You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 24. februar 2021 kl. 08:30

Mødested M3.3 / Teams-møde
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/6003

Resume

Af Viborg Kommunes byggemodningsprogram fremgår, at der skal byggemodnes 11 grunde til åben-lav bebyggelse i Møldrup i 2021. Området syd for Vestergade i Møldrup er ikke lokalplanlagt, hvorfor et nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 544, som foreslås sendt i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 544 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget,
 
3. at der ikke afholdes borgermøde, og
 
4. at lokalplanområdet udtages af områdeklassificeringen.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-02-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. marts 2019 (link til sag nr. 13 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2019) at vedtage kommuneplantillæg nr. 16 for byudvikling i oplandsbyer (Bjerregrav, Bjerring, Løgstrup og Møldrup).
 
I Møldrup blev der med kommuneplantillægget udlagt et areal på ca. 6, 5 ha til boliger.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 12. august 2020 (link til sag nr. 2 i Teknisk Udvalg den 12. august 2020) at igangsætte planlægningen.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 6. januar 2021 (link til sag nr. 13 i Teknisk Udvalg den 6. januar 2021) at godkende forslag til byggemodning iht. byggemodningsplanen for 2021-2024. I 2021 skal der i Møldrup byggemodnes 11 grunde til åben-lav bebyggelse, i lokalplanens nord østlige område. Kommunen forventer at opkøbe en del af ejendommen (ca. 2,8 ha).
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har drøftet igangsættelse af en lokalplanlægning for det udpegede område med ejer. Ejer er indforstået med igangsætning af planlægningen. Møldrup Borgerforening er blevet orienteret om bebyggelsesplanen. Foreningen havde ingen bemærkninger.
 
KFUM-Spejderne er orienteret om, at lokalplanforslaget muliggør en stiforbindelse på deres ejendom. De er positive over for stiforbindelsen.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

En lille del af området er omfattet af byplanvedtægt nr. 6, der udlægger dette område til offentligt formål til eksisterende spejderhus. Byplanvedtægten fastlægger, hvor der skal etableres stier. Etablering af en ny sti, som forbinder det nye boligområde og det eksisterende stisystem ved Ahornvej, kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.
Den resterende del af området ligger i landzone og er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde MØLD.B4.01 og MØLD.B4.05­­­_T16 i Kommuneplan 2017-2029. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Etablering af boligområdet kræver, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 544, der er i bilag 2.

Forslag til lokalplan nr. 544

Lokalplanforslaget udlægger området til blandet boligområde med åben-lav og tæt-lav boliger med tilhørende opholdsareal og stiforbindelse.
 
Lokalplanen inddeler området i 5 delområder. Delområde Ia og Ib til åben-lav og tæt-lav boliger og delområde IIa og IIb til fællesopholdsarealer og delområde III til vej (Vestergade).
 
Der udarbejdes en lokalplan for 1 etape med byggeretsgivende bestemmelser.
 
Da der er tale om et stort lokalplanområde, der skal udbygges over længere tid, har ejer af lokalplanområdet ønsket, at den del af området, som kommunen ikke på nuværende tidspunkt ønsker at købe, udarbejdes som en rammelokalplan for at undgå en højere ejendomsskat. Det betyder, at der ikke kan opføres bebyggelse i denne del af områder, før der vedtages en ny lokalplan, der nærmere præciserer anvendelse mv. Området tages dog med alligevel for at fastlægge den overordnede vejstruktur og de rekreative områder.
 
Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30% for åben-lav bebyggelse og 40% for tæt-lav bebyggelse.
 
Bebyggelsen må etableres i maks. 2 etager med en bygningshøjde på maks. 8,5 m.
 
Vejadgang til området bliver fra Vestergade. Da Vestergade er en indfaldsvej til Møldrup, er det nødvendigt, at der etableres trafikdæmpende foranstaltninger af hensyn til trafiksikkerheden. Eksisterende fortov langs Vestergade kan forlænges, således at vejanlægget får samme udseende som den resterende del af Vestergade.
 
Indkørsel til området etableres i umiddelbar forbindelse med eksisterende bump.
 
I området udlægges en overordnet stamvej, hvorfra der etableres boligveje ind til de enkelte boligområder. Der udlægges nye stier, som skaber forbindelse til eksisterende stisystem ved Ahornvej og Elmevej.

Bindinger

Allébeplantningen langs Vestergade er fredet. Ændringer af allébeplantningen kræver tilladelse fra Fredningsnævnet.

Arkæologi

Viborg Museum har foretaget en forundersøgelse af det berørte areal. Museet vurderer, at der er ringe sandsynlighed for fortidsminder i området, som derfor er frigivet til anlægsarbejder efter museumslovens §§ 25-27. Da museet har frigivet området, er det ifølge museumslovens § 27 stk. 5 staten, der skal afholde udgifterne til eventuelle undersøgelser.

LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

Tag- og overfladevand skal nedsives lokalt, enten i faskiner, regnbede, permeable belægninger eller nedsivningsbassiner.

Jordforurening – områdeklassificering

Lokalplanen overfører et areal fra landzone til byzone. Forvaltningen har ikke kendskab til eller mistanke om aktiviteter i området, der kan være kilde til jordforurening. Forvaltningen vurderer derfor, at området kan udtages af områdeklassificeringen, hvormed området ikke kan karakteriseres som lettere forurenet.
 
En udtagelse af områdeklassificeringen betyder en ændring af kommunens regulativ for områdeklassificering, hvilket skal i offentlig høring. Forvaltningen foreslår en høringsperiode sammenfaldende med lokalplanforslagets høring.
 
Kommunens beslutning om ændring i områdeklassificeringen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra primo marts 2021 til primo april 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalgt i juni 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Overtagelsespligt ved overførsel fra landzone til byzone

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune er interesseret i at overtage en del af ejendommen. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejeren om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.
 
En forudsætning for, at kommunen kan ekspropriere, er dog, at der er et aktuelt behov. I dag er der 6 grunde til salg i Møldrup.

Byggemodning

Viborg Kommune ejer ikke arealet, der ønskes planlagt. Hvis ejer selv vil stå for en byggemodning af området, når lokalplan er endeligt vedtaget, vil det ikke medføre en udgift for Viborg Kommune.
 
Såfremt Viborg Kommune skal byggemodne arealet, vil der være udgifter til:
 • køb – eventuelt ekspropriation – af jord
 • byggemodning af området
 • at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltning i forbindelse med start af byzone
 • etablering af fortov langs Vestergade
 • etablering af sti til eksisterende stisystem ved Ahornvej
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget af forvaltningen uden yderligere politisk behandling.  
Bilag

Sagsid.: 20/43664

Resume

Der er kommet 2 konkrete ønsker om at udvide landsbyafgrænsningen for Vorde. Det er nødvendigt med et nyt plangrundlag for at kunne imødekomme ønskerne.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 76 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til tillæg nr. 76 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-02-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til tillæg nr. 76 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 
 

Sagsfremstilling

Historik
Der er ansøgt om mulighed for udstykninger til boliger to steder i Vorde. De ansøgte arealer er vist på oversigtskort i bilag 1.
 
 
 
Inddragelse og høring
Der er i 2020 tidligere blevet indkaldt ideer og forslag til udvikling af Vorde i forbindelse med forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029. I den forbindelse blev der indsendt forslag om udvidelse af Vorde mod syd, hvilket er indarbejdet i forslag til tillæg nr. 76 til Kommuneplan 2017-2029. Dog stilles der krav om en minimum grundstørrelse på 1.200 m2, ansøger har ansøgt om minimum 800 m2.
 

Beskrivelse

Forslag til tillæg nr. 76 til Kommuneplan 2017-2029
Vorde er i dag omfattet af kommuneplanramme VORD.C2.01. Med forslaget udvides ramme VORD.C2.01 mod øst og mod syd.
 
Derudover indføres der særbestemmelser for rammeområdet.
 • nye grunde som udstykkes fra matr.nr. 4k, Vorde By, Vorde skal minimum have en grundstørrelse på 1.200 m2,
 • matr.nr. 11b, Vorde By, Vorde må ikke videreudstykkes, og boligbyggeri skal opføres på den sydlige halvdel af matriklen,
 • ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende landsbybebyggelse. Udvendige bygningssider skal udføres i tegl og tagform skal være saddeltag.
 
Med en grundstørrelse på min. 1.200 m2 ønskes det at undgå præg af en parcelhusudstykning, som der ikke findes lignende af i Vorde i dag.
 
Matr.nr. 11b, smst. omfatter et areal på ca. 3.300 m², hvilket er en stor boliggrund, men det er i overensstemmelse med den eksisterende udstykningsstruktur i Vorde. Området er i dag udlagt som have. Boligbyggeriet skal ligge i den sydlige ende, så det i højere grad ligger i forbindelse med den øvrige landsby.
 
For at bevare det nuværende landsbymiljø skal fremtidige bebyggelser indpasses i den eksisterende bebyggelse i Vorde ved valg af materialer, tagform og placering.
 
I forbindelse med udvidelse af rammeområde VORD.C2.01 sker der en mindre justering af retningslinjen for særligt værdifulde landbrugsområder.
 
Forslag til tillæg nr. 76 er i bilag 2.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der er tale om en mindre udvidelse af landsbyafgrænsningen.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 4 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra medio marts 2021 til medio april 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i juni 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslaget ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 20/45063

Resume

Boligselskabet Viborg Amt ønsker at opføre 8 tæt-lav boliger i det pågældende boligområde ved Kalkværksvej i Mønsted. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvor der primært er ledige grunde til åben-lav bebyggelse, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 364, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 364 vedtages med henblik på offentlig høring i 2 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-02-2021

Indstillingen blev godkendt
 

Sagsfremstilling

Historik
Forvaltningen har igangsat planlægningen for tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 364 for to boligområder ved Kalkværksvej og Svalevej i Mønsted, som orienteret om i nyhedsbrev den 14. december 2020.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 364, der udlægger området til boligområde i form af åben-lav og tæt-lav i form af dobbelthuse i noget af området. Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde MØNS.B4.01 i Kommuneplan 2017-2029, der udlægger området til boligområde i form af både åben-lav og tæt-lav.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages et tillæg til lokalplan nr. 364.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 364, der er i bilag 2.

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 364

Forslaget til lokalplantillægget ændrer afgrænsningen af to delområder Ib og Ic, så der tillades dobbelthuse i en større del af området. Konkret ændres den sydlige halvdel af delområde Ic ud mod Kalkværksvej til også at kunne rumme dobbelthuse. Desuden tillades storparceller i dette delområde, såfremt de fornødne friarealer for disse kan etableres.
 
Vejadgang sker fortsat fra Kalkværksvej.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da plantillægget ikke vurderes at ændre væsentligt på områdets karakter og muligheder.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 2 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra primo marts 2021 til medio marts 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg i april 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget af forvaltningen uden yderligere politisk behandling.
Bilag

Sagsid.: 19/8832

Resume

Forslag til lokalplan nr. 529 og tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 14. december 2020 – 18. januar 2021. Der er kommet 1 høringssvar. Høringssvaret handler især om øget trafik på Asmild Centervej samt højden på det mulige byggeri. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-02-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Sagsfremstilling

Historik
XL-Byg ønsker at opføre en ny tømmerhandel mellem Asmild Centervej og Randersvej i Viborg Øst. Projektet ønskes placeret i den østlige del af området ud mod Asmild Mark.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplanramme, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 9. december 2020 (link til sag nr. 14 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2020) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 529 samt forslag til tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2.
 
 
Inddragelse og høring
Den offentlige høring
Forslag til lokalplan nr. 529 samt forslag til tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 14. december 2020 til den 18. januar 2021. Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til planforslagene. Høringssvaret er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvaret er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til denne.
 
Høringssvaret peger på, at den øgede mængde tung trafik på Asmild Centervej er uhensigtsmæssig pga. cyklister, samt at den maksimale bygningshøjde på 15 m vil være for dominerende i området. Forvaltningen påpeger, at den tunge trafik til området allerede med den eksisterende planlægning for området er planlagt ad Asmild Centervej, hvilket vejen derfor er udformet til at betjene. I forhold til bygningshøjden er denne i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme for området.
 
Forvaltningen indstiller, at høringssvaret ikke imødekommes.
 
 
Beskrivelse
Forslag til lokalplan nr. 529
Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål i form af et bydelscenter og centererhverv. Vejadgang sker via det eksisterende bydelscenter samt fra Asmild Centervej.
 
Der udlægges tre delområder, som udlægges til henholdsvis bydelscenter, centererhverv (med mulighed for særlig pladskrævende varer) og vejareal.
 
I delområde I kan bebyggelse etableres i op til 2 etager med en højde på op til 8,5 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 % for delområdet som helhed. Der udlægges byggefelter definerende bebyggelsens og parkeringsarealernes placering i delområdet
 
I delområde II kan bebyggelse etableres i op til 3,5 etager med en højde på op til 15 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 % for området under et. Der defineres en udgangsbyggelinje mod Randersvej samt en byggelinje mod Asmild Centervej, hvorimellem bebyggelsen kan placeres.
 
Principper for vejadgange, stiforbindelser og parkering fremgår af lokalplanforslaget.

Forslag til tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017-2029

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 2 om detailhandel. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 55 til kommuneplanen, som øger det maksimale areal til detailhandel fra 15.000 m² til 17.000 m² og den maksimale størrelse af den enkelte butik fra 5.000 m² til 10.000 m².
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der forventes udgifter for Viborg Kommune til byggemodning af lokalplanområdet samt indtægter i form af salg af byggegrunde.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages endeligt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 20/14727

Resume

Forslag til lokalplan nr. 548 har været i offentlig høring i perioden den 3. december 2020 – 7. januar 2021. Der er modtaget 2 høringssvar. Høringssvarene handler om kuldespredning og afværgeforanstaltninger. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. forslag til lokalplan nr. 548 vedtages endeligt uden ændringer, og
 
2. bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt
høringssvar.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-02-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Klima- og Miljøudvalget besluttede den 7. januar 2021 (link til sag nr. 10 til Klima- og Miljøudvalget 7. januar 2021) at godkendelse et projekt efter varmeforsyningsloven for et varmepumpeanlæg til fjernvarmeproduktion på Industrivej 31.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslaget fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Forslag til lokalplan nr. 548 har været i offentlig høring fra den 3. december til den 7. januar 2021. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til planforslaget. Høringssvarene er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Et af høringssvarene omhandler afværgeforanstaltning uden udgift for Vejdirektoratet. 
 
Forvaltningen har løbende haft dialog med Vejdirektoratet gennem udarbejdelsen af planforslaget. Det forventes, at Energi Viborg indkøber og monterer en meteorologisk målestation til løbende logning af bl.a. temperatur- & fugtpåvirkning ved statsvejen. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i planforslaget.
 
Et andet høringssvar omhandler kommentarer til kuldespredningsanalysen.
 
Kuldespredningsanalysen er et estimat over, hvordan det ansøgte varmepumpeanlægs afkøling af luft vil kunne påvirke omgivelserne med lavere temperatur. Forvaltningen er meget opmærksom på problematikken og har haft løbende dialog med Vejdirektoratet under hele planlægningen. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i planforslaget.
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 548

Lokalplanforslaget udlægger området til tekniske anlæg (såsom energianlæg) og erhverv i
miljøklasse 3-5, der ikke forurener grundvandet. Vejadgang sker fra Industrivej.
 
Bebyggelse i området må højst opføres i 2 etager, og højden må ikke overstige 10 m målt fra
terræn. Bebyggelsesprocenten for området fastlægges til 50. Lokalplanen giver mulighed for
etablering af støjafskærmning. Lokalplanen sikrer desuden, at der etableres et
beplantningsbælte mod vest.

Kommuneplan

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Grundvand

Planområdet ligger inden for OSD (Område med særlig drikkevandsinteresse) og IO
(Indsatsområde). Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en supplerende
grundvandsredegørelse, som beskriver de tiltag, der skal sikre grundvands- og
drikkevandsressourcen i området. Disse tiltag er indskrevet i lokalplanen. Den supplerende
grundvandsredegørelse er vedhæftet som bilag til lokalplanen.

Kuldespredning

Ejendommen er beliggende ved Nordre Ringvej (statsvej) i Viborg. I forbindelse med ny
planlægning er der udarbejdet en kuldespredningsanalyse for området, der viser, at
kuldespredning fra det ansøgte varmepumpeanlæg vil kunne medføre en begrænset påvirkning af omgivelserne, herunder færdselsarealer på Nordre Ringvej på strækningen umiddelbart vest for rundkørslen. Forvaltningen vurderer, at varmepumpeanlægget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af trafikken på Nordre Ringvej.

Støj

Energi Viborg har fået udarbejdet støjberegning, som viser, at anlægget vil kunne overholde
vejledende støjgrænser.

Naturbeskyttet sø

Søen ved siden af Viborg Kraftvarmeværk (Englandsdalen) er kunstig (opstemmet da
ringvejen blev etableret) og benyttes i dag til overfladevand. Søen vurderes i ringe til dårlig
naturtilstand og blev delvist oprenset i 2017/2018. Det vurderes således, at søen ikke har en
betydelig naturværdi.
 
På baggrund af den nyeste ændring i projektbeskrivelsen vurderes anlægget ikke at kunne påvirke den beskyttede sø væsentligt, og kræver derfor ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af redegørelsen i planforslaget.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for varmepumpeanlægget.
 
Energi Viborg Kraftvarme arbejder med at opsætte en målestation for at måle temperaturskift på Indre Ringvej og Industrivej. Målestationen kan således måle vejtemperaturen før og efter opsættelse af nyt anlæg. Ved større temperaturændringer (under 0 grader) kan anlægget drosles ned eller midlertidigt slukkes for.
 
Viborg Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at anlægget er placeret i et eksisterende erhvervsområde ved siden af Viborg Kraftvarmeværk, og at der i forbindelse med ansøgningen er foretaget grundvandsredegørelse, støjberegning, konsekvensvurdering for afledning af kondensvand til regnvandsbassin samt analyse af kuldeudbredelse fra anlægget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planlægningen er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Endelig vedtagelse kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Bilag

Sagsid.: 20/25262

Resume

Ejer af ejendommen Arildsvej 3, 8800 Viborg, har søgt om lovliggørelse af et drivhus. Det vil kræve en dispensation fra den gældende byplanvedtægt, da drivhuset er opført uden for byggefelterne angivet i byplanvedtægten.  
 
Derudover vil en lovliggørelse af drivhuset kræve en accept i forhold til en tinglyst deklaration om fri udsigt mod Nørresø.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til, om der kan gives dispensation til drivhuset og dermed også om Viborg Kommune ikke ønsker at håndhæve deklarationen.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-02-2021

Teknisk udvalg besluttede,
 
1. at der ikke kan gives dispensation til drivhuset.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Der er foretaget naboorientering og partshøring af naboer i området omfattet af byplanvedtægten.
 
Der er i forbindelse med høringen indkommet 8 indsigelser. Klagerne ønsker at bevare områdets åbne udtryk med karakteristisk ensartethed. Klagerne kan ses i sin helhed i bilag 2.
 

Beskrivelse

En nabo har klaget til forvaltningen over, at der er opført et drivhus i strid med byplanvedtægten.
 
Drivhuset er 8 m² stort, 2,2 m højt og er placeret i en afstand af 0,5 m fra naboskel mod sydvest. Drivhuset fremstår som et traditionelt glasdrivhus. Tegninger og billede - bilag 3.
 
Området er omfattet af en deklaration, der sikrer udsigt mv. Viborg Kommune kan, men skal ikke håndhæve deklarationen. Hvis kommunen vælger at undlade at håndhæve det konkrete forhold i deklarationen, vil det forhold fremadrettet alene være af privatretlig karakter – i forhold til de øvrige påtaleberettigede.

Tidligere afgørelser

Forvaltningen har i 2006 meddelt afslag til lovliggørelse af 2 mindre bygninger, der var opført uden forudgående byggetilladelse – træskur på 6 m² samt kombineret skur med overdækning på 18 m² på Skinfaxevej 22, 8800 Viborg. Bygningerne var placeret uafhængigt af hinanden og væk fra andre bygninger på grunden, og placeret uden for byggefelterne i byplanvedtægten.
 
I 2010 har forvaltningen meddelt byggetilladelse og dispensation fra byplanvedtægt nr. 34 til nyopførelse af et drivhus på 8 m² på Hermodsvej 30, 8800 Viborg. Drivhuset var i glas og havde en syvkantet form. Drivhuset var placeret væk fra oprindelig bebyggelse på grunden og dermed også uden for byggefelterne. Der blev konstateret flere legehuse og drivhuse i området, som var placeret uden for byggefelter. Forvaltningen vurderede med baggrund i størrelsen under 10 m² og en placering i baghaven, at der kunne gives en dispensation uden forudgående høring i området.
 
Byggetilladelsen med dispensationen til drivhuset på Hermodsvej 30, 8800 Viborg blev dog ikke udnyttet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Partiel byplanvedtægt nr. 34 for et rækkehusområde Møllevangen foreskriver i § 4, at
Bebyggelsen må kun opføres med en placering og i et omfang som vist på vedhæftede kortbilag.”
 
Deklarationen af den 6. juli 1962 angiver bl.a. at
På parcellerne må ikke findes beplantning eller andet, som væsentligt generer den frie udsigt mod Viborg Nørresø fra de parceller, der er udstykket og fremtidigt udstykkes fra matr.nr. 396a.”
 
Påtaleretten på den tinglyste deklaration har Viborg Byråd, Byggeaktieselskabets
bestyrelse, ejere og brugere af de parceller, der er udstykket og fremtidigt
udstykkes fra matr. nr. 396a.
Bilag

Sagsid.: 20/41204

Resume

Viborg Kommune udstykker hvert år nye grunde til boligformål. Som en del af dette arbejde lægges der nye forsyningsledninger til kollektiv varmeforsyning. Der er i den senere årrække sket en stigning i antallet af boliger med individuelle varmeløsninger. Der er behov for klarhed om ønske til udlægning af yderligere kollektiv varmeforsyning i nye kommunale boligudstykninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg drøfter i hvilket omfang, der i kommunale udstykninger skal udlægges kollektiv varmeforsyning.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-02-2021

Teknisk Udvalg besluttede, at fortsætte nuværende praksis med inddragelse af de lokale varmeværker og iagttager udviklingen de kommende år. 
 
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Byggemodning med eller uden kollektiv varmeforsyning

Boligområderne udstykkes på baggrund af vedtagne lokalplaner for de respektive områder. I forbindelse med byggemodningsarbejdet forsynes grundene med spildevandsafløb, el, vand, varme og fibernet.
 
Viborg Kommunes handlingsplan for byggemodning lægger op til, at der i de kommende år udstykkes ca. 60-85 grunde pr. år til boligformål. Som en del af byggemodningen afholdes byggemodningsbidrag til forsyningsselskabet for etablering af hovedledninger til kollektiv varmeforsyning i de nye boligområder.
 
Med den tidligere tilslutningspligt i nye lokalplanområder var udbygningen af kollektiv varmeforsyning givet på forhånd, og kommunen var forpligtet til at betale byggemodningsbidrag. Men med lokalplanområder uden tilslutningspligt står det nu frit for kommunen, om man ønsker at byggemodne grundene med fjernvarme, eller om man ønsker at undgå byggemodningsbidraget til fjernvarme og dermed kunne tilbyde billigere grunde, hvor køberne så må investere i deres egen individuelle varmeforsyning.
 
Indtil udgangen af 2018 var der i lokalplanlægningen mulighed for at fastlægge krav om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. Indtil da fulgte kommunens lokalplanlægning den daværende retningslinje i kommuneplanen om at fastlægge tilslutningspligt i områder, som var udlagt eller som forventedes at blive udlagt til fjernvarmeforsyning.
 
Den seneste revision af planloven fjernede muligheden for at udlægge områder med tilslutningspligt. Så i alle nye lokalplaner kan der ikke fastlægges tilslutningspligt og ved lokalplanlægning eller lokalplantillæg for tidligere lokalplanlagte områder fjernes en evt. tilslutningspligt. Det betyder, at grundejerne i områder lokalplanlagt siden 2019 altid kan vælge individuelle varmeforsyningsmuligheder, uanset om områderne er udlagt til kollektiv varmeforsyning i kommunens varmeplanlægning.
 
Desuden har det siden 2007 været gældende, at byrådet skal meddele dispensation fra en lokalplans tilslutningspligt, når der opføres lavenergibebyggelse iht. planlovens § 19, stk. 4. Uden tilslutningspligt er det blevet mere økonomisk usikkert for varmeværkerne at forsyne nye områder, da der ikke kan stilles krav om, at grundkøberne skal tilslutte sig fjernvarme, og at det dermed også er usikkert, om udstykkeren ønsker at byggemodne med fjernvarme.

Projektgodkendelser efter varmeforsyningsloven

I forbindelse med udlægning af nye boligområder sørger forvaltningen for at koordinere den kommunale varmeplanlægning med kommune- og lokalplanlægningen jf. § 5 i bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen).
 
Siden april 2013 har kommunen som udgangspunkt ikke længere kunne godkende projekter for naturgasdistributionsnet. Koordineringen består derfor i, at forvaltningen spørger det lokale varmeværk, om man er interesseret i at forsyne det nye område, hvis det er fornuftig placeret i forhold til et eksisterende fjernvarmenet. Hvis varmeværket er interesseret i at forsyne et nyt område, vil det som regel gerne udarbejde et projektforslag. På baggrund af projektforslaget skal Klima- og Miljøudvalget behandle og godkende det nye fjernvarmeforsyningsområde, hvis fjernvarmeprojektet ud fra en konkret vurdering er mere samfundsøkonomisk fordelagtigt end individuel forsyning.

Behov for en administrationspraksis for byggemodning i kommunale udstykninger

Det må vurderes uhensigtsmæssigt, at kommunen som varmeplanmyndighed godkender nye fjernvarmeforsyningsområder, hvis kommunen som udstykker ikke ønsker fjernvarme. De enkelte varmeværker har udgifter i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag for nye forsyningsområder, og det må vurderes uhensigtsmæssigt, hvis der ikke samtidig er sikkerhed for, at kommunen vil betale byggemodningsbidrag til fjernvarme.
 
I Taphede laver Viborg Fjernvarme aftaler med de private udstykkere om fjernvarmeforsyning og byggemodningsbidrag. Det er en mulighed, at kommunen indgår tilsvarende aftaler. Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter sagen med henblik på, at der kan gives en klar melding til varmeværkerne om, i hvilket omfang kommunen som udstykker ønsker at byggemodne kommunale udstykninger med fjernvarme.

Perspektiv for grøn omstilling

Der er ikke noget entydigt svar på, om fjernvarme eller individuel forsyning med fx varmepumper vil være den bedste strategi i forhold til den grønne omstilling. Det afhænger af tidshorisonten og mange andre forhold. Individuelle varmepumper såvel som store eldrevne varmepumpeanlæg til fjernvarmeproduktion drives af en forholdsvis grøn strøm, som bliver fortsat grønnere i takt med, at elproduktionen baseres på mere vedvarende energi. Samtidig bliver fjernvarme generelt også mere grøn, og der er mange muligheder for at få de fossile brændsler ud af opvarmningen.
 
Det er forskelligt, hvor langt de forskellige varmeværker i kommunen er med den grønne omstilling, men over tid er en fordel ved fjernvarmen, at varmeproduktionen samles på få effektive produktionsanlæg. Disse kan suppleres med nye, der fx kan udnytte overskudsvarme, og at driften på forskellige enheder løbende kan tilpasses efter energisystemets behov.
 
Det er Klima- og Miljøudvalget, der varetager opgaver vedrørende klima og energi, herunder udarbejdelse af en klimapolitik/-plan samt energiforsyningsplan.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Henset til den nuværende situation og usikkerhed omkring de kommende års udvikling kan det overvejes, at fastholde nuværende ordning og genoptage sagen efter en årrække.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune betaler i forbindelse med byggemodning et byggemodningsbidrag for at få lagt kollektiv varmeforsyning ind i de aktuelle områder, hvorefter den enkelte grundejer betaler et tilslutningsbidrag for tilslutningen.
 
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt udgøre forsyningsselskabets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Generelt betyder kollektiv varmeforsyning, at den enkelte byggegrund bliver dyrere, men den må samtidig vurderes at være mere værd.
 
