You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 17. september 2019 kl. 18:00

Mødested Torvehallen Hammershøj
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Peter Juhl
Fraværende Mette Nielsen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/25327
Resume
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udmeldt en statslig udgiftsramme til Landsbyfornyelse 2019 for Viborg Kommune på 2.171.820 kr. Rammen kan anvendes til en række initiativer indenfor byfornyelseslovens område i byer med under 4.000 indbyggere. Rammen skal være udnyttet inden maj 2021.
 
Rammen erstatter tidligere særskilt udmeldt ramme for Landsbyfornyelse og kan nu også anvendes til medfinansiering af områdefornyelser. Beløbet kan ikke anvendes til medfinansiering af andre initiativer som f.eks. de kommunalt udmeldte puljer, som f.eks. puljen til byforskønnelse mindre byer.
 
Den statslige ramme skal, indenfor de enkelte initiativer, modsvares af en kommunal medfinansiering på 40%.
 
Der skal tages stilling til, indenfor hvilke indsatsområder den udmeldte ramme skal anvendes, under hensyntagen til de muligheder der er indenfor det kommunale budget.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at den udmeldte statslige ramme til Landsbyfornyelse anvendes til ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” og medfinansiering af vedtaget områdefornyelse i Mønsted
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 17-09-2019
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at den udmeldte statslige ramme til Landsbyfornyelse anvendes til ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” og medfinansiering af vedtaget områdefornyelse i Mønsted, med beløb som beskrevet i sagsfremstillingen.
Sagsfremstilling

Historik

Områdefornyelse
Som følge af en ændring af byfornyelsesloven kunne der efter 2017 ikke søges om særskilt statsstøtte til gennemførelse af områdefornyelser i landsbyer med under 3.000 indbyggere. Statsstøtte blev givet svarende til 33% af udgiften til den samlede områdefornyelse. I perioden 2015-17 er der i statsstøtte indhentet 13,4 mio. kr. til områdefornyelserne i Møldrup, Stoholm, Klejtrup, Rødkærsbro og Fjordklyngen. Områdefornyelserne udgør i alt 40,2 mio. kr., inkl. den kommunale medfinansiering
 
Pulje til Landsbyfornyelse
Til brug for støtte til bl.a. nedrivning og renovering (klimaskærm) af bygninger i landsbyer med under 3.000 indbyggere og i det åbne land har der fra staten tidligere været udmeldt et rammebeløb til Landsbyfornyelse. Rammen var i 2015 7,6 mio. kr. og for 2016-18 1,2 mio. kr. årligt. Rammen kunne finansiere mellem 60 og 70 % af den samlede støtte. I de enkelte år har der i de kommunale budgetter været afsat beløb, der kunne sikre den kommunale medfinansiering, som var en forudsætning for udnyttelse af statsstøtten.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Det udmeldte rammebeløb kan udnyttes i landsbyer med under 4.000 indbyggere til både områdefornyelse og de initiativer, der hidtil er gennemført indenfor puljen til Landsbyfornyelse (nedrivning og facaderenovering). Selv om rammen nu kan anvendes til mere end den hidtidige pulje til Landsbyfornyelse hedder den fortsat Landsbyfornyelse.  
 
Udnyttelse af det udmeldte rammebeløb kræver en kommunal medfinansiering på 40 %. Beløbene afsat i budget 2019 afgør, i hvilket omfang den udmeldte ramme kan udnyttes i 2019.
 
De hidtidige puljer til Landsbyfornyelse har været meget ”populære” og er udnyttet uden, at der er anden informationsindsats end annoncering. Der er fortsat behov og ønsker om nedrivninger og renoveringer (klimaskærm) i landsbyerne og i det åbne land. En del af puljen anbefales derfor fortsat anvendt til dette formål, så indsatsen i videst muligt omfang som minimum kan holdes på det nuværende niveau.
 
Der er i budget for 2019 afsat i alt 2.000.000 kr. til puljen Landsbyfornyelse 2019, med en forventet indtægt på 1.250.000 kr. (statsstøtte) og en kommunal medfinansiering på 750.000 kr. Den kommunale medfinansiering er inkl. administration af puljen (200.000 kr.), jf. beslutningen i forbindelse med budgetlægningen for 2017-20, som der ikke kan ydes statsstøtte til.
 
Ved fradrag af beløbet til administration af puljen, er der således 550.000 kr. til rådighed for at imødekomme rammens krav om 40 % kommunale medfinansiering. Dette giver mulighed for at udnytte 825.000 kr. af det udmeldte rammebeløb. Det samlede budget for pulje til landsbyfornyelse 2019 bliver således på 1.575.000 kr. inkl. beløb til administration.
 
Under forudsætning af at indstillingen følges, udarbejdes et særskilt dagsordenspunkt (bevillingssag) for puljen Landsbyfornyelse 2019 med oplæg til, hvilke initiativer puljen kan støtte.
 
Indenfor det afsatte budget 2019 er der ikke mulighed for kommunal medfinansiering af den øvrige del af det udmeldte rammebeløb på 1.346.820 kr., hvoraf kommunal medfinansiering udgør 897.880 kr. Rammebeløbet kan i 2020 indgå som medfinansiering af den vedtagne områdefornyelse i Mønsted på 3 mio. kr. (sag nr. 5 på møde i Landdistriktsudvalget 26. februar 2019 og sag nr. 4 på møde i byrådet 20. marts 2019). I henhold til beslutningerne vil endelig stillingtagen til finansieringen komme på møde i Landdistriktsudvalget ultimo 2019, i forbindelse med godkendelse af programmet.
 
 

Alternativer

Hvis der ikke sikres den nødvendige kommunale medfinansiering af den udmeldte statslige ramme, kan den ikke udnyttes fuld ud og går delvis tilbage til Staten.
 
 

Tidsperspektiv

Det forventes, at der i 2020 udmeldes en tilsvarende ramme til Landsbyfornyelse. Rammebeløbet forventes at blive lidt større end udmeldingen for 2019.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 19/25327
Resume
Regeringens afsatte midler til byfornyelse skal sætte gang i udvikling og omdannelse af de dårligste byområder for at gøre dem attraktive at bo og investere i. Byfornyelsen skal være med til at forbedre bygningerne i den dårligste del af boligmassen. Dermed sikres tidssvarende boliger af en god standard i landsbyerne i hele Kommunen. Viborg Kommune har siden 2011 fået tildelt statslige midler til Pulje til Landsbyfornyelse, som er omfattet af Byfornyelsesloven.
 
Der skal foretages en politisk godkendelse af ansøgningskriterier til Pulje til Landsbyfornyelse 2019, inden puljen udbydes.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at kriterier for tildeling af støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse godkendes (se bilag 1 og 2).
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 17-09-2019
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at kriterier for tildeling af støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse, som de fremgår af bilag 1 og 2, godkendes, dog ønsker udvalget at bruge denne pulje til også aktivt at understøtte LUP-processer, hvorfor opkøb også godkendes såfremt bygningen indgår i et delprojekt i en godkendt lokal udviklingsplan, fortsat efter særskilt politisk beslutning.
Sagsfremstilling

Historik

Ansøgningskriterier for Pulje til Landsbyfornyelse 2018 blev godkendt af byrådet 18. april 2018, sag nr. 6.
 
På baggrund af forvaltningens erfaringer med de nuværende kriterier fra 2018, foreslås det, at de samme kriterier fortsat skal være gældende for 2019.
 
Puljemidlerne kan overordnet alene anvendes til aktiviteter (nedrivning og renovering af klimaskærm) på bygninger, beliggende i byer med færre end 4.000 indbyggere, samt bygninger beliggende i det åbne land, jf. Byfornyelsesloven. Med de nuværende kriterier prioriteres byer/landsbyer fremfor det åbne land.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Puljemidlerne kan overordnet alene anvendes til aktiviteter på bygninger, beliggende i byer med færre end 4.000 indbyggere, samt bygninger beliggende i det åbne land, jf. Byfornyelsesloven.
Viborg Kommune har den 03.05.2019 fået tildelt 2.171.820 kr. fra den statslige udgiftsramme til Landsbyfornyelse for 2019. Rammen kan anvendes til en række initiativer indenfor byfornyelseslovens område i byer med under 4.000 indbyggere. Se sag nr. 1 på denne dagsorden, hvor Udvalget tager stilling til beløbets anvendelse. Såfremt udvalget følger indstillingen om anvendelse af rammen, jfr. sag nr. 1, vil der være 825.000 kr. fra rammen (60%) med Kommunens medfinansiering på 550.000 (40%), er der i alt 1.375.000 kr. til rådighed i Pulje til Landsbyfornyelse 2019 samt 200.000 kr. til administration.
 
I sag nr. 3 på dette møde forelægges en bevillingssag for Pulje til Landsbyfornyelse 2019.
Det foreslås, at beløbet frigives til rådighed i 2020, idet ansøgningsfristen først udløber i 2020 og udgifter/indtægter derfor først vil ske i 2020.
 
Forvaltningen foreslår, at de nuværende ansøgningskriterier (godkendt i 2018) fortsætter uændret (se bilag 1 og 2), da disse vurderes at give mest mulig udnyttelse af de begrænsede midler.
 
Da forvaltningen erfaringsmæssigt ved, at der indsendes ansøgninger for beløb, som langt overstiger de afsatte midler, er bymæssig bebyggelse prioriteret fremfor det åbne land for derved at opnå størst synlig effekt.
 
Midlerne prioriteres fortsat anvendt til henholdsvis renovering af bygningers klimaskærm og nedrivning af forfaldne ejendomme. Nedrivningssagerne er økonomisk tungere end renoveringssagerne.
 
Procedure og administration for udvælgelse af projekter
Puljen vil blive annonceret på Kommunens hjemmeside samt i Kommunens fællesannonce, som bringes i alle ugeaviserne i Kommunen.
Forvaltningen benytter et elektronisk ansøgningssystem, hvor der årligt åbnes op for ansøgninger i en 4 måneders ansøgningsperiode, hvorefter alle indkomne ansøgninger behandles administrativt og vurderes samlet ud fra de politisk godkendte kriterier.
 
Opgavens omfang
Af ressourcemæssige årsager vurderes det at være nødvendigt at anvende ekstern rådgiver til nedrivningssagerne. På budgettet er der afsat 200.000 kr. til administration af puljen. Dette beløb anvendes til ekstern rådgiver til nedrivningssagerne. Såfremt udgiften overstiger dette beløb, dækkes resten via puljebeløbet.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Det er målet, at der åbnes for indsendelse af ansøgninger fra den 1. november 2019. Ansøgningsproceduren vil igen foregå elektronisk, da det administrativt er det mest effektive. Ansøgningsperioden vil vare i 4 måneder, hvorefter der vil ske en udvælgelse af ansøgningerne, og der indgås hurtigst muligt aftaler om renoveringsarbejder eller nedrivning.
 
Ejerne vil således være klar til at sætte arbejdet i gang i foråret.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Se sag nr. 3 på nærværende møde, hvor der forelægges en bevillingssag for Pulje til Landsbyfornyelse 2019.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/25327
Resume
Viborg Kommune har den 03.05.2019 fået tildelt 2.171.820 kr. fra den statslige udgiftsramme til Landsbyfornyelse for 2019. Rammen kan anvendes til en række initiativer indenfor byfornyelseslovens område i byer med under 4.000 indbyggere. Se sag nr. 1 på denne dagsorden, hvor udvalget tager stilling til beløbets anvendelse.
 
Såfremt udvalget følger indstillingen om anvendelse af rammen, jfr. sag nr. 1 på nærværende dagsorden, vil der være 825.000 kr. fra rammen (60%) med Kommunens medfinansiering på 550.000 (40%), er der i alt 1.375.000 kr. til rådighed i Pulje til Landsbyfornyelse 2019 samt 200.000 kr. til administration.
 
På baggrund af beslutningen i ovennævnte sag ansøges om anlægsudgifts- og indtægtsbevilling af de afsatte rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse 2019 (til nedrivning og renovering (klimaskærm) af bygninger).
Det foreslås, at beløbet frigives til rådighed i 2020, idet ansøgningsfristen først udløber i 2020 og udgifter/indtægter derfor først vil ske i 2020.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.575.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” med rådighedsbeløb i 2020,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 825.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at nettoudgiften på 750.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.
Beløbene i 2020 afsættes i forbindelse med den igangværende budgetlægning.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 17-09-2019
Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.575.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” med rådighedsbeløb i 2020
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 825.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” med rådighedsbeløb i 2010, og
 
3. at nettoudgiften på 750.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.
 
Beløbene i 2020 afsættes i forbindelse med den igangværende budgetlægning.
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede 10. august 2016, sag nr. 9, at ansøge Ministeriet om at få tildelt den udmeldte ramme til Pulje til Landsbyfornyelse for årene 2016-2020.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen har 03. maj 2019 udmeldt et rammebeløb på 2.171.820 (indtægt) til Landsbyfornyelse 2019.
Rammen kan anvendes til en række initiativer indenfor byfornyelseslovens område i byer med under 4.000 indbyggere. Se sag nr. 1 på denne dagsorden, hvor Udvalget tager stilling til beløbets anvendelse.
 
Statens andel af puljen udgør 60% (825.000 kr.) og forudsætter en kommunal medfinansiering på 40% (550.000 kr.), hvilket giver et rådighedsbeløb på 1.325.000 kr. til Pulje til Landsbyfornyelse 2019.
 
Udover den kommunale medfinansiering af den statslige støtte er der ved budgetlægningen for 2017-2020 besluttet at afsætte 200.000 kr. til administration af puljen. Dette beløb anvendes til ekstern rådgiver for nedrivningssagerne. Såfremt udgiften overstiger dette beløb, dækkes resten af puljebeløbet, idet rådgivere kan oppebære statsrefusion.
 
Kommunen skal anvende rammen senest 24 måneder efter udmeldelsen.
 
Der er afsat 2.000.000 kr. i udgift og 1.250.000 kr. i indtægt i budget 2019 til projektet, hvoraf der søges om udgiftsbevilling på 1.575.000 kr. samt indtægtsbevilling på 825.000 kr. med rådighed i 2020.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Det er målet, at det 01. november 2019 er muligt at fremsende ansøgninger om støtte fra Puljen til Landsbyfornyelse 2019. Ansøgningsperioden vil vare 4 måneder.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 19/1727
Resume
Der foretages en evaluering af Årets Lokalområde 2019.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Årets Lokalområde 2019 drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 17-09-2019
Landdistriktsudvalget drøftede Årets Lokalområde 2019, og kom med bud på temaer til næste år. Oprettelsen af en ny pris for Årets Initiativ skal afvente, at den nye model for Årets Lokalområde med et tema og fokus på initiativer og midler har opnået tilstrækkelig kendskabsgrad.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Årets Lokalområde blev i år kåret for 11. gang. I år var der for første gang et særligt tema for konkurrencen, vækst og nye tilflyttere. Fire nominerede byer blev besøgt og præmieoverrækkelsen skete 07. september 2019.
 
Betragtningerne fra den umiddelbare evaluering inddrages i tilrettelæggelsen af Årets Lokalområde 2020 og øvrige påtænkte initiativer som Årets Ildsjæl og Årets Initiativ.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/7458
Resume
I forbindelse med udvalgsmødet afholdes et åbent møde med borgere fra Hammershøj.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at mødet drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 17-09-2019
Landdistriktsudvalget drøftede mødet. Udvalget fik en oplevelse af, at det er en by, der er i en omstillingsproces, på vej, med vækst.
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

På mødet vil formanden for borgerforeningen give et kort indledende oplæg, efter oplægget fra formanden for Landdistriktsudvalget. Efterfølgende vil der være drøftelser ved bordene.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 19/35745
Resume
Landdistriktsudvalget er blevet kontaktet af en borger med spørgsmål om støtte til etablering af bredbånd, i forbindelse med en ansøgning til den statslige bredbåndspulje. Borgeren har fået et svar, som udvalget er orienteret om.
 
I forlængelse af den konkrete henvendelse drøftes kommunens ageren i forhold til udrulning af bredbånd generelt.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget drøfter evt. fremtidige tiltag indenfor udrulning af bredbånd, på kort og evt. længere sigt.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 17-09-2019
Landdistriktsudvalget drøftede udrulning af bredbånd. Hvis der kommer en række henvendelser, der viser, at der er en større interesse, kan sagen genoptages.
Sagsfremstilling

Historik

Formanden har 15. august 2019, efter orientering af udvalget, svaret på en henvendelse fra en borger.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, et forlig fra maj 2018 ”Bredbånd og Mobil i digital topklasse – fremtidens telepolitik for hele Danmark” sætter de nuværende rammer.
 
Der er afsat 100 mio. kr. i 2019. Rammerne blev justeret i 2018 for de første år med puljen endte en stor del af puljen i hovedstadsområdet. Ændringerne i kriterierne er bl.a., at byzoneadresser ikke længere kan søge. I alt har 72 projekter fået tilskud de første år, heraf har 40 involveret tilskud fra kommunerne.
 
Tildelingen af tilskud sker efter et pointsystem, som ses nedenfor. Ved egenbetaling, hvor der er krav om minimum 4000 kr. i gennemsnit. I totalprisen, som vægter 10 pct., fratrækkes kommunens tilskud og bredbåndsudbyderens investering – jo lavere pris jo bedre. Der gives max point for en gennemsnitspris mindre end eller lig med 10.000 kr., gennemsnitspris større end eller lig med 70.000 kr. giver 0 point. 
 
De kriterier, der vægter mest, handler om at opnå tilslutning fra så stor en del af et sammenhængende område som muligt, både for alle tilskudsberettigede og de, der maksimalt har 5/1 Mbit/s.
 
 
Hvis ordningen fortsætter, kan Viborg Kommune overveje forskellige tiltag, baseret på erfaringer fra andre kommuner: At etablere en pulje til ansøgere (fx 1000 kr. pr. adresse) og/eller afsætte midler til en bredbåndskoordinator.
 
Der er 1700 potentielle, registrerede ansøgere i Viborg Kommune i år, som er adresser registreret med forbindelser – eller tilbud om forbindelser – mindre end 10/2 Mbit/s.
 
Uanset model kræver ansøgning til puljen et lokalt engagement og en tovholder som vil og kan samle et område omkring sig.
 
Erfaringer fra andre kommuner og kommunens rolle
Ringkøbing-Skjern har i år 4319 mulige adresser, der kan søge. Det skønnes at maksimalt 300 vil søge, og der er afsat 1000 kr. pr. adresse. I Ringkøbing-Skjern ses en reduktion på ca. 3500 adresser i forhold til året før, da udrulningen også sker uafhængigt af bredbåndspuljen, særligt i kommunens sommerhusområder.
 
Randers giver tilsvarende et tilskud på 1000 kr.  Randers har derudover ansat en bredbåndskoordinator, en model der også ses i eksempelvis Norddjurs/Syddjurs Kommune og Lejre Kommune. Bredbåndskoordinatorerne kan råde og vejlede de potentielle ansøgere, mobilisere ansøgere og koordinere forskellige grupper af ansøgere. Der er endnu ikke set eksempler på, at koordinatorerne står for selve ansøgningen. 
 
Kommunerne har udover disse ”kan-opgaver” en rolle som BBR-myndighed, idet man er afhængig af, at adresser står registreret med korrekt status. Derudover er kommunen myndighed i forhold til at give tilladelser til gravearbejde.
 
Tilsvarende har kommunen myndighedsopgaver vedr. mobilmaster, et felt hvor der er etableret et godt og smidigt samarbejde, i forlængelse af at kommunens it-afdeling har etableret en god dialog med udbyderne, med udgangspunkt i kommunens egen interesse i at sikre dækning til at varetage kommunale opgaver.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Frist for at søge tilskud i bredbåndspuljen for 2019 er 23. oktober 2019. De projekter, der søger i år skal være annonceret senest 18. september 2019. Ordningen skal evalueres i 2020, og det vides ikke, om ordningen fortsætter de kommende år.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis udvalget ønsker at iværksætte initiativer, skal der tages stilling til, hvorfra midlerne skal komme.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 19/27701
Resume
Landdistriktsudvalget drøfter eventuelle konsekvenser af den tidligere udarbejdede analyse af forsamlingshusene i forhold til prioritering af midler til området. Drøftelsen vil være indledende, og input fra forsamlingshusene skal indgå i de videre drøftelser.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at analysen af forsamlingshuse drøftes i forhold til prioritering af området og kommende drøftelser med forsamlingshusene.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 17-09-2019
Landdistriktsudvalget drøftede analysen.
 
Der er generelt en rigtig flot udnyttelsesgrad i husene.
 
Husets stand, udnyttelsesgrad, strategiske betydning som mødested for lokalområdet og frivilligt arbejde kan evt. indgå i prioriteringen af udvalgets midler. Det er vigtigt at understøtte de huse, som har afgørende betydning som mødested for et lokalområde og evt. afsætte udviklingsmidler til det – og i mindre grad understøtte huse, som har mindre betydning og nærmer sig kommerciel drift. Dette skal afklares nærmere.
 
Udvalget ønsker at invitere udvalgte lokalområder til drøftelse af, om lokalområdet kan opnå større bæredygtighed som lokalsamfund ved at samle de lokale aktiviteter på færre matrikler, hvis funktion som lokalt mødested for flest mulige lokale borgere i så fald skal styrkes. Disse skal i så fald evt. renoveres eller forbedres, hvorfor udvalget signalerer mulighed for evt. særligt anlægstilskud og at driftstilskud til kommunalt støttede faciliteter i et lokalsamfund i en periode kan fastholdes uændret, uanset om de lokale aktiviteter samles på færre matrikler. Det er afgørende med en helt åben og transparent proces, herunder mulighed for at tage nogle indledende snakke, som ikke nødvendigvis er bindende.
Sagsfremstilling

Historik

På møde i Landdistriktsudvalget 13. august 2019, sag nr. 1, drøftede udvalget kort en analyse af mødesteder i forlængelse af en drøftelse med Kultur- og Fritidsudvalget om samme.
 
Udvalget besluttede, at udvalget ønsker at styrke det lokale sammenhold og lokalområdernes bæredygtighed ved at samle ressourcer, f.eks. økonomi, lokaler, aktiviteter og mennesker. Udvalget vil invitere udvalgte lokalområder til en nærmere drøftelse af mulighederne. Indsatsen skal ske i et koordineret fællesskab mellem Landdistriktsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
 
 

Inddragelse og høring

Der er bl.a. fællesmøde med forsamlingshusene den 24. september 2019, hvor der vil blive indhentet input.
 
 

Beskrivelse

Der er udarbejdet en – forenklet - analyse af forsamlingshusenes betydning. Husene er opdelt i tre kategorier: Stor, mellem og mindre betydning. Betydningen er vurderet ud fra det relative aktivitetsniveau (med og uden privat udlejning) og andre mødesteder i byen, og disse to kriterier er sammenvejet i et samlet ”mål” for betydning. Der er ikke inddraget mødesteder i nærliggende landsbyer. 
 
Betydningen af husene er også tidligere analyseret af Foreningen af forsamlingshuse, som opdeler disse i 1) Stillehuse, 2) Nøglehuse, 3) Landsbykulturhuse, 4) Professionelle festhuse med vært/forpagter og 5) Multiforsamlingshuse. Der er forholdsvis få professionelle festhuse i Viborg Kommune, et par af dem beliggende i udkanten af Viborg (Nørremarkens og Vestermarkens).
 
Derudover er husenes stand (klimaskærmen) gennemgået, og den gennemgang viser et investeringsbehov de kommende 10 år for huse med stor betydning på 3.3 mio. kr. og mellem betydning på 5.1 mio. kr. for klimaskærm, uden hensyntagen til frivilligt arbejde. Desuden er oplysninger om bl.a. tidligere tilskud, størrelse og ejendomsvurdering blevet samlet sammen.
 
På fællesmødet med forsamlingshusene tænkes spørgsmål, som eksemplerne nedenfor, drøftet.
 
Hvordan burde midlerne til forsamlingshuse prioriteres?
 
  • Skal betydning eller stand bringes i spil i forhold til bevillinger fra den centrale pulje?
  • Bør der være forskel på prioriteringen afhængigt af (lands)byens størrelse?
  • Skal forskellige typer af projekter prioriteres forskelligt fx klimaskærm kontra forskønnelse?
  • Skal størrelsen på projektet tillægges betydning?
 
Hvilken egenfinansiering/frivilligt arbejde skal kræves?
 
Landdistriktsudvalgets yderligere overvejelser om prioriteringskriterier kan inddrages i den kommende dialog med forsamlingshusene.

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/32426
Resume
Torsdag 26. september 2019 afholder Landdistriktsudvalget en temadag. Der er udarbejdet et udkast til program for dagen.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at programmet godkendes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 17-09-2019
Landdistriktsudvalget godkendte programmet.
Sagsfremstilling

Historik

På Landdistriktsudvalgets møde 13. august 2019, sag nr. 3, drøftede udvalget strategidagen indledningsvist. Af denne sagsfremstilling fremgår temaer, som udvalget tidligere har berørt.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget har ønsket en drøftelse af, hvilke emner der skal prioriteres i den kommende periode. Finansiering, erhverv og mobilitet er på baggrund af de tidligere drøftelser inddraget i strategidagen, ligesom der er lagt op til en bred diskussion af arbejdsform og indsatser. Der er truffet aftaler med de eksterne parter.
 
