You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 28. oktober 2020 kl. 08:30

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/27660
Resume
Der skal tages stilling til udarbejdelse af kommuneplantillæg for udvidelse af landsbyafgrænsningen i Vorde. Oversigtskort er i bilag 1. Kort med afgræsning af Vorde og ønsker til udvidelse er vedlagt som bilag 2.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at drøfte omfang og grundstørrelser for udvikling af landsbyen Vorde, herunder
 
2. om der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, som alene imødekommer ansøgning A, eller
 
3. om der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, som imødekommer ansøgning A og B under forudsætning af, at ansøgning B bearbejdes til max. 3 grunde på mindst 1.200 m² ved Vordevej 46.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Teknisk Udvalg drøftede omfang og grundstørrelser for udvikling af landsbyen og besluttede, at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
 
1. at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som imødekommer ansøgning A og B under forudsætning af, at ansøgning B bearbejdes til max. 3 grunde på mindst 1.200 m² ved Vordevej 46. Kommuneplantillæg bør indeholde bestemmelser om at ny bebyggelse tilpasses eksisterende landsbybebyggelse.
 
 
 
Sagsfremstilling

Historik

På baggrund af en konkret henvendelse om at udvide landsbyafgrænsningen i Vorde blev det besluttet at inddrage Vorde i en lokal udviklingsplan for hhv. Hjarbæk, Vorde og Skals. Dette blev udmøntet i et forslag til kommuneplantillæg nr. 50.
 
Igangsætning heraf blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 28. august 2019 (sag nr. 17) og byrådet godkendte den 18. marts 2020 (sag nr. 8) forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029. Forslaget var i offentlig høring i april-maj 2020.
 
I høringsperioden blev der indsendt et andet udvidelsesønske om yderligere 4-5 grunde i Vorde. Forvaltningen foreslog derfor, at der skulle foretages en samlet vurdering af behovet for at udvikle landsbyen Vorde inden afgrænsningen blev fastlagt.
 
Byrådet besluttede på mødet den 2. september 2020 (sag nr. 14) at udsætte den del af planforslaget, som omhandler udvidelsen af landsbyafgrænsningen i Vorde.
 

Inddragelse og høring

Forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 var i offentlig høring fra den 2. april 2020 til den 28. maj 2020. Der findes ingen borgerforening i Vorde. Forvaltningen har været i dialog med de lodsejere, som har fremsendt ønsker.
 

Beskrivelse

Vorde
Vorde er en afgrænset landsby i landzone, som ligger ca. 1 km fra Hjarbæk Fjord.
Bebyggelsen er samlet i den nordlige del af landsbyen, men strækker sig også langs Bavnevej mod syd. Strukturen i landsbyen er centreret omkring nogle gårde nord for Bavnevej.
 
Vorde Kirke mod vest ligger meget synligt i landskabet og er omgivet af fredninger mod nord og vest, og der ligger en gammel skole i Vorde. Byen hører under Løgstrup skoledistrikt, som ligger 2 km syd for landsbyen.
 
Der bor i alt 44 indbyggere i Vorde, og der er 19 boenheder indenfor landsbyens afgræsning, fordelt som 12 parcelhuse, 4 stuehuse og 3 lejligheder (Vorde gl. Skole). Der er sidst opført et nyt parcelhus i Vorde i 2009 på en ca. 3.000 m² grund samt to nye stuehuse i 2012 og 2020.

De to ansøgninger:

 • Ansøger A:
Ansøger A har i september 2018 søgt om at få udvidet landsbyafgrænsningen med matr. 11b, Vorde By, Vorde med henblik på at opføre en ny bolig.
Landsbyafgrænsningen ønskes udvidet med et areal på ca. 3.300 m2
 
Ansøgerne bor på Bavnevej 35 i en bolig på en ca. 600 m² grund sydvest for det ansøgte område. De anvender det ansøgte areal som deres have i dag.
 
Forvaltningens tidligere vurdering
I forbindelse med forslag til kommuneplantillæg 50 vurderede forvaltningen, at:
Vorde ligger på en østvendt skråning. Byggeri vil formentlig være synlig fra kysten/Hjarbæk Fjord og Skals Ådal, men sløret af mindre bakker og skov.
 
Ny bebyggelse som følge af den udvidede landsbyafgrænsning vil ligge i tilknytning til den koncentrerede del af Vorde og virke som en afrunding mod øst.
 
Eksisterende infrastruktur kan benyttes, og der er ikke andre umiddelbare arealer indenfor landsbyafgrænsningen, som egner sig til bebyggelse, da arealerne benyttes til haver eller kirken.
 
Udvidelsen af landsbyafgrænsningen vurderes ikke at medføre en væsentlig forringelse af de landskabelige værdier.
 
 • Ansøger B:
Ansøger B har i maj 2020 i forbindelse med høringsperioden for kommuneplantillæg nr. 50 indsendt ønske om at udstykke 4 grunde på hver ca. 800 m² syd for Bavnevej.
Udstykningen omfatter en del af et markareal til Vordevej 46, hvor ansøger bor.
 
Forslaget er en kopi af tidligere korrespondance fra 2008 om justering af kommuneplanens rammebestemmelser. Forslaget blev af uvisse årsager ikke behandlet i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2009-2021. Ansøger fastholder, at ansøgningen skal betragtes som en fornyet ansøgning.
 
Udstykningen viser 4 grunde på ansøgers grund og 1 parcel på nabomatrikel mod øst. Vejadgang forventes etableret med én fælles adgangsvej via en parallelvej til Bavnevej.
 
Forvaltningens tidligere vurdering
Hovedparten af området (de 4 grunde) ligger udenfor landsbyafgrænsningen, mens Vordevej 29 (nabogrund) ligger indenfor landsbyafgrænsningen. Den østlige parcel på nabogrund vil derfor i princippet kunne udstykkes nu, men da adgangsforholdene til denne parcel alene forekommer problematisk, bør udstykningerne ses under et.

Planforhold i kommuneplanen

I Kommuneplan 2017-2029 er Vorde en afgrænset landsby i landzone omfattet af kommuneplanramme VORD.C2.01. Hverken det ansøgte område eller Vorde i det hele taget, er omfattet af en lokalplan. I kommuneplanen står der om afgrænsede landsbyer: ”En afgrænset landsby er Byrådets signal om, at der kan ske en begrænset udvikling i byen i form af enkelte nye boliger, mindre lokale erhverv med tilknytning til landbruget eller en lokal butik. […]”
 
Som udgangspunkt vil det være i strid med planloven at tillade udstykning udenfor planlagt område. For at udstykningen ikke skal være i strid med planloven, vil det i givet fald kræve en udvidelse af kommuneplanrammen og dermed af afgrænsningen af Vorde.

Planlægning i kystnærhedszonen

Hele Vorde, og dermed også de forespurgte områder, ligger indenfor kystnærhedszonen. I kystnærhedszonen må kommunen kun planlægge, hvis der ikke er andre muligheder. Begge de forespurgte områder ligger i kystbeskyttelseszonen, som strækker sig 1 km fra kysten. Der kom ikke indsigelser fra Erhvervsstyrelsen ift. kystnærhed til kommuneplantillæg nr. 50.
 
I de værdifulde kystlandskaber kan der kun gives tilladelse til byggeri og anlæg, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til nationale interesser.
 
Ingen af områderne er udpeget som udviklingsområde i kystnærhedszonen, jf. planloven.
Ifølge planlovens § 5 b, stk. 1, pkt. 1, må der uden for udviklingsområder kun udlægges nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Begrundelsen skal godtgøre behovet for kystnær beliggenhed, herunder belyse mulighederne for placering uden for kystnærhedszonen. Det vil ikke være muligt at udvikle Vorde uden for kystnærhedszonen.
 
Planlægning i værdifuldt landskab
Det ansøgte ligger inden for kommuneplanens udpegning af værdifulde landskaber (p.g.a. kystnærheden). Ifølge retningslinjen må byggeri ikke tillades placeret i de værdifulde landskaber, hvis det indebærer en forringelse af de landskabelige værdier, der ligger til grund for udpegningen.
 
Kulturmiljø
Landsbyen blev i 2020 screenet i forhold til særlig bevaringsværdigt kulturmiljø i kategorien ”landbrug og andelsudvikling”, men landsbyen blev ikke foreslået udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Der er 11 bevaringsværdige bygninger i kategori 4 i Vorde (Bavnevej 27, 31, 33, 37 og 41A).
 
Kirken
Der er et fredet område omkring Vorde kirke (Exner fredning), og et areal syd og vest for kirken er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Her er skovrejsning uønsket pga. udsyn til kirken i det åbne land. Ingen af de ansøgte områder berøres af disse udpegninger.
 
Der er 300 meter kirkebyggelinje omkring Vorde kirke – her må ikke bygges over 8,5 meters højde. Hele Vorde inklusiv de to ønskede områder ligger indenfor kirkebyggelinjen.
 
Øvrige forhold
Skovbyggelinje. Nord for Vorde ligger Vorde Bavnehøj Plantage. Der er 300 meter skovbyggelinje omkring denne skov, men det berører ikke de ansøgte områder.
 
Forsyning – Vorde har eget vandværk (tilfredsstillende vandkvalitet). Der er ingen kollektiv varmeforsyning i Vorde. Vorde er spildevandskloakeret.
I det nordvestlige hjørne af område B står en transformerstation.
 
Arkæologi – Der er stor sandsynlighed for fund af væsentlige fortidsminder i området. Området er beliggende tæt på Vorde kirke og ofte findes bebyggelse fra jernalder, vikingetid og middelalder tæt på kirkerne. Ligeledes tyder både luftfoto og detektorfund på stor aktivitet i området i forhistorisk og historisk tid. Områderne skal prøvegraves inden de kan frigives til byggeri.
 
Behov
I en landsby med 19 boenheder inden for landsbyafgrænsningen vil det være en forholdsvis stor udvidelse at give mulighed for 6 nye boliger. Forvaltningen foreslår at 2-3 nye boliger vil være mere i tråd med Byrådets målsætning om at tillade ”begrænset” udbygning i de afgrænsede landsbyer.
Omvendt vil en udstykning syd for Bavnevej sandsynligvis ikke være realistisk, hvis der kun udstykkes en enkelt bolig, da der skal etableres ny kloakforsyning til området.
 
Til sammenligning kan nævnes, at der i andre mindre landsbyer i landzone indenfor kystnærhedszonen er muliggjort:
 • Kølsen (36 boenheder): Udstykning på 5 grunde i 2003.
 • Kvols (40 boenheder): Udstykning på 6 grunde i 2004 og ca. 10 grunde i 2012 (mod at udtage andet næsten tilsvarende areal)
 
Grundstørrelser
Grunde i Vorde er generelt mindst 1.000-3.000 m² - se bilag 3 med grundstørrelser.
Derudover er der 4 mindre grunde på ca. 400-650 m² midt i Vorde.
 
En grund på 3.300 m² (ansøger A) er en stor grund, men svarer meget godt til den eksisterende struktur i Vorde. Kommuneplantillægget bør beskrive, at der kun kan udstykkes 1 grund.
 
Ansøger B’s ønske om 4 grunde på 800 m² antyder en parcelhus-udstykning, som ikke findes i Vorde i dag. Forvaltningen anbefaler, at grundstørrelsen ved ansøgning B øges til mindst 1.200 m², så det modsvarer efterspørgslen på ”at bo med plads omkring sig” i landsbyer og passer ind i Vordes struktur. Dette giver samtidig bedre mulighed for at nedsive regnvand på egen grund.
 
Samlet vurdering
Forvaltningen vurderer, at der bør gives mulighed for, at Vorde kan udvides, og ingen af de ansøgte områder er direkte kystvendte. Den landskabelige påvirkning af kystlandskabet er begrænset på grund af beplantning og andre bebyggelser nærmere kysten.
 
Begge de ansøgte områder ligger i nær tilknytning til den eksisterende landsby. Ansøgning A føjer sig mest naturligt til den eksisterende bebyggelse i Vorde, mens ansøgning B vil blive en ny udstykning på modsatte side af Bavnevej overfor den gl. skole.
 
Den landskabelige påvirkning af begge ansøgninger er ikke stor, og terrænet er rimelig fladt med ca. 2 meters fald mod øst begge steder. Herlighedsværdien er størst ved ansøgning A. Ansøgning B vil give grunde med sydvendte haver.
Byggeri på de ansøgte områder vil ikke umiddelbart påvirke naboers udsigtsforhold.
 
Den foreslåede vejadgang i ansøgning B med en intern vej parallelt med Bavnevej virker ikke realistisk. Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at opnå tilladelse til at etablere overkørsler til de enkelte grunde direkte fra Bavnevej. Placering af overkørsler kan evt. reguleres i en landzonetilladelse.
 
Forvaltningen anbefaler, at ansøgning A inddrages i landsbyafgrænsningen, men at ansøgning B bearbejdes til større grunde på mindst 1.200 m², såfremt denne mulighed skal imødekommes.
 

Alternativer

Ansøgning B kan indgå med 3 grunde i stedet for 4 på matrikel 4k Vorde by, Vorde.
 

Tidsperspektiv

Da landsbyafgrænsningen i Vorde allerede har været til offentlig debat i forbindelse med forslag til kommuneplantillæg nr. 50, foreslår forvaltningen, at der ikke gennemføres en ny idéfase inden planlægningen igangsættes.
 
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for at udarbejde et kommuneplantillæg:
Igangsætning
Oktober-november 2020
Planforslag til vedtagelse
Primo 2021
Offentlig høring
Primo/medio 2021
Endelig vedtagelse
Medio 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Byrådet har kompetencen til at beslutte afgrænsning af landsbyer.
Udstykning og byggeri forventes at kunne ske på baggrund af et kommuneplantillæg og landzonetilladelser.
Bilag

Sagsid.: 18/25732
Resume
Byrådet ønsker at ombygge Skals Skole samt etablere en ny børnehave, der sammenbygges med skolen. 
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 507, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
 1. at forslag til lokalplan nr. 507 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
   
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
 1. at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Indstillingen blev godkendt. Udvalget ønsker, at mulighed for at skabe sikre afsætnings pladser ved Ejstrupvej undersøges.
 
Sagsfremstilling

Historik

 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Vejadgangen og den planlagte p-plads vil komme til at ligge tæt på Kildedalscenteret. Der er aftalt enkelte foranstaltninger for at dæmpe evt. gener fra den kommende trafik og parkering. Det har været lagt til grund for planlægningen, at Kildedalscentret fortsat kan udvides.
 
Menighedsrådet har været involveret for så vidt angår en kommende cykel- og stiforbindelse langs østsiden af det nuværende Sognehus. Desuden har der været drøftelser om et evt. køb af hele Sognehuset, så der kan etableres både stiforbindelse samt vejadgang og parkering her. Det har ikke været muligt for menighedsrådet at tage stilling til sidstnævnte, forud for menighedsrådsvalget til oktober.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde SKAL.C1.01, der udlægger området til blandet bolig og erhverv.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 507, der er i bilag 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 507
Lokalplanforslaget udlægger området til offentlige formål og giver mulighed for ombygning og udvidelse af skole samt opførelse af børnehave. Vejadgang sker fra Kildedalsvej via Gl. Skolevej og Ejstrupvej.
 
Bebyggelsen må maksimalt opføres i 3 etager med en maksimal højde på 12 m og med en maksimal bebyggelsesprocent på 45%.
 
Trafikale forhold 
Det er forvaltningens vurdering, at Gl. Skolevej og Kildedalsvej har svært ved at klare den
øgede trafikmængde, som en ny børnehave medfører. Forvaltningen anbefaler derfor, at
vejadgang til børnehaven etableres fra Ejstrupvej.
 
Det betyder, at der skal anlægges en vejadgang langs vestsiden af Kildedalscenteret samt en kombineret cykel- og stiforbindelse langs østsiden af det nuværende Sognehus. Stiadgangen ved Sognehuset forudsætter en ekspropriation.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra primo november 2020 til primo december 2020. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg i januar 2020 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation
Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Hvis der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget af forvaltningen uden yderligere politisk behandling.
 
Bilag

Sagsid.: 20/12868
Resume
Teknisk Udvalg besluttede den 3. juni 2020 (sag nr. 6) at igangsætte ny planlægning for Borgvold, da der er meddelt midlertidig dispensation til etablering af skøjtebanen, som udløber medio 2021.
 
Der foreligger nu et forslag til lokalplan, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Oversigtskort for planområdet er i bilag 1. 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 546 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Birthe Harritz stemmer imod beslutningen, idet hun finder, at bebyggelsen skal placeres et andet sted.
 
Sagsfremstilling

Historik

Baggrunden for udarbejdelse af et nyt plangrundlag for parkanlægget Borgvold er bl.a., at forvaltningen i 2018 meddelte en 3-årig midlertidig dispensation fra gældende planlægning til skøjtebanens placering.
 
