You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 18. september 2018 kl. 12:00

Mødested 12.00: Det gamle rådhus, Stænderpladsen 2, Viborg
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/4728
Resume
Der er afsat en pulje på 3.172.000 kr. i driftsbudgettet for 2018 til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet, og de fordeles af Kultur – og Fritidsudvalget efter gældende retningslinjer for puljen.
 
De ansøgninger, der ikke kom i betragtning i første runde, samt de indkomne ansøgninger til puljen behandles i en samlet prioritering, idet der resterer i alt 937.500 kr. af den samlede pulje.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det i sagen anførte forslag til disponering af pulje til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2018 således, at der i alt disponeres 700.000 kr.,
 
2. at alle bevillinger gives under forudsætning af, at finansieringsplaner for projekterne realiseres,
 
3. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at der meddeles afslag på ansøgning fra Alhede hallerne om tilskud til indkøb af pool lift, og
 
4. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. det i sagen anførte forslag, indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen, såfremt ansøger ønsker dette.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det i sagen anførte forslag til disponering af pulje til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2018 således, at der i alt disponeres 700.000 kr.,
 
2. at udvalget herudover reserverer 500.000 kr. af puljen i 2018 og 2019 med 238.000 kr. i 2018 og 262.000 kr. i 2019 til dækning af tilskud til etablering af friluftsbad i Klejtrup, jfr. fornyet ansøgning herom (vedlagt sagen som bilag), idet sagen genoptages, når der foreligger samlet finansieret plan for projektet,
 
3. at ansøgning om driftstilskud og finansiering heraf genoptages, når der foreligger afklaring af, om projektet kan realiseres og afklaring af, om der kan skabes et driftsgrundlag for friluftsbadet i en længere årrække, idet det samtidig tilkendegives, at der maksimalt kan forventes op til 100.000 kr. i årligt driftstilskud. I forlængelse heraf beslutter udvalget,
 
4. at der igangsættes et analysearbejde, der skal afklare muligheden for at finansiere et evt. driftstilskud til drift af friluftsbad i Klejtrup indenfor det samlede område for tilskud til friluftsbade, idet tilskuddet til Vestbadet forudsættes disponeret til drift af ny svømmehal,
 
5. at alle bevillinger gives under forudsætning af, at finansieringsplaner for projekterne realiseres,
 
6. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at der meddeles afslag på ansøgning fra Alhede hallerne om tilskud til indkøb af pool lift, og
 
7. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. det i sagen anførte forslag, indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen, såfremt ansøger ønsker dette.
Sagsfremstilling
Historik
Kultur – og Fritidsudvalget behandler hvert år de indkomne ansøgninger til puljen vedrørende mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsudvalget. Der kan løbende fremsendes ansøgninger til puljen, som hidtil har været forelagt udvalget to gange årligt. I 2018 har sagen været behandlet 20. marts 2018, sag nr. 1.
 
Kultur – og Fritidsudvalget har vedtaget retningslinjer for puljens anvendelse. Vedlagt bilag nr. 1.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Sagen vedrører ansøgninger til puljen mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur – og Fritidsudvalget.
 
Byrådet har i budgettet for 2018 afsat 3.172.000 kr., hvoraf der på møde i Kultur – og Fritidsudvalget 20. marts 2018 er disponeret for i alt 2.234.500 kr.
 
Rest beløbet i puljen udgør således: 937.500 kr.
 
Aktuelt foreligger der 17 ansøgninger til puljen. Nogle af ansøgningerne har tidligere være behandlet i Kultur – og Fritidsudvalget, men kom ikke i betragtning til tilskud, fordi andre ansøgninger blev prioriteret af udvalget.
 
Der bemærkes, at der løbende kommer nye ansøgninger til denne pulje.
 
De gældende retningslinjer for puljen vedlægges som bilag 1. Oversigt over aktuelle ansøgninger til puljen vedlægges som bilag 2. Nye og reviderede ansøgninger til puljen vedlægges som bilag 3.
 
Nedenfor gennemgås ansøgninger med forslag til bevilling.
 
Forening
Projektet vedrører:
Projektsum/
Ansøgt tilskud
Forvaltningens indstilling
Idrætsforeninger
 
 
 
Midtjysk Faldskærmsklub
Omfattende ud – og ombygningsprojekt
Afventer revideret ansøgning
Afventer
Bjerringbro BMX Klub
Etablering af olympisk BMX startrampe
Nettoudgift 1.545.000/1.175.000
 
Afventer
Møldrup Motor Klub
Maskinhal
400.000/150.000
Afventer
Hersom / Bjerregrav Idrætsforening
Renovering af klubhus
Afventer revideret ansøgning efter møde med klubben 3. sept. 2019
Afventer
Hersom /Bjerregrav Idrætsforening og Bjerregrav Friskole
Etablering af lege – og multisports område
750.000/478.000
Til stillingtagen
 
 
 
I alt idrætsforeninger:
 
Selvejende Idræts – og svømmehaller (friluftsbade)
 
 
 
Stoholm Fritids – og Kulturcenter
Udskiftning af tag på hal 1
1.450.000/
1.450.000
Indgår i halanalysen
Ulbjerg Kultur – og Fritidscenter
Ombygning, herunder depotrum og spinningrum
1.100.000/500.000
Projektet udgår efter aftale med ansøger
Viborg Stadion Center
Hal 5 & 6, Akustikbeklædning, støj reduktion
570.000/470.000
Indgår I hal analyse
Skals Idrætscenter
Udskiftning af gulv i hal 1
1.090.000/500.000
Centret har ikke indsendt ansøgnin-gen til halanalysen, men opgaven må indgå i prioritering i forbindelse med halanalysen
Houlkær Hallen
Renoveringsudgifter ifm. opgradering af hallens faciliteter
Derudover til renovering af gulv mv.
570.000/285.000
Indgår delvist i hal-analyse, hvor der indstilles afslag til gulvrenovering
Alhedens Idræts og Kulturcenter
Indkøb af pool lift
77.125/ 5.000-15.000
Afslag
Vestfjends Hallen
Renovering af hal gulv
88.000/63.000
Hallen har ikke indsendt ansøgningen til halanalysen.
I analysen indstilles generelt afslag til gulvrenovering
Klejtrup Friluftsbad
Etablering af nyt friluftsbad
7.000.000/500.000
Til stillingtagen
 
I alt selvejende idræts – og svømmehaller:
 
Uniformerede korps
 
 
 
FDF 3. kreds Viborg
Etablering af udendørs aktivitetsplads
352.000/75.000
75.000 kr.
KFUM Spejderne i Bjerringbro
Ny spejderhytte
1.400.000/500.000
Afventer
I alt uniformerede korps:
75.000 kr.
Kulturområdet
 
 
 
Skolen for Kreativ Fritid
Omforandringer /
ny indretning af lokale 7 (tidligere stenhuggeri)
150.000/75.000
 
75.000 kr.
Viborg Biblioteker
Ændring af indgang til hovedbiblioteket, Vesterbrogade Viborg
1.100.000/573.150
550.000 kr.
 
I alt kultur området:
625.000 kr.
 
 
I ALT:
 
 
700.000 kr.
 
Indstilling i alt 700.000 kr.
 
Nedenfor supplerede oplysninger i forhold til ansøgninger anført ovenfor i skema.
 
Midtjysk Faldskærmsklub har tilbage i 2015 fremsendt ansøgning om tilskud til opførelse af hangar. Ansøgningen blev efterfølgende annulleret, da projektet skulle revideres ift. de økonomiske forhold. Forvaltningen har været i kontakt med klubben, og det oplyses, at projektet stadig er aktuelt, dog med et mere omfattende projekt ift. om – og udbygning af klubbens anlæg. Klubben ønsker derfor at fastholde deres henvendelse om støtte fra puljen, og vil snarest fremsende konkret projekt.
 
Bjerringbro BMX Klub søger om tilskud til etablering af olympisk BMX startrampe i Bjerringbro. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 25. februar 2016, sag nr. 2, at videresende ansøgningen til udvalgets budgetlægning for perioden 2017-2020. Projektet indgik dog ikke i det efterfølgende budget og forvaltningen har efterfølgende afholdt møder med klubben i forhold til afklaring af, om projektet kan realiseres indenfor rammer og retningslinjer for tilskud fra puljen til mindre anlægsinvesteringer. Projektet samlede anlægssum udgør 1.931.250 kr. (inkl. moms), hvoraf egenfinansiering udgør 431.250 kr. Hvis projektet udføres som kommunalt anlægsprojekt, vil det betyde en samlet netto udgift på 1.545.000 kr. Det vil samtidig betyde, at der af foreningens egenfinansiering skal afløftes fondsmoms på 17,5 % i henhold til gældende regler på området. Den samlede nettobevilling vil, hvis kommunen er bygherre, derefter kunne beregnes til ca. 1.175.000 kr.
Ansøgningen skal ses i sammenhæng med Viborg Elite og satsningsidrætten BMX, idet klubben har brug for udvikling af faciliteter med særlig fokus på en 8 meter gate, der kan sikre, at klubbens medlemmer kan træne i de fysiske rammer, som medlemmerne møder i internationale konkurrencer.
Aktuelt er status, at klubben arbejder med at tilvejebringe egenfinansiering og derfor foreslås, at endelig beslutning vedr. evt. tilskud afventer dette.
 
Hersom/Bjerregrav Idrætsforening har to ansøgninger til puljen.
Den første ansøgning vedrører renovering af klubbens klubhus i Bjerregrav. Klubhusets stueplan med omklædning, bad, toiletter og depot er meget nedslidt og der er behov for ombygning og renovering. Den 3. september 2018 mødtes repræsentanter for foreningen med repræsentanter for Viborg Idrætsråd og Viborg Kommune og det aftaltes, at det tidligere fremsendte projekt for et nyt klubhus, hvortil der ansøgtes om ca. 2 mio. kr. i anlægstilskud ændres til et renoveringsprojekt, hvor et evt. kommunalt tilskud finansieres af puljer til energiinvesteringer og til mindre anlægsinvesteringer. Det bemærkes, at udvalget tidligere har støttet et tilsvarende projekt i Ulbjerg med et samlet tilskud på 639.000 kr.
 
Den anden ansøgning vedrører etablering af et lege- og multisportsområde, beliggende mellem Idrætsanlæg og Bjerregrav Friskole. Projektet skal dels skabe sammenhæng i området mellem friskole og idrætsanlæg og samtidig løse Hersom Bjerregrav IF´s behov for etablering af to 5 mands fodboldbaner samt udskiftning af en eksisterende multisportsbane. Dette vil øge idrætsforeningens muligheder for at tilbyde fodbold til de mindste børn. Herudover indeholder projektet legeområde, som både kan bruges i skoleregi og i fritiden. Den samlede anlægsudgift er på op til 750.000 kr. excl. moms og der søges om et samlet anlægstilskud på 478.000 kr. excl. moms. Forvaltningen bemærker, at alene etableringen af 5-mands baner og multisportsbane er udvalgets ansvarsområde og dette må afspejles i evt. anlægstilskud.
 
Selvejende idrætshaller
Nogle af ansøgningerne fra de selvejende idræts – og svømmehaller er indarbejdet i hal analysen. Det drejer sig om projekterne i Stoholm Fritids – og Kulturcenter, Ulbjerg Kultur – og Fritidscenter, Viborg Stadion Center og delvis Houlkær Hallen. Det bemærkes dog, at Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter har oplyst, at ansøgningen pt. er stillet i bero, idet der henvises til den ansøgning, der indgår i halanalysen. Nogle af projekterne indgår ikke i halanalysen, idet Skals Idrætscenter og Vestfjends hallen iflg. oplysninger fra Viborg Idrætsråd ikke har indsendt data og ansøgninger til at indgå i halanalysen, da Viborg Idrætsråd indsamlede oplysninger og ansøgninger i 2017. Det kan overvejes, at lade ansøgningerne indgå i en kommende halanalyse. Det bemærkes, at Viborg Idrætsråds indstilling vedr. investeringer i forlængelse af halanalysen ventes behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, når Byrådet har godkendt budgettet for perioden 2019-2022.
Houlkær Hallen har fremsendt flere ansøgninger, der alle omhandler renoveringsopgaver i hallen. Udvalget behandlede ansøgning om tilskud til renoveringsopgaver vedr. opgradering af hallens faciliteter på mødet i marts måned, hvor ansøgningen ikke kom i betragtning til tilskud.
Siden er der fremsendt ansøgning om tilskud til renovering af hallens gulv, ny facadedørs parti og nye nødudgangsdøre. Samlede anlægsudgifter beløber sig til ca. 570.000 kr. hvortil der søges om tilskud på 50 %. Houlkær Hallen har også fremsendt ansøgning om tilskud til renovering af gulv i forbindelse med halanalysen og her indstilles afslag, idet det i halanalysen er indstillet, at det vurderes, at gulvrenovering er almindelige vedligeholdelse.
 
Alhedens Idræts og Kulturcenter søger om tilskud til indkøb af pool lift. Hallens brugere fra handicap institutioner mv. har brug for en sådan lift for at benytte varmtvandsbassin. Udgiften oplyses til 77.125 kr. inkl. moms. Der søges om tilskud på 5.000-15.000 kr.
 
Vridsted Hallen søger om tilskud til renovering af halgulv. Det oplyses, at der var tale om et akut problem og derfor valgte hallen at få renoveret gulvet i sommeren 2018. Den samlede udgift beløb sig til ca. 88.000 kr. Der søges om tilskud på 63.000 kr. Det bemærkes, at Vestfjends Hallen ikke har indsendt ansøgningen til at indgå i halanalysen. Viborg Idrætsråd indstiller i halanalysen, at renovering af halgulve betragtes som almindelig vedligeholdelse.
 
Den selvejende institution Klejtrup Friluftsbad under stiftelse har fremsendt ansøgning den 30. maj 2018. Der ansøges om anlægs – og driftstilskud til etablering af et nyt friluftsbad ved Klejtrup Hallen. Friluftsbadet ønskes etableres med bassin på 25 m * 15 m, i alt 375 m2 og med en dybde på 90-130 cm samt en børnepool. Anlægsudgiften er på 7 mio. kr. inkl. moms og efter drøftelse med ansøger ansøges om anlægstilskud på 500.000 kr. De resterende midler tilvejebringes fra indsamlede midler, fondsbidrag mv.
I ansøgningen, som vedlægges, anføres, at der skal være tale om et ”nulenergi” friluftsbad, idet opvarmning af bassinvandet skal komme fra overskudsvarme fra biogas/Klejtrup Varmeværk samt fra solceller, som opsættes på Klejtrup Hallens tag til at dække elforbrug til pumper og andre tekniske anlæg.
Driftsudgifterne til friluftsbadet er vurderet til max. 400.000 kr. og efter drøftelse med ansøger ansøges om et kommunalt driftstilskud på max. 100.000 kr. under forudsætning af, at en lokal virksomhed bidrager tilsvarende. Det bemærkes, at der ikke pt. Er afsat midler til driftstilskud til friluftsbadet, idet de afsatte midler til drift af friluftsbade er bundet i tilskud og nettodriftsudgifter i friluftsbade i Kølvrå, Hammershøj og i Vestbadet i Viborg. Det er pt. Uafklaret, hvornår badet kan være etableret og dermed også uafklaret, hvornår evt. driftstilskud skal være finansieret.
Det bemærkes, at ansøgningen også indgik i forbindelse med udvalgets behandling af forslag til anlægsbudget på mødet 19. juni 2018, idet der på daværende tidspunkt blev ansøgt om anlægstilskud på 1 mio. kr. til projektet.
Endelig bemærkes, at Kultur – og Fritidsudvalget på sit møde 19. juni 2018 besluttede, at forslag til etablering af friluftsbad i Klejtrup ikke prioriteres. Projektet overgår til evt. vurdering i de enkelte partigrupper.
 
FDF 3. kreds Viborg søger om tilskud til etablering af udendørs aktivitetsplads, beliggende i sydbyen, Viborg, i forlængelse af Søndre Skoles sportsplads. Skolen stiller grunden vederlagsfrit til rådighed med adgang til vand – og toiletfaciliteter. Aktivitetspladsen skal indeholde bålhytte / shelters, bålsted, raftetårn, tarzanbane mv. og har en samlet anlægssum på 352.000 kr. Der søges om kommunalt tilskud på 75.000 kr.
 
KFUM Spejderne i Bjerringbro søger om tilskud til at bygge egen hytte. Foreningen lejer pt. lokaler på Gudenåvej 22a, men pga. medlemsfremgang og flere brugere af huset, er faciliteterne ved at være for trange. Foreningen oplyser, at de har behov for et fast tilholdssted, og ønsker at bygge ved siden af den nuværende plads. Foreningen har lejet jord af Vandværket og er i gang med at søge byggetilladelse. Det er tidligere undersøgt om, der må etableres hytte på det pågældende sted, hvilket man på det tidspunkt fik tilladelse til. Der ansøges på ny, og det er naturligvis en forudsætning at foreningen har fået de nødvendige tilladelser. Anlægssum oplyses til 1.392.625 kr., ekskl. moms. Der søges om et anlægstilskud på 500.000 kr. Det foreslås, at projektet indgår i prioriteringen af tilskud i 2019.
 