Af hensyn til tiden på strategidagen er bosætning, som udvalget også har peget på, sat på dagsordenen på det ordinære møde i september.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/37600
Resume
Landdistriktsudvalget har ved flere lejligheder berørt bosætning i landdistrikterne og har ønsket en drøftelse af muligheder og barrierer for yderligere bosætning.
 
Drøftelsen var oprindeligt planlagt til at indgå i strategidagen, men for at sikre mulighed for en drøftelse af også dette tema, dagsordenssættes drøftelsen indledningsvist på nærværende møde.
 
Udvalgets betragtninger vedr. bosætning i landdistrikterne vil blive inddraget i det generelle arbejde, der netop er igangsat vedr. en bosætningsindsats for kommunen som helhed, som arbejdet i forlængelse af den nye hjemmeside for kommunale grunde også vil blive koordineret med.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at muligheder og barrierer for øget bosætning i landdistrikterne drøftes.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 17-09-2019
Landdistriktsudvalget drøftede muligheder og barrierer for øget bosætning i landdistrikterne. Styrket bosætning baseret på ”temaer” som bæredygtighed, seniorer m.v. vil være et væsentligt indsatsområde i forhold til bæredygtig udvikling af lokalområderne. Der skal findes lokalområder, som vil gå forrest i forholdt til nogle af disse temaer – og udvalget ønsker at understøtte eksempler som forsøgsprojekter i det omfang, det er muligt.
Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Byrådet har som målsætning af sikre vækst i alle samfund med over 200 indbyggere. En lang række faktorer spiller ind på bosætning i landdistrikterne fx adgang til finansiering, som landdistriktsudvalget har sat særskilt fokus på.
 
Vi flytter efter job/uddannelse, og når vores familieforhold ændrer sig. Vi får børn og brug for mere plads/nærhed til bedsteforældre, bliver ramt af skilsmisse eller får igen behov for mindre plads, når vi bliver ældre. Ofte forventer man grundlæggende services, afhængigt af ens livssituation, som fx mulighed for dagligvareindkøb, tilbud til børn og transportmuligheder. Derfor hænger rigtig mange indsatsområder sammen. Emnet her er muligheder for at øge bosætning, givet at services ikke ændres og finansiering er til stede.
 
Hvis et område er attraktivt for bosætning, altså indholdet af produktet er i orden, skal det være kendt. Hvis der er et ønske om bosætning i et område skal der være muligheder i form af grunde eller boliger. Boligerne skal være af forskellig karakter afhængigt af målgruppen og netop særlige boligformer kan samtidig være en del af attraktiviteten.
 
I bilaget beskrives den hidtidige indsats og erfaringer fra andre kommuner i forhold til markedsføring og branding samt etablering af et varieret boligudbud.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt. Hvis der senere igangsættes initiativer, vil konsekvenserne heraf blive afklaret i forbindelse med konkretiseringen heraf.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/1542
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 17-09-2019
Landdistriktsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 18/59931
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 17-09-2019
Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Markedsføring af kommunale byggegrunde
Økonomi- og Erhvervsudvalget fik på deres møde 28. august 2019, sag nr. 5, bl.a. præsenteret for et forslag til ny hjemmeside for øget salg af kommunale byggegrunde. Der vil til efterfølgende behandling i udvalget blive udarbejdet et forslag til kampagne i forhold til potentielle tilflyttere til Viborg Kommune.
 
Turist i egen kommune
Viborg Landsbysammenslutning har sat sig for at skabe større synlighed omkring turistmål i oplandet gennem projektet "Turist i egen kommune". Turismekonsulent og tidligere turistchef i Viborg Kommune, Britta Leth, er tovholder på projektet, hvor der også er tilknyttet en journalist for at få projektet skudt ud over rampen.
 
Erhvervsministeriets årlige landdistriktskonference
Mandag 28. oktober 2019 på Vingsted Hotel og Konferencecenter med deltagelse af erhvervsministeren og med fokus på bæredygtighed og grønt iværksætteri. Se evt. mere og tilmelding på ww.livogland.dk/viden/landdistriktskonferencen/landdistriktskonferencen-2019.
 
Henvendelse fra Birgittelyst Kro