You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 18. august 2021 kl. 12:00

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kai O. Andersen, Niels Dueholm, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/39647

Resume

Basisbudgettet opsummerer de økonomiske konsekvenser af allerede trufne politiske beslutninger og tekniske tilretninger. Basisbudgettet udgør det økonomiske udgangspunkt for de politiske budgetforhandlinger. I sagen beskrives overordnet de tekniske forudsætninger i basisbudgettet. Desuden skal der tages stilling til programmet for budgetkonferencen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at basisbudgettet godkendes med henblik på, at det kan indgå som grundlag for de videre politiske budgetdrøftelser, og
 
2. at forslag til program for byrådets budgetkonference godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-08-2021

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes, idet den på mødet oplyste korrektion for omlægning af finanslovspuljer indarbejdes i overslagsårene 2023-25.
 
 
Lone Langballe, Dansk Folkeparti og Flemming Gundersen, Enhedslisten, deltog i drøftelsen af sagen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar spillereglerne for årets budgetlægning (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2021).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 10. marts besluttet, at forslagene til reduktioner indgår i byrådets videre budgetlægning (link til sag nr. 2 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2021).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 16. juni besluttet, hvilke af udvalgenes driftsbudgetudfordringer, der skal indgå i byrådets videre budgetlægning (link til sag nr. 33 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2021).
 

Inddragelse og høring

Hoved-MED er inddraget løbende samt på byrådets temamøde den 21. juni.
 
Budgetforslaget sendes til høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Udsatterådet mellem behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. september og byrådets 1. behandling den 15. september.
 

Beskrivelse

Basisbudgettet for 2022 til 2025 er nedenfor vist i en resultatopgørelse. Resultatopgørelsen sammenfatter alle kommunens udgifter og indtægter og viser på bundlinjen, hvordan kassebeholdningen påvirkes af budgettet. Budgetforudsætningerne i basisbudgettet er beskrevet mere uddybende i udkast til notat om basisbudget til budgetkonferencen (bilag nr. 1).
 
Tabel 1. Resultatopgørelse pr. 9. august 2021.
 
 
Mio. kr.
Regnskab 2020
Foreløbigt regnskab 2021 pr. 30/6
Budget 2022
Budget 2023
Budget 2024
Budget 2025
Resultatopgørelse (minus=indtægter)
 
 
 
 
 
 
Skatter og generelle tilskud
-6.295,5
-6.432,6
-6.550,7
-6.665,3
-6.812,8
-6.966,4
Serviceudgifter
4.352,3
4.557,2
4.546,2
4.540,6
4.543,6
4.551,1
Overførselsudgifter
1.555,5
1.628,3
1.682,5
1.689,1
1.709,2
1.725,0
Pris- og lønstigninger (drift)
 
 
0,0
116,5
259,2
406,1
Renter
7,5
5,8
9,6
10,0
10,5
9,2
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
-380,2
-241,4
-312,4
-309,0
-290,4
-274,9
Anlægsudgifter (skattefinansieret)
191,3
193,7
293,4
281,5
278,9
225,0
Ældreboliger
 
 
 
 
 
 
Alment boligbyggeri
8,1
10,0
13,0
10,0
14,0
9,0
Jordforsyning
-32,6
-90,8
4,2
-3,6
3,5
6,0
Pris- og lønstigninger (anlæg)
 
 
0,0
3,5
7,1
8,3
Nettoafdrag på gæld
43,2
54,8
60,1
74,2
77,8
87,0
Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område
-170,2
-73,8
58,3
56,6
90,8
60,4
Forsyningsområdet
4,5
-10,2
15,7
78,4
20,9
-12,3
Øvrige finansforskydninger
44,8
-10,9
-7,2
-7,2
-7,2
-16,2
Kursregulering af likvide aktiver
4,0
 
 
 
 
 
Samlet likviditetsvirkning
-117,0
-94,9
66,8
127,8
104,4
31,9
 
 
 
 
 
 
 
Likviditet
(minus=kasseforbrug)
 
 
 
 
 
 
Likvide aktiver primo
289,5
406,5
501,4
434,6
306,8
202,4
Samlet likviditetsvirkning
117,0
94,9
-66,8
-127,8
-104,4
-31,9
Likvide aktiver ultimo
406,5
501,4
434,6
306,8
202,4
170,5
Gennemsnitlig likviditet
481,0
700,0
595,0
495,0
380,0
310,0
 
Herunder er anført bemærkninger til basisbudgettet.
 
Skatter og generelle tilskud (indtægter)
Budgettet for skatter, tilskud og udligning er baseret på det statsgaranterede grundlag for 2022. I overslagsårene beregnes indtægterne på baggrund af Viborg Kommunes befolkningsprognose, og udviklingen i udskrivningsgrundlaget er indarbejdet med KL’s skøn, der baserer sig på Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2021.
 
Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2022 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Der vil dog stadig ske en efterregulering af ejendomsskatter. Vælger kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2025 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2022.
 
Det forudsættes i basisbudgettet, at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2022.
 
Byrådet skal ved 2. behandlingen af budget 2022-2025 beslutte, om man vælger enten et selvbudgetteret eller et statsgaranteret grundlag, og der foreligger først ved 2. behandlingen en endelig beregning på et mere opdateret datagrundlag, som inkluderer følsomhedsanalyser.
 
Serviceudgifter
Serviceudgifterne udgør 4.546,2 mio. kr. i 2022, hvilket er 70,7 mio. kr. under Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. Der er både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen.
 
Overførselsudgifter
Overførselsudgifterne på 1.682,5 mio. kr. i 2022 er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle konjunkturudvikling og budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021. I forhold til det forventede resultat for 2021, budgetteres der i 2022 med et højere udgiftsniveau i overførselsudgifterne i faste priser svarende til 31 mio. kr. Udgiftsniveauet i 2021 er i væsentlig grad påvirket at forøgede udgifter relateret til COVID-19 og generelt usikkerheden knyttet hertil. Effekten af COVID-19 på budget 2022 er vanskelig at estimere, men der er i budgetlægningen en klar forventning om en normalisering efter COVID-19. Overførselsområdet er budgetlagt i henhold til de skøn, der indgår i Økonomiaftalen og således, at Viborg kommunes andel af overførselsudgifter på landsplan udgør 1,75 pct. Området er i henhold til Økonomiaftalen underlagt budgetgarantien.
 
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
Resultatet før anlæg og afdrag m.v. viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud kommunen har til at dække udgifter til anlæg og afdrag m.v., idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække.
 
Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud før anlæg og afdrag på 312,4 mio. kr. i 2022, 309,0 mio. kr. i 2023, 290,4 mio. kr. i 2024 og 274,9 mio. kr. i 2025. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud før anlæg og afdrag på minimum 250 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.
 
Anlægsudgifter
Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 293,4 mio. kr. i 2022, 281,5 mio. kr. i 2023, 278,9 mio. kr. i 2024 og 225,0 mio. kr. i 2025. For de skattefinansierede netto-anlægsudgifter har byrådet fastlagt en økonomisk målsætning om at gennemføre for min. 225 mio. kr. netto (dvs. udgifter fratrukket indtægter). I budgetperioden er denne målsætning opfyldt i de første 3 år, men ikke i 2025, hvor der reelt kun er lagt projekter ind for 140,6 mio. kr. I 2025 er der dog lagt en pulje ind, der løfter anlægsbudgettet til byrådets målsætning på 225 mio. kr. Det betyder, at der er indarbejdet en pulje på 84,4 mio. kr., der kan disponeres af Byrådet.
 
Opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden indtægter, er de samlede anlægsudgifter inkl. jordforsyning 422,0 mio. kr. i 2022, hvilket ligger 93,6 mio. kr. over Viborg Kommunes befolkningsmæssige andel af anlægsrammen, der kan opgøres til 328,4 mio. kr.
 
Lånoptagelse og afdrag på gæld
I 2022 budgetteres med hjemtagelse af nye lån for i alt 37,0 mio. kr., hvilket som udgangspunkt svarer til fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de udgifter i basisbudgettet, som kommunen har låneadgang til.
Der forventes store anlægsudgifter på affaldsforsyningen i forbindelse med den nye sorteringsordning. Dette resulterer i et stort negativt mellemregningsforhold mellem affaldsforsyningen og det skattefinansierede område, idet det skattefinansierede område lægger penge ud, indtil anlægsudgifterne på affaldsforsyningen finansieres via øgede takster. Dette negative mellemregningsforhold er låneberettiget, men eventuel lånoptagelse er ikke indarbejdet i basisbudgettet. Hvis denne lånoptagelse indarbejdes, vil likviditeten ultimo 2025 blive forbedret med ca. 80 mio. kr.
 
Affaldsforsyningen
Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 12. august taget stilling til budgetforslag 2022-2025 for affaldsforsyningen (link til sag nr. 14 i Klima- og Miljøudvalget den 12. august 2021). Forslaget til drifts- og anlægsbudget 2022-2025, takster og mellemværende med Viborg Kommune er indarbejdet i basisbudgettet.
 
Likviditet
Basisbudgettet har en negativ virkning for likviditeten i 2022 på 66,8 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet falder fra forventet 700,0 mio. kr. ultimo 2021 til 310,0 mio. kr. ultimo 2025. Byrådet har en målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.
 
Reduktioner i basisbudgettet
I overslagsårene i det vedtagne budget 2021 er der under Økonomi- og Erhvervsudvalget indregnet en pulje med reduktioner på serviceudgifterne på ½% i 2022 svarende til ca. 20 mio. kr. Puljen er midlertidig placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget indtil reduktionerne konkret udmøntes. Der er fra 2023 tale om reduktioner på yderligere ½%, så reduktionen i 2023 og frem udgør i alt ca. 40 mio. kr. Fra 2024 er der ikke lagt yderligere reduktioner ind i basisbudgettet.
 
Lov- og cirkulæreprogram
De økonomiske virkninger af ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogrammet) er som i tidligere år indregnet i basisbudgettet, så ændringer i kommunens bloktilskud modsvares af tilsvarende forøgelser eller reduktioner af de relevante politikområders budgetter.
 
I bilag nr. 2 kan ses en specifikation på udvalg af de enkelte poster, der er indregnet i basisbudgettet.
 
Budgetudfordringer og anlægsønsker
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 16. juni besluttet, hvilke af udvalgenes driftsbudgetudfordringer og anlægsønsker, der skal indgå i byrådets videre budgetlægning (link til sag nr. 33 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2021).
Budgetudfordringerne og anlægsønskerne er ikke indarbejdet i basisbudgettet.
 
Ansøgning om skattenedsættelse
Indenrigs- og boligministeriet har meddelt ansøgningsfrister for skattenedsættelser.
Fristen for ansøgning om andel af puljen til skattenedsættelser relateret til udligningsreformen er den 23. august. Fristen for ansøgning om brug af andel af puljen på op til 50 mio. kr. til tilskud til skattenedsættelse er den 10. september.
 
Program for byrådets budgetkonference
Forslag til program for budgetkonferencen den 30. og 31. august kan ses i bilag nr. 3. Programmet indeholder blandt andet et oplæg om klimaplan for en grøn affaldssektor og budgetforslaget for affaldsforsyningen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag