You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 18:00

Mødested Tostrup Forsamlingshus, Kallestrupvej 96, Tostrup,
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/39988

Resume

Sagen indeholder en kort status på udarbejdelse og realisering af de lokale udviklingsplaner.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 12-10-2021

Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget får løbende en overordnet status vedr. de lokale udviklingsplaner. Udvalget fik senest en status på mødet den 14. september 2021, link til sag 5 i landdistriktsudvalgets møde den 14. september 2021.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

En overordnet status for realisering af de enkelte lokale udviklingsplaner ses af bilag 1. Bilaget indeholder også orientering om den seneste dialog med det enkelte lokalsamfund herom.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3364

Resume

Formålet med puljen er at støtte projekter, der er relateret til borgerdrevne udviklingsplaner, der er godkendt eller hvor der foreligger et politisk godkendt udkast, samt andre mindre projekter, herunder hastighedsdæmpende foranstaltninger.
 
Der er modtaget i alt 30 ansøgninger for et samlet beløb på 8.277.430 kr. Puljen er på 5.000.000 kr.
 
Udvalget skal tage stilling til hvilke ansøgninger, der kan imødekommes indenfor det rammebeløb, udvalget fastsætter.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget beslutter hvilke støttebeløb, der skal tildeles ansøgerne beskrevet i bilag 1 ”Oversigt over ansøgere 2021”.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 12-10-2021

Landdistriktsudvalget besluttede at tildele følgende støttebeløb:
 
Alhedens Borgerforening
58.410 kr.
Almind Borgerforening
155.000 kr.
Dollerup Beboerforening
100.000 kr.
Fiskbæk Borgerforening
80.000 kr.
Forsamlingshuset Egekværnen
77.796 kr.
Højbjerg og Omegns Beboerforening
50.534 kr.
Karup Kultur- og Forsamlingshus
200.000 kr.
Karup Kølvrå Idrætsklub (KKIK)
103.000 kr.
Mønsted og Omegns Lokalråd (Sportsvej 2)
281.250 kr.
Mønsted og Omegns Lokalråd (Kalkværksvej)
50.155 kr.
Ndr. Skringstrup Borgerforening
315.000 kr.
Ravnstrup Borgerforening (udviklingsplaner)
60.000 kr.
Ravnstrup Borgerforening (trafikdæmpende foranstaltninger)
120.000 kr.
Romlund Forsamlingshus
240.000 kr.
Roum - Land og By
384.170 kr.
Rødding Lokalråd
250.000 kr.
Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening (mindre projekter)
140.200 kr.
Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening (trafikdæmpende foranstaltninger)
1.175.000 kr.
Skals Borgerforening (udviklingsplaner)
225.500 kr.
Skals Borgerforening (trafikdæmpende foranstaltninger)
160.000 kr.
Skelhøje Borgerforening
50.000 kr.
Tastum Borgerforening
80.000 kr.
Tostrup Landsbyforening
44.375 kr.
Vinkel Kultur - og Borgerforening
288.040 kr.
Sum
4.688.430 kr.
 
Herudover er udvalget positiv overfor ansøgning fra Fjordklyngen vedrørende Værestedet i Låstrup, som derfor behandles på kommende møde, med mulig finansiering fra anden pulje under Landdistriktsudvalget. Restbeløbet fra de i nærværende sag tildelte kr. 4.688.430 op til de kr. 5.000.000 (kr. 311.570) overføres til når Landdistriktsudvalget behandler ansøgning fra Fjordklyngen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Udvalget vedtog på sit møde den 9. marts 2021, link til sag 4 i Landdistriktsudvalget den 9. marts 2021, at der afsættes 5.000.000 kr. til puljen ”Udviklingsplaner og andre mindre projekter 2021”. På samme møde, link til sag 5 i Landdistriktsudvalget den 9. marts 2021, vedtog udvalget en ansøgningsprocedure og kriterier for ansøgninger. Byrådet bevilligede på mødet den 21. april 2021 det afsatte beløb til puljen, link til sag 9 i Byrådet den 21. april 2021.
 
Der er modtaget 30 ansøgninger for et samlet beløb på 8.277.430 kr. Heri er inkluderet et beløb på 2.190.000 kr., som det skønnes at koste at imødekomme de ansøgninger om hastighedsdæmpede foranstaltninger, der er vurderet som begrundet.
 
Ansøgningerne er fordelt indenfor kategorierne:
  • Projekter relateret til borgerdrevne lokale udviklingsplaner: 5 ansøgninger, beløb 2.867.315 kr.
  • Andre mindre projekter: 14 ansøgninger, beløb 3.220.115 kr.
  • Hastighedsdæmpende foranstaltninger: 11 ansøgninger, beløb 2.190.000 kr.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Ansøgningerne er overordnet beskrevet i bilag 1 sammen med forvaltningens bemærkninger. Det fremgår også, hvor meget det enkelte lokalsamfund har modtaget i støtte fra tidligere års puljer samt om der er bevilget/ gennemført områdefornyelse. I bilag 2 er et oversigtskort, der viser, hvor der er meddelt støtte fra tidligere års puljer, og hvor der er søgt i år. Alle ansøgninger med bilag sendes særskilt til udvalgets medlemmer.
 
Indsatsområdet ”projekter relateret til borgerdrevne lokale udviklingsplaner”
 
I ansøgningerne fra Frederiks (Alhedens borgerforening), Mønsted, Ravnstrup, Skals og Rødding henvises til lokale udviklingsplaner. Der er godkendt udviklingsplaner for Frederiks og Skals samt forslag til udviklingsplan for Mønsted. Udkast til udviklingsplanerne for Ravnstrup og Rødding er endnu ikke politisk behandlet.
 
Lokalrådet i Rødding har søgt om støtte til etablering af et stort lege-og aktivitetsområde ved Rødding sø. I den lokale udviklingsplan indgår ønske om at udvide det rekreative område ved en som samlingspunkt med legeplads, bålhytte mv. Ansøgningen omfatter en række større og mindre legeelementer, bålhytte og en badebro. Udover at være et aktiv for lokalområdet, er formålet også, at området skal være et attraktivt udflugtsmål for hele Viborg Kommune.
 
Etableringen vil kræve en række myndighedsgodkendelser på grund af projektets omfang og beliggenhed. Der er søgt om det fulde anlægsbeløb, 2.192.000 kr., som er et relativt stort beløb set i relation til puljens samlede ramme på 5.000.000 kr. I lyset heraf, foreslår forvaltningen, at ansøgningen ikke imødekommes, men at ansøger foreslås at søge en kommende pulje på baggrund af et nyt projekt, hvor omfanget er tilpasset beliggenheden.
 
Ønsket om en badebro vurderes at kunne imødekommes i relation til myndighedsgodkendelser. For at sikre at broen er tilgængelig og indpasset omgivelserne, kan den med fordel etableres med Viborg Kommune som bygherre. Ansøger har i budgettet afsat 50.000 kr. til broen, hvilket vurderes i underkanten for at opfylde de nævnte forhold. 
 
Øvrige ansøgninger indenfor kategorien giver ikke anledning til bemærkninger.
 
 
Indsatsområdet ”andre mindre projekter”
 
Ansøgningen fra Alhedens Borgerforening, Frederiks, indeholder elementer der er indkøbt og etableret, hvilket ikke vurderes støtteberettiget.
 
Fjordklyngen har søgt om 1.150.000 kr. til udearealer for Værestedet, Låstrup. Kultur- og Fritidsudvalget har i juni 2021, link til sag 4 i Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2021, besluttet at støtte Værestedet med 500.000 kr. i 2022 under forudsætning af, at  Landdistriktsudvalget også støtter projektet. Af sagsfremstillingen fremgår bl.a., at der ”søges 900.000 kr. til udeområderne, som falder indenfor de indholdsmæssige rammer af Landdistriktsudvalgets pulje til lokale udviklingsplaner og mindre projekter”. Det ansøgte beløb på 1.150.000 kr. svarer til de nævnte 900.000 kr. inkl. Moms.
 
Det ansøgte beløb skal ses i forhold til, at det samlede budget for projektet Værestedet er på 9,5 mio. kr., og at der indhentes en væsentlig ekstern finansiering fra bl.a. fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden, under forudsætning af at der meddeles kommunal støtte. Det ansøgte beløb er relativt stort i forhold til puljens rammebeløb. Derfor kan det overvejes, om ansøgningen helt eller delvis bør finansieres udenfor puljens rammebeløb.
 
Ansøgningen fra Karup Kultur- og Forsamlingshus vedrører bl.a. udskiftning af et busskur, der delvis ligger på ansøgerens areal. Busskuret tilhører Viborg Kommune og indkøb af nyt busskur fratrækkes ansøgningen. Forvaltningen tager initiativ til en skelberigtigelse, der sikrer at busskuret ikke længere ligger over skelgrænser.
 
Karup-Kølvrå Idrætsklub (KKIK) har søgt om ændring af nedslidte tennisbaner til et ketchersportsområde. Ansøgningen er indsendt af en idrætsforening, der kræver medlemskab, med støtteerklæring fra den lokale borgerforening. Det er oplyst, at brug af anlægget vil kræve en vis brugerbetaling der skal dække drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne. Puljen har ikke tidligere givet støtte til anlæg, hvor der efterfølgende er opkrævet brugerbetaling, hvorfor det foreslås ikke at imødekomme den ansøgte støtte til baneanlægget. Dog kan den del af ansøgningen, der vedrører et offentligt tilgængeligt opholdsområde, imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget har allerede støttet med 150.000 kr.
 
De øvrige ansøgninger indeholder primært støtte til initiativer, som puljen tidligere har givet støtte til, overvejende etablering af nye eller udvidelse af eksisterende opholds- og aktivitetsarealer, hvilket er puljens primære formål.
 
Indsatsområdet ”trafikdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje”
 
I ansøgningerne til indsatsområdet skal ansøgeren ikke angive et ansøgt beløb, da der er tale om projekter på vejnettet. Den nødvendige økonomi fastlægges i forbindelse med en konkret vurdering af konkrete lokale trafiksikkerhedsmæssige forhold og de ansøgte ønsker. Vurderingen foretages bl.a. på baggrund af udførte trafiktællinger og hastighedsmålinger.
 
Trafiktællingerne viser visse steder en begrænset trafikmængde, selv om der i ansøgningerne er beskrevet, at der er en del trafik, herunder lastbiler og landbrugsmaskiner. Få lastbiler og store landbrugsmaskiner kan af lokale beboere opfattes utryghedsskabende, uden at der nødvendigvis fagligt ses et trafiksikkerhedsmæssigt begrundet behov for tiltag. Ofte er det vanskeligt at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger, der er effektive overfor personbiler, når de samtidige skal sikre passage af lastbiler og landbrugsmaskiner.
 
På grundlag af udførte trafik- og hastighedsmålinger og en konkret trafiksikkerhedsvurdering vurderes der at være grundlag for i et vist omfang at imødekomme ønsker fra 7 af de 11 modtagne ansøgninger. Ved disse projekter er skønnet en forventet anlægsudgift, som er angivet under bilag 1. Projekterne skal nærmere vurderes, projekteres og godkendes af politiet. Forvaltningen vil stå for den fysiske etablering.
 
Det foreslås at ansøgningen fra Skelhøje Borgerforening ikke imødekommes nu, men afventer et initiativ fra Energi Viborg om nedsivning af vejvand via regnbede. Dette kan med fordel etableres i kombination med trafikdæmpende tiltag. Den kommunale andel vil kunne finan­sieres af rådighedsbeløbet på kontoen for samtænke byforskønnelse i forbindelse med anlægsarbejder. 
 
Ansøgningen fra Rødding Lokalråd om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Enghavevej for at sikre særligt gående, er det ikke muligt at imødekomme på grund af smal vejprofil med sving og meget begrænsende kantarealer. Der er undersøgt alternativ mulighed for gående via sti parallel med Enghavevej over arealer tilhørende Energi Viborg og Rødding Menighedsråd. Begge arealejere har udtalt sig positiv for at arbejde videre med løsningen. På grund af terrænforskelle er det nødvendig med en trappe, så stien vil ikke kunne overholde tilgængelighedskravene, og det fulde formål med stien kan derfor ikke opfyldes.
 
Menighedsrådet forslår alternativt at bruge en eksisterende sti forbi menighedshuset og stien omkring Rødding sø. Forslaget opfylder kravene til tilgængelighed. Der vil formentlig være behov for mindre forbedringer af stibelægningen.
 
Etablering af en sti over Energi Viborgs arealer har givet anledning til klager fra 2 ejere af ejendomme på Enghavevej, hvis grunde grænser op mod Energi Viborgs arealer. Klagerne føler, at en eventuel sti vil give dem gener. Naboerne har i forbindelse med klagen påpeget forholdene for gående på Enghavevej, samme forhold som anført i ansøgningen fra lokalrådet.
 
Opsummering
Såfremt forudsætningerne under de enkelte indsatsområder følges, vurderes det, at 23 af de i alt 30 ansøgninger vil kunne imødekommes uden yderligere prioritering og reduktion af de ansøgte beløb.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Ved ansøgninger, der umiddelbart kan imødekommes, får ansøgerne udbetalt de imødekomne støttebeløb til foreningernes NEM-konto. Projekterne skal gennemføres, så der inden udgangen af 2022 kan indsendes regnskab og dokumentation for, at støtten er anvendt til det ansøgte formål, og at der er indhentet de nødvendige myndighedsgodkendelser samt brugsrets- og driftsaftaler.
 
Ved ansøgninger hvor der skal ske en afklaring af brugsret og/eller myndighedsgodkendelse, vil ansøgerne få oplyst, at de imødekomne støttebeløb er reserveret, men først udbetales når vilkårene er opfyldt.
 
Ved ansøgninger hvor der er imødekommet ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger, vil ansøgerne få oplyst, at arbejdet vil blive udført af Trafik og Veje efter en nærmere projektering og godkendelse af politiet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

En række ansøgte anlæg er placeret på arealer tilhørende Viborg Kommune eller private lodsejere, hvilket indebærer, at ansøgeren inden etablering skal sikre sig en brugsretsaftale. Desuden forudsætter en række anlæg, at der indhentes byggetilladelse, landzonetilladelse m.v.
 
Forvaltningen har overordnet gennemgået ansøgningerne og har vurderet, at der vil være udfordringer med hensyn til at opnå brugsretsaftale og/eller myndighedsgodkendelse for en række projekter. Dette fremgår af bilag 1, ”kommentarer”. For disse vil støttebeløb derfor først blive udbetalt, når der er indhentet de nødvendige aftaler og godkendelser til projektet. For de øvrige ansøgninger skønnes der ikke at være anlæg, der strider mod gældende planlægning i et omfang, hvor der ikke vil kunne meddelelse eventuel dispensation.
 
I forbindelse med de enkelte tilsagn om støtte, er det ansøgerens ansvar at sikre eventuel brugsretsaftale og myndighedsgodkendelse.
Bilag

Sagsid.: 20/39988

Resume

Landdistriktsudvalget drøfter på dagens møde udvalgets arbejde med lokale udviklingsplaner. Resultatet af dagens drøftelse indgår i en samlet evaluering af lokale udviklingsplaner.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget drøfter og evaluerer udvalgets arbejde med lokale udviklingsplaner.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 12-10-2021

Landdistriktsudvalget drøftede og evaluerede udvalgets arbejde med lokale udviklingsplaner. Landdistriktsudvalget oplever, at udvikling af LUP som model for dialog med lokalområderne om deres egen udvikling er meget vellykket og forholdsvist hurtigt er udbygget og udbredt til mange lokalområder. Der er skabt stort ejerskab til udviklingsplanerne i lokalområderne og LUP er helt generelt hurtigt blevet en god succes.
 
Landdistriktsudvalget understregede vigtigheden af tæt dialog og tydelig kommunikationen lokalområderne og forvaltningen imellem, og bemærkede, at kommunikationen kan struktureres yderligere for at sikre gennemsigtigheden i hele processen og det løbende tilbageløb til lokalområderne.
 
Landdistriktsudvalget vurderer, at de lokale udviklingsplaner som begreb kan udvides til en LUP light, en LUP og en LUP+ alt efter lokalområdernes behov.
Både i forbindelse med LUP og mere generelt bemærker Landdistriktsudvalget, at der er store fordele ved at tage ud i lokalområderne tidligt i processen for at hjælpe bedst muligt på vej samt at forvaltningen med stor fordel for lokalområderne kan yde administrativ bistand for eksempel i forbindelse med ansøgning om myndighedsbehandling og diverse tilladelser.
 
Endeligt bemærker Landdistriktsudvalget, at samarbejdsrelationerne de politiske udvalg imellem bør styrkes, og at der fremadrettet i LUP-processerne bør indarbejdes øvrige mål fra sammenhængsmodellen, såsom sundhed, bæredygtighed, forenings deltagelse og reducering af ensomhed.

Sagsfremstilling

Historik

På landdistriktsudvalgets møde i juni (link Landdistriktsudvalgets møde 14. september 2021, sag nr. 3) blev det besluttet, at udvalget som led i evaluering af arbejdet med lokale udviklingsplaner interviewes på dagens møde.
 
Den forestående evaluering af arbejdet med lokale udviklingsplaner inddrager borger-, forvaltnings- og udvalgsperspektiver.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget igangsatte i efteråret 2018 arbejdet med lokale udviklingsplaner. I dag har 17 byer og landsbyer lavet - eller er i gang med at lave - en lokal udviklingsplan.
 
Formålet med udviklingsplanerne har bl.a. været at forene det mere uformelle arbejde i en borgerplan med det formelle arbejde med kommunal planlægning. Det har også været målet at øge samarbejdet på tværs og bane nye veje for udviklingen i lokalsamfundene.
 
I udviklingsplanerne beskæftiger man sig med Byens liv, hvor lokalområdet i høj grad selv har og tager en rolle i forhold til den lokale sammenhængskraft og samarbejder med andre lokalsamfund, organisering og aktiviteter, og Byens fysik, hvor kommunen gennem lokalplaner, udstykning m.v. sætter rammer for byens udvikling.
 
Udvalgets drøftelse af arbejdet med udviklingsplanerne kan evt. tage udgangspunkt i følgende:
 
  • Hvilken betydning har arbejdet med udviklingsplanerne haft for samarbejdet mellem Landdistriktsudvalget, Teknisk udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget?
 
  • Er det gennem arbejdet med de lokale udviklingsplaner lykkedes at forene det mere uformelle arbejde i borgerplanerne med det formelle arbejde med kommunal planlægning?
 
  • Har udarbejdelse af udviklingsplanerne bevirket, at udvalgets midler (puljer etc.) er anvendt mere målrettet til at understøtte realisering af udviklingsplanerne?
 
  • Oplever I, at lokalområdet har påtaget sig rollen i forhold til den lokale sammenhængskraft og samarbejder med andre lokalsamfund?
 
  • Hvad oplever I, der har fungeret godt i projektet?
 
  • Hvad oplever I, kunne være bedre?
 
  • Er der forslag, ønsker og idéer til en evt. ny runde udviklingsplaner?
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Der afholdes i oktober interviews med repræsentanter fra de 17 byer og landsbyer, der har været eller er i gang med at udarbejde en lokal udviklingsplan. I oktober interviewes desuden repræsentanter fra forvaltningen, der bidrager med erfaringer fra den administrative proces.
Den samlede evaluering behandles på udvalgets møde den 7. december 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/7458

Resume

I forbindelse med udvalgsmødet afholdes et åbent møde med borgere fra Tostrup fra kl. 19.00-20.00.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at mødet drøftes.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 12-10-2021

Landdistriktsudvalget drøftede mødet med borgerne fra Tostrup, hvor udvalget særligt bemærkede byens succes med forsamlingshuset som solstrålehistorien i byen samt det stærke sammenhold og glæden ved at leve og blive ældre i byen.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Hensigten med borgermødet er, at Landdistriktsudvalget bliver klogere på, hvordan det kan blive endnu bedre at bo i lokalområder, landsbyer og mindre byer i kommunen. Landdistriktsudvalget indgår i drøftelser med lokalområdet.
 
På mødet vil der blive givet et kort lokalt indledende oplæg, efter oplægget fra formanden for Landdistriktsudvalget. Efterfølgende vil der være drøftelser ved bordene.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/266

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2021 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 godkendes.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 12-10-2021

Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi) at budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2020).
 
 
 
 
Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus =
mindreforbrug)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg.
 
      Opr.
      Korr.
 
      30. sept.
 
I forhold til opr. budget
 
I forhold korr.budget
Forskel på fvr.  30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
2,4
2,5
2,1
-0,3
-0,3
0,0
Landdistrikter
2,4
2,5
2,1
-0,3
-0,3
0,0
Serviceudgifter i alt
2,4
2,5
2,1
-0,3
-0,3
0,0
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
16,5
24,1
9,7
-6,8
-14,4
-5,2
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
18,9
26,6
11,8
-7,1
-14,8
-5,2
 
 
KONKLUSION
Overordnet set forventes der mindreforbrug på både drift og anlæg.
 
DRIFT
Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på udvalgets driftspulje: ”Landdistriktsudvalgets dispositionssum”.
 
ANLÆG
Netto forventes der mindreforbrug på udvalgets anlægsprojekter. Største mindreforbrug ses på Puljer til udviklingsplaner og mindre projekter 2020 og 2021 samt på Byfornyelse mindre byer.
 
Ikke alle projekter under udviklingsplanerne realiseres i 2021 pga. ansøgningsprocedure samt projekter, der involverer trafikale løsninger, som er forsinkede. Der forventes i 2021 et mindreforbrug på 5,8 mio. kr.
Desuden er rammen til Byfornyelse mindre byer ikke disponeret fuldt ud i 2021, hvorfor der ventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. Det forventes, at rammen disponeres i 2022 samt overslagsår.
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelser ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet primært er udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2021 (og sekundært til budgetlægningen i 2022-2025) er der medtaget alle projekter, hvor der er afsat beløb i 2021, og hvor projektets samlede økonomi i 2021 og budgetforslag 2022-2025 overstiger 2 mio. kr. De forventede tidsforløb for Landdistriktsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/1542

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 12-10-2021

Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at godkende mødelisten.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014, link til sag nr. 6 i byrådet 17. december 2014, et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag