You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat (Ekstraordinært møde)

tirsdag den 9. marts 2021 kl. 19:00

Mødested Teams-møde
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/50118

Resume

Formålet med denne sag er at give Landdistriktsudvalget en gennemgang af udvalgets økonomi og sammenhængen i denne, så udvalget kan træffe beslutning om oprettelse af puljer og disponering af yderligere midler indenfor byfornyelsesområdet.
 
Afdelingsleder Bjarne Hansen fra Økonomi deltager under behandling af punktet.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 09-03-2021

Landdistriktsudvalget drøftede sagen og tog orienteringen til efterretning.
 
Der vil blive arbejdet med en mere overskuelig fremstilling af økonomien fremover og styrket understøttelse fra Økonomi, også på udvalgsmøderne.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget behandlede på mødet i januar 2021 (link til sag nr. 4 i Landdistriktsudvalget 26. januar 2021), en sag om det økonomiske grundlag for udvalgets arbejde i 2021 med henblik på en overordnet drøftelse af anvendelsen heraf. Udvalget besluttede, at udsætte sagen til det følgende møde for at drøfte den i sammenhæng med analyser og puljer.
 
Udvalget drøftede på samme møde (link til sag nr. 5 i Landdistriktsudvalget 26. januar 2021), indledningsvist anvendelse af budget 2021 og besluttede, at udsætte beslutning om fordeling af midler, indtil der forelå et overblik over samtlige midler og udvalget har haft en samlet strategisk drøftelse heraf.
 
På det efterfølgende møde i februar 2021 (link til sag nr. 1 i Landdistriktsudvalget 23. februar 2021), behandlede Landdistriktsudvalget en sag, der lagde op til en samlet drøftelse af udvalgets indsats i 2021 med henblik på, at sætte en overordnet ramme for den efterfølgende fordeling af midler i 2021. Udvalget drøftede sagen og besluttede, at sagen skulle suppleres med et samlet overblik over de igangværende lokale udviklingsplaner, bevilgede midler indtil nu og ansøgninger fra kommende byer og at sagen skulle genoptages på et ekstraordinært møde 9. marts 2021 med henblik på endelig afklaring.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Denne sag omhandler udvalgets økonomi overordnet og sammenhængene i denne.
Udvalgets midler kan opdeles i en dispositionssum (drift), drifts- og anlægsmidler til forsamlingshuse samt midler på by-, landsby- og områdefornyelsesområdet (i denne dagsorden samlet benævnt byfornyelsesområdet). Midlerne på byfornyelsesområdet er langt den største andel af midlerne og den del, der er særligt fokus på i nærværende sag.
 
Midlerne på byfornyelsesområdet er sammensat af:
 
 • de kommunale midler, der er afsat i budgettet det enkelte år
 • overførsler fra tidligere år. Overførslerne kan være betydelige beløb, da projekterne indenfor området ofte strækker sig over flere år, og forhold omkring inddragelse af borgere, behov for afklaring af arealinteresser mm. kan påvirke tidsplanerne.
 • statslig ramme til landsbyfornyelse: Beløbet varierer fra år til år og udmeldes typisk i februar/marts det pågældende år.
 
I bilag 1, der forklarer administrationen af udvalgets budget, redegøres for diverse definitioner fra budget, bl.a. disponeret og bevilget, samt de bevægelser, der sker i budgettet, både generelt og konkret med eksempler. I tabellen er en samlet oversigt over udvalgets anlægsmidler, hvoraf det fremgår hvilke der er disponerede og hvilke ikke.
 
Økonomisystemet (og budgethæftet for udvalget) giver ikke alene det fulde overblik over udvalgets potentielle økonomiske råderum. Det skyldes, at den statslige ramme til landsbyfornyelse først fremgår heraf, når rammen er udmeldt, og der er givet en anlægsindtægtsbevilling hertil. Det sker typisk, når udvalget godkender en bevilling til en pulje eller et projekt, hvortil den statslige ramme kan benyttes.
 
I år har udvalget mulighed for at hjemtage samlet 6.258.000 kr. i statslig ramme til landsbyfornyelse (4.458.000 kr. for 2021 og 1.800.000 kr. i rest for 2020), hvis kravene til tidsfrist, kommunal medfinansiering og anvendelsesområde overholdes. (Det bemærkes at beløbet for den statslige ramme for 2021 er korrigeret siden udvalgets seneste møde, da staten i mellemtiden har udmeldt de præcise rammebeløb for landsbyfornyelse 2021. Beløbet er således ændret fra 4.400.000 kr. (forventet ramme) til 4.458.000 kr.)
 
Ved en optimal udnyttelse af den statslige ramme har udvalget således adgang til en samlet anlægsramme, der jf. tidligere drøftelse i udvalget giver mulighed for f.eks. nedenstående beløb til nye projekter, puljer og initiativer i 2021:  
 
Økonomi for 2021
(nedenstående midler er pt. ikke disponeret til projekter)
Rammebeløb
Byfornyelse mindre byer
(Beløbet var tidligere større, da der var indregnet en statslig medfinansiering på 572.000 kr. her. Dette beløb indgår under statsmidler 2020)
          6.309.000
Borgerdrevne udviklingsplaner
                     5.000.000
Nedrivning og renovering
                     1.000.000
Forventet overført udisponeret fra budget 2020
                        435.000
 
 
Statsmidler - ramme til Landsbyfornyelse 2021 (forudsætter kommunal medfinansiering på mindst 20%) (Tallet er justeret, efter Staten har udmeldt rammen for landsbyfornyelse for 2021)
                  4.458.000
 
Statsmidler - ramme til Landsbyfornyelse 2020, rest (forudsætter kommunal medfinansiering på mindst 40%)
                     1.800.000
Sum
                  19.002.000
 
 
Udvalget har foreløbigt disponeret følgende beløb til realiseringsplaner for Hjarbæk og Løvel
                     2.500.000
Sum – udisponeret
                 16.502.000
 
 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/50118

Resume

Landdistriktsudvalget lægger vægt på at kunne understøtte realisering af de lokale udviklingsplaner. En drøftelse af perspektiverne i de enkelte lokale udviklingsplaner og en opmærksomhed på lokale udviklingsplaner på vej skal danne baggrund for drøftelser af anvendelse af udvalgets midler.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget på baggrund af overblikket over lokale udviklingsplaner peger på særligt perspektivrige elementer, som udvalget ønsker at understøtte realisering af,
 
2. at beløbet på 1,5 mio.kr., der er disponeret til at gennemføre en realiseringsplan for Løvel, konverteres til rent kommunale midler,
 
3. at udvalget drøfter, hvorledes den statslige ramme til landsbyfornyelse for 2020 udnyttes.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 09-03-2021

Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at beløbet på 1,5 mio.kr., der er disponeret til at gennemføre en realiseringsplan for Løvel, konverteres til rent kommunale midler,
 
2. at den resterende statslige ramme til landsbyfornyelse udnyttes ved at sætte fokus på Vejrumbro og Hjarbæk. Der laves et oplæg på fordeling på de to steder.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget har løbende drøftet lokale udviklingsplaner, sammen med Teknisk Udvalg, og fulgt deres status.
 
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Budgettet for 2021 har skabt mulighed for, at udvalget endnu mere proaktivt understøtter realiseringen af de lokale udviklingsplaner, som allerede er udarbejdet eller på vej. Som en del af forberedelsen af fordeling af midler vil udvalget drøfte de enkelte udviklingsplaner.
I bilag 1 ses et overblik over udviklingsplanerne, som vil danne udgangspunkt for drøftelsen, sammenholdt med bilag 2, der opsummerer status på planerne.
 
Som det ses i bilag 1, har 5 landsbyer på nuværende tidspunkt en godkendt lokal udviklingsplan og kan dermed søge om realiseringsplaner og lignende. Yderligere 5-9 udviklingsplaner er godt på vej til endelig godkendelse. Antallet af byer, hvor der kan gennemføres realiseringsplaner og lignende samlede indsatser, vil dermed stige kraftigt indenfor en kort periode.
 
Udvalget kan derfor overveje at afsætte en del af de udisponerede midler for 2021 til realisering af kommende udviklingsplaner som et signal til disse byer om, at de også kan vente støtte til deres planer. Vælger udvalget denne prioritering, må det forventes at en større del af beløbet skal overføres til 2022.
 
I forhold til understøttelse af lokale udviklingsplaner, herunder i form af realiseringsplaner, er der brug for en særlig opmærksomhed på den statslige ramme til landsbyfornyelse.
Hvis udvalget ønsker at udnytte rammen fuldt ud, er der brug for snarest at beslutte, hvilke projekter, der gennemføres for disse midler, da rammen for 2020 bortfalder ved årsskiftet og den kommunale egenfinansiering for rammen for 2021 øges fra 20 % til 40 %.
 
Udvalget har tidligere besluttet at disponere 1,5 mio. kr. til en realiseringsplan i Løvel og at dele af beløbet skal finansieres med statsmidler (ramme til landsbyfornyelse). Den lokale følgegruppe har siden tilkendegivet, at beløbet ønskes brugt til at realisere projektet for det rekreative område Tragten. Forvaltningen vurderer, at et enkeltstående projekt ikke lever op til byfornyelseslovens definition af en områdefornyelse og dermed ikke kan finansieres af statsmidler. Forvaltningen foreslår derfor, at finansieringen af projektet ændres, så det gennemføres for rent kommunale midler, og at den afsatte statslige ramme på 900.000 kr. i stedet indgår i et andet projekt.
 
Forvaltningen peger særligt på følgende muligheder for udnyttelse af den udisponerede statslige ramme:
 
 • Der kan allerede nu afsættes midler til en fase 2 af realiseringsplanen for Hjarbæk. Der er på udviklingsworkshoppene i Hjarbæk peget på mange egnede projekter og byen har stort potentiale i fht. både bosætning og turisme. Der kan således udarbejdes et samlet projekt for realiseringsplanens fase 1 og 2, som forelægges til Byrådets godkendelse i efteråret 2021. Fase 2 kan omfatte 1-2 mio. kr.
 • Puljen til nedrivning og renovering kan øges yderligere, fx med 1 mio. kr.
 • Der kan evt. udarbejdes projekt for en realiseringsplan for endnu en by, fx for bymidten i Skals, hvis dette er muligt inden årsskiftet.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/50118

Resume

Landdistriktsudvalget har ønsket en overordnet drøftelse af anvendelse af de udisponerede midler i 2021, som ikke foreslås anvendt til puljer, nedrivning og renovering.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget overordnet drøfter fordelingen af de udisponerede midler for 2021, som ikke forslås anvendte til puljer og nedrivning og renovering, herunder hvor meget der ønskes reserveret til:
a) at understøtte realiseringsplaner og lignende indsatser i byer med godkendte lokale udviklingsplaner i 2021,
b) LUP-projekter til senere realisering (2022),
c) nyskabende og proaktive aktiviteter.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 09-03-2021

Landdistriktsudvalget besluttede, at midlerne fordeles ud fra nedenstående overordnede fordeling:
 
Udisponerede midler 2021
16.502.000
Bevilling til pulje til renovering og nedrivning
4.572.000
Bevilling til pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter
5.000.000
Bevilling til pulje til vedligeholdelse af arealer
300.000
Bevilling til pulje til samtænke byforskønnelse
500.000
 
 
Rest til fordeling imellem nedenstående
6.130.000
 • Realiseringsplaner og andre projekter (godkendte planer)
 
 • Nyskabende aktiviteter
 
 • LUP-projekter til senere realisering
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget behandlede på mødet i januar 2021 (link til sag nr. 4 i Landdistriktsudvalget 26. januar 2021) en sag om det økonomiske grundlag for udvalgets arbejde i 2021 med henblik på en overordnet drøftelse af anvendelsen heraf. Udvalget besluttede at udsætte sagen til det følgende møde for at drøfte den i sammenhæng med analyser og puljer.
 
Udvalget drøftede på samme møde (link til sag nr. 5 i Landdistriktsudvalget 26. januar 2021) indledningsvis anvendelse af budget 2021 og besluttede, at udsætte beslutning om fordeling af midler, indtil der forelå et overblik over samtlige midler og udvalget har haft en samlet strategisk drøftelse heraf.
 
På det efterfølgende møde i februar 2021 (link til sag nr. 1 i Landdistriktsudvalget 23. februar 2021), behandlede Landdistriktsudvalget en sag, der lagde op til en samlet drøftelse af udvalgets indsats i 2021 med henblik på at sætte en overordnet ramme for den efterfølgende fordeling af midler i 2021. Udvalget drøftede sagen og besluttede, at sagen skulle suppleres med et samlet overblik over de igangværende lokale udviklingsplaner, bevilgede midler indtil nu og ansøgninger fra kommende byer og at sagen skulle genoptages på et ekstraordinært møde 9. marts 2021 med henblik på endelig afklaring.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Denne sag omhandler overordnet disponering af midler for 2021, excl. puljer og midler til nedrivning og renovering, som behandles i sag 4.
 
Beskrivelsen er i tråd med det oplæg, som udvalget blev præsenteret for på mødet 23. februar 2021.
 
Udvalget har tidligere drøftet mulige supplerende tiltag i 2021, herunder at afsætte et beløb til nyskabende og proaktive aktiviteter. Midlerne kan fx benyttes til proaktivt at igangsætte indsatser, fx i forhold til bosætning. Midlerne kan også bidrage til at løse særlige problemstillinger, fx køb af hus/grund i Mønsted.
 
Forvaltningen foreslår opsummerende på baggrund af udvalgets tidligere drøftelser, at midlerne overordnet fordeles imellem følgende 4 indsatser:
 
 • Midler til nedrivning og renovering
 • Midler til puljer
 • Midler til realiseringsplaner – vedtagne og kommende
 • Midler til nyskabende tiltag
 
 
Tabel 1. Forslag til overordnet fordeling af udisponerede midler for 2021
 
Udisponerede midler 2021
16.502.000
Bevilling til pulje til renovering og nedrivning
5.572.000
Bevilling til pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter
4.000.000
Bevilling til pulje til vedligeholdelse af arealer
300.000
Bevilling til pulje til samtænke byforskønnelse
500.000
 
 
Rest til fordeling imellem nedenstående
6.130.000
 • Realiseringsplaner og andre projekter (godkendte planer)
 
 • Nyskabende aktiviteter
 
 • LUP-projekter til senere realisering
 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/50118

Resume

Der skal træffes beslutning om hvilke puljer, der skal oprettes i 2021, og hvilke beløb, der skal stilles til rådighed for de enkelte puljer samt til nedrivning og renovering.
 
Beslutningen herom skal ses i sammenhæng med sagerne 1, 2 og 3 på dagsordenen. 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 10.372.000 kr. i 2021,
 
2. at der gives samlede anlægsindtægtsbevillinger som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 4.458.000 kr. i 2021
 
3. at nettoudgiften på 5.914.000 kr. i 2021 finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 jf. tabel 2.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 09-03-2021

Landdistriktsudvalget beslutter at indstille til byrådet,
 
1. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger fordelt, som anført i tabel 3 jf. nedenfor med rådighedsbeløb på 10.372.000 kr. i 2021,
 
2. at der gives samlede anlægsindtægtsbevillinger som anført i tabel 3 jf. nedenfor med rådighedsbeløb på 3.658.000 kr. i 2021
 
3. at nettoudgiften på 6.714.000 kr. i 2021 finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 jf. tabel 4.
 
