You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 22. juni 2021 kl. 13:00

Mødested M.4.3/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg (2018-2021)
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger Ekstraordinært Teknisk Udvalgsmøde

Sagsid.: 21/19402

Resume

-Viborg Kommune ønsker at byggemodne et areal mellem Pilevej og Hviddingvej i Hammershøj til boligformål. Oversigtskort er i bilag 1 og 2. Udkast til idéoplæg er i bilag 3.
 
Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til rekreativt område. Da anvendelsen til boligområde ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, herunder stillingtagen til, om kommuneplanramme HAMM.B4.05 delvist aflyses med et areal svarende til det nye boligområde,
 
2. at der afholdes borgermøde enten den 28. september kl. 17-19 eller den 29. september kl. 17-19, og
 
3. at forvaltningen på baggrund af screening for miljø- og sundhedskonsekvenser bemyndiges til at træffe afgørelse om, hvorvidt planlægningen kræver miljørapport.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-06-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, herunder stillingtagen til, om kommuneplanramme HAMM.B4.05 delvist aflyses med et areal svarende til det nye boligområde,
 
2. at der afholdes borgermøde den 28. september kl. 17-19, og
 
3. at forvaltningen på baggrund af screening for miljø- og sundhedskonsekvenser bemyndiges til at træffe afgørelse om, hvorvidt planlægningen kræver miljørapport.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Området ligger mellem Pilevej og Hviddingvej i Hammershøj og anvendes til rekreativt område. Området er ubebygget, men gennemskæres af en cykelsti, som forbinder Pilevej med boligområderne syd for Hviddingvej.

Projektforslaget

Det ønskes at udlægge området til boligformål i form af tæt lav og/eller åben lav boligbebyggelse. Der er endnu ikke udarbejdet et forslag til udstykning af området, men det forventes, at der kan udstykkes ca. 11 boliggrunde, hvis der udelukkende etableres åben lav bebyggelse.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Det er forvaltningens vurdering, at udstykning til boligformål kræver, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af planramme HAMM.R1.02 Hammershøj Grønne Arealer, som udlægger området til rekreativt område.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår anvendelse. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.

Principper for planlægningen

Hammershøj har de seneste år haft en moderat vækst i bosætningen. Der er på baggrund af en befolkningsprognose beregnet et øget arealbehov til boliger på 6,9 ha i planperioden. Til sammenligning er der på nuværende tidspunkt udlagt 14,4 ha til boliger i Kommuneplan 2017-2029. Forvaltningen foreslår derfor, at der tages stilling til:
 • om kommuneplanramme HAMM.B4.05 delvist aflyses med et areal svarende til det nye boligområde, så den samlede rummelighed for boliger i Hammershøj ikke forøges.
 
Forvaltningen foreslår derudover, at kommuneplanlægningen tager udgangspunkt i følgende, jf. bilag 2:
 • at kommuneplanramme HAMM.R1.02 skifter navn til HAMM.B4.06 og ændrer anvendelse fra rekreativt område til boligområde, og
 • at kommuneplanramme HAMM.E1.01 nedklassificeres fra miljøklasse 1-4 til miljøklasse 1-3.
 
Idéfase
Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Da der er tale om væsentlige ændringer, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c.
 
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet, det forventede indhold i planlægningen og hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag nr. 3.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger. Hvis der kommer høringssvar, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til nedenstående principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden planforslagene udarbejdes. Alternativt vil høringssvar blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene enten den 20. september kl. 17-19 eller den 28. september kl. 17-19. Det forventes, at borgermødet kan afholdes fysisk på Viborg Rådhus i Multisalen.
 
Forvaltningen foreslår, at lokalplanlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • at lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone,
 • at området udlægges til boligformål i form af tæt lav og/eller åben lav,
 • at størrelse og placering af ny bebyggelse tilpasses eksisterende bebyggelse, som grænser op til området,
 • at vejadgang forventes at ske fra Pilevej,
 • at den eksisterende stiforbindelse indarbejdes i en bebyggelsesplan for området,
 • at der planlægges for en bufferzone i områdets nordlige del på 50 m for afværgelse af miljøkonflikter med det nærliggende erhvervsområde, og
 • at der indarbejdes bestemmelser til beskyttelse af grundvandet, da området er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. (OSD)

Bindinger

Der kan ikke planlægges for boliger i områdets nordlige del på grund af områdets nærhed til et eksisterende erhvervsområde. Ved nedklassificering af erhvervsområdet til miljøklasse 1-3 kan den nødvendige bufferzone mellem erhvervs- og boligområde begrænses til 50 m.

Arkæologi

Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området, da området er beliggende nord for den middelalderlige landsby Hammershøj, og der tidligere er registreret og undersøgt bebyggelses- og aktivitetsspor fra yngre bronzealder og ældre jernalder syd for området. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.

Miljøvurdering

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der evt. udarbejdes en miljøvurdering, når planlægningen kan påvirke miljøet. Planforslagene vil blive screenet for miljøpåvirkning. Forvaltningen vil herefter træffe beslutning om hvorvidt planlægningen kræver miljørapport. Afgørelsen vil fremgå ved vedtagelse af planforslagene til offentlig høring.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Idéfase   Medio 2021
Planforslag til vedtagelse  Ultimo 2021
Offentlig høring  Ultimo 2021/primo 2022
Endelig vedtagelse  Primo 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der vil være udgifter til museets forundersøgelser af området, byggemodning mv.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/19561

Resume

Forvaltningen orienterer udvalget om, at der opføres et kunstværk i passagen mellem Lidl og Peugeot i Viborg Baneby samt at de midler, der er afsat til støttemur mv. i passagen, lægges sammen med de midler, der er afsat til kunstværk, så man får et samlet projekt med en samlet økonomi. Skitse for kunstværk og støttemur fremgår af bilag 2.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-06-2021

Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 19. december 2018 (link til sag nr. 15 i byrådet den 19. december 2018), at midler, der var bevilget dels af Statens Kunstfond og dels af Viborg Kommunes Kunstkomité (samlet 150.000 kr.), skulle overføres som en anlægsindtægtsbevilling til kontoen ”Infrastrukturprojekter – Viborg Baneby”. Midlerne skulle bruges til en kunststrategi, der skulle belyse mulighederne for kunst i Viborg Baneby.
 
Viborg Kommunes Kunstkomité godkendte den 17. december 2019 en kunststrategi for Viborg Baneby, der er udarbejdet af kunstneren René Schmidt i samarbejde med forvaltningen.
Kunststrategien har sit omdrejningspunkt omkring Hærvejens forløb i Viborg Baneby, hvor kunstværker skal være med til at iscenesætte og formidle ruten (se bilag 1).
 
I kunststrategien indgår et forslag til fem nedslagspunkter, hvor der over en årrække skal etableres kunstværker, så kunsten indgår i takt med udviklingen af bydelen.
 
Viborg Kommunes Kunstkomité godkendte den 15. september 2020 et skitseprojekt til det første af de fem nedslagspunkter (passagen mellem Lidl og Peugeot – kaldet ”Europapassagen”), der er udarbejdet af kunstneren Rikke Luther.
 
Komitéen bevilgede samtidig et tilskud på 350.000 kr. til anlæg af kunstprojektet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen er gået i gang med at anlægge den resterende del af Hærvejen i Viborg Baneby (fra Marsk Stigs Vej til Middagshøjvej), hvori passagen mellem Lidl og Peugoet indgår.
 
Forvaltningen har i den forbindelse, i samarbejde med kunstneren Rikke Luther, fået viderebearbejdet og projekteret skitseprojektet for kunstværket i passagen (se bilag 2).
Kunstværket forventes at blive opført samtidig med anlæg af Hærvejen, og det samlede projekt forventes at kunne indvies i foråret 2022.
 
En forudsætning for kunststrategien for Viborg Baneby var fra starten, at kunstprojekterne skal integreres med anlægsprojekterne, så den økonomi, der i forvejen er afsat til anlægsprojekter, kan kombineres med den økonomi, der efterfølgende er bevilget til kunstprojekter, hvorved man kan opnå en synergieffekt.
 
I passagen mellem Lidl og Peugeot er der en terrænforskel, der skal optages via en støttemur mellem Hærvejen og Peugeot. Det har i kunstprojektet derfor været en forudsætning, at denne støttemur blev integreret i kunstprojektet sammen med belægningen på Hærvejen, belysning, beplantning mv.
 
Forvaltningen vil i den forbindelse derfor orientere udvalget om, at de midler, der er afsat til støttemur mv. i passagen, lægges sammen med de midler, der er afsat til kunstværket, så man får et samlet projekt med en samlet økonomi. Herudover at projektet forventes opført efter princippet som vist i bilag 2.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Anlæg af støttemur og kunstværk i passagen  Medio 2021
Anlæg af Hærvejen    Medio 2021-primo 2022
Indvielse af det samlede projekt   Medio 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/17039

Resume

I forbindelse med helhedsplanen for Bjerringbro har kommunen i samarbejde med Bjerringbrorådet og Bjerringbro Byforum initieret et lyskunstprojekt ved henholdsvis broen og viadukten på Brogade.
 
Efter skitsekonkurrence mellem to udvalgte kunstnere har projektets styregruppe den 11. maj 2021 udpeget vinderprojektet, som hermed foreslås projekteret og realiseret.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at der igangsættes projektering af det vindende kunstprojekt med henblik på realisering ultimo 2021.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-06-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte den 9. oktober 2019 (link til sag nr. 12 i byrådet den 9. oktober 2019) en bevilling på 350.000 kr. til projektet, mens kommunens animationspulje står for 100.000 kr. af finansieringen.
 
I juni 2020 blev projektet bevilget 150.000 kr. fra Statens Kunstfonds pulje til ”Kunst i det offentlige rum”, i september 2020 har kommunens kunstkomité bevilget 60.000 kr. til projektet, og endelig har Foreningen Bjerringbro Elværk i oktober 2020 bevilget 250.000 kr., hvormed projektet er fuldt finansieret med et samlet budget på 910.000 kr.
 

Inddragelse og høring

Kunstprojektets styregruppe består foruden formanden for Teknisk Udvalg af to repræsentanter fra planområdet, leder af Viborg Kunsthal samt en repræsentant fra henholdsvis Bjerringbro Kunstforening, Bjerringbro Byforum og Foreningen Bjerringbro Elværk.
 
Derudover har kunstnerne haft mulighed for at kontakte bl.a. Lokalhistorisk Arkiv og bychefen i Bjerringbro i udarbejdelsen af skitseprojektet.
 

Beskrivelse

Kunstprojektets styregruppe udpegede i december 2020 de to kunstnere Hans E. Madsen og Signe Klejs til at deltage i skitsekonkurrence for et lyskunstprojekt på henholdsvis viadukten og broen på Brogade i Bjerringbro. Projektet er initieret af kommunen i samarbejde med Bjerringbrorådet og Bjerringbro Byforum.
 
Skitsekonkurrencen løb frem til den 18. marts 2021, og den 11. maj 2021 blev de to projektforslag præsenteret af kunstnerne på et styregruppemøde i Bjerringbro.
 
En enig styregruppe valgte i den forbindelse kunstneren Signe Klejs og hendes projektforslag ”STRØM – en hyldest til Gudenåen” som vinder af skitsekonkurrencen og vil arbejde videre for en realisering af dette projekt.
 
Projektforslaget vil belyse balustrene på gelænderet ved henholdsvis broen og viadukten samt belyse broens underside og viaduktens indvendige buer. Lyset vil konstant changere i farveskala og dynamik på baggrund af kontinuerlige målinger af strømstyrken i Gudenåen, som via en computer kommer til visuel udtryk i lyskunstens farver og hastighed. Skitseforslaget i sin helhed kan ses i bilag 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Medio-ultimo 2021: Projektering og udførelse
Ultimo 2021: Færdigt projekt
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De forventede udgifter til drift og vedligehold af værket vil blive belyst nærmere i forbindelse med videreudvikling og projektering af værket. Udvalget vil blive orienteret herom, før udførelsen af værket påbegyndes.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/7608

Resume

Viborg Kommune ønsker at lave ny planlægning for de ni kolonihaveområder i kommunen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget sendte i december 2020 sagen tilbage til fornyet behandling i Teknisk Udvalg og i Klima- og Miljøudvalget med henblik på en nærmere belysning af kloakforholdene. Forvaltningen genfremsender hermed sagen, idet forvaltningen anbefaler, at planlægningen sættes i gang som beskrevet. Forvaltningen anbefaler, at eventuelle forhold vedrørende kloakering behandles i Klima- og Miljøudvalget, idet spildevandsforhold reguleres i Spildevandsplanen. Der fremlægges i efteråret en sag til Klima- og Miljøudvalget vedrørende spildevandsforholdene.
 
Der skal dermed tages stilling til, om kommuneplanlægningen skal fortsætte, og om der skal igangsættes ny lokalplanlægning for to af kolonihaveområderne.  

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen fortsætter for kommuneplantillægget som beskrevet,
 
2. at lokalplanlægningen for 2 kolonihaveområder, Haveselskabet af 1936 og Kolonihaveforeningen Solvang, sættes i gang som beskrevet, og
 
3. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.  

Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-06-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen fortsætter for kommuneplantillægget som beskrevet,
 
2. at lokalplanlægningen for 2 kolonihaveområder, Haveselskabet af 1936 og Kolonihaveforeningen Solvang, sættes i gang som beskrevet, og
 
3. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.  
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 17. juni 2020 (link til sag nr. 11 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. juni 2020) at igangsætte kommuneplanlægning og idéfase for kolonihaveområderne i kommunen samt at afholde borgermøde derom.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 9. december 2020 (link til sag nr. 17 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2020), at sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Teknisk Udvalg og i Klima- og Miljøudvalget med henblik på en nærmere belysning af kloakforholdene.
 
Forvaltningen genfremsender hermed sagen, idet forvaltningen anbefaler, at planlægningen sættes i gang som beskrevet. Forvaltningen anbefaler, at eventuelle forhold vedrørende kloakering behandles i Klima- og Miljøudvalget, idet spildevandsforhold reguleres i Spildevandsplanen. Der fremlægges en sag til Klima- og Miljøudvalget vedrørende spildevandsforholdene i efteråret.
 

Inddragelse og høring

Idéfase

Der har i perioden den 2. juli - 27. august 2020 været afholdt idéfase med henblik på at indkalde idéer og forslag til indholdet af den videre planlægning. Til idéfasen blev der udarbejdet et idéoplæg, som ses af bilag 1. Der blev afholdt borgermøde den 13. august 2020.

Høringssvar

Der er i høringsperioden indkommet 21 høringssvar, som ses i bilag 2. Høringssvarene omhandler:
 1. Veje
 2. Anvendelse
 3. Beplantning, stakit og havelåger
 4. Teknisk forsyning
 5. Bebyggelsens udseende, omfang og placering

Borgermøde

Debatten på borgermødet, hvor der deltog ca. 60 borgere, drejede sig om:
 • Bebyggelsens udseende, omfang og placering
 • Afledning af spildevand
 
Høringssvarene er behandlet i bilag 3. Bilaget inddeler høringssvarene i emner og indeholder forvaltningens bemærkning og byrådets svar til disse.
 
Forvaltningen foreslår, at de modtagne høringssvar vedr. veje, anvendelse, beplantning, stakit og havelåger, teknisk forsyning, bebyggelsens udseende, omfang og placering samt arealforbrug indgår i den videre planlægning, så vidt det reguleres af planlægningen. Det er dog forvaltningens anbefaling, at principperne for planlægningen ikke ændres.
 
Forvaltningen foreslår, at planlægningen fortsat tager udgangspunkt i følgende:
 • overførsel af de områder, der i dag ligger i landzone, til byzone,
 • maks. etageantal på 1 etage,
 • maks. bygningshøjde på 4,5 meter,
 • maks. bebyggelsesprocent på 20 %, dog maks. samlet bebygget areal på 80 m², som omfatter kolonihavehus, overdækket terrasse og udhus. Udover det maksimalt bebyggede areal på 80 m² kan der opsættes drivhus på max. 13 m², pavillon på max. 10 m² og legehus på max. 5 m².
 

Beskrivelse

Formålet med planlægningen er at overføre de områder, der i dag ligger i landzone, til byzone og ensrette indholdet i hver af de ni rammebestemmelser, hvilket sikrer en mere enkel sagsbehandling og klarhed over reglerne for kolonihaver. Formålet med tillægget er desuden at øge byggemulighederne i kolonihaveområderne, dog uden væsentligt at ændre områdernes karakter som kolonihaver.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår:
 • zonestatus
 • maks. etageantal
 • maks. bygningshøjde
 • maks. bebyggelsesprocent
 • total bebygget areal
 
Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.
 
En øgning af byggemulighederne er ikke i overensstemmelse med lokalplanerne.
 
Forvaltningen vurderer ud fra de faktiske behov og ønsker udtryk i forbindelse med idéfasen, at der først skal igangsættes planlægning for kolonihaveområdet ved Hyldevej (Haveselskabet af 1936) og kolonihaveområdet ved Kolbækvænget (Kolonihaveforeningen Solvang), begge i Viborg. Området ved Hyldevej (vist på bilag 4) er omfattet af eksisterende lokalplan, som udlægger området til offentligt formål, mens området ved Kolbækvænget (vist på bilag 5) ikke er omfattet af lokalplan.
 

Principper for lokalplanlægningen

Forvaltningen foreslår, at lokalplanlægningen for Haveselskabet af 1936 og Kolonihaveforeningen Solvang tager udgangspunkt i ovennævnte principper.
 

Arkæologi

Viborg Museum vurderer, at der er betydelig mulighed for forekomst af ukendte fortidsminder i området ved Kolbækvænget.
 
En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.
 

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering for hver af de to kolonihaveområder vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for nogen af de to områder. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i hvert planforslag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse   Ultimo 2021
Offentlig høring   Primo 2022
Endelig vedtagelse   Medio 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Naturstyrelsen ejer kolonihaveområdet ved Kolbækvænget, derfor er den arkæologiske undersøgelse ikke en udgift for Viborg Kommune.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet. 
Bilag

Sagsid.: 21/15151

Resume

Ejer af ejendommen beliggende Øster Teglgårdsvej 27, 8800 Viborg, har søgt om at nedrive et stuehus. Stuehuset er bevaringsværdig i kategori 2 og dermed optaget i kommuneplanen som bevaringsværdig. Nedrivningen har været offentlig bekendtgjort, og der er i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse kommet bemærkninger. 
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg beslutter at godkende nedrivningen og dermed, at der meddeles dispensation og ikke nedlægges et § 14-forbud efter planloven.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-06-2021

Indstillingen blev godkendt.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 

Inddragelse og høring

Inden kommunen kan give tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning, skal den påtænkte nedrivning offentligt bekendtgøres med en frist på mindst 4 uger. Dette sker for at give mulighed for indsendelse af indsigelser, bemærkninger mv. til den videre behandling af sagen.
 
Nedrivningsanmeldelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside fra den 18. maj 2021 til og med den 15. juni 2021. 
 
Høringssvar
Der er i høringsperioden indkommet 4 indsigelser.
 
Indsigerne tilkendegiver samlet, at stuehuset på Øster Teglgårdsvej bør bevares, så det unikke miljø og den historiske fortælling ikke går tabt. Der lægges vægt på, at stuehuset er en markant Viborg-bygning tegnet af Søren Vig-Nielsen, der fremstår som en af de mest originale og toneangivne repræsentanter for 1900-tallets arkitektur på Viborgegnen.
 
Indsigerne fokuserer på, at mulighederne for at bevare en del af bygningsmassen svinder i takt med forfaldets omfang, men trods bygherres misligholdelse har den fortsat stort funktionelt potentiale som fremtidig bolig. De tilføjer, at der er tale om en bygning med fuld eksistensberettigelse på alle parametre. Det præciseres, at kvaliteten i det nye område blandt andet skal findes i sammenspillet mellem det gamle og det nye.
Indsigerne finder det bekymrende, hvis der udvikler sig en praksis, hvor misligholdelse af særlige bevaringsværdige bygninger baner vejen for tilladelse til nedrivning
 
Indsigelserne fremgår i sin helhed af bilag 4.
 
