You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 23. marts 2021 kl. 12:00

Mødested M.1.8/rådhuset / TEAMS
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Mødet afholdes på TEAMS

Sagsid.: 21/8748

Resume

Viborg Idrætsråd har udarbejdet analyse vedrørende padeltennis. Analysen indeholder en vurdering af en række forhold omkring den nye idrætsaktivitet samt vurdering af en række ansøgninger og forslag til model for tilskud til realisering af anlæg.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på at afklare, om Viborg Kommune skal støtte etableringen af foreningsdrevne padeltennis anlæg og i forlængelse heraf afklare, om der skal fastlægges principper og model m.v. for Viborg Kommunes tilskud til realisering af anlæg af foreningsdrevne padeltennis anlæg.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at principper og model i Viborg Idrætsråds analyse vedr. padeltennis godkendes som grundlag for Viborg Kommunes tilskud til realisering af anlæg af foreningsdrevne padeltennis anlæg,
 
2. at den i sagen beskrevne model med 33 % tilskud godkendes,
 
3. at der ydes tilskud efter disse retningslinjer til følgende anlæg i 2021:
 • Viborg Lawn Tennis Forening,
 • Bruunshåb/Tapdrup IF
 • Ulbjerg IF
 • Bjerringbro Idrætspark
 
4. at der reserveres 1.050.000 kr. i 2021 fra puljen til mindre anlægsinvesteringer til de anlæg, hvortil der ydes tilskud jfr. sagens 3´at,
 
5. at stillingtagen til øvrige projekter afventer ny behandling af sagen i forhold til tilskud for 2022, dog således at udvalget er parat til at genoptage sagen tidligere, hvis enkelte projekter er klar til behandling,
 
6. at tilskud først ydes, når der foreligger dokumentation for, at projekterne kan realiseres incl. en dokumenteret finansieringsplan.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede punktet i januar 2021 (link til sag nr. 3 i Kultur- og Fritidsudvalget 26. januar 2021) i forbindelse med udvalgets samlede behandling af bevillinger til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet. Udvalget besluttede,
 
1. at model for investering i padeltennis anlæg og geografisk placering af disse drøftes på formands-/næstformandsmøde med Viborg Idrætsråd, hvorefter sagen genoptages i udvalget.
 
 

Inddragelse og høring

Den som bilag til sagen udarbejdede analyse er udarbejdet af Viborg Idrætsråd.
 
 

Beskrivelse

På baggrund af udvalgets beslutning på mødet 26. januar 2021 er der afholdt formands-/næstformandsmøde mellem Viborg idrætsråd og Kultur- og Fritidsudvalget om emnet, og i forlængelse heraf har Viborg Idrætsråd udarbejdet analyse vedr. foreningsdrevne padeltennis anlæg i Viborg Kommune.
 
Analysen, der vedlægges som bilag til sagen, er opbygget efter følgende skabelon:
 
 • Afklaring af om padeltennis er en idræt på linje med traditionelt støtteberettigede idrætter.
 • Bør kommunen undlade at støtte foreningsdrevne padeltennis baner af hensyn til private aktører?
 • Behovet for padeltennis anlæg i Viborg Kommune.
 • Prisen på padeltennis anlæg.
 • Bud på placering af padeltennis anlæg i Viborg Kommune.
 • Viborg Idrætsråd indstilling med forslag til model for tilskud, placering, anlægs- og driftsøkonomi incl. finansiering, tidsplan m.v.
 
I forhold til behovet for baner oplyses, at Viborg Idrætsråd har anmodet interesserede foreninger om at indsende kortfattede ansøgninger om tilskud til etablering af padeltennis anlæg. Der er modtaget 8 ansøgninger.
 
Ansøgningerne kommer fra Bjerringbro Idrætspark, Bruunshåb/Tapdrup IF, Houlkær IF, Karup Kølvrå IK, Klejtrup IF, Rødkærsbro IF, Ulbjerg IF og Viborg Lawn Tennisklub.
Der er forslag om etablering af 14 padeltennis baner. I forvejen er der i Padel Club Viborg, som er et kommercielt drevet center, 6 indendørsbaner. Centret ligger på Livøvej i Viborg.
 
Idrætsrådet har herefter udarbejdet en analyse af potentielle brugere i Viborg Kommune, baseret på brugertal fra andre kommuner, forbund m.fl, set i forhold til antal indbyggere, geografi og foreningsstruktur m.v. i Viborg Kommune.  Idrætsrådet når i analysen frem til en vurdering af, at der vil være behov for 14 baner, idet de 6 baner i Padel Club Viborg medtælles i en samlet opgørelse af baner.
 
Analysen beskriver de i skabelonen anførte punkter og afsluttes med en række anbefalinger fra Viborg Idrætsråd samt konkret indstilling vedr. investering i padeltennis anlæg i 2021 og 2022:
 
 • Padeltennis har samme folkeoplysende kvaliteter som beslægtede sportsgrene og Viborg Kommune bør støtte padeltennis.
 
 • Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til, om der skal tages særlige hensyn til private aktører f.eks. ved at stille krav om medlemskab (modsat pay & play), undervisningstilbud (modsat kun frit spil), udendørsbaner (modsat indendørs) eller afstand til private centre (f.eks. 5-10 km fra private centre).
 
 • Idrætsrådets bestyrelse anbefaler her, at der stilles krav om folkeoplysende aktiviteter (f.eks. undervisning, sociale aktiviteter, medlemsgruppe, mv.) på kommunalt støttede padelbaner for at understøtte padelsporten jf. særlige fordele ved foreningspadel.
 
 • Kultur- og Fritidsudvalget støtter etablering af op til 7-8 foreningsdrevne padelbaner i 2021 og at de 7-8 baner fordeles med 1-2 baner på geografisk spredte lokationer.
 
 • Kultur- og Fritidsudvalget støtter, at de 4 ansøgere, der er klar til baneetablering, støttes. Det drejer sig om 7 baner jf. max bevilling på 1-2 baner.
 
 • Tilskudsbeløb fra Viborg Kommune tager udgangspunkt i prisniveauet for udendørs baner (ca. 450.000 kr. pr. bane).
 
 • Idrætsrådets bestyrelse anbefaler her, at støtte ydes med 50 %, jf. præcedens fra halanalyser. Bestyrelsen bemærker dog, at der ikke er afsat en særlig budgetramme, og at der er behov for investering i 7-8 baner i 2021. Bestyrelsen foretrækker derfor en lavere medfinansiering (33 %) til 7 baner end en højere medfinansiering (50 %) til 4-5 baner, da bestyrelsen finder det vigtigt allerede i 2021 at imødekomme borgernes efterspørgsel på foreningspadel.  Endelig anbefaler bestyrelsen, at foreninger, der ønsker at etablere padelanlæg i fx industriområder og lign., ikke støttes, da foreningsidrætten med fordel kan udnytte synergier ved at samles omkring eksisterende idrætsfaciliteter.
 
 • Idrætsrådets bestyrelse anbefaler desuden, at der reserveres midler til de 4 øvrige ansøgere, der forventes at have deres projekter klar til etablering i 2022. Det drejer sig om mindst 5 baner. De reserverede midler aktiveres under forudsætning af en fortsat udvikling af sporten, jf. tabellen og positiv medlemsudviklingen hos de lokale padeludbydere. Monitorering heraf foregår primo 2022 og undersøger også perspektiver i eventuelle yderligere baneinvesteringer.
 
 • Idrætsrådets bestyrelse anbefaler, at banerne anlægges med reference til størrelsen af skoledistrikterne (den primære brugergruppe), såfremt der anlægges færre baner. 
 
 • Endelig anbefaler idrætsrådet, at der ikke ydes kommunalt driftstilskud til drift af padeltennis anlæg.
 
Viborg Idrætsråds anbefalinger opsummeres herefter i følgende tabel:
 
Ansøger
Samlet
budget
Projekt
fase
Borgere
i skole-distrikt
Bevil-gede
baner
50%
støtte
Fra VK
33%
støtte
Fra VK
Støtte
år
Viborg Lawn
Tennis
1.350.000
Ansøgning
10143
2
450.000
300.000
2021
Bruunshåb
Tapdrup IF
1.800.000
Ansøgning
3043
2
450.000
300.000
2021
Ulbjerg IF
 
570.000
Ansøgning
1234
1
225.000
150.000
2021
Bjerringbro
Idrætspark
ca. 400.000
Tilbuds fase
9875
2
450.000
300.000
2021/ 2022
Houlkær IF
 
-
Prefase
5584
2
450.000
300.000
2022
Rødkærsbro
IF
-
Prefase
3530
1
225.000
150.000
2022
Karup KIK
 
-
Prefase
3364
1
225.000
150.000
2022
Klejtrup IF
 
-
Prefase
1540
1
225.000
150.000
2022
Sum
 
 
 
12
2.700.000
1.800.000
 
 
 
Forvaltningen bemærker, at analysen ikke tager stilling til, om der skal skelnes mellem tilskud til udendørs og indendørs baner, men anbefalingen tager udgangspunkt i tilskud til anlægsudgiften ved udendørs baner, og dermed vil et evt. tilskud til anlæg af indendørs baner blive meget lavt. Med Idrætsrådets egne tal vil tilskud til indendørs baner være i størrelsesorden 5-6 % pr. bane.
 
Endvidere foreslås, at det i en evt. tilskudsmodel præciseres, at tilskud først ydes, når der foreligger dokumentation for, at projekterne kan realiseres incl. en dokumenteret finansieringsplan, og at tilskud fastsættes til et fast beløb pr. bane ved maksimalt 2 baner. Jfr. idrætsrådets indstilling ovenfor.
 
Ved tilskud på 50 % vil tilskud pr. bane beløbe sig til 225.000 kr. og dermed max. 450.000 kr. pr. anlæg og ved tilskud på 33 % pr. bane vil tilskud beløbe sig til 150.000 kr. pr. bane og max. 300.000 kr. pr. anlæg.
 
Repræsentant for Viborg Idrætsråd møder kl. 12.00 og præsenterer analysen for Kultur- og Fritidsudvalget.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Det foreslås, at der ydes tilskud til etablering af anlæg i 2021 og 2022, hvorefter indsatsen evalueres.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Tilskud kan finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer, hvor der i 2021 pt. er et restbeløb på 1.389.000 kr., idet udvalget på mødet 26. januar 2021 disponerede i alt 1.829.000 kr. af den samlede pulje på 3.218.000 kr.
 
Det ventes, at der vil være en tilsvarende pulje i 2022, men dette afventer vedtagelse af budget for 2022.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/50387

Resume

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2020 for Kultur- og Fritidsudvalget.
 
På mødet 14. april 2021 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2020 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i Byrådet 22. april 2021. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2021), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. april 2021 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at regnskabsresultatet for 2020 tages til efterretning,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drifts- og anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at regnskabsresultatet for 2020 tages til efterretning,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drifts- og anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Oprindeligt
Budget 2020
Korrigeret
Budget 2020
Regnskab 2020
Afvigelse
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
177.563
184.965
172.980
-11.985
Folkeoplysning og Idrætsanlæg
86.940
94.170
87.652
-6.518
Kultur
90.623
90.795
85.328
-5.467
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på knap 12 mio. kr. på udvalgets serviceudgifter. Mindreforbrugene er primært på udvalgets centrale puljer, hvor midlerne er disponeret til konkrete projekter og tilskud, hvor der typisk afventes færdiggørelse af projekt eller egenfinansiering. Under puljerne med mindreforbrug findes også den hjælpepakke på 3 mio. kr., der blev bevilget i foråret 2020, som en buffer i forbindelse med Covid-19-nedlukning.
 
 
Overførsel af over-/underskud fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år på driften
 
Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 
 
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.
 

Corona pandemien

 
Driftsregnskabet i 2020 er påvirket af Corona pandemien og på serviceudgifterne er der et samlet mindreforbrug på 181,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket er et væsentligt større mindreforbrug end forventet. Det har sat principperne for overførsel af mindreforbrug til efterfølgende år under pres.
 
Byrådets principper er fortsat gældende, men det har været nødvendigt at stramme op på praksis omkring ansøgte overførsler. Forvaltningen har vurderet, at det er nødvendigt at begrænse omfanget af de samlede overførsler til et niveau, som kan rummes i den fremadrettede økonomistyring og som dels kan holde aktivitetsniveauet i 2021 nede set i forhold til de kommende års budgetter og dels medvirke til, at vi undgår økonomiske sanktioner fra regeringen i 2021.
 
Det har betydet, at det i år er vanskeligt at imødekomme alle ansøgninger om overførsel. Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Kultur- og Fritidsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Afvigelse i regnskab 2020
Decentrale enheder
Centrale områder
 
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Folkeoplysning og Idrætsanlæg
-6.518
-936
-377
-4.736
-470
Kultur
-5.467
77
-1.134
-4.320
-88*
I alt
-11.985
-859
-1.511
-9.056
-558
 
Af det samlede mindreforbrug på knap 12 mio. kr., indstilles 9,9 mio. kr. overført til 2021 budgettet, mens 2,1 mio. kr. ikke overføres.

*I beløbet –88 t. kr. der ikke overføres på det centrale Kulturområde indgår et merforbrug på 253 t. kr. vedr. arkæologiske udgravninger. Merforbruget medtages som overføres ikke, da det er et mellemværende med Slots- og Kulturstyrelsen.
 
Decentralt er der på politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg mindreforbrug på Viborg Stadion Center, Vestbadet og Skøjtebanen grundet overførsler fra tidligere år.

På politikområdet Kultur ses de største centrale mindreforbrug på fælleskonti og Særlige Musikpædagogiske indsatser, hvor mindreforbrugene hovedsageligt skyldes aktivitetsstop grundet Covid-19-nedlukning.
 
Decentralt er der mindreforbrug på Kulturskolen, der har et par projekter med statslig medfinansiering, hvor der er tidsforskydninger mellem indtægter og udgifter, fordi projekterne er flerårige, herudover en vakant stilling samt opsparing fra tidligere år til kommende projekter, der skulle være påbegyndt i 2020.
 
Der er også mindreforbrug på Kunsthallen grundet tidsforskydninger på projekter og udstillinger, der gennemføres i 2021, men hvor man i 2020 har modtaget ekstern finansiering hertil.
 
Viborg Bibliotekerne har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. grundet forsinkelse af bygningsændringer og caféetablering.
 

Bilag 1 viser specifikation af overførsler på Kultur- og Fritidsudvalgets område.
De samlede overførsler fremgår af bilag 4.
 
 
 
Regnskabsresultat vedrørende anlæg
 
(1.000 kr.)
 
Oprindeligt
Budget 2020
Korrigeret
Budget 2020
Regnskab 2020
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg
34.347
34.358
29.309
-5.049
 
Der ses et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr. i 2020. Dette er et udtryk for flere projekter med større mindreforbrug og en mindre indtægt på projektet vedr. Tingpladsen, Viborg Sport og Event.
 
De største mindreforbrug ses på projekterne Energiinvesteringer i Idrætsanlæg, Viborg Museum - Ombygning af tidl. Vestre Landsret samt Udvidelse med ny idrætshal mv. på Liseborg Centret.
 
 
Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab 2020
Overføres til 2021
Overføres til efterfølgende år
Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg
-5.049
534
-4.354
-1.229
 
De væsentligste beløb til overførsel vedrører ovennævnte projekter. De ikke overførte beløb vedrører projekter, der er afsluttet ved udgangen af 2020 eller som afsluttes i 2021 med mindreforbrug.
 
Specifikation af overførslerne på anlægsprojekterne fremgår af bilag 2.
 
Regnskabsbemærkninger
 
Som en del af årsregnskabet for 2020 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer.

Regnskabsbemærkningerne til Kultur- og Fritidsudvalgets politikområder fremgår af bilag 3.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3963

Resume

På mødet sker der en drøftelse af forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2022-2025, som er under udarbejdelse. Der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning, herunder, hvor langt forvaltningen er med at belyse eventuelle udfordringer, driftsønsker eller anlægsønsker. 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning herunder eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, og
 
2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker, der skal arbejdes videre med at beskrive som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar. 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at sagen genoptages på udvalgets møde 27. april 2021.

Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

MED-inddragelse er aftalt med Fælles MED Kultur & Udvikling. Udtalelse fra Fælles MED indgår i udvalgets afsluttende budgetdrøftelser 01. juni 2021.
 
Fritidsrådet (forretningsudvalg) og Viborg Idrætsråd (formand og næstformand) inviteres med til budgetmødet i Kultur- og Fritidsudvalget 01. juni 2021
 
 

Beskrivelse

Budgethæfte

Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker, samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 

Status på driftsbudgettet

Der er driftsmæssige problemstillinger vedr. museerne og vedr. drifts- og lokaletilskud til halprojekter, som følge af investeringer i selvejende idrætshaller – konkret drifts- og lokaletilskud til ny idrætshal og tennishal på Liseborg med ibrugtagning ultimo 2021.
 

Status på anlægsbudgettet

Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (bilag 1 afsnit 7.1).
 
Det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2021.
 
 
Forvaltningen har forslag til følgende anlægsønsker, som kan drøftes på mødet:
 
Anlægsønskerne er oplistet i budgethæftet (bilag 1 afsnit 7.3) og beskrives yderligere i forbindelse med udvalgets kommende behandling af budgetforslag 2022-2025.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet 01. juni 2021. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/2246

Resume

Frigivelse af anlægssum til Kulturtorvet i Gudenåhuset, hvilket er en del af helhedsplanen for byfornyelse i Bjerringbro.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at projektet Kulturtorvet i Gudenåhusets foyer (del af helhedsplan for Bjerringbro) etableres i 2021,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.100.000 kr. til kontoen ”Kulturparken Bjerringbro (Ord & Vand)” med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.600.000 kr. til kontoen ”Kulturparken Bjerringbro (Ord & Vand)” med rådighedsbeløb i 2021,
 
4. at nettoudgiften på 500.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ” Gennemførelse af helhedsplanen for byfornyelse i Bjerringbro”

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at projektet Kulturtorvet i Gudenåhusets foyer (del af helhedsplan for Bjerringbro) etableres i 2021,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.100.000 kr. til kontoen ”Kulturparken Bjerringbro (Ord & Vand)” med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.600.000 kr. til kontoen ”Kulturparken Bjerringbro (Ord & Vand)” med rådighedsbeløb i 2021,
 
4. at nettoudgiften på 500.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ” Gennemførelse af helhedsplanen for byfornyelse i Bjerringbro”.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat 5.893.000 kr. i anlægsbudgettet for 2020–2023 til gennemførelse af helhedsplanen for Bjerringbro. En del af helhedsplanen omhandler Kulturtorvet i Gudenåhuset, hvilket i praksis er en ombygning af Gudenåhusets foyer. Dette er planlagt til realisering i 2021.
 
 

Inddragelse og høring

Forslaget om Kulturtorvet i Gudenåhuset er rejst af følgegruppen for Helhedsplanen for Bjerringbro. Gudenåhusets brugergruppe er blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af skitseforslaget omkring hvilke aktiviteter og behov, som Kulturtorvet skal indfri.
 
 

Beskrivelse

I forbindelse med helhedsplanen for Bjerringbro har Teknik & Miljø udarbejdet et skitseforslag og overslag for Kulturtorvet i Gudenåhuset, som i praksis er en ombygning af Gudenåhusets foyer. Ombygningen vil gøre foyeren til et bedre opholds- og aktivitetsrum og forbedre overgangen til Niels Due Jensens Plads. Ombygningen af foyeren vurderes at koste cirka 2,4 mio. kr. (inkl. fondsmoms)
 
Byrådet har 09. oktober 2019 afsat 500.000 kr. i medfinansiering til realisering af projektet. Foreningen Bjerringbro Elværk har givet mundtligt tilsagn om, at foreningens tilskud på 1,5 mio. kr. til det ikke-realiserede projekt ”kulturparken”, kan overgå til dette projekt, hvilket i mellemtiden er forhøjet med 200.000 til i alt 1,7 mio kr. Netto efter afløftning af fondsmoms svarer dette beløb til 1,4 mio. kr. Der er derudover søgt ekstern finansiering til den resterende del af projektet fra Lokale- og Anlægsfonden. Heraf afløftes ikke fondsmoms.
 
Ombygningen af foyeren kan påbegyndes i starten af 2021 og forventes af være færdiggjort i løbet af 2021.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Helhedsplanens delprojekt omkring Kulturtorvet var oprindeligt planlagt til udarbejdelse af projektforslag i 2020 og 2021 samt realisering i 2021 og 2022, hvorfor det bevilgede beløb var delt over 2021 og 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Overordnet budget og finansiering:
 
Den samlede anlægssum er beregnet til 2,1 mio. kr. Dertil kommer udgift til fondsmoms i forbindelse med tilskud fra Elværksfonden, som udgør 300.000 kr. Altså en samlet brutto anlægsudgift på 2,4 mio. kr.
 
Finansiering:
Etablering af Kulturtorvet i Gudenåhusets foyer
(del af helhedsplan for Bjerringbro) 
Beløb i hele tusinde kr.
 
 
Brutto
beløb i alt
Netto
Beløb i alt
Elværksfonden
1.700
1.400
Lokale- og anlægsfonden
200
200
Medfinansiering Viborg Kommune
Afsatte midler til gennemførelse af helhedsplanen for Bjerringbro
500
500
Samlet beløb:
2.400
2.100
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/13493

Resume

Sagen vedrører ansøgning fra Alhedehallerne om kompensation i forbindelse med ”covid19-nedlukningen”. Sagen genoptages, idet den var optaget på dagsordenen for mødet den 23. februar 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på stillingtagen til evt. kompensation til den selvejende institution Alhedehallerne.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der disponeres 67 % af underskud på 547.000 kr., svarende til 366.000 kr. til ekstraordinært tilskud til Alhede Hallerne jfr. principper for tilskud fra ”corona-buffer-puljen”,
 
2. at det forudsættes, at forvaltningen løbende involveres i budgetopfølgningen i Alhede Hallerne i 2021 og 2022,
 
3. at sagen først sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, når der foreligger forslag til yderligere disponering af midler fra puljen.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
1. at de i sagen beskrevne grundlæggende principper for økonomisk kompensation for kultur- og fritidsområdet godkendes,
 
2. at med baggrund i indsendte ansøgninger og regnskabsdata fra regnskab 2020 foreslås, at nedenfor anførte konkrete forslag til disponering af dele af Corona-buffer-puljen godkendes:
 
Disponering fra puljen:
 
Hald Ege Idrætscenter
63.000
Aftenskolerne
250.000
Skovgaard Museet
200.000
Paletten
500.000
Tinghallen
750.000
Klejtrup Friluftsbad
47.000
Midtjysk Friluftsbad
143.000
Kølvrå Friluftsbad
70.000
Marineforeningen
23.000
Samlet forslag til disponering
2.046.000
 
 
Ansøgning fra Alhedehallerne undersøges nærmere, hvorefter denne del af sagen genoptages med henblik på fastsættelse af endelig kompensation.
 
Det forudsættes, at nødvendig dokumentation i form af regnskab for 2020 fra de enkelte foreninger og institutioner foreligger inden udbetaling kan effektueres.
 
Ansøgning fra Turistforeningen for Viborg og Omegn om dækning af underskud på 95.000 kr. fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til stillingtagen,
 
3. at Kultur- og Fritidsudvalget herudover indstiller, at der i første omgang reserveres 1 mio. kr. af den samlede pulje til senere uddeling til de folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger, spejdere m.m.), idet de økonomiske problemer hér synes at være større i 2021, hvorfor der skal indsamles yderligere data som forudsætning for vurdering og efterfølgende uddeling.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen på mødet i marts 2021 (link til sag nr. 9 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. marts 2021), hvor udvalget besluttede, at indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
 
For så vidt angår ansøgningen fra Turistforeningen for Viborg og Omegn om dækning af underskud beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget, at underskuddet på de 95.000 kr. dækkes.
 
 

Inddragelse og høring

Den selvejende institution Alhedehallerne er inddraget i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen.
 
 

Beskrivelse

I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet 23. februar 2021 om, at ansøgningen fra Alhedehallerne undersøges nærmere, hvorefter den genoptages med henblik på fastsættelse af endelig kompensation, har forvaltningen indhentet supplerende materiale samt drøftet situationen med Alhedehallerne.
 
Til mødet foreligger som bilag:
 
 • Alhedehallernes regnskab for 2018
 • Alhedehallernes regnskab for 2019
 • Samlet oversigt over regnskab 2018, regnskab 2019 og foreløbigt regnskab 2020.
 
Nøgletal fra oversigten:
 
Alle tal i 1.000 kr.
 
 
 
RESULTATOPGØRELSE
2018
2019
2020
Nettoomsætning
3733
4067
4046
Lønkompensation
0
0
548
Vareforbrug
55
142
342
Dækningsbidrag
3678
3925
4252
Omkostninger
3373
4455
4168
Resultat før finansielle poster
305
-530
84
Finansielle poster
558
623
631
Resultat
-253
-1153
-547
 
 
 
 
BALANCE
 
 
 
Materielle anlægsaktiver
9976
9584
9181
Omsætningsaktiver
136
21
231
Aktiver i alt
10112
9605
9412
 
 
 
 
Egenkapital
4469
3316
2769
Langfristet gæld
4641
4218
3853
Kortfristet gæld
1002
2071
2790
Passiver i alt
10112
9605
9412
 
 
 
 
 
 
 
 
Regnskabet for 2020 er endnu ikke godkendt af institutionens repræsentantskab.
 
Som det fremgår, har Alhedehallerne haft et underskud på 547.000 kr., og der søges om hel eller delvis dækning af dette, idet det anføres, at underskuddet vedrører manglende indtægter fra udleje og fra salg i cafe i periode med nedlukning. Det anføres i den sammenhæng, at Alhedehallerne har en lang række udlejninger til messer og arrangementer og dermed er institutionen hårdere ramt end andre selvejende idrætshaller i forbindelse med nedlukningen.
 
Alhedehallerne har indsendt budget for 2021 og heraf fremgår, at der budgetteres med et overskud på 150.000 kr. og med personaleudgifter på 2.165.000 kr. mod 2.521.000 kr. i regnskabet for 2021. Alhedehallerne oplyser, at budgettet skal revurderes, når der foreligger afklaring vedr. genåbning efter covid19-nedlukning, da nedlukningen har indflydelse på en række poster i budgettet.
 
Det er aftalt med Alhedehallernes formand, at forvaltningen inddrages i budgetopfølgningen i 2021.
 
Hvis udvalget vil imødekomme ansøgningen, vil det ud fra de principper, der blev besluttet på mødet den 23. februar 2021, være muligt at indstille, at ansøgningen imødekommes med 75 % af det i regnskab 2020 dokumenterede underskud, der er op gjort til 547.000 kr., svarende til et tilskud på 410.000 kr.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Den selvejende institution Alhedehallerne har rettet henvendelse til forvaltningen med anmodning om, at udbetaling af en del af driftstilskuddet for 2. halvår 2021 fremrykkes til udbetaling primo marts 2021, idet institutionen ellers ville få likviditetsmæssige problemer.
Hvis der måtte opstå yderligere problemer i forhold institutionens likviditet kan en større del af tilskud for 2. halvår 2021 fremrykkes.
 
Forvaltningen bemærker herudover, at endelig beslutning vedr. evt. bevilling til Alhedehallerne træffes af Økonomi- og Erhvervsudvalget og at det kan være relevant at fremsende sagen her sammen med den indstilling, som udvalget på et senere tidspunkt måtte fremkomme med i sagen om fordeling af pulje til foreningerne, således at Økonomi- og Erhvervsudvalget kan behandle sagen som en samlet sag om udmøntning af puljen.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Evt. kompensation foreslås dækket af ”corona-buffer-puljen”.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/14107

Resume

Den erhvervsdrivende fond Viborg Teater søger om garanti for banklån på 2 mio. kr. i perioden 1. september 2021 til 30. juni 2022 i forbindelse med, at Viborg Teater renoveres for 17,5 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at ansøgningen fra den erhvervsdrivende fond Viborg Teater godkendes, således at der stilles kommunegaranti for et banklån på max. 2 mio. kr. gældende i en afgrænset periode fra 1. september 2021 til 30. juni 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at ansøgningen fra den erhvervsdrivende fond Viborg Teater godkendes således, at der stilles kommunegaranti for et banklån på max. 2 mio. kr. gældende i en afgrænset periode fra 1. september 2021 til 30. juni 2022.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet bevilgede på mødet i april 2019 (link til sag nr. 7 i Byrådet 24. april 2019) 4.148.000 kr. til renovering af Viborg Teaters scenetårn med udskiftning af scenetårnets teknik.
 
Byrådet besluttede i forlængelse heraf at anmode Viborg foreningen Viborg Teater om at arbejde videre med projektet for renovering af teatrets bygninger og inventar i øvrigt, idet dette projekt søges finansieret via eksterne fondsbidrag m.v.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Viborg Teater, som er en erhvervsdrivende fond, ejer og driver Viborg Teater.
Viborg Teater har i forlængelse af Byrådets beslutning på mødet 24. april 2019 arbejdet videre med projektet for renovering af teaterbygningen og dens inventar og i brev af 4. marts 2021 orienterer Viborg Teater om status for projektet. Af brevet fremgår, atViborg Teater står over for en større renovering i 2021. Renoveringen forventes påbegyndt primo maj 2021 og afsluttet ultimo oktober 2021, men da teatret er en fredet bygning skal den samlede renovering godkendes af Slots- og kulturstyrelsen. Denne proces er i fuld gang via renoverings­projektets arkitekter, C.F. Møller Architects i Aarhus. Det samlede renoveringsprojekt er budget­teret til 17, 5 millioner kr. Teatrets bestyrelse har søgt private fonde om støtte til projektet og har fået tilsagn fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond (10 mio. kr.), Augustinus Fonden (5 mio. kr.) og Anders Brøndums Velgørende Fond (2,5 mio. kr.).
 
De forskellige renoveringsopgaver udbydes i fagentrepriser med bemærkning om, at opgaven kan ændres såfremt beløbsrammen ikke er overholdt. Renoveringsopgaven består af nogle restau­reringsopgaver samt bl.a. fornyelse af indgangsparti, fornyelse af stole mv i teatersalen og på balkoner, fornyelse af toiletter (herunder etablering af handicaptoilet, opmaling over alt i huset, fornyelse af garderober og belysning i foyerer samt fornyelse af skuespil-faciliteterne.
 
Projektet styres af en projektgruppe med 2 arkitekter fra C.F. Møller Architects og lokalt med teatrets formand Uffe Steffensen og medlem af bestyrelsen Lars Munkøe.
 
Projektmidlerne udbetales ratevis og sidste rate på 10 procent af Louis-Hansen Fondens bevilling udbetales når projektet er afsluttet og der foreligger et regnskab. Sammenholdt at refusion af moms jo sker bagud betyder det, at Viborg Teater har et likviditetsproblem sidst i projektet på op mod 2 mio. kr. indtil projektet helt er afsluttet og regnskab udarbejdet. Af vedlagte likviditets­budget er ­pro­blemet anskueliggjort. Der kan naturligvis opstå variationer med hensyn til, hvornår fakturaer udstedes/forfalder, men der er behov for en gardering i perioden.
 
Vi har drøftet sagen med teatrets bank, Nordea, der har tilbudt at stille en kreditfacilitet på op til 2 mio. kr. til rådighed i nogle måneder frem til årets udgang, men under forudsætning af, at der af Viborg Kommune gives en garantistillelse for beløbet, idet teatret ingen mulighed har for selv at stille sikkerhed. Vi ansøger således Viborg Kommune om garantistillelse på 2 mio. kr. over for Nordea.”
 
Den erhvervsdrivende fond Viborg Teater søger således Viborg Kommune om en garantistillelse for banklån på 2 mio. kr. Perioden for garantien ønskes fra 1. september 2021 til 30. juni 2022.
 
Forvaltningen bemærker, at det i forbindelse med drøftelserne med Viborg Teater var forventet, at der kunne blive en manko, som Viborg Teater ville søge dækket via anlægstilskud fra Viborg Kommune, men det er lykkedes for teatret at tilvejebringe en samlet fondsfinansiering på 17,5 mio., hvilket betyder, at der ikke søges anlægstilskud hos Viborg Kommune.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Projektet gennemføres i perioden maj til oktober 2021. De sidste fondsbidrag kan dog først søges udbetaling, når projektet er afsluttet og der foreligger godkendt byggeregnskab. Det er derfor vurderingen, at sagen først afsluttes i 1. halvår 2022 og derfor søges om, at garantien gælder frem til 30. juni 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/469

Resume

Det foreslås, at Viborg Kommune og DGI Midtjylland i perioden 1. januar 2021 – 31. december 2023 indgår en aftale, hvor DGI Midtjylland og Viborg kommune i fællesskab vil definere og løse opgaver med udgangspunkt i målene i Viborg Kommunes sammenhængsmodel, DGI’s Fokusområder og fælles vision Bevæg dig for livet.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslag til aftale mellem DGI Midtjylland og Viborg Kommune med henblik på, at udvalget kan fremsende sagen til Byrådet med udvalgets indstilling.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det til sagen vedlagte forslag til samskabelsesaftale mellem DGI Midtjylland og Viborg Kommune godkendes, idet aftalen understøtter Byrådets sammenhængsmodel indenfor både Kultur- og Fritidsudvalgets og andre udvalgs politikområder.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har i en årrække haft samarbejde med DGI Midtjylland om en række projekter. Det handler om udvikling af events, projekter, foreningsudvikling m.m.
Herudover har Viborg Kommune i en årrække samarbejdet med DGI om DGI-Hærvejsløbet og om udvikling af Viborg som målby for den store cykelevent.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Det foreslås, at Viborg Kommune og DGI Midtjylland for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2023 indgår en aftale (bilag 1), hvor DGI Midtjylland løser aftalte opgaver defineret af Viborg Kommune med udgangspunkt i målene i Viborg Kommunes sammenhængsmodel.  Rammen for aftalen omfatter hele Viborg Kommune og dermed flere forvaltningsområder, samråd og udvalg, herunder Fritidsrådet og Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Over en treårig periode vil der være forskellige temaer/opgaver, som vil have fokus. Samarbejdsaftalen bygger på en overordnet mission om at få flere fysiske aktive og flere i forening. Aktuelle projekter og arbejdsopgaver drøftes løbende.
 
DGI Midtjylland bidrager med relevante konsulenter, som kan løse de opgaver, der i perioden arbejdes med.
 
Forslag til fokusområder 2021:
 
 • Sunde seniorer - Vi vil højne den fysiske og mentale sundhed i Viborg Kommune, samt give seniorerne mulighed for at indgå i sunde fællesskaber. Hvordan får vi flere aktive seniorer (60+)?
 • Viborg Kommune i bevægelse - Vi vil skabe små og mellemstore foreningsbaserede events, så flere har mulighed for at indgå i sunde fællesskaber og deltage i gode oplevelser. Kampagnen ”Danmark i bevægelse” bliver pejlemærke og Viborg Kommune vil i samarbejde med foreninger lave events i løbet af hele året, hvor foreninger/andre udbyder aktiviteter. Der lægges vægt på at det er forskelligartede aktiviteter, så der er et medlemskab for alle og at det er let at komme i gang. Foreningerne skal være klar til at modtage nye medlemmer efter afholdte events. Det kan både være for børn, seniorer, hele familien eller lokalområdet.
 • Foreningsudvikling og nye foreningsaktiviteter - Vi ønsker at få flere til at blive medlem af en lokalforankret forening. Det kan vi gøre ved at styrke foreningerne med foreningsudviklingsforløb. En særlig prioriteret indsats er at udvikle nye foreningstilbud i samarbejde med foreningerne, for at nå flere målgrupper og få flere aktive.
   
Inden hvert års afslutning afholdes et evalueringsmøde, som initieres af Viborg Kommune. På mødet evalueres årets indsatser og nye mål for det kommende år planlægges. Planlægnings- og afklaringsmøder afholdes løbende ved behov.
 
Ved aftalens ophør udarbejder DGI et kort evalueringsnotat over periodens aktiviteter og leverancer.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Aftalen er gældende fra 1. januar 2021 – 31. december 2023.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Finansieringen af aftalen omfatter bidrag fra både DGI Landsplan, landsdelsforeningen og Viborg Kommune.
Den samlede budgetramme for aftalen udgør 500.000 kr. årligt. DGI bidrager med 250.000 kr. og Viborg Kommune bidrager via konkrete projekter med 250.000 kr. Viborg Kommunes bidrag tilvejebringes fra flere forvaltningsområder, da aftalen på en række områder kan understøtte sammenhængsmodellens mål.
Indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område bidrages via konkrete projekter og udviklingsmidler og i et tæt samarbejde med Fritidsrådet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/10593

Resume

Sagen vedrører forvaltningens orientering af Kultur- og Fritidsudvalget omkring fremdriften i udviklingen af Domkirkekvarteret og Nyt Viborg Museum i den tidligere Vestre Landsrets-bygning.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager forvaltningens orientering til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2021

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

 
 
1. at den overordnede udviklingsstrategi for Domkirkekvarteret i Viborg godkendes,
 
2. at der som udgangspunkt etableres velkomstcenter i stueplan i Det Gl. Rådhus, med henblik på at kunne betjene publikum allerede fra åbning af Nyt Viborg Museum i den tidligere Vestre-Landsret bygning,
 
3. at 1. og 2. sal i Det Gl. Rådhus disponeres til fremtidig brug for Skovgaard Museet,
 
4. at forslag om etablering af interim bestyrelse og tværgående udviklingsenhed beskrives nærmere, herunder driftsøkonomisk, med henblik på efterfølgende realisering,
 
5. at tidligere beslutning om rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret, etablering af Nyt Viborg Museum i den tidligere Vestre Landsret-bygning og etablering af nyt P-hus, -fortsat indgår i den samlede plan for omdannelse og revitalisering af Domkirkekvarteret,
 
6. at Viborg Kommune på baggrund af ovennævnte tilsagn og beslutninger genoptager dialog med fonde med henblik på udarbejdelse af forslag til konkret realisering, herunder finansiering,
 
7. at sagen på ovennævnte baggrund fremsendes med henblik på videre udvikling og implementering til både Viborg Stift og Menighedsrådet ved Viborg Domkirke, samt præsenteres og debatteres på et åbent borgermøde,
 
8. at sagen indgår i Byrådets budgetforhandlinger for budget 2022-2025 på baggrund af forventet klarhed omkring nødvendige hensigtserklæringer fra eksterne fondes deltagelse i realiseringen af planerne for Domkirkekvarteret, samt samlet anlægs- og driftsøkonomi.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Siden byrådets beslutninger i december 2020 er der på en række punkter sket en positiv udvikling, blandt andet i forhold til konstruktiv dialog med relevante fonde.
 
Forvaltningen vil på mødet orientere nærmere herom. Realiseringen af det nye museum i den tidligere Vestre Landsret-bygning er rykket nærmere, men i det omfattende arbejde med planerne har det også vist sig nødvendigt at foretage en række klare prioriteringer.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 17/62487

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.  

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste marts 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på mødet i december 2014 (link til sag nr. 6 i Byrådet 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Bilag

Sagsid.: 20/48412

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at orientering tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2021

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formanden

 
2. Meddelelser og gensidig orientering
 
3. Projekt ”Sammen i bevægelse ” – De Seks Bølger og Bevægelsesstafetten.
Orientering vedlagt som bilag 1, 2 og 3.
 
4. Værestedet, styrket mødested i Fjordklyngen.
Som led i Realdania og Lokale og Anlægsfondens kampagne, mødesteder i landsbyklynger, har Værestedet fået et tilskud på 4,5 mio. kr. Der vil efterfølgende skulle findes medfinansiering. Det nuværende Kulturcenter Værestedet skal løftes, så det bliver et mangfoldigt Fjordklyngehus. ’Det nye Mødested’ skal række ud til hele området ved at samle klyngens foreninger og fritidsaktiviteter i fælles faciliteter. 
 
Skolen skal bygges om og op om fleksible rum, som ved enkle greb, kan forandres og derved understøtte alt fra malerklubben og strikkeklubben til streamede foredrag og fællesspisning. På første sal får de unge en fleksibel base, der kan danne ramme om alt fra streaming og spil til en lille ’hjemmebiograf’. Derudover skal der i ’Det nye Mødested’ skabes rum for udeaktivitet. Mødestedet skal f.eks. være udgangspunkt for vandring og cykling på Fjordklyngens MTB-rute og den nærliggende Himmerlandssti og Hærvejen.
 
5. Mulighed for etablering af nyt collegetilbud til bl.a. idrætstalenter indenfor Viborg Elite blev præsenteret mhp. egentlig sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget 27. april 2021.
 
 
Bilag