You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 1. juni 2021 kl. 13:00

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedeltagere Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Mads Panny, Michael Nøhr, Niels-Jørgen Ottesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/4149

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget har drøftet en fælles vision for ”Danmarks bedste åbne skole og dagtilbud”. Kultur- og Fritidsudvalget skal på dette møde godkende visionen. Børne- og Ungdomsudvalget behandler en enslydende sag på deres møde i dag.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at vision for Danmarks bedste åbne skole og dagtilbud og udmøntningen heraf godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at visionen for Danmarks bedste åbne skole og dagtilbud udmøntningen heraf blev godkendt. Herunder, at alle børn i Viborg Kommunes skole- og dagtilbud får et fælles fundament inden for følgende temaer:
 
 • Historie og kulturarv
 • Bæredygtighed og naturvidenskab
 • Viborg Visuals
 • Erhvervsliv
 • Kulturliv
 • Foreningsliv
 
2. at forvaltningen blev anmodet om, som et led i arbejdet med fremtidens skole, at udarbejde et forslag til konkrete obligatoriske forløb og/eller emner under de enkelte temaer. Forslaget skal fremlægges til politisk behandling i indeværende byrådsperiode,
 
3. at de obligatoriske forløb skal tage afsæt i læreplaner på både dagtilbuds- og skoleområdet.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har gennem flere år arbejdet med at opbygge og udvikle den åbne skole, åbne dagtilbud og KultureltLæringsCenter Viborg (KLC Viborg), hvilket har medført et solidt afsæt til en videre udvikling af Danmarks bedste åbne skole og dagtilbud ind i en kontekst af sammenhængsmodellen og særligt følgende mål:
 
 • En større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasseprøven hæves til 92% i 2025. 
 • 90% af unge har tage en ungdomsuddannelse inden de er 25 år. 
 • Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme. 
 • Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov. 
 • En større andel af borgere i Viborg Kommune skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentligforsørgelse. 
 • Mindst 85% af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025.  
 
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Der er i Viborg Kommune gennem de seneste år blevet oparbejdet en bred vifte af læringstilbud til skoler og dagtilbud inden for foreningsliv, kultur og erhvervsområdet. Aktuelt er det op til en lokal beslutning om og hvordan, der lokalt skal arbejdes med åben skole og dagtilbud, og om man vil gøre brug af tilbud i regi af platformen KLC og/eller om man indgår helt lokale samarbejder. Det betyder, at det for de enkelte børn er meget forskelligt, hvad de kommer til at deltage i igennem deres tid i både dagtilbud og skoler.
 
Med henvisning til sammenhængsmodellens mål, arbejdet med kvalitet og indhold i Fremtidens skolevæsen og Viborg Kommunes generelle strategiske satsninger og særkender, foreslås det, at der fremadrettet aktivt tages stilling til, hvad børn og unge i Viborg Kommune skal have som fælles fundament inden for følgende temaer:
 
 • Historie og kulturarv
 • Bæredygtighed og naturvidenskab
 • Viborg Visuals
 • Erhvervsliv
 • Kulturliv
 • Foreningsliv
 
Det fælles fundament skal realiseres gennem etablering af et systematisk og forpligtende samarbejde på tværs ind i et åbent skole- og dagtilbudsregi, hvor Viborg Kommune i tæt samarbejde med eksterne parter tilbyder obligatoriske og kvalitetssikrede læringsforløb, som vores dagtilbud og skoler er forpligtiget til at deltage i. Herudover vil der også være mulighed for, at den enkelte skole eller dagtilbud indgår lokale samarbejdsaftaler og initiativer.
 
Forslaget kommer til at betyde, at der med udgangspunkt i allerede eksisterende forløb og i udviklingen af nye, vil blive defineret en pallette af tilbud til f.eks. 0-3 årige, 3-6 årige, indskoling, mellemtrin og udskolingen, hvoraf nogle tilbud vil være obligatoriske, mens der vil være mulighed for at vælge mellem andre inden for ovennævnte kategorier.
På den måde vil: ”Alle børn i Viborg Kommunes folkeskoler og dagtilbud være en del af Danmarks bedste åbne skole og dagtilbud”, gennem både fælles og forskellige læringsforløb. 
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Den åbne skole og dagtilbud er nævnt og reguleret i både dagtilbudslovens § 8, stk. 6 og Folkeskolelovens § 3, stk. 4-5 og § 33, stk. 9.

Sagsid.: 21/9459

Resume

Midtjysk Friluftsbad søger om tilskud til afhjælpning af en række akutte problemstillinger, som skal afhjælpes for at sikre badets fortsatte drift.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger ekstraordinært renoveringstilskud til Midtjysk Friluftsbad på 150.000 kr. til dækning af udgifter til de i sagen beskrevne akutte problemstillinger,
 
2. at tilskud finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer i 2021.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget bevilger ekstraordinært renoveringstilskud til Midtjysk Friluftsbad på 150.000 kr. til dækning af udgifter til de i sagen beskrevne akutte problemstillinger, og
 
2. at tilskud finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer i 2021.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet 23. marts 2021, at der udarbejdes tilstandsvurdering af Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj.
Baggrunden herfor var, at ingeniørfirmaet Sweco havde gennemgået friluftsbadets faciliteter og havde konstateret, at anlægget er meget nedslidt og at der er et stort og akut behov for renovering af anlægget for at sikre fortsat drift.
 
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har 4. maj 2021 afholdt møde med bestyrelsen for Midtjysk Friluftsbad og har her præsenteret handlingsplan for afhjælpning af akutte problemstillinger.
 
 

Beskrivelse

Midtjysk Friluftsbad er en selvejende institution, som driver friluftsbad i Hammershøj.
Anlægget er godt 50 år gammelt og er nedslidt.
 
Sweco har udarbejdet rapport med tilstandsvurdering for Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj og har i forlængelse heraf udarbejdet rapport med forslag til handlingsplan, som kan bringe badet i en forsvarlig stand i forhold til åbning i sæsonen 2021.
 
Handlingsplanen indeholder fire forhold, der skal afhjælpes snarest muligt:
 
 • Elinstallationer skal gennemgås og konstaterede problemstillinger skal afhjælpes
 • Skimmelsvamp i omklædningsfaciliteter skal nedvaskes.
 • Problemstillinger i forhold til tekniske anlæg (klor-/syreanlæg og returskylning af bassinvand) skal afhjælpes.
 
Sweco har vurderet den samlede udgift til afhjælpning af de nævnte punkter til i alt 275.000 kr.
 
Forvaltningen afholdt sammen med repræsentanter for Sweco møde med bestyrelsen for Midtjysk Friluftsbad 4. maj 2021, og her blev rapporten med forslag til handlingsplan gennemgået.
 
Bestyrelsen kunne oplyse, at man var i gang med at afhjælpe problemstillinger vedr. elinstallationer og skimmelsvamp i baderum inden badet åbner 21. maj 2021.
 
Samtidig kunne bestyrelsen oplyse, at bassinernes vandkvalitet lever op til alle myndighedskrav og har gjort det i de forgangne sæsoner, og det vurderes derfor, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at åbne anlægget for offentligheden 21. maj 2021.
I forhold til problemstillingen vedr. tekniske anlæg handler disse primært om mindre forbedringer og om dokumentation, brugeranvisning og APV for personale samt om opgradering af anlæg for returskylning. Det aftaltes, at disse arbejder igangsættes med teknisk rådgivning fra Sweco.
 
I forhold til finansiering af udgifterne til de nævnte arbejder tilkendegav bestyrelsen, at den ikke har midler i overskud, men at den er indstillet på at bidrage til løsning af opgaverne med egenbetaling og via eget arbejde, idet det samtidig sikres, at dette udføres forsvarligt og i overensstemmelse med alle myndighedskrav.
 
Friluftsbadet søger derfor om et ekstraordinært tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget til de nødvendige arbejder på 150.000 kr. Den samlede forventede udgift er af Sweco vurderet til 275.000 kr.
 
 

Alternativer

Intet. De anførte arbejder er nødvendige for at sikre fortsat drift af Midtjysk Friluftsbad.
 
 

Tidsperspektiv

Sommeren 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Evt. tilskud kan finansieres via pulje til mindre anlægsinvesteringer.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/17807

Resume

Skals Idrætscenter søger om tilskud på 85.000 kr. til igangsættelse af akut udskiftning af svømmehallens vandbehandlingsanlæg. Der er foretaget alarmerende måling af legionella tal i brusevandet, og en udskiftning er således nødvendig, så hallen er klar til en forsvarlig genåbning af svømmehallen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget disponerer 85.000 kr. fra pulje til mindre anlægsinvesteringer til tilskud til akut udskiftning af svømmehallen vandbehandlingsanlæg, og
 
2. at det godkendes, at projektet igangsættes snarest muligt, da problemstillingen er helt akut.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget bevilger 85.000 kr. fra pulje til mindre anlægsinvesteringer til tilskud til akut udskiftning af svømmehallen vandbehandlingsanlæg, og
 
2. at det godkendes, at projektet igangsættes snarest muligt, da problemstillingen er helt akut.

Sagsfremstilling

Historik

Skals idrætscenter har i forbindelse med budgetlægningen 2022-2025 fremsendt ansøgning om anlægstilskud til større renovering af centres svømmehal. Den akutte udskiftning af vandbehandlingsanlæg er en del af det kommende anlægsprojekt.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Skals idrætscenter har i forbindelse med budgetlægningen 2022-2025 fremsendt ansøgning om anlægstilskud til en større renovering af svømmehallen, samlet anlægssum på godt 3 mio. kr., hvortil der søges om et kommunalt anlægstilskud på 1,5 mio. kr. Heri indgår udskiftning af vandbehandlingsanlæg. Ved de seneste målinger af legionella tal i svømmehallens brusevand har det dog vist sig, at der er behov for en akut udskiftning af vandbehandlingsanlægget. Der er tale om hel nødvendig udskiftning for at sikre en forsvarlig genåbning. Der er indhentet tilbud og et samlet budget på 170.000 kr. hvortil der søges et tilskud på 50%.
 
Skals Idrætscenter har fremsendt målinger fra EUROFINS pr. 12.4.2021 som viser et måltal på 88000 legionella pr. liter vand i brusevandet. Der er på nuværende tidspunkt ingen nationale grænseværdier for, hvor mange legionella bakterier, der må være i det varme brugsvand. SSI anbefaler dog, at der ikke er mere end 1000 legionella pr. liter vand. På den baggrund er det aktuelle problem akut og alvorligt, og idrætscentret står i en uholdbar situation.

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Projektet skal realiseres snarest muligt for at sikre, at svømmehallen kan åbne på forsvarlig vis.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Skals Idrætscenter har indhentet tilbud. Udgifterne beløber sig til 170.000 kr. Egenfinansiering oplyses til 50 % af udgiften, og der søges således om et kommunalt tilskud på 85.000 kr.
 
Evt. tilskud finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer, hvor der i 2021 er et restbeløb på 303.000 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/50215

Resume

Projektet ”Fjordklyngen” søger om kommunalt tilskud til medfinansiering af projektet ”Værestedet” i Låstrup. Projektets samlede anlægsudgift beløber sig til ca. 7,7 mio. kr. (excl. moms) og der foreligger tilsagn fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden på 3,6 mio. kr. (excl. moms).

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget disponerer 500.000 kr. i 2022 til dækning af udvalgets tilskud til realisering af projektet vedr. ”Værestedet i Låstrup” og
 
2. at bevillingen finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer,
 
3. at det godkendes, at projektet realiseres som kommunalt anlægsprojekt, idet Viborg Kommune ejer ejendommen, som ombygges i forbindelse med projektet (Låstrupvej 38, Låstrup, 8832 Skals), og
 
4. at sagen genoptages, når der foreligger forslag til brugsaftale vedr. ejendommen.
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter.
 
1. at udvalget disponerer 500.000 kr. i 2022 til dækning af udvalgets tilskud til realisering af projektet vedr. ”Værestedet i Låstrup”, idet det forudsættes, at Landdistriktsudvalget også støtter projektet som ansøgt, og
 
2. at bevillingen finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer,
 
3. at det godkendes, at projektet realiseres som kommunalt anlægsprojekt, idet Viborg Kommune ejer ejendommen, som ombygges i forbindelse med projektet (Låstrupvej 38, Låstrup, 8832 Skals), og
 
4. at sagen genoptages, når der foreligger forslag til brugsaftale vedr. ejendommen.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Projektet er udviklet af styregruppen bag ”Fjordklyngen” i tæt samspil med Viborg Kommune.
 
 

Beskrivelse

Kultur- og Fritidsudvalget er tidligere blevet orienteret om, at ”Værestedet” i Låstrup har fået et tilskud på 4,5 mio. kr. (3,6 mio. kr. excl. moms) som led i Realdania og Lokale og Anlægsfondens kampagne: ”Mødesteder i landsbyklynger”. Projektet indeholder dels en bygningsdel, hvor grundideen er fleksible rum og en åbning ud mod landskabet, dels en del relateret til udeområderne, både i forhold til brugerne lokalt og vandring og cykling på Fjordklyngens MTB-rute, Himmerlandsstien og Hærvejen.
 
I forhold til projektets finansieringsplan bemærkes (alle tal excl. moms):
 
Ud af et samlet budget på ca. 7,7 mio. kr. vil man i Fjordklyngen levere ca. 0,5 mio.kr. som frivilligt arbejde, ligesom der søges andre eksterne fonde, hentes midler ind fra arrangementer m.v.
 
Det bemærkes, at 3,6 mio. allerede er finansieret af LOA og Realdania og 0,4 mio. er finansieret af Områdefornyelsen Fjordklyngen
 
Derudover søges om tilskud fra Viborg Kommune på samlet 1,4 mio. kr.
Heraf søges 900.000 kr. til udeområderne, som falder indenfor de indholdsmæssige rammer af Landdistriktsudvalgets pulje til lokale udviklingsplaner og mindre projekter. Projektet indgår i den netop vedtagne lokale udviklingsplan for Låstrup. Den resterende del på 500.000 kr. søges fra Kultur & Fritidsudvalget til bygningsdelen. Opbakning fra kommunen vil have stor betydning i forbindelse med ansøgning af yderligere eksterne fonde.
 
Der vil i den følgende tid derudover skulle afklares en række indholdsmæssige aspekter i forhold til fremtidig brug og drift af den kommunale bygning, herunder samspil med forsamlingshuset i byen, ligesom bygherre forhold, momsforhold og indgåelse af en længerevarende brugsaftale skal afklares.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Projektet realiseres i 2021 – 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Evt. tilskud kan finansieres af pulje vedr. mindre anlægsinvesteringer i kultur- og fritidsfaciliteter.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/1573

Resume

Sagen vedr. disponering af pulje til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
2. at der disponeres op til 500.000 kr. til Viborg Kommunes andel af projekt vedr. maling af facaderne på Viborg Stadion, som finansieres af puljen vedr. mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet.
 
3. at der overføres 1 mio. kr. fra overførte puljemidler fra 2020 til pulje til mindre anlægsinvesteringer i 2021. Dette med henblik på finansiering af dels sag om maling af Viborg Stadion, dels to akutte ansøgninger om ekstraordinære, men nødvendige vedligeholdelser af svømmeanlæg i hhv. Hammershøj og Skals. 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at der disponeres op til 500.000 kr. til Viborg Kommunes andel af projekt vedr. maling af facaderne på Viborg Stadion, som finansieres af puljen vedr. mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet,
 
2. at der overføres 1,5 mio. kr. fra overførte puljemidler fra 2020 til pulje til mindre anlægsinvesteringer i 2021. Dette med henblik på finansiering af dels sag om maling af Viborg Stadion, dels to akutte ansøgninger om ekstraordinære, men nødvendige vedligeholdelser af svømmeanlæg i hhv. Hammershøj og Skals.

Sagsfremstilling

Historik

Udvalget har tidligere behandlet disponering af puljen for 2021.
Før mødet 1. juni 2021 resterer der 303.000 kr. i puljen for 2021.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere disponeret midlerne fra puljen i 2021.
Til mødet 1. juni 2021 foreligger to ansøgninger fra Midtjysk Friluftsbad og fra Skals Idrætscenter. Samlet søges om tilskud på 235.000 kr.
 
Herudover er der forslag om, at der disponeres midler til maling af facaderne på Viborg Stadion, om muligt i sommeren/efteråret 2021.
 
Viborg Stadion er bygget i perioden 2001-2006 og facaderne trænger til at blive malet. Dette skal også ses i sammenhæng med, at realiseringen af Tinghallens-projektet incl. om- og udbygning af foyeren ved stadion medfører, at der er behov for at skabe et mere fælles udtryk for bygningerne og dette kan opnås, hvis stadion nymales og der vælges nye farver på bygningen.
 
Aktuelt afventes vurdering i forhold til valg af farve.
 
Stadion har flere ejere og der laves en fordeling af udgiften på baggrund af de enkelte ejeres andel af facaderne opgjort i m2. Det er således en forudsætning, at ejerne er enige om, at stadion males, valg af farve og finansieringsmodel.
 
Denne opgørelse samt endeligt tilbud på opgaven foreligger endnu ikke, men det foreslås, at der disponeres op til 500.000 kr. til formålet.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Om muligt males Viborg Stadion i sommeren/efteråret 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det foreslås, at der overføres 1.000.000 kr. fra overførte puljemidler på 2.519.000 kr. til pulje til mindre anlægsinvesteringer.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/18375

Resume

Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til principper for delvis tilbagebetaling af deltagergebyrer i forbindelse med Kulturskolen Viborgs undervisningstilbud, som i lighed med sæson 2019/2020 har været præget af Covid-19 situationen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de i sagen fremsatte principper som grundlag for Kulturskolen Viborgs administrative fastlæggelse af den Covid-19 betingede regulering af deltagergebyrerne for undervisningssæsonen 2020/2021,
 
2. at Kulturskolen Viborgs manglende indtægt, som konsekvens af reguleringen af deltagerbetalingerne, indgår i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets senere stillingtagen til udmøntning af Corona-puljer o.lign. på Kultur- og Fritidsområdet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget godkender de i sagen fremsatte principper som grundlag for Kulturskolen Viborgs administrative fastlæggelse af den Covid-19 betingede regulering af deltagergebyrerne for undervisningssæsonen 2020/2021,
 
2. at Kulturskolen Viborgs manglende indtægt, som konsekvens af reguleringen af deltagerbetalingerne, indgår i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets senere stillingtagen til udmøntning af Corona-puljer o.lign. på Kultur- og Fritidsområdet.

Sagsfremstilling

Historik

 
5. eventuel tilbagebetaling for aflyst og ikke erstattet undervisning sker i overensstemmelse med de generelle regler og tilbagebetalingsbetingelser, som er gældende for Kulturskolen Viborg i undervisningsåret 2019/2020
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Kulturskolen Viborgs undervisningssæson 2020/2021 har været voldsomt påvirket af Covid-19 situationen. De mange centralt besluttede begrænsninger i forhold til de forskellige aktivitets- og undervisningsformer, de generelle vilkår i henhold til forsamlingsforbud, hjemsendelse af skoleelever m.v., har opstillet omfattende benspænd for gennemførelsen af kulturskolens undervisningstilbud. Kulturskolen Viborg har gennemført online-undervisning i videst mulige udstrækning.
 
Kulturskolen Viborg har fremsendt en række principper til brug for reguleringen af tilbagebetalingen for sæson 2020-2021. Principperne baserer sig på:
 
 • de generelle regler for antallet af aflysninger uden automatisk tilbagebetaling i henhold til den konkrete undervisningsaktivitet,
 • værdisætning af gennemført online-undervisning til 2/3 af normal undervisning.
 
I sagens bilag fremgår principperne overført på de forskellige undervisningstyper.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Principperne er alene gældende for sæson 2020/2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Reguleringen af deltagerbetalingerne forventes at påføre Kulturskolen Viborg manglende indtægter for omtrentligt 400.000 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/13493

Resume

Sagen vedrører ansøgninger om kompensation i forbindelse med ”covid19-nedlukningen”. Sagen genoptages, idet den var optaget på dagsordenen for møderne 23. marts 2021 og 23. februar 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
2. at der disponeres følgende tilskud fra ”Corona-buffer puljen”:
 
Ekstraordinært tilskud til Alhede hallerne
366.000
 
 
Disponering af pulje på 1 mio. kr. til foreningsområdet:
 
På baggrund af ansøgninger vedr. 2020, som anført i sagen
220.000
Disponeres til genstartspulje 2021
780.000
 
Der resterer herefter 1.493.000 kr. i puljen.
 
Herudover beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,
 
3. at der meddeles afslag på ansøgning fra Værestedet i Låstrup, idet det vurderes, at institutionen ikke er truet på sit eksistensgrundlag og bl.a. fortsat har positiv egenkapital.
 
4. at der reserveres 400.000 kr. fra puljen til evt. dækning af udgift til tilbagebetaling af deltagergebyrer på Kulturskolen. Genoptages i forbindelse med forventet regnskab 30. sept. 2021.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der disponeres følgende tilskud fra ”Corona-buffer puljen”:
 
Ekstraordinært tilskud til Alhede hallerne
366.000
 
 
Disponering af pulje på 1 mio. kr. til foreningsområdet:
 
På baggrund af ansøgninger vedr. 2020, som anført i sagen
220.000
Disponeres til genstartspulje 2021
780.000
 
Der resterer herefter 1.493.000 kr. i puljen, hvoraf op til 1 mio. kr. er disponeret til evt. merforbrug i forbindelse med Snapsting 2021, jfr. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2021.
 
Herudover beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,
 
2. at der meddeles afslag på ansøgning fra Værestedet i Låstrup, idet det vurderes, at institutionen ikke er truet på sit eksistensgrundlag og bl.a. fortsat har positiv egenkapital.
 
3. at der reserveres 400.000 kr. fra puljen til evt. dækning af udgift til tilbagebetaling af deltagergebyrer på Kulturskolen. Genoptages i forbindelse med forventet regnskab 30. sept. 2021, og
 
4 at forvaltningen anmodes om at genbesøge problemstilling vedr. evt. kompensation for manglende indtægter i svømmehaller i 2020, hvorefter punktet genoptages i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

 
1. at de i sagen beskrevne grundlæggende principper for økonomisk kompensation for kultur- og fritidsområdet godkendes,
 
2. at med baggrund i indsendte ansøgninger og regnskabsdata fra regnskab 2020 foreslås, at nedenfor anførte konkrete forslag til disponering af dele af Corona-buffer-puljen godkendes:
 
Disponering fra puljen:
 
Hald Ege Idrætscenter
63.000
Aftenskolerne
250.000
Skovgaard Museet
200.000
Paletten
500.000
Tinghallen
750.000
Klejtrup Friluftsbad
47.000
Midtjysk Friluftsbad
143.000
Kølvrå Friluftsbad
70.000
Marineforeningen
23.000
Samlet forslag til disponering
2.046.000
 
 
Ansøgning fra Alhedehallerne undersøges nærmere, hvorefter denne del af sagen genoptages med henblik på fastsættelse af endelig kompensation.
 
Det forudsættes, at nødvendig dokumentation i form af regnskab for 2020 fra de enkelte foreninger og institutioner foreligger inden udbetaling kan effektueres.
 
Ansøgning fra Turistforeningen for Viborg og Omegn om dækning af underskud på 95.000 kr. fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til stillingtagen,
 
3. at Kultur- og Fritidsudvalget herudover indstiller, at der i første omgang reserveres 1 mio. kr. af den samlede pulje til senere uddeling til de folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger, spejdere m.m.), idet de økonomiske problemer hér synes at være større i 2021, hvorfor der skal indsamles yderligere data som forudsætning for vurdering og efterfølgende uddeling.
 
På mødet den 10. marts 2021 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling i sagen, idet der samlet disponeres 3.141.000 kr. fra puljen, hvoraf 1 mio. kr. er disponeret i pulje til foreningsområdet, som endnu ikke er fordelt.
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde i marts 2021 (link til sag nr. 5 i Kultur- og Fritidsudvalget 23. marts 2021),
 
1. at det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der disponeres 67 % af underskud på 547.000 kr., svarende til 366.000 kr. til ekstraordinært tilskud til Alhede Hallerne jfr. principper for tilskud fra ”corona-buffer-puljen”,
 
2. at det forudsættes, at forvaltningen løbende involveres i budgetopfølgningen i Alhede Hallerne i 2021 og 2022,
 
3. at sagen først sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, når der foreligger forslag til yderligere disponering af midler fra puljen.
 
På møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2021 (link til Økonomi- og Erhvervsudvalgets sag nr. 1 fra tillægsreferat til møde 11. maj 2021) besluttedes, at evt. merforbrug i forbindelse med Snapstinget i 2020 som følge af ”corona-udfordringer” dækkes af den afsatte corona-buffer-pulje.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Foreningspulje på 1 mio. kr.
 
I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på møderne 23. februar 2021 og 23. marts 2021 genoptages sagen med henblik på fastsættelse af endelig kompensation efter den beregningsmodel, som udvalget drøftede på mødet den 23. marts 2021. Modellen er vedlagt som bilag 1.
 
Tidligere er besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalgets Corona-pulje skal støtte folkeoplysende foreninger, hvis økonomiske konsekvenser af Covid-19 er så store, at eksistensgrundlaget er truet eller foreningen har lidt væsentlige tab. Støtte fra puljen uddeles på baggrund af dokumenterede økonomiske nøgletal og et godkendt foreningsregnskab for 2020.
 
Hertil har forvaltningen udarbejdet et ansøgningsskema, og i mail af 14. april 2021 med link til ansøgningsskemaet blev ca. 200 folkeoplysende foreninger i Viborg kommune informeret om Corona-puljen.
 
Ved ansøgningsfristens udløb 30. april 2021 har forvaltningen modtaget 12 ansøgninger fra følgende foreninger (bilag 2):
 
Bjerringbro Lawn Tennisklub
Kom og Dans Bjerringbro
Skals FF
Hersom Bjerregrav IF
Gudenådalens Gymnastikforening
Rødkærsbro IF/svømmeafdeling
Viborg Basket
Birgittelyst Rideklub
Rideklubben Tougaard
Viborg Karate Skole
Skydive Viborg
Viborg Sportsdans.
 
Samlet ansøgningsbeløb for de 12 foreninger er samlet 750.046 kr.
Foreningernes begrundelser for ansøgning til ansøgning til Corona-puljen er samlet i bilag som vedlægges som bilag 4.
 
Foreningernes ansøgninger er indarbejdet i beregning efter den model, som udvalget drøftede på mødet den 23. marts 2021:
 
 
Samlet viser beregningen efter modellen, at der udløses tilskud i størrelsesordenen 270.521 kr.
 
Det er dog forvaltningens vurdering, at foreningen ”Skydive, Viborg” har en egenkapital, der betyder, at foreningen ikke er lukningstruet og det forslås derfor, at tilskud reduceres til 100.000 kr.
 
Samlet foreslås, at der anvendes 219.498 kr. af puljen, som fordeles som anført ovenfor.
 
Det foreslås, at den resterende del af puljen på 1 mio. kr., som udgør 780.000 kr. reserveres til pulje til genstart af foreningslivet efter corona-nedlukningen og det foreslås, at sag om fordeling af denne pulje genoptages på møde i Kultur- og Fritidsudvalget i 2. halvår 2021.
 
Værestedet Låstrup
Kulturcenter Værestedet ansøger om ekstraordinært tilskud. Centret oplyser, at de kører med et forholdsvis lille budget og sjældent et stort overskud, da tanken med Værestedet ikke er at opbygge en formue. Dette betyder også, at der ikke er en ret stor ”buffer” at trække på.
 
I 2018 og 2019 har værestedet haft overskud på henholdsvis 26.138 kr. og 22.197 kr., og pr. 31.12.2019 en egenkapital på 131.333 kr. Årsregnskabet for 2020 viser et underskud på 54.012 kr., og da vintersæsonen 2020/2021 er slut - uden de store aktiviteter og indtægter, forventes et underskud for 2021 på ca. 57.000 kr.
 
Det kan oplyses, at Fjordklyngen har søgt midler hjem til ombygning af stedet, og Kulturcenter Værestedet skal selv kunne bidrage med medfinansiering fremadrettet, så det er jo en ekstra udfordring. Der henvises til særskilt sag herom på udvalgets møde.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Tilskud udbetales i 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er afsat 1 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets Corona-pulje.
 
I forhold til den samlede pulje på 5 mio. kr. indebærer forslag i sagen følgende:
 
Bevilling, jfr. KFU´s beslutning 23. februar 2021
2.046.000
Bevilling, turistforeningen, godkendt ØEU, 10. marts 2021
95.000
Samlet bevilget, ØEU 10. marts 2021
2.141.000
KFU, 23. marts 2021, Alhede Hallerne
366.000
KFU 1. juni 2021, foreningspulje, indstilling
220.000
Samlet, tidligere bevillinger samt indstilling til mødet 1. juni 2021
2.727.000
 
 
Herudover disponeret i pulje til genstart af foreninger, indstilling
780.000
 
Der resterer herefter 1.493.000 kr. i puljen.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3963

Resume

Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2022-2025 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler 18. august 2021. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet og andre relevante høringsparter tages til efterretning,
 
2. at de forskellige forslag og ønsker til budgettet drøftes med henblik på godkendelse af udvalgets eget videre forslag til driftsbudget 
 
3. at ansøgning om tilskud på 200.000 kr. til afvikling af VM i Mountainbikeorientering for masters i Viborg i 2024 videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og
 
4. at udvalget tager stilling til såvel ansøgninger og forslag til nye anlægsønsker og tilhørende ideoplæg, der ønskes fremsat overfor byrådet. 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget godkender forslag til driftsbudget for perioden 2022-2025, idet følgende forslag medsendes til at indgå i den videre budgetlægning:
 
 • Merudgifter vedr. drifts- og lokaletilskud til ny idrætshal og ny tennishal ved Viborg Idrætscenter Syd (tidl. Liseborg Centret), som udgør 1.024.000 kr. årligt fra og med 2022.
 
 • Realisering af plan for udvikling af domkirkeområdet, som vil medføre merudgifter til driftsrammer og driftstilskud til Viborg Museum og Skovgaard Museet (selvejende institution) i størrelsesordenen:
Museerne
(1.000 kr.)
2022
2023
2024
2025
Bruttoudgift
3700
5300
6600
6600
Merindtægt
1900
600
3000
3000
Nettoudgift
1800
2400
3600
3600
*) Herudover evt. udgifter til øget markedsføring og branding af specifikt Domkirkekvarteret gennem ”Visit Aarhus”.
 
Oplæg vedr. Viborg Museum vedhæftes som bilag.
 
 • Etablering af College Viborg med kommunalt tilskud til særlige støttefunktioner for Viborg Elite elever i en tre årig forsøgsperiode. Merudgift udgør 75.000 kr. i 2022, 150.000 kr. i hvert af årene 2023 og 2024 og 75.000 kr. i 2025.
 
 
2. at udvalget fremsender følgende nye anlægsønsker til at indgå i den videre budgetlægning for 2022-2025:
 
(i 1.000 kr.)
2022
2023
2024
2025
I alt
Nye ønsker
 
 
 
 
 
Viborg Stadion, opgradering ifm. EM 2025, kvindefodbold
Evt. medfinansiering fra UEFA
 
2.500
5.000
 
7.500
Foreninger på Viborg Flyveplads, faldskærmsklubben Skydive, nyt klubhus m.v.
 
 
 
3.188
3.188
Viborg Skøjtebane, ny servicebygning
 
 
 
4.500
4.500
Nyt Viborg Museum
Tilgængelighed og nyt varmesystem
 
4.000
6.000
 
10.000
Hammershøj, udvikling af idrætsfaciliteter.
Indgår i halanalyse og evt. anlægssum afklares i forlængelse heraf.
 
 
 
 
 
Houlkær Hallen, etape 2 og etape 3. Indgår i halanalyse, helhedsplan for bydelen og idrætsmæssig helhedsvurdering i forhold til tennis og padel. Evt. anlægssum afklares i forlængelse heraf
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
0
6.500
11.000
7.688
25.188
 
 
3. at ansøgning om tilskud på 200.000 kr. til afvikling af VM i Mountainbikeorientering for masters i Viborg i 2024 videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
4. at der optages punkt på kommende dagsorden vedrørende evaluering af Fritidsrådets rolle og opgaver i den forløbne byrådsperiode 2018-2021, og
 
5. at evt. bemærkning til budgetforslaget fra MED-systemet indgår i forbindelse med den videre budgetlægning for 2022-2025
 
Viborg Idrætsråds notat af 1. juni 2021 blev omdelt på mødet og vedlægges sagen som bilag.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet i januar 2021 (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Efter den fælles procesplan skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.
 