Skolen for Kreativ Fritid søger om tilskud til ny indretning af lokale 7. Lokalet har tidligere være brugt til stenhuggeri, men skolen har ud fra en samlet vurdering af de miljømæssige udfordringer og dermed forbundne investeringer ved fortsat at anvende lokalet til stenhugning besluttet, at lokalet nyindrettes til anden aktivitet. Dette indebærer behov for renovering og nyindretning af lokalet. Den samlede anlægsudgift er på 150.000 kr. og der søges om et tilskud på halvdelen af udgiften, svarende til 75.000 kr.
Det bemærkes, at skolen tidligere har ansøgt om anlægstilskud til lokaleændringer, som skulle muliggøre, at stenhugning fortsat kunne afvikles i lokalet. Anlægsudgiften hertil var ca. 500.000 kr. og udvalget besluttede på mødet 20. marts 2018, sag nr. 1, at meddele skolen, at såfremt projektet skulle realiseres måtte skolen selv indgå med en væsentlig egenfinansiering på ca. halvdelen af anlægsudgiften og den nye ansøgning skal ses i sammenhæng hermed. 
 
Viborg Biblioteket
I løbet af 2018 etableres Hærvejsbroen i Banebyen. Broen strækker sig fra Hovedbiblioteket i nord til Middagshøjvej i syd, og den bygges sammen med Midtbyens Gymnasium, som ligger umiddelbart syd for Hovedbiblioteket på Vesterbrogade. Hovedbibliotekets indgang mod syd er tegnet som en bagindgang til biblioteket. Indgangen er relativt anonym – og reelt usynlig set fra parkeringspladsen og broen. Med etableringen af Midtbyens Gymnasium vil et stort antal gymnasieelever passere over broen mod hhv. midtby, campusområde og bibliotek.
Den sydlige indgang er eneste indgang til Hovedbiblioteket i den selvbetjente åbningstid, og er således bibliotekets hovedindgang i store dele af døgnet. Viborg Bibliotekernes besøgsstatistik viser, at 65 % bruger syd-indgangen allerede nu, og dette tal forventes øget kraftigt med åbningen af Midtbyens Gymnasium. Viborg Bibliotekerne ønsker derfor at forny den sydlige indgang til biblioteket, så den bliver synlig og attraktiv for det store antal potentielle biblioteksbrugere, der vil passere over broen og der er udarbejdet skitseforslag, som skal sikre synlighed, sammenhæng og flow.
Notat, som beskriver projektet nærmere vedlægges.
 
Ejendomme og Energi har udarbejdet overslag over forventede anlægsomkostninger til det samlede projekt (portal og trappe) vedrørende ovennævnte projekt. Anlægsudgifter i alt: 1.073.150 kr.
Viborg Bibliotekerne har afsat 500.000 til formålet i 2018 og puljen til mindre anlægsinvesteringer søges om den resterende af anlægssummen, dvs. 573.150 kr.
 
 
Afslag
Idet der henvises til ”Retningslinjer for puljen”, er det forvaltningens vurdering, at ansøgning fra Alhedens Idræts og Kulturcenter om tilskud til indkøb af pool lift ikke kan komme i betragtning til tilskud, da udgiften hører under almindelige forekomne, driftsmæssige vedligeholdelsesudgifter, og der meddeles afslag til Alhederne hallerne med denne begrundelse. Endvidere ligger tilskudsbeløbet under min. grænsen jf. retningslinjerne.
 
Særlig problemstilling:
Ansøgningerne fra de selvejende idrætshaller er en særlig problemstilling dels fordi nogle ansøgninger ikke er indsendt til at indgå i halanalysen, da eksempelvis Skals Idrætscenter ikke har bidraget med data og ansøgninger til analysen og dels fordi nogle ansøgninger allerede indgår i halanalysen.
Det ventes, at Viborg Idrætsråds indstilling til investeringer i selvejende idrætshaller behandles i Kultur- og Fritidsudvalget, når budgettet for 2019-2022 er godkendt i Byrådet. Forvaltningen vil inden sagens behandling drøfte problemstillingen med Viborg Idrætsråd.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Projekterne realiseres om muligt i 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har i budgettet for 2018 afsat 3.172.000 kr. på driftsbudgettet til puljen for mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet. Budgettet er ligeligt fordelt mellem politik område kultur – og folkeoplysning / idræt.
 
Der er i budgetforslag 2019-2022 afsat tilsvarende bevilling i 2019.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/44002
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen og tager stilling til evt. tilskud og finansiering heraf.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at der meddeles afslag på ansøgningen, idet udvalget ikke finder mulighed for at fremskaffe den ansøgte finansiering.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Billboard Painting Festival er gennemført hvert år i årene 2012 til 2017, hvor udvalgte kunstnere kommer til Viborg og her skaber en række nye billboard paintings, som kan opstilles i det åbne rum. Disse nye billboards supplerer den samling af billboards, der er produceret tidligere år.
 
Viborg Kommune har i årene 2012 til 2016 støtte eventen med ca. 300.000 kr. årligt, via bevilling, som var afsat i kommunens budget. I 2017 blev eventen støttet af midler fra Århus 2017-kulturbymidlerne. I 2018 er der ikke afholdt festival. Arrangørerne begrunder dette med, at der ikke er ydet tilskud fra Viborg Kommune i 2018.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Fonden Viborg International Billboard Painting Festival søger om 400.000 kr. årligt i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 til gennemførelse af årligt tilbagevendende Billboard Painting Festival.
 
I ansøgningen, dateret 24. juli 2018, anføres, at det forventes, at 50.000 – 80.000 mennesker vil opleve 2019-festivalen. Festivalen vil have et budget på 1.000.000 kr. og der søges om tilskud fra Viborg Kommune på 400.000 kr.
 
Det noteres, at festivalen drives af en fond, som har til formål at etablere og drive en årlig Billboard Painting Festival, hvor kunstværker skabes udendørs og udstilles i Viborg. Det er intentionen, at festivalen skal medvirke til at promovere og markedsføre Viborg Kommune som et kulturcenter, og medvirke til at skabe netværk og forståelse mellem kunstnere, publikum, virksomheder og indbyggere.
 
Af budgettet for festivalen fremgår, at det samlede budget finansieres via samarbejdsaftaler med 600.000 kr. og via kommunalt tilskud på 400.000 kr.
Budgetrammen anvendes primært til materialer, workshop og op- og nedtagning af værkerne, samlet 670.000 kr. incl. 280.000 kr. til køb af værk, 200.000 kr. til markedsføring og 130.000 kr. til projektledelse, administration, revision m.v.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Der søges om tilskud for perioden 2019 – 2021.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Finansiering af evt. tilskud skal afklares.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/41581
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget stiller en underskudsgaranti på op til 25.000 kr. for de 3 planlagte koncerter i efteråret 2018,
 
2. at underskudsgarantien alene dækker udgifter forbundet med afvikling og markedsføring af koncerterne i Viborg,
 
3. at udgifter forbundet med underskudsgarantien finansieres af udvalgets dispositionssum 2018.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget stiller en underskudsgaranti på op til 25.000 kr. for de 3 planlagte koncerter i efteråret 2018,
 
2. at underskudsgarantien alene dækker udgifter forbundet med afvikling og markedsføring af koncerterne i Viborg,
 
3. at udgifter forbundet med underskudsgarantien finansieres af udvalgets dispositionssum 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Prinsens Musikkorps er et af hærens 3 fultidsprofessionelle musikkorps. Prinsens Musikkorps er hjemmehørende i Skive. Musikkorpset stiller sig ofte omkostningsneutralt til rådighed i forbindelse med aktiviteter som Hærvejsmarchen, Skt. Hans aften på Borgvold og lignende offentlige begivenheder. Musikkorpset spiller et populært repertoire fordelt på mange forskellige genrer, - fra klassisk musik over musicals, swing, evergreens og pop.
 
Prinsens Musikkorps ansøger om underskudsgaranti på 25.000 kr. i forbindelse med afvikling af 3 koncerter i Viborg Musiksal i løbet af efteråret 2018. Ved alle 3 koncerter har musikkorpset udgifter til honorarer til de eksterne solister, udgifter i forbindelse med leje af Viborg Musiksal, markedsføring m.v.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Koncerterne afvikles i Viborg Musiksal 20. september, 27. oktober og 24. november 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Prinsens Musikkorps har indgået en samarbejdsaftale med Salling Bank, som i perioden 2017-2020 understøtter musikkorpsets koncertrækker med eksterne solister. Salling Bank har stillet en samlet underskudgaranti på 100.000 kr. i aftale perioden. Herudover dækkes udgifterne til koncerterne af midler indsamlet af Prinsens Musikkorps Koncertfond. Viborg Kommune har ikke udgifter forbundet med koncertrækken, idet Musikkorpset betaler leje for benyttelse af musiksalen m.v.
Viborg Kommune yder ikke fast tilskud til musikkorpset.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/25309
Resume
Viborgs Tværpolitiske Ungdomshus (VTU) er en ny sammenslutning af otte politiske organisationer. Man vil sammen drive et nyt, fælles ungdomspolitisk hus.
Der søges om godkendelse af organiseringen og om lokaletilskud til driften af huset.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at VTU godkendes,
 
2. at der vil kunne ydes lokaletilskud til VTU, så længe VTU driver huset som fælles klubfaciliteter for politiske ungdomsorganisationer i Viborg Kommune,
 
3. at der ydes lokaletilskud således:
Lejen udgør 138.000 kr. inkl. aconto varme, vand og el. Der bevilges lokaletilskud hertil efter enhver tid gældende regler pt. 73% lokaletilskud: 100.740 kr.
VTU"s egenbetaling udgør således 37.260 kr. Dertil kommer ikke tilskudsberettigede udgifter.
 
4. at lokaletilskud finansieres indenfor budgetrammen for lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, idet allerede bevilgede lokaletilskud til DSU og VU, i alt 78.500 kr. indgår i finansieringen af lokaletilskud til VTU.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at VTU godkendes,
 
2. at der vil kunne ydes lokaletilskud til VTU, så længe VTU driver huset som fælles klubfaciliteter for politiske ungdomsorganisationer i Viborg Kommune,
 
3. at der ydes lokaletilskud således:
Lejen udgør 138.000 kr. inkl. aconto varme, vand og el. Der bevilges lokaletilskud hertil efter enhver tid gældende regler pt. 73% lokaletilskud: 100.740 kr.
VTU"s egenbetaling udgør således 37.260 kr. Dertil kommer ikke tilskudsberettigede udgifter.
 
4. at lokaletilskud finansieres indenfor budgetrammen for lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, idet allerede bevilgede lokaletilskud til DSU og VU, i alt 78.500 kr. indgår i finansieringen af lokaletilskud til VTU,
 
5. at det forudsættes, at forvaltningen får tilbud om, at kunne deltage med en repræsentant i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, når det vurderes, at der er behov herfor.
Sagsfremstilling
Historik
Venstres Ungdom og DSU har tidligere haft lokaler, hvortil der er ydet lokaletilskud, mens en række andre ungdomspolitiske foreninger har været aktive, men ikke har haft lokaler, hvortil der ydes lokaletilskud.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Otte ungdomspolitiske organisationer har fundet sammen om den nye sammenslutning Viborg Tværpolitiske Ungdomshus, der har til formål at drive et politisk ungdomshus som hjemsted for politisk og kreativ udfoldelse.
 
