You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 24. august 2022 kl. 08:30

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Kim Dongsgaard, Kurt Mosgaard, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl, Steffen Drejer, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/24710

Resume

Jan Hansen og Ida Jensen fra BDO deltager fra kl. 8.30 – 9.00 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde og redegør nærmere for indholdet i revisionsberetning nr. 9 vedrørende revisionen af årsregnskab 2021, som er vedlagt i bilag nr. 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at revisionsberetningen vedrørende årsregnskab 2021 drøftes med BDO.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Revisionsberetningen vedrørende årsregnskab 2021 blev drøftet med BDO.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har jf. link til sag nr. 19 på byrådets møde den 22. juni 2022 endeligt godkendt årsregnskabet for 2021 herunder revisionsberetning nr. 9 vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2021.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ifølge revisionsaftalen deltager BDO hvert år på et Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde, hvor revisionsberetningen for det seneste regnskabsår drøftes.
 
Herudover er der på mødet mulighed for, at udvalget kan drøfte andre relevante emner med BDO.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/37999

Resume

Basisbudgettet opsummerer de økonomiske konsekvenser af allerede trufne politiske beslutninger og tekniske tilretninger. Basisbudgettet udgør det økonomiske udgangspunkt for de politiske budgetforhandlinger. I sagen beskrives overordnet de tekniske forudsætninger i basisbudgettet. Desuden skal der tages stilling til programmet for budgetkonferencen.
 
Stine Isaksen, Marianne Gaardsdal og Aksel Rosager Johansen er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets gennemgang af sagen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at basisbudgettet godkendes med henblik på, at det kan indgå som grundlag for de videre politiske budgetdrøftelser, og
 
2. at forslag til program for byrådets budgetkonference godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Stine Isaksen, Marianne Gaardsdal og Aksel Rosager Johansen deltog i Økonomi- og Erhvervsudvalgets gennemgang af sagen.
 
Indstillingen fra kommunaldirektøren blev herefter godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 8. februar spillereglerne og den overordnede procesplan for årets budgetlægning (link til sag nr. 7 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. februar 2022).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har behandlet anlægsbudget 2023-2026 på mødet den 9. marts (link til sag nr. 16 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 6. april besluttet, at stigende priser på anlæg i 2023 og frem indgår i byrådets videre budgetlægning (link til sag nr. 19 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. april 2022).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 11. maj gjort status på arbejdet med reduktionsforslagene (link til sag nr. 26 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 15. juni gjort status på udvalgenes budgetforslag og desuden besluttet, at reduktionsforslagene og budgetudfordringen på socialområdet skal medtages i byrådets videre budgetlægning (link til sag nr. 2 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2022).
 

Inddragelse og høring

Hoved-MED er inddraget løbende herunder i udarbejdelsen af reduktionsforslag. Hoved-MED er senest blevet orienteret om status på budgetlægningen på møde den 23. august, og er endvidere inviteret til at deltage i byrådets budgetkonference.
 
Reduktionsforslagene har været i høring hos fagudvalgene og råd. Høringssvar kan ses i bilag nr. 1.
 
Budgetforslaget sendes til høring hos Fritidsrådet, Frivilligrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet, Ældrerådet, Viborg Ungdomsråd og Det Grønne råd inden byrådets 1. behandling den 21. september.
 

Beskrivelse

Basisbudgettet for 2023 til 2026 er nedenfor vist i en resultatopgørelse. Resultatopgørelsen sammenfatter alle kommunens udgifter og indtægter og viser på bundlinjen, hvordan kassebeholdningen påvirkes af budgettet. Budgetforudsætningerne i basisbudgettet er beskrevet mere uddybende i udkast til notat om basisbudget til budgetkonferencen (bilag nr. 2).
 
Tabel 1. Resultatopgørelse pr. 16. august 2022.
 
Mio. kr.
Regnskab 2021
Foreløbigt regnskab 2022 pr. 30/4
Budget 2023
Budget 2024
Budget 2025
Budget 2026
Resultatopgørelse (minus=indtægter)
 
 
 
 
 
 
Skatter og generelle tilskud
-6.436,4
-6.549,3
-6.629,1
-6.897,2
-7.113,4
-7.297,1
Serviceudgifter
4.143,4
4.237,6
4.360,9
4.383,8
4.385,9
4.385,1
Overførselsudgifter
1.585,2
1.657,0
1.665,4
1.685,0
1.705,4
1.731,0
Kommunal medfinansiering
390,3
394,8
403,3
403,3
403,3
403,3
Pris- og lønstigninger (drift)
 
 
0,0
187,8
382,8
585,1
Renter
5,1
0,6
9,9
9,3
8,5
7,4
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
-312,4
-259,3
-189,6
-228,0
-227,4
-185,3
Anlægsudgifter (skattefinansieret)
147,5
204,0
284,5
388,0
242,6
60,6
Alment boligbyggeri
-1,1
14,2
9,7
10,0
10,0
9,6
Jordforsyning
-116,5
14,8
1,6
24,8
7,4
39,1
Pris- og lønstigninger (anlæg)
 
 
0,0
5,3
5,1
1,4
Nettoafdrag på gæld
64,2
336,0
2,0
33,4
84,1
81,1
Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område
-218,2
309,6
108,2
233,5
121,7
6,6
Forsyningsområdet
-16,4
10,9
57,7
40,6
-16,4
-23,1
Øvrige finansforskydninger
-85,2
-119,5
-1,5
7,1
7,1
-1,9
Samlet likviditetsvirkning
-319,9
201,0
164,4
281,2
112,5
-18,4
 
 
 
 
 
 
 
Likviditet
(minus=kasseforbrug)
 
 
 
 
 
 
Likvide aktiver primo
207,6
527,5
326,5
162,1
-119,1
-231,5
Samlet likviditetsvirkning
319,9
-201,0
-164,4
-281,2
-112,5
18,4
Likvide aktiver ultimo
527,5
326,5
162,1
-119,1
-231,5
-213,2
Gennemsnitlig likviditet
792,0
890,0
645,0
410,0
215,0
165,0
 
Herunder er anført bemærkninger til basisbudgettet.

Skatter og generelle tilskud (indtægter)

Budgettet for skatter, tilskud og udligning er baseret på det statsgaranterede grundlag for 2023. Statsgarantien er beregnet på baggrund af det forventede befolkningstal den 1. januar 2023 i henhold til Danmarks Statistiks nyeste befolkningsprognose fra maj 2022. Der er heri indregnet 30.000 fordrevne ukrainere pr. 1. januar 2023, hvoraf 551 forventes at være i Viborg Kommune. I overslagsårene er indtægterne beregnet på baggrund af Viborg Kommunes nye befolkningsprognose, og udviklingen i udskrivningsgrundlaget er indarbejdet med KL’s skøn, der baserer sig på Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2023. Der er en væsentlig usikkerhed i både Viborg Kommunes nye befolkningsprognose og Danmarks Statistiks befolkningsprognose i forhold til forventet antal borgere fra Ukraine. Såfremt det var valgt at bruge Danmarks Statistik befolkningsprognose som grundlag for indtægterne i overslagsårene, ville indtægterne være lavere i 2024, 2025 og 2026 med henholdsvis 45, 55 og 65 mio. kr.
 
Viborg Kommunes nye befolkningsprognose er på dagsordenen til mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august.
 
Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2023 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Der vil dog stadig ske en efterregulering af ejendomsskatter. Vælger kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2026 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2023.
 
Det forudsættes i basisbudgettet, at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2023.
 
Byrådet skal ved 2. behandlingen af budget 2023-2026 beslutte, om man vælger enten et selvbudgetteret eller et statsgaranteret grundlag, og der foreligger først ved 2. behandling en endelig beregning på et mere opdateret datagrundlag, som inkluderer følsomhedsanalyser.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør 4.360,9 mio. kr. i 2023, hvilket er 48,5 mio. kr. under Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. Der er både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne på 1.665,4 mio. kr. i 2023 er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle konjunkturudvikling og budgetopfølgningen pr. 30. april 2022. I forhold til det forventede resultat for 2022, budgetteres der i 2023 med et lavere udgiftsniveau i overførselsudgifterne i faste priser svarende til 16 mio. kr. Udgiftsniveauet i 2022 er i væsentlig grad påvirket at gunstig udvikling i beskæftigelse, hvorfor den forventede udgift i 2022 er lavere end budgetteret. For de midlertidige ydelser, og særligt for udgifterne til forsikrede ledige, er den underliggende mekanisme for Viborg Kommune, at når ledigheden falder på landsplan, falder den også i Viborg Kommune, men i en lavere takt og fra et lavere niveau. Dette skyldes Viborg Kommunes erhvervssammensætning med forholdsvis mange offentlige arbejdspladser.
Overførselsområdet er budgetlagt i henhold til de skøn, der indgår i Økonomiaftalen og således, at Viborg Kommunes andel af overførselsudgifter på landsplan udgør 1,80 pct. En ændring på 0,05 pct. betyder en ændring på ca. 50 mio. kr. for Viborg Kommune, idet udgifterne på landsplan i 2023 forventes at udgøre ca. 93 mia. kr. jf. økonomiaftalen.

Kommunal medfinansiering

Kommunernes medfinansiering af sundhedsudgifterne er en delvis finansiering af regionerne, hvor kommunerne betaler, når kommunens borgere behandles på sygehusene. Regeringen har tilkendegivet, at den kommunale afregning på nuværende tidspunkt fastfryses svarende til afregningsniveauet i 2022. Den kommunale medfinansiering udgør 403,3 mio. kr. i alle årene.

Resultat før anlæg og afdrag m.v.

Resultatet før anlæg og afdrag m.v. viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud kommunen har til at dække udgifter til anlæg og afdrag m.v., idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække.
 
Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud før anlæg og afdrag på 189,6 mio. kr. i 2023, 228,0 mio. kr. i 2024, 227,4 mio. kr. i 2025 og 185,3 mio. kr. i 2026. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud før anlæg og afdrag på minimum 250 mio. kr. er dermed ikke opfyldt i nogen af årene.
 
Resultat før anlæg og afdrag er i 2023 forringet med 70 mio. kr. i forhold til overslagsåret 2023 i det vedtaget budget 2022. De væsentligste forklaringer til forringelsen på 70 mio. kr. er strukturel forringelse af indtægtssiden på 40 mio. kr., som følge af Viborg Kommunes andel af landets befolkning er faldende. En relativ forringelse af overførselsområdet på 50 mio. kr., idet Viborg Kommune har mindre forbedring end landsgennemsnittet. Modsat forbedres resultatet før anlæg og afdrag af serviceløft i Økonomiaftalen til demografi på 20 mio. kr. (40+50-20=70). 

Anlægsudgifter

Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 284,5 mio. kr. i 2023, 388,0 mio. kr. i 2024, 242,6 mio. kr. i 2025 og 60,6 mio. kr. i 2026. For de skattefinansierede netto-anlægsudgifter har byrådet fastlagt en økonomisk målsætning om at gennemføre for minimum 225 mio. kr. netto (dvs. udgifter fratrukket indtægter). I budgetperioden er denne målsætning opfyldt i de første 3 år, men ikke i 2026, hvor der reelt kun er budgetteret med projekter for 60,6 mio. kr.
 
Opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden indtægter, er de samlede anlægsudgifter inkl. jordforsyning 476,8 mio. kr. i 2023, hvilket ligger 172,2 mio. kr. over Viborg Kommunes andel af den statslige anlægsramme, der er 304,6 mio. kr.

Lånoptagelse og afdrag på gæld

I 2023 budgetteres med hjemtagelse af et nyt lån på 38,7 mio. kr. svarende til fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de udgifter i basisbudgettet, som kommunen har låneadgang til. Det er udgifter til blandt andet byfornyelse og energiforbedringer.
 
Der forventes store anlægsudgifter på affaldsforsyningen i forbindelse med den nye klimaplan for en grøn affaldssektor. Dette resulterer i et stort negativt mellemregningsforhold mellem affaldsforsyningen og det skattefinansierede område, idet det skattefinansierede område lægger penge ud, indtil anlægsudgifterne på affaldsforsyningen finansieres via øgede takster. Dette negative mellemregningsforhold er låneberettiget og indarbejdet i basisbudgettet med 50 mio. kr. i 2023 og 38 mio. kr. i 2024. Lån vedrørende affaldsforsyningen skal afdrages i takt med, at mellemregningsforholdet i de kommende år nedbringes via øgede takster.

Affaldsforsyningen

Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 2. juni behandlet budgetforslag for affaldsforsyningen (link til sag nr. 19 i Klima- og Miljøudvalget den 2. juni 2022). Forslaget til drifts- og anlægsbudget 2023-2026, takster og mellemværende med Viborg Kommune er indarbejdet i basisbudgettet.

Likviditet

Basisbudgettet har en negativ virkning for likviditeten i 2023 på 164,4 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet falder fra forventet 890,0 mio. kr. ultimo 2022 til 165,0 mio. kr. ultimo 2026. Byrådet har en målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. Målsætningen er opfyldt for de første 3 budgetår men ikke i 2026, hvor den gennemsnitlig likviditet er 165,0 mio. kr.

Reduktioner i basisbudgettet

I overslagsårene i det vedtagne budget 2022 er der under Økonomi- og Erhvervsudvalget indregnet en pulje med reduktioner på serviceudgifterne på 0,5% i 2023 svarende til 20 mio. kr. Puljen er midlertidig placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget indtil reduktionerne konkret udmøntes. Fra 2024 er der ikke lagt yderligere reduktioner ind i basisbudgettet.

Lov- og cirkulæreprogram

De økonomiske virkninger af ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogrammet) er som i tidligere år indregnet i basisbudgettet, så ændringer i kommunens bloktilskud modsvares af tilsvarende forøgelser eller reduktioner af de relevante politikområders budgetter.
 
I bilag nr. 3 kan ses en specifikation på udvalg af de enkelte poster, der er indregnet i basisbudgettet.

Budgetudfordringer og anlægsønsker

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 15. juni besluttet, at budgetudfordringen på socialområdet og de fremsendte anlægsønsker medtages i byrådets videre budgetlægning (link til sag nr. 2 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2022). Budgetudfordringen på socialområdet samt de fremsendte anlægsønsker er ikke indarbejdet i basisbudgettet.

Ansøgning om særtilskud efter §16 til særligt vanskeligt stillede kommuner

Der er fremsendt en ansøgning om særtilskud efter §16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. Der er ansøgt om tilskud til dækning af Ukraine-relaterede udgifter.
Fristen for ansøgning var den 5. august. Det er udmeldt, at Indenrigs- og Boligministeriet forventer at give svar på kommunernes ansøgninger inden udgangen af august
måned. 

Program for byrådets budgetkonference

Forslag til program for budgetkonferencen den 29. og 30. august kan ses i bilag nr. 4.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/14957

Resume

Det fremgår af loven om den kommunale ungeindsats, at kommunerne hvert år skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne samt offentliggøre resultaterne af søgningen for det indeværende år.
 
Sagen blev behandlet med enslydende sagsfremstillinger i hhv. Børne- og Ungdomsudvalget samt beskæftigelsesudvalget på deres møder den 16. juni 2022.

Indstilling

Børne- og Ungdomsudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne 2023-2025 godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Den seneste sag om måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune i 2022 blev behandlet på byrådets møde den 22. juni 2021 (link til sag nr. 2 på byrådet den 22. juni 2021).
 

Inddragelse og høring

Forvaltningens forslag til måltal har været til høring blandt Forum 100, der er et ledelsesnetværk i Viborg Kommune mellem ungdomsuddannelser, forberedende uddannelsestilbud og kommunen. Høringssvarene til måltallene fremgår af bilag 1.
 
Ligeledes har Task Force Viborg (en kreds af virksomhedsledere i Viborg Kommune) drøftet søgning til ungdomsuddannelserne på møde den 8. juni 2022. Bemærkninger fra Task Force Viborg indgår i bilag 1.
 

Beskrivelse

Baggrund

Viborg Byråd besluttede blandt andet den 7. oktober 2020, at der i arbejdet med udvikling af kvalitet og indhold i folkeskolen, skulle være fokus på at nå det nationale måltal om, at 30% af de unge i 2025 vælger en erhvervsuddannelse.
 
Samtidigt har Viborg Byråd som mål i sammenhængsmodellen at forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov, og at 90% af unge har taget en ungdomsuddannelse, inden de er 25 år.

Uddannelsesvejledning

Det er uddannelsesvejledningen i Viborg Kommune, der bistår unge og forældre i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv.
 
Ifølge lov om kommunal indsats for unge under 25 år skal uddannelsesvejledningen bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Vejledningen skal sikre, at den enkelte elev opnår en realistisk forståelse af forudsætninger og krav i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Samtidig skal uddannelsesvejledningen være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.

Søgetal 2022

Nedenfor vises Viborg Kommunes søgetal til ungdomsuddannelserne i 2022 sammenholdt med søgetallene for 2021 og måltallene for 2022. Søgetallene er opgjort for de elever, der forlader grundskolens 9. og 10. klasse, og gælder for elever med bopæl i Viborg Kommune.
 
 
Søgetal 2021
Søgetal 2022
Måltal 2022
Gymnasiale uddannelser
67,5 %
64,4 %
67 %
Erhvervsuddannelser
22,9 %
27,1 %
25,3 %
FGU/STU
3,1 %
2,2 %
3,0 %
Øvrigt
6,5 %
6,3 %
4,7 %
 
Kategorien ”FGU/STU” indeholder søgningen til den forberedende grunduddannelse (FGU) samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Kategorien ”Øvrigt” indeholder søgningen til arbejde/sabbatår, klargørende tilbud, ophold i udland mv.
 
Tallene viser en stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne og et fald i søgningen til de gymnasiale uddannelser. Der er også et mindre fald i søgningen til FGU/STU samt øvrigt.
 
Derudover viser en nærmere gennemgang af søgetallene følgende:
 • Viborg Kommune har en højere andel i søgning til erhvervsuddannelserne end på landsplan (20,0 %) og i flere omkringliggende kommuner (Silkeborg 20,6%, Holstebro 21,1 %, Skive 24,1 %)
 • Søgningen til de gymnasiale uddannelser er lavere i Viborg Kommuner end på landsplan (71,6 %) og i flere omkringliggende kommuner (Silkeborg 71,9 %, Holstebro 70,2 %, dog lavere i Skive med 63,8 %)
 • Søgningen til erhvervsuddannelserne fra 9. klasse er steget (23 % i 2021 til 31,1 % i 2022)
 • Søgningen til erhvervsuddannelserne fra 10. klasse er steget (22,8 % i 2021 til 23,9 % i 2022)
 • Samlet set er søgningen til erhvervsuddannelserne fra de kommunale skoler på 31,6 %, mens søgningen fra fri- og privatskolerne er på 16,3 %

Indsatser

Der er udviklet og iværksat en række initiativer, der har haft som mål at styrke unges valg af uddannelse. Indsatserne er udviklet i et samarbejde med ungdomsuddannelser, erhvervsliv og Dansk Industri.
 
Eksempler på initiativerne er:
 • Viborg Karriereuger, der består af Viborg Erhvervs- og Karrieremesse, uddannelsesaftener og Åbent Hus på ungdomsuddannelserne
 • Flere og styrkede tilbud i Åben Skole-regi (findes i Viborg Kommunes KLC-portal)
 • Samarbejdsaftale om frafaldstruede unge i regi af Viborg Uddannelsesnetværk 
 • Synliggørelse af uddannelsesmuligheder i regi af samarbejdsforummet Faglært Arbejdskraft
 • Særligt fokus fra uddannelsesvejledningen i forhold til at tale om erhvervsuddannelserne i den kollektive vejledning
 • Tilbud om vejledning til alle elever også uddannelsesparate
 • Indsatser i projektgruppen ”Praksisfaglighed i grundskolen”, herunder praktik for grundskoleundervisere på 7. klassetrin på erhvervsuddannelserne
 • Særlige indsatser fra Team Unge i forhold til specialelevers introduktion til ungdomsuddannelserne

Måltal 2023-2025

På baggrund af søgetallene for 2022 har forvaltningen haft følgende reviderede måltal for 2023-2025 til høring hos Forum 100 (netværk af ungdomsuddannelser og uddannelsesforberedende tilbud):
 
Måltal 2023
2024
2025
Gymnasiale uddannelser
64,0 %
63,6 %
63,2 %
Erhvervsuddannelser
28,4 %
29,4 %
30,2 %
FGU og STU
2,4 %
2,4 %
2,4 %
Øvrigt
5,5 %
4,6 %
4,2 %
 
Der bliver fortsat arbejdet for at øge andelen af unge, der søger en ungdomsuddannelse efter endt 9. eller 10. klasse. Af måltallene fremgår det fortsat, at 30 % af en ungdomsårgang skal søge en erhvervsuddannelse i 2025. Det vil formentligt også kunne påvirke andelen, der søger en gymnasial uddannelse, hvorfor måltallet dertil fastsat lavere end til nuværende søgetal. Det samme gør sig gældende i forhold kategorien ”Øvrigt”.

Høringssvar fra ungdomsuddannelserne

Af de tre indkomne høringssvar (bilag 1) fremgår blandt andet følgende:
 • Medieskolerne peger på, at måltallene ser realistiske ud. Det er vigtigt målrettet at sætte alle uddannelsesmuligheder i spil – for Medieskolerne særligt web-udvikler-uddannelsen
 • Bjerringbro Gymnasium er bekymret for, at et generelt måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne på 30,2 % kan være med til at underminere STX og HF på Bjerringbro Gymnasium. Og det bekymrer, hvis søgningen flyttes fra Bjerringbro by til Viborg by. Der foreslås et differentieret måltal og en differentieret vejledningsindsats alt efter søgemønstre på skoleniveau
 • Mercantec og Midtbyens Gymnasium peger på, at det nationale måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne skal følges, og at det vil give en lavere søgning til de gymnasiale uddannelser. Der er forslag om at nedjustere måltallene for 2025 til 30,0 %, og at øge de gymnasiale til 63,4 %. Derudover opfordres til, at Viborg Kommune laver en fordeling på søgningen mellem de gymnasiale uddannelser (HHX, HTX, STX og HF). Derudover peges der på, om det er ambitiøst nok, at søgningen til FGU og STU ikke skal falde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Sagsid.: 22/4663

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 33 til Spildevandsplan 2019 (Løgstrup).
 
Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Løgstrup kan omlægges til separatkloak samt etablering af nedsivningsbassin.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 33 til Spildevandsplan 2019 (Løgstrup) godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 09-08-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 33 til Spildevandsplan 2019 (Løgstrup) godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 16. marts 2022 til den 11. maj 2022. Der er modtaget tre høringssvar.
 
Det første høringssvar skyldtes en fejltolkning af kortmaterialet. Efter at høringssvarets afgiver forstod kortet korrekt, frafaldt høringssvaret.
 
Det andet høringssvar omhandler sikring af adgang for kunder og leverandører til pizzarier på Østergade.
 
Det tredje høringssvar omhandler sikring af adgang for kunder til frisør på Borgergade samt vigtigheden af, at frisøren er afhængig af vandforsyningen.
 
Forsyningen vil generelt bestræbe sig på at tage størst muligt hensyn til berørte erhvervsdrivende og lægger op til dialog inden opstart. Herved bliver kunders og leverandørers adgangsforhold ikke begrænset unødigt.
 
Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af planforslaget.
 
Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.

Bemærkninger indgivet efter udløb af frist for høringssvar

Efter udløb af høringsfristen er der indkommet en bemærkning den 22. maj 2022. Da dette er modtaget efter fristens udløb, er det ikke behandlet som høringssvar. Bemærkningen kommer fra ejeren af arealet, hvorpå nedsivningsbassinet planlægges anlagt og omhandler utilfredshed med den valgte placering samt størrelsen af erstatning, der tilbydes for arealet.
 
Bemærkningen indeholder ligeledes to andre forslag til placering af regnvandsbassin samt prisoverslag for disse alternativer. Energi Viborg Vand A/S vurderer, at de to foreslåede placeringer vil medføre behov for yderligere ledningsanlæg, at placeringerne ikke har plads nok til det nødvendige anlæg, samt at det vil medføre for stejle skråningsanlæg. Forsyningen holder derfor fast i den planlagte placering og vil efter jordbundsundersøgelser og detailplanlægning købe mindst muligt areal, som er nødvendigt for etablering af nedsivningsanlægget. Udformningen af bassin vil foregå i dialog med grundejer. 
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 33 til Spildevandsplan 2019 (Løgstrup) danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Løgstrup kan omlægges til separatkloak samt etablering af nedsivningsbassin.
 
Tillægget omfatter dele af Borgergade, Brændalsvej, Møllegårdsvej, Møllevang, Ekkodalen, Kølsenvej, Skolegade og Østergade, Løgstrup.
 
Regnvandet fra det separatkloakerede område planlægges afledt til nyt nedsivningsbassin nord for Løgstrup ved Hjarbækvej. Nedsivningsbassinet har overløb til eksisterende rensedam ved Hjarbækvej 53 med videre udløb til Fiskbæk Møllebæk.

Valgt løsning

Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:
 • Området afleder spildevand til Fiskbæk Renseanlæg. Separering er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlægget.
 • Etablering af nedsivningsbassin til regnvand giver foruden afledning af regnvand fra de berørte ejendomme i tillægget mulighed for, at dele af kloakopland 194 kan tilkobles nedsivningsbassinet. Dette vand udledes i dag til Fiskbæk Møllebæk efter rensning i rensedam.
 • Energi Viborg Vand A/S har vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.
 
Projektet forventes gennemført i 2023 og 2024.
 
I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til nedsivning via regnvandssystemet.
 
Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 3.
 
Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 33 til Spildevandsplan 2019 (Løgstrup).
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand. 

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen. 

Økonomi

Udgifter til omlægning af den offentlige kloak og etablering af nye ledninger afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Grundejer anbefales at omlægge intern kloak snarest muligt efter, at anlægsarbejdet på hovedkloakken er afsluttet. Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i ”Spildevandsplan 2019”.
 
Fristen for separering på egen grund sættes som udgangspunkt til senest tre måneder efter, at der er ført separatkloak frem til grundgrænsen. Såfremt separering ikke er gennemført inden for den fastsatte frist, vil kommunen meddele påbud om separering af kloakken. Uanset ovenstående frister er berørte grundejere dog sikret minimum 24 måneder fra vedtaget spildevandsplan til endelig frist for omlægning af kloak på egen grund. 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 22/17329

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 33 til Spildevandsplan 2019 (Løgstrup).
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 33 til Spildevandsplan 2019 (Løgstrup), hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 09-08-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 33 til Spildevandsplan 2019 (Løgstrup), hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 33 til Spildevandsplan 2019 (Løgstrup) danner grundlag for, at en del af Løgstrup (Borgergade, Brændalsvej, Møllegårdsvej, Møllevang, Ekkodalen, Kølsenvej, Skolegade og Østergade) kan omlægges fra fælles- til separatkloak. Samtidig skal der anlægges et nedsivningsbassin umiddelbart uden for byskiltet ved Hjarbækvej.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 33 til Spildevandsplan 2019 (Løgstrup) vil ovenstående være opfyldt, hvis byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af spildevandsledninger
 • etablering af regnvandsledninger
 • etablering af nedsivningsbassin
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 22/18138

Resume

I forbindelse med implementering af lovpligtig udvidet affaldsindsamling ved husholdninger er der behov for indkøb af affaldsbeholdere samt ændring af 2 slags eksisterende affaldsbeholdere. Ændring af eksisterende beholdere omfatter udskiftning og tilføjelse af flere nye piktogrammer. Endvidere skal indkøbes yderligere nye to-delte beholdere, også med nye piktogrammer, samt foretages indkøb af rød miljøkasse til farligt affald. Således har hver husstand fremover 3 affaldsbeholdere til dagligt affald og 1 beholder til opsamling af farligt affald.
 
Byrådet har på anlægsbudgettet afsat 0,75 mio. kr. i 2022 samt 41,925 mio. kr. i 2023 til projekterne. Rådighedsbeløbene søges frigivet med henblik på projektering i 2022 samt udførelse i 2023 og 2024.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at projekterne igangsættes,
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at der gives anlægsudgiftsbevilling på 42.675.000 kr. til projekterne i tabel 1 med rådighedsbeløb på 750.000 i 2022 33.925.000 kr. i 2023 samt 8.000.000 kr. i 2024, og
 
3. at udgiften på 750.000 kr. i 2022, 33.925.000 kr. i 2023 samt 8.000.000 kr. i 2024 finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projekterne og indarbejdes i basisbudgettet.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 09-08-2022

Klima- og Miljøudvalget besluttede,
 
1. at projekterne igangsættes.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden til byrådet,
 
2. at der gives anlægsudgiftsbevilling på 42.675.000 kr. til projekterne i tabel 1 med rådighedsbeløb på 750.000 i 2022 33.925.000 kr. i 2023 samt 8.000.000 kr. i 2024, og
 
3. at udgiften på 750.000 kr. i 2022, 33.925.000 kr. i 2023 samt 8.000.000 kr. i 2024 finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projekterne og indarbejdes i basisbudgettet.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har den 6. oktober 2021 (link til sag nr. 2 i byrådet den 6. oktober 2021) godkendt Budget 2022. På anlægsbudgettet på Forsyning er der afsat 0,75 mio. kr. i 2022 samt 41,595 mio. kr. i 2023 til indkøb og ændring af affaldsbeholdere.
 
Forud for ovennævnte byrådsmøde blev budgetforslag 2022 for Forsyningsområdet behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 12. august 2021 (link til sag nr. 14 i Klima- og Miljøudvalget den 12. august 2021), hvor projektplan for køb af nye beholdere blev nærmere præsenteret i bilag 6 og 7. Klima- og Miljøudvalget fik den 2. juni 2022 fremlagt budget 2023, hvor nærmere procesplan for de 3 projekter blev gennemgået (link til sag nr. 17 i Klima- og Miljøudvalget den 2. juni 2022).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I henhold til Regeringens Klimaplan (link til Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020) og den gældende Affaldsbekendtgørelse (link til BEK nr 2512 af 10/12/2021) skal Viborg Kommune etablere indsamling af 10 ”fraktioner” i den kommunale husstandsindsamling af affald.
 
Nye og eksisterende lovkrav om separat sortering og indsamling af nye affaldsfraktioner (fra genbrugsstationer og i husstandsindsamlingen) sætter krav til forøgelse af affaldsbeholdere hos borgere, herunder:
 • Ændring af 2 eksisterende beholdere pr. husstand, som genbruges efter udskiftning af piktogrammer (sker på borgerens adresse)
 • Indkøb af yderligere 1 beholder pr. husstand
 • Indkøb af miljøkasser til husstandene
 
Fremover vil de nuværende 2 beholdere skulle omfatte rest/mad med udskiftning af mad-piktogrammet for den ene beholders vedkommende og den anden beholder (ressourcer – tidligere MGP/papir) med udskiftning til nye Papir og Pap-piktogrammer. Selve ommærkningsprocessen skal gennemføres ved borgerne i perioden 8. april – 19. maj 2024. Der vil være tale om afskrabning af 5 mærkater, afrensning/klargøring af området til montering af i alt 7 mærkater. Opgaven forventes sendt i udbud senere på året, hvorefter endelig pris vil foreligge.
 
Den ekstra affaldsbeholder skal påsættes 4 piktogrammer og indeholde fraktionerne Plast, Mad og drikkekartoner/Glas og Metal. Det planlægges at foretage udkørsel over 11 uger mht. de nye beholdere (ny affaldsbeholder og rød miljøkasse) med start fra 1. januar 2024.
 
Når ovenstående er gennemført, vil borgerne derfor have 3 affaldsbeholdere og 1 miljøkasse på adressen – forventet opstart af ny tømmeordning april 2024.
 
I nedenstående tabel fremgår de enkelte projekter samt fordeling af rådighedsbeløb i de enkelte år.
 
Tabel 1, beløb i 1.000 kr.
Anlægsnavn
Bevilling
2022
2023
2024
Indkøb af røde miljøkasser
4.870
375
4.495
 
Indkøb af nye beholdere til papir/pap
21.849
375
21.474
 
Klargøring af eksisterende beholdere til ny affaldsordning
15.956
 
7.956
8.000
 
42.675
750
33.925
8.000
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Indkøb og ændring af affaldsbeholdere forventes færdiggjort april – maj 2024.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i budget 2023-2026 taget højde for afledt drift, der udmønter sig således:
 
Indsamling af yderligere 1 stk. affaldsbeholder vil medføre en merudgift på anslået 5 mio. kr. i 2023 til anslået 8 mio. kr. i 2024.
 
De røde miljøkasser vurderes at ville medføre en merudgift på anslået 2,5 mio. kr. til drift og vedligeholdelse (vask mv.) pr. år fra 2024.
 
Fra april 2024 er tømningsfrekvensen som følger: Papir og Pap hver 6. uge, Plast, Mad og drikkekartoner/Glas og Metal hver 3. uge og Rest/Mad hver 2. uge. Miljøkassen stilles ud sammen med hver af de 3 øvrige beholdere, når der er behov for tømning (afhentes/byttes ud).
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/34172

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekt for forsinkelsesbassin vedtaget i Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2019 i forbindelse med byggemodning af 2 erhvervsgrunde på Vennershåbvej.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og miljøudvalget,
 
1. at placering af forsinkelsesbassin godkendes
 
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede areal for forsinkelsesbassin i den vestlige del af deloplandet ved Vennershåbvej og Guldbækvej vedtaget i Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejer.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 09-08-2022

Klima- og Miljøudvalget godkendte placering af forsinkelsesbassin
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede areal for forsinkelsesbassin i den vestlige del af deloplandet ved Vennershåbvej og Guldbækvej vedtaget i Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejer.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har på sit møde den 18. maj 2022 (link til sag nr. 27 i Byrådet 18. maj 2022) godkendt at ekspropriere en del af matr.nr. 560br, Viborg Markjorder, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.
 
Byrådet har på sit møde den 18. maj 2022 (link til sag nr. 15 i Byrådet 18. maj 2022) godkendt byggemodningen og igangsat arkæologisk udgravning.
 
Byrådet har på sit møde den 26. januar 2022 (link til sag nr. 22 i Byrådet 26. januar 2022) udbudt 2 erhvervsgrunde.
 
Byrådet har på sit møde d. 8. december 2021 (link til sag nr. 18 i Byrådet 8. december 2022) godkendt byggemodning af erhvervsgrunde på Vennershåbvej (etape I). Byrådet har givet anlægsbevilling på 10.200.000 kr. til kontoen ”Erhvervsbyggemodning af Vennershåbsvej, Etape I” med rådighed i 2022.
 
Byrådet vedtog på mødet den 2. september 2009 (link til sag nr. 216 i byrådet den 2. september 2009) lokalplan nr. 324 for et erhvervsområde ved Vestermarksvej og Egelundvej i Viborgs vestlige bydel.
 
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for at skabe mulighed for spildevandsforsyning af et erhvervsområde i den vestlige del af Viborg: Vestermarksvej, Egelundvej, Vennershåbvej, Jegstrupvej Vest og Guldbækvej. Området er omfattet af lokalplan 324 (inkl. T1) og indebærer forlængelse af Vennershåbvej.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg med forsinkelsesbassin i den vestlige del af deloplandet ved Vennershåbvej og Guldbækvej er det en forudsætning, at arealet for bassin, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes det nødvendige areal og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Det har ikke været muligt at opnå aftale med lodsejeren om en placering af bassinet indenfor lokalplanens rammer, jf. tidligere sag i byrådet den 18. maj 2022. Bassinet ønskes derfor flyttet til den nordlige del af marken beliggende på matr.nr. 1o Hallum, Ravnstrup og matr.nr. 560br Viborg Markjorder. Bassinet kommer derved til at ligge delvist indenfor lokalplanens rammer og delvist i landzone. Placering medfører, at der gives landzonetilladelse og dispensation til placering af beplantningsbælte.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan jf. spildevandsloven. Desuden udgør bassinet en nødvendig del af vejanlægget jf. vejloven.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Ovenstående skal være opfyldt, hvis byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Anlægsprojektet og berørte areal fremgår af bilag 1 og 2.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Anlægsarbejderne pågår og forventes færdig med udgangen af året.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg kan gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.
Bilag

Sagsid.: 21/35188

Resume

Det foreslås, at rådighedsbeløb på 1.088.000 kr. fremrykkes fra 2023 til 2022, og at der gennemføres en række tiltag, der dels kan sikre, at Viborg Stadion lever op til aktuelle krav og dels kan sikre en bedre tilskueroplevelse.

Indstilling

Direktøren for Kultur- og Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det i sagen beskrevne fælles prioriterede forslag mellem Viborg FF a/s og forvaltningen til forbedring af faciliteterne på Viborg Stadion godkendes,
 
2. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Viborg Stadion, opgradering af faciliteter” forhøjes med 1.088.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at udgiften på 1.088.000 kr. i 2022 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet i 2023 til budgetforslaget 2023-2026.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det i sagen beskrevne fælles prioriterede forslag mellem Viborg FF a/s og forvaltningen til forbedring af faciliteterne på Viborg Stadion godkendes, dog således, at det aktuelle behov for lysforbedringer på banen på stadion prioriteres højest. Forvaltningen indhenter yderligere informationer herom om muligt, så disse foreligger til sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
2. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Viborg Stadion, opgradering af faciliteter” forhøjes med 1.088.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at udgiften på 1.088.000 kr. i 2022 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet i 2023 til budgetforslaget 2023-2026.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-08-2022

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det i sagen beskrevne fælles prioriterede forslag mellem Viborg FF a/s og forvaltningen til forbedring af faciliteterne på Viborg Stadion godkendes,
 
2. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Viborg Stadion, opgradering af faciliteter” forhøjes med 1.088.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at udgiften på 1.088.000 kr. i 2022 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet i 2023 til budgetforslaget 2023-2026.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet 10. november 2021 at bevilge 1.400.000 kr. til opgradering af tilgængeligheden for handicappede på Viborg Stadion, og dette projekt realiseres således, at denne del af projektet er realiseret til sæsonstart 2022/23.
 
Byrådet besluttede på mødet den 22. juni 2022 (link til sag nr. 27 i byrådet den 22. juni 2022) at lysanlægget på Viborg Stadion opgraderes, således at det kan opfylde krav fra UEFA til lys på stadion i forbindelse med kampe i UEFA Conference League. Anlægsudgiften finansieres via forhøjelse af Viborg FF a/s´ lejebetaling for leje af Viborg Stadion.
 
 

Inddragelse og høring

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Viborg FF a/s.
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen har i samarbejde med Viborg FF a/s og Viborg Stadioncenter udarbejdet forslag til opgradering af faciliteterne på Viborg Stadion.
 
Formålet er at sikre, at Viborg Stadion fortsat kan leve op til de krav, der stilles til stadions, hvor der spilles superligakampe og også i forhold til UEFA-krav i forbindelse med kvindelandsholdets kampe og andre kampe i UEFA-regi på Viborg stadion.
 
Herudover er formålet også sammen med Viborg FF a/s at gennemføre en række forbedringer, der kan forbedre den oplevelse, man som tilskuer har, når man kommer på Viborg Stadion.
 
Viborg FF a/s´ forslag, som er i prioriteret rækkefølge, indeholder følgende forslag til investeringer på Viborg Stadion:
 
 
Forbedringsforslag – prioriteret rækkefølge
Samlet udgift, vurderet
Forbedringer ved spillerindgangen (Indgang O, vestbygningen)
Op til 230.000 kr.
LED lys, udsmykning på stadion, under tribuner mm.
Op til 315.000 kr. 
Etablering af TV-studie, anbefalinger fra TV-selskaber
Projekt under udvikling
Etablering af overgang fra østtribune til nordtribune
Projekt under udvikling
 
Det foreslås, at rådighedsbeløbet på 1.088.000 kr. frigives i 2022 og at de enkelte projektdele søges realiseres i tæt samarbejde med Viborg FF a/s og med fokus på, at stadion fortsat skal kunne opfylde kravene til stadions i superligaen og til landskampe og andre internationale kampe, ligesom der skal være fokus på at give stadion et udtryk, hvor det i højere grad end pt. fremstår som hjemmebane for Viborg FF og Kvindelandsholdet.
 
Det bemærkes, at modellen for investeringer på stadion følger det princip, der hidtil har været gældende omkring investeringer på stadion, hvor Viborg Kommune primært investerer i bygningsændringer og nagelfast inventar o.lign., mens Viborg FF a/s selv kan investere i tiltag, der er løst inventar m.m.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Projektet gennemføres i 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/46560

Resume

Restbeløbet på 4.250.000 kr. i anlægsbudgettet til renovering af Klosterhaven og Klostertoften på Rehabiliteringscenter Viborg foreslås anvendt til at bygge nye kontorfaciliteter i Klosterhaven. Årsagen er, at de nuværende kontorfaciliteter skal fjernes, da de er placeret i lokaler, som ikke er godkendt til dette formål.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at restbeløbet fra kontoen til ”rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften” anvendes til at etablere nye kontorfaciliteter i Klosterhaven
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000.000 kr. til kontoen ”Nye kontorfaciliteter i Klosterhaven” med rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2022 samt 3.800.000 kr. i 2023
 
3. at udgiften på 200.000 kr. i 2022 og 3.800.000 kr. i 2023 finansieres ved nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften” i 2022, og,
 
4. at mindreforbruget på 250.000 kr. i 2022 på projektet ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften” tillægges kassebeholdningen.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2022

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at restbeløbet fra kontoen til ”rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften” anvendes til at etablere nye kontorfaciliteter i Klosterhaven
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000.000 kr. til kontoen ”Nye kontorfaciliteter i Klosterhaven” med rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2022 samt 3.800.000 kr. i 2023
 
3. at udgiften på 200.000 kr. i 2022 og 3.800.000 kr. i 2023 finansieres ved nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften” i 2022, og,
 
4. at mindreforbruget på 250.000 kr. i 2022 på projektet ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften” tillægges kassebeholdningen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

På byrådets møde den 21. november 2019 (link til sag nr. 21 i byrådet 21. den november 2019) blev der frigivet midler til 2. etape af renovering af Klostertoften og Klosterhaven med henblik på at forbedre rehabiliteringsfaciliteterne på Rehabiliteringscenter Viborg.
 
På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. marts 2022 (link til sag nr. 2 i Social- og Sundhedsudvalget den 24. marts 2022) godkendte udvalget, at der igangsættes en afdækning af muligheden for at forbedre de fysiske rammer indenfor såvel genoptrænings-, rehabiliterings-, kontor- og mødefaciliteter med henblik på at understøtte det tværfaglige samarbejde.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Rehabiliteringscenter Viborg har i perioden september 2021 – februar 2022 arbejdet med en prøvehandling, som skal sikre mere målrettede og individuelt tilpassede borgerforløb. Prøvehandlingen viste bl.a. et fortsat behov for at optimere de fysiske rammer på Rehabiliteringscenter Viborg i forhold til henholdsvis tværfaglige kontorfaciliteter i Klosterhaven og afskærmede træningsfaciliteter i Klostertoften.
 
På møde den 24. marts 2022 igangsatte Social- og Sundhedsudvalget derfor en afdækning af muligheden for at etablere kontor- og mødefaciliteter, som understøtter det tværfaglige samarbejde, samt muligheden for at forbedre genoptrænings- og rehabiliteringsfaciliteterne i Klostertoften. På anlægsbudgettet er i 2022 afsat et restbeløb på 4.250.000 kr. til at forbedre genoptrænings- og rehabiliteringsfaciliteterne i Klostertoften. Samlet var der oprindeligt bevilliget 4.321.000 kr. til dette, dvs. der er forbrugt 71.000 kr. i projektet.
 

Trænings- og rehabiliteringsfaciliteter

Prøvehandlingen på Rehabiliteringscenter Viborg bekræftede, at der er behov for at forbedre genoptrænings- og rehabiliteringsfaciliteterne i Klostertoften. Her foregår træning i dag i et åbent atrium, hvor der således kun er begrænset mulighed for at afskærme borgeren under øvelser, samtale m.v.
 
Der er foretaget en gennemgang af de eksisterende fysiske rammer på Klostertoften samt en afdækning af de planmæssige forhold. Vurderingen er, at det vil være vanskeligt at optimere genoptrænings- og rehabiliteringsfaciliteterne indenfor den eksisterende bygningsmasse, men at det vil være fysisk muligt at etablere en tilbygning med den nødvendige kapacitet. Dette kan beskrives til udvalget i nyt forslag frem mod forhandlinger om budget 2024-2027. 
 

Kontor- og mødefaciliteter

Ved en gennemgang af de fysiske rammer på Rehabiliteringscenter Viborg er det konstateret, at enkelte forhenværende boliger på Klosterhaven i dag anvendes som kontorfaciliteter til medarbejderne.
 
Idet boligareal ikke må anvendes til kontorfaciliteter, er der undersøgt forskellige muligheder for fortsat at sikre tilstrækkelig kontorkapacitet i Klosterhaven.
 
Dels er det undersøgt, om det vil være muligt at bevare kontorfaciliteterne i de lokaler, som anvendes i dag, hvilket forudsætter, at kravene til anvendelse af arealerne ændres. Dette vurderes ikke at være muligt jf. almenboligloven. Endvidere vil en inddragelse af boligerne forudsætte, at der opføres et tilsvarende antal boliger i stedet.
 
Derudover er muligheden for at tilbygge blevet undersøgt. Det er vurderingen, at to tilbygninger på henholdsvis ca. 30 og 40 kvadratmeter i hver gavl på hovedbygningen i Klosterhaven, vil opfylde behovet. Det er særlig vigtigt, at kontorerne placeres i umiddelbar nærhed til borgerne, som ofte kan være ustabile og have behov for tæt sundhedsfaglig observation og opfølgning.
 
De boliger, der i dag er udlagt til kontorer, skal reetableres, hvilket vil gøre det fysisk muligt at øge kapaciteten på Rehabiliteringscenter Viborg på sigt. Forventningen er, at efterspørgslen vil stige i kommende år som følge af væksten i ældre borgere.
 
De boliger, der i dag anvendes som kontorer, skal reetableres som bolig. Oversigtskort med angivelse af de nuværende kontorer, og forslag til tilbygninger, er vedlagt som bilag.
 
Vurderingen er, at de samlede udgifter til projektet i alt vil være 4.000.000 kr., heraf 200.000 kr. i 2022 og 3.800.000 kr. i 2023.
 

Samlet vurdering

Idet der er et akut behov for at få flyttet og genetableret kontorfaciliteterne i Klosterhaven, foreslås det, at restbeløbet på 4.250.000 kr. fra kontoen ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften” finansierer kontortilbygninger samt genetablering af de boliger, som har været anvendt som kontorer. Hvormed anlægssagen ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften” lukkes.
 
Social- og Sundhedsudvalget vil forud for budgetforhandlingerne 2023 få forelagt nyt oplæg og prisoverslag på en tilbygning på Klostertoften mhp. at optimere genoptrænings- og rehabiliteringsfaciliteterne på Klostertoften. Dette mhp. at udvalget kan tage stilling til, om projektet skal prioriteres som et anlægsønske i budgettet for 2024-2027. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget beslutter at igangsætte opførelsen af kontortilbygninger, forventes disse at kunne tages i brug i foråret 2024.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/64750

Resume

I forbindelse med ombygningen af Forsorgscenter Vibohøj er den sidste fase (fase 3) af ombygningen opstartet. I den forbindelse har det vist sig, at de samlede anlægsudgifter ikke kan afholdes indenfor det afsatte beløb på investeringsoversigten, idet der forventes en overskridelse af det samlede budget med 2,3 mio. kr.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at fase 3 færdiggøres.
 
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Vibohøj – fase 2 og 3” forhøjes med 2.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022, og
 
3. at udgiften på 2.300.000 kr. i 2022 finansieres midlertidig via forbrug af kassebeholdningen idet (drift) på politikområdet Socialområdet nedsættes med 1.150.000 kr. i 2025 og 1.150.000 kr. i 2026.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2022

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at fase 3 færdiggøres.
 
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Vibohøj – fase 2 og 3” forhøjes med 2.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022, og
 
3. at udgiften på 2.300.000 kr. i 2022 finansieres midlertidig via forbrug af kassebeholdningen, idet drift på politikområdet Socialområdet nedsættes med 1.150.000 kr. i 2025 og 1.150.000 kr. i 2026.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte den 7. oktober 2020 (link til sag nr. 17 på byrådets møde den 7. oktober 2020) en revideret plan for ombygning af Vibohøj. Social- og Sundhedsudvalget fik en status på ombygningsprojektet på mødet den 14. oktober 2021 (link til sag nr.7 på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 14. oktober 2021).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ombygningen af Forsorgscenter Vibohøj er planlagt i tre faser, hvoraf fase 1 og 2 er gennemført. Fase 3 omfatter bl.a. renovering af herbergsbygning, nedrivning af nuværende værelsesfløj, opførsel af ny boligfløj samt renovering af administrationsbygningen. 
 
De øgede udgifter til ombygning af Forsorgscenter Vibohøj (fase 3) skyldes flere forskellige uforudsete ekstraudgifter, som følge af, at de eksisterende bygninger var i væsentlig dårligere stand end først antaget.
 
I forbindelse med renovering af Herbergsbygningen, var der mange uforudsete udgifter, hvilket skyldes, at bygningen var i væsentligere dårligere stand end forventet. Derfor valgte bygherren tidligt i processen at sætte yderligere penge af til uforudsete udgifter og til gengæld skære alle bygherreindkøb til møbler, inventar m.v. væk. På den måde ville der også være penge, til uforudsete udgifter, til den resterende del af projektet.
 
I begyndelsen af 2022 begyndte man renovering af administrationsbygningen, samt nedrivning af tidligere værelsesfløj med henblik på opførsel af ny boligfløj. Det viste sig, at administrationsbygningen var i endnu dårligere stand end Herbergsbygningen.
 
Tagopbygningen var af en sådan karakter, at det var nødvendigt at lave en helt ny tagopbygning, ellers ville der fremadrettet være stor risiko for kondensdannelse med efterfølgende skimmel og rådangreb. Derudover var de eksisterende bærende vægge ikke alle steder understøttet af fundamenter. Jorden under den tidligere værelsesfløj viste sig desuden at være forurenet, og blev derved væsentlig dyrere at bortskaffe. Der har i løbet af foråret været forhandlinger med de enkelte entreprenører for at prissætte disse ekstra arbejder, som samlet beløber sig til 2,5 mio. kr.
 
Der er fundet yderligere besparelser på ca. 200.000 kr. i projektet. For at færdiggøre projektet og dermed fase 3, vil der være behov for at forhøje anlægsbevillingen med yderligere 2,3 mio. kr. Såfremt bevillingen politisk godkendes i august 2022, vil projektet fortsat kunne færdiggøres jf. tidsplanen i løbet af første kvartal 2023. Ekstrabevillingen vil omfatte arbejder, som udføres i 2022 for at forebygge yderligere forsinkelser i 2023.
 

Alternativer

Forvaltningen har sammen med totalrådgiveren på projektet set på hvilke arbejder, der vil kunne stoppes, med henblik på overholdelse af anlægsbevillingen, hvis ikke den politisk godkendes. Det drejer sig om følgende hovedemner:
 
 • Belægning i terræn (parkeringspladser, stier mm.)
 • Lofter i nybygningen
 • Færdiggørelse af overflader i administrationsbygning og værelsesfløj (maling, fliser, gulvbelægninger mm.)
 • Inventar i værelser og afrusningsafsnit (badeværelsesinventar, køkkeninventar og garderober)
 • Udskiftning af eksisterende vinduer
 • Udbedring af taget over administrationsfløjen
 
En manglende færdiggørelse vil betyde, at bygningen ikke vil kunne anvendes til det tiltænkte formål, og en evt. udskydelse af færdiggørelsen vil betyde en væsentlig fordyrelse, ift. den nuværende prissætning.
 

Tidsperspektiv

Ifølge tidsplanen vil ombygningen af Vibohøj (fase 3), kunne færdiggøres i løbet af første kvartal 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Driftsbudgettet på Forsorgscenter Vibohøj er i forvejen under pres. Dette skal ses dels i lyset af Corona-situationen de sidste to år dels antallet af reducerede pladser, der kan bruges grundet den igangværende ombygning/renovering. I 2021 var det 7 pladser, der i 9 måneder ikke kunne anvendes. I 2022 er antallet af pladser reduceret fra 58 til 38, hvilket påvirker indtægterne negativt. Der er lavet økonomisk handleplan på området, der reducerer udgifterne væsentligt.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 22/10314

Resume

Viborg Byråd besluttede på mødet den 1. september 2021, at Viborg Kommune ikke længere skal være repræsenteret i en række råd, nævn og bestyrelser, herunder bestyrelsen i Viborg Krisecenter. Viborg Krisecenter har på baggrund af byrådets beslutning opdateret institutionens vedtægter.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de reviderede vedtægter for Viborg Krisecenter godkendes, og
 
2. at byrådet delegerer stillingtagen til eventuelle fremtidige ændringer af vedtægter for Viborg Krisecenter til Social- og Sundhedsudvalget.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2022

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de reviderede vedtægter for Viborg Krisecenter godkendes, og
 
2. at byrådet delegerer stillingtagen til eventuelle fremtidige ændringer af vedtægter for Viborg Krisecenter til Social- og Sundhedsudvalget.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget godkendte senest vedtægter for Viborg Krisecenter den 23. april 2020 (link til sag nr. 4. i Social- og Sundhedsudvalget den 23. april 2020).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Krisecenter er en selvejende institution, der tilbyder kvinder og deres eventuelle børn midlertidig bolig, hjælp til selvhjælp samt støtte i en reetableringsperiode.
 
Viborg Byråd besluttede på mødet den 1. september 2021 (link til sag nr. 26 i byrådet den 1. september 2021), at Viborg Kommune ikke længere skal være repræsenteret i en række råd, nævn og bestyrelser, herunder bestyrelsen i Viborg Krisecenter. På den baggrund har bestyrelsen i Viborg Krisecenter udarbejdet reviderede vedtægter, i overensstemmelse med byrådets beslutning.
 
De gældende vedtægter for Viborg Krisecenter samt de reviderede vedtægter vedlægges som bilag. Ændring er markeret med rødt.
 
De reviderede vedtægter er godkendt af Viborg Krisecenters bestyrelse den 15. februar 2022.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/10624

Resume

Viborg Byråd besluttede på mødet den 1. september 2021, at Viborg Kommune ikke længere skal være repræsenteret i en række råd, nævn og bestyrelser, herunder bestyrelsen i Sind Fristedet. Sind Fristedet har på baggrund af byrådets beslutning opdateret institutionens vedtægter.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de reviderede vedtægter for Sind Fristedet godkendes, og
 
2. at byrådet delegerer stillingtagen til eventuelle fremtidige ændringer af vedtægter for Sind Fristedet til Social- og Sundhedsudvalget.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2022

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de reviderede vedtægter for Sind Fristedet godkendes, og
 
2. at byrådet delegerer stillingtagen til eventuelle fremtidige ændringer af vedtægter for Sind Fristedet til Social- og Sundhedsudvalget.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget godkendte senest vedtægter for Sind Fristedet den 29. maj 2019 (link til sag nr. 6 i Social- og Sundhedsudvalget den 29. maj 2019).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Sind Fristedet er et værested, der blandt andet har til formål at fungere som fristed for mennesker med psykiske og sociale vanskeligheder. Sind Fristedet er en selvejende institution, der drives med økonomisk støtte fra Viborg Kommune. Viborg Kommune støtter årligt Sind Fristedet med 0,4 mio. kr. til løn af leder. Herudover har Social- og Sundhedsudvalget bevilliget 0,7 mio. kr. årligt via § 18-midler til frivilligt socialt arbejde for perioden 2020-2022.
 
Viborg Byråd besluttede på mødet den 1. september 2021 (link til sag nr. 26 i byrådet den 1. september 2021), at Viborg Kommune ikke længere skal være repræsenteret i en række råd, nævn og bestyrelser, herunder bestyrelsen i Sind Fristedet. På den baggrund har bestyrelsen i Sind Fristedet udarbejdet reviderede vedtægter, i overensstemmelse med byrådets beslutning. I forbindelse med revidering af vedtægterne er der foretaget enkelte justeringer af øvrige paragraffer, herunder foreningens formål med yderligere punkter og ændring af organiseringen af foreningens brugerråd.
 
De gældende vedtægter for Sind Fristedet samt de reviderede vedtægter vedlægges som bilag. Ændringer er markeret med rødt, dog undtaget redaktionelle rettelser.
 
De reviderede vedtægter er godkendt af Sind Fristedets bestyrelse den 19. maj 2022.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/33047

Resume

Rema Etablering har ansøgt om at etablere en dagligvarebutik på 1.200 m2 på hjørnet af Gl. Aalborgvej og Baldersvej i Viborg. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 579, som foreslås sendt i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
 1. at forslag til lokalplan nr. 579 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
   
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
 1. at der ikke afholdes borgermøde.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2022

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
 1. at forslag til lokalplan nr. 579 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
   
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
 1. at der ikke afholdes borgermøde.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Rema Etablering har ansøgt om at etablere en dagligvarebutik på 1.200 m2 på hjørnet af Gl. Aalborgvej og Baldersvej i Viborg. Ansøgning er i bilag nr. 2.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. januar 2022 (link til sag nr. 18 i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 19. januar 2022) at igangsætte planlægningen. Udvalget besluttede desuden, at der i planlægningen skal være særligt fokus på de trafikale forhold, herunder sammenhæng med den planlagte trafiksanering af Baldersvej og H.C. Andersens vej.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 

Inddragelse og høring

Villaejerne på Frejasvej, Baldersvej og Friggsvej i nordbyen har - ad flere omgange - kontaktet forvaltningen angående det ansøgte projekt. Forvaltningen har været i dialog med villaejerne angående bekymring for det ansøgte, herunder projektets disponering og arkitektur.
 
Villaejerne har tilkendegivet, at de ikke er interesseret i en vejadgang til Baldersvej, eller at der etableres opholdsarealer langs Frejasvej. Rema Etablering har valgt at justere deres projekt ift. ønskerne fra villaejerne.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold
Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 1, der fastlægger, at området må anvendes til boliger med mulighed for, at der kan gives tilladelse til indretning af et begrænset antal butikker. Den enkelte grund må bebygges med 3/10 (30%).
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med byplanvedtægten. Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Området er omfattet af rammeområde VIBNV.B4.03 i Kommuneplan 2017-2029, som udlægger området til boligområde. Foruden boliger kan der i området indpasses enkeltstående dagligvare- og udvalgsvarebutikker til områdets daglige forsyning, mindre liberale erhverv og mindre lokale restauranter, hvis disse opfylder en række kriterier.
 
Ifølge kommuneplanen skal detailhandel som udgangspunkt placeres i butiksområder. Ejendommene ligger ikke i et butiksområde. Ifølge retningslinje 2.7 kan der dog uden for butiksområder i Viborg i særlige tilfælde etableres enkeltstående butikker til lokalområdets daglige forsyning, hvis:
 • der ikke placeres flere enkeltstående butikker ved siden af hinanden eller i tilknytning til butiksområdet,
 • der er et begrænset og lokalt opland at forsyne,
 • der er god infrastruktur og tilgængelighed for alle, dvs. placeringen skal ske i tilknytning til det primære vejnet,
 • butikken tilpasses områdets bymiljø, bygningsstruktur og by- og bygningsmæssige sammenhæng,
 • butikken ikke medfører væsentlige gener i form af støj og trafik,
 • størrelsen på butikken tilpasses efterspørgslen i lokalområdet, dog maks. 1.200 m2 for dagligvarebutikker og maks. 500 m2 for udvalgsvarebutikker.
 
Forvaltningen vurderer, at projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 579, der er i bilag nr. 3.
 
Forslag til lokalplan nr. 579
Lokalplanen giver mulighed for en enkeltstående dagligvarebutik på op til 1.200 m² til områdets lokale forsyning.
 
Ift. igangsætningen af planlægningen, er lokalplanforslagets anvendelsesmuligheder indsnævret fra centerformål til én dagligvarebutik med et butiksareal på maks. 1.200 m2, da der i højere grad er blevet tale om en projektlokalplan og for at undgå miljøkonflikter internt i lokalplanområdet.
 
Desuden er lokalplanens område reduceret, så den eksisterende sti mellem Frejasvej og Gl. Aalborgvej ikke indgår.
 
Arkitektur
Lokalplanen fastlægger bl.a. bestemmelser for bebyggelsens:
 • placering – bl.a. en påbudt facadebyggelinje, der skal sikre at bebyggelse og torvearealer opleves som en helhed mod gaden samt placering indenfor et byggefelt aht. områdets terræn.
 • omfang som sikrer, at bebyggelse ikke afviger væsentligt fra omkringliggende bebyggelse øst for Gl. Aalborgvej.
 • udformning for at sikre indpasning i området og aktive facader mod Gl. Aalborgvej og parkeringsarealet – bl.a. krav til facader i form af tegl som materialevalg, en vis andel vinduer, rytme så facaden visuelt opbrydes i mindre enheder samt begrønning.
 • ubebyggede arealer for at skabe byliv og understrege gadeforløbet – bl.a. torveareal og grønne friarealer.
 
Trafik
Vejadgang sker fra Gl. Aalborgvej.
 
Ansøger har fået udarbejdet et trafiknotat, der viser, at der af trafiksikkerhedsmæssige årsager skal etableres et kanaliseringsanlæg med venstresvingsbane og støttepunkter for krydsende fodgængere på tværs af Gl. Aalborgvej. Finansiering af vejanlægget på Gl. Aalborgvej sker på bygherres vegne efter vejlovens §§ 49-50 og ikke gennem en udbygningsaftale som forventet ved igangsætning af planlægningen.
 
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres cykelsti og fortov langs Baldersvej i overensstemmelse med Viborg Kommunes ønske om at øge trafiksikkerheden på Baldersvej.
 
Støj
Ansøger har fået udarbejdet en støjberegning, som viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser vil kunne overholdes ved etablering af en støjskærm mod Frejasvej og begrænsninger ift. vareindleveringer.
 
Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikrer, at der kan etableres støjskærme med den nødvendige udstrækning og højde langs den østlige afgrænsning af lokalplanområdet. Støjskærmen skal begrønnes, så den fremstår med en sammenhængende beplantning.
 
På baggrund af ønsker fra villaejerne på Frejavej, er principperne for udformning af støjafskærmningen ændret ift. igangsætning af planlægningen.
 
Regnvandshåndtering
Da butikken medfører en øget befæstelsesgrad, indeholder lokalplanen bestemmelser, som sikrer, at regnvand forsinkes og nedsives indenfor lokalplanområdet gennem regnbede og faskiner. Desuden er der mulighed for at parkeringsarealer kan etableres med gennemtrængelig belægning. Regnbedene medvirker desuden til en vis begrønning af lokalplanområdet.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da planforslaget vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanen og dermed af mindre principiel betydning.
 
Miljøvurdering
Da planforslaget alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 4 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra primo september 2022 til primo oktober 2022. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i december 2022 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune ønsker at øge trafiksikkerheden på Baldersvej ved at anlægge en cykelsti. Lokalplanen giver mulighed herfor indenfor de ubebyggede arealer i den nordlige del af lokalplanområdet. Byrådet forventes efter lokalplanens endelige vedtagelse at blive forelagt en bevillingssag med frigivelse af midler til anlæg af cykelsti.
 
Etablering, flytning og ændret benyttelse af vejadgange kræver Viborg Kommunes tilladelse efter lov om offentlige veje §§ 49-50. Som en forudsætning for realisering af lokalplanens byggemuligheder, vil der i adgangstilladelsen til området blive stillet vilkår om etablering af kanaliseringsanlæg med venstresvingsbane og støttepunkter på Gl. Aalborgvej efter vejlovens §§ 49-50. Omkostninger afholdes af bygherre.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/5116

Resume

Forslag til tillæg nr. 79 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 10. marts 2022 til 5. maj 2022. Der er kommet fire høringssvar, som behandles sammen med de ni høringssvar, som indkom i forbindelse med en tidligere offentlig høring. Høringssvarene handler især om Sportsvej 2, regnvandsbassin/klimatilpasningsprojekt, cykelsti, perspektivområder, udviklingsplanen, kulturarv, bilag IV-arter samt udnyttelse af rekreative rammeområder. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
 1. at planforslaget vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer, og
 
 1. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslaget vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer, og
 
2. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 18. marts 2020 at fremlægge forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 for lokale udviklingsplaner for Frederiks og Mønsted i offentlig høring (link til sag nr. 9 i byrådet den 18. marts 2020).
 
Byrådet besluttede efter den offentlige høring, at den del af planforslaget, som omhandlede Mønsted, skulle udsættes (link til sag nr. 13 i byrådet den 2. september 2020).
 
Byrådet besluttede den 23. februar 2022 at fremlægge forslag til tillæg nr. 79 til Kommuneplan 2017-2029 for en lokal udviklingsplan for Mønsted i offentlig høring (link til sag nr. 3 i byrådet den 23. februar 2022).
 
Landdistriktsudvalget er den 22. juni 2022 orienteret om processen vedr. den endelige vedtagelse af den lokale udviklingsplan som en del af tillæg nr. 79 til Kommuneplan 2017-2029 (link til sag nr. 2 i Landdistriktsudvalget den 22. juni 2022).
 
Planforslaget inkl. den lokale udviklingsplan fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 2. april til 28. maj 2020. Der er i høringsperioden kommet ni høringssvar til planforslaget vedr. Mønsted.
 
Forslag til tillæg nr. 79 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 10. marts 2022 til 5. maj 2022. Der er i høringsperioden kommet fire høringssvar til planforslaget.
 
Høringssvarene er i bilag 2.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 3, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Høringssvarene handler især om Sportsvej 2, regnvandsbassin/klimatilpasningsprojekt, cykelsti, perspektivområder, udviklingsplanen, kulturarv, bilag IV-arter samt udnyttelse af rekreative rammeområder.
 
Forvaltningen foreslår, at en sætning i udviklingsplanens afsnit om ”Byens liv” ændres, og at planforslagets redegørelse ift. bilag IV-arter uddybes. Forvaltningen foreslår, at de resterende høringssvar ikke imødekommes.
 
Forslag til ændringer i kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 4.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 79 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde en lokal udviklingsplan for Mønsted og at foretage ændringer i rammer som konsekvens heraf i kommuneplanen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Byrådet skal virke for, at kommuneplanen omsættes til virkelighed. Kommuneplanen er ikke juridisk bindende for grundejere.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planlægningen har principiel betydning for kommunen, da planen omfatter en helt bysamfund. Endelig vedtagelse skal derfor ske i byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/7097

Resume

Forslag til tillæg nr. 82 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 3. februar til den 31. marts 2022. Der er kommet 11 høringssvar. Høringssvarene handler især om rekreative arealer, kulturarv, trafik og arealer til byvækst. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslaget vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslaget vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 26. januar 2022 (link til sag nr. 15 i byrådet den 26. januar 2022) at fremlægge forslag til tillæg nr. 82 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.
 
Landdistriktsudvalget er den 22. juni 2022 orienteret om processen vedr. den endelige vedtagelse af den lokale udviklingsplan som en del af tillæg nr. 82 til Kommuneplan 2017-2029 (link til sag nr. 3 i Landdistriktsudvalget den 22. juni 2022).
 
Planforslaget inkl. den lokale udviklingsplan fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 82 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 3. februar til den 31. marts 2022. Der er i høringsperioden kommet 11 høringssvar til planforslaget. Høringssvarene er i bilag 2. Flere af høringssvarene er mere eller mindre enslydende med høringssvar fra idéfasen, som blev behandlet ved planforslagets godkendelse.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 3, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Hovedparten af høringssvarene omhandler forhold som er svære at imødekomme i en kommuneplan, fordi de typisk håndteres i forbindelse med en konkret lokalplanlægning (f.eks. balancen mellem boligtyper eller placering af vejadgang), eller håndteres som en del af forvaltningens øvrige virksomhed (f.eks. etablering af cykelstier eller trafikdæmpende foranstaltninger). Forvaltningen foreslår, at høringssvarene omkring forslag til nye arealer til byvækst ikke imødekommes, grundet en eksisterende højspændingsledning og manglende behov ift. befolkningsprognosen.
 
Forvaltningen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i planforslaget. Forvaltningen foreslår dog, at udviklingskortet i den lokale udviklingsplan tilføjes følgende:
 • nye boligområder (uudnyttede rammeområder),
 • eksisterende og forslag til nye større stier jf. gældende byskitse.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 82 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde en lokal udviklingsplan for Rødding i kommuneplanen og at foretage rettelser i rammer som konsekvens heraf.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Byrådet skal virke for, at kommuneplanen omsættes til virkelighed. Kommuneplanen er ikke juridisk bindende for grundejere.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planlægningen har principiel betydning for kommunen, da planforslaget vedrører et helt bysamfund. Endelig vedtagelse skal derfor ske i byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 22/24095

Resume

På budgetforslaget for 2023-26 er der på anlægsbudgettet i 2023 afsat 2,655 mio. kr. på investeringsoversigten til Ny maskinhal Park og Vej. Med baggrund i situationen omkring anlægsrammen for anlægsbudgetter 2022/23 anbefales en fremrykning af projektet.
Der har været afholdt licitation for arbejdet, som medfører et samlet anlægsbudget på 5,560 mio. kr. Med licitationsresultatet er der en overskridelse af anlægsprojektets samlede budget på 2,905 mio. kr., hvis det oprindelige projekt fastholdes. Forvaltningen forventer, at der kan findes besparelsesforslag, som kan reducere budgetoverskridelsen til 1,0 mio. kr. For at projektet kan realiseres, skal der dermed findes supplerende finansiering til projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at licitationsresultatet godkendes med den indarbejdede besparelse til et samlet budget på 3,655 mio. kr., og
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3,655mio. kr. til kontoen ”Ny maskinhal Park og Vej” med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at udgiften på 3,655 mio. kr. i 2022 finansieres ved fremrykning af det i 2023 til formålet afsatte rådighedsbeløb med 2,655 mio. kr. og ved nedsættelse af rådighedsbeløb med 1,0 mio kr. på kontoen ”Pulje til prisstigninger, anlæg” i 2022
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at licitationsresultatet godkendes med den indarbejdede besparelse til et samlet budget på 3,655 mio. kr.,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3,655mio. kr. til kontoen ”Ny maskinhal Park og Vej” med rådighedsbeløb i 2022, og
 
3. at udgiften på 3,655 mio. kr. i 2022 finansieres ved fremrykning af det i 2023 til formålet afsatte rådighedsbeløb med 2,655 mio. kr. og ved nedsættelse af rådighedsbeløb med 1,0 mio kr. på kontoen ”Pulje til prisstigninger, anlæg” i 2022
 
Johannes Vesterby og Niels Jørgen Ottesen stemte imod beslutningen.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

Historik

Projektet er optaget på Investeringsoversigten for budget 2023.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der opføres en uopvarmet maskinhal for, at kommunens maskiner kan stilles inden døre og beskyttes både mod frost og regn samt solens stråler. Maskinerne er nu placeret på åben plads/mark.
 
Opgaven med opførsel af maskinhal har været i udbud frem til 24. juli 2022, med en tilbudssum på 4,418 mio. kr. fra den billigste tilbudsgiver. Inkl. omkostninger til afrømning af jord, etablering af kørefast belægning, geoteknik, rådgivning mm. beløber de samlede omkostninger sig til 5,560 mio. kr., hvilket er højere end det afsatte beløb på investeringsoversigten. Udgiften forventes at kunne reduceres ved udeladelse af porte og vægbeklædning, mindre kørefast belægning mm. Derudover har Park og Vej mulighed for at foretage en del af jordrømningsarbejdet mm. selv, så de samlede projektomkostninger reduceres til 3,655 mio. kr. hvilket svarer til en samlet overskridelse på 1,0 mio. kr. i forhold til det afsatte budget.
Såfremt der gives en bevilling på det samlede beløb, vil projektet kunne igangsættes i september De manglende dele vil delvis kunne suppleres over de kommende år via driftsbudgettet.
 

Alternativer

Hvis ikke der gives en bevilling, skal projektet genudbydes i 2023 til fornyet prissætning.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ingen.
 
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 22/19249

Resume

Der er udarbejdet budgetforslag for 2023 samt efterfølgende tre overslagsår. Budgetrammen
udgøres grundlæggende af 180 kr. per indbygger i 2023-priser i de to ejerkommuner samt af indtægter fra sideaktiviteter.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at budget 2023 godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at budget 2023 for Midtjysk Brand og Redning godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Beredskabskommissionen har den 8. juni 2022 godkendt budgettet for 2023 og fremsendt budgettet til byrådets godkendelse.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Beredskabskommissionen udarbejder i henhold til samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning hvert år budgetforslag for det kommende år samt tre budgetoverslagsår. Godkendt budgetforslag fremsendes efterfølgende til ejerkommunernes kommunalbestyrelser til godkendelse.
 
Det bemærkes, at idet der er tale om et fælleskommunalt interessent-selskab, så skal de to ejerkommuner (Viborg og Silkeborg) godkende budgettet.
 
Budgetforslaget betyder, at Viborg Kommunes medfinansiering af Midtjysk Brand og Redning er 290.000 kr. lavere end Viborg Kommunes oprindeligt budget 2023 til formålet. Det lavere budgetbeløb skyldes reduktion af budgettet som følge af et effektiviseringsbidrag på 1 pct. men samtidig er der tilført ressourcer til byggesagsbehandling og brandsyn. Hertil kommer tilførsel af budget som følge af ændring i indbyggertal.  
 
Budgetforslag 2023 med overslagsår fremgår af bilag nr. 1.  
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/24312

Resume

Midtjyllands Lufthavn ansøger om kommunegaranti for et lån på 4 mio. kr. i KommuneKredit til finansiering af anlægsinvestering i nødvendige nye anlæg og sikkerhedsforanstaltninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget vil indstille til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Midtjyllands Lufthavn om kommunegaranti for et lån på 4 mio. kr. i 2022 i forbindelse med investering i nødvendige nye anlæg og sikkerhedsforanstaltninger godkendes under forudsætning af, at lufthavnen jf. sagsfremstillingen lovligt kan optage lånet i KommuneKredit, og
 
2. at kravet om deponering i forbindelse med kommunegarantien løses ved indregning af 4 mio. kr. i lånerammen for 2022.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Sagen tages af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen fra Midtjyllands Lufthavn, at bestyrelsen ønsker at optage et lån på 4 mio. kr. i KommuneKredit til investering i nødvendige nye anlæg og sikkerhedsforanstaltninger. Låneoptagelsen er bl.a. begrundet i, at den videre udviklingsstrategi i forhold til bl.a. grøn omstilling kræver løbende og tilstrækkelig likviditet for at kunne gennemføres. Ved at optage et lån til investeringerne undgår lufthavnen at binde likviditet her og nu og samtidig betales afdragene på lånet løbende de kommende år nogenlunde svarende til aktivernes levetid.
 

Juridiske forhold

Hjemlen for kommuners engagement i lufthavne findes i luftfartslovens § 52 a, som har følgende indhold:
§ 52 a. Kommuner og kommunale fællesskaber kan eje og drive flyvepladser med tilknyttet virksomhed, herunder parkeringsanlæg, på et forretningsmæssigt grundlag og kan i den forbindelse fastsætte betaling for benyttelse af flyvepladsen.
Stk. 2. En kommune kan alene eller sammen med andre varetage aktiviteter efter stk. 1 i selskabsform.
 
Den juridiske vurdering er umiddelbart, at Viborg Kommune og øvrige ejerkommuner med hjemmel i bestemmelsen er berettiget til at yde tilskud og - som det mindre end at yde direkte tilskud - stille en lånegaranti for lufthavnen.
Blandt andet som følge af at bestemmelsen ikke udtrykkeligt angiver muligheden for at en ejerkommune kan stille en lånegaranti har Kommunekredit, hvor lufthavnen forventer at optage lånet på baggrund af en kommunal lånegaranti, i forbindelse med sagen rettet henvendelse til Transportministeriet med henblik på en endelig afklaring af lovligheden.

Statsstøttereglerne
Både de seneste års kapitaltilskud til lufthavnen og en eventuel kommunegaranti anses som udgangspunkt som værende statsstøtte. Imidlertid er der tale om støtte af en størrelse, som efter EU’s såkaldte gruppefritagelsesordning betyder, at støtten er lovlig statsstøtte. Det er derfor også forvaltningens vurdering, at der ikke er krav om opkrævning af garantiprovision i forbindelse med en eventuel kommunegaranti.
 

Deponering

Midtjyllands Lufthavns investeringer er ikke omfattet af den automatiske låneadgang for Viborg Kommune og en kommunegaranti vil derfor belaste kommunens låneramme og dermed kræve deponering på 4 mio. kr.
Der forventes ifølge forventet regnskab 30. april 2022 afholdt flere låneberettigede udgifter i 2022 end de budgetterede 37 mio. kr. til optagelse af nyt lån i 2022.
 
Forvaltningen forslår, at de 4 mio. kr. indregnes i lånerammen for 2022 med forventning om, at de låneberettigede udgifter overstiger den budgetlagte låneoptagelse. Der søges således ikke særskilt bevilling til deponering (finansforskydninger) i sagen her.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/1080

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Mødelisten blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger om konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 22/22710

Resume

Byrådet har besluttet, at der skal igangsættes udarbejdelse af et kommuneplantillæg for vindmøller. Der skal i denne sag tages stilling til igangsætning af planlægningen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet,
 
2. at der afholdes borgermøde onsdag den 14. september eller tirsdag den 27. september - begge dage kl. 17.00-19.00 i Multisalen på Rådhuset, og
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutning om miljørapportens indhold, hvis der ikke kommer væsentlige høringssvar i idéfasen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. Planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet,
 
2. Klima- og Miljøudvalget fastsætter dato for borgermødet
 
3. Forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutning om miljørapportens indhold, hvis der ikke kommer væsentlige høringssvar i idéfasen.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet i april 2021 (link til sag nr. 2 i byrådet den 21. april 2021), at der skal igangsættes en udarbejdelse af et kommuneplantillæg med mål, retningslinjer mv. for vindmøller, og at der kan tages stilling til igangsætning af enkeltprojekter, når forslaget til kommuneplantillægget er vedtaget og sendt i høring.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Eksisterende plangrundlag
Kommuneplan 2017–2029 indeholder en eksisterende retningslinje for placering af vindmøller. Retningslinjen blev vedtaget den 23. juni 2011, og der er siden lavet nogle mindre justeringer som følge af ændret lovgivning om afstand og støjkonsekvenszoner. Den eksisterende kommuneplan indeholder en konkret udpegning af 9 konkrete områder til vindmøller og en række retningslinjer om bl.a. afstandsforhold, støjkonsekvenszoner, lysafmærkning, opstillingsmønster, tilpasning til landskabet og udseende.
 
Baggrund for ændring af plangrundlag
Vindmølleteknologi, lovgivning for vindmøller og politiske mål for produktion af vindmøllestrøm har ændret sig siden kommuneplanens eksisterende retningslinje for vindmøller blev vedtaget. De nationale mål for produktionen af vedvarende energi på land er bl.a. skærpet, ligesom forslaget til ’Klimaplan 2022-2050’ for Viborg Kommune indeholder mål om, at der skal etableres solcelleanlæg, vindmøller og biogasanlæg, så kommunen som minimum bliver selvforsynet med el og gas.
 
Der er desuden modtaget en række ansøgninger om vindmølleprojekter, der udfordrer den eksisterende retningslinje.
 
Kommuneplantillægget for vindmøller skal derfor opdateres, så retningslinjen inklusive udpegninger er i overensstemmelse med lovgivning, teknologi og politiske mål for produktion af vindmøllestrøm.
 
Kommuneplantillæg
Forvaltningen foreslår, at der i kommuneplantillægget for vindmøller udpeges negative områder, hvor der ikke kan etableres vindmøller, og neutrale områder, hvor der efter nærmere undersøgelser eventuelt kan opstilles vindmøller, hvis det ikke strider mod andre arealinteresser. De negative områder vil f.eks. være områder, hvor byer og udpegede natur- og landskabsinteresser prioriteres højere end energiproduktion. Forvaltningen foreslår, at udpegningen af negative og neutrale områder erstatter de eksisterende konkrete udpegninger af vindmølleområder.
 
Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget skal indeholde retningslinjer for bl.a. placering, opstillingsmønster, udseende og hensyn til nabobeboelse, natur og landskab. Retningslinjerne fastlægges i det omfang, at forholdene ikke er reguleret i øvrig lovgivning.
 
Miljøvurdering
Ifølge ”lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” skal der udarbejdes en miljøvurdering, når planen udarbejdes indenfor områderne ”energi” og ”fysisk planlægning”. Planen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af loven - herunder vindmølleprojekter.
 
Kommuneplantillægget skal derfor miljøvurderes.
 
Afgrænsning af miljøvurderingens indhold fastlægges i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget. Berørte myndigheder høres før der tages stilling til afgrænsningen af miljørapporten jf. miljøvurderingslovens § 32, stk. 3, nr. 2. 
 
Idéfase
Da der er tale om væsentlige ændringer i kommuneplanen, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c.
 
Udkast til idéoplæg findes i bilag nr. 1. Idéoplægget indeholder en beskrivelse af det forventede indhold i planlægningen og mulighederne for at komme med idéer og forslag.
 
Forvaltningen foreslår, at idéfasen fastsættes til 5 uger. Samtidigt høres berørte myndigheder.  Bemærkninger vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Det foreslås også, at der afholdes et borgermøde om planlægningen i idéfasen onsdag den 14. september eller tirsdag den 27. september. Begge dage kl. 17.00-19.00 i Multisalen på Viborg Rådhus.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Idéfase     Medio 2022
Politisk behandling af idéer og forslag   Ultimo 2022
Planforslag til vedtagelse    Ultimo 2022
Offentlig høring    Primo 2023
Endelig vedtagelse    Primo/medio 2023
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/56529

Resume

Bjerringbro Cross Klub ønsker at etablere en ny motocrossbane på ejendommen Bjerring Hede 43, 8850 Bjerringbro. Ejendommen ligger i nærheden af et areal omkring Vindum Skov, som i Kommuneplan 2017-2029 er udpeget som støjfrit område. På baggrund af en ny støjkortlægning, skal Økonomi- og Erhvervsudvalget tage stilling til, om det ansøgte vil være i overensstemmelse med kommuneplanen med henblik på, at klubben kan anmode om ny planlægning for en motocrossbane.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
1. om det ansøgte vil være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje for støjfri områder.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

1. Ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje for støjfri områder.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 22. april 2020, at Viborg Kommune ville afholde merudgiften til en ny støjkortlægning som teknisk grundlag for en vurdering af, om der kan etableres en ny motocrossbane (link til byrådets sag nr. 7 den 22. april 2020).
 
Byrådet besluttede den 18. december 2019, at kommuneplanens retningslinjer vedr. stillezone og økologisk forbindelseslinje ikke ændres (link til byrådets sag nr. 23 den 18. december 2019).
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har løbende været i dialog med Bjerringbro Cross Klub.
 

Beskrivelse

Igennem flere år har Bjerringbro Cross Klub ønsket at etablere en ny motocrossbane på ejendommen Bjerring Hede 43, 8850 Bjerringbro. Se oversigtskort i bilag nr. 1. Etablering af motocrossbane på ejendommen er en ændret anvendelse, som forudsætter ny planlægning i form af kommuneplantillæg og lokalplan. Desuden forudsættes andre tilladelser, herunder miljøgodkendelse hvori der kan stilles vilkår om bl.a. træningstidspunkter (dage og tidsrum), antallet af køretøjer pr. time og støjbidraget.
 
Klubben har tidligere fået afslag på etablering, fordi aktiviteterne ville påvirke et støjfrit område omkring Vindum Skov.
 
Klubben ønsker nu på baggrund af et revideret projekt en fornyet behandling af sagen, herunder en afklaring af motocrossbanens støjpåvirkning af det støjfri område.
 
Klubben ønsker nu at køre med eldrevne motocrosscykler. Klubben ønsker at etablere to baner med en 2 meter afskærmende vold omkring dele af baneanlægget. Mod vest er yderligere støjafskærmning begrænset af respektafstand til højspændingsledninger. Klubben ønsker to træningsdage pr. uge.
 
Grænseværdier for støj
Miljøstyrelsen fastlægger vejledende grænseværdier fra forskellige aktiviteter og for støjpåvirkningen af forskellige typer af områdeanvendelser. Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af støjforurening. Eksempler på gældende grænseværdier findes i bilag nr. 3.
 
Grænseværdien ved boliger i det åbne land er for en motorbane med den ansøgte anvendelse 55 dB om dagen og 50 dB om aftenen.
 
Til sammenligning er grænseværdierne for støj fra virksomheder ved rekreative områder og særlige naturområder 40 dB i dagtimer på hverdage og 35 dB om aftenen og i weekender.
 
Der findes ikke egentlige vejledende grænseværdier for støjfri områder.
 
Ny støjkortlægning
Klubben fået udarbejdet en ny støjkortlægning (se bilag nr. 2). Støjkortlægningen viser, at motocrossbanen vil kunne overholde grænseværdierne for støj fra motorsportsbaner ved boliger i det åbne land. 
 
Af støjkortlægningen fremgår det, at støjpåvirkningen i det støjfri område omkring Vindum Skov er:
-         op til 40 dB i dagperioden. Dog er langt størstedelen af området ikke påvirket med en støjbelastning over 35 dB.
-         op til 35 dB i aftenperioden. Dog er langt størstedelen af området ikke påvirket med en støjbelastning over 30 dB.
 
Støjberegningen er foretaget konservativt, da der er meget få erfaringer med støj fra el-motorcykler. Det faktiske støjniveau vil derfor sandsynligvis være lavere end beregningerne viser.
 
Støjfri områder  //  Stilleområder
I Kommuneplan 2017-2029 er der udpeget ni støjfri områder (retningslinje 5), der ifølge kommuneplanens bindende retningslinjer skal friholdes for støjende aktiviteter, og der må ikke i deres nærhed etableres aktiviteter, som påvirker området med støj. De defineres som områder, der er fri for generende baggrundsstøj fra overordnede veje, større bysamfund og råstofindvindende virksomheder samt fri for periodisk støj fra flyvepladser, øvelsesterræner, skydebaner og motorbaner. Udpegningen stammer fra Viborg Amts regionplan.
 
Vore omgivelser bliver stadig mere påvirket af støj fra menneskelige aktiviteter. Formålet med udpegningen af støjfri områder er derfor at supplere de rekreative områder i byerne ved at sikre uforstyrrede områder som vigtige rekreative ressourcer for befolkningen.
 
Udgangspunktet er efter forvaltningens vurdering på den baggrund således, at de udpegede støjfri områder skal være mere stille end almindelige rekreative områder, og at der er skærpende omstændigheder for etablering af støjende aktiviteter i nærområdet. Forvaltningen vurderer således, at kravene i støjfri områder bør være mere restriktive end grænseværdierne for støj fra virksomheder ved rekreative områder og særlige naturområder 40 dB i dagtimer på hverdage og 35 dB om aftenen og i weekender.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Kommuneplanen er ikke bindende for borgerne. Den forpligter derimod byrådet, idet byrådet skal arbejde for, at kommuneplanen omsættes til virkelighed. Det følger af planlovens § 12.
 
Det er ikke et krav at udpege støjfri områder i kommuneplanen, men den kan indeholde retningslinjer for andre forhold, der kan være af betydning for arealanvendelsen og bebyggelsen. Det følger af planlovens § 11b, stk. 2.
Bilag

Sagsid.: 22/25204

Resume

Byrådet skal tage stilling om man kan godkende forslag fra Energi Viborgs bestyrelse om, at selskabets bestyrelse udvides med ét eksternt bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer samt at vedtægterne justeres med henblik på mulighed for, at ét medlem kun vælges for 1 år ad gangen.

Indstilling

 Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet godkender indstilling fra Energi Viborgs bestyrelse om, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i selskabet med henblik på godkendelse af,
a) at bestyrelsen udvides med et eksternt bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer, og
b) at der foretages følgende tilføjelse i gældende vedtægter for selskabet pkt. 10.2: ”Dog kan ét medlem vælges for 1 år ad gangen”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet godkender indstilling fra Energi Viborgs bestyrelse om, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i selskabet med henblik på godkendelse af,
 
a) at bestyrelsen udvides med et eksternt bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer, og
 
b) at der foretages følgende tilføjelse i gældende vedtægter for selskabet pkt. 10.2: ”Dog kan ét medlem vælges for 1 år ad gangen”.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune er eneaktionær i Energi Viborg A/S. Energi Viborg A/S er moderselskab for en række forsyningsselskaber inden for områderne drikkevand og spildevand, elnet og elhandel. I tilknytning til elnettet udføres endvidere gadelysvedligeholdelse og -etablering for Viborg Kommune i henhold til indgåede kontrakter.
 
På baggrund af byrådets indstilling på det konstituerende møde i december 2021 (link til sag nr. 17 i byrådet den 15. december 2021) blev der på generalforsamling i Energi Viborg A/S udpeget følgende 5 byrådsmedlemmer til bestyrelsen:
Peter Juhl (C) – formand
Lars Mogensen (V) – næstformand
Kurt Johansen (V)
Birthe Harritz (A)
Martin Sanderhoff (A)
 
Derudover består den aktuelle bestyrelse af 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Energi Viborg A/S´ bestyrelse behandlede på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 1. juli 2022 en sag om udpegning af et eksternt medlem til bestyrelsen. Af dagsordenen fremgår følgende:
 
Bestyrelsen for Energi Viborg A/S har siden starten i 2000 bestået af 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, valgt blandt byrådsmedlemmer i konstitueringsaftalen.
 
Allerede efter få år blev bestyrelsen i 2003 udvidet med 3 bestyrelsesmedlemmer, valgt blandt
medarbejderne i hele koncernen.
 
I vedtægternes pkt. 10.1 er anført, at selskabet ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, som vælges for 4 år ad gangen jf. funktionsperioden for Byrådet.
 
Vedtægterne nævner ikke, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være
byrådsmedlemmer, hvorfor der er mulighed for, at bestyrelsen suppleres med et eksternt medlem.
 
I henhold til Energi Viborg-koncernens ”God selskabsledelse” afsnit 6 vedrørende ”Bestyrelsens
sammensætning og kompetencer” er det nævnt, at bestyrelsesformanden skal have fokus på
bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og dermed sikre, at de tilstrækkelige kompetencer er
til stede.
 
Energi Viborgs nye strategi for den kommende periode forventes at prioritere grøn omstilling og bæredygtighed i højere grad end den nuværende.
 
Bestyrelsesformand Peter Juhl ønsker derfor at indstille til en ekstraordinær generalforsamling,
at bestyrelsen for Energi Viborg A/S suppleres med et eksternt medlem med særlige kompetencer inden for dette område.
 
Som vedtægterne er nu, er det et krav, at alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er valgt for en periode, der følger byrådsperioderne. Bestyrelsen kan indstille til den ekstraordinære generalforsamling, at vedtægterne ændres således, at et bestyrelsesmedlem kan vælges for en kortere periode fx for 1 år ad gangen, hvilket kunne være hensigtsmæssigt, såfremt der i en byrådsperiode er behov for et skift i særlige kompetencer, som bestyrelsen har behov for.
 
Vedtægternes punkt 10.2 er nu udformes således:
 • Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen, og følger funktionsperioden for
Byrådet i Viborg Kommune, jf. pkt. 6.4.
 
Vedtægternes punkt 10.2 foreslås ændret således:
 • Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen, og følger funktionsperioden for
Byrådet i Viborg Kommune, jf. pkt. 6.4. Dog kan ét generalforsamlingsvalgt medlem vælges for 1 år ad gangen.
 
Det bemærkes, at medarbejderrepræsentanterne også vælges for 4 år af gangen, men
forskudt. Seneste valg er gennemført i 2019.”
 
På bestyrelsesmødet i Energi Viborg A/S godkendte bestyrelsen følgende indstiling:
 
at bestyrelsen beslutter at indstille til en ekstraordinær generalforsamling, at bestyrelsen udvides med et eksternt medlem med særlige kompetencer, og
at bestyrelsen beslutter at indstille til en ekstraordinær generalforsamling, at et bestyrelsesmedlem kan vælges for et år ad gangen, således at der i vedtægternes punkt 10.2 tilføjes følgende tekst: ”Dog kan ét medlem vælges for 1 år ad gangen.”, og
at såfremt bestyrelsen beslutter at indstille 1. og 2. at, at sagen fremsendes til Viborg Kommune til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalg samt Viborg Byråd, forinden der kan
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og
at der, såfremt bestyrelse, Økonomi- og Erhvervsudvalg samt Viborg Byråd godkender dette,
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det formål at indvælge et eksternt bestyrelsesmedlem samt evt. ændre vedtægterne”.
 
Beslutningsreferat med underbilag i form af de gældende vedtægter for Energi Viborg A/S er vedlagt som bilag nr. 1.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/117

Resume

På baggrund af den aktuelle status for befolkningsudviklingen lægges der op til, at befolkningsprognosen, som blev udarbejdet i marts-april, justeres og anvendes som udgangspunkt for den generelle planlægning i Viborg Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1.  at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at den justerede befolkningsprognose 2022-2037 anvendes i den generelle planlægning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 15. juni 2022 (link til sag nr. 30 i
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2022
), at den udarbejdede befolkningsprognose 2022-2037 anvendes som udgangspunkt for den generelle planlægning indtil der eventuelt måtte forelægge en ny befolkningsprognose i august 2022. Dette skete med baggrund i den usikkerhed som blandt andet antallet af ukrainske flygtninge har medført.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Befolkningsprognose 2022-2037 for Viborg Kommune, jf. bilag nr. 1, bygger som de foregående år udover historik på en række forudsætninger og antagelser. I prognosen er der således lagt en antagelse ind om, at Viborg Kommune netto modtager i alt 700 ukrainske flygtninge i 2022, 350 flygtninge i 2023 og 150 flygtninge i 2024.
 
Den primære tilstrømning af ukrainske flygtninge var i april og maj, og pr. 1. juli 2022 var der netto kommet ca. 620 ukrainske flygtninge med adresse i Viborg Kommune. Det forventes, at der vil blive boligplaceret yderligere et antal ukrainske flygtninge, hvorfor forventningen om 700 ukrainske flygtning fastholdes. Med den nuværende udvikling i krigen i Ukraine forventes der dog ikke netto yderligere flygtninge i 2023 og 2024.
 
Udover antagelsen om antallet af ukrainske flygtninge ligger de øvrige forudsætninger i god tråd med den faktiske udvikling i 1. halvår 2022.
 
Status for befolkningsudviklingen i Viborg Kommune er, at der pr. 10. august 2022 er 97.511 indbyggere i Viborg Kommune. Den oprindelige prognose forventer et indbyggertal på 97.697 pr. 1. januar 2023.
 
På dette grundlag vurderes det derfor, at det vil være mere retvisende, hvis befolkningsprognosen 2022-2037 for Viborg Kommune justeres, så antallet af ukrainske flygtninge i 2023 og 2024 nedsættes til 0, mens de 700 flygtninge netto fastholdes i 2022.
 
Der er på den baggrund udarbejdet en ny befolkningsprognose, jf. bilag nr. 2. Befolkningsprognose viser nu en mere beskeden befolkningstilvækst særligt i 2023-2025.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/21563

Resume

Der kommer i disse år flere videregående uddannelser til Viborg, og samtidigt er der stor efterspørgsel efter og mangel på kvalificeret arbejdskraft. For at styrke sammenhængene på uddannelsesområdet, understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft lokalt og understøtte befolkningstilvæksten foreslås det, at der afholdes et møde for Viborg Byråd med deltagelse af ViborgEgnens Uddannelsesråd, Business Viborg samt DI Silkeborg-Viborg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter,
 
1. om der skal afholdes et møde om uddannelse og arbejdskraft i Viborg Kommune med deltagelse af Viborg Byråd, ViborgEgnens Uddannelsesråd samt repræsentanter fra Business Viborg og DI Silkeborg-Viborg ultimo 2022 eller primo 2023.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Der afholdes et møde om uddannelse og arbejdskraft i Viborg Kommune med deltagelse af Viborg Byråd, ViborgEgnens Uddannelsesråd samt repræsentanter fra Business Viborg, DI Silkeborg-Viborg, FH Skive/Viborg, ultimo 2022 eller primo 2023.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Manglen på kvalificerede medarbejdere er en af fremtidens store udfordringer. Kompetencer, der modsvarer arbejdsmarkedets behov, er således et væsentligt konkurrenceparameter, hvor uddannelse spiller en væsentlig rolle. Samtidig spiller tiltrækning af studerende og arbejdskraft en betydelig rolle i Viborg Kommunes fremtidige befolkningstilvækst.
 
Flere nye mellemlange og lange videregående uddannelser starter i Viborg inden for de kommende år. Antallet af studerende på de videregående uddannelser forventes øget med op mod 50 % inden for de næste 5-7 år. Dette kræver dog, at der bliver etableret et større ejerskab – herunder et bredere og mere sammenhængende partnerskab, der kan sikre sammenhæng mellem grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og erhvervsliv.
 
Der foreslås afholdt et halvdags møde med netværksmiddag for Viborg Byråd med deltagelse af ViborgEgnens Uddannelsesråd, Business Viborgs Bestyrelse samt repræsentanter for DI-Silkeborg-Viborg. Mødet skal medvirke til:
 
          at skabe et overblik over udviklingen og sammenhængene på uddannelsesområdet
          at skabe fælles forståelse blandt aktørerne om arbejdskraftsudfordringerne
          at bidrage med input og ejerskab til løsninger og handlinger, der kan understøtte tilvejebringelsen af kompetencer lokalt
 
I programmet for mødes sættes der fokus på sammenhængene mellem grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og erhvervsliv – samt på udviklingen af styrkepositionerne indenfor det grønne område, det visuelle teknologiske område og velfærdsområdet.
 
Input fra mødet skal bruges til at skabe yderligere opbakning, samarbejde og sammenhæng mellem de forskellige områder, ligesom det skal understøtte samarbejdet om overgangene mellem uddannelsesområderne og arbejdsmarkedet for at styrke grundlaget for arbejdskraft i fremtiden.
 
I forbindelse med evaluering af mødet kan det overvejes, om et tilbagevendende årligt møde med fordel kan erstatte det nuværende uddannelsesråd.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Mødet planlægges afholdt ultimo 2022 / primo 2023, og vil have en varighed på 3-4 timer.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 22/24786

Resume

På baggrund af den indledende drøftelse på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 15. juni 2022 tages i sagen stilling til eventuel ophør af kommunens brug af sloganet ”Glæd dig” – samt eventuel udvikling af nyt slogan.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at der tages stilling til, om brugen af sloganet ”Glæd dig” skal ophøre, og at der i givet fald tages stilling til, om der skal sættes en proces i gang med henblik på udvikling af et nyt slogan for Viborg Kommune.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

1. Viborg Kommunes brug af sloganet ”Glæd dig” ophører og der sættes gang i en proces med henblik på udvikling af et nyt slogan for Viborg Kommune som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Historik

Efter anmodning fra Mads Panny, Mette Nielsen og Martin Sanderhoff drøftede Økonomi- og Erhvervsudvalget i juni måned en sag om eventuel afskaffelse af kommunens slogan ”Glæd dig” (link til sag nr. 44 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. juni 2022).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodede på mødet forvaltningen om at udarbejde et oplæg med henblik på en kommende drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Siden 2010 har Viborg Kommune brugt sloganet ”Glæd dig” på en række materialer, med det formål at skabe genkendelse og et positivt indtryk af Viborg Kommune blandt borgerne.
 
Det er forvaltningens vurdering, at ”Glæd dig” ikke har opnået bredt kendskab hverken i eller udenfor Viborg Kommune, og derfor kan det overvejes, om ”Glæd dig” skal ophøre som slogan og eventuelt erstattes af et andet slogan.

Værdi af ”Glæd dig”

Forvaltningen vurderer ikke, at sloganet ”Glæd dig” skaber stor værdi for Viborg Kommune og derfor ikke anses for at have nogen signifikant branding-værdi. Det skyldes blandt andet, at sloganet ”Glæd dig” ikke henviser til noget specifikt eller unikt ved Viborg Kommune.
 
Derudover kan det konstateres, at Viborg Kommunes eksterne samarbejdspartnere ikke har ønsket at bruge ”Glæd dig”, hvilket ellers var et mål med den oprindelige proces op til implementeringen i 2010.

Nyt slogan?

Hvis udvalget beslutter, at Viborg Kommune ikke længere skal bruge ”Glæd dig” som slogan, skal der ligeledes tages stilling til, om det skal erstattes af et andet slogan.
 
Fordelen vil være, at et let genkendeligt slogan gør det nemmere at trænge igennem med budskaber fra Viborg Kommune, fordi afsenderen er mere tydelig. Hvis det lykkes at udvikle et slogan, der med få ord indfanger essensen af, hvordan Viborg Kommune adskiller sig positivt fra andre kommuner, vil det gøre det nemmere at fremstå med et klart budskab i forhold til konkurrencen om tilflyttere, arbejdspladser og midler til udvikling m.m.
 
Bud på tidsplan er beskrevet nedenfor.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Hvis udvalget vælger at gå videre i arbejdet med at udvikle et nyt slogan for Viborg Kommune, kan en tidsplan se ud som nedenstående:
 
 • August/ September: Udpegning af mindre projektgruppe med kommunikationschefen som formand
   
 • September/oktober: Projektgruppen gennemgår materiale fra tidligere processer vedrørende branding af Viborg Kommune, og får input fra samarbejdspartnere såsom Business Viborg, uddannelsesinstitutioner, sportsklubber etc.
   
 • Oktober:  Projektgruppen kommer med udkast til nyt slogan
   
 • November: Udkast behandles i direktionen
   
 • November: Mulig ekstern validering via bureau
   
 • November/December: Politisk behandling af forslag

Økonomiske forhold og konsekvenser

Da den eventuelle proces for nyt slogan tænkes internt forankret og drevet af Viborg Kommunes egne medarbejdere, forventes behovet for finansiering at være begrænset. Der skal dog eventuelt indtænkes udgifter til ekstern validering. Udgiften forudsættes afholdt inden for det eksisterende budget.

Der skal efterfølgende bruges ressourcer på at udbrede kendskabet til det nye slogan. Denne udgift forventes dog at kunne indeholdes i det nuværende marketingbudget, hvorfor der ikke vil være tale om en ekstra udgift.
 
Hvis ”Glæd dig” skal fjernes fra eller udskiftes, der hvor det bruges i dag, vil dette være forbundet med en udgift, på områder, hvor det ikke er muligt at opbruge nuværende materialer inden et skifte. Da ”Glæd dig” kun i begrænset omfang bruges i forbindelse med fysiske materialer, forventes denne udgift imidlertid at være meget begrænset, og allerede indkøbte materialer, hvor sloganet indgår vil kunne anvendes.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 22/24684

Resume

Den officielle indvielse af De 5 Halder nærmer sig. I den forbindelse ansøges Viborg Kommune om tilskud til afvikling af både det formelle åbningsprogram og den efterfølgende åbning for offentligheden.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der afsættes en ramme på op til 175.000 kr. til fejring af den officielle indvielse af De 5 Halder, og
 
2. at udgiften finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ’Politisk organisation

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der afsættes en ramme på op til 175.000 kr. til fejring af den officielle indvielse af De 5 Halder, og
 
2. at udgiften finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ’Politisk organisation.

Sagsfremstilling

Historik

Anlægsprojektet vedr. De 5 Halder er nu afsluttet og klar til indvielse.
 

Inddragelse og høring

Naturstyrelsen, foreningen De 5 Halder og Viborg Kommune har efter beslutning i styregruppen for det samlede projekt udarbejdet programmet i fællesskab.
 

Beskrivelse

Lørdag den 3. september 2022 foregår den officielle indvielse af De 5 Halder, med deltagelse af bl.a. Ane Uggla fra A.P. Møller Fonden. Der er både aftalt frokost for særligt indbudte og et større officielt arrangement, hvor offentligheden er inviteret til først en formel indvielse med taler m.m. i parken og efterfølgende fremvisning af hele området.
 
Styregruppen for De 5 Halder har før sommerferien besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal planlægge det samlede åbningsprogram. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for Naturstyrelsen, foreningen De 5 Halder og Viborg Kommune. Program inkl. plads-design, parkering m.m. er nu færdigt og klar til præsentation på åbningsdagen.
 
Foreningen De 5 Halder har tilbudt at medfinansiere åbningen med op til 100.000 kr. Det samlede budget inkl. programindhold, fysiske og tekniske rammer, markedsføring, sikkerhed m.m. udgør i alt 250.000–275.000 kr.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget ansøges derfor om et tilskud på op til maksimalt 175.000 kr.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/33584

Resume

I sagen lægges der op til beslutning om ny administrativ organisering af byggeanlægsprojekter i Viborg Kommune. Samtidig er den politiske styring og ansvaret for hvert enkelt projekt fortsat forankret i de enkelte fagudvalg.
 
Sagen er en opfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på mødet 15. juni 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til ny administrativ organisering af byggeanlægsprojekter i Viborg Kommune godkendes, og
 
2. at finansiering af den administrative opnormering til understøttelse af den ny administrative organisering sker som anført i sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede sagen den 15. juni 2022 og anmodede forvaltningen om at udarbejde en uddybende beskrivelse vedr. økonomi, politisk betjening og kvalitetssikring (link til sag nr. 35 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2022).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Det anbefales, at der etableres en styrket central administrativ bygherrefunktion under Teknik & Miljø, som professionelt kan opfylde de nye krav til bygherrer samt holde overblik, koordinere og prioritere på tværs af de enkelte anlægsprojekter i forbindelse med udfordringer og afvigelser - samtidig med, at der stadig tages hensyn til direktørområder og fagudvalgs ønsker og behov. For nuværende er bygherrefunktionen placeret i direktørområderne med bistand fra Teknik & Miljø.
 

Kvalitetsstyring

De senere år er der kommet stadig flere og større krav til bygherrerollen i forhold til myndigheder, byggeriets parter, lovgrundlag mm. Disse krav kræver nye kompetencer og en mere professionaliseret og specialiseret bygherrerolle end tidligere. Dette udfordrer den nuværende forvaltningsmæssige organisering, hvor bygherrefunktionen varetages af det enkelte direktørområde med bistand fra Teknik & Miljø vedr. den byggefaglige del af opgaven. De ændrede krav taler for en samling af de administrative opgaver i et direktørområde.
 
Indførsel af de nye aftaleregler for byggeriets parter AB18/ABR18 i 2018 har medført flere pligter og ansvarsområder for offentlige bygherrer. Det betyder et øget træk på ressourcer ift. juridiske aspekter, kontraktforhold, udarbejdelse af udbudsmateriale, opfølgning undervejs i byggefasen mm. Sideløbende er Bygningsreglement BR18 trådt i kraft med øgede krav til dokumentation i forbindelse med byggeansøgning og ibrugtagningstilladelse.
 
Der opleves herudover fra statslig side indførelse af love og regler, som medfører et øget fokus på bygherrefunktionerne ift. at inddrage klimatilpasninger, bæredygtighedsprincipper, sociale klausuler, øget konkurrenceudsættelse mm. Byrådet har via Sammenhængsmodellen et øget fokus på koordinering af projekter på tværs af direktørområder og fagudvalg, herunder den skærpede målsætning om bæredygtighed og klimatilpasninger ift. DK2020/Klimaplanen.
 
Udover de nævnte forhold er der ønske om en bedre tidsmæssig styring og effektuering af anlægsprojekterne. En central administrativ bygherrefunktion vil lette den tværgående koordinering og sammenhæng.
 

Politisk betjening

Det nuværende politiske ansvar forbliver uændret med fagudvalgene i en central rolle.
Hvert enkelt fagudvalg har således fortsat ansvar for fremsættelse og prioritering af anlægsønsker indenfor eget udvalg i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. Den politiske betjening af udvalget i forbindelse med afklaring af ønsker og behov vil stadig ske på det enkelte direktørområde med inddragelse af Teknik & Miljø ift. det byggefaglige aspekt.
 
I bilag nr. 1 gennemgås kort faserne i et byggeanlægsprojekt.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Den ny organisering af anlægsopgaven vedr. ejendomme foreslås iværksat umiddelbart efter den politiske beslutning.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i Viborg Kommune vedtaget en intern honorarmodel, hvor de enkelte anlægsprojekter bidrager med en procentsats efter en trappemodel til Teknik & Miljø.
 
Der vurderes at være behov for samlet 4 årsværk til etablering af en central bygherrefunktion, der kan imødekomme de skitserede krav vedr. økonomi, lovkrav og bæredygtighed. Der skal anvendes ca. 2 administrative årsværk til kontering, regnskab, mødeindkaldelser, politisk betjening mm. Disse funktioner varetages pt. af de enkelte direktørområder og foreslås finansieret ved omfordeling af eksisterende administrative ressourcer.
 
Ift. de øvrige bygherrefunktioner er der behov for 2 byggefaglige årsværk til varetagelse af den centrale bygherrefunktion. Flere af disse opgaver løses pt. af de enkelte fagchefer, institutionsledere m.fl., men udgør samlet set en meget lille del af den enkeltes ansvarsområde. Hertil kommer behovet for styrkelse af kompetencer og ressourcer for at tilgodese de nye opgaver og krav til bygherrefunktionen. Det foreslås derfor, at finansieringen af disse to årsværk sker ved justering af honorarmodellen, så udgiften medtages i hvert enkelt anlægsprojekt ud fra nedenstående model:
 
Nuværende honorarmodel
Fremtidig honorarmodel
Samlet Anlægssum
Honorar
Samlet Anlægssum
Honorar
Fra
Til
%
Fra
Til
%
0
999.999
5,00
0
999.999
5,00
1.000.000
4.999.999
3,00
1.000.000
19.999.999
4,00
5.000.000
19.999.999
2,00
20.000.000
39.999.999
2,00
20.000.000
39.999.999
1,00
40.000.000
79.999.999
1,00
40.000.000
 
0,50
80.000.000
 
0,50
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/15998

Resume

Viborg Kommune fører tilsyn med støttet alment byggeri og friplejeboliger.
 
Ved bekendtgørelser om ændring af støttebekendtgørelsen og etableringsbekendtgørelsen fra henholdsvis januar og juli 2022 er det blevet muligt for kommunalbestyrelsen, at godkende fristforlængelse.
 
Ansøgninger fra almene boligorganisationer og friplejeboligleverandører kan behandles hurtigere, hvis forlængelse af visse frister kan træffes administrativt.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forvaltningen bemyndiges til administrativt at godkende forlængelse af frister for indsendelse af skema B, som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
2. at forvaltningen bemyndiges til administrativt at godkende forlængelse af frister for indsendelse af skema C, som beskrevet i sagsfremstillingen, og
 
3. at forvaltningen bemyndiges til administrativt at godkende forlængelse af frister for indsendelse af dokumentation for afsatte beløb, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forvaltningen bemyndiges til administrativt at godkende forlængelse af frister for indsendelse af skema B, som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
2. at forvaltningen bemyndiges til administrativt at godkende forlængelse af frister for indsendelse af skema C, som beskrevet i sagsfremstillingen, og
 
3. at forvaltningen bemyndiges til administrativt at godkende forlængelse af frister for indsendelse af dokumentation for afsatte beløb, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Historik

Forvaltningen har tidligere modtaget bemyndigelse i forbindelse med tilsynet af alment byggeri og friplejeboliger.
 
Forvaltningen har blandt andet bemyndigelse til administrativt at godkende både skema B (påbegyndelse af byggeri) og skema C (byggeregnskab) til alment byggeri og friplejeboliger på betingelse af, at ansøgningerne ikke er ændret i forhold til skema A (tilsagn), som er godkendt af byrådet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tilsynet omfatter nye og eksisterende afdelinger i almene boligorganisationer samt friplejeboliger.
 
Tilsynsforpligtelsen indebærer blandt andet, at byrådet som tilsynsmyndighed skal godkende en række ansøgninger i forbindelse med byggeri og renovering af almene boliger og friplejeboliger.
 
For ansøgninger om godkendelse af skema B (påbegyndelse af byggeri) og ansøgning om godkendelse af skema C (byggeregnskab) gælder visse frister, som byrådet har mulighed for at forlænge. Det er bygherre, der kan være en almen boligorganisation eller en friplejeboligleverandør, der sender en konkret ansøgning om fristforlængelse, når de har en byggesag, hvor de har en udfordring med overholdelse af de lovfæstet frister.
 
Muligheden for at forlænge de omtalte frister følger af hhv. bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (nr. 14 af 9. januar 2020 med senere ændringer, benævnt støttebekendtgørelsen) og bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger (nr. 1066 af 31. august 2015 med senere ændringer, benævnt etableringsbekendtgørelsen).
 
En generel bemyndigelse til forvaltningen til administrativ forlængelse af disse frister vil forenkle sagsbehandlingen, da alle ansøgninger om fristforlængelser ellers skal forelægges byrådet til godkendelse.
 

Frist for indsendelse af skema B

Som udgangspunkt skal bygherre indsende skema B (påbegyndelse af byggeri) til kommunen senest 15 måneder efter skema A (tilsagnet).
 
I forbindelse med overophedning af byggebranchen har regeringen gjort det muligt for de respektive tilsyn (byråd) at forlænge fristen op til 36 måneder. Muligheden er midlertidig og gælder for skema A (tilsagn), der er meddelt før 1. januar 2023. Det følger af hhv. støttebekendtgørelsen § 36, stk. 3 og etableringsbekendtgørelsen § 23, stk. 4.
 
Derudover kan byrådet forlænge fristen, hvis der er tale om særligt komplicerede byggerier, og bygherre er en almen boligorganisation. Det følger af støttebekendtgørelsen § 36, stk. 1, sidste pkt.
 

Frist for indsendelse af skema C

Som udgangspunkt skal bygherre indsende skema C (byggeregnskab) til kommunen senest 6 måneder efter byggeriet skæringsdag. Skæringsdagen er tidspunktet for færdiggørelse af sidste bolig tillagt indtil 2 måneder til færdiggørelse af udenomsarealerne.
 
Byrådet kan forlænge fristen, hvis der er behov for det. Det følger af hhv. støttebekendtgørelsen § 45, stk. 1, sidste pkt. og etableringsbekendtgørelsen § 31, stk. 3, sidste pkt.
 

Frist for indsendelse af dokumentation for afsatte beløb

Bygherre kan i byggeregnskabet afsætte beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indsendelse af skema C (byggeregnskab). Som udgangspunkt skal bygherre indsende revideret dokumentation for sådanne afsatte beløb til kommunen senest 6 måneder efter byrådets godkendelse af skema C (byggeregnskab).
 
Byrådet kan forlænge fristen, hvis der er behov for det. Det følger af hhv. støttebekendtgørelsen § 45, stk. 6, 3. pkt. og etableringsbekendtgørelsen § 31, stk. 6, 3. pkt.
 
Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til administrativt at godkende ovennævnte fristforlængelser.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen vil begynde administration i henhold til delegation efter byrådets godkendelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der er i teori og efter praksis adgang til, at byrådet kan give en generel bemyndigelse til forvaltningen på områder, hvor kommunen ikke forpligtes økonomisk, da dette giver bedre mulighed for en smidig tilrettelæggelse af arbejdet og sikrer en hurtigere behandling af sagerne.
 
Det kan således være hensigtsmæssigt at delegere byrådets kompetence, hvor det f.eks. drejer sig om regelbaserede eller skønsmæssige afgørelser, baseret på lovgivnings- og forvaltningsretlige principper eller praksis.
 
Byrådet kan til enhver tid tilbagekalde en bemyndigelse såvel for en konkret sag som generelt.
 

Sagsid.: 21/33316

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen har på baggrund af møde i Ældre- og Aktivitetsudvalget fremsendt ansøgning på 14 familieboliger (tryghedsboliger) i Skals. Grundkapitalen hertil er i alt 2,2 mio. kr. Herudover foreslås det at forhøje grundkapitalen med 0,6 mio. kr. til ca. 30 boliger på Skalma-grunden i Skals til de oprindelige 5,6 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at rådighedsbeløbet forhøjes med 0,6 mio.kr. i budget 2024 til dækning af grundkapital til ca. 30 boliger på Skalma-grunden finansieret jf. sagsfremstillingen, og
 
2. at der reserveres 2,2 mio. kr. af rådighedsbeløbet til grundkapital til 14 familieboliger i Skals i budget 2025, finansieret af den generelle pulje til grundkapital på 9 mio. kr.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at rådighedsbeløbet forhøjes med 0,6 mio.kr. i budget 2024 til dækning af grundkapital til ca. 30 boliger på Skalma-grunden finansieret jf. sagsfremstillingen, og
 
2. at der reserveres 2,2 mio. kr. af rådighedsbeløbet til grundkapital til 14 familieboliger i Skals i budget 2025, finansieret af den generelle pulje til grundkapital på 9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Historik

Helhedsplanen for Skals blev behandlet af byrådet den 6. oktober 2021 (link til sag nr. 14 i byrådet 6. oktober 2021) samt i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 31. maj 2022 (link til sag nr. 5 i Ældre- og Aktivitetsudvalget 31. maj 2022)
 
Kvotetildelingen blev behandlet på byrådets møde den 22. juni 2022 (link til sag nr. 29 i byrådet 22. juni 2022).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Kvotetildelingen blev behandlet på byrådets møde den 22. juni 2022 (link til sag nr. 29 i byrådet 22. juni 2022). Af sagen fremgår projekterne, der medtages til den videre budgetlægning (budget 2024).
 
Budget 2024
Antal
Beløb
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
 
 
Frederiks
16
3.300.000
Viborg College (ungdomsboliger)
9
1.200.000
Boligselskabet Viborg Amt
 
 
Rindsholm
2
350.000
Boligselskabet Viborg
 
 
Løgstrup etape 1
13
1.875.000
Løvel
7
1.600.000
I alt
47
8.325.000
 
Der er afsat 9 mio. kr. i budget 2024. Hvis ovenstående kvoter godkendes, er der et restbudget til grundkapital i budget 2024 på 675.000 kr.
 
Grundkapitalen til ca. 30 boliger på Skalma-grunden i Skals blev nedsat fra 5,6 mio. kr. til 5,0 mio. kr. i sag vedr. Helhedsplan for Skals (link til sag nr. 14 i byrådet 6. oktober 2021). Boligselskabet Sct. Jørgen forventer at indsende skema A på det oprindelige beløb på 5,6 mio. kr. Det foreslås, at den resterende del af det allerede afsatte budget til grundkapital (675.000 kr.) anvendes til at dække den manglende grundkapital. Herefter vil hele det afsatte beløb til grundkapital i budget 2024 være disponeret.
 
 
Tryghedsboliger i Skals
Boligselskabet Sct. Jørgen har på baggrund af sag i Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 31. maj 2022 indsendt et ønske om kvote til 14 familieboliger (tryghedsboliger) i forbindelse med Skals helhedsplan (link til sag nr. 5 i Ældre- og Aktivitetsudvalget 31. maj 2022). Grundkapitalen hertil er 2,2 mio. kr. Ansøgning er vedhæftet som bilag nr. 1.
 
Det foreslås, at beløbet til grundkapital reserveres af det allerede afsatte beløb på i alt 9 mio. kr. til grundkapital i budget 2025. Der vil herefter være 6,8 mio. kr. til disposition i budget 2025.
 
I ansøgningen skriver Boligselskabet Sct. Jørgen, at de forventer at igangsætte projektet i 2023. Boligselskabet kan fortsat følge den forudsatte tidsplan. Beløbet til grundkapital er blot afsat til udbetaling i budget 2025, og har ikke betydning for om boligselskabet kan indsende skema A og gå i gang med projektering mv.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/14648

Resume

Viborg Kommune og Boligselskabet Viborg har i forbindelse med etablering af seniorbofælleskabet Lindevænget i Hald Ege (afd. 45) indgået en lovpligtig udlejningsaftale. Det blev aftalt, at aftalen skulle evalueres efter 4 år.
 
Boligselskabet har ansøgt om, at udlejningsaftalen forlænges. Placeringen af afdelingen fremgår af bilag nr. 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der indgås udlejningsaftale som anført i bilag nr. 2 vedrørende de 21 familieboliger i Boligselskabet Viborg, afd. 45, Lindevænget.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der indgås udlejningsaftale som anført i bilag nr. 2 vedrørende de 21 familieboliger i Boligselskabet Viborg, afd. 45, Lindevænget.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 25. oktober 2017 en ansøgning om tilsagn (skema A) til opførelse af 21 almene familieboliger i Boligselskabet Viborg, afd. 45, Lindevænget, herunder at afdelingen etableres som et individuelt bofællesskab, hvor udlejning af boligerne sker i henhold til en udlejningsaftale. (Link til sag nr. 8 i Byrådet den 25. oktober 2017).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Generelt om seniorbofællesskaber

Et seniorbofællesskab (nogle gange betegnet et seniorboligfællesskab) består typisk af 15-25 selvstændige boliger og et fælleslokale eller et fælleshus, der bliver brugt til alt fra morgengymnastik til fællesspisning. I mange seniorbofællesskaber har man en regel om, at beboerne mindst skal være 50 eller 55 år på indflytningstidspunktet. Der er også seniorbofællesskaber, der bare har en regel om, at man ikke må have hjemmeboende børn. Seniorbofællesskaber kan i princippet have alle ejerformer og være etableret i alle former for bebyggelser.
 
Et seniorbofælleskab kan etableres som almene familieboliger med afsæt i almenboliglovens regler om fravigelse af det almindelige ventelisteprincip. Enten i form af en aftale om særlige fortrinsretsrettigheder til visse boligsøgende, eller – som tilfældet med Seniorbofællesskabet Lindevænget – som et såkaldt individuelt bofællesskab med indgåelse af en lovpligtig aftale om, hvordan udlejningen af boligerne i bofællesskabet skal ske.

Seniorbofælleskabet Lindevænget

Boligafdelingen består af 21 familieboliger, hvor der er selvstændigt køkken i hver bolig, et fælleshus og grønne arealer, der giver mulighed for fælles aktiviteter og samvær.
 
Den lovpligtige udlejningsaftale, der blev godkendt i forbindelse med etableringen af afdelingen, fastslår, at minimum én beboer pr. husstand skal være 50 år eller derover ved indflytning, at beboerne skal være selvhjulpne (såvel ved ansøgning om optagelse på venteliste som ved indflytning), ligesom boligsøgende til afdelingen skal acceptere afdelingens målsætning om at skabe et godt miljø, hvor beboerne udviser gensidig respekt og omsorg for hinanden, og hvor beboerne i videst muligt omfang tager aktivt del i fællesskabet, og de aktiviteter, der i bofællesskabet skabes interesse for og er initiativ til at iværksætte.
 
Udlejningsaftalen giver beboerne i bofællesskabet indflydelse på beboersammensætningen i bofællesskabet. Det skyldes, at lovgivningen lægger op til, at den konkrete udlejningsaftale tilrettelægges under hensyntagende til det pågældende bofællesskab, herunder at beboerne i bofællesskabet får indflydelse på beboersammensætningen i bofællesskabet. For på den måde at sikre, at bofællesskabet bliver levedygtigt og uden udlejningsproblemer.
 
Aftalen giver beboerne i bofællesskabet indflydelse på beboersammensætningen på den måde, at optagelse på den særlige venteliste, der gælder for seniorbofælleskabet, og tildeling af ledige boliger i seniorbofælleskabet sker på baggrund af indstilling fra beboerne i bofællesskabet. Optagelse på ventelisten forudsætter, at den boligsøgende besøger seniorbofællesskabet og deltager i en samtale med beboerne for gensidig forventningsafstemning.
 
Det er boligselskabet, der fører ventelisten, og det er boligselskabet, der træffer beslutning om optagelse på ventelisten. Det er også boligselskabet, der træffer beslutning om udlejning af ledige boliger efter den særlige venteliste.
 
Efter aftalen kan boligselskabet give boligsøgende fra Hald Ege skoledistrikt fortrinsret, og boligselskabet kan fravige ventelisten af hensyn til aldersspredning i afdelingen.
 
Boligselskabet skal meddele et eventuelt afslag på optagelse på ventelisten skriftligt, og afslaget skal være sagligt begrundet. Hvis en boligsøgende er utilfreds med ikke blive tildelt en ledig bolig, skal boligselskabet ligeledes meddele afslaget skriftligt og med saglig begrundelse.
 
Den boligsøgende har ligeledes mulighed for at klage til kommunen.

Forlængelse af udlejningsaftalen

Boligselskabet oplyser, at udlejningsaftalen har fungeret godt i de sidste 4 år. Forvaltningen har ikke modtaget klager fra boligsøgende til seniorbofællesskabet Lindevænget.
 
Beboerne og boligselskabet ansøger om, at udlejningsaftalen forlænges. Der lægges op til visse sproglige ændringer for at gøre det nemmere at forstå aftalen, samt at aftalen evalueres igen om 4 år.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Den udlejning af boliger i afdelingen, som boligselskabet og beboerne står for i henhold til udlejningsaftalen, involverer ikke kommunen. Kommunen hæfter således ikke for tomgangsleje eller istandsættelse ved fraflytning.

Juridiske og planmæssige forhold

Boligselskabet og kommunen skal i henhold til § 51 a i almenboligloven sørge for, at der for almene bofællesskaber er indgået en udlejningsaftale, der fastsætter principperne for venteliste og tildeling af ledige boliger i den pågældende afdeling. Aftalen kan til enhver tid ændres, hvis boligselskabet og kommunen er enige herom.
Bilag

Sagsid.: 22/15709

Resume

Sagen vedrører principbeslutning om ekspropriation, hvorefter der kan indgås en aftale på ekspropriationslignende vilkår (skattefrit for sælger).

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer en del af matr. nr. 19f og 19g, Tapdrup By, Tapdrup, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale om køb.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer en del af matr. nr. 19f og 19g, Tapdrup By, Tapdrup, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale om køb.
 
 
Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på mødet den 24. juni 2020 lokalplan nr. 535 for et boligområde nord for Randersvej i Taphede, Viborg Øst (link til sag nr. 8 i byrådet 24. juni 2020).
 
Det fremgår af lokalplanen, at området i fremtiden skal vejbetjenes af en rundkørsel på Randersvej for at skabe en trafiksikkerhedsmæssig god adgang til området. Rundkørslen er indtegnet på bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har været i dialog med grundejeren af de to arealer, og den private ejer er indstillet på at sælge jorden på ekspropriationslignende vilkår.
 

Beskrivelse

For at kunne anlægge rundkørslen er det nødvendigt at erhverve bl.a. ca. 390 m2 fra matrikel nr. 19f, Tapdrup By, Tapdrup og ca. 530 m2 fra matrikel nr. 19g, Tapdrup By, Tapdrup.
 
Som udgangspunkt ønskes den nødvendige jord til brug for anlæg af rundkørslen erhvervet gennem frivillig aftale med den berørte grundejer.
 
Grundejer er indstillet på at acceptere kommunens tilbud under forudsætning af, at købet kan ske på ekspropriationslignende vilkår.
 
Et sådant salg til kommunen forudsætter, at der er hjemmel for kommunen til at ekspropriere jorden.
 
Kommunen har hjemmel til at ekspropriere de berørte arealer efter planlovens § 47.
 
Alle betingelserne efter § 47 er opfyldt:
-         Byrådet skal have vedtaget en gyldig og byggeretsgivende lokalplan: Det er sket med vedtagelsen af lokalplan nr. 535 den 24. juni 2020.
-         Ejer kan og vil ikke virkeliggøre lokalplanen: Ejer af de berørte arealer ønsker ikke at etablere rundkørslen.
-         Det skal være nødvendigt at ekspropriere og til varetagelse af almene interesser: Etablering af rundkørslen er nødvendig for at skabe en trafiksikkerhedsmæssig god adgang i Taphede.
-         Derudover skal byrådet udvise vilje til at ville ekspropriere: Denne kan dokumenteres ved beslutning i denne sag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Arealerne overtages den 1. september 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/26039

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2022

Intet.

Sagsid.: 21/25976

Sagsfremstilling

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke ”Godkend”.