You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 26. januar 2021 kl. 12:00

Mødested M2.1/rådhuset / TEAMS møde
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Michael Nøhr
Bemærkninger Mødet afholdes på TEAMS

Sagsid.: 19/2126

Resume

Den selvejende institution Viborg Syd Idrætscenter, der driver Liseborg Centret, anmoder om frigivelse af 2,5 mio. kr. af anlægsbevilling til om- og udbygning af centret. Bevillingen er frigivet af Byrådet som del af samlet anlægsbevilling til investeringer i idrætshaller.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at det godkendes, at der kan udbetales aconto anlægstilskud på op til 2,5 mio. kr. til projektering og igangsætning af byggefase med forberedende jordarbejder på projekt vedr. om- og udbygning af idrætscentret på Liseborg,
 
2. at bevillingen finansieres af den allerede frigivne anlægsudgiftsbevilling til formålet, og
 
3. at der gives samtykke til, at forberedende jordarbejder påbegyndes, idet det forudsættes, at den selvejende institution selv har ansvar for evt. myndighedsgodkendelser hertil.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at det godkendes, at der kan udbetales aconto anlægstilskud på op til 2,5 mio. kr. til projektering og igangsætning af byggefase med forberedende jordarbejder på projekt vedr. om- og udbygning af idrætscentret på Liseborg,
 
2. at bevillingen finansieres af den allerede frigivne anlægsudgiftsbevilling til formålet, og
 
3. at der gives samtykke til, at forberedende jordarbejder påbegyndes, idet det forudsættes, at den selvejende institution selv har ansvar for evt. myndighedsgodkendelser hertil.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede sagen på møde i juni 2019 (link til sag nr. 10 i Byrådet den 26. juni 2019), hvor Byrådet besluttede at overdrage ejendomsretten til en række bygninger på Liseborgvej 37 -39 (Liseborg Centret) til den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter.” Bygningerne skulle overdrages som bygninger på lejet grund.
 
Det blev på samme møde besluttet at anmode institutionen om at arbejde videre med et projekt for ud- og ombygning af idrætscentret med nye faciliteter, idet Byråd har afsat i alt 10,4 mio. kr. til kommunal medfinansiering af projektet.
 
Byrådet godkendte på møde i maj 2020 (link til sag nr. 7 i Byrådet 12. maj 2020), at der frigives i alt 21,9 mio. kr. til investeringer i idrætshaller i perioden 2020-2022.
Heri indgår 6,25 mio. kr. til projektet vedr. om- og udbygning af idrætscentret på Liseborg.
 
Kultur – og Fritidsudvalget godkendte administrative retningslinjer på møde i juni 2020 (link til sag nr. 4 i Kultur- og Fritidsudvalget 2. juni 2020), herunder at projekter med en samlet anlægsudgift på mere end 1 mio. kr. skal godkendes af udvalget.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Bestyrelsen for den selvejende institution Viborg Syd Idrætscenter har 16. januar 2021 sendt anmodning om frigivelse af del af anlægsbevilling til på 2,5 mio. kr. til første fase af om- og udbygningen af idrætscentret på Liseborg.
 
Første fase vedrører færdiggørelse af myndighedsprojekt og indhentning af byggetilladelse til projektet. Denne del af projektet beløber sig til max. 1,5 mio. kr.
 
Hertil kommer, at man ønsker at igangsætte forberedende jordarbejder, som kan gennemføres inden byggetilladelse udstedes. Udgiften hertil udgør max. 1,0 mio. kr.
 
Samlet anmodes således om, at der frigives anlægstilskud på op til 2,5 mio. kr. til projektet.
 
Bevillingen finansieres af det rådighedsbeløb på 6,25 mio. kr., der er frigivet til projektet.
 
I ansøgningen oplyses, at der er indgået aftale med ekstern entreprenør om byggeriet, som indeholder ny idrætshal, ny tennishal samt til- og ombygning i fællesfaciliteter. Entreprisesummen er på 20,51 mio. kr.
 
Finansieringsplanen indebærer, at Viborg Kommune yder tilskud på 50 % af anlægssummen, dog max. 10,4 mio. kr. Den øvrige del af projektet finansieres via kreditforeningslån og egne midler.
 
Viborg Kommunes bevilling tilvejebringes via de 6,25 mio. kr., der allerede er frigivet, samt ca. 4 mio. kr. som er afsat til formålet i anlægsbudgettet.
 
Forvaltningen kan anbefale, at de ansøgte beløb på 2,5 mio. kr. kan udbetales som aconto tilskud, idet det vurderes, at de anførte dele af projektet har en værdi, der udgør mindst 2,5 mio. kr. Det forudsættes dog, at alle myndighedsgodkendelser m.v. er bygherrens ansvar.
 
Når der foreligger endelig byggetilladelse til byggeriet, genoptages sagen med ansøgning om, at den resterende del af anlægstilskuddet kan frigives, ligesom driftsbudget m.m. indsendes.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Byggeri af idrætshal og tennishal ventes realiseret i perioden fra april til ultimo 2021. Renovering og ombygning af fællesarealer m.v. realiseres derefter.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
Problemstilling vedr. drifts- og lokaletilskud til nye faciliteter medtages i sagen, når den genoptages med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægstilskuddet til projektet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/1589

Resume

I forbindelse med etableringen af ”Lysningen” i Overlund omdisponeres det samlede område med skole- og fritidsfaciliteter i Overlund. Dette betyder, at tennisanlæg i Overlund nedlægges og en tennisbane flyttes til tennisanlægget i Houlkær og i sagen er beskrevet forslag til projekt.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at der etableres en ny tennisbane på tennisanlæg i Houlkær beliggende ved det eksisterende tennisanlæg, som følge af, at tennisanlægget i Overlund nedlægges i forbindelse med etableringen af ”Lysningen”,
 
2. at udgiften til anlæg af ny tennisbane, som udgør i alt 406.000 kr. midlertidigt finansieres af udvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer, idet det forventes, at udgiften som forudsat kan afholdes indenfor den samlede anlægsudgiftsbevilling for ”Lysningen”, men den endelige afklaring afventer resultat af udbud af dette projekt,
 
3. at den nye tennisbane i Houlkær forsøges etableret, så den er klar til brug 1. maj 2021.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at der etableres en ny tennisbane på tennisanlæg i Houlkær beliggende ved det eksisterende tennisanlæg, som følge af, at tennisanlægget i Overlund nedlægges i forbindelse med etableringen af ”Lysningen”,
 
2. at udgiften til anlæg af ny tennisbane, som udgør i alt 406.000 kr. midlertidigt finansieres af udvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer, idet det forventes, at udgiften som forudsat og aftalt i styregruppen for ”Lysningen” afholdes indenfor den samlede anlægsudgiftsbevilling for ”Lysningen”,
 
3. at den nye tennisbane i Houlkær forsøges etableret, så den er klar til brug 1. maj 2021.

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med etableringen af det nye samlede mødested for Overlund, ”Lysningen” omdisponeres det samlede område, hvor blandt andet fodboldbaner og tennisanlæg ligger i dag. Dette indebærer, at tennisanlæg nedlægges og at der etableres en erstatningstennisbane i Houlkær.
 
 

Inddragelse og høring

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Overlund Tennisklub og Viborg Idrætsråd.
 
 

Beskrivelse

Ny tennisbane placeres ved Overlund Tennis Klubs nuværende baner, Odshøjvej 158, Houlkær, Viborg.
 
Tennisbanen placeres i forlængelse af eksisterende bane (mod syd), i samme plan som anlæggets klubhus, der ligger ca. 1 meter højere end de eksisterende baner. Herved kommer den nye bane til at fremstå som klubbens nye kampbane, og en omkostningstung og ikke nødvendig udgravning af terræn undgås.  
 
Banen udformes som grusbane med vandingsanlæg. Dræn under banen føres enten til kloaknet, alternativt som LAR (Lokal Afledning af Regnvand) med faskiner.
Banen omkranses af en kantsten og et 3 meter højt hegn, som virker som boldfanger, læ og afskærmning imod unødig brug af banen.
 
Banens udformning og placering er præsenteret for bestyrelsen i Overlund Tennis Klub, på et møde i klubhuset 10. december 2020, hvor bestyrelsen godkendte projektet, med enkelte tilpasninger, som drøftes i dialog med leverandøren.
 
Sydøst for tennisanlægget ligger ”Odshøjen” – en rundhøj fra oldtiden, som er er beskyttet af en 100 meter beskyttelses zone. Den nye tennisbane ligger uden for denne zone, hvorfor en dispensation ikke skønnes nødvendig.
 
Der foreligger følgende budget for anlæg af banen. Budgettet er vurderet af ekstern rådgiver.
 
Anlægsudgift:
 
Jordarbejder m.v.
104.000 kr.
Vandingsanlæg
59.000 kr.
Banens etablering
124.000 kr.
Hegn mm.
94.000 kr.
Byggeplads m.v.
25.000 kr.
Samlet anlægsudgift
406.000 kr.
 
Da der er tale om flytning af baneanlæg som følge af, at anlægget i Overlund skal fjernes i forbindelse med etablering af ”Lysningen” indgår der ikke egenfinansiering fra Overlund Tennisklub i projektet.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Banen ønskes etableret således, at den er klar til brug i den kommende sæson, som starter i april/maj 2021. Baggrunden er, at banerne i Overlund nedlægges senest i forsommeren 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Den samlede økonomi til etablering af den nye tennisbane er vurderet til 400.000 kr.
Etableringen af ny tennisbane er et element i det samlede projekt for ”Lysningen”, men dette projekts samlede anlægsøkonomi kendes først efter udbud af projektet i foråret 2021. Derfor foreslås, at da det haster med flytning af tennisbane, finansieres denne flytning i første omgang af Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer, og at finansiering i forbindelse med projektet for ”Lysningen” afklares efterfølgende.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Etableringen af banen er i overensstemmelse med lokalplan nr. 102 for et område til idræts- og fritidsformål i Houlkær.

Sagsid.: 21/1573

Resume

Der er afsat en pulje på 3.218.000 kr. i driftsbudgettet for 2021 til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet, og de fordeles af Kultur – og Fritidsudvalget efter gældende retningslinjer.
 
I starten af året behandler Kultur – og Fritidsudvalget sag vedrørende puljen. De indkomne ansøgninger til puljen samt ansøgninger, der ikke er kommet i betragtning til tilskud i tidligere beslutninger, behandles i en samlet prioritering.
 
Hvis udvalget ikke disponerer hele puljen, genoptages sagen på møde i august måned.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur – og Fritidsudvalget bevilger i alt 1.829.000 kr. til følgende projekter:
 
Etablering af tennisbane i Houlkær (særskilt sag), beløb disponeres, hvis anlægsudgiften ikke kan finansieres af det samlede anlægsbudget for etableringen af ”Lysningen” i Overlund
406.000
Nørreå Familie Outdoor, byggeprojekt, depot til aktivitet
52.000
Alhede Hallerne, renovering svømmehal efter lynnedslag
135.000
DDS Sortebrødre Gruppe, ny spejderhytte på areal i Teglmarken, Viborg. Beløbet disponeres
500.000
Kulturskolen, nyt samlet alarm- og nøglesystem
296.000
Søndermølle, renovering af bygningens dæk over Mølleåen
440.000
 
2. at bevillingerne finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet,
 
3. at alle bevillinger gives under forudsætning af, at finansieringsplanerne for projekterne realiseres,
 
4. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, om udvalget ønsker at disponere dele af puljen til at fremme investeringer i faciliteter, der kan understøtte temaer i sammenhængsmodellen (oplevelser & fællesskaber, sundhed m.fl.),
 
5. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. det i sagen anførte forslag, indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget bevilger i alt 1.829.000 kr. til følgende projekter:
 
Etablering af tennisbane i Houlkær (særskilt sag), beløb disponeres, hvis anlægsudgiften ikke kan finansieres af det samlede anlægsbudget for etableringen af ”Lysningen” i Overlund
406.000
Nørreå Familie Outdoor, byggeprojekt, depot til aktivitet
52.000
Alhede Hallerne, renovering svømmehal efter lynnedslag
135.000
DDS Sortebrødre Gruppe, ny spejderhytte på areal i Teglmarken, Viborg. Beløbet disponeres
500.000
Kulturskolen, nyt samlet alarm- og nøglesystem
296.000
Søndermølle, renovering af bygningens dæk over Mølleåen
440.000
 
2. at bevillingerne finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet,
 
3. at alle bevillinger gives under forudsætning af, at finansieringsplanerne for projekterne realiseres,
 
4. at model for investering i padel-tennis anlæg og geografisk placering af disse drøftes på formands-/næstformandsmøde med Viborg Idrætsråd, hvorefter sagen genoptages i udvalget,
 
5. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. det i sagen anførte forslag, indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen.

Sagsfremstilling

Historik

 
 
 

Inddragelse og høring

Nogle ansøgninger har været fremsendt til høring hos Viborg Idrætsråd.
 
 

Beskrivelse

Sagen vedrører ansøgninger til puljen for mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet.
 
Aktuelt foreligger der 18 ansøgninger. Nogle af ansøgninger har tidligere været behandlet i Kultur – og Fritidsudvalget, men kom ikke i betragtning til tilskud, fordi der var andre mere presserende ansøgninger og nogle afventer afklaring vedr. egenfinansiering m.m.
 
Det bemærkes, at der fortsat løbende kommer ansøgninger til puljen.
 
Herudover noteres, at der på dagsordenen for mødet i dag som særskilt sag behandles forslag om disponering af del af puljen til flytning af tennisbane fra Overlund til Houlkær i forbindelse med etableringen af ”Lysningen”.
 
De gældende retningslinjer vedlægges som bilag 1. Nye og reviderede ansøgninger vedlægges som bilag 2.
 
Forvaltningen har vurderet de indkomne ansøgninger til puljen fra foreninger, selvejende idræts – og svømmehaller, kulturhuse m.fl. ud fra de vedtagne retningslinjer. Nedenfor gennemgås ansøgninger med forslag til bevilling, idet det foreslås, at de, der ikke kommer i betragtning til tilskud, afventer fornyet behandling vedr. puljen til mindre anlægsinvesteringer.
 
Forening
Projektet vedrører:
Projektsum/
Ansøgt tilskud
Forvaltningens indstilling
Idrætsforeninger
 
 
 
Viborg Svæveflyve Klub
Supplerende hangarfaciliteter
869.700/588.400
Afventer afklaring af egenfinansiering
Gudenådalens Greyhound Stadion
Nyt skinnesystem ift. anlæg i Bjerringbro
375.000/350.000
Afventer afklaring af egenfinansiering
Nørreå Familie Outdoor
Ny ansøgning
Ombygning og renovering af gammelt atletikdepot
67.520/52.000
 
Forslag: Tilskud på 52.000 kr.
Bruunshåb Tapdrup IF
Ny ansøgning
Ansøgning om tilskud til etablering af udendørs padel tennis anlæg
1.716.000/750.000
Afklare rammer m.v. for evt. tilskud til padel tennis anlæg
Selvejende Idræts – og svømmehaller (friluftsbade)
 
 
 
Ulbjerg Friluftsbad
Ansøgning om tilskud til solcelleanlæg
150.000/100.000
Vurderes i sammenhæng med evt. andre puljetilskud til friluftsbade
Alhede Hallerne
Ny ansøgning
Ødelæggelser på pumpe mv. i svømmehallen pga. lynnedslag
 
252.000/18.000 fra forsikring
 
Forslag: Tilskud på 50 % af en samlet udgift på 270.000 kr., svarende til 135.000 kr.
Uniformerede korps
 
 
 
KFUM Spejderne i Bjerringbro
Ny spejderhytte
1.400.000/500.000
Det er tidligere besluttet, at der indtil videre disponeres 100.000 kr.
Sagen genoptages, når der foreligger dokumentation for at projektet realiseres
DDS Sortebrødre Gruppe, Viborg
Ny Spejderhytte
3.000.000/1.000.000
Det er tidligere bevilget 150.000 kr. til etablering af område.
Der foreligger konkret ansøgning vedrørende etablering af spejderhytte. Det foreslås, at der disponeres 500.000 kr til tilskud til projektet
 
Kulturområdet
 
 
 
Cecilielund
Udenomsarealer / p-plads
590.000 kr.
Undersøges nærmere
Cecilielund
Ny ansøgning
Renovering af belægning og ny handicapsti ved hovedindgang
54.000 kr.
Søges realiseret indenfor institutionens driftsbudget
Enggården
Opgradering af indendørs petanque bane
 
Undersøges nærmere
Kulturskolen
Ny ansøgning
Nyt låse og alarmsystem
646.000/296.000
Forslag: 296.000
Daugbjerg Minilandsby
Ny ansøgning om tilskud til etablering af lokale til ophold m.v. ved værksted
131.000/69.000
 
 
Værestedet Låstrup
Ombygningen i forbindelse med kampagnen ”Mødesteder”
Samlet kommunal medfinansiering op til 1,6 mio. kr.
Afventer svar fra Realdania/Lokale- og Anlægsfonden
Søndermølle
Ny ansøgning
Nyt betongulv i den del af Søndermølle, der ligger over Mølleåen.
880.000/440.000
Forslag 440.000
Det samlede område
 
 
 
Booking- og administrationssystem på kultur- og fritidsområdet
Ny ansøgning
Overgang til nyt system
Engangsbetaling 350.000 kr., finansieringsmodel afklares
Afventer, undersøges nærmere, engangs- og driftsøkonomi
 
 
Indstillingen indebærer således, at der disponeres i alt 1.829.000 kr. fra puljen, og dermed er der et restbeløb i puljen for 2021 på 1.389.000 kr.

Nedenfor supplerende oplysninger i forhold til de fremsendte projekter / ansøgninger.

 
Viborg Svæveflyve Klub har hjemsted på Viborg Flyveplads, og søger tilskud til udvidelse af hangarkapaciteten. Klubben oplyser, at de har en sikkerheds – og kapacitetsmæssig udfordring, og søger tilskud til udvidelse af hangarkapaciteten. Det vil give mulighed for at modtage nye medlemmer med eget fly, og samtidig kunne tilbyde sikker opbevaring af flyene. Den nuværende supplerede hangar er i meget dårlig stand, portene er slidte og defekte, og det er ikke muligt at aflåse. Klubben vil realisere projektet ved samme model, som da de byggede deres værksted, en kombination af eget arbejde samt involvering af Mercantec (skolepraktik elever) og en bygmester. Anlægssummen oplyses til 729.050 kr. Eget arbejde udgør en værdi af 140.650 kr. Der søges om tilskud på 588.400 kr.
Foreningen har 22 aktive medlemmer (2020 tal), og arbejder på at forøge antallet af medlemmer til 50-60 medlemmer.
Forvaltningen bemærker, at hangaren er besigtiget, og det kan konstateres, at den er nedslidt. Forvaltningen har meddelt klubben, at deres ansøgning vurderes som tilskudsberettiget, men at egenfinansieringen på projektet må øges væsentligt.
 
Gudenådalens Greyhound Stadion søger om tilskud til nyt skinnesystem på deres anlæg i Bjerringbro. Foreningen har tilbage i år 2018 etableret nye klubhus faciliteter på anlægget. Et projekt, hvortil Kultur – og Fritidsudvalget bevilgede et tilskud på 150.000 kr. De nye faciliteter har givet medlemsfremgang og dermed større aktivitet på banen. Skinnesystemet, som haremaskinen kører på, yderhegn osv. omkring banen er nedslidt, og foreningen søger nu om tilskud hertil. De samlede udgifter oplyses til 375.000 kr. inkl. moms. Foreningens egenfinansiering oplyses til 25.000 kr. De søger fonde, men har endnu ikke fået tilsagn om tilskud. Der er endnu ikke modtaget konkret finansieringsplan for projektet.
 
Nørreå Familie Outdoor søger om tilskud til ombygning og renovering af gammelt atletikdepot ved Team Nørreås hjemmebane på Skjern Stadion. Der søges om dækning af udgift til materialeudgifter i forbindelse med renoveringen af og ombygning af atletikskur til et kano- og kajakhotel. Team Nørreå Gymnastik er ansøger. Den samlede udgift til renoveringen udgør 67.520 kr., og der søges om tilskud på 52.000 kr. til materialeudgifter m.v. Eget arbejde udgør 10.350 kr., ligesom det noteres, at foreningen har indtægter fra fonde til anskaffelse af kanoer og kajakker m.v. for i alt 87.000 kr.
 
Bruunshåb/Tapdrup IF søger om tilskud til anlæg af 4 udendørs padel tennis baner ved Møllehøjhallen i Bruunshåb. Foreningen ønsker at etablere padel tennis som ny foreningsaktivitet, og har som et af formålene at etablere padel tennis som en familie-idrætsaktivet. Foreningen har 326 medlemmer (2020 tal)
Den samlede anlægsudgift til anlægget er vurderet til 1.716.000 kr., og der søges om kommunal medfinansiering med 750.000 kr. Resten finansieres via egenkapital, fonde og lån.
Forvaltningen bemærker, at udvalget tidligere har drøftet mulighederne for at understøtte nye idrætsfaciliteter/idrætsgrene, og her er padel tennis blevet nævnt som et eksempel. Det er vurderingen, at der vil komme flere ansøgninger om tilsvarende anlæg i den kommende tid, og der er behov for, at Kultur- og Fritidsudvalget vurderer, om udvalget vil fremme denne proces og evt. disponere midler til formålet samt fastsætte retningslinjer for evt. tilskud samt krav til egenfinansiering m.v.
 
Ulbjerg Friluftsbad søger om tilskud til solcelleanlæg. Anlægsudgiften beløber sig til 149.875 kr. Egenfinansiering er oplyst til 50.000 kr. Der søges således om tilskud på 100.000 kr. Det anføres i ansøgningen, at badet blev genetableret i 2019 og at der i opstartsfasen var indgået aftale med Ulbjerg Varmeværk om, at friluftsbadet kunne aftage varmeværkets overskudsvarme. Dette måtte efterfølgende droppes, da varmeværket overgik fra naturgas til biogasbrændsel, hvilket gjorde, at varmeværket selv skulle udnytte overskudsvarmen.
Der er indhentet tilbud på solcelleanlæg med batteripakke, og det er afklaret med Ulbjerg Skole og Ejendomme & Energi, at anlægget kan placeres på taget af Ulbjerg Skole. Etableringen af solcelleanlæg vil give store besparelse til friluftsbadets el-udgifter til pumper, elvandvarmere i bruserum, lys m.m.
Forvaltningen bemærker, at projektet må ses i sammenhæng med evt. ansøgninger fra andre friluftsbade i Viborg Kommune. Det ventes, at særskilt sag vedr. friluftsbadene kan behandles på udvalgets møde den 23. februar 2021. 
 
Alhede Hallerne søger om tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med skader som følge af lynnedslag. Skaderne er på pumpe og på IT-anlæg m.v. Der søges om tilskud på 252.000 kr. og forsikringen har herudover bidraget med 18.000 kr. Alhede Hallerne oplyser, at institutionen har en stram økonomi, og derfor søges om tilskuddet.
 
KFUM Spejderne i Bjerringbro har tidligere fremsendt ansøgning om tilskud til at bygge egen hytte. Foreningen lejer pt. lokaler på Gudenåvej 22a, men pga. medlemsfremgang (i alt 42 medlemmer, heraf 34 under 25 år – 2020 oplysninger) og flere brugere af huset, er faciliteterne ved at være for trange. Foreningen oplyser, at de har behov for et fast tilholdssted, og ønsker at bygge ved siden af den nuværende plads. Foreningen har lejet jord af Vandværket og er i gang med at søge byggetilladelse. Det er tidligere undersøgt, om der må etableres hytte på det pågældende sted, hvilket man på det tidspunkt fik tilladelse til. Der ansøges på ny, og det er naturligvis en forudsætning, at foreningen har fået de nødvendige tilladelser. Anlægssum oplyses til 1.392.625 kr., ekskl. moms. Der søges om et anlægstilskud på 500.000 kr.  Kultur – og Fritidsudvalget bevilgede på mødet 26. marts 2019 et tilskud på 100.000 kr. til projektet. Foreningen oplyser, at ændringer i lokalplanen giver mulighed for at etablere en større hytte, og man afventer således afklaring herom. Sagen kan genoptages, når der foreligger dokumentation for, at projektet realiseres.
 
DDS Sortebrødre Gruppe, nystartet i 2014, har pt. 48 medlemmer, hvoraf 39 medlemmer er under 25 år. Foreningen har tidligere søgt om økonomisk hjælp til at etablere spejdergrund til foreningens aktiviteter. Grunden tilhører Viborg Kommune og ligger mellem Teglmarken og banen. Kultur – og Fritidsudvalget har bevilget i alt 150.000 kr. til etablering af el, vand og kloakering på grunden. Der henvises til Kultur – og Fritidsudvalgets møde i marts 2019 (link til sag nr. 6 i Kultur- og Fritidsudvalget 26. marts 2019) og møde i april 2020 (link til sag nr. 3 i Kultur- og Fritidsudvalget 21. april 2020).  1. etape er således realiseret.
DDS Sortebrødre Gruppe arbejder pt. med finansieringen af 2. etape som er etablering af spejderhytte og på møde med udvalget den 15. september 2020 præsenterede gruppen projektet for udvalget. Det er forvaltningens vurdering, at DDS Sortebrødre Gruppe vil kunne realisere et evt. reduceret projekt, men man er afhængig af afklaring vedr. kommunalt tilskud til projektet.
Det bemærkes, at projektet i dets fulde omfang har en anlægssum på 3 mio. kr., hvortil der søges kommunalt tilskud på 1 mio. kr. Derudover søges legater og fonde mv.
Udvalget tilkendegav på mødet den 11. august, at udvalget er indstillet på at imødekomme ansøgning fra DDS Sortebrødre Gruppe med tilskud til anlæg af spejderhytte. Endelig stillingtagen til ansøgningen i 2021.
 
Cecilielund danner rammen omkring ”Officinet”, som er en samling af trykkepressere, sættemaskiner og andre historiske genstande relateret til bogtrykning.
Udover ”Officinet” danner Cecilielund rammen omkring Viborg Miniby.
Ansøgningen vedrører etablering af p-arealer, samt diverse udenoms arealer. Det er forvaltningens vurdering at projektet bør undersøges nærmere for mulige omkostningsreducerende tiltag.
 
Cecilielund. Der søges endvidere om dækning af udgifter til renovering af belægning, ny handicapsti mv. ved hovedindgang. Samlet udgift excl. moms på 54.000 kr. Det foreslås, at opgaven søges løst indenfor institutionens driftsbudget.
 
Enggården, Jørgens Alle 42 i Bjerringbro
Petanqueklubben Starpetanque Danmark har hjemsted på Enggården, hvor de har udendørs faciliteter / baner, klublokaler samt en uopvarmet lade, hvor de spiller indendørs petanque. Denne lade ønskes isoleret, således at der kan dyrkes indendørs aktiviteter hele året rundt.
Der arbejdes med et konkret projekt, som koordineres med Ungdomsskolens brug af lokaliteterne. Sagen afventer dette projekt.
Petanqueklubben Starpetanque Danmark har 36 medlemmer (2021-tal)
 
Kulturskolen søger om tilskud til nyt nøglesystem/adgangskontrol. Det eksisterende anlæg er 20 år gammelt og er nedslidt. Dertil kommer, at der er behov for et anlæg, som dækker alle Kulturskolens adresse i Grønnegade og på Kasernen.
Den samlede udgift beløber sig til 646.000 kr., og der søges et tilskud på 296.000 kr., idet den resterende del finansieres af driftsmidler og af kommunens centrale konto vedr. forsikring m.v.
 
Daugbjerg Minilandsby søger om tilskud til etablering af lokale til ophold m.v. ved værksted på Skalmstrupvej i Stoholm. Der søges om tilskud på 69.000 kr. til materialer og el-installatør. Eget-arbejde er beregnet til 62.500 kr.
Det bemærkes, at Daugbjerg Minilandsby er etableret i periode 1994-2007 og er en kopi af Daugbjerg fra 1791. Minilandsbyen drives af en lokal forening. 
 
Værested, Låstrup. I Fjordklyngens regi er indsendt ansøgning til kampagnen ”Mødesteder” i Realdania og Lokale- og Anlægsfondens regi. Det projekt, der søges midler til kaldes ”Kulturcenter Værestedet – Et stærkt mødested og formidlingspunkt i Fjordklyngen” og der er søgt om et tilskud på 50 % af anlægsudgiften, max. 4,5 mio. kr.
Der foreligger et projektmateriale, som vedlægges, hvor den samlede anlægsudgift til projektet afhængig af løsningsmodel beløber sig til 7,7 til 9,5 mio. kr.
I ansøgningen er forudsat en kommunal medfinansiering, og denne er i anlægsbudgettet anført til 1,6 mio. kr.
Projektet er udviklet i dialog med forvaltningen, og det er i drøftelserne med ansøger anført, at Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer har et max. bidragsbeløb på 1 mio. kr. og at der som oftest ydes tilskud på max. 500.000 kr.
Det noteres endvidere, at ansøger har anført, at Landdistriktsudvalget også ansøges.
Det forslås, at endelig stillingtagen til evt. tilskud til projektet afventer afklaring vedr. evt. bidrag fra kampagnen ”Mødesteder”, og at ansøgningen drøftes med Landdistriktsudvalget.
 
Søndermølle. Dækkonstruktionen over Mølleåen er i meget dårlig stand og skal renoveres for at sikre bygningen. Problemstillingen er akut, da dækkonstruktionen henover Mølleåen er en del af fundamentet på Søndermølle, og hvis konstruktionen forringes yderligere, vil det medføre store skader på bygningen.
Dækkonstruktionen skal renoveres og forstærkes, og der foreligger forslag til løsning fra ekstern rådgiver. Den samlede udgift hertil beløber sig til 880.000 kr. Ejendomme & Energi har tilkendegivet, at man kan medfinansiere 50 % af opgaven.
Det foreslås, at renoveringen realiseres snarest muligt, og at der afsættes 440.000 kr. til formålet.
 
Nyt digitalt booking- og administrationssystem på folkeoplysningsområdet m.v.
Der er behov for øget digitalisering og automatisering af lokalebooking og tilskudsadministration på folkeoplysningsområdet. Viborg Kommune har pt. et forældet, manuelt system, og der er behov for opgradering til et tidssvarende system. Målet er at automatisere sagsgange, hvorved det bliver nemmere for brugerne at booke lokaler, ansøge om tilskud m.v. på en digital platform, som spiller sammen med eksempelvis opkrævninger af gebyrer m.v. Dette vil også forenkle administrationen af området og man vil kunne undgå dobbeltarbejde og manuelle processer.
De foreløbige vurderinger indebærer, at det foreslås, at Viborg Kommune overgår til et nyt system, ”Winkas”. Økonomien i projektet indebærer, at der vil være en engangsbetaling i størrelsesordenen ca. 350.000 kr. samt månedlige betalinger for drift. Disse skal modsvares af at besparelser på de systemer, der pt. anvendes samt effektiviseringsgevinst i forvaltningen.
Det foreslås, at projektet vurderes nærmere, herunder at der udarbejdes business-case på driftsøkonomien samt finansieringsmodel for engangsbetaling, hvor Fritidsrådet medfinansierer denne. Når dette grundlag foreligger, genoptages sagen i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Projekterne realiseres om muligt i 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der disponeres indenfor den afsatte budgetbevilling til formålet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/3247

Resume

Henvendelse til Viborg Kommune om mulighed for forsøgsvis opsætning af kabel-wakeboard anlæg i en begrænset periode ved sø i eller ved Viborg. Undersøgelse af mulige placeringer m.v.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen med henblik på at afklare, om forvaltningen skal arbejde videre med mulighederne for forsøgsvis opsætning af et wakeboardanlæg, og herunder nærmere vurdere mulige placeringer. Afhængig af afklaringen vil placeringsmuligheder blive behandlet i Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at forslaget om forsøgsvis opsætning af et wakeboardanlæg er interessant og udvalget anmoder om, at forvaltningen vurderer mulige placeringer af et anlæg som et forsøg, hvorefter sagen genoptages.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd godkendte på mødet i august 2017 (link til sag nr. 29 fra byrådets møde 30. august 2017) udviklingsplan for Viborg Søerne. Planen indeholder mulighed for at gennemføre forsøg med hurtig vandaktivitet på søerne 2 til 3 gange årligt (forslag benævnt 2C i planen), se bilag 1.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Dansk Vandski og Wakeboard Forbund har henvendt sig til Viborg Kommune med forslag om, at der ved en sø i eller ved Viborg opsættes kabel-wakeboard-anlæg og ideen om at etablere et anlæg i Viborg Kommune blev præsenteret på møde hos borgmesteren 16. januar 2020. Efterfølgende har forvaltningen sammen med forbundet undersøgt mulige placeringer i og ved Viborg (se bilag 2).
 
Wakeboarding er en vandsport, hvis teknik er en blanding af at stå på vandski, snowboard samt surfing. Et wakeboard er et bræt, der cirka er på størrelse med et snowboard, og oplevelsen ligner snowboarding på vand. Banen etableres som et kabelanlæg, hvor udøveren bliver trukket frem via kabeltræk og en line.
 
Banen skal have en længde på 170-230 meter og en bredde på ca. 50 meter. Vanddybden skal være mindst 1,2 meter. Anlægget skal forankres med betonklodser eller lignende i begge ender.
 
Ideen om at etablere et anlæg i Viborg Kommune blev præsenteret på møde hos borgmesteren 16. januar 2020, og efterfølgende har forvaltningen sammen med forbundet undersøgt mulige placeringer i og ved Viborg (se bilag 2).
 
Der er interesse for at etablere et forsøg med opstilling af et anlæg i en kortere periode eller eventuelt et mere permanent anlæg.
 
Anlægget finansieres af Wakeboard-forbundet, som har modtaget 526.500 kr. fra Nordea Fonden til etableringen. Hvis anlægget etableres ved en sø i Viborg Kommune, søges om et kommunalt tilskud på 25.000 kr. til opsætningen, tilladelse til opsætningen, tilgængelighed til el-installation samt lån af maskiner til opsætning m.v.
 
På mødet med ansøger 19. januar 2021 blev drøftet, hvilke placeringer der er mulige.
På mødet aftaltes, at der peges på følgende placeringer, som skal vurderes nærmere, hvis der træffes beslutning om, at undersøge om anlægget kan etableres som et forsøg i en periode:
 
 • Søndersø, ved campingpladsen ved den østlige bred eller ved Sønæs.
 • Nørresø, ved Nørresøbadet
 • Tange Sø
 • Rødding Sø
 • Hjarbæk
 • Sundstrup
 
Der er herudover drøftet en række andre muligheder, men disse vurderes som problematiske i forhold til naturbeskyttelse, anvendelse til regnvandsbassin, adgangsforhold, ønske om bynær løsning m.v.
 
Forvaltningen har screenet de anførte forslag til placering:
 
 • I forhold til en beliggenhed ved Nørresø og Søndersø kan der grundet søernes facon ikke peges på en lokalitet, hvor begge master kan placeres på land.
 • Skal der arbejdes videre med en bynær placering ved søerne, skal der findes en passende lokalitet, hvor en mast kan placeres på land, og den anden forankres ude i søen, uden at der opstår konflikter i forhold til andre interesser. Der kunne f.eks. være tale om placeringer knyttet til sØnæs, Nørresøbadet eller i området ud for campingpladsen, men andre placeringer bør også vurderes.
 • I forhold til placeringer ved et af Energi Viborgs regnvandsbassiner er det sandsynligvis ikke realisabelt, da det vurderes at ville påvirke renseeffekten i bassinerne negativt. Energi Viborg vil skulle give tilladelse og det vurderes desuden at Miljøstyrelsen som tilsynsmyndighed vil skulle høres
 • At grave en ny sø specielt til formålet vil, ud over eventuel arealerhvervelse, være omkostningstungt grundet jordarbejder.
 • Vintmølle Sø og Vedsø er helt eller delvist privatejede, og der er begge steder væsentlige naturbeskyttelsesinteresser, der vil skulle tages højde for ved placeringen.
 • Ønskes det at gå videre med projektet, kunne en placering ved Rødding Sø, Tange Sø eller Hjarbæk Fjord/Lovns Bredning desuden være muligheder, der kunne kigges på.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Hvis anlægget skal etableres, vil det være optimalt i sommerperioden.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune ansøges om kontant tilskud på 25.000 kr. Hertil kan komme følgeudgifter i forbindelse med adgang til el-installation og maskinhjælp.
 
Herudover bemærkes, at hvis der vælges en af de placeringer, hvor den ene mast befæstes ude i søen (betonklods eller lign.) vil der være en yderligere udgift forbundet hermed.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

En konkret ansøgning vil afhængigt af placering eller udformning skulle vurderes og myndighedsbehandles i forhold til bl.a. vandløbslov og naturbeskyttelseslov og kommunal planlægning, ligesom det skal vurderes om opsætning af anlægget kræver en sikkerhedsmæssig myndighedsgodkendelse m.v. 
Bilag

Sagsid.: 21/1163

Resume

Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til ansøgning fremsendt af Skovgaard Museet om støtte til bogudgivelse. Den forskningsbaserede udgivelse vil omhandle Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke.
 
Den indsamlede nye viden vil kunne danne grundlag for nye formidlingsformer og museumsaktiviteter i forbindelse med Skovgaard Museet og Domkirkekvarteret i Viborg.

Indstilling

Direktøren for Kultur– og Udvikling indstiller,
 
1. at ansøgningen imødekommes, under forudsætning af at det samlede projekt realiseres som beskrevet i ansøgningen.
 
2. at tilskuddet på 100.000 kr. finansieres indenfor politikområdet Kultur.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at ansøgningen imødekommes, under forudsætning af at det samlede projekt realiseres som beskrevet i ansøgningen.
 
2. at tilskuddet på 100.000 kr. finansieres indenfor politikområdet Kultur.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Domkirke blev færdiggjort i 1876 efter at den ældre domkirke var blevet revet ned. I 1895 fik Joakim Skovgaard (1856-1933) til opgave at udsmykke den. Mellem 1901-06 og 1912-13 udførte han én af verdens største kirkeudsmykninger på domkirkens vægge, hvælv og loft. Skovgaards udsmykning blev udråbt til at være et særligt grundtvigiansk udtryk for moderne religiøs kunst samtidig med, at den var inspireret af ældre kunst og del af en historiserende tendens. I 1937 blev Skovgaard Museet oprettet for at hædre Joakim Skovgaard for at have beriget Viborg med dette kunstneriske hovedværk.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Skovgaard Museet ønsker at realisere et tværfagligt forsknings- og formidlingsprojekt, der skal skabe og tilgængeliggøre ny viden om Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke og dens kirkelige og kulturelle kontekst. Projektet er aktualiseret af, at Viborg Kommune arbejder med udviklingsprojektet ”Domkirkekvarteret”, der skal styrke oplevelsen af Viborgs historiske midte, som bl.a. omfatter Viborg Domkirke, Viborg Museum og Skovgaard Museet.
Projektet vil kunne danne grundlag for en ny og tidssvarende formidling af domkirkeudsmykningen til nye generationer af gæster i Domkirkekvarteret.
Resultaterne af det tværfaglige projekt formidles i bogform.
Den overordnede indholdsmæssige disposition af bogværket fremgår af bilag til sagen.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Arbejdet med bogudgivelsen forventes påbegyndt foråret 2021 med henblik på udgivelse i foråret 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Bogværket realiseres indenfor en samlet økonomisk ramme på 1.770.000 kr.
Skovgaard Museet medfinansierer udgivelsen med 100.000 kr. Den resterende økonomi finansieres af eksterne bidrag, hvoraf bidrag fra almennyttige fonde forventes at udgøre 1.470.000 kr.
Budgettet for udgivelsen fremgår af bilag til sagen.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/2019

Resume

Sagen vedrører Viborg Kommunes godkendelse af vedtægtsændringer for den erhvervsdrivende fond ”Bruunshåb Gl. Papfabrik”.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de fremsendte ændrede vedtægter pr. 15. januar 2015,
 
2. at Viborg Kommune indskærper Bruunshåb Gl. Papfabrik, at evt. fremtidige vedtægtsændringer skal fremsendes til Viborg Kommunes forhåndsgodkendelse.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget godkender de fremsendte ændrede vedtægter pr. 15. januar 2015,
 
2. at Viborg Kommune indskærper Bruunshåb Gl. Papfabrik, at evt. fremtidige vedtægtsændringer skal fremsendes til Viborg Kommunes forhåndsgodkendelse.

Sagsfremstilling

Historik

Bestyrelsen for Bruunshåb Gl. Papfabrik vedtog på bestyrelsesmøde 15. januar 2015 nogle mindre ændringer i den erhvervsdrivende fonds vedtægter. Disse vedtægtsændringer er ikke tidligere blevet fremsendt til Viborg Kommunes godkendelse.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

De indholdsmæssige ændringer af de tidligere vedtægter fra 2013 fremgår af bilag til sagen.
Forvaltningen indstiller at vedtægterne godkendes og at det indskærpes at evt. fremtidige vedtægtsændringer forhåndsgodkendes af Viborg Kommune.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Vedtægtsændringer for den erhvervsdrivende fond Bruunshåb Gl. Papfabrik skal godkendes af Viborg Kommune, som er institutionens hovedtilskudsyder.
Bilag

Sagsid.: 20/50290

Resume

Sagen vedrører udbetaling af det særlige tilskud ”til genopretning af økonomien pga. COVID19 og til understøttelse af Bruunshåb Papfabriks videre konsolidering, herunder udvikling af økonomisk bæredygtig forretningsmodel”, som blev vedtaget i forbindelse med budgetforliget for 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Bruunshåb Gl. Papfabriks budget 2021-2025, -herunder planen for økonomisk konsolidering af institutionen, tages til efterretning,
 
2. at det særlige tilskud på 500.000 kr., som i budgetforliget 2021 disponeredes ”til genopretning af Økonomien pga. COVID-19 og til understøttelse af Bruunshåb Papfabriks videre konsolidering, herunder udvikling af økonomisk bæredygtig forretningsmodel”, frigives.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Bruunshåb Gl. Papfabriks budget 2021-2025, -herunder planen for økonomisk konsolidering af institutionen, tages til efterretning,
 
2. at det særlige tilskud på 500.000 kr., som i budgetforliget 2021 disponeredes ”til genopretning af Økonomien pga. COVID-19 og til understøttelse af Bruunshåb Papfabriks videre konsolidering, herunder udvikling af økonomisk bæredygtig forretningsmodel”, frigives.

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for Viborg Kommune 2021 besluttedes at disponere et særligt tilskud på 500.000 kr. til den erhvervsdrivende fond Bruunshåb Papfabrik.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Bruunshåb Gl. Papfabrik har fremsendt anmodning om udbetaling af det særlige tilskud, samt institutionens budget 2021-2025 som indeholder plan for konsolidering og økonomisk genopretning af institutionen. Budgettet baseres på en forudsætning om udbetaling af det særlige tilskud primo 2021.
 
Det særlige driftstilskud vil blive anvendt til at nedbringe institutionens gæld til pengeinstitut fra ca. 1.000.000 kr. til omtrent det halve. Det forventes endvidere, at institutionen vil kunne realisere overskud i størrelsesordenen 100.000 kr. årligt frem til 2025, hvor institutionen forventes at være gældfri.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Målsætningen for budgettet er på kort sigt (2021) at nedbringe institutionens gæld til pengeinstitut, og dermed reducere de løbende renteudgifter. På længere sigt (2025) er målsætningen, at institutionen skal være gældfri. Endvidere er det subsidiære sigte at sikre en større egenkapital. Budgettet tilstræber således at gøre institutionen mere robust overfor udsving i markedsforholdene, reinvesteringer og renovering af maskiner, samt at gøre fonden uafhængig af finansieringskilder.
Det ekstraordinære tilskud på 500.000 kr. gives som en øgning af grundkapitalen og indregnes derfor ikke i resultatbudgettet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Institutionen Bruunshåb Gl. Papfabrik drives som en erhvervsdrivende fond.
Bilag

Sagsid.: 19/15419

Resume

Byrådet har anmodet fagudvalgene om at drøfte opfølgningen på Sammenhængsmodellens mål og senest 8. januar 2021, at melde tilbage til Byrådet, hvilke målsætninger i Sammenhængsmodellen man særligt i 2021 vil prioritere. På denne baggrund skal udvalget således drøfte, hvilke mål man vil prioritere i det kommende år.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget drøfter, hvordan de forskellige mål kan understøttes yderligere, og
 
2. at udvalget – med henblik på tilbagemelding til Byrådet - drøfter, hvilke mål i Sammenhængsmodellen udvalget særligt vil prioritere i 2021, samt hvilke udvalg der eventuelt ønskes samarbejde med.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-01-2021

Efter en drøftelse af i alt 10 målsætninger indenfor alle fem temaer tilkendegav udvalget nogle særlige målsætninger og indsatser, der skal fremmes yderligere.
På den baggrund udarbejder forvaltningen nærmere beskrivelse, som genoptages på næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget 26. januar 2021.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2021

Sagen genoptages.
 
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at godkende det som bilag til sagen vedhæftede notat vedr. ”Sammenhængsmodellen, prioritering af mål 2021, Kultur- og Fritidsudvalget”.

Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet besluttede blandt andet, at opfølgningen på målene skulle sendes videre til fagudvalgene med henblik på drøftelse af, hvordan de forskellige mål kan understøttes yderligere. Herudover blev fagudvalgene anmodet om, senest 8. januar 2021, at melde tilbage til byrådet, hvilke målsætninger man særligt i 2021 vil prioritere.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Borgerundersøgelsens dataindsamling fandt sted fra 8. september til 23. september 2020 og havde en pæn svarprocent på 44 %. Resultaterne fremgår af rapporten i bilag nr. 1.
 
Med resultaterne fra borgerundersøgelsen er der nu resultater for ”år 1”, som kan sammenlignes med den baseline, der blev fastlagt i 2019. Den samlede opfølgning fremgår af bilag nr. 2.
 
Af resultaterne fra borgermålingen og opfølgningen på alle Sammenhængsmodellens mål kan der blandt andet fremhæves:
 
 • 8 % - eller ca. 6.500 personer ud af kommunens borgere – led i 2019 af ”svær ensomhed” – dette er i 2020 faldet til 7 %.
 • I 2019 havde 44 % af kommunens borgere det seneste år udført frivilligt arbejde – dette var i 2020 faldet til 38 %.
 • Antallet af rygere ligger stabilt omkring 13 % - men der er i aldersgruppen 25-34 år sket en markant stigning i andel daglige rygere fra 12 % i 2019 til 23 % i 2020.
 • 58 % er tilfredse eller meget tilfreds med udbuddet af events og større begivenheder i Viborg Kommune mod 66 % i 2019 (Sammenhængsmodellens målsætning er 80 %). Dette skyldes med stor sandsynlighed Corona-nedlukningen.
 • Indbyggertallet i Viborg Kommune faldt i 2019 med 182 indbyggere (Sammenhængs-modellens mål er en årlig vækst på 500 indbyggere)
 • 17 byer i Viborg Kommune oplevede vækst i 2019, men 23 byer havde et faldende indbyggertal (Sammenhængsmodellens mål er vækst i alle byer over 200 indbyggere)
 • 93,3 % af eleverne opnåede mindst 2 i dansk og matematik i 2019/20, som er en stigning fra 89,3 % (Sammenhængsmodellens mål er 92 %)
 
 
På denne baggrund kan det drøftes hvilke specifikke mål, som udvalget ønsker at have et særligt fokus på i 2021.
 
Status vedr. de indsatser, som udvalget tidligere har peget på og forslag til nye indsatser og initiativer vedhæftes sagen som bilag 3.
 

Genoptagelse af sagen, mødet den 26. januar 2021:

 
Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelser og beslutning på mødet 5. januar 2021 udarbejdet notat med beskrivelse af forslag til initiativer, der kan prioriteres i 2021.
Beskrivelsen er vedhæftet sagen som bilag 3 og drøftes på mødet 26. januar 2021 med henblik på fremsendelse af forslag til initiativer, som kan indgå i Byrådets samlede opsamling vedr. sammenhængsmodellen.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Der skal gives en tilbagemelding til Byrådet senest 8. januar 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/1986

Resume

Grundet corona-nedlukningen var der i 2020 massiv efterspørgsel på digitale udlån fra Viborg Bibliotekerne. I perioden fra marts til august var der en stigning på 40 % i forhold til samme periode i 2019, hvilket medførte en forøget afgiftsbetaling for biblioteket på 545.000 kr. Derfor blev kvoten på digitale lån til voksne ændret fra 10 til 2 udlån pr. måned, både for eReolen.dk og Filmstriben.dk. Dette fik stigningen af digitale udlån til at flade ud, og den førnævnte merudgift steg ikke yderligere. Den nye kvote har dog ramt særdeles mange biblioteksbrugere.
 
På den baggrund, sammenholdt med at restriktionerne for at bremse Corona-virusset fortsat betyder nedlukning af de fysiske folkebiblioteker, vil kvoten blive sat op fra de nuværende 2 udlån pr. måned til 5 udlån pr. måned (både for eReolen.dk og Filmstriben.dk) fra og med 1. marts 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2021

1. Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning, idet det besluttes, at den i sagen anførte ændring med forhøjelse af til 5 udlån pr. måned har virkning fra 1. februar 2021.
 

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde i august 2020 (link til sag nr. 1 i Kultur- og Fritidsudvalget 11. august 2020) , at Viborg Bibliotekernes ændring af kvote for digitale udlån til voksne fra 10 til 2 lån pr. udlån pr. måned, evalueres ved udgangen af 2020.
 
 

Inddragelse og høring

I Viborg Bibliotekernes brugertilfredshedsundersøgelse fra maj 2020, nævner mange borgere adgang til digitale lån som den vigtigste årsag til at bruge biblioteket.
 
 

Beskrivelse

I perioden fra marts til august 2020 var der en stigning på 40 % i forhold til samme periode i 2019, hvilket var en direkte konsekvens af, at det fysiske folkebibliotek var lukket ned pga. Corona-virus. Derfor blev kvoten pr. 1. august 2020 på digitale lån til voksne brugere, ændret fra 10 til 2 lån pr. måned (eReolen.dk og Filmstriben.dk), hvilket fik stigningen af digitale udlån til at flade ud, og den medfølgende merudgift kunne derved holdes på 545.000 kr.
 
Denne ændring har haft væsentlig betydning for bibliotekets brugere. Med hjælp fra udbyderen af eReolen (Publizon) anslås det, at der op mod 10.000 gange i perioden august til og med december er blevet afvist et digitalt lån pga. den nye kvote på 2 udlån pr. måned. Det anslås desuden at 1.000 brugere pr. måned, siden august, har haft det maksimale antal digitale lån.
 
Der er således ingen tvivl om, at de digitale udlån fortsat er meget efterspurgte.
 
På baggrund heraf, sammenholdt med at restriktionerne for at bremse Corona-virusset fortsat betyder nedlukning af de fysiske folkebiblioteker, vil kvoten blive sat op fra de nuværende 2 udlån pr. måned til 5 udlån pr. måned fra og med 1. marts 2021. 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

En ny kvote på 5 lån pr. tjeneste vil medføre en forventet merudgift i 2021 på cirka 200.000 kr. hvilket holdes indenfor Viborg Bibliotekerne nuværende driftsramme.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

At sætte begrænsning på digitale udlån er indenfor rammerne af Biblioteksloven, men uhensigtsmæssigt i forhold til Sammenhængsmodellens temaer og målsætninger, helt konkret Læring og uddannelse (1.1 og 1.3) som bl.a. handler om børns læselyst og læsekompetencer samt flere tilbud til unge under uddannelse. Derudover Oplevelser & Fællesskaber (2.1) og Sundhed (5.4). Borgernes brug af digitale bibliotekslån har direkte indflydelse på læsning, livslang læring, gode oplevelser og mental sundhed.

Sagsid.: 17/62487

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder. 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødelisten januar 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på mødet i december 2014 (link til sag nr. 6 i Byrådet 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag