You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 11. maj 2022 kl. 08:30

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Kim Dongsgaard, Kurt Mosgaard, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl, Steffen Drejer, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger Peter Juhl var fraværende i perioden kl. 10.57 - 11.45 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 21 - 41.

Sagsid.: 22/8909

Resume

Forvaltningen vil på mødet præsentere et oplæg til en temadrøftelse om planstrategien og udvalgte fokusområder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
 1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter forvaltningens oplæg.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Forvaltningens oplæg blev drøftet.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 21. april 2022 at igangsætte processen for en planstrategi for Viborg Kommune (link til sag nr. 18 på byrådets møde den 21. april 2022).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Planstrategien og den efterfølgende kommuneplanrevision skal bidrage til at udmønte Sammenhængsmodellens, konstitueringsaftalens og klimaplanens målsætninger indenfor den fysiske planlægning.
 
De tværgående pejlemærker ’grøn omstilling’ og ’vækst’ er afsættet for følgende fire fokusområder i planstrategien og den efterfølgende kommuneplanrevision:
 
 • By- og landdistriktsudvikling
 • Mobilitet
 • Erhverv
 • Det åbne land
 
Forvaltningen vil på mødet præsentere et oplæg for udvalgte fokusområder.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forslag til tidsplan for Planstrategi 2040
Temadrøftelser i Økonomi- og Erhvervsudvalget   1. halvår 2022
Godkendelse af forslag til Planstrategi 2040   2. halvår 2022
Offentlig høring af forslag til Planstrategi 2040   2. halvår 2022
Endelig vedtagelse og offentliggørelse af Planstrategi 2040  1. halvår 2023
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 22/1618

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag beslutte om revideret forslag til en ny skolestruktur skal indstilles til Byrådet til høring.

Indstilling

Direktør for Børn & Unge indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 1. at forslag til ny skolestruktur og ny tildelingsmodes sendes i offentlig høring
 2. at datoer for informationsmøde med repræsentanter fra skolebestyrelserne og borgermøde fastsættes.
 3. at høringsperioden løber fra mandag den 6. juni 2022 til søndag den 4. september 2022. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2022

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 1. at forslag til ny skolestruktur sendes i offentlig høring
 2. at høringsperioden løber fra mandag den 6. juni 2022 til søndag den 4. september 2022.
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede endvidere,
 1. at informationsmøde med repræsentanter fra skolebestyrelserne fastsættes til den 31. maj og borgermøde den 8. juni kl. 19-21.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet i Viborg Kommune vedtog med?budgetforliget for 2020-2023?bl.a. følgende:?
”Skoler
Elevtallet falder i folkeskolen i Viborg Kommune i disse år, og efter sædvanlig praksis er budgettet til området reduceret efter det aktuelle elevtal. Blandt andet for at kompensere for de udfordringer, det giver skolerne, får skoleområdet samlet tilført 16,4 mio. kr. i 2020. Udover at kompensere for det faldende elevtal, er pengene tiltænkt ekstra fagtimer og en styrket indsats for ordblinde og børn med autisme.
 
Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde en indstilling, der skal sikre kvaliteten i undervisningen med et faldende elevtal ved at reducere antallet af klasser på kommunalt plan. Indstillingen skal fremlægges for byrådet senest juni 2020. Forud skal der være gennemført en involverende proces med bred inddragelse af borgere, skolebestyrelser og andre interessenter.”?
 
Det fremgår af konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode bl.a. at:
”Byrådet ønsker at styrke kvaliteten på skoleområdet. Dette skal ske gennem en ændret struktur - og tildelingsmodel. Denne model ønskes vedtaget i første halvdel af 2022. Der er samtidig enighed om at tilføre skoleområdet flere midler.”
 
Byrådet blev den 8. december 2021 præsenteret for et konkret forslag til en ny skolestruktur fra det afgående Børne- og Ungdomsudvalg. Forslaget pegede på en ændring af den nuværende skolestruktur fra 25 til 9 skoledistrikter for at imødegå udfordringen med et faldende elevtal.

Inddragelse og høring

Det nuværende Børne- og Ungdomsudvalg har afholdt 3 borgerdialogmøder i marts måned 2022 med henblik på en kvalificering af det tidligere udvalgs forslag om 9 nye skoledistrikter.

Beskrivelse

Børne- og Ungdomsudvalget skal på mødet tage stilling til, om revideret udkast til en ny skolestruktur for Viborg Kommune skal indstilles til høring til Byrådet, samt forslag til en offentlig høringsperiode.
 
Det reviderede udkast vil blive fremlagt på mødet.
 
Børne- og Ungdomsudvalget skal endvidere fastlægge tidspunkter for dialogmøder med henholdsvis repræsentanter for skolebestyrelserne samt et borgermøde. Begge dele som optakt til høringsperioden. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

 
Dato
Aktivitet
11. maj 2022
Behandling af indstilling i Økonomi- og Erhvervsudvalget
18. maj 2022
Behandling af indstilling i Byrådet med henblik på offentlig høring
Maj/juni
Informationsmøde med repræsentanter for skolebestyrelserne
 
Borgermøde
Uge 23-35
Høringsperiode
21. sept. 2022
Behandling af høringsforslag i Børne- og Ungdomsudvalget
26. okt. 2022
Behandling af endeligt forslag til en ny skolestruktur på baggrund af de indkomne høringsforslag i Børne- og Ungdomsudvalget
9. nov. 2022
Behandling af endeligt forslag i Økonomi- og Erhvervsudvalget
16. nov. 2022
Behandling af endeligt forslag i Byrådet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/11574

Resume

Med henblik på godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet behandler Børne- og Ungdomsudvalget ønske om ændring af styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole fra bestyrelsen for Viborg Ungdomsskole.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at den reviderede styrelsesvedtægt for Viborg Ungdomsskole godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2022

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at den reviderede styrelsesvedtægt for Viborg Ungdomsskole godkendes

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Det fremgår af ungdomsskolelovens § 8 stk. 4, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler for ungdomsskolens opgaver.
 
Byrådet besluttede på mødet den 1. september 2021 (sag nr. 26), at Byrådet ikke længere udpeger medlemmer til Ungdomsskolens bestyrelse. Tidligere udpegede Byrådet to medlemmer, og bestyrelsen bestod af i alt 11 medlemmer.

Inddragelse og høring

Styrelsesvedtægten kan ændres efter, at der er indhentet udtalelse fra ungdomsskolens bestyrelse.

Beskrivelse

Viborg Ungdomsskoles bestyrelse har konstitueret sig efter Byrådsvalget og har drøftet ungdomsskolens vedtægt.
 
Bestyrelsen ønsker, at Viborg Ungdomsskoles bestyrelse udvides med yderligere to repræsentanter, således den fremadrettet består af i alt 11 medlemmer. Bestyrelsen ønsker, at de to repræsentanter udpeges blandt Viborg Idrætsråd og Viborg Ungdomsråd.
Derudover tilpasses udvælgelsen af forældrerepræsentanter for klubområdet, således de vælges blandt forældre fra klubberne og ikke på et fælles forældrerådsmøde.
Endelig ønsker bestyrelsen, at der ikke længere udpeges stedfortrædere for bestyrelsesmedlemmerne.
 
Ændringsforslagene fremgår af bilag 1, og en tilrettet og layout vedtægt fremgår af bilag 2.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole kan træde i kraft efter godkendelse i Byrådet den 18. maj 2022.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Følgende fremgår af ungdomsskolelovens §8 omkring styrelsesvedtægten:
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning, jf. § 7, stk. 1 og 2.
Bilag

Sagsid.: 22/11818

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag tage stilling til et forslag til tildelingsmodeller på både dagtilbuds- og skoleområdet i forhold til modtagelsen af ukrainske børn. Herudover gives udvalget en orientering om opgaven på familieområdet.

Indstilling

Direktør for Børn & Unge indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 1. at skolerne i 2022 tildeles 41.100 kr. pr. barn pr. år samt den almindelige elevtakst
 2. at området på dagtilbud i 2022 tildeles 70.700 kr. pr. barn pr. år 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2022

Forvaltningen præciserede indledningsvist, at der er udpeget 18 tilbud på dagtilbudsområdet, hvor ukrainske børn bliver tilbudt plads.
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 1. at skolerne i 2022 tildeles 41.100 kr. pr. barn pr. år samt den almindelige elevtakst
 2. at områderne på dagtilbudsområdet i 2022 tildeles 70.700 kr. pr. barn pr. år 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Siden Ruslands invasion af Ukraine i februar, ses der et stigende antal fordrevne fra Ukraine, der indrejser i Danmark. Ukrainske statsborgere kan indrejse visumfrit i Danmark i op til 30 dage og opholde her som turister.
 
Den 16. marts 2022 vedtog Folketinget en særlov, der giver ukrainske statsborgere og borgere med flygtningestatus i Ukraine mulighed for at søge om opholdstilladelse i op til 2 år i medfør af særloven. Det er pt. regeringens forventning, at Danmark skal forvente at modtage op til 100.000 fordrevne fra Ukraine.
 
Med særlovens vedtagelse er det KL’s fortolkning, at der nu også er hjemmel til kommunerne til at tilbyde ukrainske børn plads i dagtilbud forud for en bevilliget opholdstilladelse i medfør af særloven. På folkeskoleområdet vil det med henvisning til Folkeskoleloven være muligt at tilbyde ukrainske børn optagelse i skoletilbud alene på turistophold.
 
I Viborg Kommune gives der mulighed for, at alle ukrainske børn kan blive optaget i både dagtilbud og skole efter indrejse uagtet opholdsgrundlag.
 
Pr. 21. april 2022 er der optaget 33 børn i dagtilbud og 83 børn på skoleområdet, hvoraf 7 af børnene i dagtilbud har fået opholdstilladelse og 18 af børnene i skole har fået opholdstilladelse.
 
Den økonomiske kompensation for kommunerne i forhold til at varetage den samlede opgave med modtagelse af ukrainske fordrevne vil blive forhandlet i juni måned mellem KL og regeringen.
 
Da modtagelsen af de ukrainske børn allerede nu medfører merudgifter på både skole- og dagtilbudsområdet, så foreslås der følgende decentrale tildelingsmodeller gældende for alle ukrainske børn uagtet opholdsgrundlag og for 2022.
 
Det er forventningen, at der i løbet af 2022 vil blive skabt et overblik over målgruppen og opgavens omfang, hvorfor forslag til en tildelingsmodel for 2023 vil blive fremlagt i efteråret 2022.
 
På dagtilbudsområdet er der udpeget 10 dagtilbud, hvori de ukrainske børn vil blive tilbudt en dagtilbudsplads.
 
På skoleområdet er udgangspunktet, at børnene optages i deres distriktsskole.
 
Udviklingen følges tæt ift. antal børn, behov og den geografiske fordeling ved bosætning i forhold til om der som et supplement til ovenstående skal etableres egentlig modtageklasser og modtagegrupper.
 
Forslag til decentral tildelingsmodel på dagtilbudsområdet:
 
 • Årligt pr. barn i 2 år: 70.700 kr.
 
Det gælder både institutioner og dagpleje. Også selvejende og private institutioner.
Stopper barnet i dagtilbuddet tilbagebetales taksten for resten af året. Der gives ikke almentakst til nyankomne flygtningebørn på dagtilbudsområdet. Børnene tæller først med i den almene ressourcemodel efter en periode. F.eks. tæller et barn, der er startet i dagtilbud før august 2020 med fuld tildeling fra 2022. 
 
Forslag til decentral tildelingsmodel på skoleområdet udover den almindelige elevtakst:
 
 • Årligt pr. barn 41.100 kr.
 
Stopper barnet i skoletilbuddet tilbagebetales taksten for resten af året.
 
Forslaget til tildeling pr. barn er fastsat ud fra den nuværende praksis ift. tildeling for flersprogede børn på skoleområdet, samt tildelingen for flygtningebørn på dagtilbudsområdet. 
 
Tildelingen på både dagtilbuds- og skoleområdet foreslås reguleret 4 gange årligt efter samme model for regulering for tildeling for flygtningebørn og med udgangspunkt i optagelsesdatoen for børnene i henholdsvis skole- og dagtilbud uagtet barnets opholdsgrundlag.
 
Som et alternativ til en direkte decentral tildeling pr. barn, kan der ved årets udgang ske en efterregulering fra en central pulje ift. de faktiske afholdte udgifter på de enkelte skoler og områder på dagtilbud.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forslaget om tildelingsmodel for fordrevne ukrainske børn foreslås gældende for 2022.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Af de forventede 100.000 fordrevne ukrainere til Danmark skønnes det pt. at ca. halvdelen er børn og unge. Med den seneste fordelingsnøgle står Viborg Kommune ved 100.000 fordrevne ukrainere til at modtage 2200, hvoraf de 1100 må formodes at være børn og unge under 18 år. 
 
Der er i 2022 centralt afsat 635.000 kr. til flygtningeområdet på dagtilbudsområdet og 1,1 mio. kr. til regulering af vedr. øvrige udlændinge på skoleområdet, -145.000 kr. til regulering vedr. flygtninge og 1,7 mio. kr. til undervisning af flersprogede. I 2021 blev der anvendt 1,7 mio. kr. til flersprogede på Ungdomsskolen, og det er forventningen at samme beløb også vil blive brugt i 2022.

Juridiske og planmæssige forhold

Med aktstykke nr. 213 tiltrådt den 10. marts 2022 og aktstykke 219 tiltrådt den 16. marts 2022 er der etableret hjemmel til, at kommunerne kan tilvejebringe og yde indkvartering og forplejning til personer, der er fordrevet fra Ukraine, og at staten kan dække kommunale udgifter forbundet hermed.
 
Med aktstykke nr. 213 tiltrådt den 10. marts 2022 og aktstykke 219 tiltrådt den 16. marts 2022 er der etableret hjemmel til, at kommunerne kan tilvejebringe og yde indkvartering og forplejning til personer, der er fordrevet fra Ukraine, og at staten kan dække kommunale udgifter forbundet hermed. Aktstykket er senest forlænget den 4. april 2022.

Sagsid.: 18/61873

Resume

Der har været afholdt licitation for Skals Børnehus og Skole. Med licitationsresultatet kan der forventes en overskridelse af anlægsprojektets samlede budget på 37,2 mio. kr. Der er i samarbejde med projektets eksterne rådgivere udarbejdet besparelsesforslag, som kan reducere budgetoverskridelsen til 19,2 mio. kr. For at projektet kan realiseres, skal der dermed findes ekstra finansiering for 19,2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det drøftes, om licitationsresultatet kan godkendes,
 
2. at der indarbejdes besparelser i projektet for 18.000.000 kr.,
 
3. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Skals Børnehus og Skole” forhøjes med 105.250.000 kr. med rådighedsbeløb på 15.000.000 kr. i 2022, 35.000.000 kr. i 2023, 35.000.000 kr. i 2024 og 19.167.000 kr. i 2025,
 
4. at udgiften på 84.925.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 til 2024 til projektet, og
 
5. at den resterende merudgift på 19.242.000 kr. afsættes på basisbudgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2023-2026.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2022

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at licitationsresultatet godkendes,
 
2. at der indarbejdes besparelser i projektet for 18.000.000 kr.,
 
3. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Skals Børnehus og Skole” forhøjes med 105.250.000 kr. med rådighedsbeløb på 15.000.000 kr. i 2022, 35.000.000 kr. i 2023, 35.000.000 kr. i 2024 og 19.167.000 kr. i 2025,
 
4. at udgiften på 84.925.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 til 2024 til projektet, og
 
5. at den resterende merudgift på 19.242.000 kr. afsættes på basisbudgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2023-2026.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Det oprindelige anlægsprojekt for Skals Børnehus og Skole var i foråret 2021 nået så langt, at selve byggeprojektet kunne sættes i udbud hen over forsommeren.
 
Da der samtidigt var opstået mulighed for at indtænke Vestjyske Banks ledige bygning i projektet, besluttede Byrådet den 9. maj 2021 (sag nr. 3) at udskyde udbuddet.
 
Den 22. juni 2021 (sag nr. 31) besluttede Byrådet, at der skulle arbejdes videre med planlægningen – idet det tilkendegives, at Viborg Kommune har til hensigt at gennemføre det skitserede forslag til helhedsplan for Skals.
 
Som en del af arbejdet, blev det besluttet at biblioteket i Skals skulle flytte med ind i bankbygningen. Biblioteket har hidtil haft lokaler på Kildedalscenteret, men har været på udkig efter andre lokaler i Skals. Der var ikke bevilget midler til dette endnu. Indmødestedet for hjemmeplejen i Skals skulle ligeledes finde andre egnede lokaler, da der var et påbud fra Arbejdstilsynet ift. udnyttelse af de eksisterende lokaler i Kildedalscenteret. Der var fundet mulighed for samling med hjemmeplejen i Møldrup, som var budgetsat til 8-10 mio. kr. til drøftelse ifm. budgetforhandlingerne. Dette blev aflyst pga. planerne med indflytning i bankbygningen.
 
Selve helhedsplanen blev efterfølgende godkendt af Byrådet på mødet den 6. oktober 2021 (sag nr. 14). På dette møde blev budgettet for Skals Børnehus og Skole hævet med 6,4 mio. kr. til et samlet budget på 99,442 mio. kr., så det er var muligt at købe og indrette bankbygningen. Der blev i sagen orienteret om, at stigende byggepriser imidlertid vil kunne medføre, at udgifterne til projektet ville kunne stige i størrelsesordenen 20-35% svarende til ca. 15-25 mio. kr.
 
En del af helhedsplanen finansieres ved, at Børnehuset Kærhuset sælges til Skals Efterskole. Tilbage i 2017 besluttede Byrådet på dets møde den 20. december 2017 (sag nr. 52) at sælge Kærvej 11G til Skals Efterskole. Siden er overtagelsesdagen udskudt og prisen nedsat af tre omgange, senest på Byrådsmødet den 26. januar 2022 (sag nr. 25).

Inddragelse og høring

Ingen.

Beskrivelse

Projektet for Skals Børnehus og Skole indebærer, at børnehus og skole samles. Forslaget omfattede oprindeligt tre nye bygninger – et nyt børnehus inkl. administration, Inspirationens Hus og ny bygning til mellemtrinnet. Desuden renoveres skolens nuværende bygninger. Dispositionsforslag med tegninger, som blev godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 11. august 2020 (sag nr. 6), kan ses som bilag nr. 1.
 
I det nye projekt jf. helhedsplanen placeres skolens udskoling i den gamle bankbygning. Herved er der ikke behov for at opføre en ny mellemtrinsbygning, da mellemtrinnet i stedet kan blive i de nuværende lokaler, som var tiltænkt udskolingen.
 
Den tidligere bankbygning indeholder følgende funktioner:
 • Klasselokaler til skolens udskoling i bygningens stueplan
 • Kombineret folkebibliotek og skolebibliotek i centrum af bygningens stueplan samt 1. sal
 • Indmødested for hjemmeplejen og sygeplejeklinik på 1. sal og omklædning i kælderen
 • Lokalhistorisk arkiv i kælderen og mulighed for at benytte lokaler i folkebiblioteket
 • Auditorium/foredragssal på 1. sal, som kan bruges af husets brugere i dagtimerne samt til kulturelle arrangementer om eftermiddagen/aftenen for byens borgere.
 
Desuden er der arbejdet med bearbejdning af udearealerne mellem bankbygning og nuværende skole. Denne bearbejdning er ikke medtaget i det oprindelige budget og holdes derfor i første omgang ude af denne bevilling. Der skal efterfølgende findes selvstændig finansiering af dette arbejde.
 
Tegninger af bankbygningens indretning kan ses af dispositionsforslaget, der er vedlagt som bilag nr. 2.
 
Licitationsresultat:
 
Håndværkeropgaverne har været i licitation i perioden 15. marts til 29. april 2022. Licitationsresultatet viste et samlet beløb på 88,9 mio. kr. til entreprenørudgifter. Sammen med udgifter til bygherreleverancer, rådgivning mm. vil det give et samlet budget på 130 mio. kr.
 
Forvaltningen har derfor i samarbejde med totalrådgiverne lavet et oplæg til besparelser, som kan deles i to niveauer, hvor niveau 1 er moderate besparelser og niveau 2 er omfattende besparelser.
 
I niveau 1 er eksempelvis udtaget bearbejdelse af udeareal mellem skole og bankbygning, der ikke var medtaget i det oprindelige projekt. Derudover er medtaget podieopbygning/samlingstrapper i klasseværelser, nedgradering af fast inventar mm. Dette vil medføre at lokalerne stadig vil kunne anvendes til det tilsigtede, men der vil være færre muligheder for fuld udnyttelse af de pædagogiske tanker/ideer, som ligger bag projektet.
 
I niveau 2 er der udeladt udskiftning af tekniske installationer i dele af skolen, der kun delvis bliver ombygget. Fortrinsvis udskoling, faglokaler og indskoling. Det betyder, at el, vand og varmeinstallationer vil være som eksisterende. Derudover vil det medføre en generel nedgradering af materialekvalitet på gulve, lofter osv. med større udgifter til fremtidigt vedligehold til følge. Desuden udgår de resterende siddenicher og siddepodier på skolen og tekøkkener i vuggestue og børnehave.
 
Der vil ikke kunne findes yderligere besparelser uden, at der skal tages væsentlige funktioner ud af projektet. Det kunne eksempelvis være ventilationsanlæg mm. som vil medføre forringelser af indeklima, arbejdsmiljø osv. eller hele områder af ombygning/tilbygning skal udgå.
 
Hvis intentionerne med projektet skal gennemføres, skal der således findes finansiering til en tillægsbevilling, som afhænger af valget af besparelser. Der er til det samlede projekt et budget på 92,758 mio. kr. Oplæg til besparelser fremgår af nedenstående tabel:
 
Mulige besparelser
 
(mio. kr.)
Ingen besparelse
Niveau 1
Niveau 2
Licitationsresultat - håndværkerudgifter
88,925
88,925
88,925
Besparelsesforslag
0
-9,281
-15,035
Uforudsete udgifter, byggepladsdrift mm.
13,339
11,947
11,083
Bygherreleverancer
4,000
4,000
4,000
Rådgivning mm.
20,034
19,766
19,598
Tilslutningsafgifter el, vand og varme
423
423
423
Øvrige udgifter
3,279
3,220
3,005
I alt
130,000
119,000
112,000
Overskridelse ift. budget
37,242
26,242
19,242
Besparelsesforslag inkl. lavere følgeudgifter til rådgivning og uforudsete udgifter m.v.
 
11,000
18,000
 
Hvis et af besparelsesforslagene vedtages, vil brugerne efterfølgende blive involveret i de konkrete fravalg.
 
Byrådet drøftede på mødet den 21. april 2022 (sag nr. 17), hvordan stigende byggepriser håndteres i 2022 og 2023. Følgende blev besluttet:
 
”2. at der afsættes en anlægspulje på 25.000.000 kr. i 2022 til imødegåelse af stigende priser på anlægsarbejder,
 
3. at håndtering af stigende priser i 2023 og frem indgår i byrådets videre budgetlægning, og
 
4. at udgiften i 2022 på 25.000.000 kr. finansieres ved, at der afsættes en negativ anlægspulje på samme beløb under Økonomi- og Erhvervsudvalget.”

Alternativer

Hvis ikke projektet igangsættes efter nedenstående plan, vil man ikke kunne overholde tidsplan for ibrugtagning af Børnehuset, hvor man har solgt de eksisterende bygninger til Skals Efterskole med overdragelse oktober 2023. Det vil betyde, at man skal finde en anden (midlertidig) løsning for daginstitutionen indtil børnehuset vil kunne stå færdigt.
Ligeledes vil man skulle finde andre egnede lokaler til hjemmeplejen i Skals/Møldrup området. Et projekt, der tidligere har været budgetsat til 8-10 mio. kr.

Tidsperspektiv

27. april 2022: Behandling af licitationsresultat i Børne- og Ungdomsudvalget
20. maj 2022: Behandling af licitationsresultat i Byrådet
1. juni 2022: Byggestart, bankbygning og børnehus
Foråret 2023: Bankbygningen ibrugtages
Foråret 2023: Renovering af skolen går i gang
Primo oktober 2023: Børnehuset ibrugtages
Juli 2024: Renovering af skolen afsluttes
Efteråret 2024: Terrænarbejde

Økonomiske forhold og konsekvenser

Pr. 28. februar 2022 er der afholdt udgifter for 8,8 mio. kr., og der foreløbigt bevilget 6,75 mio. kr. Overskridelsen på 2,2 mio. kr. skyldes, at der har været øgede udgifter til rådgivning som følge af, at bankbygningen indgår i projektet. Der er dermed behov for en yderligere bevilling i 2022, hvilket er indarbejdet i sagens indstilling ovenfor.
 
De øvrige elementer i helhedsplanen er beskrevet i sag nr. 14 til Byrådet den 6. oktober 2021. For Skals Børnehus og Skole indeholder helhedsplanen følgende elementer, som der endnu ikke af afsat budget til:
 • Mulighed for at sikre regulære adgangsforhold til skole/børnehus fra nord, når Kildedalscenteret er nedlagt
 • En trafikløsning, hvor Gamle Skolevej spærres helt for trafik, og der i stedet skabes et sammenhængende byrum på tværs af skolen og den gamle bankbygning. Skolen opnår derved et større udeareal med bedre muligheder for leg og bevægelse.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/9968

Resume

Forvaltningen har gennemført forundersøgelser af en række af de risikoområder, der er udpeget i klimatilpasningsplanen. På baggrund af forundersøgelserne er risikoområderne enten afsluttet, eller der er iværksat tiltag, som skal reducere risikoen for oversvømmelser.
 
Forvaltningen vil igangsætte forundersøgelser for de risikoområder, der endnu ikke er undersøgt.
 
Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til forundersøgelserne.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 400.000 kr. til kontoen ”Forundersøgelser af klimatilpasningsprojekter (2022)” med rådighedsbeløb i 2022,
 
2. at udgiften på 400.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme”.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 400.000 kr. til kontoen ”Forundersøgelser af klimatilpasningsprojekter (2022)” med rådighedsbeløb i 2022, og
 
2. at udgiften på 400.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme”.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Den 25. januar 2017 vedtog byrådet ”Klimatilpasningsplan for Viborg Kommune” (link til sag nr. 19 i byrådet den 25. januar 2017).
 
Byrådet bevilligede 800.000 kr. den 20. september 2017 (link til sag nr. 14 i byrådet den 20. september 2017) og 500.000 kr. den 26. juni 2019 (link til sag nr. 8 i byrådet den 26. juni 2019) til forundersøgelser af risikoområder. Der er gennemført forundersøgelser for det bevilligede beløb.   
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I forbindelse med vedtagelsen af ”Klimatilpasningsplan for Viborg Kommune” blev 77 risikoområder udpeget. Der blev efterfølgende vedtaget tilføjelse af yderligere to risikoområder den 18. december 2019 (link til sag nr. 5 i byrådet den 18. december 2019). Risikoområderne viser de områder, hvor der er relativt stor sandsynlighed for oversvømmelse, og hvor oversvømmelse samtidig vil medføre et forholdsvist højt værditab. Områderne er prioriteret efter oversvømmelsesrisiko og behov for klimasikring. Risikoområderne fremgår af klimatilpasningsplanen. Derudover er der i 2021 oplevet oversvømmelser i områder, der ikke er udpeget som risikoområde, og som endnu ikke er undersøgte.   
 
Der er gennemført en række forundersøgelser, ligesom der er iværksat tiltag, der skal forhindre oversvømmelse i flere risikoområder. De gennemførte tiltag fremgår ligeledes af Klimatilpasning – Resultater, Liste over risikoområder. Link til liste over risikoområder - Klimatilpasning - resultater. 

Forvaltningens vurdering

For de risikoområder samt områder, der oplevede oversvømmelser i 2021, hvor der ikke allerede er gennemført forundersøgelse, bør der igangsættes forundersøgelser for at kortlægge og konkretisere omfang af mulige oversvømmelser, indsatsmuligheder, økonomi og udgiftsfordeling. Dernæst vil følge en politisk stillingtagen til, om der skal igangsættes et realiseringsprojekt.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/40974

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at hele fælleskloakken i Sjørup kan omlægges til separatkloak samt etablering af rørbassin og rensedam.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 31. januar 2022 til den 28. marts 2022. Der er ikke modtaget høringssvar.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at fælleskloakken i Vorning kan omlægges til separatkloak samt etablering af rørbassin og rensedam.
 
Tillægget omfatter ejendomme på Digevej, Grønhøjvej. Holmevej, Kristiansvej, Kæpsmarksvej, Smedevænget og Vorningvej i Vorning.
 
Regnvandet fra det separatkloakerede område i den nordligste del af byen planlægges afledt via nyt rørbassin til forsinkelse nord for byen og videre ud i Vorning Møllebæk. Det separerede regnvand fra resten af byen ledes via rensedam ved Vorningsvej 86B til Vorning Møllebæk.

Valgt løsning

Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:
 • Området afleder spildevand til Hammershøj Renseanlæg. Separering er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlægget.
 • Vorning udlægges til separatkloak med udledning til recipient, da størstedelen af byen ligger inden for indvindingsoplandet af Vorning Vandværk, samt den sydlige del i område med særlig drikkevandsinteresse. Det er derfor ikke muligt af nedsive tag- og overfladevand.
 • Energi Viborg Vand A/S har vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.
 
Projektet forventes gennemført i 2023.
 
I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet.
 
Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 1.
 
Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2019 (Vorning) .
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand. 

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen. 

Økonomi

Udgifter til omlægning af den offentlige kloak og etablering af nye ledninger afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 22/10892

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2019.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at størstedelen af Vorning kan omlægges fra fælles- til separatkloak.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, hvis byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af spildevandsledninger
 • etablering af regnvandsledninger
 • etablering af rørbassin
 • Udvidelse af eksisterende rørbassin
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/11799

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 31 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at området kan optages i Spildevandsplan 2019 som planlagt til separatkloak.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 31 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 31 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 31. januar 2022 til 28. marts 2022. Der er ikke modtaget høringssvar.
 

Beskrivelse

I forbindelse med vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan nr. 567, som giver mulighed for udstykning af nyt boligområde og institutionsområde, er der behov for at optage området i spildevandsplanen.
 
Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget den 12. maj 2020 og lokalplan nr. 567 den 15. marts 2022.
 
Tillæg nr. 31 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at området for lokalplan nr. 567 kan optages i spildevandsplanen som ”planlagt separatkloak”. Området udlægges med lukkede kloakrør inden for bebyggelsesområdet og åbne grøfter i større fællesarealer.
 
Oversigtskort med afgrænsning af kloakopland samt planlagte spildevandsanlæg fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 31 til Spildevandsplan 2019 (Taphede Syd, del I). Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelser til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 22/10891

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 31 til Spildevandsplan 2019.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 31 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 31 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 31 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, området vedtaget i lokalplan nr. 567 kan optages i spildevandsplanen som ”planlagt separatkloak”.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 31 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, hvis byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • Arealer til pumpestationer
 • Arealer til regnvandsbassiner
 • Beskyttelsesbælter omkring ledninger og grøfter
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 20/28957

Resume

Som led i Viborg Kommunes deltagelse i projektet ’DK2020 – klimaplaner i hele Danmark’ foreligger der nu et forslag til en klimaplan for Viborg Kommune, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til klimaplan vedtages med henblik på offentlig høring i mindst 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der afholdes borgermøde den 15. juni eller 21. juni 2022 kl. 17-19 på Viborg Rådhus i Multisalen.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til klimaplan vedtages med henblik på offentlig høring i mindst 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der afholdes borgermøde den 21. juni 2022 kl. 17-19 på Viborg Rådhus i Multisalen.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i juni 2021 (link til sag nr. 15 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. juni 2021) at igangsætte indkaldelse af idéer og forslag forud for udarbejdelse af en DK2020-klimaplan samt at afholde et offentligt møde i høringsperioden.
 
Klima- og Miljøudvalget godkendte i oktober 2021 (link til sag nr. 6 i Klima- og Miljøudvalget 14. oktober 2021) forvaltningens forslag til, hvordan tiltag i klimahandlingsplanen udvælges og prioriteres. Samtidigt tog udvalget indkomne høringssvar til efterretning. 
 

Inddragelse og høring

DK2020 stiller krav om, at klimaplanen udvikles i samarbejde med nøgleaktører inden for det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet. I forbindelse med en offentlig høring af et forslag til klimaplanen vil forvaltningen rette henvendelse til en række organisationer bl.a. inden for erhvervsliv, landbrug og varmeforsyning for at få deres bemærkninger til planforslaget.
Der har i udarbejdelsen af forslaget ligeledes været dialog med aktuelle interessenter.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune deltager i projektet ’DK2020 – klimaplaner i hele Danmark’ og har dermed forpligtet sig til at udarbejde en klimaplan, som lever op til Parisaftalen, både hvad angår reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning.
 
På baggrund af en indledende idéfase og flere temadrøftelser i Klima- og Miljøudvalget foreligger der nu et forslag til Klimaplan for Viborg Kommune inkl. bilag, som fremgår af bilag 1. Forslaget til klimaplanen anviser kommunens vej til en netto nul-udledning af klimagasser i 2050 for kommunen som geografisk område og anviser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne. Klimaplanen er udarbejdet efter DK2020’s metode, kaldet Climate Action Planning Framework.
 
Klimaplanen fastlægger følgende overordnede klimamål på vejen til en klimaneutral kommune i 2050.
 
Viborg Kommune som geografisk område skal i 2030:
 • have reduceret drivhusgasudledningerne med 70 % i forhold til 1990.
 • have mindst 70 % af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi.
 • genanvende minimum 60 % af husholdningsaffaldet.
 
Viborg Kommune som organisation skal i 2030:
 • have reduceret drivhusgasudledningerne fra driften af Viborg Kommune med mindst 70 % i forhold til 2019.
 
Desuden beskriver klimaplanen en række mål for klimaindsatsen i Viborg Kommune fordelt på forskellige indsatsområder:
 • Energi
 • Byudvikling, transport og mobilitet
 • Landbrug og natur
 • Uddannelse af børn, voksne og medarbejdere
 • Affald
 • Grønt erhvervsliv
 • Transport i Viborg Kommune som organisation
 • Bygninger i Viborg Kommune som organisation
 • Indkøb i Viborg Kommune som organisation
 • Klimatilpasning
 
Til de enkelte mål fastlægges forskellige indsatser i klimaplanens bilag 1.
 
Klimaplanens bilag 3 er fortsat under udarbejdelse. Bilaget vil bestå af et udfyldt skema kaldet Climate Action Planning Framework (CAPF), som skal tjene som dokumentation til C40 for at den endelige plan, vil kunne opnå en DK2020 godkendelse. Forvaltningen vil lægge bilaget på kommunens hjemmeside i forbindelse med høringen.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om ’Forslag til Klimaplan for Viborg Kommune’ onsdag den 15. juni eller tirsdag den 21. juni 2022, begge dage fra kl. 17-19 i Multisalen på Viborg Rådhus.
 
Forvaltningen vurderer, at klimaplanen ikke er omfattet af miljøvurderingslovens krav om screening eller miljøvurdering. Det begrundes med, at klimaplanen i sin overordnede detaljeringsgrad ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og 2 eller i øvrigt vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Desuden medfører klimaplanen ikke væsentlig påvirkning af et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde. Klimaplanen beskriver kun indsatser, som senere kan udløse behov for fastlæggelse af rammer for anlægstilladelser. Såfremt disse senere rammer for anlægstilladelser er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og 2, vil disse blive vurderet, når projekterne kan konkretiseres. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Offentlig høring om forslag til klimaplan inkl. borgermøde
Juni-juli
Klimaplan til forhåndsvurdering hos CONCITO
Juni
Endelig vedtagelse af klimaplan i byrådet
September
Aflevering af klimaplan til C40-godkendelse
Oktober
Kommunikation og implementering af klimaplanen
Oktober og videre frem
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/41933

Resume

 
Byrådet har i budgetforliget for 2022 afsat 2 mio. kr. til en driftspulje til grønne indsatser. Denne budgetramme suppleres af 1,961 mio. kr. afsat til en anlægspulje til grøn omstilling. Byrådet skal på baggrund af forslag fra forvaltningen tage stillingen til anvendelsen af puljerne i 2022.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet godkender det udarbejdede oplæg til anvendelsen af pulje til grønne indsatser i 2022 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer,
 
2. at byrådet godkender det udarbejdede oplæg til anvendelsen af pulje til grøn omstilling i 2022 (drift) som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer,
 
3. at driftsbevillingen på politikområdet ”politisk organisation” nedsættes med 2.000.000 kr. i 2022 og i budgetforslagsårene 2023-2026 (2022 prisniveau),
 
4. at driftsbevillingen på politikområdet ”administrativ organisation” forhøjes med 2.000.000 kr. i 2022 og i budgetforslagsårene 2023-2026,
 
5. at der gives anlægsudgiftsbevillinger til de i tabel 2 oplistede projekter på i alt 3.560.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.310.000 kr. i 2022, 1.000.000 kr. i 2023, 750.000 kr. i 2024 og 500.000 kr. i 2025 (beløb i 2023-2025 er angivet i 2022 prisniveau).
 
6. at finansiering af rådighedsbeløbene i foranstående ”at” nr. 5 sker ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”pulje til grøn omstilling” i de samme år.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet godkender det udarbejdede oplæg til anvendelsen af pulje til grønne indsatser i 2022 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer,
 
2. at byrådet godkender det udarbejdede oplæg til anvendelsen af pulje til grøn omstilling i 2022 (drift) som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer,
 
3. at driftsbevillingen på politikområdet ”politisk organisation” nedsættes med 2.000.000 kr. i 2022 og i budgetforslagsårene 2023-2026 (2022-prisniveau),
 
4. at driftsbevillingen på politikområdet ”administrativ organisation” forhøjes med 2.000.000 kr. i 2022 og i budgetforslagsårene 2023-2026,
 
5. at der gives anlægsudgiftsbevillinger til de i tabel 2 oplistede projekter på i alt 3.560.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.310.000 kr. i 2022, 1.000.000 kr. i 2023, 750.000 kr. i 2024 og 500.000 kr. i 2025 (beløb i 2023-2025 er angivet i 2022 prisniveau), og
 
6. at finansiering af rådighedsbeløbene i foranstående ”at” nr. 5 sker ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”pulje til grøn omstilling” i de samme år.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Oplæg til anvendelse af puljer til grøn omstilling og grønne indsatser i 2022 blev indledningsvis præsenteret på temadag for Klima- og Miljøudvalget om DK2020 klimaplan for Viborg Kommune den 28. februar 2022.
 
Oplæg til anvendelse af puljerne i 2022 blev igen præsenteret og drøftet i forbindelse med temadrøftelse om DK2020 klimaplan for Viborg Kommune på ordinært udvalgsmøde den 22. marts 2022.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har været i dialog med bl.a. repræsentanter for AU Foulum, kommunens varmeværker og Dansk Center for Vildlaks i forbindelse med projektudvikling. Derudover har forvaltningen internt kortlagt konkrete behov for kapacitet og kompetencer til projektledelse af grønne indsatser.
 

Beskrivelse

Byrådet har i 2022 afsat to puljer til at styrke den grønne omstilling af Viborg Kommune som samfund og Viborg Kommune som virksomhed. Som samfund er Viborg Kommunes målsætning at være klimaneutral i 2050. Vejen dertil beskrives i en klimahandlingsplan, som skal endeligt godkendes af byrådet i efteråret 2022. Det har Viborg Kommune forpligtet sig til i det landsdækkende projekt DK2020. Som virksomhed er Viborg Kommunes målsætning at være klimaneutral i 2035, jf. konstitueringsaftalen.
 
Forvaltningen har i sit forslag til anvendelse af puljer til grøn omstilling og grønne indsatser  taget udgangspunkt i følgende principper:
 • Vi prioriterer at styrke organisationen med projektledelse og kernekompetencer i arbejdet med Grøn Omstilling
 • Vi samler op på indsatser i Katalog for Grøn Omstilling, som endnu ikke er finansieret og igangsat
 • Vi prioriterer udviklingsprojekter, der kan sætte Viborg Kommune på det grønne landkort.
 
Driftspuljen
Forvaltningen vurderer, at der er et stort behov for at styrke kapacitet og kompetencer inden for grøn omstilling, hvis vi skal lykkes med at nå byrådets ambitiøse mål. Der er konkret behov for projektledelseskapacitet og -kompetencer indenfor:
 • Planlægning og koordinering af indsatser under Grøn Omstilling
 • Databaseret energiledelse i den kommunale bygningsmasse
 • Etablering af infrastruktur til opladning af elbiler i Viborg Kommune
 • Planlægning for og sagsbehandling af større VE-anlæg og varmeprojekter.
 
På den baggrund foreslår forvaltningen, at driftspuljen til grønne indsatser anvendes som vist i tabel nedenfor. Se i øvrigt bilag 1 med uddybende projektbeskrivelser.

Tabel 1, disponering af driftsbevilling

Pulje til Grønne Indsatser (drift, i t.kr.)
2022
2023
2024
2025
Projektledelse, Indsatser under Grøn Omstilling
500
500
500
500
Projektledelse, Kommunale bygninger. Logning og analyse af energidata mhp. energioptimering
700
700
700
700
Projektledelse. Etablering af ladeinfrastruktur til elbiler
300
300
300
300
Planlægning for og myndighedsbehandling af VE ansøgninger (sol, vind, biogas mv.)
500
500
500
500
Samlet økonomi
2.000
2.000
2.000
2.000
 
Ovenstående disponering vil være en væsentlig styrkelse af de administrative forvaltningsmæssige kompetencer og muligheder for udmøntning af den grønne målsætning.
 
Anlægspuljen
Forvaltningen vurderer, at der er behov og grundlag for et stærkt udviklingsspor inden for grøn omstilling i Viborg Kommune. Det drejer sig bl.a. om at udnytte AU Foulums kompetencer i den grønne omstilling i oplandet til Hjarbæk Fjord gennem et tæt og formelt samarbejde. Der er potentiale for at skabe et projekt, som er dagsordensættende nationalt og internationalt. Derudover vil vi i samarbejde med varmeværkerne få kortlagt potentialer for fjernvarme og varmepumper i naturgasforsynede byer og landsbyer. Aktualiteten af denne udviklingsopgave taler for sig selv.
 
Forvaltningen foreslår i øvrigt et stærkt signaturprojekt for vores arbejde med biodiversitet i Viborg Kommune samt et forprojekt, som potentielt kan danne grundlag for et større naturgenopretningsprojekt nedstrøms Tangeværket. Hertil kommer løbende etablering af klimaskov, som vil kræve en mangeårig indsats.
 
Forvaltningens forslag til anvendelse af anlægspuljen til grøn omstilling er vist i tabel 2 nedenfor, se i øvrigt bilag 2 med uddybende projektbeskrivelser.

Tabel 2, disponering af anlægsbevilling

Pulje til Grøn Omstilling (anlæg, i t.kr.)
2022
2023
2024
2025
Samarbejdsaftale med AU Foulum om grøn omstilling af arealanvendelsen i oplandet til Hjarbæk Fjord
250
500
250
 
DK’s vildeste kommune – biodiversitet og lokal afledning af regnvand på rådhusgrunden
410
 
 
 
Analyse af potentiale for fjernvarme og varmepumper i naturgasforsynede byer og landsbyer
250
 
 
 
Forprojekt, Restaurering af Gudenåen, Tangeværket til Bjerringbro By
400
 
 
 
Etablering af klimaskov samtænkt med drikkevandsbeskyttelse
 
500
500
500
Samlet økonomi
1.310
1.000
750
500
 
Herefter vil der fortsat stå ca. 650.000 kr. på anlægsbudgettet i 2022, der ikke er disponeret.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 22/9575

Resume

I forbindelse med implementering af en lovpligtig udvidet affaldsindsamling ved husholdninger er der behov for etablering af nye omlastefaciliteter i Viborg Vestby. På anlægsbudgettet for 2022 er der afsat 40 mio. kr., og på anlægsbudgettet for 2023 er der afsat 39,904 mio. kr.
 
Klima- og Miljøudvalget anmodes om at frigive de i budgettet for 2022 afsatte 41,438 mio. kr. til projektet.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 42.000.000 kr. til kontoen ”Etablering af omlastefaciliteter” med rådighedsbeløb i 2022, og
 
2. at udgiften på 41.438.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 42.000.000 kr. til kontoen ”Etablering af omlastefaciliteter” med rådighedsbeløb i 2022, og
 
2. at udgiften på 41.438.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har den 6. oktober 2021 (link til sag nr. 2 byrådets møde den 6. oktober 2021) godkendt Budget 2022. På anlægsbudgettet 2022 for Forsyning er der afsat 41,7 mio. kr. til etablering af omlastefaciliteter. Tidligere år har der været afsat 300.000 kr., og grundet merforbrug i 2021 er der overført -262.000 kr. til 2022. På anlægsbudgettet for 2023 for Forsyning er der afsat 39,904 mio. kr.
 
Forud for ovennævnte byrådsmøde blev budgetforslag 2022 for Forsyningsområdet behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 12. august 2021 (link til sag nr. 14 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 12. oktober 2021), hvor projektplan for ny omlastestation blev nærmere præsenteret i bilag 12 til denne sag.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I henhold til Regeringens Klimaplan (link til Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020) og den gældende Affaldsbekendtgørelse (link til BEK nr 2512 af 10/12/2021) skal Viborg Kommune etablere indsamling af 10 ”fraktioner” i den kommunale husstandsindsamling af affald.
 
Nye og eksisterende lovkrav om separat sortering og indsamling af nye affaldsfraktioner (fra genbrugsstationer og i husstandsindsamlingen) sætter krav til affaldsomlaste- og lagrings­faciliteter på kommunens affaldscenter, herunder:
 • Krav om overdækket plads til omlastning af nye affaldsfraktioner (plast, tekstiler, farligt affald, fødevarekartoner m.m.)
 • Krav om lukket omlastning af madaffald.
 
Den nuværende aktive omlaster på Kirkebækvej 136 i Viborg har begrænsede driftsmæssige udviklingsmuligheder. I forbindelse med den forestående etablering af en husstandsindsamlingsordning for ”De 10 fraktioner” er det derfor besluttet, at Viborg Kommune skal etablere nye omlastefaciliteter med komprimatorfunktion til effektiv håndtering og omlastning af affaldsfraktionerne. Omlastefaciliteterne er projekteret til etablering på en ny placering på Vennershåbvej i Viborg Vestby.
 
Etablering af en ny omlaster med komprimatorfunktion imødekommer en række ønsker og behov i affaldshåndteringen, herunder:
 • Vil skabe synergi imellem nye ordninger og effektivisering af eksisterende aktiviteter
 • Fremtidssikring af aktiviteter
 • Optimering af miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold.
 
Det samlede projektbudget fremgår af vedlagte bilag 1. Det fremgår ligeledes af bilaget hvilke deludgifter i projektet, der er budgetteret i 2022.
 
Udvalget bedes bemærke, at projektets økonomi forventes at overskride den tidligere budgetterede projektøkonomi med i alt ca. 7,6 mio. kr. Hermed forventes den samlede projektøkonomi at andrage 89,5 mio. kr. mod de tidligere budgetterede 81,9 mio. kr.
Budgetoverskridelsen fordeler sig med ca. 5,1 mio. kr. på teknikdelen og ca. 4,5 mio. kr. vedr. jordkøb. Dertil kommer forskydninger på flere øvrige oprindelige budgetlinjer, hvor der på nuværende tidspunkt tegner sig et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr., hvilket dog er usikkert ud fra nuværende generelle prisniveau. 
 
Uddybning vedr. de forventede budgetoverskridelser på teknikdelen:
 • Den forventede budgetoverskridelse på teknikdelen begrundes i branchens generelle prisstigninger og en ustabil forsyningssituation for råvarer mv. Med det nugældende prisniveau (pr. 8. april 2022) andrager merudgiften til teknikdelen ca. 5,1 mio. kr. i forhold til den oprindelige projektøkonomi.
 
Uddybning vedr. de forventede budgetoverskridelser på jordkøb:
 • Forvaltningen har vurderet det nødvendigt at tilkøbe yderligere 20.000 m2 jord allerede nu. Der projekteres således med indkøb af i alt 40.000 m2 jord mod de tidligere projekterede 20.000 m2 jord. Det ekstra jordindkøb skal sikre sammenhæng med eventuel udflytning af andre aktiviteter til området på sigt. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke ville være areal nok til rådighed til senere udflytninger ved alene at anskaffe de 20.000 m2 jord, som oprindeligt var planlagt. Ved at anskaffe ekstra jord allerede nu kan der sikres en optimal og åben placering af omlastefaciliteter for dagrenovation samt velfærdsbygning, samtidig med at der sikres optimale muligheder for realisering af senere udflytning af andre aktiviteter til området. Merudgiften til de ekstra 20.000 m2 jord andrager i alt ca. 4,5 mio. kr. i forhold til den oprindelige projektøkonomi.
 
Udvalget orienteres om, at den endelige pris for det samlede projekt først kendes efter udarbejdelse af detailprojekt og gennemførelse af udbudsrunde, som forventes afsluttet ultimo 2022.
 
På baggrund af ovenstående anmodes Klima- og Miljøudvalget om at frigive rådighedsbeløb i budgettet for 2022 på 41,438 mio. kr. til etablering af et anlæg med omlastefaciliteter og komprimator­funktion i Viborg Vestby i forbindelse med implementering af nye affaldsordninger i Viborg Kommune 2023. Derudover skal der gives anlægsbevilling på 42 mio. kr. Differencen på bevilling og rådighedsbeløb skyldes alene merforbrug tidligere år, hvorfor rådighedsbeløbet i 2022 er 262.000 kr. lavere end hvis der ikke havde været merforbrug.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Byggeri og klargøring af det nye omlasteanlæg forventes færdiggjort ultimo 2024.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/14515

Resume

Byrådet besluttede ved budgetvedtagelse for budget 2021-2024, at der skulle laves en undersøgelse af, hvilke oplagte og naturlige muligheder, der er for friluftsbadning i Viborg Kommune. Udvalget drøftede sagen på mødet 27. april 2021, og på baggrund af udvalgets beslutning på dette møde, udarbejdede forvaltningen forslag til konkrete initiativer, der kan understøtte friluftsbadning i kommunen. Forvaltningen har løbende kvalificeret rækken af initiativer og til mødet foreligger konkret bud på en række initiativer.
Byrådet besluttede på mødet 15. marts 2022 at godkende, at de afsatte midler på 2,025 mio. kr. fremrykkes til 2022 i til realisering af investeringer på området.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.225.000 kr. til kontoen ”Outdoor/friluftsbadning” med rådighedsbeløb på 2.225.000 kr. i 2022,
 
2. at udgiften på 2.225.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 til projektet.
 
Sagen fremsendes til Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget til orientering, idet det foreslås, at der afholdes fællesmøde mellem de tre udvalg i 2. halvår 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-04-2022

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.225.000 kr. til kontoen ”Outdoor/friluftsbadning” med rådighedsbeløb på 2.225.000 kr. i 2022,
 
2. at udgiften på 2.225.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 til projektet.
 
Sagen fremsendes til Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget til orientering, idet det foreslås, at der afholdes fællesmøde mellem de tre udvalg i 2. halvår 2022.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

I teksten fra Byrådets budgetforlig, budget 2021-2024, godkendt i forbindelse med Byrådets budgetvedtagelse i oktober 2021 (link til sag nr. 21 i Byrådet 7. oktober 2020), er under ”Oplevelser og fællesskaber” anført følgende:
 
Undersøgelse af Outdoor/friluftsbade. Outdooraktiviteter inklusive friluftsbadning er i stigning. Derfor igangsættes en undersøgelse af, hvilke oplagte og naturlige muligheder der er for friluftsbadning i og omkring Viborg by, f.eks. Hald Sø, Viborg Søerne og Vestbadet. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 til undersøgelsen og 2,025 mio. kr. i 2024 til opstart af at kunne gennemføre undersøgelsens anbefalinger.”
 
Byrådet afsatte i forlængelse heraf 0,2 mio. kr. i 2021 og 2,025 mio. kr. i 2024 til projektet.
 
Initiativer benævnes herefter ”Blå Støttepunkter”.
 
På baggrund heraf behandlede Kultur- og Fritidsudvalget sagen på møde i april 2021 (link til sag nr. 7 i Kultur- og Fritidsudvalget 27. april 2021), og udvalget besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til midlertidige placeringer af blå støttepunkter samt forslag til indkøb af fleksible og flytbare faciliteter til støttepunkterne.
Forvaltningen har løbende igennem det sidste år kvalificeret rækken af forslag til Blå Støttepunkter i Viborg Kommune.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Af sagsfremstillingen til Kultur og Fritidsudvalgsmødet 27. april 2021 fremgik bl.a.:
 
”Forvaltningen har udarbejdet notat med forundersøgelse vedr. punktet (bilag 1).
Heri noteres, at der igennem det sidste årti er sket en ændring i danskernes idrætsvaner, fra klassiske idrætsdiscipliner går danskerne nu særligt i to nye retninger og fælles for dem er, at man vil være mere ude i naturen. En pil peger i retningen af action prægede aktiviteter med høj intensitet (MTB, trailløb, triatlon mm.). En anden pil peger i retningen af mere rekreative aktiviteter med lavere intensitet (gå-/vandreture, yoga, pilates, vinterbadning, SUP mm.). Dertil tegner sig et billede af at man i højere grad dyrker motion uorganiseret/alene eller i mindre fællesskaber. Dette har fået en yderligere dimension som en naturlig konsekvens af et nedlukket foreningsliv under corona-pandemien.
 
Med disse nye tendenser indenfor aktivt fritidsliv bliver det nærliggende at se på hvordan man i Viborg Kommune kan understøtte veletablerede aktiviteter med de aktiviteter der er i fremdrift, herunder særligt udeaktiviteter det relaterer sig til vand. I Viborg Kommune er der mange rigtig gode muligheder for aktiviteter i og på vand, som med mindre greb, vil kunne understøtte et stigende behov for faciliteter til at dyrke aktiviteter som friluftssvømning, vinterbadning, SUP mm. 
 
Forvaltningen har drøftet udviklingen med Lokale og Anlægsfonden og der tegner sig et billede af, hvordan man med enkelte løsninger f.eks. midlertidige saunaløsninger, simple grejbank løsninger, mindre udbygninger/anlæg, kan udvide aktivitetsudbud til også at favne de nye tendenser i og på vand.
 
Der er i Viborg Kommune et bredt udvalg af foreninger der varetager outdooraktiviteter (MTB, løb/trailløb, klatring, gang/vandring, SUP mm.) samt institutioner og erhvervsliv og som vil kunne understøtte vandsportsaktiviteter, hvis faciliteterne indbyder til det. I den henseende kan blå støtte punkter være med til at booste aktiviteter, der primært bevæger sig i det grønne, og skabe synergier og større sammenhæng mellem faciliteter og aktiviteter i outdoorregi.
 
Med en investering i de blå støttepunkter, skabes mulighed for nye oplevelser i det våde element for både foreninger, private/kommunale institutioner, den almene borger samt turister i vores kommune.
 
Forundersøgelsen indeholder dels en oversigt over bademuligheder i Viborg Kommune, herunder bademulighederne omkring Viborg by og oversigten viser, at der er en mangfoldighed af små badesteder rundt i Viborg Kommune.
 
I notatet er beskrevet eksempler på eksisterende badesteder, der med mindre investeringer vil kunne opgraderes som ”blå støttepunkter”, hvor der med investeringer i størrelsesordenen 200 – 300.000 kr. kan skabes nye, forbedrede faciliteter, som kan koble badning, vandaktivitet og andre outdooraktiviteter. Det bemærkes i forlængelse heraf, at der vil være gode muligheder for medfinansiering fra fonde og at eksempelvis Lokale- og Anlægsfonden i flere tilfælde har støttet etableringen af ”Blå støttepunkter”.
 
Forundersøgelsen samt indledende dialog med foreninger, eksterne aktører samt Teknik og Miljø har dannet grundlag for rækken af forslag til Blå Støttepunkter i Viborg Kommune.
 
Forvaltningen orienterede Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret 2021 om status i sagen, og forvaltninger har efterfølgende yderligere kvalificeret rækken af forslag til ”Blå Støttepunkter”.
 
I rækken af forslag peger forvaltningen på initiativer/projekter, der kan igangsættes umiddelbart efter frigivelse af midlerne, men også på større projektforslag, der vil kræve et større samarbejde med f.eks. Lokale og Anlægsfonden:
 
 
Lokation
Faciliteter
Samarbejdspartnere
Tilskud
Nørresøbadet
Etablering af flydesauna
Viborg Vinterbadere
Krone til krone tilskud
op til 250.000 kr.
Bigum Søbad -Tjele Langsø
Etablering af permanent sauna
Bigum Forsamlingshus + Langsø baderne
100.000 kr.
sØnæs
Etablering af midlertidige formidlingslokaler/grejbank/event-udstyr
TM- Natur & vand, BU -Naturskolen
Evt. lokalforening
Uafklaret
Bjerringbro Gudenåen
Mobil grejbank; Kajak og SUP udstyr
Årlig drift: 30.000 kr.
Bjerringbro Outdoor
150.000 kr.
 
Bjerringbro Gudenåen – projekt Åpromenaden
Etablering af permanent sauna
Styregruppen bag projekt Åpromenaden
Op til 250.000 kr.
Tange Sø
Etablering af Kajak-polobane
Tange Ro og Kajakklub
58.000 kr.
Hald Sø Dollerup
Opgradering af badebro, bordebænkesæt, shelters
Udgift på 260.000 kr.
Naturstyrelsen
Uafklaret
Hald Sø Skytteholmen
Etablering af permanent sauna
Naturstyrelsen
Forening af foreninger -  (Vinterbaderlauget ved Hald Sø)
Uafklaret
 
Den samlede anlægsudgift til de initiativer, der kan igangsættes umiddelbart, vil formentlig være i størrelsesordenen 900.000 kr. Hertil kommer projekter, der kan igangsættes sammen med eksempelvis Naturstyrelsen, hvor der skal indgås aftale om projekter og fordeling af finansiering m.m. samt forslag der videreudvikles sammen med andre eksterne aktører, fonde m.fl.
 
Herudover er der forslag om særlige initiativer og faciliteter på Viborg Søerne.
Disse skal ses i sammenhæng med den udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg, som blev behandlet i Byrådet i august 2017 (link til sag nr. 29 i Byrådet 30. august 2017), hvor der peges på en række muligheder for at udvikle aktiviteter og faciliteter i og omkring søerne.
 
Der peges i forlængelse heraf på følgende udviklingsprojekter:
 
Lokation
Faciliteter
Samarbejdspartnere
Tilskud
Viborg Søerne
Etablering af midlertidig wake board bane
Henvendelse fra initiativtager fra ”Wake up Viborg” i samarbejde med Dansk Vandski & Wakeboard Forbund
50.000 kr.
(Permanent løsning 400.000 kr.)
Søndersø
østsiden
Etablering af oplevelsessti/-bro i forbindelser med opgradering af badebro ved Viborg Idrætshøj-skole/campingpladsen
Projektet udvikles i samarbejde med bl.a. Lokale- og Anlægsfonden
Uafklaret
Søndersø
Vestsiden
Etablering af bro m.v. bynært placeret
Fonde og erhvervsvirksomheder
Uafklaret
 
Endelig foreslås, at der til tilskud til nye, lokale initiativer, grejbank m.m. samt til formidling og markedsføring af initiativerne og fortællingen afsattes en beløbsramme på op til 200.000 kr.
 
Når de enkelte mulige placeringer skal vurderes, indgår afklaring af evt. problemstillinger vedr. vandkvalitet, naturbeskyttelse m.v. i forhold til at afklare, hvilke aktiviteter, der vil kunne placeres på det enkelte støttepunkt.
 
Notatets indhold er drøftet i forvaltningen og det er aftalt, at evt. problemstillinger vedr. naturbeskyttelse m.v. afklares efterfølgende for det enkelte støttepunkt.  
 
Det bemærkes, at der udover de anførte badesteder også er mulighed for friluftssvømning i friluftsbadene i kommunen: Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj, Ulbjerg Friluftsbad, Klejtrup Friluftsbad, Kølvrå Friluftsbad og Vestbadet i Viborg og det kunne evt. også overvejes om eksempelvis livreddere fra friluftsbadene kunne understøtte aktiviteter i søbade m.v.
 
I forlængelse heraf bemærkes, at de foreslåede opgraderinger af badestederne vil kunne understøtte udviklingen, hvor mange ønsker at bade og svømme i søer og fjorde med en kapacitet, der langt overstiger kapaciteten i de friluftsbade, der er i Viborg Kommune.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

De helt konkrete forslag til faciliteter etableres i 2022.
Evt. udvikling af projekt vedr. etablering af oplevelsessti/-bro ved Søndersø forudsætter dog udviklingsproces i samarbejde med aktører i området, Lokale- og Anlægsfonden m.fl.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/6279

Resume

 Raundahl & Moesby ønsker at opføre et ældrebofælleskab, Agorahaverne, i en del af området. Derudover ønsker Viborg Kommune at give mulighed for yderligere udstykning af kommunale byggegrunde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i Arnbjerg. Oversigtskort er i bilag nr. 1. Skitse af det foreslåede projekt er i bilag nr. 2.
 
Da ønskerne til anvendelse ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
 1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
   
 2. at der ikke afholdes borgermøde.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-04-2022

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog den 21. december 2011 en samlet strukturplan for Viborg Syd. Strukturplanen udpegede det nuværende Arnbjerg som første etape af byudviklingen i området.
 
Byrådet vedtog den 3. september 2014 (link til sag nr. 27 i byrådet den 3. september 2014) lokalplan nr. 421 for et boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd (1. etape) og den 22. november 2017 (link til sag nr. 11 i byrådet den 22. november 2017) lokalplan nr. 477 for et boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd.
 
De to lokalplaner planlægger for hver sit delområde i den sydlige del af Arnbjerg, som kan anvendes til etageboliger i form af punkthuse i 4-6 etager. Der har siden lokalplanernes vedtagelse ikke været interesse for at bygge etageboliger i de to områder, som derfor fortsat henligger ubebyggede.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Nuværende forhold
Området omfatter ca. 13 hektar beliggende i den sydlige del af Arnbjerg og er ejet af Viborg Kommune.
 
Området har tidligere været anvendt til landbrugsjord, men har siden den samlede etablering af boligområderne i Arnbjerg henlagt ubenyttet.
 
 
 
Projektforslaget
Det ønskes at give mulighed for at ændre planlægningen for delområde IIIb og III fra etageboliger (punkthuse) til ca. 25 grunde til åben-lav boligbebyggelse samt 1 storparcel på til enten tæt-lav boligbebyggelse eller etageboliger i 2 etager. I den forbindelse har Raundahl & Moesby udvist interesse for at etablere et bofællesskab på storparcellen, Agorahaverne, som består af mindre lejligheder i to etager omkring et fælles overdækket gårdrum.
 
Fordelingen mellem arealer til boligbebyggelse og arealer til grønne områder (delområde Vd) svarer overens med den eksisterende planlægning for området.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 421 og delvist af lokalplan nr. 477, der tilsammen udlægger området til boligområde og grønne områder.
 
Lokalplan nr. 421, § 3.2 beskriver, at lokalplanens delområde IIIb kan anvendes til etageboliger (punkthuse) med tilhørende fælleshus.
 
Lokalplan nr. 477, § 3.2 beskriver, at lokalplanens delområde III kan anvendes til etageboliger (punkthuse) med evt. tilhørende fælleshus.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Kommuneplan
Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til blandet boligområde.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med særbestemmelsen i kommuneplanens rammebestemmelser, som fastsætter, at etagebyggeri skal opføres som punkthuse.
 
Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg. Forvaltningen vurderer, at ændringen af kommuneplanen ikke forudsætter, at der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23 c, da der er tale om en ikke væsentlig ændring i særbestemmelserne for området.
 
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da disse ikke øger men derimod mindsker byggemulighederne i planområdet, og derfor ikke vurderes at påvirke naboer mm. nævneværdigt.
 
Principper for planlægningen
Forvaltningen foreslår, at planlægningen ændres, så der kan opføres åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt etageboliger i op til 2 etager inden for delområde III og IIIb. Det resterende område fastholdes til grønne områder.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Ca. 3 hektar udlægges til åben-lav boligbebyggelse i maks. 2 etager.
 • Ca. 1 hektar udlægges til tæt-lav boligbebyggelse eller etageboliger i 2 etager.
 • Det resterende område på ca. 9 hektar udlægges til grønne områder.
 • Der udarbejdes bestemmelser til håndtering af overfladevand og sikring af grundvandet svarende til eksisterende planlægning.
 • Vejadgang skal ske fra Arnbjerg Allé. Der skal desuden sikres vejadgang fra Arnbjerg Allé gennem lokalplanområdet til arealerne syd herfor.
 
 
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslagene.
 
Alternativer
Intet.

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse     ultimo 2022
Offentlig høring     ultimo 2022
Endelig vedtagelse      primo 2023

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der vil være udgifter for Viborg Kommune til byggemodning af ca. 4 ha jord til boliger, herunder etablering af interne veje og stier samt vejadgang gennem lokalplanområdet til det kommunalt ejede areal syd herfor.
 
Der kan forventes indtægter til Viborg kommune i form af salg ca. 25 byggegrunde til åben-lav boligbebyggelse og ca. 1 ha jord til tæt-lav boligbebyggelse eller etageboliger i 2 etager.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/5119

Resume

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal
styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.
 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen
gennem et tillæg. Denne sag lægger op til igangsætning af planlægningen for Ravnstrup.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
 1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
 1. at der afholdes borgermøde den 9. juni eller den 14. juni 2022 kl. 17.00 -19.00 i Ravnstrup Forsamlingshus.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-04-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der afholdes borgermøde den 9. juni kl. 17.00 -19.00 i Ravnstrup Forsamlingshus.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Sagsfremstilling

Historik

Med byrådets endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029, vedtog byrådet samtidig med en byskitse for bl.a. Ravnstrup (link til sag nr. 4 i byrådet den 21. juni 2017).
 
Landdistriktsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2019 at invitere Sparkær, Låstrup, Rødding, Vammen og Ravnstrup til næste runde af borgerdrevne lokale udviklingsplaner (link til sag nr. 2 i landdistriktsudvalget den 4. juni 2019).
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker med afsæt i byrådets intentioner med sammenhængsmodellen, hvor borgerne oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning.
 
I processen formuleres ønskerne til den fremtidige udvikling i det enkelte lokalsamfund i dialog mellem borgerne i lokalsamfundet og kommunen, hvor udviklingen i et lokalområde ses i to spor, ”Byens fysik” og ”Byens liv”. Med udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop og efterfølgende udviklingsdialog med en lokal udviklingsgruppe udarbejder forvaltningen forslagene til de lokale udviklingsplaner.
 
Forvaltningen har afholdt udviklingsworkshop den 25. september 2019 i Ravnstrup. Borgerne i Ravnstrup har i dialogen om udviklingsplanen udtryk ønske om at binde byen mere sammen, dvs. udlægge boligområder nord for Holstebrovej/rute 16.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal
udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og
landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner indarbejdes løbende i kommuneplanen.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne
indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige
tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af
gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Eksisterende planlægning og byskitse
Ravnstrup by fremtræder i dag med en usammenhængende bystruktur, som er præget af, at rute 16 går igennem byen. Den oprindelige landsby, Gammel Ravnstrup, ligger nord for Gårsdal Bæk, mens den nyere del af Ravnstrup ligger ved Holstebrovej og er delt i en nordlig og en sydlig del.
 
Den eksisterende planlægning for Ravnstrup bærer præg af en større reservation til forlægning af rute 26 mod Skive (Stoholmlinjen). Arealer til nye boligområder er derfor placeret syd for Holstebrovej og byens vækstretning er dermed angivet mod sydøst – væk fra eksisterende bymæssig bebyggelse.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1. Eksisterende byskitse er i bilag nr. 2.
 
Fremtidig planlægning
I forbindelse med dialogen med borgerne i Ravnstrup, er forvaltningen blevet opmærksom på, at der er et lokalt ønske om at binde byen mere sammen. Et ønske, som forvaltningen ud fra planlægningsmæssige betragtninger kan bakke op om. Desuden har forvaltningen løbende modtaget ansøgninger om ny planlægning indenfor vejreservationen, som har fået afslag. Forvaltningen har været i dialog med Vejdirektoratet. Tilbagemeldingen er, at Vejdirektoratet konkret har vurderet, at de dele af vejreservationen, som ligger syd for jernbanen, ikke vil komme i spil i en fremtidig forlægning af rute 26. Forvaltningen foreslår derfor, at retningslinjen for planlagte trafikanlæg reduceres i planforslaget i overensstemmelse med Vejdirektoratets konkrete vurdering.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at boligområderne RAVN.B4.03 (ca. 3,5 ha), RAVN.B4.04 (ca. 3,9 ha) og RAVN.B4.05 (ca. 2,0 ha) udgår – samlet ca. 9,4 ha. I stedet udlægges et nyt boligområde ved Kirkevej (3,6 ha), nyt boligområde ved Åbakken (ca. 2,1 ha) og et nyt boligområde ved Åen (ca. 0,5 ha) – samlet ca. 6,2 ha. Herudover foreslår forvaltningen, at der udlægges et nyt rekreativt område ved Gårdsdal Bæk (ca. 6,4 ha). Se bilag nr. 1. I Ravnstrup er der enkelte muligheder for ”huludfyldning” ved eksisterede bebyggelse ved Bjørnevad 3-5 og Kirkevej 21A og 21B.
 
En kommuneplan skal udlægge arealer til byudvikling svarende til behovet de kommende 12 år. En opgørelse viser, at der er behov for ca. 2 ha til boliger i Ravnstrup. Med den foreslåede planlægning vil behovet for arealer til boliger fortsat være dækket. Der er tale om en gennemgribende ændring af arealudlæggene i Ravnstrup, men ændringer som skaber en sammenhængende bystruktur nord for Holstebrovej, hvor byens mødesteder (stadion, klubhus, forsamlingshus og kirke) findes. Desuden skabes rammerne for attraktive boligområder tættere på natur.
 
Som konsekvens af de foreslåede rammeændringer og på baggrund af en konkret vurdering, foreslår forvaltningen, at kommuneplanens retningslinje for den økologiske forbindelseslinje omkring Gårdsdal Bæk tilpasses. Forvaltningen foreslår desuden, at retningslinjen for værdifuld landbrugsjord reduceres som følge af nye boligudlæg.
 
Idéfase
Da der er tale om væsentlige ændringer, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23c.
 
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområderne, det forventede indhold i planlægningen og hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag nr. 3.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger. Hvis der kommer høringssvar, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden planforslaget udarbejdes. Alternativt vil høringssvar blive forelagt ved godkendelse af planforslaget.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om den foreslåede planlægning den 9. juni eller 14. juni 2022 kl. 17.00 – 19.00 i Ravnstrup Forsamlingshus.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.
 
Der er ikke tilstrækkelig kapacitet i eksisterende regnvandssystem til at håndtere nye boligområder. I forbindelse med en fremtidig lokalplanlægning af områderne ved Kirkevej og Åbakken, skal jordens nedsivningsevne derfor undersøges. Hvis nedsivningsevnen er ringe, skal der i områderne etableres forsinkelsesbassiner og meddeles tilladelse til udledning i Gårsdal Bæk.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Idéfase     Medio 2022
Planforslag til vedtagelse    Medio 2022
Offentlig høring    Medio 2022
Endelig vedtagelse    Ultimo 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

En kommuneplan eller et kommuneplantillæg giver ingen juridiske bindinger for ejerne.
Bilag

Sagsid.: 21/13729

Resume

Forslag til lokalplan nr. 570 og tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 27. januar til den 24. februar 2022. Der er ikke kommet  høringssvar. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
 1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-04-2022

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Planforslagene vedtages endelig uden ændringer.
 

Sagsfremstilling

Historik

Grundfos har ansøgt om at få det eksisterende plangrundlag for et erhvervsområde ved Birkevænget i Bjerringbro revideret, da dette vil sikre en større overensstemmelse mellem planlægningen og de faktiske forhold i området.
 
Gældende planlægning udlægger området til elektronikproduktion og produktudvikling i miljøklasse 3-5. Det dog forvaltningens vurdering, at området reelt kun kan anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 1-3, så gældende miljølovgivning kan overholdes.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. januar 2022 (sag nr. 16) at fremlægge et forslag til lokalplan nr. 570 for et erhvervsområde ved Birkevænget i Bjerringbro samt forslag til tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

Inddragelse og høring

Den offentlige høring
Forslag til lokalplan nr. 570 for et erhvervsområde ved Birkevænget i Bjerringbro samt forslag til tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 27. januar til den 24. februar 2022. Der er i høringsperioden ikke kommet  høringssvar til planforslagene.
 
Da der ikke er indkommet høringssvar i perioden, har den offentlige høring ikke givet anledning til forslag til ændringer i lokalplanen eller kommuneplantillægget. Forvaltningen anbefaler derfor, at planforslagene vedtages uden ændringer.

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 570
Lokalplanforslaget udlægger området til erhverv i miljøklasse 1-3 og giver mulighed for en række erhverv, som kan indpasses i forhold til de omkringliggende boligområder, herunder let industri, kontorformål, projektområder, udstilling af produkter med mere. Vejadgang sker fra Jørgens Allé, Birkevænget og Østergade.
 
Lokalplanforslaget har desuden til formål at sikre, at områdets grønne præg bevares og at ny bebyggelse opføres i et materialevalg, som tilpasser sig det eksisterende bymiljø.
 
Forslag til tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017-2029
Forslaget ændrer den vejledende miljøklasse for området fra 3-5 til 1-3, da dette svarer til de reelt mulige miljøklasser i området i forhold til Miljøbeskyttelseslovens grænseværdier for støj. Desuden ændres den maksimale bebyggelsesprocent fra 50 til 65, da områdets eksisterende bebyggelse svarer til en bebyggelsesprocent på 63. Dette giver mulighed for mindre ændringer i den eksisterende bygningsstruktur.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation
Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 21/34172

Resume

Viborg Kommune har solgt 2 erhvervsgrunde på Vennershåbvej, til henholdsvis ny omlasteplads/fremtidige affaldsaktiviteter og erhvervsvirksomhed til behandling af affald. Der er i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser konstateret større fund, der behøver frigravning.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at byggemodningen godkendes, og
 
2. at arkæologisk udgravning igangsættes.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.100.000 kr. til kontoen ”Erhvervsbyggemodning af Vennershåbvej, Etape II” med rådighedsbeløb på 3.100.000 kr. i 2022 og 1.000.000 kr. i 2023, og
 
4. at udgiften på 4.100.000 kr. finansieres af rådighedsbeløbet i 2022 på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-04-2022

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at byggemodningen godkendes, og
 
2. at arkæologisk udgravning igangsættes.
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.100.000 kr. til kontoen ”Erhvervsbyggemodning af Vennershåbvej, Etape II” med rådighedsbeløb på 3.100.000 kr. i 2022 og 1.000.000 kr. i 2023, og
 
4. at udgiften på 4.100.000 kr. finansieres af rådighedsbeløbet i 2022 på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har på sit møde den 26. januar 2022 (link til sag nr. 22 i Byrådet 26. januar 2022) udbudt 2 erhvervsgrunde.
 
Derudover har Byrådet på sit møde d. 8. december 2021 (link til sag nr. 18 i Byrådet 8. december 2022) godkendt byggemodning af erhvervsgrunde på Vennershåbvej (etape I). Byrådet har givet anlægsbevilling på 10.200.000 kr. til kontoen ”Erhvervsbyggemodning af Vennershåbsvej, Etape I” med rådighed i 2022.
 
Derudover har Klima- og Miljøudvalget på sit møde den 12. august 2021 (link til sag nr. 12 i Klima- og Miljøudvalget 12. august 2021 se også sag nr. 13) behandlet principielle rammer for ny ordning for indsamling af husholdningsaffald og forslag til affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2021-26.

Inddragelse og høring

Gældende lokalplan 324, tillæg 1, har været i høring.
 
 

Beskrivelse

De solgte erhvervsgrunde skal sælges byggemodnet, således at de er forsynet med vejadgang, spildevandsforsyning og øvrige forsyningsanlæg.
 
I forbindelse med realisering af erhvervsbyggemodning Vennershåbvej etape I, etableres forsyningsledninger og vejanlæg frem til etape II. Den solgte grund til privat behandler af affald skal vejbetjenes fra vejanlæg etableret i etape I.
 
Spildevandsforsyningen kan ligeledes håndteres i anlægget etableret i etape I. Der skal dog afholdes et ekstra tilslutningsbidrag på 1.700.000 kr., som ikke kan indeholdes indenfor den eksisterende bevilling.
 
Viborg Museum har i forbindelse med forundersøgelserne af arealerne i etape I og II registreret ca. 50 stendyngegrave, som skal frigraves. Det er en lidt særegen gravtype, som kun udgraves sjældent. Museet vurderer, at udgravningen vil tage ca. 18 uger. Slots- og Kulturstyrelsen forventes at godkende et budget for udgravningerne på 2.400.000 kr.
 
For at kunne komme videre med byggemodning af etape I og II er det derfor nødvendigt at frigive midler til ekstra tilslutningsbidrag til etape II samt frigøre de berørte arealer for arkæologiske bindinger.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Byggemodningen forventes udført i 2022. En del af den arkæologisk dokumentation og afregning herfor forventes udført i 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der vil i forbindelse med realisering af planen blive fremlagt sag omkring køb af jord til brug for Energi Viborgs sikringsbassin.
Bilag

Sagsid.: 21/16787

Resume

Der foreligger et forslag til en ladestanderstrategi, som foreslås godkendt.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at strategi for ladestandere godkendes.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-04-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at strategi for ladestandere godkendes med den ændring at punkt 4 og 5 i strategien ændres til at omfatte hele Viborg Kommune.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Sagsfremstilling

Historik

I budgetforliget 2021-2024 har byrådet afsat 0,2 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af en strategi og handleplan for udbygning af infrastrukturen til el- og gasbiler i Viborg Kommune.
 
Klima- og Miljøudvalget tog i august 2021 (link til sag nr. 1 i Klima- og Miljøudvalget 12. august 2021) en sag til efterretning om, hvordan forvaltningen ville igangsætte udarbejdelse af strategi for ladestandere til elbiler.
 
Klima- og Miljøudvalget er på sit møde d. 26. april 2022 blevet orienteret om, at forslaget til strategien foreslås godkendt i Teknisk Udvalg.
 

Inddragelse og høring

De almennyttige boligselskaber og Vi er Viborg blev informeret, da arbejdet startede op, så de er blevet hørt om et udkast til strategien. Desuden har forvaltningen haft drøftelse med Energi Viborg om en model for undersøgelse og etablering af el-infrastruktur til ladestandere.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har fået udarbejdet en baggrundsrapport om ladeinfrastruktur i Viborg Kommune. Med afsæt i dens anbefalinger er der udarbejdet et forslag til en strategi for ladestandere i Viborg Kommune. Forslaget til strategien er i bilag 1, og baggrundsrapporten er i bilag 2.
 
Strategien fokuserer især på opfyldelse af krav om ladestandere på parkeringspladser ved kommunens bygninger jf. ladestanderbekendtgørelsen og på at sikre mulighed for opladning for beboere i tætbebyggede områder uden parkering på egen grund. Strategien fastlægger en målsætning for den generelle dækning med offentligt tilgængelige ladestandere og målsætninger for den geografiske dækning af ladestandere i tæt bebyggede områder i Viborg og Bjerringbro. Desuden omhandler den retningslinjer for forvaltningens administration ved opsætning af nye ladestandere, for tidsbegrænsning på p-pladser med ladestandere samt for varetagelse af æstetiske hensyn.
 
Baggrundsrapporten viser, at behovet for ladestandere er godt dækket frem til 2030 i Viborg Kommune. Det skyldes primært, at kommunen etablerer ladestandere ved sine eksisterende bygninger med mere end 20 parkeringspladser. Kommunen skal således etablere forventeligt 91 ladestandere ved kommunale bygninger inden 1. januar 2025 som følge af et krav i ladestanderbekendtgørelsen. Rapporten lægger også vægt på, at det er en forudsætning for en god dækning med ladestandere, at boligselskaberne opstiller ladestandere og anbefaler derfor, at kommunen gør en indsats med information og vejledning for at hjælpe bolig- og ejerforeninger til at opstille ladeinfrastruktur.
 
Ud fra den afsatte økonomi til opgaven og den aktuelle tendens til stigende udbredelse af elbiler er strategien målrettet udbygning af infrastruktur til elbiler. Strategien kan senere udvides til også at omfatte infrastruktur til gasdrevne køretøjer.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det indgår i forslaget til strategien, at kommunen i perioden frem til 1. januar 2025 primært opstiller de ladestandere, der er påkrævet efter ladestanderbekendtgørelsen. Desuden indgår det, at der gennemføres en indledende markedsdialog for at få overblik over, hvilke kommunalt ejede arealer, der kan være kommerciel interesse for at opstille ladere på.
 
Markedsdialogen og efterfølgende udbud vil afdække, om de offentligt tilgængelige ladestandere kan etableres uden kommunal medfinansiering.
 
Kommunens aftaler med ladeoperatører om etablering og drift af offentlig tilgængeligt ladepunkter og evt. kommunal medfinansiering til disse er underlagt reglerne i lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven der trådte i kraft d. 1. april 2022.
 
Der er krav om, at aftalerne indgås på markedsvilkår, dvs. efter afholdelse af udbud. Hvis udbuddet viser, at det ikke er muligt uden kommunal medfinansiering, kan kommunen søge midler fra en statslig pulje. Kommunen kan opnå medfinansiering på 50 % af den totale kommunale betaling, og for Viborg Kommune vil der maksimalt kunne søges 3,3 mio. kr. fra puljen til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ladestanderbekendtgørelsens § 3 stiller krav om, at der senest i den 1. januar 2025 skal etableres mindst 1 ladestander ved bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser.
Bilag

Sagsid.: 21/16787

Resume

I forlængelse af Teknisk Udvalgs behandling af et forslag til en ladestanderstrategi, foreslår forvaltningen, at der igangsættes et udbud på etablering af ladestandere. Formålet er både at realisere målene i ladestanderstrategien og at få etablereret ladestandere ved kommunale bygninger senest den 1. januar 2025 i henhold til regler i ladestanderbekendtgørelsen.
Det er forventningen, at kontrakten som udgangspunkt er omkostningsneutral for Viborg Kommune. Udbuddet forventes udført i 3-5 delaftaler fordelt over hele kommunen.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der igangsættes markedsdialog til kvalificering af de anbefalede lokationer, og
 
2. at den beskrevne proces for udbuddet godkendes.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-04-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der igangsættes markedsdialog til kvalificering af de anbefalede lokationer, og
 
2. at den beskrevne proces for udbuddet godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har lavet en ladestanderstrategi, som er forelagt Teknisk Udvalg til godkendelse – se sag nr. 7.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen vil gennemføre en indledende markedsdialog for at få overblik over hvilke kommunalt ejede arealer, der kan være kommerciel interesse for at opstille ladere på. Forvaltningen vil inddrage ladeoperatørerne for at få deres ønsker og forslag til udbudsproces, kontraktform og kontrakperiode. Markedsdialogen vil afdække, om kommunen kan opnå indtægter i forbindelse med aftaler med ladeoperatøren om etablering og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter, eller om kommunen skal yde betaling til ladeoperatøren som en del af aftalen. Endvidere vil kommunen inddrage andre kommuners erfaringer for at opnå en hensigtsmæssig udbudsproces og udbudsmæssigt indhold.
 

Beskrivelse

Folketinget har vedtaget ny lov om infrastruktur til alternative drivmidler. (AFI-loven der trådte i kraft d. 1. april) Med den nye lov om infrastruktur til alternative drivmidler bliver det muligt for kommuner at opstille offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer. Kommunen kan således indgå aftaler med operatører af ladestandere, som giver dem ret til at etablere og virke som operatør af ladepunkter på arealer kommunen har rådighed over. Aftalerne skal indgås på markedsvilkår, dvs. efter afholdelse af udbud på opsætning, installation og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter.
 
Forvaltningen anbefaler, at der afholdes udbud, der som minimum omfatter 90 lokationer i Viborg Kommune, hvor kommunen er forpligtet til at etablere ladestandere ved kommunale bygninger senest den 1. januar 2025 i henhold til ladestanderbekendtgørelsen. Oversigtskort over de forskellige placeringer er vedlagt i bilag 1.
 
Ladestanderbekendtgørelsen indeholder ikke regler om, at ladestanderne skal være offentligt tilgængelige. Kommunen bør dog i videst muligt omfang stille sine ladepladser til rådighed for offentligheden jf. en Aftale om regulering af ladestandermarkedet mellem folketingspartier. På nogle af lokationerne kan det dog være nødvendigt at dedikere ladestanderne til kommunens egen bilflåde, f.eks. hjemmeplejens nye elbiler. Ved opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer er det vigtigt at være opmærksom på, at disse parkeringspladser ikke må reserveres til medarbejdere, men skal være tilgængelige for alle.
 
Forvaltningens tilgang til udbuddet vil være at få afprøvet, om de offentligt tilgængelige ladepunkter kan etableres uden kommunal medfinansiering. Efter en indledende markedsdialog kan der vise sig behov for at udvide udbuddet med flere kommunale arealer, hvor ladeoperatørerne finder det attraktivt at få ret til at etablere og drive ladepladser. Det kan være relevant af to grunde:
 • For at reducere kommunens omkostninger, og
 • For at få opstillet så mange ladestandere som muligt for at realisere målene i forslaget til ladestanderstrategien om at dække det meste af det samlede forventede behov for offentligt tilgængelige ladestandere frem til 2030 i Viborg Kommune, og samtidig sikre en god geografisk dækning med ladestandere.
 
Der findes forskellige modeller for ladepunkter (22 kW, 50 kW m.fl.) Muligheder og begrænsninger undersøges under markedsdialogen.
 
Udbuddet forventes tilrettelagt således, at opgaven deles i 3-5 delaftaler, som alle omfatter både attraktive placeringer ved eksempelvis større centrale offentlige parkeringspladser og mindre attraktive placeringer ved mindre afsides beliggende parkeringspladser. Efter markedsdialog vil udbuddet blive gennemført enten som et indbudt udbud med tre og fem tilbudsgivere eller som et offentlig udbud.
 
AFI-loven giver mulighed for, at kommunen kan indgå kontrakter med ladeopperatører for en periode på op til 10 år og i nogle tilfælde op til 15 år, hvis infrastrukturen kræver ekstraordinære investeringer. Det er derfor vigtigt, at de tilbudsgivere, som ender med at få tildelt kontrakten, har den økonomiske kapacitet og soliditet, som skal til både i forhold til anlægsinvesteringerne og i forhold til at sikre driftsperioden.
 
Tilbudsgiverne får mulighed for at byde på en eller flere delaftaler. De indledende tilbud danner grundlag for en forhandlingsrunde med de udvalgte tilbudsgivere, og på baggrund heraf afleverer de et endeligt tilbud. De endelige tilbud evalueres i overensstemmelse med de fastsatte kriterier, hvorefter kontrakten tildeles de(n) tilbudsgiver(e), som samlet giver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Hvis ikke der er tilbudsgivere, som vil give en betaling for kontrakten, er der mulighed for at give kommunal medfinansiering til etablering af ladestanderne.
 

Alternativer

Intet.
 
 
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Politisk godkendelse af procesplan
April 2022
Markedsdialog med potentielle bydende og udbudsrådgiver
Maj 2022
Udarbejdelse af udbudsmateriale
Juni-juli 2022
Offentliggørelse og udsendelse af udbudsmateriale
Juli-aug. 2022
Tilbudsudarbejdelse/forhandling
Aug.-sep. 2022
Politisk godkendelse af kontrakt
Sep.-okt. 2022
Kontraktunderskrift
Okt. 2022
Etablering af ladestandere
Mar.-okt. 2023
 
Hvis der bliver behov for kommunal medfinansiering, vil dette skulle behandles og bevilges ifm. budgetforhandlingerne. Der vil i dette tilfælde søges puljemidler efter afklaring.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Markedsdialogen og det efterfølgende udbud vil afdække, om de ca. 90 lokationer til ladestanderne ved de kommunale bygninger kan etableres uden kommunal medfinansiering. Viborg Kommunes kan søge midler fra en statslig pulje 100 mio. kr., hvis et konkret udbud af offentligt tilgængelige ladepunkter på kommunale arealer viser, at der er behov for betaling kommunen. Pulje til medfinansiering af ladestandere Kommunen kan opnå medfinansiering på 50 % af den totale kommunale betaling. Den enkelte kommune kan dog højst opnå en andel fra puljen svarende til to gange kommunens andel af befolkningstallet i Danmark. Da Viborg Kommune andel af befolkningen er 1,65 % kan Viborg Kommune maksimalt søge 3,3 mio. kr. fra puljen til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ladestanderbekendtgørelsens § 3 stiller krav om, at der senest i den 1. januar 2025 skal etableres mindst 1 ladestander ved bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser.
 
Reservation af P-båse til et særligt formål kan ske efter færdselslovens § 92.
 
Teknisk Udvalg vedtog i 2012 en generel politik for opstilling af el-ladestandere og reservation af P-pladser i Viborg midtby (link til sag nr. 25 i Teknisk Udvalg den 1. februar 2012).
 
Bilag

Sagsid.: 19/27220

Resume

Der søges bevilling til renovering af broer i perioden 2022-2025.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. At der gives en anlægsudgiftsbevilling på 23.424.000 kr. til kontoen ”Renovering af broer efter udførelse af generaleftersyn” med rådighedsbeløb på 3.750.000 kr. i 2022, og med rådighedsbeløb på 6.558.000 kr. i årene 2023, 2024 og 2025, og
 
2. At udgiften på 23.424.000 kr. finansieres af rådighedsbeløbet på konto ”Pulje til renovering af broer”, som er optaget på investeringsoversigten for 2022–2025 til projektet.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-04-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. At der gives en anlægsudgiftsbevilling på 23.424.000 kr. til kontoen ”Renovering af broer efter udførelse af generaleftersyn” med rådighedsbeløb på 3.750.000 kr. i 2022, og med rådighedsbeløb på 6.558.000 kr. i årene 2023, 2024 og 2025, og
 
2. At udgiften på 23.424.000 kr. finansieres af rådighedsbeløbet på konto ”Pulje til renovering af broer”, som er optaget på investeringsoversigten for 2022–2025 til projektet.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede på møde 24. marts 2021 (link til sag nr. 16 i Teknisk Udvalg 24. marts 2021), at finansieringen til renovering af broerne skulle indgå som en del af det videre arbejde med udvalgets budgetlægning for 2022-2025 med henblik på fremrykning af allerede afsatte midler samt tilførsel af yderligere midler.
 
Byrådet har i forbindelse med budgetforliget for 2022-2025 afsat en samlet bevilling på 23,25 mio. kr. til en pulje til renovering af broer (link til budgetforlig 2022-2025).
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

Forvaltningen fik i 2021 udarbejdet en efterslæbsanalyse for broer i Viborg Kommune. Analysen viste, at Viborg Kommune i 2021 har et efterslæb på 30 mio. kr. på broer, og hvis der ikke allerede nu investeres penge i renovering af broerne, vil efterslæbet i 2024 være på 40 mio. kr.
 
En stor del af efterslæbet er relateret til udskiftning af fugtmembran på betonbroer. Beton­broer bliver anlagt med en fugtmembran mellem asfalt og beton, som beskytter broens betonkonstruktion mod vandgennemtrængning. Fugtmembranerne, som blev benyttet, da mange broer blev opført i 1970-1980’erne, har erfaringsmæssigt en levetid på 40-50 år. Derfor har de broer, der blev bygget dengang, nu behov for en ny fugtmembran. Det er samme situation, som er gældende på Preislers Plads, hvor fugtmembranen udskiftes i 2021/22.
 
Når broen har fået ny fugtmembran, vil fugtmembranen igen have en levetid på 40-50 år og beskytte betonen mod nedbrydning. Hvis fugtmembranen ikke udskiftes rettidigt, vil der komme vand ind i betonkonstruktionen og skade betonen, som nedbrydes væsentligt hurtigere, når den er fugtig, blandt andet på grund af korrosion i armeringen.
 
Hvis en bro ikke renoveres rettidigt, vil betonen blive nedbrudt, så broen til sidst ikke kan renoveres, men skal udskiftes, hvilket er en væsentlig fordyrelse. Det vil ved manglende renovering blive nødvendigt at indføre lastbegrænsning på udsatte broer.
 
Renoveringsarbejdet blev opstartet i 2021 gennem en særligt afsat pulje ”Renovering af broer i 2021”. Arbejdet fortsættes over de næste 4 år med løbende planlægning og udbud af renoveringsopgaver fordelt på broer rundt omkring i kommunen efter behov.
 
Da budgettet for renoveringsopgaverne er flerårigt, forventes renoveringsopgaverne opdelt i flere større bropakker, så samme typer renoveringsopgaver kan udbydes samlet med udførelse over flere år. Hermed forventes opnået de bedste priser, da de frie udførelsesrammer giver entreprenørerne gode planlægningsmuligheder.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Intet
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 21/39720

Resume

Processen med udskiftning af Viborg Kommunes gadelys med højtryksnatrium armaturer til LED armaturer igangsættes. Der søges om frigivelse af bevilling til gennemførelse af projektering og udbud.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Udskiftning af højtryknatriumlamper” med rådighedsbeløb i 2022, og
2. At udgiften på 500.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 til projektet.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-04-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Udskiftning af højtryknatriumlamper” med rådighedsbeløb i 2022, og
 
2. At udgiften på 500.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 til projektet.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune er i fuld gang med at udskifte gadelyset til LED armaturer (lamper). Processen er startet med udskiftning af gamle kviksølv armaturer til LED armaturer. Arbejdet foregår i Elena-projektet. Elena-projektet er senest behandlet i Byrådet 3. september 2014 (link til sag nr. 36 i Byrådet 3. september 2014).
 
Driftserfaringerne med LED lamper giver følgende fordele:
 
 • Energiforbruget bliver markant mindre ved anvendelsen af de nye LED armaturer
 
 • De årlige eftersyn af de enkelte anlæg er billigere, da LED armaturer har en meget længere levetid end de hidtil anvendte lyskilder
 
 • Med udskiftningen kan man desuden dæmpe belysningen på alle lamper i stedet for at slukke hver anden lampe.
 
Områder med den nye belysning kommer til at virke æstetisk flottere, da gadelyset er mere ensartet, både hvad angår lysfarver, master og armaturer, end det gamle anlæg har været.
 
Samtidigt med armaturudskiftningen kabellægges strømforsyningen, så man slipper af med luftledninger.
 
Der er i forbindelse med budgetforlig i 2020 afsat midler til udskiftning af de resterende primært højtryksnatrium armaturer til LED armaturer.
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

Forvaltningen forventer, at projektet med udskiftning af kviksølvs armaturer til LED armaturer er gennemført i 2022, hvorefter der kan påbegyndes udskiftning af højtryksnatrium armaturer til LED armaturer i 2023. En udskiftning af disse armaturer vil give en markant besparelse i energiforbruget. Det skyldes, at LED armaturerne er mere energieffektive. Desuden vil den gullige og dunkle belysning blive udskiftet til den mere trafiksikre og hvide LED belysning.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Projektet med projektering og udbud kan igangsættes i 2022, og udskiftningen kan starte i 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i budgetoverslagsårene 2023–2025 afsat 23.195.000 kr. til udskiftningen.
 
Der resterer ca. 13.000 armatur, som ikke er med LED. Af disse er ca. 11.300 forsynet med højtryksnatrium, ca. 400 er forsynet med metal-halogen og ca. 1.500 er forsynet med en blanding af forskellige lyskilder, lysrør og kompaktrør. Alle disse lyskilder har indhold af kviksølv og skal på sigt udfases.
 
Priserne for udskiftning af armaturerne afhænger af, hvordan de nuværende anlæg ser ud, og hvor gamle de er. Nogle anlæg kræver blot udskiftning af armaturet og masteindsatsen, mens andre anlæg også kræver udskiftning af masten. Der indføres sensorstyring i relevante områder, der skiftes.
 
Der forventes en pris på 3.500-4.000 kr. pr. armatur. Der er taget udgangspunkt i den nuværende ”ELENA-model”, hvor Viborg Kommune selv indkøber armaturerne (EU-udbud), og Energi Viborg leverer montørressourcer til udskiftning. Erfaringstal og benchmark viser en højere pris i de kommuner, hvor den samlede entreprise på indkøb og montagearbejde udbydes samlet.
 
Der er med de stigende priser på strøm en udfordring på driftsbudgettet for gadelys. Prisen for drift og vedligeholdelse af gadebelysningen er i 2022 steget med ca. 1.700.000 kr.
 
Det nuværende anlæg med højtryksnatrium armatur har et årligt energiforbrug på ca. 2.865.000 kWh. Det nyrenoveret anlæg med LED armatur har et årligt energiforbrug på ca. 939.000 kWh. Det giver en energibesparelse på ca. 1.900.000 kWh svarende til en energibesparelse på 67% eller ca. 4.000.000 kr. pr. år ved en kilowatt-timepris på 2,1 kr./kWh. i DK 2022-tal.
 
Reduktion i CO2 udledningen for det mindre energiforbrug på ca. 1.900.000 kWh giver en reduktion i udledningen på ca. 430 t CO2 pr. år. Beregningen er baseret på oplysninger fra Energinet i DK 2021-tal.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 19/44117

Resume

Der søges om anlægsindtægtsbevilling for et hvilende vejbidrag ifm. ombygningen af Vordevej, 8831 Løgstrup. Ombygningen af Vordevej er i dag udført, og en række af ejendommene er i dag udstykkede og videresolgte, hvorfor en del af vejbidraget kan opkræves.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 803.000 kr. til kontoen ”Byggemodning – vejbidrag for Augustavej og Amalievej, Løgstrup, LP 318” med rådighedsbeløb på 459.000 kr. i 2022 og 344.000 kr. i 2024, og
 
2. at indtægten på 459.000 kr. i 2022 tillægges kassebeholdningen og indtægten på 344.000 kr. indarbejdes i 2024 i det budgetforslag, der er under udarbejdelse (2023-2026).

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-04-2022

Teknisk udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 803.000 kr. til kontoen ”Byggemodning – vejbidrag for Augustavej og Amalievej, Løgstrup, LP 318” med rådighedsbeløb på 459.000 kr. i 2022 og 344.000 kr. i 2024, og
 
2. at indtægten på 459.000 kr. i 2022 tillægges kassebeholdningen og indtægten på 344.000 kr. indarbejdes i 2024 i det budgetforslag, der er under udarbejdelse (2023-2026).
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd godkendte på sit møde den 3. september 2008 (sag nr. 262) byggemodning af Vordevej i Løgstrup. Lokalplan 318_T1 udlægger 55 grund til boligformål. Byggemodningen giver anledning til etablering af 55 byggegrunde, fordelt med 11 kommunale byggegrunde og 44 private byggegrunde. Vest for Vordevej kan der anlægges 25 byggegrunde (heraf de 11 er kommunale byggegrunde) og øst for Vordevej kan der anlægges 30 byggegrunde.
 
Der blev indgået en frivillig aftale med grundejeren om, at der skulle betales vejbidrag for den nødvendige ombygning af Vordevej, hvor Kommunen skulle afholde 11/25 af udgiften til den vestlige byggemodning og 11/55 af de samlede udgifter til ombygningen af Vordevej. Resten af udgifterne skulle afholdes af den private udstykker.
 
Den private udstykker henvendte sig efterfølgende til Kommunen og tilkendegav, at de 30 grunde øst for Vordevej imidlertid ikke vil blive udstykket foreløbig. På et møde med Forvaltningen anmodede den private udstykker om, at udgiften til ombygning af Vordevej i første omgang kun fordeles efter fordelingen for de vestlige udstykninger. Det indebærer, at Viborg Kommune skulle afholde udgiften til ombygningen af Vordevej med 11/25 i stedet for 11/55, hvor resten af udgifterne skulle afholdes af den private udstykker.
 
Viborg Byråd besluttede herefter den 29. april 2009 (link til sag nr. 128 i Byrådet 29. april 2009) at imødekomme den private udstykkers henvendelse med betingelse af, at den frivillige aftale bliver tinglyst som et hvilende vejbidrag for de østlige byggemuligheder for Vordevej jf. bilag 1.

Inddragelse og høring

Den private udstykker er bekendt med den indgåede aftale.

Beskrivelse

I forbindelse med omlægningen af Vordevej besluttede Viborg Kommune og de vejberettigede, at opkrævningen af vejbidraget for byggemodningen skulle opkræves, når de private udstykkere havde solgt deres ejendomme.
 
Det betyder, at der skal opkræves vejbidrag for udstykningen af 9 byggegrunde mellem 750 m2 og 1.200 m2, der er solgt og 1 reserveret grund på samme størrelse. Herudover forventes der udstykket yderligere to grunde på samme størrelse. Kommunen kan opkræve 38.262 kr. pr. ejendom svarende til ca. 459.000 kr. 
 
Den private udstykker forventer at byggemodne yderligere 9 ejendomme for området ved Amalievej, hvor Kommune har krav på ca. 344.000 kr. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Opkrævningen sker løbende i forhold til den indgåede aftale med lodsejerne jf. bilag 1.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/11996

Resume

Hald Ege Borgerforening har fremsendt en ansøgning om navngivning af et offentligt område i Hald Ege til ”Hessum Park”, som området kaldes i daglig tale.
 
Hvis udvalget godkender ansøgningen, skal navnet indberettes til ”Danske Stednavne Indberetnings Portal” til endelig godkendelse og registrering for at blive et officielt navn på området.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at området i Hald Ege navngives ”Hessum Park”

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-04-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at området i Hald Ege navngives ”Hessum Park”
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Området kaldes i daglig tale ”Hessum Park”.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Hald Ege Borgerforening har fremsendt en ansøgning om navngivning af et område i Hald Ege til ”Hessum Park”.
 
Området omfatter matr.nr. 1 nq Hald Hgd., Dollerup og er beliggende sydøst for Egeskovvej/Teglgårdsvej. Området ejes af Viborg Kommune.
 
Områdets anvendelser er mange:
         der er madpakkehytte på området
         der kælkes om vinteren
         der løbes Hald Ege løb med start og mål på området
         der afholdes Sct. Hansbål
         der spilles fodbold
         der er juletræ på arealet i december måned
I øjeblikket etablere Hald Ege Borgerforening en legeplads i området.
 
Området kaldes i daglig tale for ”Hessum Park” efter den tidligere købmand i Hald Ege – Hans Peter Hessum, som døde for godt 6 år siden. Den tidligere købmand betød rigtig meget for lokalsamfundet, og Borgerforeningen i Hald Ege vil med denne navngivning gerne markere hans betydning for byen.
 
Hald Ege Borgerforening ønsker at markere navngivningen af området officielt til ”Hessum Park” i forbindelse med indvielse af legepladsen til Sct. Hans 2022.
 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Navngivningen skal – efter udvalgsbeslutningen – indberettes til ”Danske Stednavne Indberetnings Portal”, som skal godkende og indberette navnet, så det fremtræder som det officielle navn af området.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/33080

Resume

Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2023-2026 er under udarbejdelse. Det drøftes, hvilke ændringer, der foreløbigt indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle driftsbudgetudfordringer og nye anlægsprojekter. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at budgetudfordringer og finansiering i driftsbudgettet for 2023-2026 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder drøftes,
 
2. at det drøftes, om der er nye anlægsprojekter, der skal indarbejdes i budgettet 2023-2026,
 
Kommunaldirektøren indstiller derudover at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
3. om de stigende udgifter til arbejdsskadeforsikring, i alt 4 mio. kr. årligt i 2023-2026, skal indarbejdes i budgetforslag 2022-2025 finansieret som anført i bilag nr. 1.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

1. Budgetudfordringer og finansiering i driftsbudgettet for 2023-2026 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder blev drøftet
 
2. De stigende udgifter til arbejdsskadeforsikring, på i alt 4 mio. kr. årligt i 2023-2026, indarbejdes i budgetforslaget 2022-2025 og finansieres som anført i bilag nr. 1.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 8. februar spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning (link til sag nr. 7 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2022). 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 9. marts behandlet anlægsbudget 2023-2026 herunder godkendt et forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet. (link til sag nr. 16 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. marts 2022).
 

Inddragelse og høring

Fælles MED Rådhuset orienteres om status for budgetlægningen 2023-2026 på deres møde den 31. maj 2022.
 

Beskrivelse

Udvalgets budgetlægningsproces følger procesplan og spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 8. februar.
 
Driftsbudget:
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 8. februar behandlet principper for fastsættelse af budgetrammerne. Budgetrammerne for de enkelte udvalg og politikområder fremgår af sagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget (link til sag nr. 7 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2022). 
 
 
Reduktionsforslag:
Der er indarbejdet en reduktion i budget 2023 på 20 mio. kr. Reduktionen er placeret i en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Direktion og MED-systemet udarbejder forslag til udmøntning af reduktioner. Forslagene kan foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. juni 2022.
 
 
Driftsbudgetudfordringer - arbejdsskadeforsikring
Udvalgene finansierer som hovedprincip selv budgetudfordringer.
 
Der var på direktionsmødet den 2. februar 2022 en temadrøftelse af forsikringsområdet (link til sag nr. 1 i direktionen 2. februar 2022). Det fremgår af sagen, at udgifterne til arbejdsskader er stigende.
 
Forvaltningen foreslår at hæve budgettet til arbejdsskadeforsikring med 4 mio. kr. finansieret jf. bilag nr. 1. 
 
Anlægsbudget: 
Af bilag nr. 2 fremgår anlægsbudgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Forslaget til teknisk tilretning af anlægsbudgettet, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt på mødet den 9. marts, er indarbejdet.
 
Budgettet for jordforsyningen behandles på udvalgets møde den 15. juni 2022.
 
Nye anlægsprojekter
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 8. februar besluttet, at udvalgene på grund af det pressede anlægsbudget i 2023 og 2024 kun kan fremsende nye anlægsprojekter, der er absolut nødvendige. Der er ikke på nuværende tidspunkt fremkommet anlægsønsker til budgetlægningen 2023-2026 på ØEUs egne områder.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgets møde den 15. juni 2022. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/37999

Resume

Der gøres status på arbejdet med reduktionsforslagene, der indgår i realisering af 20 mio. kr. i budget 2023. Desuden drøftes emner til programmet for byrådets budgettemamøde den 20. juni.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at status på arbejdet med reduktionsforslag i budget 2023 tages til efterretning, og
 
2. at emner til programmet for byrådets budgettemamøde drøftes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Status på arbejdet med reduktionsforslag i budget 2023 blev taget til efterretning. Reduktionsforslaget udsendes med referatet og vedlægges sagen som nyt bilag 1
 
Emner til budgettemamødet blev drøftet.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 8. februar spillereglerne og den overordnet procesplan for årets budgetlægning (link til sag nr. 7 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. februar 2022).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har behandlet anlægsbudget 2023-2026 på mødet den 9. marts (link til sag nr. 16 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 6. april besluttet, at stigende priser i 2023 og frem indgår i byrådets videre budgetlægning (link til sag nr. 19 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. april 2022).
 

Inddragelse og høring

Hoved-MED har på mødet den 29. april drøftet status på arbejdet med reduktionsforslag.  
Repræsentanter fra Hoved-MED indgår i arbejdet med reduktionsforslagene, og derudover vil reduktionsforslagene blive drøftet i de relevante MED-udvalg undervejs i arbejdet.
 

Beskrivelse

Status på arbejdet med reduktionsforslag i budget 2023

Der blev afholdt en workshop den 1. april med deltagelse af Hoved-MED og fælles MED. Formålet var i fællesskab at bidrage med input til reduktionsforslag. Der kom 133 reduktionsforslag fra nedsatte grupper, hvoraf nogle reduktionsforslag gik igen. Reduktionsforslagene spænder vidt både i omfang og indhold. Der er forslag til effektiviseringer, ændring af serviceniveau og ændring af strukturel karakter. 
 
Der er igangsat et arbejde med yderligere kvalificering af reduktionsforslagene. Det indebærer også inddragelse af MED-systemet undervejs i processen.
 
Reduktionsforslagene præsenteres på mødet i hhv. Hoved-MED den 8. juni og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni.

Emner til program for byrådets budgettemamøde

Der afholdes budgettemamøde den 20. juni for byrådet og repræsentanter fra Hoved-MED.
Økonomi- og Erhvervsudvalget kan drøfte emner til programmet. Emner kan f.eks. være orientering om reduktionsforslagene og afledte konsekvenser, drøftelser om struktur, udvikling på det specialiserede område (voksne og børn), økonomiske forhold vedr. håndteringen af fordrevne ukrainere, anlægsbudget 2023-2026 eller andre aktuelle økonomiske temaer. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hoved-MED gør status på arbejdet med reduktionsforslagene den 8. juni, hvorefter de endelige reduktionsforslag præsenteres for Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni og for byrådet på budgettemamødet den 20. juni.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/38352

Resume

Byrådet besluttede på møde den 10. november 2021 at bevilge tilskud på 5 mio. kr. i årene 2022-2024 til Digitaliserings Center Viborg under forudsætning af, at projektets samlede finansiering på 15 mio. kr. blev tilvejebragt.
 
Business Viborg anmoder nu om udbetaling af første rate af Viborg Kommunes tilskud.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet
 
1. at Viborg Kommune bevilger tilskud på i alt 1,6 mio. kr. til medfinansiering af aktiviteterne i Digitaliserings Center Viborg fra 1. maj 2022 – 30. april 2023.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

De oprindelige forudsætninger fastholdes og i fald der måtte ønskes ændringer heri, er Økonomi- og Erhvervsudvalget åbne for en drøftelse herom.
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på møde den 10. november 2021, (link til sag nr. 29 i Byrådet den 10. november 2021), at bevilge tilskud på i alt 5 mio. kr. i årene 2022-2024 til Digitaliserings Center Viborg under forudsætning af, at projektets samlede finansiering på 15 mio. kr. blev tilvejebragt.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

På møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Business Viborg den 6. april 2022, (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. april 2022), blev Økonomi- og Erhvervsudvalget præsenteret for aktuel status og perspektiver for Digitaliserings Center Viborg.
 
På denne baggrund har Business Viborg anmodet Viborg Kommune om udbetaling af 1,6 mio. kr. af Viborg Kommunes samlede medfinansiering. Anmodningen kan ses som bilag nr. 1.
 
Det fremgår af anmodningen, at Business Viborg hermed kan igangsætte Digitaliserings Center Viborg den 1. maj 2022. Viborg Kommunes tilskud på 1,6 mio. kr. modsvares af medfinansiering fra Business Viborg og deltagende virksomheder på samlet 1,2 mio. kr. og en bevilling fra Erhvervsfremmebestyrelsens COMPRESS midler på ca. 1 mio. kr. til digitaliseringsaktiviteter i SMV-virksomheder. Digitaliseringscenter Viborg etableres således med en samlet finansiering på minimum 3,8 mio. kr.
 
Det fremgår ligeledes af anmodningen, at der anmodes om udbetaling af de resterende midler i det samlede tilskud fra Viborg Kommune i efterfølgende perioder i 2023 og 2024, under forudsætning af at den nødvendige medfinansiering er til stede fra Business Viborg, virksomheder og eksterne parter.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 22/8719

Resume

Frederiks Varmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for et lån på 24 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med etablering af et varmepumpeanlæg i tilknytning til det eksisterende solvarmeanlæg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen om kommunegaranti til Frederiks Varmeværk vedrørende lån på 24,0 mio. kr. til etablering af et varmepumpeanlæg godkendes, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,60% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen om kommunegaranti til Frederiks Varmeværk vedrørende lån på 24,0 mio. kr. til etablering af et varmepumpeanlæg godkendes, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,60% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Ingen.
 

Inddragelse og høring

Ingen.
 

Beskrivelse

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, som kan ses i bilag nr. 1, at Frederiks Varmeværk ansøger om kommunegaranti til et lån på 24 mio. kr. i forbindelse med etablering af et varmepumpeanlæg.
 
Ud fra projektforslaget ønsker varmeværket at levere varme til forbrugerne så billigt og miljøbevidst som muligt. Projektet består af etablering af et 3 MW varmepumpeanlæg, som skal supplere værkets nuværende solvarmeanlæg og øvrige varmeproduktionsanlæg.
 
Udgifterne til projektet fremgår dels af projektforslaget og dels af et overslag over udgifterne til projektet fra rådgivende ingeniørfirma.
 
Lånet forventes optaget i Kommunekredit. Ifølge indhentet låneforslag fra Kommunekredit i marts 2022 udgør renten 1,20% pr. år på et fastforrentet 20-årigt lån.
 
Forvaltningens gennemgang af varmeværkets seneste årsregnskaber og budgetter har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Viborg Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti for 3 lån optaget af varmeværket i henholdsvis 2013, 2015 og 2020. Restgælden på disse lån udgør tilsammen 18,5 mio. kr.  

Gældende lovgivning mv.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.
 
Kommunen kan således stille den af varmeværkets ansøgte kommunegaranti for lån til projektet.
 
Af lånebekendtgørelsen fremgår desuden, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.
 
En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3. 

Garantiprovision 

På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 11. april 2018 sag nr. 18 principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.
 
Som det fremgår af sagsfremstillingen fra 2018 så er baggrunden for beregningen af en individuel garantiprovision EU-kommissionens meddelelse fra 2018 om statsstøtte i form af garantier, hvoraf fremgår at garantiprocenten ikke kan ligge under 0,4% for garantistillelse for selskaber. Den individuelle procentsats for forsyningsselskaberne beregnes ud fra en kreditvurdering af selskabet kombineret med en vurdering af selve projektet og øvrige andre individuelle forhold.
 
Med baggrund i disse principper er garantiprovisionen for den aktuelle kommunegaranti beregnet til 0,60% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. F.eks. vil der i 1. halvår 2023 blive opkrævet 0,60% af restgælden på lånet pr. 31. december 2022.
 

Øvrige forhold

Ifølge varmeforsyningsloven skal kommunen godkende projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg.
 
Projektet er administrativt godkendt af forvaltningen i december 2021 jf. Klima- og Miljøudvalgets bemyndigelse til forvaltningen til at træffe afgørelse i denne type sager.
Klima- og Miljøudvalget er efterfølgende orienteret om godkendelsen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/8337

Resume

Rødkærsbro Fjernvarmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for et lån samt byggekredit i anlægsfasen på 8,0 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med 5 forskellige investeringsprojekter bl.a. udvidelse af fjernvarmeværkets forsyningsområder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen om kommunegaranti fra Rødkærsbro Fjernvarmeværk godkendes, så der stilles kommunegaranti for byggekredit i anlægsfasen og efterfølgende lån på 8 mio. kr. i forbindelse med investeringsprojekter under forudsætning af, at de nødvendige projektgodkendelser foreligger, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen om kommunegaranti fra Rødkærsbro Fjernvarmeværk godkendes, så der stilles kommunegaranti for byggekredit i anlægsfasen og efterfølgende lån på 8 mio. kr. i forbindelse med investeringsprojekter under forudsætning af, at de nødvendige projektgodkendelser foreligger, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, som kan ses i bilag nr. 1, at Rødkærsbro Fjernvarmeværk ansøger om kommunegaranti til lån i forbindelse med 5 forskellige investeringsprojekter:
 
 • Fjernvarmeforsyning af Erhvervsområde Vest i Rødkærsbro (4 mio. kr.)
 • Fjernvarmeforsyning af 26 nye boliger ved Nørre Langgade 38 (0,6 mio. kr.)
 • Fjernvarmeforsyning af 5 nye huse på Bjerrevej i Rødkærsbro (0,2 mio. kr.)
 • Ekstra pumpebrønd hos Rødkærsbro Mejeri, Arla Foods Spildevandsanlæg for bedre udnyttelse af det rensede spildevand til fjernvarmeproduktion (0,7 mio. kr.)
 • Fjernvarmeforsyning af Erhvervsområde Syd i Rødkærsbro (2,5 mio. kr.).
 
Den oprindelige ansøgning om kommunegaranti var på 5,5 mio. kr., som efterfølgende er udvidet til også at gælde projektet vedrørende Erhvervsområde Syd (2,5 mio. kr.).
 
Udgifterne til projekterne fremgår af den fremsendte investeringsoversigt som er vedlagt som bilag 2. Der foreligger projektforslag til de 2 projekter vedrørende Erhvervsområde Vest og nye boliger ved Nørre Langgade 38, hvoraf de forventede investeringsudgifter ligeledes fremgår.
Projektforslaget for Erhvervsområde Syd forventes fremsendt snarest muligt.
 
 
Forvaltningen har vurderet, at der ikke kræves projektgodkendelse for projekterne vedrørende fjernvarmeforsyning af 5 nye huse på Bjerrevej i Rødkærsbro og ekstra pumpebrønd hos Rødkærsbro Mejeri, Arla Foods Spildevandsanlæg for bedre udnyttelse af det rensede spildevand til fjernvarmeproduktion.
 
Lånet forventes optaget i Kommunekredit. Ifølge indhentet låneforslag på de oprindelige 5,5 mio. kr. fra Kommunekredit i marts 2022 udgør renten 1,43% pr. år på et fastforrentet 25-årigt lån og rentesatsen på byggekreditten udgør 0,00% pr. år.
 
Forvaltningens gennemgang af fjernvarmeværkets seneste årsregnskaber og budgetter har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Viborg Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti for 2 lån optaget af fjernvarmeværket i henholdsvis 2017 på 12 mio. kr. og  i 2018 på 2,1 mio. kr. Restgælden på disse lån udgør henholdsvis 6,4 mio. kr. og 1,5 mio. kr.  

Gældende lovgivning mv.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.
 
Kommunen kan således stille den af fjernvarmeværket ansøgte kommunegaranti for lån til projekterne.
 
Af lånebekendtgørelsen fremgår desuden, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.
 
En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3. 

Garantiprovision 

På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 11. april 2018 sag nr. 18 principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.
 
Som det fremgår af sagsfremstillingen fra 2018 så er baggrunden for beregningen af en individuel garantiprovision EU-kommissionens meddelelse fra 2018 om statsstøtte i form af garantier, hvoraf fremgår at garantiprocenten ikke kan ligge under 0,4% for garantistillelse for selskaber. Den individuelle procentsats for forsyningsselskaberne beregnes ud fra en kreditvurdering af selskabet kombineret med en vurdering af selve projektet og øvrige andre individuelle forhold.
 
Med baggrund i disse principper er garantiprovisionen for den aktuelle kommunegaranti beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. F.eks. vil der i 1. halvår 2023 blive opkrævet 0,55% af restgælden på lånet pr. 31. december 2022.
 

Øvrige forhold

Ifølge varmeforsyningsloven skal kommunen godkende projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg.
 
 • Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning til Erhvervsområde Vest er godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 22. marts 2022
 • Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af 26 nye boliger ved Nørre Langgade 38 er fremsendt og sagsbehandling påbegyndt i Teknik og Miljø
 • Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning til Erhvervsområde Syd forventes fremsendt snarest muligt til sagsbehandling i Teknik og Miljø.
 
Kommunegarantien gives under forudsætning af, at de enkelte projekter opnår den fornødne godkendelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/10883

Resume

Klejtrup Varmeværk ansøger om godkendelse af låneomlægning af et eksisterende lån i Kommunekredit med kommunegaranti og med en restgæld på 2,7 mio. kr. Låneomlægningen betyder, at der gives 3 års afdragsfrihed og løbetidsforlængelse med 20 år.
Samtidig søges om kommunegaranti for et yderligere lån på 2,2 mio. kr. samt byggekredit i anlægsfasen til finansiering af udgifter til udskiftning af målere.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Klejtrup Varmeværk om låneomlægning af eksisterende lån med kommunegaranti godkendes,
 
2. at ansøgningen om kommunegaranti til Klejtrup Varmeværk vedrørende lån på 2,2 mio. kr. samt byggekredit i anlægsfasen til udskiftning af målere godkendes, og
 
3. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Klejtrup Varmeværk om låneomlægning af eksisterende lån med kommunegaranti godkendes,
 
2. at ansøgningen om kommunegaranti til Klejtrup Varmeværk vedrørende lån på 2,2 mio. kr. samt byggekredit i anlægsfasen til udskiftning af målere godkendes, og
 
3. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ansøgning om godkendelse af låneomlægning

Klejtrup Varmeværk optog i 2018 et 10-årigt lån på 4,3 mio. kr. i Kommunekredit med kommunegaranti fra Viborg Kommune jf. link til sag nr. 24 på Byrådets møde den 20. juni 2018. Restgælden på lånet udgør 2,7 mio. kr.
 
Varmeværket ansøger nu om godkendelse (vedståelse af kommunegaranti) i forbindelse med omlægning af lånet til et fastforrentet lån med 3 års afdragsfrihed (2022-2025) og løbetidsforlængelse med 20 år til udløb i 2048. Ifølge vejledende låneforslag fra Kommunekredit vil renten på det nye lån udgøre 1,66% p.a.
 
Der opstår ingen provenu ved låneomlægningen.
 
Som det fremgår af den i bilag nr. 1 vedlagte ansøgning, så er begrundelsen for låneomlægningen hovedsagelig, at der er sket et uheld hos Hærup Biogas omkring årsskiftet 2021/2022, som har betydet, at Hærup Biogas ikke har kunnet levere tilstrækkelig biogas. Varmeværket har derfor måtte købe dyr naturgas og det betyder, at der forventes et underskud på omkring 1,5 mio. kr. i regnskabsåret 2021/2022. 
 
Ansøgning om kommunegaranti for nyt lån
Varmeværket ansøger herudover om kommunegaranti for et nyt lån på 2,2 mio. kr. til indkøb og opsætning af nye varmemålere hos forbrugerne, som vil give mulighed for en forbedret driftsøkonomi i form af styring af afkøling af vandet fra varmeværket og sænkning af fremløbstemperaturen. Overslag over investeringen fremgår af ansøgningen.
 
Byggekredit og lån forventes optaget i Kommunekredit. Ifølge indhentet låneforslag fra Kommunekredit i 25. april 2022 udgør renten 1,95% pr. år på et fastforrentet 20-årigt lån og rentesatsen på byggekreditten udgør 0,00% pr. år.
 
Forvaltningens gennemgang af varmeværkets seneste årsregnskab og budget har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Viborg Kommune har ikke i forvejen stillet kommunegaranti for andre lån optaget af varmeværket ud over det lån, der søges omlagt.

Gældende lovgivning mv.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.
 
Ifølge lånebekendtgørelsen følger garantistillelse de almindelige løbetidsregler på op til 25 år. Dog kan kommuner optage lån og stille garanti for lån med op til fem års afdragsfrihed og med løbetid op til 30 år til kollektive energiforsyningsanlæg.
 
Kommunen kan således stille kommunegaranti i forhold til den ønskede låneomlægning og det det det nye lån.
 
En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3. 

Garantiprovision 

På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 11. april 2018 sag nr. 18 principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.
 
Som det fremgår af sagsfremstillingen fra 2018 så er baggrunden for beregningen af en individuel garantiprovision EU-kommissionens meddelelse fra 2018 om statsstøtte i form af garantier, hvoraf fremgår at garantiprocenten ikke kan ligge under 0,4% for garantistillelse for selskaber. Den individuelle procentsats for forsyningsselskaberne beregnes ud fra en kreditvurdering af selskabet kombineret med en vurdering af selve projektet og øvrige andre individuelle forhold.
 
Med baggrund i disse principper er garantiprovisionen for den aktuelle kommunegaranti beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. F.eks. vil der i 1. halvår 2023 blive opkrævet 0,55% af restgælden på lånet pr. 31. december 2022.
 

Øvrige forhold

Ifølge varmeforsyningsloven skal kommunen godkende projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg.
Udskiftning af målere kræver ikke særskilt godkendelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/117

Resume

Der udarbejdes hvert år en ny befolkningsprognose, og den nye befolkningsprognose for Viborg Kommune 2022-2037 foreligger nu.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at befolkningsprognosen for 2022-2037 godkendes som udgangspunkt for den generelle planlægning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Sagen udsættes.
 
Der udarbejdes en ny befolkningsprognose, der indgår i grundlaget for budgetlægningen.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Befolkningsprognosen udarbejdes hvert år.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Befolkningsprognosen indgår blandt andet som et væsentligt værktøj i forvaltningens arbejde, og er grundlaget for en række forskellige demografiske og planlægningsmæssige analyser, herunder eksempelvis elevtalsprognosen. Befolkningsprognosen anvendes desuden i forbindelse med budgetlægningen.
 
Befolkningsprognosen bygger på en fremskrivning af befolkningstallet på baggrund af aktuelle befolkningsdata, forventede antal fødsler og dødsfald samt antal tilflyttere og fraflyttere. Antallet af nybyggede boliger indgår ligeledes i beregningen af den fremtidige befolkningsudvikling.
 
Datagrundlaget udgøres først og fremmest af historiske, adressebaserede befolkningsdata fra Det Centrale Personregister (CPR). Hertil kommer et boligprogram for prognoseårene.
 
Boligprogrammet er siden sidste år korrigeret med de faktiske tal for opførte boliger i 2021, og samtidig er der blandt andet taget højde for de aktuelle konjunkturer. I år er antallet af ukrainske flygtninge et væsentligt usikkerhedselement.
 
Det fremgår af prognosen, at der i år og næste år forventes et større vækst end de seneste år (blandt andet pga. flygtninge fra Ukraine), hvorefter der vil være en stabil med begrænset vækst. Antallet af indbyggere i kommunen forudses således at stige med godt 2.300 personer, svarende til 2,4 % i perioden frem til 2037.
 
Der er udarbejdet et notat, som fremhæver de væsentligste udviklingstal samt indeholder prognosen fordelt på alder og geografi, jf. bilag nr. 1. Herudover kan befolkningsprognosen ses på kommunens hjemmeside (BI-side), https://data.viborg.dk/, under menupunktet ”Borger”.
 
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/44654

Resume

Energi Viborg A/S har sendt udkast til deres årsrapport til Viborg Kommunes godkendelse.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Det blev på mødet oplyst, at Energi Viborgs bestyrelse på et møde den 6. maj 2022 endeligt godkendte årsrapporten for 2021. Årsrapporten indgår i sagen som nyt bilag 1.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller herefter til byrådet
 
1. at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 30. maj 2022, kl. 18.30 hos Energi Viborg.
 
Udkast til Årsrapporten 2021 for Energi Viborg A/S vedlægges som bilag nr. 1. Årsrapporten bliver først endeligt godkendt på Energi Viborgs bestyrelsesmøde den 6. maj 2022.
 
Årsrapporten forventes offentliggjort efter Energi Viborgs bestyrelsesmøde den 6. maj 2022 samt efter behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Oplysning om Energi Viborgs endelige godkendelse af årsrapporten med revisionspåtegning vil foreligge inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.
 
Med forbehold for Energi Viborgs endelige godkendelse af årsrapporten, kan det oplyses, at forvaltningen ingen bemærkninger har til udkast til Årsrapport 2021 for Energi Viborg A/S.
 
Der er primo marts sendt en mødeinvitation til byrådsmedlemmernes kalender til at deltage i generalforsamlingen. Af hensyn til arrangementet skal byrådsmedlemmerne senest torsdag den 19. maj 2022 acceptere/afslå mødeinvitationen.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/12886

Resume

Byrådet har i forbindelse med realisering af Helhedsplan for Bjerringbro reserveret 300.000 kr. i anlægstilskud til et aktivitets- eller mødested for unge i Bjerringbro. Følgegruppen for Helhedsplanen har nu i samarbejde med institutioner, der arbejder med de unge i målgruppen for indsatsen, udarbejdet et konkret forslag til et projekt – et 2-årigt fritidstilbud omkring trialcykling, forankret i Viborg Ungdomsskole. En beskrivelse af projektet ses i bilag 1.
 
Formålet med dagsorden er, at Byrådet godkender projektbeskrivelsen som ramme for anvendelse af bevillingen, at bevillingen flyttes til Børne & Ungeudvalget, ændres til driftsmidler og at fordelingen over årene ændres.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at nettobevillingen til politikområdet Skole og Klubber forhøjes med 200.000 kr. i 2022 og 100.000 kr. i 2023, og
 
2. at udgiften finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Gennemførsel af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro” i 2022 med 300.000 kr., idet det forudsættes, at rådighedsbeløbet overføres til 2022 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2021.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at nettobevillingen til politikområdet Skole og Klubber forhøjes med 200.000 kr. i 2022 og 100.000 kr. i 2023, og
 
2. at udgiften finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Gennemførsel af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro” i 2022 med 300.000 kr., idet det forudsættes, at rådighedsbeløbet overføres til 2022 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2021.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte Helhedsplan for Bjerringbro på møde i februar 2019 (link til sag nr. 25 på Byrådets møde den 27. februar 2019).
 
På møde i oktober 2019 godkendte Byrådet et oplæg til en overordnet fordeling af midler på udvalgte indsatser fra helhedsplanen (Link til sag nr. 20 på Byrådsmødet den 9. oktober 2019). Herunder blev afsat 300.000 kr. til aktivitet for unge i Bjerringbro (anlægspulje).
 

Inddragelse og høring

Forslaget om at prioritere midler fra Helhedsplanen for Bjerringbro til aktiviteter og mødesteder for unge i Bjerringbro, blev udarbejdet i samarbejde med følgegruppen under Bjerringbro Byforum og Bjerringbrorådet. Begge deltog i udarbejdelsen af Helhedsplan for Bjerringbro.
 
Følgegruppen under Bjerringbro Byforum har efterfølgende i dialog med repræsentanter for Bjerringbro Skole, Klub Perronen og Viborg Ungdomsskole udarbejdet det konkrete forslag til indsatsen, som er beskrevet i bilag 1.
 

Beskrivelse

Ligesom det ses i andre byer, er der i Bjerringbro unge, der mangler noget at samles om. Forskning viser, at når mange unge samles et sted uden formål, ender det ofte i konflikt med det omgivne samfund. Dette ses også i Bjerringbro, særligt i sommerperioden.
 
Repræsentanter for Bjerringbro Skole, Klub Perronen og Viborg Ungdomsskole har på baggrund af kendskab til unge i målgruppen udarbejdet forslag til en indsats, der i andre projekter har vist at have effekt på og kunne tiltrække de unge.
Indsatsen er et 2-årigt forsøgsprojekt, hvor de unge mødes i fællesskab omkring at køre og vedligeholde trialcykler.
 
Cyklerne vedligeholdes på Enggaarden. Da trial ikke foregår på bane som anden motorsport, men køres i terræn, forventes det, at der laves aftale med private lodsejere om kørsel. Arealet ved Enggaarden vil kun blive brugt til afprøvning.
 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Projektet gennemføres i 2022 – 2023. Opnås der ekstern medfinansiering, forventes projektet forlænget 1 år.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Indsatsen vurderes at kunne gennemføres for 300.000 kr. Et budget for indsatsen ses i bilag 1. Udgifterne omfatter anskaffelse af motorcykler og udstyr, reparationer samt lønudgifter. Viborg Ungdomsskole bidrager desuden med et antal medarbejdertimer.
 
Der søges medfinansiering til projektet fra Bjerringbro Elværksforening. Opnås denne kan projektet forlænges med yderligere et år.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Det bemærkes, at trial-motorcyklerne er lyddæmpet efter lovens krav til kørsel på offentlig vej, og at der benyttes miljømåtte, hvor der parkeres og tankes benzin.
 
 
 
 
Bilag

Sagsid.: 16/11887

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status vedrørende ledige, evt. salgbare kommunale ejendomme.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget har senest fået en statusorientering vedrørende ledige, evt. salgbare kommunale ejendomme mv. i november 2021 (link til sag nr. 31 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2021).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget får to gange årligt en statusorientering vedrørende ledige, evt.
salgbare kommunale ejendomme mv.
 
Af bilag 1 fremgår status pr. 4. april 2022 vedrørende:
 • Ejendomme, som er sat til salg
 • Ejendomme, som forberedes på salg
 • Ejendomme, som er solgt siden seneste status til Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • Ledige ejendomme, som afventer afklaring mv.
 • Ejendomme, som er under nedrivning
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der er i bilag 1 beskrevet tidsperspektiv for de enkelte ejendomme.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 22/1080

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Mødelisten blev godkendt.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Mødelisten fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger om konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Bilag

Sagsid.: 22/11520

Resume

Sagen vedrører principbeslutning om ekspropriation, hvorefter der kan indgås en aftale på ekspropriationslignende vilkår (skattefrit for sælger).

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer en del af matr. nr. 560br, Viborg Markjorder, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer en del af matr.nr. 560br, Viborg Markjorder, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på mødet den 2. september 2009 (link til sag nr. 216 i byrådet den 2. september 2009) lokalplan nr. 324 for et erhvervsområde ved Vestermarksvej og Egelundvej i Viborgs vestlige bydel.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

I lokalplan nr. 324 udlægges delområde V til offentlige grønne områder til blandt andet regnvandsbassiner.
 
For at realisere lokalplanen er det en forudsætning, at der erhverves et areal fra matr. nr. 560br, Viborg Markjorder, jf. bilag 1, til brug for etablering af regnvandsbassin.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med den berørte grundejer. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Salg til kommunen forudsætter, at der er hjemmel til at ekspropriere. Hjemlen findes i planlovens § 47, som foreskriver følgende betingelser:
-         Byrådet skal have vedtaget en gyldig og byggeretsgivende lokalplan. Lokalplan nr. 324 blev vedtaget af Byrådet på møde den 2. september 2009.
-         Ejer kan og vil ikke virkeliggøre en lokalplan. Ejeren af matr. nr. 560br, Viborg Markjorder ønsker ikke at virkeliggøre lokalplanen ved at etablere regnvandsbassinet.
-         Det skal være nødvendigt at ekspropriere. For at virkeliggøre lokalplan nr. 324 er det nødvendigt at etablere et regnvandsbassin til håndtering af regnvand fra det nye erhvervsområde.
-         Byrådets vilje til at ekspropriere skal være til stede. Denne kan dokumenteres ved beslutning i denne sag.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/44576

Resume

Bruunshåb by har 200-års jubilæum i 2022 og der skal tages stilling til et kommunalt tilskud.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives et kommunalt tilskud til aktiviteter i forbindelse med Bruunshåbs 200-års jubilæum på 31.500 kr. svarende til ca. 40 kr. pr. indbygger, og
 
2. at udgiften på 31.500 i 2022 finansiers af det afsatte driftsbudget på Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation”

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives et kommunalt tilskud til aktiviteter i forbindelse med Bruunshåbs 200-års jubilæum på 31.500 kr. svarende til ca. 40 kr. pr. indbygger, og
 
2. at udgiften på 31.500 i 2022 finansiers af det afsatte driftsbudget på Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation”.
 
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i december 2016 retningslinjer for tilskud til byjubilæer (link til sag nr. 32 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. december 2016)
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Bruunshåb kan i 2022 fejre 200-års jubilæum. Jubilæumsarrangementet finder sted over tre dage, med forskellige temaer fra 30. september til 2. oktober og involverer en lang række lokale aktører; Nørreå spejderne, Papfabrikken, BT-SVIF, Børnehaven Møllehøj, Møllehøj Skolen, Seniorklubben og Bruunshåb Borgerforening. Formanden for borgerforeningen Karoline Balleby Jensen har på vegne af Bruunshåb borgerforening indsendt beskrivelse af program og budget for jubilæet og dermed ansøgt om tilskud. Programmet fremgår af bilag 1. Budgettet fremgår af bilag 2. Jubilæumsarrangementet har et samlet budget på ca. 117.000 kr.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 14. december 2016 retningslinjer for kommunens tilskud i forbindelse med byjubilæer.
 
Af retningslinjerne fremgår, 
 
 • at byer og landsbyer i Viborg Kommune kan søge om tilskud til markering af byjubilæum på følgende mærkedage: 100 år, 150 år, 200 år osv., altså med 50 års interval.,
 • I forbindelse med bevilling af tilskudsbeløb til markering af byjubilæer anvendes en model med 40 kr. pr. indbygger for alle byer og landsbyer,
 • at tilskud til byjubilæer finansieres inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget, og
 • at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender fremtidige ansøgninger.
 
Bruunshåb havde pr. 1. januar 2022 787 indbyggere. Med et tilskud pr. indbygger på 40 kr. giver det et samlet tilskud på 31.480 kr.
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/26039

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Intet.
Fraværende:
Peter Juhl

Sagsid.: 22/8885

Resume

I perioden maj 2021 – januar 2022 har der været afviklet EU-udbud på levering af nye hjemmeplejebiler.
 
Der er i Økonomi- og Erhvervsudvalget stillet spørgsmål til sikkerheden i den valgte el-bil.

Sagsfremstilling


Læsevejledning
Af hensyn til at kunne offentliggøre mest muligt at sagen og bilagsmaterialet i forbindelse med offentliggørelse af referatet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde, er der foretaget overstregninger for at beskytte kommunens interesser. Det handler om oplysninger vedrørende kommunens retsstilling og økonomiske forhold.
 
Derfor:
 
 • Referat af sagen kan ses som nyt lukket bilag nr. 10 uden overstregninger
 • Kopi af referat med overstregninger kan ses som nyt åbent bilag nr. 11
 • Kopi af bilag nr. 7 med overstregninger kan ses som nyt åbent bilag nr. 12

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

Se bilag 11.
Bilag

Sagsid.: 21/25976

Sagsfremstilling

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke ”Godkend”.