Tillæg nr. 1 til byplanvedtægt nr. 21 er i bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Formålet med lokalplanen er at sikre, at området fortsat er udlagt til et centralt offentligt parkanlæg. Lokalplanen skal endvidere muliggøre opstilling af skøjtebane med tilhørende funktioner. Derudover skal lokalplanen give mulighed for, at der kan opføres en permanent servicebygning, der kan rumme de tilhørende funktioner til skøjtebanen, så de små og forskelligartede servicehuse kan samles i én ny bygning.
 
Der foreligger et udkast til lokalplanforslag, som er i bilag 3.
 
Lokalplanen for Borgvold opdeler området i 3 delområder, hvor:
 • delområde I omfatter restaurant ”Golf Salonen”,
 • delområde II omfatter kiosk med borde og bænke, toiletbygning, skøjtebane/aktivitetsområdet ”Menveds Plads, ny servicebygning, varegård til restaurant og p-pladser,
 • delområde III omfatter den resterende del af parkanlægget, det historiske voldsted Borgvold, musikpavillion, redskabshus, toilet- og mandskabsbygning samt p-pladser langs en del af Søvej.
 
Forslag til lokalplan nr. 546 giver bl.a. mulighed for at:
 • der i delomr. I kan ske en mindre om- og tilbygning af restaurant, idet den nuværende bebyggelsesprocent på 57% udvides til max. 70%,
 • der i delomr. II reserveres areal på max. 150 m2 til varegård – forbeholdt restauranten,
 • der i delomr. II kan opføres en permanent servicebygning på max. 160 m2 placeret i forbindelse med skøjtebanen, så banens servicefunktioner så vidt muligt samles i én bygning. Bygningens størrelse er hævet fra 100 m2 til 160 m2, og højden er max. 4 m,
 • der opsættes 4 lysmaster med en max. højde på 8 m på Menveds Plads, ligesom der kan opsættes 2 basketball-stativer med net med en max. højde på 4,3 m,
 • bevaringsværdige træer indenfor lokalplanområdet ikke må fældes, med mindre de er til fare for omgivelserne. Fældede træer skal erstattes med nye træer af samme træart.

Bindinger

Beskyttelsesværdigt kulturmiljø

Området er en del af et større beskyttelsesværdigt kulturmiljø. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen muliggør dels et begrænset byggeri i form af om- og/eller mindre tilbygning til restaurant, og dels en permanent servicebygning til skøjtebane – indenfor de udlagte byggefelter, som vist på lokalplanens kortbilag 2.
 
Det vurderes, at ovennævnte funktioner ikke vil påvirke kulturmiljøet væsentligt.

Værdifuldt landskab

Området er i Kommuneplan 2017 - 2029 udpeget som værdifuldt landskab. Lokalplanen vurderes ikke at indebære en forringelse af områdets landskabelige værdier, og det vurderes derfor, at planen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje.

Søbeskyttelseslinje

Hele området er omfattet af søbeskyttelseslinje. Det betyder, at der skal søges dispensation fra søbeskyttelseslinjen og naturbeskyttelsesloven til nye anlæg. Viborg Kommune vurderer, hvorvidt der kan meddeles dispensation – i hvert enkelt tilfælde.

Arkæologi

Viborg Museum vurderer, at der er stor risiko for forekomst af væsentlige fortidsminder ved anlægsarbejder i hele parkområdet, som vil være omfattet af bestemmelserne i museumslovens § 27.
 
En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumsloven kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af redegørelsen i lokalplanforslaget.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra primo november 2020 til ultimo november 2020. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg i januar 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune ejer området, og der er løbende udgifter til drift af dette.
På sigt vil der være udgifter til opførelse af ny servicebygning i forbindelse med skøjtebanen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Hvis der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget af forvaltningen uden yderligere politisk behandling.
Bilag

Sagsid.: 20/23755
Resume
Liseborg Centret ved Liseborgvej i Viborg ønsker at udbygge med blandt andet ny hal, tennishal og forbygning. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 552, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 552 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Liseborg Centret har ansøgt om ny planlægning for at muliggøre blandt andet en ny hal, tennishal og forbygning.
 
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold
Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 31, Viborg Købstad, samt en lille del af lokalplan nr. 165.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen.
 
Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 552 ophæves byplanvedtægt nr. 31 og lokalplan nr. 165 for området omfattet af lokalplan nr. 552.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBSV.R2.01 i Kommuneplan 2017-2029, som udlægger området til rekreativt område/aktivitetsområde
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 552, der er i bilag 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 552
Lokalplanforslaget udlægger området til idræts- og rekreative formål og giver mulighed for udvidelse af idrætscenteret som ønsket. Vejadgang sker fra rundkørslen ved Liseborgvej.
 
Ny bebyggelse skal etableres i delområde I, som er placeret centralt i området omkring den eksisterende bebyggelse. Øvrige arealer (delområde II) udlægges til boldbaner, hvor der kun kan etableres skure og lignende mindre bygninger.
 
Der må i delområde I opføres bebyggelse svarende til 40 % af delområdets areal, hvilket svarer til ca. 16.000 m2. Bygningshøjden må ikke overstige 12 m, mens mindre bygninger ikke må overstige 5 m. I delområde II må mindre bygninger ikke overstige en højde på 4 m og et areal på 25 m2.
 
Bebyggelse i lokalplanområdet skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farve m.v.
 
Eksisterende cykelsti fra Liseborgvej forlænges helt til ankomstarealet foran hallen for at sikre en hensigtsmæssig og sikker afvikling af trafikken.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da områdets anvendelse ikke ændres.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra primo november 2020 til primo december 2020. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet, og forventes forelagt for Teknisk Udvalg i januar 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation
Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget af forvaltningen uden yderligere politisk behandling.
 
Bilag

Sagsid.: 20/27819
Resume
Boligselskabet Viborg har ansøgt om ændret planlægning for to delområder af lokalplan nr. 345, så denne er i overensstemmelse med det reelt opførte byggeri.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 345, som foreslås sendt i offentlig høring.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 345 vedtages med henblik på offentlig høring i 2 uger, og
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Forvaltningen har igangsat planlægningen for tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 345 for boligområde ved Liseborg Høje i Viborg, som orienteret om i nyhedsbrev den 24. august 2020.
 
På byrådsmødet den 26. februar 2020 (sag nr. 21) blev der informeret om, at forvaltningen igangsætter denne proces. Dette i et forsøg på at afbøde en stigning i ejendomsskatten og dermed huslejen for området.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold
Området er omfattet af lokalplan nr. 345, der udlægger de pågældende områder til boligområde i form af tæt-lav eller etageboliger. Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBSV.B4.05 i Kommuneplan 2017-2029.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 1 lokalplan nr. 345, der er i bilag 2.
 
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 345
Forslaget til lokalplantillægget fjerner muligheden for etageboliger i delområde IV. Derudover reduceres bebyggelsesprocenten i delområde IV fra 40 % til 25 %, mens den for delområde V ændres fra 30 % til 20 %.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 2 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra primo november 2020 til medio november 2020. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet, og forventes forelagt for Teknisk Udvalg i januar 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation
Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget af forvaltningen uden yderligere politisk behandling.
Bilag

Sagsid.: 19/171
Resume
Formålet med nærværende sag er, at udvalget godkender designmanualen for ’Åpromenaden’ i Bjerringbro som grundlag for projekteringen af parken.
 
Oversigtskort over Bjerringbro med Åpromenadens placering ses i bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at designmanualen for Åpromenaden godkendes som grundlag for projektering.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet gav på mødet den 9. oktober 2019 (sag nr. 21) en anlægsbevilling på 5,562 mio. kr. til projektet og godkendte, at forvaltningen igangsatte udarbejdelse af et projektforslag for parken.
 
Sagen er senest behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 16. september 2020 (sag nr. 8), hvor udvalget blev orienteret om de foreløbige skitser til projektforslaget.
 

Inddragelse og høring

Forslaget om at etablere Åpromenaden er rejst af følgegruppen under Bjerringbro Byforum, der deltog i udarbejdelsen af ’Helhedsplan for Bjerringbro X’. Den første skitse til parken, der indgår i helhedsplanen, er også udformet i dialog med denne følgegruppe.
 
Der er siden nedsat en særskilt følgegruppe for projektet ’Åpromenaden’ med væsentlige interessenter i parken, herunder Bjerringbro Byforum, Danmarks Naturfredningsforening, naboer og Outdoor Bjerringbro, foreninger, der har/kan få tilknytning til området (bl.a. sportsfiskere, KFUM, ’Hop i åen’), børne- og kulturinstitutioner mm. Disse har været inddraget i udformningen af parken.
 

Beskrivelse

Der er nu udarbejdet en designmanual for Åpromenaden, som kan danne grundlag for projektering. Designmanualen ses i bilag 2.
 
Formålet med parken er at udvikle det grønne område, der adskiller Bjerringbros bydele til et samlende, rekreativt fællesrum. Gudenåen er parkens naturlige midtpunkt, og parken er designet med henblik på at bringe åen og dens dynamik i spil.
 
Gudenåen går jævnligt går over sine bredder og oversvømmer så også store dele af den fremtidige park. Denne udfordring er indtænkt i designet af parken, der opdeles i to zoner: En ’våd’ zone langs Gudenåen, hvor aktiviteterne tager afsæt i de muligheder, åen og den varierende vandstand giver, og en ’tør’ zone længere fra åen, som sikres mod oversvømmelser, så arealet kan anvendes, uanset åens vandstand.
 
Den tørre zone afgrænses af en lav dæmning, som hindrer oversvømmelse af det bagvedliggende parkområde. På dæmningen etableres en ny sti, perimeter-stien, som også er farbar, når åens vandstand er høj. Bag stien hæves to store pladser til samme niveau som stien. De nye pladser - ’Aktivitetspladsen’ og ’Bålpladsen’ - indrettes til leg, events og udeliv.
 
I den våde zone af parken ved åbredden ligger trækstien, der skaber forbindelse fra parken videre ud i ådalen. Imellem perimeterstien og trækstien graves flere steder af terrænet, så der opstår et vådområde med små vandhuller. Når vandstanden i Gudenåen er høj, oversvømmes området, som dermed ændrer udseende. Mellem de to stier etableres seks ‘smutveje’, som giver mulighed for at krydse vådområdet på legende og udfordrende måder.
I vådområdet etableres også en bro, hvorfra skoleklasser kan undersøge vådområdets flora og fauna. Ved åbredden kan etableres endnu et broelement, evt. formet som en kåg, til undersøgelse af åens liv og formidling af områdets kulturhistorie om pramdragerdrift mm.
 
Ved åbredden indrettes et åbad af 3 mindre broer. Åbadet er indrettet med henblik på at give gode badeforhold for mange, fx
 • vinterbaderen, der kan komme let og hurtigt fra saunaen og ud i åen,
 • mindre børn, der kan bade i et afgrænset, skærmet areal ved bredden eller soppe fra amfitrappen på brinken
 • større børn/ sikre svømmere, der tilbydes flere, mere udfordrende legemuligheder i relation til åens vand.
 
For enden af den midterste bro etableres et møllehjul/ hamsterhjul. Hjulet er både et visuelt fyrtårn for området og giver mulighed for på egen krop at opleve åens kræfter, når man løber i det - med eller imod strømmen. På bredden indenfor broerne etableres en plæne til ophold og solbadning samt en lille vandlegeplads for mindre børn.
 
Parkens aktiviteter understøttes af 3 mindre bygninger:
 • et uopvarmet madpakkehus på bålpladsen på ca. 65 m2. Huset rummer siddepladser, pejs, et lille køkken og depot til grej til naturformidling og redskaber til pleje af parken. På pladsen foran huset etableres bålplads, udekøkken og en lille legeplads.
 • et toilethus på ca. 40 m2 med to toiletter, primitiv omklædning og udendørs bruser
 • en sauna på godt 20 m2.
 
Bygningerne forbindes til et samlet anlæg af en træbro på land. Broen fortsætter i en svagt hældende rampe, der giver en tilgængelig forbindelse mellem perimeterstien og åbadet. Bygningerne er hævet til samme niveau som perimeterstien, så de holdes fri af Gudenåens oversvømmelser.
 
Parken er designet med fokus på at skabe gode rammer for hverdagens små gåture og udflugter, for leg, bevægelse, søsport, badning og udeliv.
 
Andre forhold, der har påvirket udformningen af parken, er hensynet til naboer, til afstrømningsforholdene i Gudenåen, badesikkerhed og ønsket om at klimasikre arealer og bygninger mod Gudenåens periodisk høje vandstand.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer at indgå kontrakt med en rådgiver omkring projektering primo november 2020. Anlægget forventes udført april – oktober 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Projektet beskrevet i designmanualen vurderes at kunne realiseres for ca. 10,65 mio. kr. Tilkøbsmuligheder som kåg, spang under Brogadebroen og kajakhotel vil yderligere koste op til ca. 1,4 mio. kr. at realisere.
 
Byrådet har tidligere godkendt en anlægsbevilling til projektet på samlet 5,562 mio. kr. Heraf er 2,5 mio. kr. et tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2018, mens de resterende 3,032 mio. kr. er finansieret af Viborg Kommune. Foreningen Bjerringbro Elværk har siden givet tilsagn om at støtte projektet med yderligere 3,6 mio. kr. Det giver nu en samlet økonomisk ramme for realisering af projektet på ca. 8,53 mio. kr., når fondsmoms er fratrukket.
 
Forvaltningen vil, mens projekteringen pågår, søge yderligere fondsstøtte til projektet. Målet er at realisere hele projektet samlet i 2021. Derfor forelægges Teknisk Udvalg først et anlægsbudget til godkendelse i starten af 2021. Her vil udvalget også blive forelagt bevillingssag omkring støtten fra Foreningen Bjerringbro Elværk og evt. større ændringer af projektet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der er udarbejdet forslag til en ny lokalplan for området, som gør det muligt at realisere projektet. Lokalplanen har været i høring i september 2020 og forelægges Teknisk Udvalg til godkendelse på næstkommende møde. Projektet vil blive tilpasset, så det kan realiseres indenfor rammerne af den vedtagne lokalplan.
Bilag

Sagsid.: 20/29141
Resume
Jørgen Thomassen, JT Biler i Hammershøj, ønsker at bygge rækkehuse på Jernbanegade nr. 33 og 35, Hammershøj.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgning er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til,
 
1. om planlægningen sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd vedtog i marts 2015 lokalplan nr. 445 for boliger ved Høegsvej og Jernbanegade i Hammershøj (sag nr. 33). Lokalplan nr. 445 erstattede lokalplan nr. 353, der udlagde området til tæt-lav.
 
Lokalplan nr. 445 er i bilag 3.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Området ligger langs Jernbanegade i Hammershøj, hvor der er udstykket og byggemodnet 4 parcelhusgrunde (Jernbanegade 29-35). Viborg Kommune ejer Jernbanegade 31-35.
Huscompaniet har primo oktober 2020 købt grunden på Jernbanegade 29, Hammershøj til opførelse af en åben-lav bolig.

Projektforslaget

Ansøger skriver i sin ansøgning, at de udlagte grunde har været til salg i flere år, men at de ikke kan sælges på grund af bestemmelser i lokalplanen, der fastsætter, at boligerne skal opføres som fritliggende byhuse, hvor facade eller gavl skal opføres 2,5 m fra vejskel langs Jernbanegade.
 
Ansøger ønsker at opføre dobbelthuse. Dobbelthuset placeres øst-vest vendt i forhold til Jernbanegade. Der er ikke vist facadetegninger af det påtænkte byggeri. Der etableres adgang til boligerne fra Jernbanegade.

Eksisterende planforhold
Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 445, der udlægger området til åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende byhuse. Formålet med lokalplan nr. 445 er bl.a. at sikre, at den nye bebyggelse på Jernbanegade matcher nabobebyggelsen og giver området en bymæssig karakter.
 
Det ansøgte er bl.a. ikke i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et tillæg til lokalplan nr. 445.

Ved lokalplantillæg

Såfremt udvalget beslutter, at der skal udarbejdes et tillæg til lokalplan nr. 445, vil lokalplan 445 fortsat gælde med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017 - 2029 udlagt til boligområde (HAMM.B4.03), der kan indeholde såvel åben-lav som tæt-lav boliger.
 
Det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokal udviklingsplan for Hammershøj (LUP)

Hammershøj er en af Viborg Kommunes lokalbyer, hvor arbejdet med en lokal udviklingsplan forventes startet i efteråret 2020. Arbejdet sker i et samarbejde mellem lokalsamfund og kommune.

Principper for planlægningen

Såfremt udvalget beslutter, at der skal udarbejdes et tillæg til lokalplan nr. 445, anbefaler forvaltningen, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • at området udlægges til åben-lav og tæt-lav boligformål,
 • at grundstørrelsen er min. 350 m2 ved tæt-lav og 750 m2 ved åben-lav,
 • at bebyggelse etableres med facade eller gavl 2,5 m - 3,5 m målt fra vejskel,
 • at huse opføres i røde mursten eller som pudsede huse i farver inden for jordfarveskalaen,
 • at tage udføres i røde, sorte eller grå nuancer og med en hældning på 25° - 45°,
 • at bebyggelse opføres i en højde på max. 8,5 m,
 • at bebyggelsens etageantal fastsættes til max. 2 etager,
 • at bebyggelsesprocenten fastsættes til max. 30% for åben-lav og max. 40% for tæt-lav,
 • at der etableres 2 p-pladser pr. bolig ved åben-lav og 1½ p-plads pr. bolig ved tæt-lav,
 
Forvaltningen har udarbejdet skitseforslag visende princip for, hvordan dobbelthuse kan placeres på grundene. Skitseforslag er i bilag 4.

Arkitektur

Områdets placering ligger i den centrale del af Hammershøj by. Ny bebyggelse foreslås udformet med byhus karakter sådan, at byggeskikken langs Jernbanegades eksisterende røde murstenshuse samt mange andre huse langs Randersvej – videreføres, så området fremstår som en helhed.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt udvalget beslutter, at der skal udarbejdes et tillæg til lokalplan nr. 445, forventer forvaltningen følgende tidsplan:
 
Planforslag til vedtagelse 
Primo 2021
Offentlig høring
Primo 2021
Endelig vedtagelse
Medio 2021

 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der vil ikke være udgifter til en ny byggemodning af området, selv om grundene sælges til dobbelthuse. Der kan dog være udgift til skelregulering.
 
En ændret planlægning for området, som også muliggør tæt-lav boliger, vil sandsynligvis medføre en ændret mindstepris for grundene. Salg af grunde sker ved udbud.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 13/73189
Resume
Viborg Kommune deltog i 2013-14 i et projekt under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om at belyse udviklingspotentialer for ældre parcelhuskvarterer. Som inspiration findes det relevant at udvalget drøfter fremtiden for kommunens ældre parcelhuskvarterer.
 
Resultater fra projektet forelægges Teknisk Udvalg til orientering og oplæg til drøftelse.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at sagen drøftes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Teknisk Udvalg drøftede sagen. Sagen genoptages på et kommende møde.
 
Sagsfremstilling

Historik

Ministeriet for By, Bolig- og landdistrikter indkaldte i efteråret 2013 idéer til forsøg og udviklingstiltag under byfornyelsesloven. Viborg Kommune udarbejdede sammen med konsulenter (Terroir Arkitekter og Oxford Research) en ansøgning om at undersøge, hvordan parcelhuskvarterer fra 1970’erne kan fremtidssikres og boligerne gøres mere tidssvarende, attraktive og velfungerende for kommende generationer.
 
Projektet blev udvalgt sammen med 9 andre projekter, og der blev bevilget ca. 850.000 kr. til analyse- og konsulentarbejde. Viborg Kommune deltog primært med arbejdstimer og en konkret case. Fuglebakkekvarteret (syd for Holstebrovej) i Viborg blev valgt som case, da den er meget tidstypisk – se oversigtskort i bilag 1. Et tilsvarende kvarter i Høje Taastrup indgik i projektet.
 
Teknisk Udvalg blev orienteret om projektet i nyhedsbrev nr. 2 i 2014.
 
Problemstilling
I 1960’erne og -70’erne blev der opført ca. 450.000 parcelhuse i Danmark. Mange af dem trænger i dag til en energirenovering.
 
Viborg Kommune har ca. 9.500 parcelhuse fra 1960’erne og 1970’erne. Dette svarer til ca. 40% af det samlede antal parcelhuse i kommunen. Bilag 2 viser, hvor de er placeret samt udsnit for udvalgte byer (Viborg, Bjerringbro, Stoholm, Karup, Møldrup og Birgittelyst).
 
Vi ser i disse år en stor efterspørgsel på tæt-lav og etageboliger. Den ændrede efterspørgsel kan sammenholdt med et øget renoveringsbehov skabe udfordringer for de ældre parcelhuskvarterer.
 
Parcelhuset er fortsat en attraktiv boligform, men der er imidlertid også en del familier, der i dag efterspørger noget andet.
 • Børnefamilier ønsker sig større, lysere og mere energirigtige boliger, hvorfor nye udstykninger er populære.
 • Ældre ønsker sig en mindre og mere vedligeholdelsesfri bolig. Dette kan være svært at finde i samme kvarter.
 • Andre ønsker sig boliger med fokus på fællesskab, og hvor man hjælper hinanden i hverdagen.
 
Undersøgelsens tese var derfor, at der kunne være et behov for at kigge på de eksisterende parcelhuskvarterer og mulighederne for at forny disse – både i form af boligtyper, aldersfordeling, infrastruktur og renovering.
 
Fuglebakkekvarteret i Viborg udgør et tidstypisk eksempel. Andre områder som eks. Jegstrupvej-området eller gl. Overlund kunne også være brugt, ligesom der i andre mellemstore byer er mange tilsvarende parcelhusområder.
 

Inddragelse og høring

Analysen for Fuglebakke-kvarteret blev forelagt på et borgermøde for beboerne i området i september 2014. Mødet var velbesøgt og mødte stor interesse.
 

Beskrivelse

Analysens resultater viste bl.a., at der kunne være et potentiale i:
 • at kigge på vejstrukturen – mange brede og sideordnede veje, men ingen fordelingsvej,
 • at koble området bedre til den omgivende by – både med stier og funktioner,
 • at lave små grønne områder lokalt, f.eks. ved at lukke en vej,
 • at anvende en del af vejen til regnvandshåndtering (LAR),
 • at indhente samlet tilbud på energi-renoveringer (i stedet for individuelt), da mange boliger ligner hinanden i typer og konstruktion.
 
Idéskitse til udvikling af Fuglebakkekvarteret er vedlagt som bilag 3.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Projektet omfattede ikke økonomisk finansiering af konkrete initiativer.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen har inddraget analysens resultater i planlægningen, herunder givet mulighed for mindre omdannelser til eks. tæt-lav i Fuglebakkekvarteret.
Bilag

Sagsid.: 20/34577
Resume
Som led i realisering af et nyt boligområde i Taphede skal der etableres en ny rundkørsel til vejbetjening af de nye boligområder ved Randersvej.
 
Derudover skal der etableres ny rundkørsel ved Skaldehøjvej/Randersvej, således adgangen til og fra Skaldehøjvej forbedres ved en øget trafik på Randersvej, samt forbedrede forhold for cyklisterne på den dobbeltrettede cykelsti lands Randersvej ved krydsning af Skaldehøjvej. Se bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen, rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2020 og 250.000 kr. i 2021, og
 
2. at udgiften på i alt 200.000 kr. i 2020 og på 250.000 kr. i 2021 finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde”.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen, rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2020 og 250.000 kr. i 2021, og
 
2. at udgiften på i alt 200.000 kr. i 2020 og på 250.000 kr. i 2021 finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde”.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på møde den 26. februar 2020 (sag nr. 9), at der etableres ny rundkørsel på Randersvej med henblik på vejbetjening af nye boligområder i Taphede, nord og syd for Randersvej. Derudover vedtog byrådet på sit møde den 24. juni 2020 (sag nr. 8), lokalplan 535 for et nyt boligområde nord for Randersvej i Taphede.
 
Byrådet har endelig vedtaget lokalplan for boligområde ved Hamlen og Skaldehøjvej i april 1998, hvor deri der indgår etablering af en rundkørsel ved Skaldehøjvejs udmunding i Randersvej.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Med henblik på realisering af lokalplan 535 skal der etableres ny vejadgang til området i Taphede. Derfor søges midler til projektering og detailplanlægning af en ny rundkørsel på Randersvej. Desuden søges tilsvarende om midler til projektering og detailplanlægning af den lokalplanlagte rundkørsel ved krydset Skaldehøjvej/Randersvej.
 
Den nye rundkørsel ved Taphede er planlagt udført 1 spor og vil være forberedt for 2 spor ved en eventuel senere udbygning af boligområderne. Vest for rundkørslen, på tværs af Randersvej, er planlagt etableret cykelstistunnel. Denne vil blive etableret på senere tidspunkt sammen med etablering af ny vejadgang til boligområder syd for Randersvej.
 
I takt med udbygning af Taphede forventes trafikken på Randersvej og Skaldehøjvej at stige. Det planlægges derfor at igangsætte projekteringen af den i lokalplan 163 planlagte rundkørsel ved krydset Randersvej og Skaldehøjvej. I lokalplanen er der ligeledes beskrevet, at der på Skaldehøjvej etableres med et opholdstorv, ved stikrydsning og adgang til boligområde øst for Skaldehøjvej.
 
Der er i 2015 og 2017 lavet trafik- og hastighedsmålinger på Skaldehøjvej. Målingerne i 2015 er udført udfor daginstitutionen Unoden, og målingen i 2017 er udført umiddelbart nordvest for det planlagte opholdstorv. Her blev målt en årsdøgnstrafik på hhv. 811 og 812 køretøjer pr. døgn. De tilhørende hastighedsmålinger viste en gennemsnitshastighed på hhv. 48,7 km/t og 41,6 km/t og 85%-fraktilen, det vil sige den hastighed, som 85% af køretøjerne er under på hhv. 58,1 km/t og 49,4 km/t.
 
I forbindelse med planarbejdet for Taphede er der lavet trafikberegninger for trafikken på Skaldehøjvej. Ved fuldt udbygget Taphede forventes trafikken på Skaldehøjvej at vokse til ca. 1.300 køretøjer i døgnet. Hvis der anlægges en Hærvejsmotorvej, forventes trafikken at stige til ca. 2.050 køretøjer pr. døgn.
 
Det vurderes hensigtsmæssigt, at det planlagte opholdstorv ændres, således at fokus sættes på hele strækningen ved lokalplan 163. Der vil således i stedet blive arbejdet med hastighedsdæmpende foranstaltninger ved busstop på strækningen.
 
Viborg Byråd har besluttet, at sammenhængsmodellen skal indarbejdes i Viborg Kommunes projekter. Ved det konkrete projekt vil der gives mulighed for at opfylde det overordnede tema:
 • ”Vækst og Socialt Ansvar” ved at realisere en del af rammerne der muliggør en årlig befolkningstilvækst på 0,5%
 • ”Sundhed” ved at sikre god cykelinfrastruktur på tværs af infrastrukturanlæg til motorkøretøjer.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Rundkørslerne forventes projekteret i efteråret 2020 med henblik på udbud primo 2021 og anlæg fra medio til ultimo 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i forbindelse med lokalplanen indgået en udbygningsaftale med den private udstykker med henblik på medfinansiering af adgang til boligområdet. Den private udstykker skal ifølge udbygningsaftalen finansiere 17,3 % af udgiften til rundkørslen.
 
Idet udbygningsaftale er betinget af, at den vedtagne lokalplan ikke påklages, bør selve anlægsarbejdet med rundkørslen ikke laves før end planklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Det vurderes, at den eventuelle mistede indtægt til projektering af rundkørslen, som følge af bortfalden udbygningsaftale kan accepteres.
 
 
Tabel 1 (beløb i kr.). Den samlede udgift til projektering er beregnet til følgende:
Projekt
2020
2021
I alt
Byggemodning Skaldehøjvej
100.000
125.000
225.000
Byggemodning Taphede, etape 0
100.000
125.000
225.000
I alt
200.000
250.000
450.000
 
Der vil på senere tidspunkt blive udarbejdet dagsordenspunkt med henblik på at ansøge og frigivelse af anlægsbevilling for de 2 rundkørsler.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Planklagenævnet har modtaget klage vedrørende den i forbindelse med lokalplan 535 udarbejdede miljøredegørelse.
 
Der er, for så vidt angår rundkørslen, lavet en udbygningsaftale med den private udstykker. Aftalen er betinget af, at den vedtagne lokalplan 535 ikke påklages, og hvis planklagenævnet/domstolene træffer afgørelse om ophævelse af lokalplanen, bortfalder aftalen, og ingen af parterne kan rette noget krav mod den anden. I så fald skal der laves en ny udbygningsaftale med den private udstykker. På baggrund af planklagenævnets behandling vil projektet for ny rundkørsel ved Taphede alene blive projekteret.

Ekspropriation

Det forventes, at der skal erhverves arealer til projektet. Omfanget af arealerhvervelse til projektet klarlægges i forbindelse med detailprojektering. 
Bilag

Sagsid.: 20/15903
Resume
Byrådet skal efter indstilling fra Teknisk Udvalg tage stilling til, om der skal igangsættes ekspropriation til erhvervelse af arealer i Banebyen til anlæg af Hærvejen Nord.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forvaltningen igangsætter ekspropriation af de i bilaget nævnte arealer til anlæggelsen af Hærvejen Nord i Banebyen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forvaltningen igangsætter ekspropriation af de i bilaget nævnte arealer til anlæggelsen af Hærvejen Nord i Banebyen.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg har den 6. januar 2016 (sag nr. 4) vedtaget projektplanen for infrastruktur i Viborg Baneby. Projektplanen angiver nærmere vejens forløb og udformning. Byrådet har den 18. maj 2016 (sag nr. 26) truffet beslutning om pålæg af vejbidrag til Hærvejen og Vilhelm Ehlers Alle, og Teknisk Udvalg har den 25. maj 2016 (sag nr. 16) igangsat projektering af Hærvejen og Vilhelm Ehlers Alle. Byrådet har afsat midler til anlægget af stien den 22. februar 2017 (sag nr. 16).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Vilhelm Ehlerts Alle og den sydlige del af Hærvejen er nu færdig anlagt. Realisering af Banebyprojektet fordrer nu, at den sidste del af Hærvejen - den nordlige del - påbegyndes anlagt april/maj 2021.
 
Der skal erhverves ca. 4.100 m2 fra grundejerne i området til anlæggelsen af den nordlige del af Hærvejen. Liste over berørte ejendomme og anslået arealbehov fra den enkelte ejendom kan ses af oversigtskort, bilag 1 samt liste over berørte ejendomme, bilag 2.
 
Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejloven § 96.
 
Hvis ovenstående indstilling vedtages, vil forvaltningen iværksætte ekspropriationen umiddelbart herefter, og indkalde parterne til åstedsforretning. I forbindelse med ekspropriationsprocessen vil parterne have mulighed for at komme med bemærkninger. Forvaltningen vil herefter udarbejde en ny politisk dagsorden på baggrund af åstedsforretningen og parternes bemærkninger, hvor det besluttes, om ekspropriationen skal gennemføres eller ej. Forud for anlæggelsen af Vilhelm Ehlerts Alle og Hærvejens syd blev der også gennemført ekspropriation.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er meddelt anlægsbevilling til arealerhvervelse.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/13311
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg beslutter, hvilke(t) projekt(er) der skal udføres.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Teknisk Udvalg besluttede, at delstrækning 1 (delprojektet vedr. sideudvidelse af vej til 1,5 m cykelbaner), 2, 3, 4, 10 og 11 udføres.
 
Sagsfremstilling

Historik

På mødet 8. januar 2020 (sag nr. 10) besluttede Teknisk Udvalg, at et projekt for en etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro forelægges udvalget på et senere møde.
 
Sagen blev drøftet på mødet i Teknisk Udvalg den 12. august 2020 (sag nr. 13), hvor sagen blev udsat.
 

Inddragelse og høring

Anlæg af en cykelsti udenfor byområde kan betyde, at en skolevej ændrer status til ikke-trafikfarlig skolevej og dermed fratages det kommunale befordringstilbud til skolebørn.
Forvaltningen har forelagt forskellige forslag til projekter for Sdr. Rind – Rindsholm Borger- og Kulturforening for at høre deres holdning. I mail af 5. august 2020 har foreningen meddelt, at de prioriterer en dobbeltrettet cykelsti bag betonpillerne under broen og ned til krydset Gl. Århusvej / Bruunshåbvej.
 
Forvaltningen har i mail af 18. september 2020 modtaget kommentarer fra to husstande på Gl. Århusvej i Rindsholm. Disse kommentarer, inklusive deres kommentarer til notatet ”Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro”, (bilag 1 fra mødet 12. august 2020 (sag nr. 13)) fremgår af bilag 2.
 

Beskrivelse

På budgettet er afsat midler til ”Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro”. Forvaltningen har foretaget en vurdering af mulige strækninger, der kan indgå i et samlet forslag til stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro.
 
Der er udarbejdet et notat med forslag til mulige projekter til forbedring af forholdene for cyklister og fodgængere. Der er forslag om fællesstier, cykel-/kantbaner, 2-1 veje, bussluse etc.
De forskellige forslag til projekter fremgår af bilag 1.
 
Anlægsoverslag for de enkelte delstrækninger fremgår af tabel 1. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Tabel 1 Anlægsoverslag fordelt på delstrækninger jf. bilag 1 (beløb i kr.)
Nr.
Strækning
Kr.
1.
Bruunshåbvej fra eksisterende cykelsti til Gl. Århusvej
240.000
2.
Gl. Århusvej fra Bruunshåbvej til Gl. Århusvej 323 (Rindsholm Kro)
390.000
3.
Gl. Århusvej fra nr. 323 (Rindsholm Kro) til Rindsholmvej
140.000
4.
Gl. Århusvej fra Rindsholmvej til byzonetavlen på Sdr. Rind Vej
185.000
5.
Gl. Århusvej fra Sdr. Rind Vej til rundkørslen ved Kjellerupvej
275.000
6.
Fra rundkørslen ved Kjellerupvej til Rødkærsbro
Ikke angivet
7. alternativ 1
Sdr. Rind Vej mellem byzonetavlerne i Rindsholm og Sdr. Rind
3.100.000
7. alternativ 2
Sdr. Rind Vej mellem byzonetavlerne i Rindsholm og Sdr. Rind
450.000
8.
Sdr. Rind Vej i Sdr. Rind
200.000
9.
Brandstrupvej fra Sdr. Rind til Faldborgvej
10.000.000
10.
Brandstrupvej fra Faldborgvej til byzonetavlen i Brandstrup
190.000
11.
Brandstrupvej i Brandstrup by frem til Brandstrup Søvej
110.000
12.
Skaunvej og Vindumvej mellem Skaunvej og Viborgvej
Ikke angivet
 

Alternativer

Et alternativ til projektet på delstrækning 1 på Bruunshåbvej er et projekt med cykelsti bag betonpillerne under broen til rute 26. Borgerforeningen prioriterer en dobbeltrettet cykelsti bag betonpillerne højere end de øvrige forslag fra forvaltningen.
 
Hvis Teknisk Udvalg vælger at prioritere dette alternativ, anbefaler forvaltningen enkeltrettede stier bag betonpillerne under broen fremfor en dobbeltrettet sti på denne delstrækning. Ved afslutningen af den eksisterende dobbeltrettede cykelsti fra Bruunshåb er der etableret et helleanlæg til krydsende sti-trafikanter. Herfra kan etableres enkeltrettede cykelstier hen mod og under broen, hvorefter der kan etableres cykelbaner, som ikke kræver så meget areal, som egentlige cykelstier. Derudover vurderer forvaltningen, at en dobbeltrettet cykelsti bag betonpillerne vil være noget dyrere end enkeltrettede cykelstier.
 
Dette projekt er vurderet nærmere siden mødet i Teknisk Udvalg i august. Idet broen er statens ejendom, har forvaltningen været i dialog med Vejdirektoratet om muligheden for at etablere cykelsti bag betonpillerne samt om hvilke krav, Vejdirektoratet stiller til et eventuelt projekt i forhold til dokumentation og udførelse.
 
Forvaltningen har haft en rådgiver til at foretage indledende vurderinger af projektet og dokumentationen til Vejdirektoratet. Omkostninger til rådgivning og anlæg er estimeret til mellem 2,25 og 3,0 mio. kr. for projektet under broen. Dertil kommer omkostninger til administration og til etablering af cykelsti / cykelbaner frem til broen.
 

Tidsperspektiv

Projekterne kan udføres i 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i 2020-21 afsat i alt 1,44 mio. kr. til ”Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro”. Der vil blive søgt om en anlægsbevilling, når der foreligger en beslutning om, hvilke anlæg der skal udføres.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Anlæg af det alternative projekt på delstrækning 1 kræver godkendelse i Vejdirektoratet, som er vejbestyrelse for broen til rute 26.
Bilag

Sagsid.: 20/6457
Resume
Byrådet besluttede på møde den 18. marts 2020 (sag nr. 11) at igangsætte en forundersøgelse af Nybrovej for sikring af vejen mod oversvømmelser. Resultatet af forundersøgelsen foreligger nu og konkluderer, at Nybrovej skal hæves over en strækning på 480m med op til 1,3 m, hvis vejen skal sikres mod oversvømmelse. For at kunne sideudvide vejen kræves en dispensation iht. naturbeskyttelseslovens § 3. Anlægsoverslag for hævning af Nybrovej er beregnet til 3,2 mio. kr.
 
Til mødet vil der foreligge en trafikmåling med angivelse af den aktuelle årsdøgntrafik på strækningen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forundersøgelsen drøftes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Teknisk Udvalg drøftede forundersøgelsen og besluttede, at sagen genoptages i forbindelse med budget 2022.
 
Sagsfremstilling

Historik

Baggrunden for at få iværksat en forundersøgelse er, at vejen periodevis bliver oversvømmet, når Nørreåen løber over sine bredder. Forundersøgelsen har til formål at få undersøgt, hvad det vil koste at hæve vejen, og i øvrigt hvilke vej- og miljødata, der kan danne grundlag for evt. videre beslutninger i sagen.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 
Beskrivelse
Nybrovej er en kommunevej, der over en strækning på ca. 1,1 km forløber fra Løvskal Landevej i Thorsager over Nørreådalen til Østervangsvej mellem Vejrumbro og Øby.
 
For at sikre Nybrovej mod oversvømmelser er det vurderet, at vejen skal hæves til kote 4,3 over en strækning på 480 m. Vejens laveste punkt i dag, ligger i kote 3,0, så vejen skal her hæves med 1,3 m.
 
Der er meget dårlige jordbundsforhold i området, så over en periode på 20 år er der indregnet en sætning på op til 0,4 m af den nye vej, så vejens fremtidige kote bliver kote 3,9.
 
Vandspejlet i Nørreåen har de seneste 10 år ligget mellem kote 2,0 – 3,2. Vandspejlet har dog ikke været højere end kote 3,0 i 2018-2020, så der har ikke været oversvømmelser af vejen siden efteråret 2017.
 
Beliggenheden af Nybrovej er vist på bilag 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Anlægsoverslag
 
Ydelse
Pris (mio. kr.)
Rådgiverhonorar
0,25
Yderligere forundersøgelser
0,35
Arealerhvervelse
0,1
Byggeudgifter
2,0
Uforudsete udgifter
0,5
I alt
3,2
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hævning af Nybrovej og det øgede vejudlæg i eng og mosearealer kræver dispensation iht. naturbeskyttelseslovens § 3.
 
Ved hævning af Nybrovej må der forudses behov for arealerhvervelse i størrelsesordenen 10.000 m2. Arealerne ejes i dag af 10 forskellige lodsejere. Erhvervelsen må om fornødent ske ved ekspropriation.
 
Bilag

Sagsid.: 16/344
Resume
Der søges en bevilling til færdiggørelsen af området ved Midtbyens Gymnasium.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby” forhøjes med 4.500.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.500.000 kr. i 2020, og
 
2. at udgiften på 4.500.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby” forhøjes med 4.500.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.500.000 kr. i 2020, og
 
2. at udgiften på 4.500.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede at igangsætte byggemodning af området ved Midtbyens Gymnasium i Viborg på møde 25. januar 2017 (sag nr. 25). Byggemodningen var første skridt i et større fælles byggeprojekt mellem Mercantec og Viborg Kommune. Viborg Kommunes andel er en p-kælder under Midtbyens Gymnasium, Hærvejsbroen, broen over Banegårds Alle samt alle udearealer.
 
Projektet med Hærvejsbroen mm. er senest behandlet i byrådet på møde 20. december 2017 (sag nr. 37).
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

Byggemodningen af området ved Midtbyens Gymnasium er delt i 2 faser. Den første fase omfattede en spunsvæg langs Banevejen og Banegårds Alle, jordarbejder på grunden og omlægning af adgangsveje. Denne fase blev gennemført i 2017.
 
Den anden fase er foregået samtidigt og efter byggeriet af Midtbyens Gymnasium, og omfatter nyt kryds på Banegårds Alle, ny vej til gymnasiet og svømmehallen, gangarealer, p-pladser til biler og cykler, overdækket cykelparkering, rækværk på spunsen, beplantning, fjernelse af adgangsvej fra Banevejen mm. Denne fase forventes afsluttet i 2020.
 
Den samlede udgift til byggemodningen for sokkelgrunden til Midtbyens Gymnasium og arealerne omkring blev vurderet til 17 mio. kr. i 2017. Færdiggørelsesarbejderne har dog vist sig at være mere omfattende end forventet, og der har været udfordringer med gymnasiebyggeriet, hvilket har betydet forlænget byggeperiode.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/16711
Resume
I de seneste mange år har alle udvalgene 3 gange årligt udarbejdet en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september. Økonomiudvalget besluttede imidlertid på mødet den 22. januar 2020 (sag nr. 10), at der - på grund af implementering af nyt økonomisystem - i 2020 alene udarbejdes 2 budgetopfølgninger opgjort hhv. pr. 30. april og 30. september.
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
  
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2020 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 godkendes. 
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 godkendes. 
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2020 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2019.
 
Mio. kr. (minus =
mindreforbrug)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 
 Opr.
 Korr.
30. sept.
I forhold
til opr. budget
I forhold korr. budget
Ændring ift.
30/4-20
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
Grønne områder
10,5
11,2
11,2
0,7
0,0
0,0
Trafikområdet
126,2
124,1
125,7
-0,5
1,6
-0,8
Park og Vej
0,2
3,4
0,7
0,4
-2,7
-1,8
Vintertjenesten
16,4
16,3
14,9
-1,5
-1,4
0,0
Serviceudgifter i alt
153,4
154,9
152,4
-1,0
-2,5
-2,6
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
51,8
87,3
67,7
15,9
-19,6
-10,8
Udgift til byggemodning
40,9
53,5
34,2
-6,7
-19,3
-7,2
Sum anlæg ekskl. forsyning
92,7
140,8
101,9
9,3
-38,9
-18,0
Tabel 1
 
serviceudgifterne forventes samlet et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., som primært skyldes Park og Vej. Som følge af udbuddet på området skal Park og Vej årligt levere et overskud, som svarer til de indirekte omkostninger. De indirekte omkostninger er blandt andet til central ledelse og administration samt drift af rådhuset mv. Sideløbende med dette skal Park og Vej præstere en årlig akkumuleret effektivisering på 2 % i henhold til udbudsmaterialet.
 
På byrådets møde den 24. juni 2020 (sag nr. 12), blev det besluttet at serviceudgifterne på grund af lavere pris- og lønskøn nedsættes med ca. 13 mio. kr. Af den samlede reduktion udgør Midttrafik og gadelys ca. 5 mio. kr. Da det ikke er muligt at reducere udgifterne tilsvarende, giver det et forventet merforbrug på området. I forbindelse med årsafslutningen for 2020 vurderes, om en del af merforbruget ikke skal overføres til 2021.
 
I forventningerne på trafikområdet er der indarbejdet en mindreudgift på 3,4 mio. kr. til vejafvandingsbidrag. Det skyldes en landsretsdom, ber siger, at beregningen af det vejafvandingsbidrag, som kommunerne skal betale til de offentlige spildevandsselskaber, skal fortolkes anderledes. Dommen betyder for Viborg Kommune, at vejafvandingsbidraget til Energi Viborg bliver betydeligt lavere.
  
På det skattefinansierede anlægsområde forventes en mindreudgift på 19,6 mio. kr., bl.a. som følge af forskydning mellem årene vedrørende områdefornyelse i Banebyen. På byggemodning forventes en mindreudgift på 19,3 mio. kr., der primært vedrører byggemodning af boliggrunde.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2020 og hvor der samtidig i 2020-2024 er afsat min. 2 mio. kr. De forventede tidsforløb for Teknisk Udvalgs projekter er vedlagt som bilag 2.
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelserne på drift og anlæg kan ses i bilag 1.
 
Det gælder generelt for en række politikområder, at de er præget af merudgifter afledt af Corona-situationen. Med hensyn til Corona-relaterede udgifter har regeringen givet tilsagn om kompensation så kommunerne under et kan forvente en kompensation over bloktilskuddet, så de ekstraordinære udgifter ikke går ud over velfærdsområderne.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/20610
Resume
Der udstykkes et nyt boligområde i Ørum med 14 nye parcelhusgrunde. Området ligger i den nordlige ende af Ørum og har tilkørsel fra Vingevej. Den nye vej skal tildeles et vejnavn og forvaltningen har flere forslag, som udvalget skal tage stilling til.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til, hvilket vejnavn der skal bruges til den nye udstykning/vej.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Teknisk Udvalg besluttede, at Nørgårdsvej benyttes som vejnavn til den nye udstykning/vej.
 
Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Forud for den første udvalgsbehandling blev Tjeleegnenes Lokalhistoriske Arkiv kontaktet for gennem områdets lokalhistorie at give inspiration til nye vejnavne.

Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv lagde samtidig op til, at forvaltningen kunne indhente yderligere forslag til vejnavne gennem lokal annoncering. Forvaltningen tager gerne imod forslag, men vurderer ikke at en mere omfattende høring/annoncering ligger inden for normal praksis. Hvorfor en sådan høring ikke er foretaget.
 

Beskrivelse

Der er foretaget en kommunal byggemodning af et område i den nordlige ende af Ørum. Der er i den forbindelse udstykket 14 nye parcelhusgrunde og etableret en ny vej, der har tilkørsel via Vingevej (bilag 1 og 2). Som følge deraf skal vejen tildeles et vejnavn.
 
Forvaltningen har i forslagene til vejnavnene inddraget den stedlige gård Nørgård, som nu nedrives for at gøre plads til den nye udstykning samt tilknytningen til skolen, og her med baggrund heri følgende forslag:
 
Nørgårdsvej
Skolegårdsvej
Inspektørvænget
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/33517
Resume
Der udstykkes parcelhusgrunde til et nyt boligområde i den sydlige ende af Stoholm.
Vejadgangen til området sker fra Bakkevej. I den forbindelse skal der oprettes et nyt vejnavn til den nye vej, der betjener de 8 nye byggegrunde. Forvaltningen har 3 forslag, som udvalget skal tage stilling til.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til, hvilket vejnavn, der skal bruges til den nye udstykning/vej.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Teknisk Udvalg besluttede, at Kløvervænget bruges som vejnavn til den nye udstykning/vej.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der er foretaget en kommunal byggemodning af et område i den sydlige ende af Stoholm. Der er udstykket 8 nye parcelhusgrunde og etableret en ny vej, der har tilkørsel via Bakkevej (bilag 1 og 2).
 
Som følge deraf skal vejen tildeles et vejnavn. Da der i området er øvrige vejnavne, som eksempelvis Dalvænget, Granvænget, Egevænget, og da vejen etableres på en opdyrket mark, har forvaltningen følgende forslag til et nyt vejnavn.
 
Agervænget
Rapsvænget
Kløvervænget
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/50515
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Teknisk Udvalg godkendte mødelisten.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 
Bilag

Sagsid.: 19/53126
Resume
Intet.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2020
Teknisk Udvalg tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
 
Chef for Trafik og Veje Per Christensen orienterede om følgende:
 
-Netværk med omkring liggende kommuner vedr. kollektiv trafik og politisk deltagelse i følgegruppe. Johannes F. Vesterby deltager
 
- Henvendelse vedr. kunst i det offentlige rum
 
- Pulje til forbedring af veje
 
- Henvendelse fra Bjerregrav vedr. fortov. Delstrækning udføres
 
- Sti ved Mønsted – forslag om at asfalt udskiftes med stenmel og lys. Der skal punkt på Landdistriktsudvalget
 
- Status på hastighed over Nytorv
 
- Status på pudebump ved Sct. Jørgens Vej
 
 
Nikolai Norup spurgte til:
 
- Kryds ved køreteknisk anlæg – mulighed for forsøg med forbud vedr. venstresving Undersøges nærmere.
 
Birthe Harritz spurgte til:
 
-Agerlandsvej og trafikstøj. Der arbejdes på forskellige tiltag
- Erhvervsgrund ved Ørum, skiltning
 
Martin Sanderhoff spurgte til:
 
- Brosti til Ans
 
- Lundvej 22 afslag på træningscenter
 
 
Sagsfremstilling
Orientering fra formanden
 
 
Orientering fra udvalget
 
 
Orientering fra direktøren
 • Orientering om status vedrørende Trinbræt i Sparkær jf. Nyhedsbrev
 • Orientering om Vejdirektoratets rapport ”ulykkestal”
 • Orientering henvendelse vedrørende Bach Gruppens byggeri
 • Orientering om status på Alhedestien
 • Temadag den 2. november 2020 – drøftelse af program