Forvaltningen vurderer, at en individuel varmeforsyning, som fx varmepumpe, solcelleanlæg og lignende, ikke vil få nogen betydelige konsekvenser for byggeriernes muligheder for at opfylde energikravene i Bygningsreglementet 2018. Når energikravene på sigt skærpes, kan det have betydning for fremtidige byggerier, i form af begrænsninger i byggemetoder og arkitektur.
 
Samtidig er det forvaltningens vurdering, at den enkelte grundejer kan risikere at skulle bekoste supplerende tiltag, som fx solcelleanlæg, jordvarme eller et lignende individuelt varmeforsyningsanlæg, for at opfylde fremtidige energikrav.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/19714

Resume

Forarbejdet til renoveringen af Preislers Plads er igangsat, og der er foretaget yderligere undersøgelser, herunder en bæreevneanalyse af konstruktionen. Bæreevneanalysen forelægges til orientering.
 
Under forarbejdet har forvaltningen desuden set på forslag til en ændret fremtidig indretning af p-pladsen af hensyn til trafik- og fodgængerforhold samt et generelt løft af det omgivende byrum. Forslaget og finansiering forelægges til drøftelse i Teknisk Udvalg.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at orienteringen om bæreevneanalysen og de afledte tiltag tages til efterretning,
 
2. at udvalget drøfter projektets indhold og finansiering.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
3. at der arbejdes videre med en fremtidig indretning af Preislers Plads, som vist i forslag 2, og
 
4. at der opstilles el-bil ladestandere på Preislers Plads i forbindelse med renoveringen

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-02-2021

Teknisk Udvalg tog orienteringen om bæreevneanalysen og de afledte tiltag til efterretning.
 
Udvalget drøftede endvidere projektets indhold og finansiering og besluttede,
 
1. at der arbejdes videre med en fremtidig indretning af Preislers Plads, som vist i forslag 2, og
 
2. at der opstilles el-bil ladestandere på Preislers Plads i forbindelse med renoveringen
 
 
 

Sagsfremstilling

 

Historik

Byrådet har på møde den 2. september 2020 (link til sag nr. 16 i byrådet den 2. september 2020) givet en anlægsudgiftsbevilling på 17.734.000 kr. til renovering af parkeringsanlægget Preislers Plads. Der er konstateret vandindtrængning i betonkonstruktionen på parkerings­anlægget på Preislers Plads, hvilket skaber behov for renovering for at sikre anlægget mod fremtidige og mere alvorlige skader.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen er i tæt kontakt med ”Vi er Viborg” omkring den fremtidige indretning af Preislers Plads og til afhjælpning af de gener, som renoveringsarbejdet vil give de handlende og beboerne. ”Vi er Viborg” har fået præsenteret en fremtidig indretning af pladsen, som her er beskrevet som forslag 1 og forslag 2. ”Vi er Viborg” foretrækker forslag 2 som den fremtidige indretning med den nye placering af læssezonen og muligheden for at etablere et fodgængerareal hen over pladsen. Forslag 1 og 2 er vist i bilag 3 og 4.
 
Hvis udvalget ønsker, at der arbejdes videre med forslag 2, vil forslaget endvidere blive forelagt for Handicaprådet, Cyklistforbundet, repræsentanter for de fragtmænd, der benytter pladsen til vareindlevering samt Midtjysk Brand og Redning.
 

Beskrivelse

Preislers Plads er et parkeringsanlæg i 2 etager og er placeret i Viborg midtby. Oversigtskort ses i bilag 1.
 
Forvaltningen har i efteråret 2020 igangsat yderligere undersøgelser af konstruktionens tilstand samt udarbejdelse af udbudsmateriale for indhentning af tilbud på renovering af p-dækkets overside og underliggende søjler og bjælker.
 
Undersøgelser af p-dækkets underside viser, at betonens tilstand på p-dækkets underside generelt er i god stand, og det anbefales ikke at renovere undersiden samtidig med den planlagte renovering af p-dækkets overside.

Bæreevneanalyse

Forvaltningen har igangsat en bæreevneanalyse, jf. bilag 2, for at verificere, at konstruktionen kan godkendes til minimum 10 tons mod de i dag 3,5 tons. De første beregninger har påvist en bæreevne svarende til 24 tons, og hele konstruktionen forsøges derfor eftervist for en belastning på 24 tons svarende til et redningskøretøj fra beredskabet.
 
Der kigges på 3 konstruktioner:
 
 1. Parkeringsdækket
 2. Toiletbygning under indkørsel til p-pladsen
 3. Kælder under indkørsel til p-pladsen tilhørende Vestergade 2

Ad. 1. Parkeringsdækket

Tidligere beregninger fra 2014 har vist, at et bjælkekrydsningspunkt i dækket ikke kunne beregnes til mere end 3,5 tons belastning. Det er nu verificeret ved brug af en ”sandsynlighedsbaseret bæreevneberegning”, at denne type krydsningspunkter kan eftervises til en totalvægt på 24 tons.
 
Dette har medført, at der er udarbejdet en bæreevneanalyse af hele konstruktionen, der viser, at størstedelen af konstruktionselementerne kan eftervises for en totalvægt på 24 tons. Der udestår nu kun eftervisning af et område i det sydøstlige hjørne af parkeringsanlægget. Der er her behov for yderligere undersøgelser for også at verificere denne del af parkeringsdækket, hvilket er igangsat.

Ad. 2. Toiletbygning under indkørsel

Betonpladerne over toiletbygningen i den nordlige del af p-pladsen forventes at kunne eftervises for en totalvægt på 24 tons. Beregninger er igangsat.

Ad. 3. Kælder under indkørsel tilhørende Vestergade 2

I forbindelse med bæreevneanalysen er der fundet udfordringer med bæreevnen af en betonplade, som ligger over kælderen på Vestergade 2 ved indkørslen til Preislers Plads (porten). Kælderen har ikke tidligere været en del af projektet på Preislers Plads.
 
Betonpladen over kælderen kan ikke eftervises for en belastning på 24 tons. Der arbejdes videre med at finde en metode til verificering af pladernes bæreevne, men der bliver sandsynligvis behov for et forstærkningsprojekt af betonpladerne over kælderen. I den forbindelse er forvaltningen ved at undersøge ejerforholdene af betonpladen under indkørslen og afventer her et dokument fra Rigsarkivet.
 
 
 

Indretning af p-plads

I forbindelse med renoveringen af Preislers Plads har forvaltningen kigget på mulighederne for en bedre indretning af parkeringspladserne og et bedre trafikflow ind og ud af p-pladsen samt etablering af en adgangsvej for gående hen over pladsen fra Vestergade til rampen til Sct. Mathias Gade. Desuden anbefales det, at bredden af p-pladserne ændres fra de nuværende 2,3 m til de anbefalede 2,5 m. Den øgede bredde på p-pladserne vil give færre, men mere attraktive p-pladser. Forvaltningen har udarbejdet to løsningsforslag.
 
Forslag 1 er en fastholdelse af den eksisterende indretning, hvor den eneste ændring i forhold til i dag er, at bredden af parkeringspladserne ændres fra 2,3 m til 2,5 m, se bilag 3.
 
Forslag 2 er en ny indretning af pladsen, hvor p-pladserne udover en ny bredde på 2,5 m vendes 90 grader. Dette vil give et bedre trafikflow og bedre søgemuligheder for bilisterne. Der etableres en fodgængerpassage fra nord til syd. Læssezonen flyttes til midt på pladsen, så varebiler kan tilgå læssezonen uden at skulle bakke. Indretningen er vist på bilag 4.
 
Antal p-pladser
I dag (2,3 m bredde p-pladser)    131 stk.
Forslag 1 (2,5 m bredde p-pladser, eksisterende indretning)   124 stk.
Forslag 2 (2,5 m bredde p-pladser, ny indretning med fodgængerkorridor) 119 stk.

Forskønnelse af Preislers Plads

Der er udarbejdet et katalog over forslag til tiltag, der gør Preislers Plads til et mere indbydende og attraktivt byrum i sammenhæng med gågaderne. Kataloget tager udgangspunkt i forlag 2. Kataloget kan ses i bilag 5.
 
I dag er pladsen oplyst fra en 14 m høj lysmast, som står midt på pladsen. Forslag 2 vil medføre, at den store lysmast skal udskiftes med ny belysning. Der foreslås derfor opsat 11 nye lysmaster på pladsen i samme design som de master, der er opsat på Fischers Plads og P-pladsen ved Biblioteket. Denne del forventes at kunne afholdes inden for bevillingen. For at skabe sammenhæng foreslår forvaltningen, at der herudover udskiftes 10 eksisterende lysmaster, der i dag står på adgangsvejene til Preislers Plads. De 10 stk. lysmaster fremgår under forskønnelsesoptioner med id 2.8.
 
Autoværnet på Preislers Plads består i dag af betonelementer, der fremstår med en slidt og delvist beskadiget overflade. Forvaltningen foreslår, at elementerne udvendigt beklædes med galvaniserede stålplader, som vil bidrage til et sammenhængende og forbedret facadeudtryk for rampe- og autoværn. Beklædning af autoværn med stålplader fremgår under forskønnelsesoptioner med id 2.9
 
Fodgængerrampen fra Preislers Plads til Sct. Mathias Gade foreslås ligeledes renoveret med en ny farvet asfaltbelægning samt nyt rækværk, hvilket vil give adgangsforholdene et æstetisk løft og en mere indbydende adgangsvej. Renovering af rampen fremgår under forskønnelsesoptioner med id 2.10 og 2.11.
 
Den nord-sydgående fodgængerpassage foreslås udført i en farvet asfaltbelægning svarende til forgængerpassagebelægningen på p-pladsen ved Biblioteket. Ved rampen til Sct. Mathiasgade kan etableres et lille torv med plads til cykelstativ, bænk og beplantning. Forvaltningen foreslår herudover, at de to tilhørende passager fra Vestergade og Sct. Mathias Gade renoveres med gågadebelægning, hvilket sammen med den nye belysning vil skabe en sammenhæng mellem Preislers Plads, midtbyen og gågaderne. Renovering af de to passager med gågadebelægning fremgår under forskønnelsesoptioner med id 2.12 og 2.13.
 
Herudover har ”Vi er Viborg” udtrykt et stort ønske om at tænke opstilling af el-bil-ladestandere ind på parkeringspladsen. Forvaltningen er i dialog med en ladeoperatør, som gerne vil opstille ladestandere på Preislers Plads, mod at standerne må stå der i 10 år. Operatøren vil stå for finansiering og den efterfølgende drift.
 
”Vi er Viborg” foreslår desuden, at der afsættes midler til en forskønnelse af det nederste parkeringsdæk, så det gøres attraktivt at vælge kælderen til parkering. Herunder renovering af toiletforholdene og varmestuen under Preislers Plads. Forvaltningen har på den baggrund opstillet et budgetforslag for renoveringer i kælderen. Forslagene er med som optioner på listen over forskønnelser med id 3.9, 3.10 og 3.11.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der arbejdes efter følgende tidsplan:
 
Rådgiverkontrakt september 2020
Forundersøgelser oktober – november 2020
Projektering december 2020 – februar 2021
Entreprenørudbud - marts 2021
Licitation – april 2021
Anlægsperiode for arbejder udført på parkeringsdækket maj – oktober 2021
Anlægsperiode for arbejder udført i parkeringskælderen februar – juni 2022
Anlægsperiode for forskønnelsesarbejder februar – juni 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er bevilliget 17.734.000 kr. til renovering og forskønnelse af Preislers Plads. Da bevillingen blev givet, var udfordringerne med kælderen under indkørslen tilhørende Vestergade 2 ikke kendt. Bevillingen kan dække en forstærkning af kælderen ved, at en større del af forskønnelsen udgår af projektet. Den nuværende bevillig kan således dække den nødvendige renovering af Preislers Plads, men kun med få forskønnelser. Anlægsbudgettet er vist i bilag 5.
 
Preislers Plads trænger dog til forskønnelse, så den fremstår som en indbydende adgang til gågaderne og Sct. Mathias Centret. Forvaltningen har udarbejdet budgetoverslag for forslag til forskønnelse af Preislers Plads og adgangsveje til pladsen i form af ny belysning på adgangsveje, afdækning af betonværn, renovering af rampe til Sct. Mathias Gade, ny gågadebelægning i to passager til gågaderne, forbedrede adgangsforhold, renovering af p-kælder mm.
 
Der er således i anlægsoverslaget en merudgift på ca. 2 mio. kr. primært som følge af kælderudfordring ved indkørsel.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen har igangsat en undersøgelse af ejerforholdene af betonpladen under indkørslen ved Vestergade 2 og afventer her et dokument fra Rigsarkivet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/5031

Resume

Forsøg med 2 minus 1 veje i Klejtrup og Bjerring har varet i ca. 2 år. Det skal besluttes, om vejudformningen skal gøres permanent i byerne, og om der skal etableres yderligere tiltag.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at evalueringsrapporterne tages til efterretning,
 
2. at der tages stilling til, om 2 minus 1 vejene i Klejtrup og Bjerring skal gøres permanente, og i bekræftende fald
 
3. at der besluttes at etablere bump på Søvej i byzonen i Klejtrup, og
 
4. at der besluttes at etablere bump og hævet flade på Bjerring Byvej i Bjerring.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-02-2021

Teknisk Udvalg tog evalueringsrapporterne til efterretning, og besluttede,
 
1. at 2 minus 1 vejene i Klejtrup og Bjerring gøres permanente,
 
3. at der etableres bump på Søvej i byzonen i Klejtrup, og
 
4. at der etableres bump og hævet flade på Bjerring Byvej i Bjerring.
 
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 28. februar 2018 (link til sag nr. 14 i Teknisk Udvalg 28. februar 2018) at igangsætte forsøg med 2 minus 1 vej i Bjerring. På samme møde besluttede Teknisk Udvalg at afholde et borgermøde i Klejtrup om muligheden for etablering af 2 minus 1 vej på en del af Søvej, inden der træffes afgørelse.
 
Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 20. juni 2018 (link til sag nr. 12 i Teknisk Udvalg 20. juni 2018) at igangsætte forsøg med etablering af 2 minus 1 vej i Klejtrup med mulighed for senere etablering af bump.
 

Inddragelse og høring

Der er afholdt borgermøde den 6. juni 2018 i Klejtrup.
 
Der er i august-september 2020 gennemført spørgeskemaundersøgelser i de to byer for at høre borgernes mening om 2 minus 1 vejene. Evalueringsrapporterne vedlægges som bilag 3 og bilag 4.
 

Beskrivelse

Forsøg med 2 minus 1 veje i Klejtrup og Bjerring har varet i ca. 2 år. Placering af 2 minus 1 vejene fremgår af bilag 1 og bilag 2.
 
Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse i de to byer for at høre borgernes mening om vejudformningen, og forvaltningen har foretaget trafiktællinger.
 
Resultaterne af trafiktællingerne og hovedtræk fra borgerundersøgelserne er gengivet nedenfor.

Trafiktælling på Søvej i Klejtrup

Gennemsnitshastigheden er målt til 65,7 km/t på strækningen syd for Ånsbjergvej, hvor den lokale hastighedsbegrænsning er 60 km/t. 85 % af trafikanterne kører under 76,8 km/t (det der kaldes 85%-fraktilen) – og dermed kører 15 % af trafikanterne over 76,8 km/t.

Ved byzonetavlen er gennemsnitshastigheden 49,6 km/t, og 85%-fraktilen er 58,3 km/t. 

På strækningen mellem Brattingborgvej og Kirkebakken er gennemsnitshastigheden 55,9 km/t, og 85%-fraktilen er 65,7 km/t. Hastighedsbegrænsningen er 50 km/t (byzone).

Trafiktælling på Bjerring Byvej i Bjerring

Den lokale hastighedsbegrænsning er 40 km/t på 2 minus 1 strækningen i Bjerring.
 
På den nordligste strækning er gennemsnitshastigheden målt til 51,1 km/t. 85% af trafikanterne kører under 59,4 km/t – og dermed kører 15% over 59,4 km/t.
 
På den sydligste strækning med 2 minus 1 vej er gennemsnitshastigheden målt til 43,9 km/t. 85% af trafikanterne kører under 51,7 km/t – og dermed kører 15% over 51,7 km/t.
 
Borgerundersøgelse i Klejtrup
Der er kommet svar fra 324 borgere svarende til en svarprocent på 51.

Som cyklist eller fodgænger bruger 33% vejen et par gange om ugen eller mere.

12% cykler eller går på vejen oftere, end før 2 minus 1 vejen blev etableret, mens 4% bruger den mindre.
 
63% af respondenterne har ikke hjemmeboende børn. 9% af respondenterne angiver, at deres hjemmeboende børn benytter vejen som gående eller cyklist mindst et par gange om ugen.
 
41% svarer, at det er blevet mere trygt at cykle eller gå på strækningen, og 6% at det er blevet mindre trygt.

94% af respondenterne ved godt, hvordan man som bilist skal placere sig på vejen. 37% er mere trygge som bilist på strækningen, efter 2 minus 1 vejen er blevet etableret, og 42% synes ikke, der er en ændring.
 
104 af respondenterne har afgivet specifikke kommentarer:
 
 • 28% er tilfredse med udformningen.
 • 13% vil hellere have en cykelsti.
 • 16% angiver høj hastighed som et problem, og 5% skriver direkte, at der ønskes hastighedsdæmpning.
 • 13% angiver, at bilister ikke forstår udformningen, og 3% ønsker bedre skiltning.
 
Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag 3.

Borgerundersøgelse i Bjerring

Der er kommet svar fra 92 borgere svarende til en svarprocent på 65.
 
Som cyklist bruger 45% vejen et par gange om ugen eller mere.
 
86% har ingen ændring i brugen af vejen, end før 2 minus 1 vejen blev etableret. 7 % cykler oftere på vejen, og 7% cykler mindre på vejen.
 
69% af respondenterne har ikke hjemmeboende børn. 20% af respondenterne angiver, at deres hjemmeboende børn benytter vejen som cyklist mindst et par gange om ugen.
 
34% svarer, at det er blevet mere trygt at cykle på strækningen, og 16% at det er mindre trygt.

97% af respondenterne ved godt, hvordan man som bilist skal placere sig på vejen. 49% oplever ingen ændring i tryghed som bilist på strækningen, efter 2 minus 1 vejen er blevet etableret. 26% er mere trygge, mens 25% er mindre trygge.
 
60 af respondenterne har afgivet specifikke kommentarer:
 
 • 23% er tilfredshed med udformningen.
 • 3% vil hellere have en cykelsti.
 • 38% angiver høj hastighed som et problem, og 11% skriver direkte, at der ønskes hastighedsdæmpning.
 • 15% angiver, at bilister ikke forstår udformningen, og 1% ønsker bedre skiltning.

Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag 4.

Forvaltningens anbefalinger

Med baggrund i trafiktællingerne og svarene i borgerundersøgelserne anbefaler forvaltningen at gøre 2 minus 1 vejene permanente og at etablere yderligere hastighedsdæmpende tiltag.
 
Forvaltningen foreslår at etablere et bump på 2 minus 1 vejen i Bjerring ved indkørsel fra syd. Det foreslås også at etablere en hævet flade i krydset ved Bjerring Hede.

I Klejtrup foreslår forvaltningen at etablere bump på Søvej mellem Brattingborgvej og Kirkebakken. Det er ikke muligt at etablere bump på den nordligste del af Søvej i Klejtrup, da der ikke er godkendte bump til hastighedsbegrænsning på 60 km/t (åbent land). Det er ikke en mulighed at flytte byzonetavlen, da der ikke er noget, der signalerer ”by” her, og trafikanterne vil derfor ikke have respekt for tavlen.
 
En arbejdsgruppe under Vejregelrådet arbejder med vejregler for hastighedsdæmpning på 2 minus 1 veje i åbent land. Når der foreligger anbefalinger fra denne gruppe, vil Teknisk Udvalg få en orientering med henblik på en eventuel beslutning om at etablere tiltag på strækningen med hastighedsbegrænsning på 60 km/t i Klejtrup.
 
Forvaltningen har kontaktet politiet og bedt dem foretage kontroller med ATK-bilen (Automatisk Trafik Kontrol) i de to byer. Besøg af ATK-bilen kan medvirke til, at hastighedsniveauet bliver lavere i perioder.
 
Næsten alle respondenter har svaret, at de godt ved, hvordan man som bilist skal placere sig på vejen. Men af de specifikke kommentarer fremgår, at en mindre del af respondenterne mener, bilisterne ikke forstår udformningen. Det anbefales derfor, at vejlednings-skiltene fortsat skal stå ved starten af 2 minus 1 strækningerne.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

De foreslåede hastighedsdæmpende tiltag kan etableres i 2021.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Etablering af bump og hævet flade i Bjerring kan gennemføres i forbindelse med udlægning af nyt slidlag på strækningen.
 
Udgifter til etablering af bump i Klejtrup kan afholdes under asfaltkontoen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/13323

Resume

Viborg Kommune har modtaget tilsagn om støtte i 2021 til forbedring af cykelparkerings­forholdene ved de to stationer i Viborg – rutebilstationen og banegården. Detailprojektering skal sættes i gang snarest, da arbejderne skal udføres i 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at udvalget indstiller til byrådet:
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000.000 kr. til kontoen ”Yderligere og større cykelparkeringsfaciliteter ved stationen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2021,
 
2. at der gives en indtægtsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Yderligere og større cykelparkeringsfaciliteter ved stationen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 4.000.000 kr. samt indtægten på 2.000.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2021 til projektet.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-02-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet:
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000.000 kr. til kontoen ”Yderligere og større cykelparkeringsfaciliteter ved stationen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2021,
 
2. at der gives en indtægtsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Yderligere og større cykelparkeringsfaciliteter ved stationen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 4.000.000 kr. samt indtægten på 2.000.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2021 til projektet.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Sagen blev drøftet på udvalgets møde den 12. august 2020 (link til sag nr. 17 i Teknisk Udvalg den 12. august 2020), hvor det blev besluttet, at forvaltningens forslag til cykelpuljeansøgning godkendes og fremsendes til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen.

Inddragelse og høring

I forbindelse med projektering inddrages den lokale afdeling af Cyklistforbundet.

Beskrivelse

Kommunen har modtaget tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 2,0 mio. kr. til ”Viborg Station - Fremtidens cykelparkering”. Ansøgningen er vist i bilag 1.
 
De enkelte tiltag, der er præsenteret i ansøgningen, skal nu detailprojekteres. Projekt omfatter etablering af ca. 375 nye cykelparkeringspladser på Viborg Station, hvoraf størstedelen overdækkes, og hvor fremtidens sikrede cykelparkering introduceres til både ladcykler og elcykler. Cykelparkeringen suppleres med mulighed for opladning og opbevaring af tasker, hjelme mm.
 
Projektet kan anvendes som nationalt referenceprojekt for etablering af innovativ cykelparkering ved tog- og busstationer.
 
Projektforslaget fremsendes til godkendelse i Teknisk Udvalg til mødet i maj 2021.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Cykelparkeringspladserne etableres i løbet af 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I investeringsoversigten for 2021 er der afsat 4,0 mio. kr. til yderligere og større cykelparkeringsfaciliteter ved stationen i Viborg.
 
Det er en betingelse for at modtage tilskuddet fra staten, at Kommunen er medfinansierende med 50%.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3495

Resume

Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Herunder lægges der op til en indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning.

Indstilling

Direktøren Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at det drøftes, om der er budgetudfordringer, som skal præsenteres for byrådet på plankonferencen,
 
3. at det drøftes, om der er særlige temaer eller anlægsønsker, som skal indgå i udvalgets budgetlægning, og
 
4. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-02-2021

Teknisk Udvalg tog orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen til efterretning og drøftede budgetudfordringer og anlægsønsker.
 
Udvalget godkendte endvidere procesplanen for udvalgets egen budgetproces
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Hoved-MED har drøftet årets budgetlægning på mødet den 8. januar 2021.
 

Beskrivelse

Spilleregler for budgetlægningen
 
Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.
 
Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til, skal budgetudfordringerne præsenteres for byrådet på plankonferencen den 8.-9. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 16. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.
 
Der skal i budget 2022 findes reduktionsforslag for samlet 20 mio. kr. (den halve procent af serviceudgifterne) som vedtaget i budget 2021-2024. Arbejdet med reduktioner er opdelt i 2 faser. I første fase afsøges muligheder for reduktioner på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt tværgående reduktioner. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil den 10. marts tage stilling til rest-reduktionsbeløb, der videresendes til behandling i fagudvalgene, som dermed får ansvaret for at finde de nødvendige reduktioner. Dette er anden fase.
 
Spilleregler for anlægsbudgettet:
Spillereglerne for anlægsbudgettet er ændret. Udvalgene kan fremsætte nye anlægsønsker uden finansiering.
 
Udgangspunktet for budgetlægning på anlæg er anlægsbasisbudgettet. Anlægsbasisbudgettet er overslagsårene 2022-2024 i budget 2021-2024 vedtaget af byrådet i oktober 2020. Anlægsbasisbudgettet indeholder tekniske ændringer, som forvaltningen har indarbejdet, primært pga. tidsmæssig fremrykning eller forsinkelse af anlægsprojekter.
 
Særlige temaer/anlægsønsker i budgetlægningen:
 
Det drøftes, om der er særlige temaer, som udvalget ønsker belyst og drøftet i løbet af budgetlægningen. Særlige temaer kan være økonomiske udfordringer og anlægsønsker.
 
Budgetprocessen
 
Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. januar 2021 (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog om budgetforslaget.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Teknisk Udvalg. Procesplanen kan ses som bilag 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/44523

Resume

Teknisk Udvalg behandlede på mødet den 6. januar 2021 forslag til rammer og procedure for byggesagsbehandling. I den forbindelse blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde 1) konkret forslag til yderligere opfølgning på igangværende byggesager samt 2) forslag til mål for sagsbehandlingstider i forbindelse med ibrugtagningstilladelser, herunder ressourcemæssige konsekvenser.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at udvalget godkender tiltag til opfølgning på byggesager, der er meldt påbegyndt, men ikke færdigmeldt, og
 
2. at udvalget har en indledende drøftelse af sagsbehandlingstider i forbindelse med ibrutagningstilladelser.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-02-2021

Teknisk Udvalg godkendte tiltag til opfølgning på byggesager, der er meldt påbegyndt, men ikke færdigmeldt. Udvalget drøftede endvidere sagsbehandlingstider i forbindelse med ibrugtagningstilladelser, der følges op på kommende møder.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har undersøgt muligheder i forbindelse med yderligere opfølgning på igangværende byggesager samt forslag til mål for sagsbehandlingstider i forbindelse med ibrugtagningstilladelser:
 
Opfølgning på byggesager, der er meldt påbegyndt, men ikke færdigmeldt
For at være proaktive omkring opfølgning på igangværende byggesager, vurderer forvaltningen det hensigtsmæssigt at udsende en påmindelse om færdigmelding et år efter, at en byggesag er meldt påbegyndt.

Det er muligt via den digitale ansøgningsportal Byg og Miljø at sende en automatisk påmindelse til bygherre. Implementering af denne ordning vil snarest blive iværksat i byggesagsafdelingen med virkning fremadrettet
 
Mål for sagsbehandlingstider i forbindelse med ibrugtagninger, herunder ressourcemæssige konsekvenser
Forvaltningen er i gang med at undersøge hvilke tidsfrister for sagsbehandling, der vurderes hensigtsmæssige fra færdigmelding til ibrugtagningstilladelse – både i relation til at kunne udøve en erhvervsvenlig sagsbehandling og i relation til ressourceforbruget. Fastsatte mål vil kun gælde for en fuldt oplyst sag og vil blive differentieret efter byggeriets størrelse og kompleksitet.
 
Forvaltningen undersøger sideløbende hermed muligheder i et nyt byggesagsbehandlingssystem (KMD Nova), som forventes at kunne optimere sagsstyringen af byggesager og understøtte tidsfrister på ibrugtagningstilladelser i ét samlet system.
 
Forvaltningen vil på mødet fremlægge status med henblik på en indledende drøftelse af området. Herefter fortsættes arbejdet i forvaltningen.

Status på etablering af kontaktgruppe for dialog og kommunikation med byggeriets parter

Forvaltningen kan oplyse, at der er udarbejdet et udkast til kommissorium for en kontaktgruppe (advisory board), som en del af handleplanen for byggesagsbehandling. Der er indkaldt til det først møde i gruppen medio marts 2021.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/20334

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-02-2021

Teknisk Udvalg godkendte mødelisten
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (Link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 
 
Bilag