Indsigelserne har efterfølgende været forelagt ansøger.
 
Ansøger har bemærket, at stuehuset er i særdeles dårlig stand, og at dele af facade har store sætninger. Ansøger vurderer stuehuset til at være i en så dårlig stand, at det vil være uden for sædvanlige/rentable forhold at skabe en acceptabel bolig for beboerne i ejendommen. Ligeledes vil det færdige resultat fremstå med så tydelige forskelle mellem det renoverede og det oprindelige, at arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse ikke kan sikres.
 
Ansøgers og bygherres samlede bemærkninger til høringssvarene fremgår af bilag 5.
 
 

Beskrivelse

Bygningen, der ønskes nedrevet, er et stuehus opført i 1918. Stuehuset er vurderet med en bevaringsværdi 2 i Kommuneatlas Viborg.
 
Stuehuset fremstår som en markant bygning opmuret i røde blødstrøgne mursten og tækket med røde vingetegl, centralt på nordfacaden findes en frontispice med et markant trappeløb, på sydfacaden findes en større terrasse. Gavlene på bygningen fremstår markante med deres takkede kamme tækket med tegl.
 
Ejer ønsker stuehuset nedrevet, da det er stærkt forfalden, og ikke længere vurderes muligt eller hensigtsmæssigt at bevare med henblik på ombygning til boligformål. Desuden ønsker ejer bygningen nedrevet for at give plads til opførelse af ny bebyggelse på grunden.
 
Ejers redegørelse for bygningens stand fremgår i sin helhed af bilag 2
 
Nedrivning af den bevaringsværdige bygning og opførelse af ny bebyggelse på ejendommen har i et forudgående forløb været drøftet mellem ejer og Viborg Kommune. Med baggrund i et konkret skitseprojekt har ejer ansøgt om at nedrive den bevaringsværdige bygning, for at skabe nye bebyggelsesmuligheder på grunden. Skitseprojektet indbefatter genopførelse af bygningen med samme placering, omfang, materialer og fremtræden som den oprindelige bygning. I genopførelsen af bygningen vil der være fokus på, at de særlige historiske elementer, som blandt andet består i murværksdetaljer og vinduesprofilering, genetableres.
 
Skitseprojektet fremgår i sin helhed af bilag 3
 
Hvis nedrivningen ikke kan accepteres, skal kommunen meddele ejeren, at der nedlægges et forbud mod nedrivningen efter Planlovens § 14. Ejeren kan da under visse forudsætninger, som f.eks. væsentlig forringet afkastningsgrad, forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.
 
Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at der i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 440, er taget stilling til, at stuehuset, forudsat dispensation fra lokalplanen, kan nedrives og genopføres med overordnet samme hovedform og grundrids. I forbindelse med de fremtidige planer for området og inddragelse af stuehuset til beboelse, er standen af stuehuset inddraget.
 
Der er dermed i lokalplanen givet mulighed for, at bygningen både kan bevares og ombygges, men også nedrives og erstattes af nyt med et tilsvarende omfang. Lokalplanen har dog ikke været formuleret på en måde, så processen og den offentlige høring, i forhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, kunne udelades.
 
De modtagne bemærkninger ændrer ikke ved forvaltningens tidligere vurdering af mulighederne for nedrivning.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Ejer skal have modtaget kommunens tilbagemelding på, om der nedlægges forbud mod nedrivning senest 2 uger efter høringsfristens udløb.
 
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis der nedlægges et forbud mod nedrivningen, kan ejeren under visse forudsætninger, som f.eks. væsentlig forringet afkastningsgrad, forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Da bygningen er bevaringsværdig og optaget i kommuneplanen som bevaringsværdig, er bygningen omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. I henhold til § 18 skal nedrivningen bekendtgøres offentligt, inden der træffes afgørelse om nedrivning. Derudover skal særlige interessenter orienteres særskilt om den offentlige bekendtgørelse.
 
Nedrivning af stuehus kræver dispensation fra Lokalplan nr. 440 §9.1 der fastsætter, at den bevaringsværdige bygning, stuehuset, skal bevares. De nødvendige dispensationer strider ikke mod principperne i lokalplanen, hvorfor planlovens § 19 respekteres.
 
 
Bilag

Sagsid.: 21/12494

Resume

Ejer af ejendommen beliggende Søndersiden 4, Hjarbæk, 8831 Løgstrup, har søgt om at nedrive huset. Huset er bevaringsværdig i kategori 4 og dermed optaget i kommuneplanen som bevaringsværdig. Nedrivningen har været offentlig bekendtgjort, og der er i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse kommet bemærkninger. 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg beslutter at godkende nedrivningen og dermed, at der meddeles dispensation og ikke nedlægges et § 14-forbud efter planloven.
Tekst
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-06-2021

Indstillingen blev godkendt
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 

Inddragelse og høring

Inden kommunen kan give tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning, skal den påtænkte nedrivning offentligt bekendtgøres med en frist på mindst 4 uger. Dette sker for at give mulighed for indsendelse af indsigelser, bemærkninger mv. til den videre behandling af sagen.
 
Nedrivningsanmeldelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside fra den 18. maj 2021 til og med den 15. juni 2021. 
 
Høringssvar
Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.
 

Beskrivelse

Bygningen, der ønskes nedrevet, er et længdehus opført i 1877 og efterfølgende ombygget. Stuehuset er vurderet med en bevaringsværdi 4 i Kommuneatlas Viborg.
 
Længdehuset består af flere sammenbyggede dele. En vestlig del der udgør den oprindelige bygning opført i 1877 udført i bindingsværkstil samt en østlige del og bagbygninger, der udgør en senere ombygning og fremstår i gulpudset murværk. Taget er udført med eternit, hvilket er oplagt i forbindelse med en senere renovering.
 
 
Ejer ønsker længdehuset nedrevet, da det fremstår i forfalden stand og ikke længere vurderes muligt eller hensigtsmæssigt at bevare med henblik på ombygning til boligformål. Desuden ønsker ejer bygningen nedrevet for at give plads til opførelse af ny bygning på grunden.
 
 
Nedrivning af den bevaringsværdige bygning og opførelse af ny bebyggelse på ejendommen har i et forudgående forløb været drøftet mellem ejer og Viborg Kommune. Med baggrund i ejers planer om at opføre en bygning, der overholder intentionerne i lokalplanen, har ejer ansøgt om at nedrive den bevaringsværdige bygning for at skabe en ny bebyggelsesmulighed på grunden. Planerne indbefatter genopførelse af bygningen med samme placering, materialer og fremtræden, så den overholder kravet til ny bebyggelse jf. lokalplan 424. I genopførelsen af bygningen vil der være fokus på, at de særlige historiske elementer, som blandt andet består i murværksdetaljer og vinduesprofilering, genetableres.
 
Hvis nedrivningen ikke kan accepteres, skal kommunen meddele ejeren, at der nedlægges et forbud mod nedrivningen efter Planlovens § 14. Ejeren kan da under visse forudsætninger, som f.eks. væsentlig forringet afkastningsgrad, forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.
 
Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at der i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 424, er taget stilling til, at længdehuset, forudsat dispensation fra lokalplanen, kan nedrives og genopføres med overordnet samme hovedform og grundrids.
 
Der er dermed i lokalplanen givet mulighed for, at bygningen både kan bevares og ombygges, men også nedrives og erstattes af nyt med et tilsvarende omfang. Lokalplanen har dog ikke været formuleret på en måde, så processen og den offentlige høring, i forhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, kunne udelades.
 
De modtagne bemærkninger ændrer ikke ved forvaltningens tidligere vurdering af mulighederne for nedrivning.
 
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Ejer skal have modtaget kommunens tilbagemelding på, om der nedlægges forbud mod nedrivning senest 2 uger efter høringsfristens udløb.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis der nedlægges et forbud mod nedrivningen, kan ejeren under visse forudsætninger, som f.eks. væsentlig forringet afkastningsgrad, forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Da bygningen er bevaringsværdig og optaget i kommuneplanen som bevaringsværdig, er bygningen omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. I henhold til § 18 skal nedrivningen bekendtgøres offentligt, inden der træffes afgørelse om nedrivning. Derudover skal særlige interessenter orienteres særskilt om den offentlige bekendtgørelse.
 
Nedrivning af stuehus kræver dispensation fra Lokalplan nr. 424 §7.6, der fastsætter, at den bevaringsværdige bygning, stuehuset, skal bevares. De nødvendige dispensationer strider ikke mod principperne i lokalplanen, hvorfor planlovens § 19 respekteres.
 
Bilag

Sagsid.: 21/4797

Resume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation til en udført terrænregulering og etableret støttemur på Rosenvænget 14 og Rosenvænget 20, 8800 Viborg. Ansøgningen handler om lovliggørelse af en udført terrænregulering og en støttemur. Terrænreguleringen er udført flere steder, både som afgravning og påfyldning, ud over det tilladte i lokalplanen. I forbindelse med terrænreguleringen er udført en støttemur i en større højde og nærmere naboskel end tilladt i lokalplanen. Oversigtskort fremgår af bilag 1.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg meddeler dispensation til de udførte terrænreguleringer på Rosenvænget 14 og 20, 8800 Viborg,
 
2. at Teknisk Udvalg meddeler dispensation til, at den del af støttemuren, som er placeret mod vejen, må bibeholdes som udført, i en højde på 1,55 m,
 
3. at Teknisk Udvalg meddeler dispensation til støttemuren på Rosenvænget 14, 8800 Viborg, som er etableret mod vest ind til naboskel mod Rosenvænget 16 og 18, 8800 Viborg,
 
4. at Teknisk Udvalg meddeler afslag til placering af støttemuren nærmere skel end 1,0 meter mod Rosenvænget 12 for den del af støttemuren, som er beliggende over terræn.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-06-2021

Indstillingen blev godkendt.
 
Birthe Harritz stemte mod 2. og 3. ”at”, idet hun ikke ønsker at der meddeles dispensation.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Ansøgningen har været i naboorientering jf. Planlovens § 20 hos alle naboer til Rosenvænget 14 og Rosenvænget 20, og der er kommet 1 bemærkning imod det ansøgte fra ejeren af Rosenvænget 12, 8800 Viborg.
 
Bemærkningen fremgår i sin helhed af bilag 2.
 
Ansøger har fået mulighed for at kommentere på den indkomne bemærkning imod det ansøgte. Ansøgers bemærkninger fremgår i sin helhed af bilag 3.
 

Beskrivelse

På Rosenvænget 14, 8800 Viborg, er ejendommen terrænreguleret både ved afgravning og påfyldning. Påfyldningen er udført mod naboskel til Rosenvænget 12 i et omfang op til 1,15 m op til terræn i skel, hvilket er over det tilladte i lokalplanen. I forbindelse med terrænarbejdet på Rosenvænget 14 er der etableret en støttemur.
 
Forvaltningen har tidligere godkendt terrænreguleringen ved afgravningen og etableringen af støttemuren med vilkår om, at støttemuren holdes i en afstand på mindst 1,0 m til naboskel, i overensstemmelse med ansøgningen. Forvaltningen modtager efterfølgende en ansøgning om dispensation til støttemuren for afstanden til skel på grund af behovet for ekstrasikring af støttemuren mod jordtrykket fra Rosenvænget 12. Ekstrasikringen udføres på bagsiden af støttemuren, under terræn, inde på egen grund ved Rosenvænget 14, hvilket forvaltningen imødekommer.
 
Ejer ansøger nu om at bibeholde den etablerede støttemur i en afstand på 0,98 m til naboskel samt en mindre del mod vejen, som mødes i højden med støttemuren på Rosenvænget 12. Den del af støttemuren, som er opført mod vejen, er placeret 1,06 m fra vejskel, i en højde på 1,55 m. Tegninger af forholdene på Rosenvænget 14 fremgår af bilag 4.
 
På Rosenvænget 20 Viborg er ejendommen terrænreguleret ved påfyldning, og i forbindelse med terrænarbejdet er der oprindeligt etableret en støttemur med en afstand på 1,68 m til Rosenvænget 14. På grund af en skelændring imellem Rosenvænget 14 og 20 er støttemuren nu placeret på Rosenvænget 14. Påfyldningen er udført på Rosenvænget 20 op til 1,19 m over eksisterende terræn, til støttemurens overkant – og i hele grundens bredde. Dermed bliver terrænreguleringen udført inden for 1,0 m til naboskel mod Rosenvænget 22 og Rosenvænget 18. Tegninger af forholdene på Rosenvænget 20 fremgår af bilag 5.
 
Forvaltningen vurderer, at den udførte terrænregulering på Rosenvænget 14 og Rosenvænget 20 ikke giver anledning til væsentlige gener for de omkringliggende ejendomme. Terrænreguleringen er afstemt og tilpasset det omkringliggende terræn, så der skabes en tilfredsstillende overgang grundene imellem.
 
Ejendommen Rosenvænget 14 ligger op til 2 – 2,5 meter under nabogrundene Rosenvænget 20 mod vest og Rosenvænget 12 mod nord.
 
Terrænreguleringen medvirker ikke til et væsentligt øget eller reduceret terrænniveau, som skaber større terrænspring imellem grundene. Terrænreguleringen er overvejende udført i overgangene imellem grundene ved brug af støttemure. Terrænreguleringen medvirker derfor ikke til øget skygge- eller indbliksgener for de omkringliggende ejendomme.
 
Sammen med terrænreguleringen er der mod nord etableret en støttemur nærmere skel end 1,0 m. Støttemuren mod nord er etableret mod Rosenvænget 12 i en afstand på 0,98 m, hvilket er en overskridelse på 2,0 cm. Forvaltningen besluttede at meddele en dispensation til det ansøgte, og i begrundelsen blev der lagt særlig vægt på, at den del af støttemuren, som var placeret nærmere skel end 1,0 meter, var beliggende under terræn.
 
Forvaltningen er generelt positivt indstillet på at tillade en støttemur eller terrænregulering nærmere naboskel end 1,0 m, hvis der kan skabes en tilfredsstillende løsning for begge naboer. Afstandskravet til støttemure og terrænregulering på mindst 1,0 m er med til at sikre muligheden for en tilfredsstillende overgang imellem ejendommene, så større terrænspring holdes i en passende afstand til naboejendommen. Afstandskravet til støttemurene er samtidig med til at sikre tilfredsstillende muligheder for vedligeholdelses af fælles hegn, beplantning eller mindre bygninger tæt på skel fra egen grund.
 
Terrænreguleringen på Rosenvænget 20 er udført ind til naboskel mod Rosenvænget 12, 16, 18 og 22 mod nord og syd, hvor grundene mødes. Samtidig er støttemuren placeret ind til skel mod Rosenvænget 16 og 18.
 
Støttemuren på Rosenvænget 14 mod vest er placeret nærmere skel end 1,0 m mod Rosenvænget 18 og Rosenvænet 22. Støttemuren er etableret ind til naboskel i et område hvor 4 grundes skel mødes, i en højde som de øvrige ejendomme.
 
Det er forvaltningens vurdering, at placeringen af støttemuren på Rosenvænget 14 mod nord, nærmere skel end 1,0 m ikke vil medvirke til en væsentligt reduceret mulighed for vedligeholdelse, men vil skabe præcedens for tilsvarende sager om støttemure. Forvaltningen vurderer samtidig at der i den aktuelle sag er indkommet bemærkninger imod den ansøgte støttemur for støttemurens placering 0,98 m til naboskel. Havde forvaltningen modtaget en ansøgning om dispensation til at placere en støttemur nærmere skel end 1,0 m for den del, som er synlig over terræn, og der var indkommet bemærkninger imod det ansøgte fra naboen, inden støttemuren var opført, ville ansøgningen ikke kunne forventes imødekommet. En fysisk lovliggørelse af støttemuren vurderes at kunne gennemføres uden vidtgående tiltag, fx ved at reducere støttemurens bredde med 2 cm.
 
Samtidig vurderer forvaltningen, at terrænreguleringen på Rosenvænget 20 udført indtil naboskel mod Rosenvænget 12, 16, 18 og 22 er afstemt med nabogrundenes terræn, så mødet imellem alle grundene er tilfredsstillende.
 
Støttemuren på Rosenvænget 14 etableret mod vest ind til naboskel mod Rosenvænget 16 og 18 giver ikke anledning til væsentlige gener for naboejendommene. Støttemuren er afstemt med naboernes terræn og støttemure for at sikre et tilfredsstillende møde imellem de 4 ejendomme.
 
Forvaltningen vurderer på den baggrund, at afstandskravet til støttemuren på 1,0 meter bør fastholdes mod Rosenvænget 12, og at den øvrige del af støttemur samt terrænreguleringer bør imødekommes.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Boligområdet ved Rosenvænget er omfattet af en lokalplan nr. 474, som regulerer opførelsen af ny bebyggelse. Lokalplanen indeholder reguleringer for bearbejdning af terrænet samt begrænsninger på etablering af støttemure.
 
Lokalplanen fastlægger, at terræn ikke må reguleres med mere end +/- 0,5 m i forhold til byggemodnet terræn ind til 1 m fra skel. Dog må grundene mod syd (Rosenvænget 14) terrænreguleres med +/- 1,0 m. Lokalplanen giver dermed en øget mulighed for terrænregulering ved de sydligste grunde, hvor der opleves et større terrænspring. Hensigten er at imødekomme de lokale terrænudfordringer, som vil opstå på særlige ejendomme i området.
 
I området kan der etableres støttemure, hvis de ikke udføres højere end 0,5 m til vejskel og fællesareal samt holdes i en afstand på mindst 1,0 m til skel.
 
Bilag

Sagsid.: 21/3495

Resume

Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2022-2025 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 18. august 2021. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at forslaget til driftsbudget godkendes, og
 
2. at udvalget godkender eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende ideoplæg, der ønskes fremsat overfor byrådet.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-06-2021

Teknisk Udvalg godkendte forslag til driftsbudget. Udvalget godkendte endvidere nyt anlægsønske nr. 18 vedr. trafikplan og at udtage anlægsønske nr. 6 og 7. 
 

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2021 spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021). Efter den fælles procesplan skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.
 
Teknisk Udvalg drøftede senest budgetlægningen på mødet den 2. juni 2021 (link til sag nr. 16 i Teknisk Udvalg den 2. juni 2021).
 
 

Inddragelse og høring

Der blev på mødet den 2. juni 2021 orienteret om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets budgetforslag.
 
 

Beskrivelse

Budgethæfte
 
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag.
Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2022 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.
 
Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)
 
2022
2023
2024
2025
Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 1)
Udfordringer
 
1.500
1.500
1.500
Afsnit 2.3
Driftsønsker
2.450
2.450
2.450
2.450
Afsnit 2.4
Finansiering
0
0
0
0
Afsnit 2.5
I alt
2.450
3.950
5.650
6.450
-
 
Udfordringer og driftsønsker er nærmere beskrevet i bilag 1.
 

Nye anlægsønsker

De enkelte anlægsønsker er beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 3.1). De mere uddybende idéoplæg kan ses som bilag 2. Der indgår et nyt anlægsønske i forhold til mødet den 2. juni 2021, nemlig ”Udvidelse af pulje til realisering af trafikplan for Viborg Midtby” med et beløb på 2,8 mio. kr. 2022.
 
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 18. august 2021. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2022-2025. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i byrådets budgetmaterialer.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/20361

Resume

Intet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-06-2021

Teknisk Udvalg tog orienteringen og meddelelserne til efterretning
 
Birthe Harritz spurgte til:
 • Byggesagen vedr. Navnløs. Der blev svaret på mødet.
 • Muligheden vedr. mulig rundkørsel ved udkørslen fra Hovedgaden til Rute 26 i Løgstrup. Der blev svaret på mødet.
 • Henvendelse fra Jimmi Sørensen (nedknusning på grund). Der blev svaret på mødet.
 

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden

 
Orientering fra udvalget
 
Orientering fra direktøren
 

Sagsid.: 19/53990

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”.