Det drejer sig om:
ÅU - Alternativets Unge
DSU - Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
DFU - Dansk Folkepartis Ungdom
KU - Konservativ Ungdom
RU - Radikal Ungdom
SFU - Socialistisk Folkepartis Ungdom
SUF - Socialistisk UngdomsFront
VU – Venstres Ungdom
 
Organisationerne har fundet sammen i et hidtil uset samarbejde om at skabe et samlings- og værested, hvor holdninger og synspunkter kan afprøves og meninger brydes.
Stedet udgør samtidig de deltagende foreningers klublokaler.
 
Godkendte vedtægter for ungdomspolitiske foreninger:
Venstres Ungdom - VU
Socialistisk Folkepartis Ungdom - SFU
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom - DSU
Konservativ Ungdom - KU
 
Følgende foreninger er ikke godkendt som folkeoplysende foreninger, men det antages ikke, at der skulle være noget til hinder for det:
ÅU – Alternativets Ungdom
DFU – Dansk Folkepartis Ungdom
RU – Radikal Ungdom
SUF – Socialistisk UngdomsFront
 
 
Der søges om godkendelse af VTU samt om godkendelse af, at der ydes lokaletilskud til VTU i stedet for til de enkelte foreninger.
 
Lejemålet indgås mellem udlejer og VTU. VTU får lokaletilskud fra Viborg Kommune. Samtidig frasiger de deltagende foreninger sig at kunne få lokaletilskud. Som en praktisk løsning gives lokaletilskuddet til stedet og ikke til foreningerne. (Lignende ordning er set for f.eks. Bowlinghallen i Tinghallen).
 
Forvaltningen gennemgår de deltagende foreningers vedtægter.
 
Lejeaftalen
Forvaltningen har gennemgået lejekontrakten (et udkast, afventer endelig lejekontrakt).
 
Forvaltningen har ingen bemærkninger til kontrakten.
VTU lejer lokaler i en ejendom i St. Sct. Hansgade 8, 8800 Viborg: Et tidligere butikslokale med tilhørende baglokaler, i alt 250 kvm + kælder.
Lokalerne giver mulighed for både egne og fælles foreningsaktiviteter, foredrag og arrangementer.
 
Den årlige leje udgør 96.000 kr. + anslået forbrug 42.000 kr. I alt 138.000 kr.
 
Der skal betales et depositum på 24.000 kr., som ikke er lokaletilskudsberettiget. Ungdomsrådet har bevilget dette beløb til VTU til indskuddet.
 
Lokaletilskud udgør efter Viborg Kommunes regler 73% af tilskudsberettigede udgifter. Se mere i afsnittet ’Økonomiske forhold og konsekvenser’.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Lejemålet indgås fra 1. oktober 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Årlig leje: 96.000 kr. 138.000 kr. inkl. aconto varme, vand og el.
73% lokaletilskud: 100.740 kr.
VTU"s egenbetaling: 37.260 kr. Dertil kommer ikke tilskudsberettigede udgifter.
 
I forvejen har Venstres Ungdom egne klublokaler. VU får 56.600 kr. i tilskud.
 
Desuden ligger der fra et tidligere lejemål tilskudskroner til DSU på 21.900 kr.
 
Det samlede beløb til lokaletilskud har således udgjort 78.500 kr.
 
Aktivitetstilskud:
VU 4.300 kr. i 2018
DSU 4.670 kr. i 2017
Der er ikke ydes aktivitetstilskud til Radikal Ungdom, Konservativ Ungdom i Bjb og Vg, Lib. All. Ungd., Dansk Folkepartis Ungdom (ikke godkendt) og Alternativets Unge
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Folkeoplysningsloven, § 33, stk. 3, fastslår, at aktiviteter for børn og unge af idébestemt, politisk og religiøs art skal sidestilles med anden folkeoplysende aktivitet for børn og unge.

Sagsid.: 18/44692
Resume
Sagen vedrører harmonisering af tilskuddene til de lokalhistoriske arkiver i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget på baggrund af sagens drøftelse tager stilling til fremtidig fordelingsmodel,
 
2. at udvalget tager stilling til eventuel høring blandt de lokalhistoriske arkiver,
 
3. at udvalget i forbindelse med beslutning om fremtidig fordelingsmodel pålægger Viborg Museum, at lade udarbejde administrativ instruks for de lokalhistoriske arkiver.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget godkender model 1 som fremtidig fordelingsmodel for Viborg Kommunes tilskud til lokalhistoriske arkiver med virkning fra 1. januar 2019, idet tilskud pristalsreguleres med godkendt prisregulering en gang årligt og i forhold til antal indbyggere i sognet hvert fjerde år, første gang i 2022,
 
2. at udvalget i forbindelse med beslutning om fremtidig fordelingsmodel pålægger Viborg Museum, at lade udarbejde administrativ instruks for de lokalhistoriske arkiver.
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med etableringen af den nye Viborg Kommune i 2007 undlod man at harmonisere tilskudsniveauerne, og de generelle driftsbetingelser for de lokalhistoriske arkiver i sammenlægningskommunerne Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele, Viborg, samt Hvam skoledistrikt (tidligere Aalestrup Kommune).
 
Med vedtagelsen af Kulturpolitisk Strategi 2017-2021 blev en harmonisering af tilskuddene til de lokalhistoriske arkiver udpeget som et kulturpolitisk indsatsområde.
 
 
Inddragelse og høring
Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at lade et beslutningsforslag sende i høring blandt de lokalhistoriske arkiver.
 
 
Beskrivelse
De lokalhistoriske arkiver i Viborg Kommune har siden kommunesammenlægningen i 2007 haft forskellige økonomiske rammebetingelser for deres virke. I forbindelse med etableringen af et nyt lokalhistorisk arkiv i Løgstrup i 2016, (Link til sag) blev problemstillingen med den manglende harmonisering aktualiseret.
 
De lokalhistoriske arkiver har forskellige geografiske dækningsområder som fordeler sig på sogne. Det lokalhistoriske arkiv under Viborg Museum har det største dækningsområde med 45.776 borgere. Det lokalhistoriske arkiv i Viborg finansieres under driftstilskuddet til Viborg Museum og udfører i praksis tilsyn og rådgivning i forhold til kommunens øvrige lokalhistoriske arkiver.  De resterende 9 lokalhistoriske arkiver dækker områder spændende fra Bjerringbro som det største (13.743 indbyggere), til Ulbjerg som det mindste (977 indbyggere).
 
Forvaltningen har udarbejdet 2 forslag til fremtidige fordelingsmodeller for de lokalhistoriske arkiver. Begge modeller baserer sig på princippet om en tildeling baseret på antallet af indbyggere i de sogne, som de respektive arkiver har ansvaret for, samt en fordeling af de udviklingsmidler, som de lokalhistoriske arkiver har kunnet ansøge (pulje på 100.000 kr. som har været administreret af Viborg Museum).
I begge tildelingsmodeller foreslås, at halvdelen af udviklingspuljen tilføres Lokalhistorisk arkiv Viborg til dækning af en række tværgående og centrale udgifter, herunder driftsudgifter forbundet med arkivsystemet Arkibas, som samtlige lokalhistoriske arkiver er forpligtet til at journalisere i.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
En ny fordelingsmodel bør implementeres med virkning fra et nyt budgetår.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
En ændret fordelingsmodel er udgiftsneutral for Viborg Kommune.
Forvaltningen har udarbejdet to forslag til fremtidige fordelingsmodeller.
Model 1 tager sigte mod, at de mindste lokalhistoriske arkiver fortsat vil kunne opretholde et tilskud på minimum det eksisterende.
Model 2 tager sigte mod en lige fordeling af tilskuddene til arkiverne på baggrund af indbyggere i lokalarkivets dækningsområde.
De konkrete fordelingsmodeller og den gældende tilskudsfordeling fremgår af bilag til sagen.
 
Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med en evt. beslutning om ny fordelingsmodel udarbejdes en administrativ instruks til de lokalhistoriske arkiver med henblik på, at klarlægge den administrative arbejdsfordeling imellem det enkelte arkiv og Viborg Museum.
 
Arbejdet i de lokalhistoriske arkiver baserer sig først og fremmest på frivilligt arbejde udført af medlemmer i kommunens forskellige lokalhistoriske foreninger. I enkelte tilfælde er der, -eller har der været, praksis for at den lokale arkivleder modtager en løn for arbejdet. Arkivlederen ved lokalhistorisk arkiv i Karup har opsagt sin stilling med henblik på fratrædelse i indeværende år.
 
Det er forvaltningens vurdering, at implementering af en ændret fordelingsmodel vil kunne gennemføres med virkning fra 1. januar 2019 uden væsentlige personalemæssige konsekvenser.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
De lokalhistoriske arkiver er forpligtet til at løse deres opgaver under hensyn til bestemmelserne i arkivloven.

Bilag

Sagsid.: 18/45622
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget bemyndiger forvaltningen til at indgå brugsaftale med VIA og Foreningen Lydfabrikken om øvelokalefaciliteter i Students House,
 
2. at udvalget bemyndiger forvaltningen til, at understøtte foreningen Lydfabrikken i forbindelse med en projektansættelse med henblik på, at udvikle det rytmiske vækstlag i Viborg Kommune,
 
3. at finansieringen af indsatsen i 2019 og 2020 afholdes indenfor den afsatte budgetramme på 2 x 200.000 kr., samt eventuelle statslige og kulturregionale midler, og
 
4. at eventuelle nødvendige opstartsudgifter op til 100.000 kr. i 2018 dækkes af uforbrugte midler indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget bemyndiger forvaltningen til at indgå brugsaftale med VIA og Foreningen Lydfabrikken om øvelokalefaciliteter i Students House,
 
2. at udvalget bemyndiger forvaltningen til, at understøtte foreningen Lydfabrikken i forbindelse med en projektansættelse med henblik på, at udvikle det rytmiske vækstlag i Viborg Kommune,
 
3. at finansieringen af indsatsen i 2019 og 2020 afholdes indenfor den afsatte budgetramme på 2 x 200.000 kr., samt eventuelle statslige og kulturregionale midler, og
 
4. at eventuelle nødvendige opstartsudgifter op til 100.000 kr. i 2018 dækkes af uforbrugte midler indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme.
Sagsfremstilling
Historik
Den rytmiske musiks vækstlag i Viborg Kommune er i forbindelse med Kulturstrategi 2017-2020 udpeget som indsatsområde.
 
På baggrund af dialogmøde med det rytmiske musikmiljø i Viborg Kommune er der medio 2018 blevet etableret en rytmisk øvelokaleforening i Viborg. Foreningen har til formål at sikre interesserede musikudøveres adgang til, -og brug af, øvelokalerne beliggende i Students House i Viborg. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forbindelse med behandling af budget 2019-2022 på sit møde 29. maj 2018, sag nr. 1, at afsætte en budgetramme på 200.000 kr. i 2019 og 2020 til understøttelse af det rytmiske vækstlag.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Viborg øvelokaleforening ”Lydfabrikken” er blevet etableret med henblik på at skabe bedre faciliteter for det rytmiske vækstlag i Viborg Kommune, - specifikt med henblik på at forankre et miljø omkring den rytmiske musik i øvelokalerne i Students House. Students House ejes i dag af VIA. Forvaltningen har været i en indledende dialog med VIA som udtrykker en stor interesse i, - og vilje til, at der skabes et vitalt og dynamisk musikmiljø i et samarbejde mellem VIA, Viborg Kommune, brugere / øvelokaleforening og ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune.
Øvelokaleforeningen ”Lydfabrikken” er blevet etableret med 15 medlemmer. Foreningen har en målsætning om at nå 75 medlemmer i 2020 og 100 medlemmer i 2021.
”Lydfabrikken” anmoder Kultur- og Fritidsudvalget om:
 
  • At der indgås en brugsaftale vedr. øvelokaler i Students House
  • At der disponeres økonomi til projektansættelse af udviklingsmedarbejder
  • At der afsættes midler til en gennemgang og ajourføring af grej
 
Forvaltningen anbefaler, at der i samarbejde med ”Lydfabrikken” ansættes en rytmisk udviklingsmedarbejder, som vil skulle have til opgave, at udvikle kulturen omkring den rytmiske musik, sikre musikmiljøets synlighed i kommunens kulturelle landskab, rekruttering af medlemmer, forbindelse til ungdomsuddannelserne, daglig drift m.v.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Indsatsen vedr. ”Rytmisk Vækstlag i Viborg Kommune” evalueres med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen i 2020.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er disponeret en budgetramme på 200.000 kr. indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2019 og 2020 til indsatsen. Evt. nødvendige opstartsudgifter i 2018 (op til 150.000 kr.) vil kunne finansieres af uforbrugte midler. Den disponerede økonomi vil kunne suppleres med statslige og/eller kulturregionale midler.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/16963
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget tager stilling til et supplerende tilskud på 25.000 kr. udover det tilskud på 25.000 kr., som er disponeret fra indsatsområdet til ”Kultur i hele kommunen”,
 
2. at et evt. supplerende tilskud finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget bevilger et supplerende tilskud på 25.000 kr. udover det tilskud på 25.000 kr., som er disponeret fra indsatsområdet til ”Kultur i hele kommunen”,
 
2. at supplerende tilskud finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.
Sagsfremstilling
Historik
Forvaltningen har primo 2018 været i dialog med ansøger om realisering af forestillingen ”Marie Grubbe”. Forvaltningen har på baggrund af denne dialog meddelt ansøger administrativt tilsagn om tilskud på 25.000 kr. fra indsatsområdet ”Kultur i hele kommunen”. Tilsagnet blev givet på grundlag af forvaltningens vurdering af projektet som værende af en høj kunstnerisk kvalitet og med en tydelig og stærk lokal forankring.
Ansøger har på baggrund af tilsagn om Viborg Kommunes involvering i forestillingens realisering modtaget betydelig støtte fra to fonde.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Den Viborg-baserede dramatiker Amalie Olesen har i samarbejde med instruktøren Anna Schulin-Zeuthen skrevet og iscenesat en forestilling med udgangspunkt i Marie Grubbes liv og tanker. Forestillingen, en monolog med musikalsk ledsagelse, vil blive opført 6-8 gange i december måned på Tjele Gods. Tjele Gods er Marie Grubbes barndomshjem. Rollen som Marie Grubbe spilles af skuespillerinden Camilla Bendix.  
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Forestillingerne opføres over to weekender i december 2018. Der arbejdes på at forestillingen skal turnere i 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forestillingen har et produktionsbudget på 230.000 kr.
Viborg Kommune har bevilliget 25.000 kr. til forestillingen. Der ansøges om supplerende 25.000 til markedsføring og promovering af forestillingen.
A.P. Møller fonden og Knud Højgaards fond støtter forestillingen med 2 x 75.000 kr. Der budgetteres med entréindtægter for 30.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/45436
Resume
Sagen vedrører en ét-årig forlængelse af den regionale kulturaftale ”Østjysk Vækstbånd” gældende for 2019.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder Tillægsaftale til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd gældende for 2019.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at tiltræde Tillægsaftale til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd gældende for 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune deltager sammen med Randers, Horsens og Silkeborg kommuner som aftalepart i det kulturregionale samarbejde med Staten: ”Østjysk Vækstbånd”.
Kulturministeren har ønsket at forlænge den eksisterende tillægsaftale med Østjysk Vækstbånd med yderligere ét år. Ifølge den oprindelige plan skulle der være indgået en ny kulturaftale for perioden 2018-2021, men planen er, som følge af kulturministerens overvejelser omkring at gentænke den eksisterende kulturaftalemodel, blevet udsat i sammenlagt to år. Dette vil sige, at den tidligere kulturaftale for 2016-2017 først er blevet forlænget med et år i 2018, og derefter igen frem til udgangen af 2019.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Tillægsaftalen for Østjysk Vækstbånd 2019 viderefører ligesom i 2018 den foregående kulturaftale for 2016-2017. Rammer og vilkår videreføres uændret.
 
Kulturaftalen understøtter en kulturpolitisk vision i det kulturregionale samarbejde om at skabe levende kulturbyer gennem udvikling af to indsatsområder: ”Den kulturelle byudvikling” og ”Ungekultur”. I tillægsaftalen for 2019 opprioriteres ungekulturindsatsen for at imødekomme en øget politisk interesse for at styrke de unges talentmiljøer i kulturregionen.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Tillægsaftalen er gældende fra 1. januar til 31. december 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den samlede økonomi i 2019 udgør 3.800.000 kr., hvor Staten bevilliger 1.900.000 kr. fra Puljen til kultur i hele landet. De fire kommuners egenfinansiering udgør de resterende 1.900.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 17/62487
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. mødelisten 09/2018 godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 17/62543
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formanden
 
2.
Meddelelser og gensidig orientering

3.
Dialogmøde ”Bring kunsten tæt på borgerne” 12. oktober 2018
Præinvitation vedlagt som bilag 1
 
4.
Vedr. Borgvold, skøjtebanen. Status for færdiggørelse af projektet.
 
5.
Politisk mødeplan 2019 – endelig udgave.
Bilag 2 vedlagt
 
6.
 
Kapacitetsanalyse – Borgerhuset Stationen og De Frivilliges Hus (DFH)
 
 
Bilag