Tabel 3
 
Anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2021
Anlægsindtægtsbevilling med rådighedsbeløb i 2021
Sum (kommunale midler)
Pulje til nedrivning og renovering
4.572.000
-3.658.000
914.000
Pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter
5.000.000
 
5.000.000
Pulje til vedligeholdelse af arealer
300.000
 
300.000
Pulje til samtænke byforskønnelse
500.000
 
500.000
Sum
10.372.000
-3.658.000
6.714.000
 
 
Tabel 4
Finansiering
Rådighedsbeløb 2021
Finansiering
Rådighedsbeløb efter finansiering
Byfornyelse, mindre byer
6.309.000
800.000
5.509.000
Borgerdrevne udviklingsplaner
5.000.000
5.000.000
0
Nedrivning og renovering
1.000.000
914.000
86.000
Ikke budgetlagt statstilskud 2021
4.458.000
3.658.000
800.000
Sum
16.767.000
10.372.000
6.395.000
 

Sagsfremstilling

Historik

Historikken for sagen kan ses i sammenhæng med historikken for sag 1.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen foreslår på baggrund af udvalgets tidligere drøftelser og det oplæg, som udvalget blev præsenteret for på mødet den 23. februar 2021, at midlerne overordnet fordeles imellem følgende 4 indsatser, jf. også sag 3:
 
 • Midler til nedrivning og renovering
 • Midler til puljer
 • Midler til realiseringsplaner – vedtagne og kommende
 • Midler til nyskabende tiltag
 
Denne sag omhandler puljerne og midler til nedrivning og renovering nærmere.
 

Midler til nedrivning og renovering

Udvalget har tidligere tilkendegivet, at indsatsen omkring nedrivning og renovering er væsentlig og ønskes styrket. Forvaltningen foreslår at afsætte hele den statslige ramme til landsbyfornyelse 2021 hertil. Med en kommunal medfinansiering på 20 %, bliver puljen samlet på 5.573.000 kr. Kommunen kan opnå den høje statslige medfinansiering på 80 % af puljen, hvis midlerne disponeres på konkrete projekter i år. I henhold til de udmeldte kriterier for rammen, falder den statslige medfinansiering til 60% for midler, der først disponeres efter årsskiftet 2021 - 2022.
 

Midler til puljer, primært pulje til realisering af lokale udviklingsplaner

Udvalget har de forudgående år haft 3 nedenstående puljer. Forvaltningen foreslår at videreføre disse puljer med samlet 4,8 mio. kr., fordelt på:
 
 • pulje til vedligeholdelse af arealer: 300.000 kr.
 • pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter: 4.000.000 kr.
 • pulje til at understøtte samtænkning i anlægsprojekter: 500.000 kr.
 
Midlerne for de 2 førstnævnte puljer fordeles af udvalget efter ansøgning fra lokale borgerforeninger og lignende aktører. Midler til at understøtte samtænkning i anlægsprojekter fordeles af forvaltningen. 
 
Forvaltningen foreslår på baggrund af det økonomiske overblik, og de tidligere drøftelser, at udvalget godkender de foreslåede bevillinger til puljer jf. nedenstående tabel, med de i tabel 2 angivne finansieringskilder.
 
Tabel 1 - Foreslåede bevillinger til puljer:
 
 
Anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2021
Anlægsindtægtsbevilling med rådighedsbeløb i 2021
Sum (kommunale midler)
Pulje til nedrivning og renovering
5.572.000
-4.458.000
1.114.000
Pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter
4.000.000
 
4.000.000
Pulje til vedligeholdelse af arealer
300.000
 
300.000
Pulje til samtænke byforskønnelse
500.000
 
500.000
Sum
10.372.000
-4.458.000
5.914.000
 
 
Tabel 2 - Finansieringskilder til puljer:
 
Finansiering
Rådighedsbeløb 2021
Nettofinansiering
Rådighedsbeløb efter finansiering
Byfornyelse, mindre byer
6.309.000
2.914.000
3.395.000
Borgerdrevne udviklingsplaner
5.000.000
2.000.000
3.000.000
Nedrivning og renovering
1.000.000
1.000.000
0
Ikke budgetlagt statstilskud 2021
4.458.000
4.458.000
0
Sum
16.767.000
10.372.000
6.395.000
 
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/40606

Resume

Punktet er udsat fra sidste møde 23. februar 2021.

Siden formuleringen af den oprindelige sag er statsrammen blevet udmeldt og den politiske proces ændret, så oprettelse af puljer besluttes samtidig, i sag 1. Denne sag vedr. således alene ansøgningskriterier for de resterende puljer. Med besluttede ansøgningskriterier er det muligt for ansøgerne at udarbejde og indsende ansøgning.
 
Udvalget besluttede på mødet 26. januar 2021 kriterier for fordeling af midler fra puljen ”nedrivning og renovering”.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller, hvis de pågældende puljer oprettes,
 
1. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til ”Pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter” og ”Pulje til støtte til vedligeholdelse af arealer” godkendes, og
 
2. at ”liste over tilskudsberettiget udstyr” og proces for anvendelse af puljen ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” danner baggrund for forvaltningens vurdering og sagsbehandling.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-02-2021

Da punktet ses i sammenhæng med sag 1, udsættes den også til det ekstraordinære møde den 9. marts 2021.
Fraværende:
Peter Juhl

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 09-03-2021

Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til ”Pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter” og ”Pulje til støtte til vedligeholdelse af arealer” godkendes, og
 
2. at ”Liste over tilskudsberettiget udstyr” og proces for anvendelse af puljen ”Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” danner baggrund for forvaltningens vurdering og sagsbehandling.

Sagsfremstilling

Historik

Puljen ”realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter”, har eksisteret siden 2012, og hed indtil 2018 ”pulje til byforskønnelse i mindre byer”. Fra 2019 blev muligheden for at søge støtte til projekter relateret til lokale udviklingsplaner en integreret del af puljen. Der er i perioden 2012-20 meddelt støtte til 180 borgerdrevne projekter i de mindre byer for et samlet beløb på 27,3 mio. kr.
 
Puljen ”støtte til vedligeholdelse af arealer” har eksisteret siden 2014. Til og med 2020 har puljen imødekommet 120 ansøgninger med i alt 1.963.330 kr. 60 lokalsamfund har fået tildelt støtte til indkøb af materiel til ”drift og vedligeholdelse af offentligt-, forenings- eller privatejede arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold”.
 
Puljen ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” har eksisteret siden 2016, og har siden suppleret 9 anlægsprojekter med byforskønnende og rekreative initiativer for i alt 2,5 mio. kr. I enkelte projekter er beløbet indtil videre disponeret, da det egentlige anlægsprojekt endnu ikke færdiggennemført, f.eks. igangværende kloakfornyelsesprojekter i regi af Energi Viborg.
 
 

Inddragelse og høring

Projekterne støttet af puljen ”realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter”, gennemføres som udgangspunkt af ansøgeren/ lokalområdet. Det kan dog for visse projekter være mest hensigtsmæssigt, at udførelsen forestås af kommunen.
 
Ansøgninger til puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer” vurderes og administreres af forvaltningen i henhold til de vedtagne principper. Opfylder ansøgningen de fastsatte kriterier, imødekommes ansøgninger, indtil puljens rammebeløb er opbrugt.
 
Forvaltningen vurderer løbende, bl.a. i et tæt samarbejde med Energi Viborg, hvor det vil være    hensigtsmæssigt at anvende midler fra puljen ”Samtænke byforskønnelse i andre anlægsprojekter”.
 
 

Beskrivelse

Som nævnt vedrører sagen alene stillingtagen til kriterier for de puljer, der måtte ønskes oprettet, udover nedrivning og renovering, hvor kriterierne blev godkendt i januar.
 
Forvaltningen foreslår, jf. sag 1 på dette møde, at udvalget opretter følgende puljer:
 
Puljen ”realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter”:
 
Puljens formål er at støtte lokale initiativer og ønsker om forskønnelse i de enkelte lokalområder. Støtten udbetales som udgangspunkt som et rådighedsbeløb.
 
Landdistriktsudvalget fremhævede under sin temadrøftelse af anvendelse af budget 2021 på mødet i november 2020 (link til sag nr. 1 i Landdistriktsudvalget 24. november 2020) bl.a., ”at der skal gives højest prioritet til byer, der har gennemført en proces vedr. lokale udviklingsplaner”.
 
Der kan søges indenfor følgende kategorier:
• Realisering af projekter i henhold til lokale udviklingsplaner (politisk godkendt udkast eller endelig vedtaget plan).
• Forskønnelse af landsbyerne, hvor der er tale om mindre projekter, som f.eks. etablering af nye eller opgradering af fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer.
• Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje. 
 
Når midlerne skal fordeles, prioriteres ansøgninger fra byer med lokale udviklingsplaner højt, sammen med ansøgninger, hvor der er en væsentlig ekstern finansiering eller egen finansiering samt frivilligt arbejde. I forhold til tidligere kriterier er der forslag om at stramme op, så prioritet alene gives til byer, hvor enten forslag til udviklingsplan eller endelig udviklingsplan er politisk godkendt.
 
Det er forvaltningens erfaring, at visse ansøgere ønsker at kunne søge professionel rådgivning i forbindelse med gennemførelsen. Denne rådgivning vil i en række tilfælde kunne give mange initiativer et kvalitetsløft. Forvaltningen foreslår derfor, at der også åbnes mulighed for at søge støtte hertil
 
Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 1 ”Ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen byforskønnelse mindre byer 2021”, med ansøgningsfrist 15. aug. 2021.
 
Efter udløb af ansøgningsfristen til puljen ”realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2021” forelægges udvalget ansøgninger med en indstilling til beslutning, forventelig på mødet 12. oktober 2021. Bliver der søgt om støtte for mere end det afsatte rammebeløb, vil indstillingen indeholde en prioritering af ansøgningerne i henhold til de tidligere nævnte prioriteringer.
 
Puljen til ”støtte til vedligeholdelse af arealer”:
I forbindelse med puljen i 2020 blev det maksimale beløb for ansøgninger sænket fra 25.000 til 20.000 kr. Forvaltningen foreslår at det maksimale beløb igen hæves til 25.000 kr.
 
Hidtil har ansøgninger fra borgerforeninger, der ikke tidligere har søgt, haft første prioritet. Ansøgninger fra foreninger, der tidligere har fået støtte, har hidtil afventet, hvorvidt der efter en fastsat dato (1. oktober) resterer penge i puljen.
 
Denne ordning giver øget administration og er uhensigtsmæssigt set i lyst af, at foreningen først får svar på sin ansøgning efter afslutning af sæsonen for brug af det ansøgte udstyr. Derfor anbefaler forvaltningen ophør af denne del af administrationspraksis.
 
Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 2, ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer i 2021”. Det udstyr, der gives støtte til, fremgår af vedlagte bilag 3 ”Liste over tilskudsberettiget udstyr”.
 
Ansøgningerne behandles løbende af forvaltningen i henhold til bilag 2 og 3, efter at der er fastsat et rammebeløb til puljen. Ansøgningerne behandles indtil det til den tid fastsatte rammebeløb er opbrugt. Puljen lukkes for ansøgninger 1. december 2021.
 
Pulje ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter”:
Energi Viborg gennemfører for tiden og har planlagt en række kloakfornyelsesprojekter i landsbyer, hvor det i forbindelse med anlægsarbejdet vil være relevant at supplere med f.eks. byforskønnende eller rekreative initiativer på grundlag af borgerønsker. Forvaltningen vil tage initiativ til, at de byforskønnende eller rekreative initiativer også inddrages i forbindelse med andre kommunale anlægsprojekter, f.eks. indenfor vejområdet.
 
Vurderingen af projekterne sker i henhold til vedlagte bilag 4, proces for anvendelse af puljen ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter 2021”.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Efter udvalgets vedtagelse af kriterier og procedure for ansøgninger, offentliggøres puljerne ”Realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2021” og ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2021” under forbehold af byrådets efterfølgende bevilling. Offentliggørelsen sker på hjemmesiden og med direkte information til borgerforeninger, lokalråd m.v.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag