You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 17. september 2020 kl. 12:30

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/24496
Resume
Forvaltningen præsenterer et kort oplæg om de foreløbige erfaringer fra perioden med COVID-19. Præsentationen danner afsæt for en drøftelse i udvalget.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter de foreløbige erfaringer fra perioden med COVID-19.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-09-2020
Social- og Sundhedsudvalget drøftede de foreløbige erfaringer fra perioden med COVID-19. Drøftelsen gav bl.a. anledning til bemærkninger vedrørende:
 
 • Samarbejdet med pårørende
 • Arbejdet med sundhed som en del af kerneopgaven
 • Sammensætningen af personale på de sociale tilbud
 • Virtuel dialog og træningsformer.
 
Oplæg vedrørende erfaringer fra perioden med COVID-19 vedhæftes referatet som bilag.
 
Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget er løbende blevet orienteret om situationen på udvalgets områder under COVID-19 epidemien.
 

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Under COVID-19 epidemien er de kommunale opgaver og indsatser i en periode blevet løst under helt andre rammer og vilkår end vanligt. For at opretholde den bedst mulige hjælp og service til borgerne i en kritisk situation, er der taget nye metoder og arbejdsgange i brug, ligesom der også er afprøvet nye veje i samarbejdet med pårørende, frivillige og andre samarbejdspartnere.
 
På mødet præsenterer forvaltningen de foreløbige erfaringer fra perioden med COVID-19 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Præsentationen vil have særlig vægt på borgerperspektivet, herunder de brugbare og nytænkende løsninger som er udviklet, og hvordan disse kan fastholdes. Derudover gives en kort orientering om de aktiviteter, som fortsat ikke er i fuld drift.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/64750
Resume
Den planlagte fase tre i forbindelse med ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj foreslås ændret, således at en eksisterende bygning nedrives og at der i stedet opføres en ny bygning med boliger.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den reviderede plan for ombygning af Vibohøj godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-09-2020
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den reviderede plan for ombygning af Vibohøj godkendes.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet frigav på sit møde den 22. april 2020 (sag nr. 9) 8 mio. kr. til færdiggørelse af fase to og tre i projektet ”Færdiggørelse af Vibohøj), fordelt med 4 mio. kr. til anvendelse i 2020 og 4 mio. kr. til anvendelse i 2021.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj er planlagt i tre faser, hvoraf fase et blev gennemført i 2016. Fase to nærmer sig nu sin afslutning.
 
Den eksisterende plan for fase tre indbefatter, at den eksisterende værelsesfløj i to plan renoveres og fremadrettet anvendes til administration, sygepleje og samtalerum i stueetagen samt boliger på 1. sal.
 
På baggrund af de erfaringer, der er gjort i de to første faser og på baggrund af nærmere undersøgelser af den eksisterende bygning ønskes det nu at ændre denne plan. Det har blandt andet vist sig at murværk, fundament og kloakker er mere nedslidt end forventet.
 
I stedet for en renovering af den eksisterende bygning foreslås det, at bygningen i stedet rives ned. På samme placering opføres en ny boligfløj i én etage med 16 boliger.
 
Den fløj, som foreslås nedrevet, er bygget sammen med en bygning, hvor der i dag er kontorer, sygepleje, mødelokaler og afrusning. Disse lokaler bevares og renoveres.
 
I den oprindelige plan for fase tre skulle der indrettes yderligere kontorlokaler i en del af den renoverede toetagers fløj. Disse kontorlokaler placeres i stedet i en af de andre fløje på Vibohøj.
 
Det planlagte antal boliger fastholdes, således at der fremover vil være 57 boliger på Vibohøj. Som bilag vedlægges oversigtstegning, der viser placeringen af den nye bygning.
 
Den nye løsning kan gennemføres inden for det samme budget som den oprindelige plan, inklusive udgiften til omprojektering.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

De nybyggede boliger forventes at kunne tages i brug ved udgangen af 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/7734
Resume
Forslag til koncept for borgermøder med udvalg og råd drøftes på mødet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslag til koncept for borgermøder med udvalg og råd drøftes, og
 
2. at forslag til koncept for borgmøder med udvalg og råd drøftes med Handicaprådet med henblik på efterfølgende godkendelse.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-09-2020
Social- og Sundhedsudvalget drøftede forslag til koncept for borgermøder med udvalg og råd og bemærkede, at der skal være en opmærksomhed på muligheden for at deltage virtuelt.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at koncept for borgermøder med udvalg og råd drøftes på fællesmødet med Handicaprådet den 26. november 2020 med henblik på efterfølgende godkendelse.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede endvidere, at tema for det førstkommende borgermøde drøftes på fællesmødet med Handicaprådet den 26. november 2020.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget holder årligt flere fællesmøder og borgermøder. Heraf to årlige fællesmøder med Handicaprådet. Der har løbende været drøftelser af hyppighed, form og indhold i forhold til Social- og Sundhedsudvalgets fællesmøder og borgermøder. Social- og Sundhedsudvalget har tidligere bedt om et forslag til en nytænkning af borgermøderne.
 
På mødet lægges der op til, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til koncept for borgermøder med udvalg og råd (se bilag 1).

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/1937
Resume
Kvalitetsstandarderne for Socialområdet revideres en gang årligt. Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for udkast til kvalitetsstandarder for Socialområdet 2021 med henblik på drøftelse og foreløbig godkendelse. Kvalitetsstandarderne godkendes endeligt af SSU den 26. november 2020.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udkast til kvalitetsstandarder for Socialområdet 2021 drøftes med henblik på foreløbig godkendelse og,
 
2. at kvalitetsstandarderne for Socialområdet sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-09-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkendte foreløbigt udkast til kvalitetsstandarder for Socialområdet 2021.
 
Social- og Sundhedsudvalget sendte kvalitetsstandarderne for Socialområdet i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.
 
Sagsfremstilling

Historik

Kvalitetsstandarderne for Socialområdet revideres som udgangspunkt én gang årligt. Senest blev kvalitetsstandarderne for 2020 godkendt på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 28. november 2019 (sag nr. 6), hvor Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om, at udvalget inddrages tidligt i revisionen af kvalitetsstandarder for Socialområdet 2021.
 
Foranlediget af et ønske om en tidligere inddragelse af udvalgene i revisionen, godkendte Social- og Sundhedsudvalget på sit møde den 23. april 2020 (sag nr. 3) procesplan for revideringen af kvalitetsstandarder for Socialområdet 2021. Social- og Sundhedsudvalget godkendte endvidere principper for en harmonisering med kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021.

Inddragelse og høring

Høringen af Handicaprådet og Udsatterådet sker gennem afholdelse af et dialogmøde mellem repræsentanter fra forvaltningen og rådenes formandskaber. På mødet præsenterer forvaltningen udkast til kvalitetsstandarder for Socialområdet 2021 og de ændringer, der eventuelt er foretaget på baggrund af den indledende politiske drøftelse. Rådenes formandskaber har mulighed for at kommentere udkastet og deres kommentarer forelægges udvalget inden endelig godkendelse på udvalgsmødet den 26. november 2020.

Beskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kvalitetsstandarder for Socialområdet 2021, som så vidt muligt, er harmoniseret med kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021. Udkast til kvalitetsstandarder for Socialområdet 2021 er vedlagt som bilag 1.
 
I udkastet er der foretaget ændringer i strukturen, for eksempel i forhold til rækkefølgen af afsnit. Der er kun foretaget mindre redaktionelle rettelser af indholdet i forhold til 2020 udgaven. Rettelser er markeret med rød.
 
En drøftelse af et fælles forord til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg og kvalitetsstandarder for Socialområdet, er dagsordensat til fællesmødet mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalgets den 7. oktober 2020.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/1937
Resume
Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg skal revideres én gang årligt. Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for udkast til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021 med henblik på drøftelse og foreløbig godkendelse. Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021 godkendes endeligt i byrådet den 16. december 2020.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2021 drøftes med henblik på foreløbig godkendelse og,
 
2. at kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2021 sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-09-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkendte foreløbigt kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2021
 
Social- og Sundhedsudvalget sendte kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
 
Sagsfremstilling

Historik

 
Foranlediget af et ønske om en tidligere inddragelse af udvalgene i revisionen, godkendte Social- og Sundhedsudvalget på sit møde den 23. april 2020 (sag nr. 3) procesplan for revideringen af kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021, samt principper for en harmonisering med kvalitetsstandarder for Socialområdet 2021.

Inddragelse og høring

Høringen af Ældrerådet og Handicaprådet sker gennem afholdelse af et dialogmøde mellem repræsentanter fra forvaltningen og rådenes formandskaber. På mødet præsenterer forvaltningen udkast til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021, og de ændringer, der eventuelt er foretaget på baggrund af den indledende politiske drøftelse. Rådenes formandskaber har mulighed for at kommentere udkastet og deres kommentarer forelægges udvalget inden endelig godkendelse.

Beskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021, som så vidt muligt, er harmoniseret med kvalitetsstandarder for Socialområdet 2021. Udkast til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021 er vedlagt som bilag 1.
 
I udkastet er der foretaget ændringer i strukturen, for eksempel i forhold til rækkefølgen af afsnit. Der er kun foretaget mindre redaktionelle rettelser af indholdet i forhold til 2020 udgaven. Rettelser er markeret med rød.
 
En drøftelse af et fælles forord til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg og kvalitetsstandarder for Socialområdet, er dagsordensat til fællesmødet mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalgets den 7. oktober 2020.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Social- og Sundhedsudvalget behandler det endelig udkast til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021 på deres udvalgsmøde den 26. november 2020. Ældre- og Aktivitetsudvalget behandler udkastet på deres udvalgsmøde den 24. november 2020. Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021 forventes endeligt godkendt i byrådet 16. december 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/6161
Resume
På foranledning af Social- og Sundhedsudvalget startede initiativet med sundhedssamtaler på botilbuddene på Socialområdet den 1. januar 2020. Sundhedssamtalerne er del af en bred sundhedsfaglig indsats på Socialområdet. I denne sag beskrives midtvejsstatus for kompetenceudvikling, implementering og gennemførelse af sundhedssamtalerne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at midtvejsstatus på den sundhedsfaglige indsats tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-09-2020
Social- og Sundhedsudvalget tog midtvejsstatus på den sundhedsfaglige indsats til efterretning med en bemærkning om, at indsatsen er et betydeligt element i arbejdet med at afhjælpe ulighed i sundhed.
 
Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 28. marts 2019 (sag nr. 4) en model for den sundhedsfaglige indsats på botilbuddene. Senest behandlede Social- og Sundhedsudvalget en status på sundhedssamtalerne og den sundhedsfaglige indsats på mødet den 28. november 2019 (sag nr. 9).
Denne sag rummer en midtvejsstatus som supplement til den evaluering, som præsenteres for udvalget i starten af 2021.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 28. marts 2019 en model for styrkelse af den sundhedsfaglige indsats med følgende indhold:
 
 • Kompetenceudvikling til alle medarbejdere på botilbud.
 • Implementering af den sundhedsfaglige indsats i det daglige arbejde.
 • Tilbud om årlige sundhedssamtaler til borgere på botilbud.
 
I bilag 1 præsenteres den foreløbige status på ovenstående punkter. Hovedkonklusionerne er, at der ved udgangen af 2020, vil være gennemført kompetenceudvikling af alle medarbejdere på botilbuddene og at sundhedssamtaler med alle borgere, der siger ja til tilbuddet, vil blive gennemført i år.
 
Kompetenceudviklingen i modellen finansieres delvist af midler fra et puljetilskud fra Sundhedsstyrelsens pulje til styrkelse af den sundhedsfaglige indsats på psykiatriområdet. Her er to projektmedarbejdere ansat indtil udgangen af 2020 til at varetage undervisning og sparring.
 
Alle medarbejdere er blevet undervist i sundhedsfaglig dokumentation, arbejdet med de 12 sygeplejefaglige problemområder, samt observation og opfølgning på sundhedsfaglige indsatser. I tillæg hertil har pædagogfaglige medarbejdere fået undervisning i sygdomslære.
 
Botilbuddene er på forskellige stadier, når det kommer til implementeringen og ibrugtagningen af den sundhedsfaglige indsats. Nogle tilbud er nået langt, mens andre er i gang med at opbygge systematikken i det daglige arbejde.
 
Den sundhedsfaglige dokumentation er et krav for alle botilbud og bliver kontrolleret ved de risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
 
Som supplement til dette sætter sundhedssamtalerne fokus på borgers selvoplevede sundhed og trivsel. Der tages udgangspunkt i borgers egne ønsker og ressourcer, og samtalen foregår ud fra dette.
 
Tilbuddet om årlige sundhedssamtaler til borgerne på botilbud er i gang på alle botilbud. På psykiatriområdet er der ikke gennemført samtaler i første halvår 2020 pga. Corona. Man er i gang med at invitere borgerne, og alle borgere der siger ja til en sundhedssamtale, kan nå det i år. På handicapområdet har 56 borgere deltaget i en sundhedssamtale i første halvår 2020.
En del borgere har også valgt at takke nej til sundhedssamtalerne. Her henviser borgerne blandt andet til, at de taler nok om sundhed i hverdagen, eller at de ikke ønsker at tale om sundhed.
For de borgere, som ikke kan profitere af en sundhedssamtale, har man i stedet gjort brug af den daglige sundhedsfaglige dokumentation, som medarbejderne udfører ud fra deres observationer af borgerne.
 
Der bor i alt 372 borgere på botilbud i handicap og psykiatri. Generelt er borgerne glade for samtalen.
 
Medarbejderne guider og hjælper borgerne til at tale om sundhed både som del af sundhedssamtalerne og som del af det daglige arbejde med borgerne. De foreløbige tilbagemeldinger fra botilbuddene viser, at borgerne typisk helst vil tale om den sociale trivsel (venner og familie mv.). Det understøttes de i, samtidig med, at medarbejderne også har fokus på at arbejde med kost, sundhed og motion sammen med borgerne. Se mere i bilag 1.
 
Der udarbejdes en egentlig evaluering af indsatserne ved udgangen af 2020, som præsenteres for udvalget i starten af 2021.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/7401
Resume
Den 29. oktober 2020 afholdes fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og borger- og pårørenderåd på handicapområdet. Der fremsættes forslag til dagsorden.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget vælger et tema til fællesmødet med henblik på udarbejdelse af endelig dagsorden.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-09-2020
Social- og Sundhedsudvalget valgte følgende tema til fællesmødet med henblik på udarbejdelse af endelig dagsorden:
 
 • Hvordan ser fremtidens bomuligheder ud for borgere med handicap, herunder også de ældre borgere?
 
Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om på et senere møde at drøfte temaet ”Livskvalitet”.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Borger- og pårørenderådet på handicapområdet har foreslået følgende temaer til dagsordenens punkt 3:
 
 • Uddannelse og praktik – hvordan kan mulighederne for praktik og uddannelse styrkes?
 
 • Fritid, sport og natur – hvordan sikres det, at borgere med handicap har mulighed for at dyrke sine interesser og have et aktivt fritidsliv, både i byen og i de mindre lokalområder?
 
 • Hvordan ser fremtidens bomuligheder ud for borgere med handicap, herunder også de ældre borgere?
 
 • Sammenhæng på tværs af tilbud og forvaltninger – der er behov for at tænke mere på tværs, så hensynet til alle borgergrupper er medtænkt, når ting forandres.
 
 • Besøgsrestriktioner på kommunale botilbud under COVID-19 epidemien.

Beskrivelse

Som en del af samarbejdet på handicapområdet afholder Social- og Sundhedsudvalget to årlige fællesmøder med områdets borger- og pårørenderåd.
 
Næste fællesmøde er et temamøde, som holdes den 29. oktober 2020 kl. 16.30-18.00. Mødet holdes i Multisalen på Viborg Rådhus. Mødet har denne tidsplan:
 
 • Kl. 16.30-17.00: møde mellem Social- og Sundhedsudvalget og borgerne evt. ledsaget af en pædagog.
 • Kl. 17.00-18.00: møde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Borger- og pårørenderådene.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/30187
Resume
Præsentation af animationsfilm om bostøtte, som skal være med til at udbrede viden om, hvad bostøtte er.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
 1. at præsentationen af filmen om bostøtte tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-09-2020
Social- og Sundhedsudvalget tog præsentationen af filmen om bostøtte til efterretning og udtrykte anerkendelse af samme.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Socialområdet har udarbejdet en animationsfilm, som orienterer om bostøtte i Viborg Kommune. Det opleves at samarbejdspartnere som f.eks. praktiserende læger og behandlingspsykiatrien har efterspurgt viden og informationsmateriale om, hvad bostøtte er. Derfor er der udarbejdet en animationsfilm, som kan bruges af samarbejdspartnerne i dialogen med borgerne, f.eks. ved at vise eller henvise borgerne til filmen. Igennem filmen kan borgerne få en forståelse af, hvad bostøtte er, og hvad de kan forvente.
 
Filmen vil også kunne anvendes, når en borger møder sin sagsbehandler eller bostøtte første gang og i samarbejdet med pårørende.
 
Filmen vil blive vist på udvalgsmødet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Der afholdes premiere den 18. september 2020, hvor nøglepersoner fra relevante faggrupper på tværs af kommunen og regionen inviteres.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Animationsfilmen er finansieret igennem midler fra Animationspuljen og Velfærdsteknologipuljen.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/61514
Resume
På mødet den 4. juni 2020 (sag nr. 4) drøftede Social- og Sundhedsudvalget to forslag til budgettildelingsmodel på STU Viborg. Modellerne blev efterfølgende sendt til høring, og nu orienteres udvalget om høringssvar. STU Viborg hører under Beskæftigelsesudvalget, som derfor træffer beslutning om fremtidig budgettildelingsmodel. Social- og Sundhedsudvalget orienteres på mødet om Beskæftigelsesudvalgets beslutning.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at høringssvar fra henholdsvis Handicaprådet, bestyrelsen på STU Viborg og medarbejdersiden i LokalMED på STU Viborg vedrørende de to forslag til budgettildelingsmodel på STU Viborg tages til efterretning, og
 
2. at Beskæftigelsesudvalgets beslutning fra den 11. august 2020 om fremtidig model for budgettildeling på STU Viborg tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-09-2020
Social- og Sundhedsudvalget tog høringssvar fra henholdsvis Handicaprådet, bestyrelsen på STU Viborg og medarbejdersiden i LokalMED på STU Viborg vedrørende de to forslag til budgettildelingsmodel på STU Viborg til efterretning.
 
Social- og Sundhedsudvalget tog endvidere Beskæftigelsesudvalgets beslutning fra den 11. august 2020 om fremtidig model for budgettildeling på STU Viborg til efterretning.
 
Social- og Sundhedsudvalget noterede sig med tilfredshed, at der er mulighed for et fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget den 9. november 2020 kl. 15.15 – 16.15.
 
Sagsfremstilling

Historik

På foranledning af et ønske fra bestyrelsen på STU Viborg udarbejdede forvaltningen i foråret 2020 to forslag til fremtidig budgettildelingsmodel på STU Viborg. Modellerne blev i juni 2020 forelagt både Social- og Sundhedsudvalget (sag nr. 4) og Beskæftigelsesudvalget (sag nr. 4) til drøftelse. Begge udvalg besluttede at sende de to forslag til model for budgettildeling på STU Viborg i høring i STU Viborgs bestyrelse, Handicaprådet og MED-udvalget på STU Viborg.

Inddragelse og høring

Bestyrelsen på STU Viborg, medarbejdersiden i Lokal-MED på STU Viborg og Handicaprådet har alle indsendt høringssvar vedrørende de to forslag til model for budgettildeling på STU Viborg. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Derudover har bestyrelsen på STU Viborg afholdt møde med formandskaberne for henholdsvis Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på at uddybe sit høringssvar.

Beskrivelse

Forudsætningerne for de to forslag til fremtidig budgettildelingsmodel på STU Viborg er, at:
 
 • De skal udmønte sig i en mere forudsigelig økonomi på STU Viborg, og kommunens samlede udgifter til STU Viborg skal ikke stige. I de to modeller er driftsøkonomien på STU Viborg derfor fastlåst på 13,1 mio. kr. årligt, hvilket svarer til det forventede udgiftsregnskab i 2020 ved 70 elever på STU Viborg.
 
 • Der arbejdes med en særskilt takst for elever i den skærmede enhed svarende til de reelle udgifter pr. elev. For de øvrige elever er taksten lavere, da udgiften er tilsvarende mindre.
 
Model 1
I denne model arbejdes der med en lav nedre ramme for skolens årlige budget, da der ikke budgetteres med en grundnormering på et antal elever. Den nedre ramme svarer i stedet til de faste udgifter, der ikke er afhængige af antallet af elever på skolen. Disse udgifter udgør blandt andet ledelse, administration og rengøring. Den varierende del af STU Viborgs budget i model 1 udgør derfor udgifterne til pædagogisk personale, der vil variere alt efter antallet af elever.
 
I model 1 udgør den faste del af STU Viborgs årlige budget 15,7% af det samlede budget på 13,1 mio. kr. ved en normering på 70 elever. 84,3% af det samlede budget udgøres af variable udgifter.
 
Model 2
I denne model arbejdes der med en fast grundnormering på 50 elever på STU Viborg, hvoraf 45 er almindelige elever og fem er elever i den skærmede enhed. Grundnormeringen skal betragtes som den nedre ramme for skolens årlige budget. For hver elev udover 50 vil budgettet for STU Viborg stige, da køber betaler en takst for eleven svarende til skolens udgifter til eleven. Den varierende del af STU Viborgs budget svarer derfor til udgiften pr. elev nr. 51 og derover. De første 50 elever indgår i det tildelte budget uanset, om der er 50 elever eller mindre.
 
I model 2 udgør den faste del af STU Viborgs årlige budget 80,3% af det samlede budget på 13,1 mio. kr. ved en normering på 70 elever. 19,7% af det samlede budget udgøres af variable udgifter.
 
De tre indkomne høringssvar rejser en række generelle spørgsmål om forslagene til fremtidig budgettildelingsmodel. Forvaltningens kommentarer til spørgsmålene fremgår af vedhæftede bilag. Notat med detaljeret beskrivelse af modellerne og beregningerne bag er også vedhæftet som bilag.
 
Det er Beskæftigelsesudvalget, der har kompetencen til at træffe beslutning om fremtidig model for budgettildeling på STU Viborg. Beskæftigelsesudvalget behandler sagen på sit møde den 11. september 2020. Efterfølgende sendes Beskæftigelsesudvalgets beslutning pr. mail til Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer til orientering.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Hvis Beskæftigelsesudvalget beslutter at indføre en ny budgettildelingsmodel på STU Viborg, vil den kunne indføres fra primo 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Begge forslag til budgettildelingsmodeller har som forudsætning, at der er en særskilt takst for en skærmet plads, som modsvarer den reelle udgift. Det påvirker fordelingen af Viborg Kommunes samlede udgift til pladser på STU Viborg, da alle pladser på den skærmede enhed er købt af Socialområdet. I begge budgettildelingsmodeller vil udgifterne indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område derfor stige, mens det vil medføre en tilsvarende reduktion i udgifterne indenfor Beskæftigelsesudvalgets område. Merudgiften i Social- og Sundhedsudvalget vil kunne kompenseres af Beskæftigelsesudvalgets mindreudgift. Kommunens samlede udgift er derfor uændret.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/15415
Resume
Borger-til-borgerportalen Boblberg har været åben for borgere i Viborg Kommune siden august 2019. Der gives en status på aktiviteten og nye funktioner på Boblberg.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-09-2020
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og udtrykte anerkendelse af tilbuddet.
 
Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 29. maj 2019 (lukket dagsorden) at indgå en samarbejdsaftale med Boblberg. Portalen understøtter Viborg Kommunes sammenhængsmodel indenfor temaerne Oplevelser & Fællesskaber samt Sundhed, herunder målene for frivillighed, ensomhed samt borgernes trivsel og livskvalitet.
 

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

 
Status på aktivitet på Boblberg
Boblberg er en borger-til-borger portal, hvor brugerne kan oprette en kort tekst – en ”bobl” – hvor man søger venner, en træningsmakker, et interessefællesskab eller lignende. Platformen åbnede for brugere fra Viborg Kommune den 1. august 2019. I dag samarbejder mere end 40 kommuner med Boblberg og flere kommer løbende til.
 
På landsplan har antallet af brugere på Boblberg været stødt stigende siden starten i 2015, og i dag er der ca. 315.000 brugere.
 
Status for Viborg Kommune er, at der aktuelt er 3567 borgere, som har oprettet sig som bruger på Boblberg, hvilket er en stigning på 667 brugere siden februar 2020. Brugerne fra Viborg Kommune har pt. 684 bobler på Boblberg. Den aktuelle responsrate er på ca. 83 %, dvs. at der bliver responderet på 83 % af de oprettede bobler.
 
Brugerne af Boblberg i Viborg Kommune dækker aldersmæssigt et bredt spænd. Der er brugere i alle aldre fra 15 år til +90 år. Det er i alderskategorien 16-19 år, at der er flest brugere, men også blandt 50-60 årige er der mange brugere. Gennemsnitsalderen på brugerne i Viborg Kommune er 43.2 år.
 
Ensomhed/søgen efter bekendtskaber er det emne, som hyppigst ses i boblerne, ligesom mental sundhed/sygdom/psykisk sårbarhed også forekommer ofte. Derudover ses emner som motion/bevægelse, tilflytter, kulturelt/kreativitet/kost og frivillighed.
 
Nye tiltag på Boblberg
Som følge af COVID-epidemien er der aktuelt stort fokus på digitale fællesskaber og muligheder. Boblberg og Røde Kors lancerede under forårets nedlukning snaksammen.dk, som giver mulighed for en samtale via skærmen - et ”digitalt besøg” – af en frivillig fra Røde Kors. I Viborg Kommune er der pt. gennemført 66 samtaler via snaksammen.dk.
 
I Region Syddanmark har en række samarbejdspartnere gennemført projektet ”Støttende borger-bobler”, hvor der etableres lukkede grupper for borgere i samarbejde med fagpersoner. Det kan fx være en gruppe borgere, som har været på et rehabiliteringsforløb, et rygestopkursus, pårørendekurser, recovery-forløb m.v. Formålet er, at borgerne undervejs og efter forløbet kan dele erfaringer samt motivere og støtte hinanden.
 
Forvaltningen vil i efteråret vurdere perspektiverne med lukkede grupper nærmere med henblik på at kunne tilbyde lignende i Viborg kommune i samarbejde med Boblberg.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/61
Resume
Der gives en kort orientering om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem kommunerne, hospitalerne og almen praksis.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-09-2020
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.
 
Sagsfremstilling

Historik

Forvaltningen orienterer løbende Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Den fælles Sundhedsaftale 2019-2023 danner grundlag for det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem kommunerne, hospitalerne og almen praksis i Region Midtjylland.
 
Samarbejdet om initiativerne i Sundhedsaftalen og øvrige aftaler på sundhedsområdet mellem de 3 sektorer er politisk forankret i Sundhedskoordinationsudvalget og understøttes af en administrativ organisering både lokalt og regionalt. Lokalt foregår samarbejdet i Midtklyngen med deltagelse af Viborg, Skive og Silkeborg Kommune, Hospitalsenhed Midt, Psykiatrien og almen praksis. Regionalt er etableret fora med repræsentation fra alle kommuner, hospitaler samt almen praksis.
 
Forvaltningen orienterer løbende Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget om aktuelle initiativer og tiltag i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 
Samarbejdsaftale om test for COVID-19 i hjemmeplejen og på plejecentre
Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner indgik den 30. juni 2020 en aftale om test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen. Hyppigheden af test afhænger af det aktuelle antal smittede i kommunen.
 
Den overordnede arbejdsdeling i aftalen er, at kommunerne står for test af medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen, mens regionen er ansvarlig for det tekniske og logistiske set-up. Status er, at der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem kommunerne og Region Midt om den konkrete implementering. Derudover afventes fortsat en national aftale om rammerne for det underliggende tekniske og logistiske set-up. Forventningen er, at Viborg Kommune kan starte testning i løbet af oktober. 6 af kommunens medarbejdere er oplært i testning og kan varetage oplæring af yderligere kommunale medarbejdere. 
 
Kampagne vedrørende vaccination 2020/2021
I lighed med vinteren 2019/2020 iværksættes i efteråret og den kommende vinter en kampagne for vaccination. Kampagnen sætter fokus på muligheden for influenzavaccination og som noget nyt også på vaccination for lungebetændelse. Derudover vil kampagnen omhandle de hygiejnemæssige tiltag, som kan være med til at forebygge influenza. Kampagnen vil køre i perioden 1. oktober – 15. januar. Målgruppen er borgere over 65 år. Derudover vil den under overskriften ”pas på dig selv og dem du passer på” også blive målrettet sundhedspersonale. Kampagnen vil omfatte plakater, postkort, sociale medier, hjemmeside m.m. Initiativet finansieres af beredskabspuljen under Folkesund i Midten.
 
Genoptræningsplaner til borgere som udskrives fra Psykiatrien
Med afsæt i en prøvehandling blandt kommunerne og Psykiatrien i Midtklyngen er der udarbejdet en vejledning om brug af genoptræningsplaner til borgere, som udskrives fra Psykiatrien. Vejledningen er et redskab til fagpersoner i klinikken og skal bidrage til, borgeren oplever sammenhæng i overgangen fra det psykiatriske hospital til den kommunale genoptræning. Brug af vejledningen vil blive evalueret i 2021.
 
Status på Tele-KOL
Det forberedende arbejde med opstart af det landsdækkende telemedicinske hjemme-monitoreringsprojekt til borgere med KOL er forsinket, idet den tekniske løsning til borgere og klinikere har vist sig ikke at være tilstrækkelig robust til en pilotafprøvning. Der arbejdes på en revideret tidsplan. Aktuelt vurderes det, at de første borgere vil kunne tilbydes Tele-KOL løsningen i foråret 2021.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/784
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-09-2020
Social- og Sundhedsudvalget tog følgende orientering og meddelelser til efterretning:
 
 • Overvejelser om samarbejde med regionen om tilbud i lighed med Psykiatriens Hus
 • Opfølgning på budgetkonferencen for så vidt angår Trædestenen, herunder planlægning af temadrøftelse på et kommende møde i SSU
 • Kultur på recept
 • Konkret borgerhenvendelse til formandskabet
 • Henvendelse fra retshjælpen
 • Lighed i sundhed: Sundhedsforslag fra Rådet for Socialt Udsatte
 • Orientering om studiebesøg fra Randers Kommune mandag den 26. oktober kl. 13-16
 • Henvendelse vedr. bostøtte i Solgården
 • Sundhed og Ensomhed som temaer for tildeling af §18 midler
 • Flytning af borgermøde om diabetes den 4. november 2020 på ubestemt tid
 • Viborg Kommunes samarbejde med Mosetoften
 • Udvidelse af fællesmødet den 7. oktober 2020 med Ældre- og Aktivitetsudvalget
 • Afvikling af fællesmøde mellem Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social og Sundhedsudvalget i 2021
 
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.

Sagsid.: 19/27357
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-09-2020
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/29538
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-09-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten for 2021 med en bemærkning om, at der skal tilføjes et fællesmøde med Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag