You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 26. januar 2017 kl. 11:30

Mødested M.4.3/rådhuset
Udvalg Klima- og Miljøudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Britta Leth, Claus Clausen, Flemming Gundersen, Johannes F. Vesterby, Mads Panny, Martin Sanderhoff
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/62394
Resume
Der søges om dispensation til at udføre terrænregulering og efterfølgende plantning af juletræer omkring tre gravhøje på landbrugsejendommen Hovedgaden 90, Løgstrup.
Efter naturbeskyttelseslovens § 18 er det forbudt at plante på og ændre tilstanden af arealer inden for 100 meter fra fortidsminder. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet. Beliggenheden af arealet ses på bilag 1 og 2.
Indstilling
Direktøren for Miljø & Teknik indstiller,
 
1. at der meddeles afslag, idet der ikke foreligger et særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-01-2017
Indstillingen blev godkendt.
 
Claus Clausen, Johannes F. Vesterby og Britta Leth stemte imod beslutningen, idet de ønsker den alternative løsning som beskrevet i sagsfremstillingen.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Viborg Museum har til sagen udtalt, at museet ønsker at foretage en arkæologisk prøvegravning, inden der gennemføres terrænreguleringer.
 
 
Beskrivelse
Ansøgningen
En ny ejer søger om tilladelse til at udføre en delvis terrænregulering og efterfølgende beplantning med juletræer på et ca. 12 ha stort areal ved Løgstrup, som vist på kortet i bilag 1 og ansøgningen i bilag 2.
 
Den østlige del af arealet ligger inden for beskyttelseszonerne for tre gravhøje, som vist i bilag 2.
 
Det anføres i ansøgningen, at de tre gravhøje alle er dækket af selvgroet skov og således ikke er synlige i terrænet. Ansøger vurderer derfor som udgangspunkt, at højene ikke er omfattet af forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 18.
 
Subsidiært gør ansøger gældende, at juletræsproduktion kan sidestilles med almindelig landbrugsmæssig drift af en afgrøde med en omdriftsperiode på 10 år.
 
Som en alternativ løsning foreslår ansøger, at de to gravhøje på egen ejendom ryddes for selvvokset skov, så højene igen bliver synlige, og der undlades plantning af træer nærmere gravhøjene end 20 meter.
 
Ønsket om den forudgående terrænregulering begrundes i, at de specialmaskiner, der anvendes ved juletræsproduktion, ikke kan arbejde på stejle arealer, og at træer plantet i lavninger i terrænet er udsat for nattefrost.
 
Den samlede ansøgning ses i bilag 2.
 
Lovgivning
Efter Naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, må der ikke foretages ændring af tilstanden af arealet inden for 100 meter fra fortidsminder. Forbuddet gælder ikke for landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning.
 
Tilplantning med skov, juletræer, frugttræer m.m. er således forbudt. Tilsåning med fx majs, solsikker og andre et-årige afgrøder er tilladt, selv om de kan blive lige så høje som fx juletræer.
 
Forbuddet gælder ikke for fortidsminder, der ikke er synlige i terrænet.
 
Kommunen kan efter lovens § 65, stk. 1, dispensere ”i særlige tilfælde”.
 
Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabet, indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal sikres ved bestemmelsen. Samtidig skal bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne ved de fredede fortidsminder.
 
Praksis
Bestemmelsen administreres restriktivt, idet gravhøjene udgør et vigtigt kulturelement i landskabet, som så vidt muligt ikke bør skærmes. Af den ministerielle vejledning til naturbeskyttelsesloven fremgår, at der sjældent bør gøres undtagelser fra forbuddet, idet der henvises til lovens bestemmelse om, at der kun kan dispenseres i ”særlige tilfælde”.
I praksis lægges der vægt på, at indsigtsforholdene naturligt vil forbedres over en årrække, hvis den restriktive dispensationspraksis opretholdes. I administrationen af beskyttelseslinien er det ikke tilstrækkeligt, at landskabelige forhold ikke umiddelbart taler imod. Der skal anføres forhold, der taler for.
 
Forvaltningens bemærkninger
At en gravhøj ikke umiddelbart er synlig i landskabet f.eks. på grund af eksisterende beplantning, gør ikke en gravhøj til ” et usynligt fortidsminde”, som er undtaget fra forbudsbestemmelsen i lovens § 18. Dette fremgår af Natur- og Miljøklagenævntes afgørelse af den 21. april 2010 i en lignende sag, som ses i bilag 3. 
 
Som det nævnes i klagenævnets afgørelse ligger gravhøje ofte omgivet af dyrkede landbrugsarealer, som ville kunne anvendes til plantning af juletræer.
Forvaltningen vurderer derfor ikke, at der i den aktuelle sag er tale om et ”særligt tilfælde”, som er en forudsætning for, at kommunen kan dispensere. 
 
Heller ikke det faktum, at ansøger tilbyder at rydde to af højene for bevoksning, og undlade beplantning nærmere højene end 20 meter gør efter forvaltningens vurdering sagen til et ”særlig tilfælde”.
Forvaltningens støtter sin vurdering på klagenævnets afgørelse i bilag 3.
 
Ansøgers betragtning om, at juletræsproduktion kan sidestilles med almindelig landbrugsproduktion gør efter forvaltningens vurdering heller ikke denne sag til et ”særligt tilfælde”, allerede idet plantning er forbudt, mens almindelig landbrugsproduktion ikke er forbudt.
 
Kommuneplanen
Dele af det areal, der ønskes tilplantet, er i kommuneplanen udpeget som et område, hvor skovrejsning er uønsket. Her må der ikke plantes skov.
Dette fremgår af ”Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur”. Det fremgår dog også af bekendtgørelsen, at tilplantning med henblik på dyrkning af pyntegrønt og juletræer i kort omdrift ikke anses som skovplantning.
Udpegningen i kommuneplanen forhindrer derfor ikke det ansøgte.
 
 
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 16/66501
Resume
Der er søgt om landzonetilladelse til udstykning af en ejendom umiddelbart sydvest for Bjerringbro. Det er forvaltningens vurdering, at en udstykning af det konkrete areal vil foregribe planlægningen for området og begrænse kommunens handlemuligheder i forhold til en fremtidig planlægning for området.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget beslutter at meddele afslag på landzonetilladelse med hjemmel i planlovens § 35
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-01-2017
Klima- og Miljøudvalget besluttede,
 
1. at meddele tilladelse til udstykningen, idet ansøgningen er i overensstemmelse med kommuneplanrammen
 
Flemming Gundersen stemte imod beslutningen, idet han ønskede at følge indstillingen.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Landinspektørfirmaet Geopartner har på vegne af ejer af matr. nr. 5p Bøgeskov By (Skibelundvej 39, Bjerringbro) søgt om landzonetilladelse til at udstykke en ny ejendom fra matriklen med henblik på at opføre et enfamiliehus. Oversigtskort fremgår af bilag 1, og ansøgningen fremgår af bilag 2. Foruden en ansøgning om udstykning har ansøger fremsendt et forslag til, hvordan det omkringliggende areal i fremtiden kan udstykkes, jf. bilag 3.
 
Den ansøgte nye ejendom bliver ca. 2500 m2.
 
Lovgrundlag
Udstykning i landzone kræver tilladelse efter planlovens § 35. Et af de hensyn, der skal varetages ved ansøgning om landzonetilladelse, er de planlægningsmæssige hensyn. De planlægningsmæssige hensyn er bl.a. at modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land. Ifølge vejledning til landzoneadministration er det vigtigt, at administrationen af de enkelte landzonesager følger op på lands- og kommuneplanlægningen. Både for at sikre et klart og langsigtet grundlag for den fysiske udvikling, og af hensyn til offentlige og private investeringer.
 
Trafikale konsekvenser/forhold
I kommuneplanens byskitse for Bjerringbro står der under ”øvrige tiltag”, at den fortsatte byudvikling i sydbyen forudsætter en trafikal vurdering og stillingtagen til en vestlig omfartsvej og en forlængelse af Asavej. Det nuværende forslag til en forlængelse af Asavej går umiddelbart syd for den ansøgte udstykning, se bilag 4. Der er alene tale om en skitseret forlængelse, og det kan ændre sig undervejs i den kommende planlægning.
 
Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at udstykningen af en enkelt ejendom vil foregribe planlægningen. Udbygning af boligområdet bør ske ud fra en samlet planlægning, hvor der tages stilling til vejstruktur (forlængelse af Asavej og intern vejfordeling i boligområdet), håndtering af regnvand, boligtyper, boligernes placering m.v. En udstykning det pågældende sted vil begrænse kommunens muligheder ved en fremtidig planlægning for området. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til en forlængelse af Asavej.
 
Der er en temaplanlægning i gang for Bjerringbro i forbindelse med den igangværende kommuneplanlægning. En arbejdsgruppe ser på boliger og byudvikling. I forbindelse med kommuneplanlægningen har der været en fordebat, hvor der har været afholdt borgermøde i august 2016. Forvaltningen har ikke modtaget idéer eller forslag i den forbindelse, som vedrører det konkrete areal. Det kan nævnes, at forvaltningen for øjeblikket gennemgår de indkomne høringsvar fra fordebatten med forventet politisk behandling primo 2017.

Der er i Bjerringbro en meget stor rummelighed til boligformål, herunder er der 88 byggemodnede kommunale byggegrunde. Der er derudover lokalplanlagt for yderligere 222 byggegrunde til boligformål (tallene er fra august 2016). Der er lokalplanlagt til boligbebyggelse for et område umiddelbart nordvest for arealet, som bør udnyttes, før der udstykkes nye boliggrunde.
 
Lokalplanlægning af det udlagte rammeområde er derfor ikke nært forestående.
 
 
Alternativer
Der gives landzonetilladelse til udstykningen. Det taler for en landzonetilladelse, at ansøgningen er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Planmæssige forhold
Arealet der ønskes udstykket er omfattet af kommuneplanrammen BBRO.B4.08, der fastlægger anvendelsen til boligområde. Ansøgningen er derfor i overensstemmelse med kommuneplanrammen. Arealet ligger i udkanten af rammeområdet.
Bilag

Sagsid.: 12/150292
Resume
Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 29. september 2016 (sag nr. 6) på baggrund af regeringens forslag om ny forsyningsstrategi at aflyse aktuelle udbud om indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af ressourcer. Som følge af denne beslutning blev arbejdet med implementering af en ny løsning for indsamling af affald i midtbyen også sat i bero. Klima- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til, om de i investeringsoversigten bevilgede beløb for 2017 og 2018 skal frigives, så arbejdet med en ny affaldsløsning kan genoptages.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender,
 
1. at projektet igangsættes, og
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.620.000 kr. til kontoen ”Affaldsløsning i Midtbyen” med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 1.620.000 kr. i 2018 (i 2017 priser), og
 
3. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2017 finansieres af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb til projektet og udgiften i 2018 på 1.620.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2018-2021.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-01-2017
Klima- og Miljøudvalget besluttede,
 
1. at projektet igangsættes.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.620.000 kr. til kontoen ”Affaldsløsning i Midtbyen” med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 1.620.000 kr. i 2018 (i 2017 priser), og
 
3. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2017 finansieres af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb til projektet og udgiften i 2018 på 1.620.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2018-2021.
Sagsfremstilling
Historik
Arbejdstilsynet har pålagt Viborg Kommune at forbedre vilkår for dagrenovationsindsamling i Viborg Midtby, jf. Klima- og Miljøudvalgets tidligere behandling af sagen på sit møde den 30. januar 2014 (sag nr. 7).
Klima- og Miljøudvalget behandlede endvidere sagen på sit møde den 26. maj 2016 (sag nr. 4) og besluttede,
"[…] at der i forbindelse med behandling af anlægsbudget for 2017-2020 foreslås et anlægsprojekt vedr. "Affaldsløsning i midtbyen" som finansieres med 2 mio. kr. i 2017 og 1,62 mio. kr. i 2018."
Projektets udformning og økonomiske ramme baseres på Klima- og Miljøudvalgets tidligere behandling af sagen på sit møde den 17. marts 2016 (sag nr. 3), hvor udvalget godkendte
"en model bestående af 15 placeringer, hvoraf 8 af placeringerne er i standardudgaven, og 7 er i standardudgave med tombak-plader."
På baggrund af Klima- og Miljøudvalgets forslag er der i investeringsoversigten i Budget 2017 afsat 2 mio. kr. i 2017 og 1,62 mio. kr. i 2018 som vedtaget på byrådsmøde den 12. oktober 2016 (sag nr. 1).
 
Inddragelse og høring
En realisering af projektet forudsætter inddragelse af borgere i det berørte område. Det fremgår af tidsplanen vedlagt som bilag 1.
 
 
Beskrivelse
Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 29. september 2016 (sag nr. 6) på baggrund af regeringens forslag om ny forsyningsstrategi at aflyse aktuelle udbud om indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af ressourcer. Som følge af denne beslutning blev arbejdet med implementering af en ny løsning for indsamling af affald i midtbyen også sat i bero.
Klima- og Miljøudvalget har tilkendegivet et ønske om at drøfte, om arbejdet med implementering af ny affaldsløsning for Viborg Midtby kan genoptages.
Affaldsløsningen går ud på at placere undergrundscontainere til indsamling af husholdningsaffald på 15 lokaliteter i Viborg Midtby.
Det forventede videre implementeringsforløb fremgår af bilag 1.
 
Alternativer
Klima- og Miljøudvalget har på sit møde den 30. januar 2014 (sag nr. 7) drøftet mulige alternativer til den valgte løsning.
 
 
Tidsperspektiv
Tidsplan fremgår af bilag 1.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udgiften på 2.000.000 kr. i 2017 finansieres af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og udgiften i 2018 på 1.620.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2018-2021.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Affaldsløsningen for Viborg Midtby er i overensstemmelse med den gældende affaldshåndteringsplan.
Bilag

Sagsid.: 13/14109
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget beslutter,
1. om der skal iværksættes nyt udbud for indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af husholdningsaffald i et 2-strenget indsamlingssystem i Viborg Kommune med indførelse pr. 1. marts 2018.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-01-2017
Klima- og Miljøudvalget besluttede,
1. at der iværksættes nyt udbud for indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af husholdningsaffald i et 2-strenget indsamlingssystem i Viborg Kommune med indførelse pr. 1. marts 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har på sit møde den 16. december 2015 (sag nr. 34) besluttet at godkende den nugældende Affaldshåndteringsplan 2014-2019.
Klima- og Miljøudvalget har på sit møde den 29. september 2016 (sag nr. 6) drøftet de mulige konsekvenser for Viborg Kommunes affaldshåndtering og -investeringer ved realisering af regeringens fremsatte forslag til forsyningsstrategi. På baggrund af drøftelsen besluttede udvalget i henhold til forvaltningens indstilling,
·    at det aktuelle udbud om indkøb af affaldsbeholdere aflyses,
·    at det aktuelle udbud om indsamling af hhv. dagrenovation og ressourcer aflyses,
·    at der udformes et et-årigt udbud om midlertidig dagrenovationsindsamling på eksisterende vilkår, og
·    at der ikke indgås aftaler om offentligt/privat samarbejde for afsætning af ressourcer samt håndtering af grønt køkkenaffald, før der ligger en beslutning om gennemførelsen af regeringens forsyningsstrategi.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
 
Beskrivelse
Som et hovedelement i Viborg Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-19 skal der ske en omlægning af indsamlingsordningen for husholdningsaffald til en tostrenget løsning med to opdelte spande ved hver husstand til brug for indsamling af grønt køkkenaffald, ressourcer og restaffald. Den nye ordning for husholdningsaffald danner derved basis for opnåelse af de konkrete nationale genanvendelsesmål om 50% genanvendelse i 2022, som er konkretiseret i Affaldshåndteringsplanen. 
 
Med beslutningen på Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. september 2016 (sag nr. 6) om aflysning af igangværende udbud mv. har Forvaltningen nu haft mulighed for at opsamle og analysere på de relevante forhold og udfordringer i forbindelse med den videre realisering af Affaldshåndteringsplanen.
 
Såvel Klima- og Miljøudvalget i Viborg som Dansk Affaldsforening har udtrykt stor bekymring ved forslaget til forsyningsstrategien.
 
Som svar på Klima- og Miljøudvalgets åbne brev til indlæg i Viborg Stifts Folkeblad den 12. oktober 2016 har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i sit svar den 17. oktober 2016 samme sted udtalt:
 
”Kommunerne skal fortsat have ansvaret for indsamlingen af husholdningsaffaldet, og husholdningerne skal fortsat betale for kommunernes ydelser, så der er ingen ændring i forhold til transport eller til kommunernes økonomi. Der lægges ikke op til konkurrerende indsamling på villavejene.”
 
Forvaltningen kan oplyse, at der har pågået forhandlinger mellem Dansk Affaldsforening og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om regeringens forslag til ny forsyningsstrategi. Dansk Affaldsforening har udtrykt modstand mod den del af strategien, der omhandler liberalisering af det genanvendelige affald. Det er Dansk Affaldsforening opfattelse, at der bliver lyttet til foreningen, men at udfaldet af fremtidige politiske forhandlinger p.t. er usikkert. I tilfælde af at der kan opnås politisk flertal for forsyningsstrategien, som den foreligger på nuværende tidspunkt, er det Dansk Affaldsforening opfattelse,
·         at en politisk aftale skal udmøntes i lovgivning, hvilket vil tage tid (kan tidligst kan blive vedtaget i efterår 2017),
·         at der med altovervejende sandsynlighed vil blive tale om en overgangsperiode til nye regler, der spiller op imod de kontrakter, kommunerne har indgået (dette for at undgå tab),
·         at oplysningen om, at der vil blive en overgangsperiode på 3-5 år, før nye betingelser skal være gældende, vurderes realistisk, og
·         at kommunerne fortsat skal indsamle såvel dagrenovation som ressourcer hos private, dog kan der evt. forventes en mindre mængde ressourcer end forudsat i Affaldshåndteringsplanen, idet private aktører også kan tilbyde indsamling af ressourcer.
 
 
Forvaltningens vurdering
Ministeren tilkendegiver i sit svar til Klima- og Miljøudvalget, at det ikke er regeringens intention at fjerne retten og pligten for indsamling af genanvendeligt husholdningsaffald.
 
Vælges det at genoptage udbuddet af nye spande og indsamling af affaldet i disse, finder forvaltningen, på baggrund af at der må forventes en overgangsperiode på 3-5 år ved gennemførelse af regeringens forsyningsstrategi, at det er forsvarligt at gennemføre et 5-årigt udbud (med option på 2 år ekstra) i fuld skala omfattende alle kommunens husstande.
 
I tilfælde af at regeringens forsyningsstrategi gennemføres, og indsamling af ressourcer/genanvendeligt affald senere overgår til en privat indsamler, er det vurderet, at det kan stilles som et krav i forbindelse med overgangen, at den private indsamler overtager beholderne til nedskrevet indkøbspris.
 
Det er forvaltningens vurdering, at en fortsat realisering af Affaldshåndteringsplanen i årene 2017-2021 ved indførelse af en ny 2-strenget indsamling af husholdningsaffald fortsat kan imødekomme:
·         Affaldshåndteringsplanens intentioner (miljø-, service- og driftsmål)
·         En sikker drift (forsyningssikkerhed)
·         Stabilitet ift. takster (hvile-i-sig-selv-princippet)
·         Økonomiske hensyn (Viborg Kommunes økonomiske principper)
 
 
Alternativer
Det er forvaltningens vurdering, at såfremt man ønsker at afvente en endelig afklaring på forsyningsstrategiens konsekvenser for affaldsområdet før iværksættelse af en ny ordning for indsamling af husholdningsaffald, er den fortsatte implementering af Affaldshåndteringsplan 2014-19 væsentligt udfordret. Forvaltningen anbefaler i så fald, at Affaldshåndteringsplanen må revideres.
 
Kommunen står endvidere i den situation, at pr. 1. marts 2018 udløber den eksisterende kontrakt for indsamling af dagrenovation uden mulighed for forlængelse. Såfremt det ønskes at udsætte en ny ordning for indsamling af husholdningsaffald, skal en videreførelse af den eksisterende indsamlingsordning sættes i udbud primo 2017, og de medfølgende økonomiske og kontraktuelle vilkår identificeres, herunder udbudsperiode samt justering af forventninger til driftsøkonomi fremadrettet.
 
 
Tidsperspektiv
Den oplyste tidsplan for iværksættelse af ny ordning for husholdningsaffald pr. 1. marts 2018 forventes at kunne holde ved beslutning om iværksættelse primo 2017. Klima- og Miljøudvalget vil blive holdt orienteret om eventuelle afvigelser.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Klima- og Miljøudvalget vil på mødet blive forelagt en præsentation af det økonomiske scenarie, hvor der er indregnet de udgifter, der er forbundet med affaldsplanens implementering.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ny indsamlingsordning for husholdningsaffald pr 1. marts 2018 er i overensstemmelse med den gældende affaldshåndteringsplan.

Sagsid.: 17/1273
Resume
Forvaltningen har fået udarbejdet 8 korte animationsfilm vedrørende forebyggelse af rotteangreb. Formålet med filmene er at få kommunens borgere til aktivt at forebygge rotteangreb.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-01-2017
Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen har fået udarbejdet animationsfilm vedrørende forebyggelse af rotteangreb. Der er udarbejdet i alt 8 film: 1 kampagnefilm ”Fumle og de fæle rotter”, 6 tilhørende korte informationsfilm, som rådgiver om konkrete forebyggelsesindsatser på private bopæle, samt en film som er målrettet landbruget.
 
Budskabet med filmene er at få kommunens borger til aktivt at forebygge rotteangreb ved at begrænse rotternes adgang til føde og redepladser mv.
 
De udarbejdede film er ligeledes i tråd med ”Fokusområde 4” i Viborg Kommunes ”Rottehandleplan 2016-2018”. Heraf fremgår det, at der vil være fokus på at nå ud til kommunens borgere med information om, hvordan man bedst muligt sikrer sin ejendom med rotteangreb.
 
Filmene vises på kommunens hjemmeside, infotavler, biblioteker og Facebook m.v. Der udarbejdes infomateriale i form af plakater, foldere mm.
 
Animationsfilmene er udarbejdet i samarbejde med Monkey Tennis ApS, Horsens, Lemvig, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer kommuner.
 
Forvaltningen vil på mødet præsentere de 8 korte film.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Vi forventer at udbrede de 8 film primo marts 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
De øvrige kommuner har bidraget økonomisk til udarbejdelse af filmene.
 
Der er forvaltningens forventning, at der fremadrettet vil være en større bevidsthed omkring betydningen af forebyggelsen af rotteangreb, hvilket vil medfører færre anmeldelser og dermed en besparelse i forhold til vores betaling til rottebekæmpelsen.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
                       

Sagsid.: 16/69124
Resume
Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 1. december 2016 (sag nr. 16), at Udvalget ønskede en drøftelse vedr. søregulativet for Nørre- og Søndersø på et kommende møde.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget drøfter en revision af regulativet for Viborg Søerne som grundlag for det videre arbejde.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-01-2017
Klima- og Miljøudvalget drøftede revision af regulativet for Viborg Søerne.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 1. december 2016 2016 (sag nr. 16), at Udvalget ønskede en sag vedr. søregulativet for Nørre- og Søndersø på et kommende møde. Som forberedelse til sagen gennemføres en temadrøftelse.
 
 
Inddragelse og høring
Med den store fokus på Viborg Søerne er det vigtigt at sikre en bred interessentinddragelse. Her kunne Samarbejdsudvalget for Viborg Søerne inddrages, og det vil også være muligt at gennemføre en bredere offentlig inddragelse.
 
 
Beskrivelse
Viborg Søerne består af Nørresø med et areal på ca. 122 ha og Søndersø med et areal på ca. 144 ha.
 
Begge søer er rent administrativt efter vandløbslovens bestemmelser optaget som offentlige vandløb, og en række aktiviteter på og omkring søerne reguleres af et regulativ (bilag 1). Det gældende regulativ er fra 1981 og indeholder bl.a. bestemmelser om udformningen af broer, og da søerne er opstemmede, højden af søernes vandspejl (flodemål), sejlads og andre administrative forhold.
 
Regulativet har således betydning både for dem, der ejer jord ned til søen og har ønske om at udnytte muligheden for at etablere både- og badebroer eller haver, og for de mange, som benytter søerne rekreativt til for eksempel sejlads, fiskeri eller en svømmetur.
 
Da regulativet er fra 1981, har en række forhold omkring og med tilknytning til søerne ændret sig, f.eks. miljømålene. Da Byrådet desuden har mulighed for at tillade andre aktiviteter og mål for anlæg, eksempelvis badebroer, end angivet i regulativet, skal en revision opdatere regulativet i forhold til de politiske beslutninger i perioden.
 
Der vedlægges desuden Skanderborg Kommunes standard for udformning af bådebroer og lignende anlæg (se bilag 2).
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Arbejdet kan igangsættes i februar 2017. Den totale tidsramme for revisionen afhænger af:
·           Prioritering af opgaven i forhold til revision af andre regulativer
·           Hvordan processen for interessentinddragelse tilrettelægges
·           Eventuel klagesagsbehandling
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det vurderes, at revisionen kan gennemføres indenfor de i drifts- og anlægsbudgettet afsatte ressourcer til regulativudarbejdelse.
 
Afhængigt af ambitionsniveau og udformning af proces for interessentinddragelse og det deraf følgende ressourceforbrug kan tidsfristerne i den generelle revision af vandløbsregulativer i Viborg Kommune blive påvirket mere eller mindre.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Det igangværende arbejde med en udviklingsplan for Nørresø og Søndersø kan bidrage til et behov for en revision af regulativets bestemmelser.
 
En revision af regulativet for Viborg søerne indeholder en offentliggørelse af et regulativforslag i 8 ugers høring. Efter høringen offentliggøres et endeligt regulativ med 4 ugers klagefrist tilrettet eventuelle indsigelser fra høringsperioden. Selve vedtagelsesprocessen er skitseret i bilag 3.
Bilag

Sagsid.: 16/65371
Resume
Energi Viborg Vand A/S har den 5. januar 2016 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets spildevandstakster for 2017.
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen er begrænset til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen alene kan godkende eller afvise den indstillede takst. Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven.
 
Vandafledningsbidraget for 2017 vurderes at være fastsat i overensstemmelse med lovgivningen, herunder princippet om, at økonomien i spildevandsforsyningens skal hvile i sig selv samt det fastsatte prisloft.
Indstilling
Direktøren for Teknik& Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
  
1. at vandafledningstakster for 2017 godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-01-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
  
1. at vandafledningstakster for 2017 godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen.
Sagsfremstilling
Historik
Vandafledningsbidrag fastsættes i betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S en gang årligt.
 
 
Inddragelse og høring
Ikke relevant.
 
 
Beskrivelse
Forsyningssekretariatet har den 14. december 2016 sendt afgørelse om økonomisk regulering og indtægtsramme for 2017 til Energi Viborg Vand A/S (bilag 1). Af afgørelsen fremgår, at indtægtsrammen fastsættes til 187.424.674 kr. 
 
Selskabet budgetterer med en indtægt på 178.005.000 kr. inklusiv tilslutningsbidrag (bilag 2 og 3). Selskabets budgetterede indtægter er således 9.419.674 kr. lavere end indtægtsrammen.
 
Vandafledningsbidraget for 2017 vurderes at være fastsat i overensstemmelse med lovgivningen, herunder princippet om, at økonomien i spildevandsforsyningens skal hvile i sig selv samt den fastsatte indtægtsramme.
 
 
 
Alternativer
Ikke relevant.

 
Tidsperspektiv
Betalingsvedtægt og vandafledningsbidrag gælder for 2017.

 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Bestyrelsen i Energi Viborg Vand A/S har den 13. januar 2017 vedtaget (bilag 4 og 5), at taksten for vandafledningsbidraget for 2017 fastsættes til:

Takst 1: 36,84 kr. pr. m3 ekskl. moms (34,80 kr. pr. m3 i 2016)
Takst 2: 30,95 kr. pr. m3 ekskl. moms (30,62 kr. pr. m3 i 2016)
Takst 3: 19,16 kr. pr, m3 ekskl. moms (22,27 kr. pr. m3 i 2016)
 
De reducerede takster (takst 2 og takst 3) er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven samt bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget. Taksterne gælder for erhverv, der er tilmeldt ordningen. I 2017 skal takst 2 og 3 fastsættes henholdsvis 16% og 48% lavere end takst 1.  Takst 2 er aktuel ved den del af vandforbruget, der er over 500 m3, men under 20.000 m3. For den del af vandforbruget, der er over 20.000 m3, anvendes takst 3.
 
I 2016 har vandafledningstaksten været 34,80 kr. pr. m3 ekskl. moms.  
 
Set i forhold til 2016 vil takst 1 for 2017 medføre en stigning på 2,55 kr. pr. m3 inkl. moms. Det er en stigning på knap 6 %, som vil betyde en merudgift på 306 kr. inkl. moms for et parcelhus med et vandforbrug på 120 m3.
 
Stigningen skyldes primært et øget investeringsbudget, generel prisfremskrivning samt konsekvenserne af trappemodellen, som medfører reduceret vandafledningstakst for erhverv med stort vandforbrug.

Spildevandsforsyningens årsrapport for 2015 fremgår af bilag 6.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Det fremgår af bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (betalingsloven) og af betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S, at selskabet én gang årligt fastsætter kubikmetertaksten for vandafledningsbidrag for spildevand. Kubikmetertaksten skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen er begrænset til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen alene kan godkende eller afvise den indstillede takst.  Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven.
 
Konkret skal takstfastsættelsen overholde: 
·           at økonomien i spildevandsforsyningen hviler i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber,
·           at taksten ikke overskrider det statslige indtægtsramme, fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Bilag

Sagsid.: 16/14733
Resume
Forvaltningen har udarbejdet en skabelon, som kan bruges som udgangspunkt ved revision af vandløbsregulativet for offentlige vandløb. Skabelonen har været drøftet med en følgegruppe og præsenteret på et offentlig møde. Udkastet er nu klart til politisk behandling. 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget godkender skabelonen til nye vandløbsregulativer.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-01-2017
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget vedtog på sit møde den 1. oktober 2015 (sag nr. 11) en plan for revision af regulativer for vandløb. Der fremgår af denne plans overordnede tids- og handlingsplan, at udvalget skal forelægges en skabelon for nye vandløbsregulativer.
 
På mødet den 11. august 2016 (sag nr. 10) besluttede Klima- og Miljøudvalget, at udkast til skabelon for nye vandløbsregulativer forinden en beslutning i udvalget forelægges en følgegruppe for regulativrevisionen for bemærkninger.
 
 
Inddragelse og høring
På baggrund af udvalgets beslutning den 11. august 2016 har forvaltningen afholdt møder med følgegruppen for regulativrevision i oktober og november. Følgegruppen består af repræsentanter fra landbruget, sportsfiskerne og Danmarks Naturfredningsforening.
 
Over to mødegange er skabelonen blevet drøftet, og der er kommet forslag til tilføjelser, rettelser og ændringer.
 
Forvaltningen har i samarbejde med LandboForeningen Midtjylland afholdt et møde med lodsejere den 16. januar 2017, hvor udkastet til skabelonen blev præsenteret for lodsejerne. Bemærkninger fra deltagerne på mødet præsenteres på udvalgsmødet.  
 
 
Beskrivelse
Skabelonens udformning
Skabelonen skal dels udgøre et paradigme for alle regulativer, dels indeholde alle generelle regulativbestemmelser og beskrivelser. De specifikke bestemmelser knyttet til de enkelte vandløb (grødeskæring og fysiske og miljømæssige forhold) indarbejdes i de respektive regulativer.
 
Udarbejdelsen af skabelonen har haft nedenstående forudsætninger:
·        Den skal kunne fungere som en homogen skabelon for alle de fremtidige regulativer i Viborg Kommune.
·        Den skal fremstå så kort, klar og præcis som muligt, således at de resulterende regulativer fremstår som gode rets- og arbejdsdokumenter for både lodsejere, interessenter og forvaltningen.
·        Den skal kunne anvendes ved forskellige regulativtyper.
 
Skabelonen omfatter dels et paradigme for regulativerne (bilag 1), dels et paradigme for regulativernes redegørelsesafsnit (bilag 2).
 
Hovedpunkterne i følgegruppens bemærkninger var:
·           Hegning ved afgræsning: Skabelonen justeres, så der afhængigt af forholdene i det konkrete vandløb er to forskellige muligheder enten afgræsning med hegning eller afgræsning uden hegning.
·           Drænudløb: Skabelonen justeres, så der stilles krav til en bestemt højde over bunden for drænudløb
·           Brinkfødder (Den nederste del af brinken kan ”vokse ud i vandløbet”, hvis aflejringer i eksempelvis kantplanter med tiden bliver landfaste.): Skabelonen justeres, så det præciseres, hvordan kommunen forholder sig til dannelse af brinkfødder.
·           Ekstraordinær grødeskæring: Uklarhed om, hvad afsnittet dækker, har betydet, at teksten i afsnittet er præciseret.
 
I bilag 3 kan alle følgegruppens spørgsmål og forvaltningens vurdering læses. Paradigmet for regulativerne kan ses i bilag 1, og paradigmet for regulativernes redegørelsesafsnit kan ses i bilag 2. Forvaltningen har på baggrund af bemærkningerne foretaget rettelser i skabelonen. Rettelserne fremgår af teksten, lilla tekst er tilføjet, og røde markeringer er slettet.
 
Redegørelsesdel er desuden opdateret i forhold til den nu vedtagne kommuneplan 2013-2025 og vandområdeplan 2015-2021.
 
I følgegruppen blev det foreslået, at der bliver afholdt et møde med lodsejere, så de kan informeres om processen med revision af vandløbsregulativer i Viborg Kommune.
 
 
Alternativer
1.     Godkende skabelonen
2.     Godkende skabelonen med rettelser
3.     Sende skabelonen tilbage til forvaltningen til fornyet behandling
 
Tidsperspektiv
Såfremt indstillingen følges, kan skabelonen ibrugtages fra februar 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Eventuelt ibrugtagning af skabelonen afhænger af en anlægsbevilling, som behandles separat og er sat på som sag nr. 9 på dette udvalgsmøde (Klima- og Miljøudvalgets møde den 26. januar 2017).
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 15/54196
Resume
Forvaltningen søger om en anlægsbevilling til at arbejde videre med forberedelse af regulativrevision for offentlige vandløb.   
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Forberedelse af regulativrevision” på 1.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017.
 
2. at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-01-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Forberedelse af regulativrevision” på 1.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, og
 
2. at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investerings­oversigten for 2017 til projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede sag om Plan for revision af regulativer for vandløb på sit møde den 1. oktober 2015 (sag nr. 11) og besluttede, at planen skulle vedtages og igangsættes.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Kommunen er som vandløbsmyndighed forpligtiget til at revidere regulativerne for de offentlige vandløb.
 
Vandløbsregulativet udgør rets- og administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb. Regulativet skal indeholde en tydelig beskrivelse af vandløbet samt oplysning om målsætning for vandløbet og anlæg, der ligger i og ved vandløbet. Regulativet skal derudover være bilagt et kort med vandløbets beliggenhed og længdeangivelser og blandt andet indeholde bestemmelser for vandløbets vedligeholdelse.
 
Status
Der er i 2015 og 2016 gennemført opmåling af Skals Å, Vorning Å, Nørreå og en række mindre vandløb. Udkastet til en skabelonen for regulativrevision er behandlet i følgegruppen for regulativrevisionen og fremlagt ved offentligt møde med lodsejere den 16. januar 2017. Det er parat til politisk behandling og er sat på som sag nr. 8 på dette udvalgsmøde (Klima- og Miljøudvalgets møde den 26. januar 2017).
 
Der er desuden gennemført forberedelser af udkast til nye regulativer for Nørreåen og Gudenåen.
 
Opgaver i 2017 
Hovedopgaverne i 2017 indebærer bl.a. følgende administrative opgaver: 
·           Offentliggøre forslag til regulativrevisioner, inklusiv koordinering med nabokommuner samt eventuelt afholde offentlige møder.
·           Fortsætte arbejdet med at indsamling og ajourføring af datagrundlaget (bl.a. oplysninger om gennemførte regulerings- og restaureringssager og andre relevante kendelser).
·           Plan for hvilke regulativer for de mindre vandløb, der skal fortsætte som nu, og hvilke regulativer der skal slås sammen i overordnede vandløbssystemer.
·           Opstart af revisionen af regulativer i den tidligere Fjends Kommune.
·           Regulativudarbejdelse for Nørreåen. 
·           Regulativudarbejdelse for Gudenåen.
·           Fortsætte med harmonisering af vandløbsklassificering. Dette indebærer bl.a., at vandløb, der skal nedklassificeres til private vandløb, skal afleveres til lodsejerne i regulativmæssig stand. Det vil sige, at der ved opmålingen af vandløbet konstateres, om vandløbet er i overensstemmelse med regulativet, og såfremt det ikke er, skal der vedligeholdes jævnfør regulativet.
·           Interessentinddragelse.
Hertil kommer konsulentydelser, bl.a. i form af:
·           Opmålinger af vandløb og databehandling af måledata for vandløb.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Ultimo 2017
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har på anlægsbudget 2016 - 2019 reserveret 1 mill. i hvert af overslagsårene til forberedelse af regulativrevisionen for vandløb. Beløbene er afsat til at dække administrativt ressourceforbrug og konsulentudgifter til bl.a. opmåling af vandløb. Opmålingerne skal bruges som baggrund for en vurdering af behovet for ændringer af de bestående regulativer og fastlæggelse af vedligeholdelsesbestemmelserne i nye regulativer.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 16/5683
Resume
Udvalget forelægges en opdateret udgave af notatet ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen’ for perioden 2017-2020 vedhæftet en handlingsplan for natur- og parkprojekter i 2017.   
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, 
 
1. at udvalget godkender ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen’
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-01-2017
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Udvalget godkendte på sit møde den 11. april 2013 (sag nr. 1) ”Overordnet strategi for prioritering af naturindsatsen”.
 
Udvalget har den 29. januar 2015 (sag nr. 4) behandlet kriterier for anvendelse af kommunale midler til vandløbsprojekter og status for naturindsatser og handleplan for 2015.
 
Udvalget tog den 28. januar 2016 (sag nr. 10) notatet ’Strategi for naturindsatsen 2016-2019’ til efterretning.
 
 
Inddragelse og høring
Det Grønne Råd for Viborg Kommune har på sit seneste møde den 7. december 2016 behandlet et udkast til en opdateret udgave af notatet - ’Strategi for naturindsatsen 2017-2020’. Udvalget har fået tilsendt kopi af referatet.
 
 
Beskrivelse
Administrationsgrundlaget indeholder et prioriteringsgrundlag for naturindsatsen, en status over projekttyper og finansiering, samt to bilag med hhv. en opgørelse over de væsentligste gennemførte kommunale initiativer og projekter i perioden fra 2007 til 2016 og en handlingsplan for 2017.
 
På det Grønne Råds møde den 7. december 2016 var det især Danmarks Naturfredningsforenings medlem, der kom med bemærkninger til udkastet. Han udtalte, at det er et utroligt vigtigt punkt og roste arbejdet, som er en flot indsats. Dog udtalte han, at der selvfølgelig er plads til forbedringer af både finansiering og prioritering: Fx klimatilpasning og Viborg Naturpark, hvor kommunen burde omlægge driften, så natur- og friluftsarealer opprioriteres. Med hensyn til kommunale projekter opfordrede han til, at man snarest gik i gang med Viborg Søerne. Han efterlyste desuden en slags statusnotat for naturens tilstand i Viborg Kommune. Endelig efterlyste han som sidste år, at der udarbejdes en plejeplan for den fredede rønneallé ved Møldrup.
 
Forvaltningen har ikke modtaget skriftlige bemærkninger til notatet.
 
Klimatilpasningsprojekter behandles i regi af klimatilpasningsplanen. Forvaltningen har på den baggrund vurderet, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til overordnede principielle ændringer af notatet. Notatets titel er dog ændret til ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen 2017-2020’. Det opdaterede udkast er vedhæftet som bilag 1. 
 
 
Alternativer
Udvalget kan beslutte et andet administrationsgrundlag for naturindsatsen i form af et nyt eller justeret ”Overordnet prioriteringsgrundlag”.
 
 
Tidsperspektiv
Notatet sætter rammerne for forvaltningens indsatser på natur- og friluftsområdet i perioden 2017 til 2020.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet (finansieringen af projekter er beskrevet i notatet).
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet (udover sædvanlig myndighedsbehandling af natur- og friluftsprojekter).
Bilag

Sagsid.: 16/64161
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Klima- og Miljøudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 16/64151
Sagsfremstilling
 
Temadag for KMU 8. marts 2017
Jf. mødelisten er er planlagt ”Temadag for KMU” den 8. marts 2017. Temadagen kunne evt. anvendes til en rundtur i kommunen til besigtelser af bl.a. natur- og vandprojekter (vådområder etc.) samt kommende vindmølleområder. Herudover kunne temaet ”vandløbsregulativer” være aktuelt. Andre ønsker fra udvalget er velkomne.
 
På baggrund af temaerne er tidspunktet ikke hensigtsmæssigt, hvorfor følgende alternative datoer kunne være en mulighed:
·           8. – 11. maj 2017
·           18. maj 2017
·           6. juni 2017