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet i april 2021 (link til sag nr. 3 i Kultur- og Fritidsudvalget 27. april 2021). Der er herefter udarbejdet idéoplæg og sat beløb på de nye anlægsønsker. Der er ikke fundet finansiering til budgetudfordringerne, der primært vedrører afledt drift af godkendte anlægsprojekter.
 
 

Inddragelse og høring

Der orienteres på mødet om bemærkninger fra MED-systemet og andre relevante høringsparter til udvalgets budgetforslag.
 
 

Beskrivelse

Budgethæfte

Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag.
Budgethæftets opbygning er ændret siden mødet i april. En række afsnit er nu placeret som bilag bagerst i budgethæftet. Dette vedrører blandt andet afsnittene om spilleregler og det teknisk tilrettet anlægsbudget.
Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.

Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2022 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker.
Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.

Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)
 
2022
2023
2024
2025
Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 2)
Udfordringer
1024
1024
1024
1024
Afsnit 2.3
Driftsønsker
75
150
350
75
Afsnit 2.4
Finansiering
 
 
 
 
Afsnit 2.5
I alt
1099
1174
1374
1099
-
 
Tabellen ovenfor viser, at driftsbudgettet ikke balancerer.
 
Hovedudfordringerne i årets budgetlægning er:
 
Drifts- og lokaletilskud til Viborg Idrætscenter Syd, da der ultimo 2021 tages en ny idrætshal og tennishal i brug. Desuden vil der løbende i budgetperioden blive investeret i nye halfaciliteter jfr. godkendt investeringsplan, som vil medføre merugfiter til driftstilskud og lokaletilskud jfr. retningslinjerne for tilskud til selvejende idrætshaller. Merudgift til drifts- og lokaletilskud til ny idrætshal og ny tennishal i Viborg Idrætscenter Syd på Liseborg er vurderet til en årlig merudgift på 1.024.000 kr. fra og med 2022.
 
Merudgifter til drifts- og lokaletilskud til andre halprojekter kan ikke beregnes pt., da det ikke er afklaret, hvornår disse projekter realiseres. Det hænger sammen med, at projekterne først kan igangsættes, når de selvejende institutioner har tilvejebragt mindst 50 % af egenfinansieringen.
 
Herudover vil der være en udfordring på driftsbudgettet ift. realiseringen af plan for udvikling af domkirkeområdet, som vil medføre merudgifter til driftsrammer og driftstilskud til Viborg Museum og Skovgaard Museet (selvejende institution).
 
Der er kommet en ansøgning om støtte og tilskud til afholdelse af VM i Mountainbike Orientering for Masters 2024 i Viborg. Der søges om et tilskud på 200.000 kr., som vil blive anvendt til indretning af stævnepladser samt i forbindelse med markedsføring af arrangementet ved internationale konkurrencer i årene op til. Ansøgningen kan ses i bilag 2 og det foreslås, at ansøgningen videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
På seneste møde i Kultur- og Fritidsudvalget i april 2021 (link til sag nr. 4 i Kultur- og Fritidsudvalget 27. april 2021) blev det besluttet, at etablering af College Viborg støttes med 2 x 75.000 kr. i 2021 og 2022 til dækning af udgifter til særlige støttefunktioner for Viborg Elite elever. Desuden blev der stillet forslag om en årlig bevilling på 150.000 kr. i en 3-årig forsøgsperiode fra og med 2022. Dette tilskud er også medtaget som et driftsønske.
 

Nye anlægsønsker

Tabellen nedenfor viser indkomne anlægsønsker:
(i 1.000 kr.)
2022
2023
2024
2025
I alt
Nye ønsker
 
 
 
 
 
Viborg Stadion, opgradering
 
2.500
5.000
 
7.500
Skydive, klubhus
 
 
 
3.188
3.188
Viborg Skøjtebane, ny servicebygning
 
 
 
4.500
4.500
Nyt Viborg Museum
 
4.000
6.000
 
10.000
Midtjysk Friluftsbad
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
0
6.500
11.000
7.688
25.188
 
 
Nyt Viborg Museum:
Renovering af den tidligere Vestre Landsret bygning til nyt Viborg Museum er tidligere estimeret til 32 mio. kr., som i 2018 blev indarbejdet i budgettet for 2021 og ’22. Efterfølgende arbejde med bygningen viser dog øgede udgifter i størrelsesordenen 6 mio. kr. til tilgængelighed, dvs ny trappe og elevator, og 4 mio. kr. til udskiftning af nuværende varmesystem, der ellers vil skulle udskiftes indenfor en kortere årrække. Dele af denne samlede ekstraudgift vil evt. kunne finansieres af ekstern fond.
 
 
Herudover henledes opmærksomheden på to projekter:

Houlkær Hallen.

Der er i budgettet for 2021-2024 afsat 10 mio. kr. til anlægstilskud til nyt halprojekt i Houlkær. Det er en forudsætning for anlægstilskuddet, at brugerne selv bidrager med tilsvarende beløb på 10 mio. kr.
Houlkær Hallen har 31. maj 2021 fremsendt samlet plan for udvikling af idrætsfaciliteterne i Houlkær. Projektet er opdelt i 3 etaper.
Etape 1 indebærer, at der etableres ny idrætshal med faciliteter til gymnastik og nødvendige sidefunktioner. Samlet anlægssum på ca. 26 mio. kr.
Der er afsat 10 mio. kr. hertil i budgettet for 2021-2024. Det er forudsat, at Houlkær Hallen selv finansierer mindst 50 % af anlægsudgiften og denne forudsætning er opfyldt i det fremsendte projekt.
Etape 2 indeholder møde- og fællesfaciliteter, cafe m.m., som dels skaber helt nye faciliteter for kultur- og fritidslivet og dels sammenbinder og skaber god logistik i halkomplekset. Etape 2 er vurderet til at koste ca. 27 mio. kr. og indgår i forbindelse med en kommende halanalyse, hvor idrætsrådet skal aflevere analysen til Kultur- og Fritidsudvalget i november 2021 samt i forbindelse med den samlede helhedsplan for området.
Etape 3 indeholder indendørs tennis- og padleanlæg. Samlet pris ca. 14 mio. kr.
Projektet indgår i vurderingerne i forbindelse med den samlede helhedsplan for området.
 
Forvaltningen bemærker, at det idrætsprojekt, som blev beskrevet i notat til Byrådets budgetkonference 2020 fortsat søges indarbejdet i en samlet ’helhedsplan’ for området, der udover Idrætscenter også rummer Houlkær Skole, Viborg Gymnasium, Medieskolerne, nye ungdomsboliger og hele Houlkær Torv – en opgave, der økonomisk er forankret under Teknisk Udvalg.

Idrætsfaciliteter i Hammershøj.

Formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget har været inviteret til møde med en lokal styregruppe i Hammershøj, som har præsenteret ideer om renovering af friluftsbad, udvidelse af halfaciliteter og flytning af baneanlæg, således at der skabes et nyt sammenhængende idrætsområde på Vorningvej ved Hammershøj Hallen og Midtjysk Friluftsbad.
Lokalt ønsker man såedes at samle faciliteterne og dermed ikke renovere de bygninger, der pt. huser friluftsbadet, som er nedslidt og skal renoveres indenfor en kort tidsmæssig horisont (2-3 år).
Det er aftalt, at ønskerne indgår i en kommende halanalyse og at Viborg Idrætsråd og forvaltningen hjælper med at koordinere sagen og en kommende ansøgning.
Det ventes, at denne foreligger i løbet af efteråret 2021.
 
 
De enkelte anlægsønsker er yderligere beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 3.1) og de mere uddybende idéoplæg kan ses som bilag nr. 3.
Afledte driftsudgifter, der ikke kan finansieres indenfor udvalget egen budgetramme, indarbejdes som udfordringer på drift.
 
Gæster i forbindelse med dagens møde:
 
Repræsentanter for Viborg Idrætsråd møder kl. 15.00.
Repræsentanter for Fritidsrådet møder kl. 15.30.
 
Fritidsrådets forslag til budget 2022-2025 fra møde den 20. maj 2021 er vedhæftet sagen som bilag.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 18. august 2021. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2022-2025. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i byrådets budgetmaterialer.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/33447

Resume

Viborg Idrætsråd har fremsendt indstilling med forslag til investeringer i klubhuse/spejderhuse 2021 til Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at Viborg Idrætsråds basis indstilling vedr. energiinvesteringer i 2021, som anført i bilag til sagen, scenarie A, godkendes og finansieres af pulje til formålet, således at der i alt disponeres 589.209 kr.,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anmoder Viborg Idrætsråd om at meddele udvalgets beslutning til de ansøgende foreninger og
 
3. at restbeløbet på puljen reserveres til næste fase af udmøntning af puljen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Viborg Idrætsråds basis indstilling vedr. energiinvesteringer i 2021, som anført i bilag til sagen, scenarie A, godkendes og finansieres af pulje til formålet således, at der i alt disponeres 589.209 kr.,
 
2. at udvalget anmoder Viborg Idrætsråd om at meddele udvalgets beslutning til de ansøgende foreninger, og
 
3. at restbeløbet på puljen reserveres til næste fase af udmøntning af puljen.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på møde i november 2019 (link til sag nr. 3 i Kultur- og Fritidsudvalget 26. november 2019). Udvalget behandlede Viborg Idrætsråds indstilling vedr. 2019/2020 og besluttede følgende:
 
Kultur- og Fritidsudvalget godkender Viborg Idrætsråds indstilling vedr. energiinvesteringer i 2019 og 2020, som anført i bilag til sagen, idet investeringer finansieres af pulje til formålet, og
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget anmoder Viborg Idrætsråd om at meddele udvalgets beslutning til de ansøgende foreninger,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget samtidig anmoder Viborg Idrætsråd om at vurdere, om der er behov for at justere retningslinjer for tilskud og fremsende evt. forslag til ændringer til godkendelse. De ajourførte retningslinjer anvendes herefter som grundlag for idrætsrådets indstilling om fordeling af pulje for 2020/2021, idet sagen om fordeling ventes behandlet i udvalget i 2. halvår 2020.
 
På grund af corona-nedlukning og dennes konsekvenser i forhold til nedlukning af foreningerne behandles sagen først igen medio 2021.
 
Der er i budgettet for 2021 afsat 791.000 i puljen vedr. energiinvesteringer klubhuse/spejder.
 
 

Inddragelse og høring

Viborg Idrætsråd har i forbindelse med udarbejdelse af analyse og indstilling inddraget klubber og spejderkredse, bl.a. ved besøg på anlæggene.
 
 

Beskrivelse

Efter aftale mellem Kultur – og Fritidsudvalget og Viborg Idrætsråd har Viborg Idrætsråd i lighed med tidligere år (2015-2019) udarbejdet undersøgelse af behov for energirigtige investeringer i klubhuse og hytter i Viborg Kommune. Undersøgelserne er gennemført i samarbejde med Samrådet for de Uniformerede Korps i Viborg og med Viborg Fjernvarme, og har været delt op i faser, hvor de godkendte projekter i tidligere faser (1-5) stort set alle er realiseret. Der mangler enkelte projekter fra fase 5, hvorfor de disponerede tilskudsbeløb fra tidligere år er indregnet i overførsel fra 2020. Samlet er der gennemført ca. 200 energiinvesteringstiltag i klubhuse og spejderhytter.
 
Viborg Idrætsråd har fremsendt redegørelse for fase 6, vedlagt som bilag. I redegørelsen er beskrevet selve processen, analyse model, beregning mv. Overordnet har der været et ønske om primært at arbejde med energirigtige tiltag og sekundært at arbejde med forbedringer af klubhuse med en energimæssig vinkel.
 
Viborg Idrætsråd foreslår, at puljen som udgangspunkt udmøntes i forhold til energiinvesteringer, som har en tilbagebetalingstid på op til 10 år.
 
Viborg Idrætsråds indstilling til puljens anvendelse fremgår af redegørelsen, samt bilag 1 til redegørelsen. Overordnet er der tale om mere end 18 projekter i fase 6 i en række foreninger, svarende til en samlet udgift på i alt 679.191 kr. Heraf udgør det kommunale tilskud i indstillingen 489.209 kr. 
 
Herudover indstiller Viborg Idrætsråd følgende:
 
Særlig opmærksomhed på ansøgninger, der på forskelligvis er i gråzonen omkring puljens formål, og som i varieret grad kan håndteres inden for puljens rådighedsrum. Bilag 1 rummer de 9 mulige scenarier, som udvalget kan vælge imellem. Idrætsrådets bestyrelse finder alle tre projekter støtteværdige, men indstiller scenarie a jf. puljens energiformål. Bestyrelsen anbefaler, at de 3 øvrige projekter (Løgstrup Rideklub, Rødding UIF Tennis, Møldrup BMX) støttes via puljen for mindre anlæg.
 
Endelig bemærker idrætsrådet:
 
Dermed afvises særligt mange ansøgninger, jf. puljens kriterier. Idrætsrådet planlægger derfor at gennemføre et stormøde for alle kommunens foreninger for at præcisere puljens kriterier, samt gennemføre en efterfølgende informationskampagne for at sikre tydelighed omkring puljen.
 
Der disponeres 100.000 kr. til dækning af udgift til Viborg Idrætsråd for at have udført opgaven for Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Der er i budgettet for 2021 afsat 791.000 kr. til formålet. Der overføres herudover 242.000 kr. i forbindelse med godkendelse af overførsler fra 2020, idet beløbet er disponeret til tilskud til godkendte projekter i fase 5.
 
I forhold til udvalgets tidligere beslutning vedr. evt. justering af retningslinjerne for puljens anvendelse bemærkes, at idrætsrådet i den indstilling, der nu foreligger, ikke har medtaget ansøgninger om udskiftning af hvidevarer, da dette betragtes som ordinær foreningsdrift og udgifterne til udskiftning dermed ikke kan dækkes af puljen. Det er vurderingen, at dette noteres som praksis og at der ikke er behov for justering af retningslinjerne i forhold hertil.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Projekterne gennemføres i 2021 og 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det af Viborg Idrætsråd indstillede beløb på 489.209 kr. samt udgiften til udarbejdelse og administration af modellen kan indeholdes i budgetrammen for 2021 på 791.000 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/14515

Resume

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelse for budget 2021-2024 besluttet, at der skal laves en undersøgelse af, hvilke oplagte og naturlige muligheder, der er for friluftsbadning i og omkring Viborg By. Udvalget drøftede sagen på mødet 27. april 2021, og på baggrund af udvalgets beslutning på dette møde er udarbejdet forslag til konkrete initiativer, der kan understøtte friluftsbadning.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at der arbejdes videre med forsøgsvis etablering af ”blå støttepunkter” til friluftsbadning placeret:
 
 • Hald Sø, Dollerupvej
 • Bjerringbro Å-promenade
 • Bigum Søbad
 
jfr. beskrivelsen i sagen og idet Lokale- og Anlægsfonden ansøges om tilskud til medfinansiering af faciliteter til etablering af disse ”blå støttepunkter”.
 
I første omgang etableres støttepunkterne hovedsageligt ved køb af grej og i mindre omfang ved indkøb af inventar m.v. (eksempelvis saunaer).
 
Det forudsættes, at der kan indgås driftsaftale om drift af ”blå støttepunkter” med lokale foreninger inden støttepunkterne etableres.
 
Herudover tilkendegives, at mulighederne for etablering af ”blåt støttepunkt” ved Birke Sø undersøges yderligere.
 
2. at der disponeres i alt 400.000 kr. til projektet til indkøb, som finansieres af udvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer,
 
3. at udvalgets orienteres om sagens status på møde i august 2021.

Sagsfremstilling

Historik

 
Undersøgelse af Outdoor/friluftsbade. Outdooraktiviteter inklusive friluftsbadning er i stigning. Derfor igangsættes en undersøgelse af, hvilke oplagte og naturlige muligheder der er for friluftsbadning i og omkring Viborg by, f.eks. Hald Sø, Viborg Søerne og Vestbadet. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 til undersøgelsen og 2 mio. kr. i 2024 til opstart af at kunne gennemføre undersøgelsens anbefalinger.”
 
Byrådet har i forlængelse heraf afsat 0,2 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2024 til projektet.
 
På baggrund heraf behandlede Kultur- og Fritidsudvalget sagen på mødet 27. april 2021 og udvalget besluttede, at forvaltningen til mødet 1. juni 2021 udarbejder følgende:
 
1. Forslag til midlertidig placeringen af blå støttepunkter. For at skabe mest mulig geografisk spredning placeres de midlertidige støttepunkter ikke i nærheden af eksisterende friluftsbade.
 
2. Forslag til indkøb af fleksible og flytbare faciliteter til støttepunkterne, jfr. beskrivelse i bilag til sagen.
 
3. Forslag til driftsmodel for støttepunkter, idet det forudsættes, at disse etableres i samarbejde med lokale foreninger, initiativtagere m.fl.
 
Herudover besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på mødet 27. april 2021,
 
4. at forvaltningen igangsætter undersøgelse, der skal afdække muligheder for etablering af et større støttepunkt med flere og mere faste faciliteter. I første omgang undersøges en sådan mulig placering ved Hald Sø (Dollerupvej).
 
I forlængelse heraf afklarer Kultur- og Fritidsudvalget spørgsmålet om evt. indstilling til Byrådet vedr. eventuel fremrykning af anlægsbevilling til etablering af blå støttepunkter.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
Når ”blå støttepunkter” er udpeget indledes dialog med de lokale aktører.
 
 

Beskrivelse

Af sagsfremstillingen til mødet 27. april 2021 fremgik bl.a.:
 
”Forvaltningen har udarbejdet notat med forundersøgelse vedr. punktet (bilag 1).
 
Heri noteres, at der igennem det sidste årti er sket en ændring i danskernes idrætsvaner, hvor det tidligere var de klassiske idrætsdiscipliner som gymnastik, fodbold, håndbold mm. der scorede højt på deltagelse, går danskerne nu særligt i to nye retninger og fælles for dem er, at man vil være mere ude i naturen. En pil peger i retningen af action prægede aktiviteter med høj intensitet (MTB, trailløb, triatlon mm.). En anden pil peger i retningen af mere rekreative aktiviteter med lavere intensitet (gå-/vandreture, yoga, pilates, vinterbadning, SUP mm.). Dertil tegner sig et billede af at man i højere grad dyrker motion uorganiseret/alene eller i mindre fællesskaber. Dette har fået en yderligere dimension som en naturlig konsekvens af et nedlukket foreningsliv under corona-pandemien.
 
Med disse nye tendenser indenfor aktivt fritidsliv bliver det nærliggende at se på hvordan man i Viborg Kommune kan understøtte veletablerede aktiviteter med de aktiviteter der er i fremdrift, herunder særligt udeaktiviteter det relaterer sig til vand. I Viborg Kommune er der mange rigtig gode muligheder for aktiviteter i og på vand, som med mindre greb, vil kunne understøtte et stigende behov for faciliteter til at dyrke aktiviteter som friluftssvømning, vinterbadning, SUP mm. 
 
Forvaltningen har drøftet udviklingen med Lokale og Anlægsfonden og der tegner sig et billede af, hvordan man med enkelte løsninger f.eks. midlertidige saunaløsninger, simple grejbank løsninger, mindre udbygninger/anlæg, kan udvide aktivitetsudbud til også at favne de nye tendenser i og på vand. Løsninger der kan være med til at be-/afkræfte et behov for mere etablerede løsninger på sigt. Som inspiration til etablerede anlæg kan nævnes ”Blå rum” ved Fuglsang Sø i Herning, Cold Hawai Inland og Røsnæs Rundt.
 
Der er i Viborg Kommune et bredt udvalg af foreninger der varetager outdooraktiviteter (MTB, løb/trailløb, klatring, gang/vandring, SUP mm.) samt institutioner og erhvervsliv og som vil kunne understøtte vandsportsaktiviteter, hvis faciliteterne indbyder til det. I den henseende kan blå støtte punkter være med til at booste aktiviteter, der primært bevæger sig i det grønne, og skabe synergier og større sammenhæng mellem faciliteter og aktiviteter i outdoorregi.
 
Med en investering i de på de blå støttepunkter, skabes mulighed for nye oplevelser i det våde element for både foreninger, private/kommunale institutioner, den almene borger samt turister i vores kommune.
 
Forundersøgelsen indeholder dels en oversigt over bademuligheder i Viborg Kommune, herunder bademulighederne omkring Viborg by og oversigten viser, at der er en mangfoldighed af små badesteder rundt i Viborg Kommune.
 
I notatet er beskrevet eksempler på eksisterende badesteder, der med mindre investeringer vil kunne opgraderes som ”blå støttepunkter”, hvor der med investeringer i størrelsesordenen 200 – 300.000 kr. kan skabes nye, forbedrede faciliteter, som kan koble badning, vandaktivitet og andre outdooraktiviteter. Det bemærkes i forlængelse heraf, at der vil være gode muligheder for medfinansiering fra fonde og at eksempelvis Lokale- og Anlægsfonden i flere tilfælde har støttet etableringen af ”blå støttepunkter”.
 
Der bemærkes, at der i notatet er tale om eksempler på placering og at der vil også være andre muligheder for placering af støttepunkterne.
 
Der er ikke i notatet peget på et større projekt, men det vil også være relevant at vurdere om der enkelte steder skal investeres yderligere for at skabe yderligere mulighed for vandaktivitet incl. friluftssvømning. Udpegning af et eller flere større projekter kan evt. understøttes af erfaringer fra etablering af ”blå støttepunkter”, som beskrevet i notatet.
 
Når de enkelte mulige placeringer skal vurderes, indgår afklaring af evt. problemstillinger vedr. vandkvalitet, naturbeskyttelse m.v. i forhold til at afklare, hvilke aktiviteter, der vil kunne placeres på det enkelte støttepunkt.
 
Notatets indhold er drøftet med Teknik & Miljø og det er aftalt, at evt. problemstillinger vedr. naturbeskyttelse m.v. afklares efterfølgende i forhold til de enkelte mulige støttepunkter.  
 
Det bemærkes, at der udover de anførte badesteder også er mulighed for friluftssvømning i friluftsbadene i kommunen: Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj, Ulbjerg Friluftsbad, Klejtrup Friluftsbad, Kølvrå Friluftsbad og Vestbadet i Viborg og det kunne evt. også overvejes om eksempelvis livreddere fra friluftsbadene kunne understøtte aktiviteter i søbade m.v.
 
I forlængelse heraf bemærkes, at de foreslåede opgraderinger af badestederne vil kunne understøtte udviklingen, hvor mange ønsker at bade og svømme i søer og fjorde med en kapacitet, der langt overstiger kapaciteten i de friluftsbade, der er i Viborg Kommune.”
 
Med baggrund i udvalgets beslutning på mødet den 27. april 2021 har forvaltningen udarbejdet tillæg til notatet fra dette møde.
 
Af dette notat fremgår:
 
Forslag til ”blå støttepunkter”:
 • Hald Sø ved Dollerupvej
 • Bjerringbro Åpromenade
 • Bigum søbad, Tjele Langsø.
 
Det foreslås, at de enkelte støttepunkter opgraderes med mobile saunaer og evt. grejbank med henblik på at øge aktiviteten og på skabe endnu bedre muligheder for friluftsbadning hele året.
 
Vedr. de enkelte støttepunkter:

Hald Sø, Dollerupvej:

Der findes pt. søbred med badebro og badestedet opleves som attraktivt og med gode adgangsforhold. Badestedet ligger tæt på Dollerup Bakker.
Badestedet suppleres med mobil sauna, opgradering af badebro, bord-/bænkesæt, shelters samt sikkerhedsudstyr og etablering af el/vand.
Samlet udgift på 330.000 kr., heraf 100.000 kr. til etablering af shelters.
Drift og vedligehold i samarbejde med T&M og en række foreninger i området.
 

Bjerringbro Å-promenade:

I forbindelse med projektet Å-promenaden, som ventes færdiggjort i foråret 2022 etableres en række faciliteter ved Å-promenaden.
Det foreslås, at disse suppleres med fast saunaløsning og med grejbank til stand up paddle (SUP) og våddragter. Udgiften til saunaløsning er vurderet til 250.000 kr. og udgift til grejbank til 90.000 kr.
Samlet udgift på 340.000 kr.
Drift og vedligehold i samarbejde med foreninger i Bjerringbro og Bjerringbro Outdoor.
 

Tjele Langsø:

Der er allerede gode faciliteter med badebro, gode opholds- og parkeringsfaciliteter m.v.
Det foreslås, at dette suppleres med grejbank med sub boards og kajakker, mobilsauna, sikkerhedsudstyr og etablering af el og vand.
Udgift på i alt 310.000 kr. 
Drift og vedligehold i samarbejde med foreninger i området. 
 
Hvis udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med etablering af støttepunkter, foreslås at forvaltningen bemyndiges til at gå i dialog med lokale foreninger på de enkelte lokaliteter med henblik på at indgå aftale om drift og pasning af støttepunkterne.
Den årlige driftsudgift kan således først fastsættes efter en sådan forhandling, men der vil være driftsudgifter i størrelsesordenen 20 – 50.000 kr. pr. støttepunkt incl. udgifter til leje af containere, udgifter til el og vand og uforudsete udgifter.
 
Det foreslås, at eventuelle aftaler indgås for en 2-årig forsøgsperiode med løbende evaluering af projektet.
 
Lokale- og Anlægsfonden ansøges om medfinansiering af anlægsudgift til etablering af støttepunkter med mobile faciliteter.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Der arbejdes ud fra, at evt. beslutning om placering af blå støttepunkter realiseres snarest muligt. Dette er dog afhængig af evt. fremrykning af anlægsbevilling til projektet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der peges i forundersøgelsen på, at der kan iværksættes en række mindre tiltag indenfor en beløbsramme, der typisk er på 300.000 – 400.000 kr. pr. sted.
Der vil være mulighed for at søge fonde om medfinansiering.
 
Der er på investeringsoversigten for 2021 afsat 0,2 mio. kr. og i 2024 er afsat 2,0 mio. kr. til formålet. Der vil være mulighed for at ansøge Byrådet om fremrykning af det rådighedsbeløb, der er afsat i 2024.
 
I sagen er forslag om opgradering af 3 blå støttepunkter. Samlet anlægsudgift på op til 980.000 kr.
Lokale- og Anlægsfonden søges om medfinansiering.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der kan være juridiske og planmæssige problemstillinger forbundet med projekter, som skal forbedre mulighederne for friluftssvømning og aktiviteter på søer og fjorde. Disse må afklares i forhold til de enkelte projekter.
Bilag

Sagsid.: 21/14319

Resume

Sagen vedrører orientering af Kultur- og Fritidsudvalget om status for to statsstøttede udviklingsprogrammer forankret under Kulturskolen Viborg: ArtGK, som er Viborg Kulturskoles statsstøttede talentudviklingstilbud, og Kulturspor, som er æstetisk/kreative forløb målrettet daginstitutioner.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter indsatsernes fremtid.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget tog i forbindelse med orientering om Viborg Kulturskoles talentstrategi på mødet i oktober 2018 (link til sag nr. 4 i Kultur- og Fritidsudvalget 30. oktober 2018) strategien til efterretning. Talentstrategien var blevet udviklet på baggrund af den daværende kulturminister Mette Bocks talentindsats fra april 2018, der tog sigte mod at styrke og opdyrke lokale talentmiljøer på kulturområdet.
På ovenstående baggrund ansøgte Kulturskolen Viborg efterfølgende Kulturministeriet om at komme i betragtning som ”Kulturtalent-kommune”. I februar 2019 fulgte udnævnelsen som Kulturtalentkommune, hvor Viborg Kommune sammen med Holstebro, Holbæk, Esbjerg og Aarhus kommuner blev udpeget som kulturtalentkommuner, -dermed fik Kulturskolen Viborg et særligt statstilskud til indsatsen på 1,1 mio. kr. i perioden august 2019- juli 2022.
 
Udover Talentkommuneindsatsen (kaldet ”Art-GK”) modtager Kulturskolen Viborg også særlige statsmidler til projektet ”Kulturspor”, som sigter mod udvikling af nye æstetiske læringsforløb i daginstitutioner. Til dette projekt modtaget Kulturskolen 625.000 kr. i 2019-2021 (forlænget til sommeren 2022 grundet Covid-19).
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Kulturskoleleder Palle Kjeldgaard og Vice-kulturskoleleder Henrik Resen vil på mødet redegøre for erfaringerne med de to projekter ”Art-GK” og ”Kulturspor”.
Begge projekter peger fremad mod målsætninger forankret i sammenhængsmodellen, f.eks. i forhold til at styrke Viborg som uddannelsesby, og i forhold til det tværgående samarbejde med Børne-Ungeområdet om f.eks. Danmarks bedste åbne skole- og dagtilbud.
 
Undervisningsministeriet har i efteråret 2020 godkendt at alle kursister tilknyttet Art-GK kan tilbydes 4-årigt STX, eller 3-årigt HF i samarbejde med Viborg Katedralskole og Viborg Gymnasium og HF.
 
Repræsentanter for Kulturskolen møder kl. 16.00.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De to projekter driftes i deres nuværende model på baggrund af statslig medfinansiering.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

MGK-tilbuddet, som er en del af ArtGK, udbydes i samarbejde med MGK Midt-Vest i henhold til lov om musik (BEK nr.723 af 22/06/2006).

Sagsid.: 21/18102

Resume

Sagen vedrører vedtægtsændring for Lokalhistorisk arkiv Karup. Vedtægtsændringen er begrundet i ønske om navneskifte til Karup Egnsarkiv.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udviklings indstiller,
 
1. at vedtægtsændringerne godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at vedtægtsændringerne godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Styrelsen for Lokalhistorisk arkiv Karup ønsker, at arkivets navn fremadrettet skal være Karup Egnsarkiv. Arkivets navn er fastlagt i arkivets vedtægter § 1. En navneændring forudsætter jvfr. Arkivets vedtægter (§10) Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.
 
De fremsendte vedtægtsændringer vedrører alene navneskiftet.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Navneændringen træder i kraft i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Arkivets virke er omfattet af arkivloven.
Bilag

Sagsid.: 21/1706

Resume

I henhold til Slots- og Kulturstyrelsen skal museer med driftstilskud fra kommuner og Kulturministeriet have regnskabet godkendt af den tilsynsførende kommune.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Viborg Museums regnskab for 2020 godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Viborg Museums regnskab for 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Regnskabet og årsberetningen forelægges derfor Kultur- og Fritidsudvalget, som er museets bestyrelse.
 
Regnskabet og årsberetningen vedlægges som bilag.
 
Museets regnskab vil foreligge til mødet til underskrift.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Museums regnskab for 2020 viser en omsætning på 15.659.936 kr. og en balance, der går i 0. Regnskabet til Slots- og Kulturstyrelsen opgøres på en anden måde end det kommunale, som indeholder et underskud i 2020. Underskuddet forventes delvist dækket af en tidligere hensættelse, som frigives i 2021.
 
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Viborg Museum er et kommunalt ejet, statsanerkendt kulturhistorisk museum. Ansvarsområdet er Viborg Kommune, hvor museet varetager det arkæologiske og etnologiske arbejde efter museumslovens bestemmelser.
Bilag

Sagsid.: 19/52558

Resume

Skovgaard Museet fremsender årsregnskab, årsrapport, ledelsens regnskabserklæring samt revisionsprotokol til godkendelse for Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Skovgaard Museets regnskab 2020.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalget godkender Skovgaard Museets regnskab 2020.

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Viborg Kommune er hovedtilskudsyder for det statsanerkendte kunstmuseum Skovgaard Museet. Skovgaard Museet er, - som et af landets allermindste statsanerkendte museer, generelt meget afhængige af fondes bidrag til museets udstillinger, formidling og forskning for at museet kan leve op til de kriterier for ikke-statslige tilskud til museets drift, som er er rammesat af museumsloven. Forvaltningen bemærker i tilknytning til det fremsendte årsregnskab for 2020, at Skovgaard Museet generelt er meget veldrevet, og at museets evne til at opnå bidrag fra fonde er særdeles god. Museets afhængighed af eksterne fondes bidrag, sammenholdt med størrelsen på det aktuelle kommunale driftstilskud, gør ikke desto mindre museets økonomi sårbar.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Skovgaard Museets regnskab for 2020 udviser et underskud på 144.418 kr., samlede aktiver på 2.579.275 kr. og en egenkapital ved årets udgang på 619.624 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 17/62487

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.  

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste maj/juni 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på mødet i december 2014 (link til sag nr. 6 i Byrådet 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag