konkurrence: ”Danmarks VILDESTE kommune.”
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Konkurrencen Danmarks VILDESTE kommune er en del af kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’. Miljøministeriet beskriver konkurrencen på følgende måde:
”Naturen er i krise, og tusindvis af dyre- og plantearter risikerer at uddø. I fællesskab skal vi vende tilbagegang til fremgang.
 
Derfor har miljøministeren igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur i Danmark.
 
En hjørnesten i kampagnen er landets 98 kommuner. Alle er de inviteret til at deltage i dysten om at blive Danmarks VILDESTE kommune.”
 
Videre skriver ministeriet bl.a.:
”Dommerpanelet leder efter det mest fantastiske biodiversitetsprojekt. Det er vigtigt at understrege, at der IKKE er en fast opskrift på, hvordan det ser ud. Det vigtigste er at tænke VILDT til fordel for biodiversiteten.
 
Dommerne ser bl.a. på idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs egenskaber. Men det kan også være noget helt femte, der gør kommunen VILD, som dommerpanelet vil inddrage i bedømmelsen. Der er altså dømt fri leg i dysten om at hylde, dyrke og omfavne den vilde natur i kommunen.”

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune, med udgangspunkt i det omfattende arbejde med naturgenopretning og rekreative tiltag, der gennemføres i kommunen (se tre andre sager på dagsordenen) og de omfattende eksisterende naturværdier i kommunen, senest belyst i Danmarks Naturfredningsforenings opgørelse af naturkapitalen i landets kommuner, har mulighed for at gøre en god figur i dysten. 
 
Tilmeldingsfristen til konkurrencen er den 23. marts 2021. Forvaltningen har tilmeldt Viborg Kommune med forbehold for politisk godkendelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/6704

Resume

Klima- og Miljøudvalget forelægges en opdateret udgave af notatet ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen’ for perioden 2021-2024 vedhæftet en handlingsplan for natur- og parkprojekter i 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget godkender ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen’ og herunder, at der udarbejdes et mere brugervenligt layout.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget godkendte på sit møde 30. januar 2020 (link til sag nr. 4 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 30. januar 2020) notatet ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen’ 2020-2023’.
 

Inddragelse og høring

Det Grønne Råd for Viborg Kommune behandlede på sit seneste møde den 25. februar 2021 et udkast til en opdateret udgave af notatet ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen 2021-2024’ (link til Det Grønne Råds mødeplan-side på viborg.dk).
 
Danmarks Sportsfiskerforbunds medlem holdt på mødet et oplæg med opfordringer til administrationsgrundlagets oplistning af vandløbsindsatserne, og Danmarks Naturfredningsforenings medlem havde nogle konkrete spørgsmål.
 
Rådet havde i øvrigt ingen bemærkninger.
 

Beskrivelse

Administrationsgrundlaget indeholder som tidligere et prioriteringsgrundlag for naturindsatsen, en status over projekttyper og finansiering samt to bilag med hhv. en opgørelse over de væsentligste gennemførte kommunale initiativer og projekter i perioden fra 2007 til 2020 og en handlingsplan for 2021.
 
Forvaltningen svarede på det Grønne Råds møde på bemærkningerne om vandløbsindsatserne og nævnte bl.a., at det overordnede ansvar for tilstanden i vandløbene ligger hos Staten (vandområdeplanerne).  Det ændrer dog ikke på, at Viborg Kommune supplerer med indsatser, fx i form af tilskud til foreningernes udlægning af grus i vandløb. Forvaltningen beklagede i øvrigt, at det normale møde med foreningerne blev aflyst i 2020 pga. Corona og understregede, at det bør afholdes i 2021.
 
Forvaltningen har vurderet, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til overordnede, principielle ændringer af notatet.
 
Det opdaterede udkast er vedhæftet som bilag 1.
 
Til brug i formidlingsmæssig sammenhæng forventer forvaltningen at få udarbejdet et mere brugervenligt layout på notatet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Notatet sætter rammerne for forvaltningens indsatser på natur- og friluftsområdet i perioden 2021 til 2024.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet (finansieringen af projekter er beskrevet i notatet).
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/40664

Resume

I Viborg Kommunes klimatilpasningsplan er der blandt andet udpeget følgende risikoområder:
 • Hammershøj (nr. 41)
 • Frederiks (nr. 45 og 47)
 • Vammen (nr. 66 og 67)
 
Forvaltningen har i samarbejde med rådgiver gennemført en forundersøgelse af de fem risikoområder (bilag 1).
 
På baggrund af forundersøgelserne vurderes der ikke at være væsentlig risiko for oversvømmelser i de fem risikoområder.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at risikoområderne 41, 45, 47, 66 og 67 afsluttes på baggrund af forundersøgelsen.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Den 25. januar 2017 vedtog byrådet klimatilpasningsplan for Viborg Kommune (link til sag nr. 19 på byrådets møde den 25. januar 2017). I denne er der udpeget en række fremtidige risikoområder, hvor vand på terræn kan forekomme i forbindelse med kraftige regnhændelser.
 

Inddragelse og høring

Der er gennemført spørgeskemaundersøgelse af berørte ejendomme i Frederiks (risikoområde nr. 47).
 

Beskrivelse

Områder

I Viborg Kommunes klimatilpasningsplan (kommuneplantillæg nr. 57 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune) er følgende 5 områder udpeget som risikoområder:
 
 • Nr. 41 – Hyldemosevej i Hammershøj,
 • Nr. 45 – Trehusevej og Holbergsgade i Frederiks,
 • Nr. 47 – Nørregade, Holbergsgade og Parkalle i Frederiks,
 • Nr. 66 - Grøndalsvej og Norupvej i Vammen,
 • Nr. 67 – Område ved Løndalen og Bøgedalen i Vammen.
 
Forvaltningen har igangsat undersøgelser af disse områder med henblik på at vurdere og eventuelt minimere risikoen for oversvømmelser.
 
Risikoområderne er optaget i klimatilpasningsplanen på baggrund af modelberegninger af risikoen for vand på terræn i forbindelse med kraftig regn. I forbindelse med forundersøgelserne er der gennemført yderligere og mere detaljeret kortlægning, samtidig med at kilderne til oversvømmelser er konkretiseret. I risikoområde 47 er der derudover gennemført en spørgeskemaundersøgelse.
 
I alle de undersøgte risikoområder planlægger Energi Viborg Vand A/S at omlægge det eksisterende fælleskloakerede kloaksystem til separatkloak.
 
Bortset fra risikoområde 47 i Frederiks viser forundersøgelserne, at risikoen for oversvømmelser i de undersøgte risikoområder er lille, og at konsekvenserne er begrænsede. I risikoområde nr. 47 er risiko og konsekvenser vurderet større, hvorfor der er gennemført supplerende spørgeskemaundersøgelse. Tilbagemeldinger viser, at der ikke opleves betydende oversvømmelser i området. 
 
Rapporten ”Forundersøgelser af 5 risikoområder, Hammershøj, Vammen og Frederiks” er vedlagt som bilag 1.

Forvaltningens vurdering

På baggrund af forundersøgelserne, som viser lille risiko for oversvømmelser med begrænsede konsekvenser, anbefaler forvaltningen, at der udover den planlagte separatkloakering ikke igangsættes yderligere tiltag i de udpegede risikoområder. Det er derudover forvaltningens vurdering, at risikoområderne kan afsluttes på baggrund af den gennemførte forundersøgelse.
 
I risikoområde nr. 47 viser forundersøgelsen en uoverensstemmelse med den kortlagte og den reelle oversvømmelsesrisiko. Dette kan skyldes, at en betydende del af det regnvand, som indregnes i modelberegningerne, reelt ikke afledes via kloakken. Det er velkendt, at nedsivningsforholdene er meget gunstige i Frederiks, hvorfor det er meget sandsynligt, at mere regnvand end antaget nedsives. Kortlægningen viser derfor en for høj oversvømmelsesrisiko.
 

Alternativer

Der vurderes ikke at være relevante alternativer.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/41667

Resume

Klima- og Miljøudvalget drøfter temaerne dyrehaver og naturnationalparker.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget drøfter forvaltningens oplæg.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Klima- og Miljøudvalget drøftede forvaltningens oplæg.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Klima- og Miljøudvalget besluttede, at forvaltningen arbejder videre med alternative placeringer samt undersøger mulighederne for at kombinere med Naturnationalpark.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen præsenterer på mødet et oplæg om udviklingsmuligheder i forhold til dyrehaver og nationalparker i Viborg Kommune.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 20/26900

Resume

Flere broer i Nørresø ved den sydøstlige bred henligger uden sikker retstilstand/sikre ejerforhold. Der er på den baggrund brug for en stillingtagen til, hvad der skal ske med disse broer, og hvem der har vedligeholdelsesansvaret.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at eksisterende broer bevares, såfremt ejere beliggende i nærheden påtager sig et vedligeholdelsesansvar af broerne, og der sikres offentlig adgang til dem, ellers fjernes de.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget godkendte i juni 2017 udviklingsplanen for Nørresø og Søndersø i Viborg (link til sag nr. 6 i Klima- og Miljøudvalget den 22. juni 2017).
 
Klima- og Miljøudvalget vedtog i marts 2018 nyt Regulativ for Viborg Søerne – Nørresø og Søndersø (link til sag nr. 4 i Klima- og Miljøudvalget den 22. marts 2018).
 
Klima- og Miljøudvalget vedtog i februar 2019, at der kan dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3 til bade- og bådebroer i Viborg Søerne efter en konkret vurdering i hver enkelt sag (link til sag nr. 9 i Klima- og Miljøudvalget den 27. februar 2019).
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har, hvor det har været muligt, været i telefonisk kontakt med de formodede ejere.
 

Beskrivelse

Ved Nørresø i Viborg findes der rigtigt mange både-/badebroer. Mange er af ældre dato, men der er også kommet flere til i nyere tid. Anlæggelse af nye broer i Nørresø kræver en tilladelse efter vandløbsloven, regulativet for Viborg Søerne (fra 2018) samt en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
 
Søplanen for Viborg Søerne blev færdig i 2017 og har til formål at knytte søerne tættere til byen. Det sker bl.a. ved at lave informationspunkter ved sØnæs, Borgvold, Sejlcenteret, Nordisk Park, Amtmandens Bro samt Søndermølle. Disse punkter forventes opstillet i løbet af foråret. Derudover har forvaltningen arbejdet med at åbne lidt mere op for udkig til søen langs Søndersøstien. Samskabelsesprojektet omkring Kildekrattet er også en udløber af søplanen, hvor der skabt et grønt rum med legeplads, madpakkehus og renovering af broen.
 
Udover ovenstående er der bevilget penge til handicapvenlige fiskebroer via puljen for mindre anlægsprojekter. Indtil videre er der etableret én ved Kildekrattet, og broen ved Vestdansk Center for Rygmarvsskade er renoveret i samarbejde med sejlklubben.
 
Med baggrund i planen er der peget på etablering af en ny fiskebro i den sydøstlige del af Nørresø.
 
Samtidig med arbejdet i søplanen har en borger henvendt sig og ønsket afklaret ejerskabet af en bro for enden af Asmildhøjden. Broen ligger dermed i det område, hvor der er planer om at etablere en ny fiskebro. Ansøgerne har for nylig renoveret broen, idet de var af den opfattelse, at de var ejere af broen og havde vedligeholdelsesansvaret. De har efterfølgende henvendt sig til kommunen, fordi de ønsker en afklaring af ejerskabet i forbindelse salg af deres ejendom.
 
Det viser sig, at der i nærområdet er 4 andre broer, hvor ejerskab og retlig tilstand/ejerforholdet er ukendt (se bilag 1 og 2).
 
Alle broerne er placeret på et umatrikuleret areal, som en del af Nørresø. Der er fastsat råderet over Viborg Søerne til Viborg Kommune i to højesteretsdomme fra hhv. 1942 (HD 19.02.1942) og 1858 (HD 25.10.1858). Det tilstødende areal er Nørresøvej, som er en offentlig vej. Broerne ligger derfor på et areal, som Viborg Kommune har råderetten over.
 
På den baggrund er broerne Viborg Kommunes ansvar, selvom det muligvis ikke er kommunen, der har etableret dem.
 
Forvaltningen har ikke kunnet finde tilladelser til broerne, og derfor er broerne som udgangspunkt ulovlige efter vandløbslovens bestemmelser. Kommunen er dermed forpligtet til at lovliggøre enten retligt ved at meddele tilladelse til broerne eller fysisk ved at fjerne broerne. I forhold til naturbeskyttelsesloven vurderes 4 af broerne anlagt før lovens ikrafttræden, og de behøver derfor ikke nogen lovliggørende dispensation. For den sidste bro er vurderingen, at den daværende fælles forståelse med Viborg Amt af en bagatelgrænse for broer i Nørresø, at amtet havde accepteret broen, da den blev godkendt af Viborg Kommune (bilag 3).

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det mest hensigtsmæssige vil være, at der sker en retlig lovliggørelse ved at meddele en tilladelse efter vandløbsloven til de eksisterende broer, dog med krav om, at de skal være offentligt tilgængelige. Såfremt lodsejeren ikke ønsker at påtage sig et vedligeholdelsesansvar, fjernes broen.
 
På grund af nogle af broernes alder kan der imidlertidig være meddelt tilladelser, som ikke ligger i kommunens arkiv. Derfor foreslår forvaltningen, at uanset hvilken løsning der vælges, bør lovliggørelsen starte med en annonce i lokalavisen og en direkte henvendelse til de ejere, som mest sandsynligt er brugere af broerne vurderet ud fra luftfoto. Heri oplyses beslutningen og borgernes mulighed for at gøre indsigelser. Det vil sikre en ens behandling af borgerne med en ens problemstilling.
 

Alternativer

1)     Viborg Kommune vedligeholder broerne nu og fremadrettet med de økonomiske udgifter, der er forbundet med opgaven. Samtidig lovliggøres broerne retligt, såfremt det er muligt indenfor lovgivningen. Ellers lovliggøres de fysisk ved at fjerne dem. 
2)     Eksisterende broer fjernes, da de er placeret på et udmatrikuleret areal, hvor kommunen har råderetten.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/42053

Resume

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2020 for Klima- og Miljøudvalget.
 
På mødet den 14. april 2021 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2020 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i byrådet den 22. april 2021. Efter byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2021), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2021 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at regnskabsresultatet for 2020 tages til efterretning,
 
2. at Klima- og Miljøudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drifts- og anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

 
Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Oprindeligt
Budget 2020
Korrigeret
Budget 2020
Regnskab 2020
Afvigelse
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
 
 
 
 
Plan, Natur og Miljø
16.715
14.769
13.855
-914
Forsyning
-3.039
668
-538
-1.206
 
 
Overførsel af over-/underskud fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år på driften
 
Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %. 
 
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.

Corona-pandemien

Driftsregnskabet i 2020 er påvirket af Corona-pandemien, og på serviceudgifterne er der et samlet mindreforbrug på 181,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket er et væsentligt større mindreforbrug end forventet. Det har sat principperne for overførsel af mindreforbrug til efterfølgende år under pres.
 
Byrådets principper er fortsat gældende, men det har været nødvendigt at stramme op på praksis omkring ansøgte overførsler. Forvaltningen har vurderet, at det er nødvendigt at begrænse omfanget af de samlede overførsler til et niveau, som kan rummes i den fremadrettede økonomistyring, og som dels kan holde aktivitetsniveauet i 2021 nede set i forhold til de kommende års budgetter og dels medvirke til, at vi undgår økonomiske sanktioner fra regeringen i 2021.
 
Det har betydet, at det i år er vanskeligt at imødekomme alle ansøgninger om overførsel. Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Klima- og Miljøudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Afvigelse i regnskab 2020
Decentrale enheder
Centrale områder
 
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Plan-, Natur- og Miljøområdet
-914
 
 
-914
 
 
Det indstilles, at der overføres et mindre forbrug på 0,914 mio. kr. fra 2020 til 2021.
I bilag 1 findes specifikation af ansøgninger om overførsler.
 
Bilag 2 viser en oversigt over forslag til driftsoverførsler på alle politikområder.

Regnskabsresultat vedrørende anlæg

 
(1.000 kr.)
 
Oprindeligt
Budget 2020
Korrigeret
Budget 2020
Regnskab 2020
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg
14.253
18.674
6.795
-11.879
Forsyning
7.512
12.961
5.019
-7.942
 

Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år

 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Klima- og Miljøudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab 2020
Overføres til 2021
Overføres til efterfølgende år
Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg
-11.879
-8.131
-1.186
-2.562
Forsyning
-7.942
-2.509
-5.326
-107
 

De væsentligste beløb til overførsel vedrører følgende projekter:

Skattefinansieret

 • ”Statsligt finansierede vand- og naturprojekter” projekter er forsinket og fortsætter i 2021.
 • ”Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen” – projektet er ligeledes forsinket og fortsætter i 2021.
 • Pulje til mindre anlægsbehov i 2020.
 

Forsyning

De væsentligste beløb til overførsel vedrører:
 • ”Ny affaldsløsning i midtbyen”, der er udskudt af Klima- og Miljøudvalget grundet ny affaldsplan. Det forventes, at projektet igangsættes på ny i 2022.
 • ”Opgradering af pladser”-projektet er udskudt til 2021 pga. ny affaldsplan samt afklaring af miljøpåbud.
 • ”Renovering af omlastestation” afventer endelig projektering, da renoveringen skal foretages ud fra behovet ved håndtering af de nye affaldsfraktioner.

De væsentligste ikke-overførte beløb vedrører følgende projekter:

 • ”Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne” – beløbet er anvendt til at finansiere budget 2021-24.
 • ”Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø”.
 
Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 3.

Regnskabsbemærkninger

Som en del af årsregnskabet for 2020 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer.
 
Regnskabsbemærkningerne til Klima- og Miljøudvalgets politikområder fremgår af bilag 4.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/46506

Resume

På mødet sker der en drøftelse af forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2022-2025, som er under udarbejdelse. Der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning, herunder hvor langt forvaltningen er med at belyse eventuelle udfordringer, driftsønsker eller anlægsønsker.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, 
 
1. at der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning, herunder eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, og
 
2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker der skal arbejdes videre med at beskrive som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Klima- og Miljøudvalget gjorde status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning, herunder eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, og drøftede, hvilke eventuelle nye anlægsønsker der skal arbejdes videre med at beskrive som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Fælles-MED Teknik & Miljø orienteres om og drøfter oplæg til nye anlægsønsker samt forslag til driftsbudget i forlængelse af udvalgsbehandlingen den 25. februar marts 2021. Fælles-MED Teknik & Miljø drøfter oplæg til midtvejsdrøftelser på møde i Klima- og Miljøudvalget den 29. april 2021.
 

Beskrivelse

Budgethæfte

Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag 1.

Status på driftsbudgettet

Energi Viborg Vand vil i en lang årrække etablerer separatkloakering af områder med fælleskloak. Viborg Kommune er myndighed på området og skal i den egenskab bl.a. sikre, at husstande er korrekt tilkoblet inden for tidsfristen. I den forbindelse er der behov for administrativ opfølgning på separatkloakeringen.

Status på anlægsbudgettet

Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 7.1).
 
Det drøftes hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2021.
 
Forvaltningen har ønsket en udvidelse af det eksisterende rådighedsbeløb til ”Pulje til grøn omstilling”.
 
Ovennævnte anlægsønske er yderligere beskrevet i budgethæftet (afsnit 7.3).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 3. juni 2021. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/20335

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Klima- og Miljøudvalget godkendte mødelisten.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Klima- og Miljøudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Bilag

Sagsid.: 20/20597

Resume

Intet.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Kurt Johansen spurgte til:
 • Ulbjerg Møllebæk og dige, der blev svaret på mødet
 • Perkolat fra deponi ved Bak Royal plantage
 
Allan Clifford Christensen spurgte til:
 • Nr. Vinge-projektet og population af gæs de seneste to vintre (der blev svaret på mødet)
 • Stisystem Karup Å
 • Deponiudgifter
 • Spandetjek Revas, der blev svaret på mødet
 • Kanoudlejning Karup Å, der blev svaret på mødet
 • Papindlevering sydlige del i kommunen
 
Kai O. Andersen spurgte til:
 • Status på Skals Renseanlæg, forvaltningen svarede på mødet, og der behandles sag på kommende møde
 • Hjarbæk Fjord, der behandles sag på kommende møde
 

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden

 
 
Orientering fra udvalget
 
 
Orientering fra direktøren
 • Status vedr. affaldssortering (Revas)
 • Ny dato for temadag: Mandag 22. april 2021 (i stedet for 1. marts). Fysisk møde kl. 8.30-12.00.
 • Status vedr. plan for opgravning og bortkørsel af nedgravede mink ved Kølvrå
 • Status på arbejdet vedr. Tange Sø
 
 
Afgørelser fra Miljø- og Fødevareklageklagenævnet

Autoophug på Feldingbjergvej 23, 7850 Stoholm

Danmarks Naturfredningsforening har klaget over, at forvaltningen ikke har forholdt sig til vurdering af emissioner af PCB ved flatning af køretøjer i forbindelse med drift af autoophug på Feldingbjergvej 23, Stoholm – både i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen og VVM-screeningen, da de mener, at der ved flatning af køretøjer sker emissioner af PCB, ligesom der kan gøre ved neddeling af biler ved shredding.
 
Viborg Kommune har bemærket, at flatning og shredding af køretøjer er to forskellige processer med to forskellige listepunkter i godkendelsesbekendtgørelsen, og hvis PCB er et problem ved flatning, ville der være anført standardvilkår for denne proces i standardvilkår for autoophug. Standardvilkår er pr. definition BAT (bedst tilgængelig teknik). Forvaltningen har desuden kontaktet Miljøstyrelsens vedr. problematikken. Miljøstyrelsen mener ikke, at PCB er et problem ved flatningsprocessen.
 
 
Danmarks Naturfredningsforening har ikke fået medhold i nogen af klagerne.
 

Sagsid.: 20/47284

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”.