You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 27. april 2021 kl. 18:00

Mødested Teams-møde
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/14621

Resume

Borgerforeningen Finderup By & Land søger om 30.000 kr. til et nytænkende filmprojekt.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at ansøgningen drøftes.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-04-2021

Landdistriktsudvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen.
 
En fornyet behandling af mulige puljer eller anden støtte til film eller øvrig markedsføring skal ske efter sommerferien med udgangspunkt i en afdækning af tidligere erfaringer med forarbejde til film, udgifter hertil og viden om effekten af film samt med et perspektiv på samlet markedsføring af landdistrikterne.

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Finderup er gået i gang med at producere en række lokale reklamefilm og søger om støtte for at kunne nå helt i mål hermed og den tilknyttede markedsføring på sociale medier, hjemmeside m.v. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. Filmene indeholder bl.a. en præsentation af kulturhus, legeplads, natur, erhvervsdrivende, foreningsliv, sammenhold, historie mm. Derudover bliver nogle af filmene produceret som lokale fortællinger, hvor indbyggere i Finderup fortæller deres egne historier om byen (se bilag 2).
 
Borgerforeningens mål med filmene er:
1. Skabe opmærksomhed og præsentere byen attraktivt med henblik på hussalg og mulige tilflyttere. Den primære målgruppe er potentielle tilflyttere i alderen 25-40 år med børn.
2. Skabe fornyet lokal interesse for byen. Formålet bygger på de samme værdier som konceptet Turist i Egen Kommune. 
 
Filmene bliver produceret af tre unge studerende fra Medieskolerne Viborg. Filmene bliver finansieret af sponsorindtægter fra både lokale erhvervsdrivende og enkelte fra Viborg og omegn (bilag 3). Borgerforeningen har således på egen hånd samlet 40.500 kroner ind til projektet indtil videre og mangler stadig tilbagemeldinger fra nogle enkelte.
 
Der søges om et tilskud på 30.000 kr. til et samlet budget på i alt 70.500 kr., altså et tilskud på ca. 43 pct. Fordelingen af midlerne ses i bilag 4.  Hvis der ikke opnås tilskud, vil der kunne laves færre film.
 
Projektet falder udenfor de puljer, udvalget har oprettet. Tilskud kan evt. finansieres af udvalgets dispositionssum.
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/3310

Resume

I februar 2020 besluttede Landdistriktsudvalget at tildele tilskud til forsikring af landsbypedeller. Det fremgik af sagen, at der efter første år skal tages stilling til, om puljen skal fortsætte også året efter, afhængigt af budgetramme og forbrug i puljen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1.  at puljen videreføres med de hidtil gældende retningslinjer

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-04-2021

Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1.  at puljen videreføres med de hidtil gældende retningslinjer.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Landsbypedeller understøttes på flere måder. Der kan bl.a. søges støtte til materiel i en pulje under Landdistriktsudvalget og til drift i en pulje under Klima- og Miljøudvalget. Derudover besluttede landdistriktsudvalget på baggrund af henvendelser fra VibLand og enkelte korps af landsbypedeller i februar 2020 også at sikre at korpsene kan få betalt deres forsikringer.
 
Derudover understøttes korpsene gennem en start-pakke udarbejdet af VibLand, som også indeholder veste m.v., jf. også Landdistriktsudvalgets driftstilskud til VibLand. 
 
Der gælder følgende for at få tilskud:
 
 • Ansøger skal være en borgerforening eller anden forening der repræsenterer det samlede lokalområde. Landsbypedellerne skal altså være organiseret, som en særlig gruppe, under borgerforeningen eller en tilsvarende forening. Grundejerforeninger kan ikke søge støtte fra denne pulje.
  Ansøgerne være fra de mindre byer og altså ikke Viborg og Bjerringbro.
 • Ansøger skal før ansøgningen indgå i dialog med Viborg kommunes repræsentanter vedrørende vedligeholdelse af grønne områder for at sikre, at arbejdet ligger ud over det, der er Viborg Kommunes fastlagte serviceniveau eller vedrører helt andre arealer, så der ikke vil være uhensigtsmæssige overlap.
 • Ansøger skal foretage forskønnelse af arealer, der vedrører hele lokalsamfundet, og som går ud over foreningens egne arealer, dvs. det betragtes ikke som et landsbypedelkorps, hvis en gruppe fx alene vedligeholder arealer rundt om et forsamlingshus eller det er et mindre antal mennesker.
 • Ansøgningen kan alene gælde udgifter til opretholdelse af en landsbypedelordning i form af de ekstra forsikringsudgifter, som foreningen får/har fået ved etableringen af sådan et korps og derfor ikke øvrige forsikringsudgifter, udgifter til bespisning m.v.
  Det ansøgte beløb vil være baseret på forventet omfang af indsats og det indhentede tilbud eller police vedlægges.
  Den enkelte forening vil ved udgangen af året få reguleret sin betaling til forsikringsselskaberne i forhold til de reelle antal timer, som landsbypedellerne har brugt.
   
Det var forventningen ved opstart, at puljen ville kunne holdes under 100.000 kr. Dette skøn var baseret på ca. 15 kendte landsbykorps og et foreløbigt bud fra et forsikringsselskab (indhentet af VibLand) anslog en pris pr. korps på ca. 5.000 kr.
 
I bilag 1 kan ses, at der indtil i dag er kommet ansøgninger fra 8 landsbykorps, og der er samlet udbetalt 31.433 kr. Den første ansøgning indkom allerede i maj 2020, den seneste i februar 2021.
 
At der ikke er kommet flere kan skyldes, at byer med ”gamle” korps allerede havde en forsikring, evt. som en integreret del af borgerforeningens øvrige forsikringer. Det er ikke nyt, at f.eks. en borgerforening skal have en forsikring, som dækker denne type aktiviteter, da det er en gammel tradition at have arbejdsdage, vedligeholde forsamlingshuse m.v. Det nye er det større omfang, som vil medføre større udgifter for den enkelte forening. Nogle af foreningen vil således evt. søge når deres tidligere forsikringer udløber. Det giver derfor ikke mening at evaluere ordningen endnu, og det foreslås, at ordningen videreføres endnu et år, hvorefter der evalueres.
 
Muligheden er annonceret ved en mail direkte til de borgerforeninger med korps, som er kendt af Viborg Kommune, 11 foreninger, ligesom VibLand har kommunikeret om muligheden.
 
Af bilaget kan også ses det forventede aktivitetsniveau i korpsene, og det ses, at udvalgets forventning om, at dette engagerer mange borgere er opfyldt.
 
 

Alternativer

Landdistriktsudvalget kan beslutte, at der skal være en vis egenbetaling.
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Midlerne kan fortsat tages af udvalgets dispositionssum.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/39988

Resume

Landdistriktsudvalget modtager jævnligt orientering om status på processerne vedr. lokale udviklingsplaner. Udvalget har herudover bedt om en kort skriftlig orientering til hvert møde, således at udvalget altid er a jour med de mange forskellige LUP-processer. Formen herpå er forsøgt tilpasset de spørgsmål, som udvalget har haft på de seneste møder.
 
Siden sidste status er bl.a. kommet yderligere statsmidler til Hjarbæk efter udvalgets beslutning på seneste møde.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
 
2. at udvalget drøfter den videre fremadrettede proces i Hjarbæk.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-04-2021

Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
 
Landdistriktsudvalget drøftede endvidere den fremadrettede proces i Hjarbæk og vil indkalde til et arbejdsmøde i nærmeste fremtid med formand og næstformand fra Landdistriktsudvalget og interessenterne fra seneste dialogmøde.

Sagsfremstilling

 

Historik

Landdistriktsudvalget fastlagde i november 2019, link til sag 2 i landdistriktsudvalgets møde 26. november 2019, en model for løbende, overordnet status vedr. de lokale udviklingsplaner. Udvalget fik senest en status på det ekstraordinære møde den 9. marts 2021, link til sag 2 i landdistriktsudvalgets møde den 9. marts 2021.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Status for de enkelte LUP-byer ses af bilaget.
 
Formen er efter udvalgets ønsker tilpasset, så bl.a. også ansøgere indgår. Der indgår ikke længere oplysninger om antal deltagere i udviklingsworkshops. I stedet sættes fokus på emnerne formel status og bevilget støtte, forventet næste aktivitet og seneste kontakt med udviklingsgruppen. I forhold til sidstnævnte er foreslået en forenklet form, der bl.a. tager højde for, at når en plan er vedtaget vil realiseringen heraf ske gennem direkte kontakte mellem relevante aktører.
 
Der er pt henvendelser fra Løgstrup, Taarup Sogn og Nr. Rind om at blive en del af en proces mod en lokal udviklingsplan, ligesom Rødkærsbro søgte sidste gang, uden at komme med. Udvalget vil på mødet 1. juni 2021 få forelagt en sag vedr. udvælgelse af byer til næste runde, hvor drøftelsen vedr. nytænkning af rammen for lokale udviklingsplaner fra seneste fællesmøde med Teknisk Udvalg vil blive inddraget bl.a. i form af muligheder for prioritering.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/266

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2021 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 
 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
 1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes
   
 2. at rådighedsbeløbet i 2021 på kontoen ”Forsamlingshuse – Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden” nedsættes med 2.024.000 kr. og
   
 3. at mindreudgiften i 2021 på 2.024.000 kr. tillægges kassebeholdningen.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-04-2021

Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes
 
2. at rådighedsbeløbet i 2021 på kontoen ”Forsamlingshuse – Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden” nedsættes med 2.024.000 kr. og
 
3. at mindreudgiften i 2021 på 2.024.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger. Der gøres opmærksom på, at det korrigerede budget er UDEN eventuelle overførsler fra 2020 for så vidt angår serviceudgifterne, da det er usikkerhed om størrelsen af overførsler indtil byrådet træffer beslutning herom 22. april 2021. En konsekvens af at forventede overførsler fra 2020 ikke er indarbejdet i det korrigerede budget er, at resultatet (forventede afvigelser) til budgetopfølgningen per 30/6 vil være ændret sammenholdt med budgetopfølgningen per 31/3.
 
I det forventede forbrug er der så vidt muligt også taget højde for et forventet forbrug på forventede overførsler. Da overførslerne ikke er endeligt godkendt, kan der være usikkerhed om størrelsen af de indmeldte forventninger til forbruget i det forventede regnskabsresultat.
 
I bilag nr. 3 kan det ses, hvordan resultatet vil se ud, hvis de overførsler, Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 14. april har indstillet til byrådet, godkendes.
 
For alle andre poster end serviceudgifterne, er forventede overførsler indarbejdet i det korrigerede budget, da der ikke har været tilsvarende usikkerhed omkring størrelsen af disse overførsler.
 
 Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus =
mindreforbrug)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg.
 
Opr.
Korr.
Pr.
31.
marts
I forhold til opr. budget
I forhold korr.budget
Drift
 
 
 
 
 
Landdistrikter
2,4
2,4
2,3
-0,1
-0,1
Serviceudgifter i alt
2,4
2,4
2,3
-0,1
-0,1
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
 
16,5
 
26,2
 
15,1
 
-1,4
 
-11,1
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
18,9
28,6
17,4
-1,5
-11,1
 
 
KONKLUSION
DRIFT
På driftskontiene forventes et lille mindreforbrug på 75 t. kr. før eventuelle overførsler fra 2020. (Der er ansøgt om 80 t. kr.).
 
ANLÆG
På anlæg forventes et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. inkl. overførsler på 9,2 mio. kr. Inkluderet i de 11,1 mio. kr. er mindreforbrug Forsamlingshuse – Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden, idet anlægsprojektet på Knuden bortfaldt og der dermed tilføres kassebeholdningen 2 mio. kr. af det til formålet afsatte budget i 2021. De resterende mindreforbrug på 9,1 mio. kr. vedrører hovedsageligt tidsforskydninger mellem indtægter og udgifter samt forsinkelser.
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelse kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2021 og budgetlægningen i 2022-2025 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2022-2025 samt de største projekter med beløb i 2021 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Landdistriktsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/4002

Resume

Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2022-2025 er under udarbejdelse. Det drøftes, hvilke ændringer, der foreløbigt indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres. Desuden tilrettes det eksisterende anlægsbudget i det omfang gennemførelsen af anlægsprojekterne rykker sig tidsmæssigt.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget,
 
2. og at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og eventuel tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-04-2021

Landdistriktsudvalget drøftede budget 2022-2025 og fandt ikke, at der på det nuværende grundlag skulle beskrives nye udfordringer, drifts- eller anlægsønsker.

Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I de følgende afsnit er anført dele af budgethæftet, som udvalget skal drøfte. Budgethæftet bliver vedlagt som bilag på udvalgets møde i juni.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget bygger videre på det eksisterende budget for 2021-2024, som byrådet vedtog i oktober 2020. Budgetforslaget er nu korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.
 
Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget som udgangspunkt selv finansiere både udfordringer og driftsønsker.
Nedenfor ses udvalgets driftsbudget for 2022-2025.
 
(i 1.000 kr.)
Budget 2022
Budget 2023
Budget 2024
Budget 2025
Dispositionssum
1.013
1.014
1.014
1.014
Forsamlingshuse
1.429
1.429
1.429
1.429
Årets Lokalområde
163
163
163
163
Landdistrikter I alt
2.605
2.606
2.606
2.606
 
 
 
Anlægsbudgettet
 
Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist nedenfor.
 
Anlægsbasisbudget (i 1.000 kr.) 
Anlægsprojekt
2022
2023
2024
2025
I alt
Områdefornyelse i Rødkærsbro 
 
 
 
 
 
 
-2.438
 
 
 
-2.438
Områdefornyelse Fjordklyngen
3.938
 
 
 
3.938
 
-1.615
 
 
 
-1.615
Områdefornyelse i Frederiks
385
 
 
 
385
 
-755
 
 
 
-755
Områdefornyelse i Mønsted
1.122
1.550
 
 
 
 
 
 
-1.347
 
-1.347
Byfornyelse mindre byer
4.366
4.333
7.161
6.000
21.860
Landdistriktsudvikling, borger-drevne lokale udviklingsplaner
 
4.903
 
4.903
 
4.796
 
4.900
 
19.502
Anlægsbudget i alt
9.906
10.786
10.610
10.900
42.202
 

Forslag til anlægsbudget
 
Hvis der er nye anlægsønsker, skal disse beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2021.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 1. juni 2021. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/12713

Resume

I forbindelse med dagens møde gennemføres et virtuelt dialogmøde med repræsentanter for lokal detailhandel og turisme samt VibLand og Vi er Viborg. Forud for mødet får udvalget praktiske oplysninger om gruppesammensætning m.v.
 
I denne sag samles op på dialogen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-04-2021

På mødet og i gruppedrøftelserne tilkendegav repræsentanter fra ’Vi er Viborg’, de lokale handelsstandsforeninger og VibLand tilfredshed med, at Landdistriktsudvalget optager samspillet mellem den lokale fysiske udvikling i form af LUP, det lokale erhvervsliv og det lokale civilsamfund som et fremadrettet emne.
 
Alle parter tilkendegav samtidig ønske om yderligere dialog. På den baggrund blev det i fællesskab på mødet besluttet, at der udarbejdes en opsamling på de mange input på mødet, og at forvaltningen efterfølgende inviterer repræsentanter for Visit Aarhus, ’Vi er Viborg’s nye ambassadørkorps Detailhandel og levende bymidter/hele kommunen og VibLands Turist i Egen Kommune til møde om et muligt tættere samarbejde med henblik på at få de tre niveauer til at spille bedst muligt sammen.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget fastlagde programmet for temamødet i marts, link til sag 3 i landdistriktsudvalget den 23. marts 2021. Som del af og bilag til det punkt var oplysninger om turismeorganiseringen og den lokale detailhandel.
Et lignende møde var planlagt som et åbent borgermøde – men med større vægt på civilsamfundet – forud for corona-situationens begrænsninger vedr. forsamlinger. 
 

Inddragelse og høring

Mødet er planlagt sammen med Vi er Viborg.
 

Beskrivelse

Drøftelserne på dialogmødet sker ud fra følgende dagsorden:
 
19.00 Velkomst v. formand for Landdistriktsudvalget Mette Nielsen
Kort præsentation af udvalget vinkler på emnet og gennemgang af aftenens program
 
19.05 Det lokale samarbejde:
Oplæg ved formand for destinationsudvalget under Vi er Viborg, Rikke Friis, Mønsted Kalkgruber: Hvordan kan vi lokalt styrke samarbejdet mellem turismeaktører og detailhandlen? (10 min)
Oplæg ved købmanden fra Møldrup, Hans Peter Ambrosius (10 min)
 
Herefter drøftelse i mindre grupper (15 min):
Hvordan kan vi lokalt styrke samarbejdet mellem handel og turisme?
Hvilke erfaringer har vi med ”Turist i Egen Kommune”, kan det også være en platform for styrket samarbejde med detail?
Både detail og turisme tager imod gæster i lokalområderne, kan vi i fællesskab sikre en endnu bedre ”gæsteservice” og dermed mere attraktive lokalområder?
 
Afrapportering i plenum (10 min)
 
19.50 Samarbejdet mellem lokalområder og Vi er Viborg:
Oplæg ved Helle Sørensen, Vi er Viborg: Hvordan kan Vi er Viborg som ny central forening for detail og turisme i hele Viborg Kommune bedst understøtte lokalområdernes detail- og turisme-aktører – og hvordan kan lokalområderne bedst få udbytte af den nye samlede forening? (10 min)
 
Drøftelse i mindre grupper (15 min):
Hvilke behov skal Vi er Viborg understøtte?
 
Afrapportering i plenum (10 min)
 
20.25 Afsluttende bemærkninger v Mette Nielsen (5 min)
 
 
Deltagere i dialogmødet er medlemmer af de lokale handelsstandsforeninger og fire medlemmer fra VibLand, samt naturligvis oplægsholderne. Udvalgets medlemmer vil således have en rolle som ordstyrere/mødeledere m.v. i hver af de 3 grupper, men vil derudover deltage på lige fod med øvrige deltagere i en dialog, som skal være åben og undersøgende i lighed med udvalgets borgermøder. I hver gruppe deltager også et medlem fra forvaltningen.
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/50130

Resume

Et vigtigt element i landdistriktskonferencen er debat mellem ministeren og deltagerne i de enkelte forsamlingshuse. For at sikre en dynamisk dialog og tilrettelæggelse af hvad der delvist kan sammenlignes med en tv-produktion, kan det være relevant at forberede nogle spørgsmål og rækkefølgen heraf. Sagen giver indspil til en sådan forberedelse.
 
Derudover tales yderligere praktiske forhold vedr. konferencen indledningsvist igennem. Forud for konferencen vil udvalget modtage yderligere praktiske oplysninger.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at sagen drøftes.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-04-2021

Landdistriktsudvalget drøftede konferencen og afviklingen heraf.

Sagsfremstilling

Historik

I marts, link til sag 4 i Landdistriktsudvalget den 23. marts 2021, fik udvalget forelagt det endelige program samt et baggrundsnotat om landdistrikterne og landdistriktsindsatsen i Viborg Kommune. Begge dele er efterfølgende sendt til ministeren.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Konferencen indledes med et kort oplæg fra formanden for Landdistriktsudvalget, om hvad udvalget har arbejdet med (med baggrund i det notat, der var bilag til sagen i marts) og hvilke landspolitiske udfordringer udvalget er stødt på. Derefter holder indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek et oplæg (20 minutter). Ministeriet er gjort opmærksom på udvalgets særlige interesse for finansiering og mobilitet og en overskrift: hvor kan og vil regeringen give en hjælpende hånd?
 
Efterfølgende er der afsat en halv time til debat mellem ministeren og politikerne, herunder ikke mindst politikere (og borgere) i de enkelte forsamlingshuse. For at sikre det optimale udbytte af denne tid kan det være relevant at forberede nogle spørgsmål fra de enkelte huse, der sikrer, at debatten kommer omkring de emner, udvalget finder centrale og af praktiske årsager (styring af produktionen) en rækkefølge heraf.
 
Som baggrund herfor er i bilaget udvalgt lidt baggrundsinformation.
 
Udvalget drøfter emnerne og evt. ”fordeling” heraf, så det sikres, at debatten kommer omkring flere emner og dynamikken opretholdes.
 
I forhold til afvikling af konferencen er der indgået aftale med de (forsamlings)huse, der fremgik af sagen i marts, dog har der været enkelte justeringer som følge af manglende internetforbindelse. Fordelingen med udgangspunkt i geografi er opretholdt: Nordøst/Verdenskortet, Nordvest/Værestedet, Sydøst/Hallen i Rødkærsbro, Sydvest/Karup Kultur- og Forsamlingshus, Vest: Fly Forsamlingshus og Øst: Ørum Forsamlingshus. Hver sted er en repræsentant fra forsamlingens til stede – udvalget er orienteret særskilt herom.
 
Der er indgået en aftale med firmaet EarVox om at facilitere livestream, firmaet møder op med to medarbejdere, en producer til livestream og en der holder styr på div. powerpoints fra oplægsholdere. Der kan streames ud på Youtube, samt gennem de medier der kunne have interesse. Spørgsmålene fra forsamlingshusene stilles via teams. Det er aftalt at alt udstyr opsættes dagen før, hvor der laves en test-udsendelse. Der er i øvrigt afsat tid og plads til forberedelsesmøder. 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/1542

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-04-2021

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at mødeliste april 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014, link til sag nr. 6 i byrådet 17. december 2014, et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/46783

Indstilling

Direktøren for Kultur og Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-04-2021

Landdistriktsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

Sagsfremstilling

Bredbåndspulje
Det forventes, at ansøgningsrunden for årets pulje kan åbne i slutningen af maj. I forhold til tidligere år er lagt op til en række justeringer bl.a.:
 • Det maksimale tilskudsbeløb forhøjes til 125.000 kr. pr. deltagende adresse
 • Adresser, som både har dårlig dækning med fast og mobilt bredbånd, skal have et fortrin. For mange adressers vedkommende er dækningen med mobilt bredbånd i dag så god, at der – med det rette udstyr – kan etableres en forbindelse, som giver en god oplevet indendørs dækning.
 • For at gøre det nemmere for små projekter at opnå tilskud justeres pointmodellen for Bredbåndspuljen 2021, så man opnår max point for projektets størrelse ved 30 deltagende adresser, mod tidligere 50 deltagende adresser.
Der sendes igen i år direkte brev til alle potentielle ansøgere. Forvaltningen fik sidste år ca. 5 henvendelser i forlængelse heraf.
 
Realdania har nu givet tilsagn til seniorbolig-analyse
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i december 2020, at Viborg Kommune deltager i et analyseprojekt om at undersøge seniorers boligvalg, herunder flyttekæder og efterspørgsel på seniorbofællesskaber. Cowi står for projektet, og ud over Viborg Kommune deltager Horsens, Kolding og Køge kommuner. RealDania har nu givet tilsagn om at støtte projektet. Analysearbejdet og indsamling af data forventes opstartet i april 2021.
 
Værestedet
Som udvalget tidligere er orienteret om, har Værestedet fået et tilskud på 4,5 mio. kr. som led i Realdania og Lokale- og Anlægsfondens kampagne Mødesteder i landsbyklynger. Projektet indeholder dels en bygningsdel, hvor grundideen er fleksible rum og en åbning ud mod landskabet, dels en del relateret til udeområderne, både i forhold til brugerne lokalt og vandring og cykling på Fjordklyngens MTB-rute, Himmerlandsstien og Hærvejen.
 
Ud af et samlet budget på ca. 7,7 mio. kr. (excl. moms) vil man i Fjordklyngen levere ca. 0,5 mio.kr. som frivilligt arbejde, ligesom der søges andre eksterne fonde, hentes midler ind fra arrangementer m.v. Derudover vil man søge tilskud fra kommunen på samlet 1,4 mio.kr.
 
0,9 mio.kr. heraf vil blive søgt til udeområderne, som falder indenfor de indholdsmæssige rammer af Landdistriktsudvalgets pulje til lokale udviklingsplaner og mindre projekter. Projektet indgår i den netop vedtagne lokale udviklingsplan for Låstrup. Den resterende del søges fra Kultur- og Fritidsudvalget til bygningsdelen. Opbakning fra kommunen vil have stor betydning i forbindelse med ansøgning af yderligere eksterne fonde.
 
Der vil i den følgende tid skulle afklares en række indholdsmæssige aspekter i forhold til fremtidig brug og drift af den kommunale bygning, herunder samspil med forsamlingshuset i byen, ligesom bygherre forhold og momsforhold skal afklares.