You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 7. december 2021 kl. 19:00

Mødested For Enden af Gaden
Udvalg Landdistriktsudvalget
Mødedeltagere Elo Nielsen, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl
Fraværende Johannes Vesterby
Bemærkninger

Sagsid.: 20/39988

Resume

Sagen indeholder en kort status på udarbejdelse og realisering af de lokale udviklingsplaner.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 07-12-2021

Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget får løbende en overordnet status vedr. de lokale udviklingsplaner. Udvalget fik senest en status på mødet den 9. november, sag nr. 6.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

En overordnet status for realisering af de enkelte lokale udviklingsplaner ses af bilag 1. Bilaget indeholder også orientering om den seneste dialog med det enkelte lokalsamfund herom.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/16519

Resume

Byrådet skal godkende programmet for Realiseringsplan Hjarbæk med tilhørende finansieringsplan. Herefter skal programmet indsendes til orientering i Bolig- og Planstyrelsen med Byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Styrelsen har herefter 14 dage til at komme med bemærkninger til programmet.
 
Programmet skal efterfølgende danne grundlag for den fysiske gennemførelse af realiseringsplanen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at programmet for Realiseringsplan Hjarbæk med tilhørende finansieringsplan godkendes
   
 2. at program og finansieringsplan sendes til orientering i Bolig- og Planstyrelsen
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 07-12-2021

Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at programmet for Realiseringsplan Hjarbæk med tilhørende finansieringsplan godkendes
   
 2. at program og finansieringsplan sendes til orientering i Bolig- og Planstyrelsen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på sit møde den 22. juni 2021 (link til sag nr. 18 i byrådet 22. juni 2021), at der skal udarbejdes program for Realiseringsplan Hjarbæk inden for en budgetramme på 2.500.000 kr.
 
På samme møde bevilligede Byrådet hele budgetrammen på 2.500.000 kr. over årene 2021-2024 frigivet, med en kommunal medfinansiering på 1.000.000 kr. samt finansiering af den statslige ramme på 1.500.000 kr.
 
 

Inddragelse og høring

Med udgangspunkt i Byfornyelsesloven og forslag til den Lokale Udviklingsplan er der, i samarbejde med borgerne i Hjarbæk og en lokalforankret følgegruppe, udarbejdet et program for gennemførelse af realiseringsplanen Hjarbæk. Programmet, der er vedlagt som bilag 1, er præsenteret for borgerne i Hjarbæk på et borgermøde den 26. oktober 2021 og anbefales af følgegruppen for Realiseringsplan Hjarbæk.
 
Følgegruppen for realiseringsplanen vil i det videre forløb blive inddraget i skitseprojekteringen, og når der foreligger et endeligt hovedprojekt, vil følgegruppen orientere borgerne i Hjarbæk om dette.
 
 

Beskrivelse

Programmet udpeger en række samlende og relevante nedslag, som ønskes realiseret for 2.500.000 kr., der er afsat til realiseringsplanen.
 
Realiseringsplanen peger på etablering af projekter, der understøtter byens centrale mødesteder og naturforbindelserne mellem byens midtby og sommerhusområderne. Projekterne skal være af høj arkitektonisk kvalitet og være til gavn og glæde for borgerne og turisterne der bor i og besøger Hjarbæk.
 
Følgegruppen har, i samarbejde med Viborg Kommune, udviklet og konkretiseret fire forskellige projekter til realiseringsplan Hjarbæk. Projekterne tager udgangspunkt i de særlige by- og naturmæssige kvaliteter, der kendetegner Hjarbæk med et fokus på området omkring havnen samt de rekreative forbindelser langs fjorden. De udvalgte nedslag i realiseringsplanen er resultatet af samarbejdet med Følgegruppen for Realiseringsplan Hjarbæk og danner et solidt fundament for det videre arbejde med udviklingen af Hjarbæk.
 
Nedenstående er de udvalgte projekter:
 1. Leg ved Stejlepladsen
Plads til leg og ophold ved bækken, der graves ud og synliggøres.
 1. Fjordstien
En styrket forbindelse mod nord langs stranden - den første etape af Fjordstien, der er en rekreativ forbindelse langs fjorden.
 1. Toiletbygning og formidling
En ny toiletbygning og integreret skiltning, der formidler byen, havnen og naturens potentialer.
 1. Udsigtstrappen
Et maritimt mødested og udsigtspunkt på havnen tæt på fjorden
 
I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan. Af programmet fremgår, at borgerne i Hjarbæk, udover finansieringsplanen, forventer at igangsætte supplerende initiativer finansieret via puljeansøgninger og fondsansøgninger.
 
Idet der indgår statslig medfinansiering for gennemførelse af realiseringsplanen, forudsætter det, at programmet godkendes af Byrådet.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

I forbindelse med Byfornyelsesloven er det et krav, at realiseringsplanen skal gennemføres inden for 5 år fra Byrådets godkendelse. Realiseringsplanen i Hjarbæk har man valgt at udføre på 3 år for at få en hurtigere afvikling.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Gennemførelsen af visse initiativer kræver godkendelse af lodsejere, der i forbindelse med programmet er inddraget og orienteret. Herudover kræver visse af delprojekterne myndighedsgodkendelser, som fx godkendelse fra Kystdirektoratet, byggetilladelser m.m.
Bilag

Sagsid.: 19/36804

Resume

Forslaget til en lokal udviklingsplan for Rødding forelægges for udvalget til godkendelse, før det tilhørende forslag til kommuneplantillæg forelægges for Teknisk Udvalg. 
Forslaget er tidligere drøftet på fællesmøde den 27. september 2021, hvor udvalget besluttede at ”sagen tilbagesendes til fornyet behandling henset til nye oplysninger i sagen”. Sagen fremlægges nu til fornyet behandling, hvor også den lokale udviklingsgruppes forslag til en lokal udviklingsplan for Rødding er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Udvikling indstiller
 
1. at forslaget til en lokal udviklingsplan for Rødding godkendes.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 07-12-2021

Landdistriktsudvalget godkendte forslaget til en lokal udviklingsplan for Rødding.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Igangsætning af planlægningen for Rødding blev besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget i februar 2020, link til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. februar 2020, sag 9.
 
Forslaget til en lokal udviklingsplan for Rødding blev drøftet på udvalgets fælles møde med Teknisk Udvalg den 27. september 2021, link til Landdistriktsudvalgets møde den 27. september 2021, sag nr. 2, hvor udvalget besluttede at ”sagen tilbagesendes til fornyet behandling henset til nye oplysninger i sagen”.
 
 

Inddragelse og høring

Forslaget til den lokale udviklingsplan, der ses i bilag 1 (link til udviklingsplan), er udarbejdet i et samspil med lokalsamfundet.
 
Der blev i Rødding afholdt en udviklingsworkshop den 24. oktober 2019, hvor alle byens borgere havde mulighed for at deltage. I borgermødet deltog 39 borgere, svarende til en andel på omkring 4,2%. af byens dengang 925 indbyggere.
 
Borgerne gav allerede på udviklingsworkshoppen udtryk for, at det var en for lav repræsentation med en skæv aldersfordeling – med en klar overrepræsentation af ældre borgere. Derfor blev der efterfølgende indsamlet yderligere forslag og idéer, dels fra skole og sfo, og dels gennem en spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført i august 2020 med 185 besvarelser, altså 20% af indbyggerne. Heraf kom 14% af svarene fra 0-20 årige, og 28% af svarene fra 21-40 årige. Udover at handle om input til den lokale udviklingsplan, omhandlede spørgeskemaet også spørgsmål om borgernes forventninger til lokalrådets arbejde, og spørgsmål om lokalt engagement (lokale indkøb, foreningsmedlemsskaber, frivilligt arbejde mv.).
 
Frem til i dag har der været flere dialogmøder mellem den nedsatte udviklingsgruppe og forvaltningen. Blandt andet blev udviklingsplanen og den forestående planlægning for nye boligområder drøftet på et møde den 18. maj 2021, ligesom der den 8. september 2021 blev afholdt møde mellem repræsentanter for udviklingsgruppen og forvaltningen om forskellene mellem henholdsvis udviklingsgruppens og forvaltningens forslag til en lokal udviklingsplan.
 
Der har i forbindelse med planlægningen været afholdt idéfase fra den 3. juni til den 1. juli 2021 med det formål at indkalde idéer og forslag til planlægningsarbejdet for nye boligområder. Der kom 36 høringssvar i idéfasen, som behandles i forbindelse med det videre planlægningsarbejde.
 
 

Beskrivelse

Generelt om lokale udviklingsplaner
De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. Gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv forsøger udviklingsplanerne at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende og har formelt karakter af tillæg til kommuneplanen.
En nærmere beskrivelse af de lokale udviklingsplaners indhold og opbygning findes i sagsfremstilling til byrådets møde i juni 2019 (link til byrådets møde den 26. juni 2019, sag 19).
 
Landdistriktsudvalget og Teknisk Udvalg har løbende drøftet de konkrete lokale udviklingsplaner, senest ved et fællesmøde i november 2020 (link til fællesmøde den 24. november 2020.)
 
Det tilhørende kommuneplantillæg behandles efterfølgende af Teknisk Udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Kommuneplanrammer og uddybende beskrivelse af planlægningsmæssige aspekter af udviklingsplanen fremgår af dagsordenen til Teknisk Udvalg.
 
Den lokale udviklingsplan for Rødding
Der er nu udarbejdet en lokal udviklingsplan for Rødding. Denne forelægges til drøftelse i Landdistriktsudvalget og Teknisk Udvalg, ud fra et helhedsperspektiv, på tværs af byens liv og byens fysik, med henblik på at sikre den strategiske retning for byens udvikling. Disse overvejelser indgår i den efterfølgende formelle behandling af den lokale udviklingsplan som kommuneplantillæg.
 
For at understøtte Røddings udvikling foreslås det i udviklingsplanen, at byrådet arbejder for:
 • at sikre mulighed for byens fremtidige udvikling, ved at udlægge et nyt perspektivområde
 • at fremtidig byudvikling sker med et afbalanceret udbud af boligtyper
 • at kommende boligområder planlægges med udlæg af grønne områder med stisystemer, der forbinder byen mod øst og vest
 • at nye boligområder medfører tiltag om trafiksikkerhed
 • modernisering af lokalplan nr. 29
 
I forbindelse med arbejdet med den lokale udviklingsplan for Rødding, har borgerne besluttet at arbejde videre med følgende projekter og idéer:
 • Udvikling af idræts- og aktivitetsfaciliteterne i byen
 • Lege- og aktivitetsområde ved Rødding Sø
 • Velkomst til og integrering af nye indbyggere i det frivillige liv
 • Sikre samlet overblik over aktiviteter i byen både digitalt og analogt
 • Forskønnelse og pleje af bymidten med grønt, blomster og byporte
 • Forskønnelse og udvikling af området på Klubvænget
 • Samlet overblik over stiruter til gang, cykel og hest i og omkring Rødding
 • Bredere samarbejde omkring aktiviteter og faciliteter mellem Rødding, Løvel og Vammen
De tiltag, der i den lokale udviklingsplan er nævnt under ”Borgerne vil arbejde for”, indgår ikke i den formelle kommuneplanlægning eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.
 
Sagens udsættelse
Den lokale udviklingsgruppe har i august 2021 fremsendt sit forslag til en lokal udviklingsplan for Rødding til forvaltningen. Den lokale udviklingsgruppe har efterfølgende meddelt, at den ikke kan bakke op om forvaltningens bearbejdning, da ”afgørende tanker og ønsker fra byen er taget ud” og ”udviklingsplanen ikke afspejler de ønsker, der er langt stor energi og frivillig tid i at identificere” i det foreliggende forslag.
 
Sagen fremlægges hermed til fornyet behandling, hvor den lokale udviklingsgruppes forslag til en lokal udviklingsplan for Rødding er vedhæftet som bilag.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Den lokale udviklingsplan for Rødding kommer til at indgå som en del af forslaget til kommuneplantillæg nr. 82, som forventes politisk behandlet primo 2022. Forslaget sendes efterfølgende i 8 ugers offentlig høring.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Når udviklingsplanen for Rødding er endeligt godkendt, vil den erstatte den gældende byskitse, der på byrådets møde i juni 2017 er vedtaget som en del af Kommuneplan 2017-2029.
 
Et kommuneplantillæg giver ingen juridiske bindinger for ejerne.
 
Det bliver i hvert enkelt projekt vurderet, om realisering forudsætter tilladelser og/eller dispensationer. Realisering afhænger af, at de nødvendige tilladelser kan opnås.
 
Bilag

Sagsid.: 20/39988

Resume

Landdistriktsrådet har i juni 2021 besluttet at gennemføre en evaluering af arbejdet med lokale udviklingsplaner (LUP). Evalueringen er gennemført i oktober og november 2021 af Viborg Kommunes team Politik & Analyse. Resultatet af evalueringen præsenteres i vedlagte evalueringsrapport.
 

Indstilling

Direktøren for Kultur og Udvikling indstiller,
 
1. at evalueringsrapporten drøftes med henblik på overdragelse af erfaringer og mulige anbefalinger til et nyt udvalg.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 07-12-2021

En repræsentant fra Team Politik & Analyse fremlagde evalueringen på udvalgsmødet, hvorefter Landdistriktsudvalget drøftede evalueringsrapporten. Der var stor tilfredshed med rapporten, hvorfor udvalget besluttede at overdrage erfaringerne og anbefalingerne til det nye Landdistriktsudvalg.
 
Endeligt besluttede udvalget, at anbefale det nye Landdistriktsudvalg, at allokere størstedelen af deres midler til lokale udviklingsplaner.
 

Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Intet.

 

Beskrivelse

Evalueringen er gennemført via interviews med landdistriktsudvalget, centrale personer i forvaltningen samt repræsentanter fra de byer der enten har (eller er godt i gang med) en udviklingsplan.
 
Overordnet er der stor tilfredshed med LUP som model for dialog med lokalområderne om udviklingen, og samarbejdet mellem lokalområderne og kommunen i LUP-processen.
 
De centrale pointer set fra et borgerperspektiv, forvaltningsperspektiv og det politiske perspektiv er opsummeret i rapporten, der peger på følgende anbefalinger til det videre arbejde med LUP:
 
 • Organisering i lokalområdet. Fokus på "byens liv" kan med fordel have stærkt fokus tidligt i en LUP, så kommunikationsvejene og den lokale kompetencefordeling i projektet er helt klare og gennemsigtige.
 
 • Bistand til myndighedsbehandling. Bistanden til lokalområdernes arbejde med myndighedsbehandling (særligt byggesager) og fundraising bør om muligt øges, så man i mindre grad oplever at ideer og energi kvæles af juridiske og administrative udfordringer.
 
 • Fokus på afslutning af en LUP. Der bør fortsat være fokus på en systematisk afslutning af en LUP, så der er klarhed over, hvilke ønsker borgerne er fremkommet med, og hvordan det videre arbejde, herunder i kommuneplansregi, sker.
 
 • Hurtigere fra plan til realisering. Der bør arbejdes med optimering af tidsrammen for realisering af elementerne i en LUP, evt. ved udskydelse af enkeltelementer i planen til efterfølgende godkendelse.
 
 • Differentiering af LUP. Det afprøvede koncept for LUP kan differentieres, så det mere konkret matcher et givent lokalområdes ønsker og ambitionsniveau. Dette kan afspejle sig i forskellige koncepter for LUP og ”LUP Light” og i forhold til, om de lokale ønsker primært er rettet mod ”byens liv” eller ”byens fysik”.
 
 • Strategisk udvælgelse af områder til LUP. Det kan overvejes, om der fra politisk side skal opstilles strategiske kriterier for udvælgelse af lokalområder til LUP. Hermed kan der sikres en større overensstemmelse mellem et lokalområdes potentiale og effekten af en udviklingsproces.
 
 • Øgede ressourcer. Såfremt antallet af igangværende LUP fortsat øges, bør ressourcerne (økonomisk og personalemæssigt) øges.
 
 • Enklere politiske og administrative arbejdsgange. Der kan evt. arbejdes på en model, så det politiske og administrative ansvar for LUP gøres enklere og det tværgående perspektiv stærkere.

   

Alternativer

Intet.

 

Tidsperspektiv

Intet.

 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3364

Resume

Til puljen ”udviklingsprojekter og andre mindre projekter 2021” havde Rødding Lokalråd søgt om støtte til etablering af legeplads og badebro ved Rødding sø. Udvalget imødekom på mødet den 12. oktober 2021 ansøgningen med et støttebeløb på 250.000 kr. øremærket legeplads.
 
Udvalget har efterfølgende anmodet om at få ansøgningen forelagt på ny for at få belyst eventuelt behov for akut stillingtagen til realisering af den ansøgte badebro og mulig finansiering heraf. Akut stillingtagen er begrundet i naturmæssige forhold på det sted, hvor badebroen tænkes etableret.
 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller, at udvalget drøfter, om man er indstillet på at genoptage sagen med henblik på fornyet vurdering af, om udvalget er indstillet på
 
 1. at meddele Rødding Lokalråd støtte på 75.000 kr. til etablering af badebro ved Rødding sø under de i sagsfremstillingen nævnte forudsætninger,
 2. at finansiering i så fald kan ske ved træk på kontoen for Landdistriktsudvalgets dispositionssum.
   

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 07-12-2021

Landdistriktsudvalget drøftede og besluttede at genoptage sagen. Landdistriktsudvalget besluttede herudover
 
1. at støtte Rødding Lokalråd med 75.000 kr. til etablering af badebro ved Rødding sø under de i sagsfremstillingen nævnte forudsætninger og
 
2. at finansieringen sker fra Landdistriktsudvalgets dispositionssum.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Udvalget har efterfølgende anmodet om at få forelagt en sag, der belyser mulighederne for at give støtte til at realisere den ønskede badebro ved Rødding sø.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I ansøgningen om støtte til puljen ”udviklingsprojekter og andre mindre projekter 2021” er badebroen beskrevet som en mulighed for en endnu bedre udnyttelse af søen til badning og leg. Placeringen er forslået på en strækning ved søbredden, hvor der er en mindre badestrand med udlagt sand. I budgettet er angivet 50.000 kr. til ”Materialer Badebro”, finansieret via den ansøgte støtte fra Viborg Kommune, og 25.600 til ”arbejde ifm. Badebro” finansieret via fonde og sponsorer. Der er med ansøgningen ikke medsendt tegninger over broens konstruktion og udformning.
 
Det er i ansøgningen anført, at Rødding Lokalråd vil sikre vedligehold, forsikring m.v. vedrørende badebroen.
 
Etablering af badebroen vil kræve flere myndighedstilladelser fra kommunen, bl.a. dispensation fra søbeskyttelseslinjen og Naturbeskyttelsesloven §3. Ønsket om en badebro forventes at kunne imødekommes, da badebroen etableres på et sted, hvor søens tagrørsvegetation på nuværende tidspunkt er åben ud mod søen på grund af den etablerede badestrand. Der kan dog først ske en konkret vurdering af muligheden herfor, når broens endelige placering og udformning er klarlagt.
 
Forvaltningen kan anbefale, at lokalrådet er bygherre på broen. Da broen placeres på kommunalt areal, forventer forvaltningen at stille nogle vilkår omkring udformningen af broen, fx omkring tilgængelighed, handicaptilgængelighed, æstetik og udtryk, kvalitet og anvendelse. Endvidere, at der foreligger en drifts- og vedligeholdelsesplan.
 
Forvaltningen vurderer at en bro, der opfylder de nævnte vilkår, kan anlægges for ca. 100.000 kr. Normal praksis for tilsvarende anlæg er, at de lokale borgerforeninger bidrager til finansieringen. I nærværende sag kan finansiering f.eks. ske ved en kommunale støtte på 75.000 kr. og at lokalrådet bidrager med 25.000 kr.
 
Den kommunale støtte vil kunne finansieres af Landdistriktsudvalget dispositionssum.
 
Vedtager udvalget at meddele støtte, overføres midlerne først til lokalrådet, når projektet er godkendt af arealejer (Viborg Kommune), der er meddelt de nødvendige myndighedsgodkendelser og den lokale medfinansiering er sikret.
 
Det er lokalrådet, der skal sikre udarbejdelse af projekt og ansøgninger om myndighedsgodkendelser. Forvaltningen vil være til rådighed for en dialog med lokalrådet, med hensyn til opfyldelse af kravene for badebroen.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Anlægget forudsætter myndighedsbehandling inden udførelse.

Sagsid.: 21/41195

Resume

Tapdrup Forsamlingshus er blevet presset på deres driftsøkonomi på grund af en række uforudsete udgifter, og efterspørger vejledning og hjælp.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at udvalget drøfter henvendelsen fra Tapdrup Forsamlingshus.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 07-12-2021

Landdistriktsudvalget drøftede henvendelsen fra Tapdrup forsamlingshus og besluttede, at den overgår til det nye Landdistriktsudvalg, når det skal fordele puljen til forsamlingshuse til maj 2022. Det nye Landdistriktsudvalg bør overveje, om puljen skal udvides.
 

Sagsfremstilling

Historik

Kommunens forsamlingshuse bevilges årligt et generelt driftstilskud på 18.000 kr. Der foruden har forsamlingshusene mulighed for at søge tilskud fra Den Centrale Pulje 1. maj. Puljen prioriteres til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver samt energiinvesteringer, der øger bæredygtighed og det enkelte hus’ driftsøkonomi.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I 2021 havde Tapdrup Forsamlingshus planlagt og afholdt udgifter til kloakseparering. De søgte Den Centrale Pulje, men fik afslag af mere principiel årsag. Udgiften hertil var 63.000 kr., hvilket deres økonomi godt kunne bære.
 
Efterfølgende er opstået behov for en række bygningskritiske renoveringer underlagt bestemte lovkrav, blandt andet vedrørende gas og udsugning i køkken. Dette har medført nogle helt nødvendige udgifter til indkøb og installering af nyt køkkeninventar.
 
 

Alternativer

Sagen kan udsættes til den årlige behandling af tilskud fra Den Centrale Pulje til forsamlingshuse, forventeligt foråret 2022.
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Regnskabet for Tapdrup Forsamlingshus viste for 2020 en kassebeholdning på godt 121.000 kr.
 
Tekst:
Kr.:
Kassebeholdning pr. 31.12.2020
121.000 kr.
Årligt tilskud fra Viborg Kommune
18.000 kr.
Udgifter til kloakseparering
-63.000 kr.
Udgifter til nyt gaskomfur og tilslutning af gaskomfur, ny ventilation + div. elinstallationer
-49.134 kr.
Rest til årlige driftsudgifter (el, vand, varme, forsikringer mv.)
26.866 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 18/1542

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Landdistriktsudvalget tager stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 07-12-2021

Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at godkende mødelisten.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014, link til sag nr. 6 i byrådet 17. december 2014, et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag