You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 11. august 2021 kl. 08:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/13729

Resume

Grundfos ønsker at omdanne området ved Birkevænget i Bjerringbro fra elektronikproduktion til kontorformål, projekt- og udstillingsområder. Oversigtskort er i bilag nr. 1. Uddrag af masterplan for området er i bilag nr. 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Området ligger centralt i Bjerringbro og har tidligere været anvendt til elektronikproduktion. Al bebyggelse er samlet i den sydlige del af området, mens arealet nord for Birkevænget anvendes til parkeringsplads. Området er omkranset af boligbebyggelse til alle sider.

Projektforslaget

Grundfos har gennem en årrække omdannet anvendelsen af området fra elektronikproduktion til kontorformål, projekt- og udstillingsområder. Desuden ønskes området fremover anvendt til virksomhedens årlige juleafslutning for dens medarbejdere.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. E.016-1, der udlægger området til erhvervsområde.
 
Lokalplanens § 3 ”Områdets anvendelse og opdeling” er ikke formuleret som en egentlig anvendelsesbestemmelse, men som en beskrivelse af de eksisterende forhold i området på tidspunktet for lokalplanens tilblivelse.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan for området.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til erhvervsområde.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår vejledende miljøklasse. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen vurderer, at ændringen af kommuneplanen ikke forudsætter, at der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23 c, da der er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, som har til formål at sikre en bedre indpasning af erhvervsområdet i de omkringliggende boligområder.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Områdets anvendelse fastsættes til erhvervsformål svarende til miljøklasse 1-2, herunder kontorformål, projektområder mm. Anvendelse svarende til miljøklasse 3 kan tillades, hvor der er mulighed for at skærme for støjbelastningen af de omkringliggende boligområder.
 • Eksisterende begrænsninger på bebyggelsens omfang og placering bevares.
 • Der sikres tilstrækkelig parkering til området.
 • Der gives mulighed for afledning af regnvand på områdets parkeringsareal.

Arkitektur

Lokalplanen skal sikre, at erhvervsområdet tilpasser sig karakteren af de omkringliggende boligområder i Bjerringbro. Da området allerede er fuldt udbygget, forventes forslaget at lægge sig op ad de eksisterende bestemmelser i den nuværende lokalplan for området.

LAR

Lokalplanen skal sikre, at der indarbejdes tilstrækkelig mulighed for afledning af regnvand i områdets ubebyggede arealer. Dette kan med fordel ske i forbindelse med omlægning af den eksisterende parkeringsplads nord for Birkevænget.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslagene.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse  Ultimo 2021
Offentlig høring  Ultimo 2021 - primo 2022
Endelig vedtagelse  Primo 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/8318

Resume

Forvaltningen har modtaget en revideret anmodning fra bygherres rådgiver, hvor der søges om igangsætning af planlægning for 11 tæt-lav boliger i Kærvænget, idet planområdet – ud over Kærvænget 10 og 12 – ønskes udvidet til også at omfatte Kærvænget 8, Viborg.
 
Oversigtskort i bilag 1.
Anmodning om igangsætning af planlægning er i bilag 2.
 
Der skal tages stilling til, om der skal igangsættes planlægning for yderligere 2 boliger (1 dobbelthus) i området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om udvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.   

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

 
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.   
 
Johannes Vesterby og Anders Korsbæk Jensen stemte imod beslutningen.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Kærvængets grundejerforening har på det seneste og ad flere omgange kontaktet forvaltningen for at få oplyst:
 • om der er modtaget ansøgning om opførelse af dobbelthus på Kærvænget 8,
 • om der fremadrettet vil blive meddelt flere tilladelser til dobbelthuse i Kærvænget, såfremt der modtages ansøgninger om dette,
 • om der findes en skriftlig vurdering af de trafikale forhold i området.
 
Forvaltningen har svaret grundejerforeningen, at det vil bero på en politisk beslutning, hvorvidt der skal igangsættes ny planlægning.
 

Beskrivelse

Eksisterende forhold

I dag ligger der ét parcelhus på Kærvænget 8 og ét på nr. 12, Viborg.
Kærvænget 8, 10 og 12 afgrænses på alle sider af parcelhuse.

Projektforslaget

Bygherrerne ønsker at opføre 5 tæt-lav boliger (2 dobbelthuse og 1 singlehus) på Kærvænget 8 og 12, Viborg. Husene er stort set identiske med bebyggelsen på Kærvænget 10. Der er opført 6 tæt-lav boliger på Kærvænget 10. Der henvises til bilag 2, hvor illustration af bebyggelsen er vist.
 
Ansøger begrunder sin ansøgning med, at de 3 ejendomme ligger i den sydlige del af Kærvænget – for enden af den blinde boligvej. Disse grunde kan tilsammen udnyttes til attraktive nutidige tæt-lav boliger. Boligerne opføres i 2 etager efter en samlet bebyggelsesplan. Boligernes størrelse er hver ca. 130 m2.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan. Forvaltningen vurderer, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan, hvilket ansøger er oplyst.

Kommuneplan

Området er omfattet af Kommuneplan 2017 – 2029, rammeområde VIBNV.B4.03 for Viborg Nordvest med mulighed for blandede boliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
 
Det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Forvaltningens vurdering

Det ansøgte projekt ligger for enden af den lukkede boligvej og skal ses i sammenhæng med de 6 tæt-lav boliger på Kærvænget 10, og 3 kommende boliger på Kærvænget 12. Der er således tale om et fælles projekt, hvad angår vejadgang, parkering, udstykningsprincip og opholdsareal. Det samlede projekt vil dermed bestå af i alt 11 tæt-lav boliger (uanset der er givet byggetilladelse til opførelse af de første 6 boliger).
 
Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte udvidelse af projektet (for Kærvænget 8) vil påvirke områdets karakter, da tæt-lav bebyggelse i højere grad vil være dominerende i forhold til den omkringliggende åben-lav bebyggelse.
 
Ændringen vil betyde en stigning i trafikken på Kærvænget på ca. 27 biler i døgnet. På boligvænget mod nr. 8 – 12 vil strækningen have karakter af en lille lokalvej. Vejens tværprofil vurderes at kunne afvikle trafikken fornuftigt, og at fodgængere og bilister kan færdes under hensyn til hinanden.
 
Såfremt der træffes beslutning om igangsætning af planlægning for Kærvænget 8, 10 og 12, anbefaler forvaltningen, at der skal være én overkørsel til den samlede bebyggelse.
 

Principper for eventuel planlægningen

Hvis det besluttes, at planlægningen igangsættes, foreslår forvaltningen, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Anvendelse til tæt-lav boligformål
 • Max. etageantal: 2 etager
 • Max. byggehøjde: 8,5 m.
 • Vejadgangen sker via Kærvænget (én samlet overkørsel)

Rørlagt vandløb

Der er en udfordring med rørlagt vandløb i det sydøstlige hjørne af grunden Kærvænget 10, idet bygning er etableret for tæt på rørmidte. Reguleringsprojekt af det rørlagte vandløb skal løses, inden ny bebyggelse må tages i brug.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan hvis planlægningen igangsættes:
 
Planforslag til vedtagelse
Ultimo 2021
Offentlig høring
Ultimo 2021
Endelig vedtagelse
Primo 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/14219

Resume

Aflysning af del af lokalplan nr. 436 igangsættes på baggrund af, at der på det pågældende areal er vedtaget ny planlægning i form af lokalplan nr. 529. I denne forbindelse er den overlappende del af lokalplan nr. 436 ikke blevet aflyst, hvorfor dette hermed sker særskilt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 436, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 436 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

 
Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Forvaltningen har igangsat planlægningen for aflysning af del af lokalplan nr. 436 for et område til boligformål, almen service og liberale erhverv ved Asmild Mark i Overlund, som orienteret om i nyhedsbrev for uge 16, 2021.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 436, der udlægger det pågældende område til liberale erhverv og vejareal. Derudover er området omfattet af en nyere lokalplan nr. 529, hvorfor lokalplan nr. 436 kan aflyses for dette område.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBØ.C3.02 i Kommuneplan 2017-2029.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 436, der er i bilag 2.

Forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 436

Ved aflysning det pågældende areal gælder herefter lokalplan nr. 529 samt rammeområde VIBØ.C3.02 i Kommuneplan 2017-2029, der begge fastlægger anvendelsen til centererhverv.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da aflysningen ikke påvirker anden planlægning på arealet, som fortsat vil være gældende.

Miljøvurdering

Da aflysningen ikke medvirker væsentlige ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Ingen.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra medio august 2021 til medio september 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg i oktober 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ingen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at aflysningen er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget af forvaltningen uden yderligere politisk behandling.
 
Bilag

Sagsid.: 21/15039

Resume

Vestergaard Konstruktion har ansøgt om at etablere boliger med tilhørende fællesarealer nord for Randersvej i Taphede. Da ansøgningen omfatter de dele af lokalplan nr. 535, der ikke er lokalplanlagt på et byggeretsgivende detaljeringsniveau, er et nyt plangrundlag nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 535, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at udvalget tager stilling til, om det fremsendte forslag om minimum 21 grunde til åben-lav boligbebyggelse imødekommer ønsket om øget grad af åben lav bebyggelse,
 
2. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 535 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at det fremsendte forslag om minimum 21 grunde til åben-lav boligbebyggelse imødekommer ønsket om øget grad af åben lav bebyggelse,
 
2. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 535 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.
 
 
 

Sagsfremstilling

Vestergaard Konstruktion har ansøgt om at etablere boliger med tilhørende fællesarealer nord for Randersvej i Taphede. Ansøgning er i bilag 2.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 2. juni 2021 (link til sag nr. 2 i Teknisk Udvalg den 2. juni 2021) at igangsætte planlægningen med bemærkning om, at der skulle indarbejdes flere åben – lav boligbebyggelser.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 535, der udlægger området til boliger og fælles opholdsarealer, men ikke på et byggeretsgivende detaljeringsniveau.
 
Med den endelige vedtagelse af et tillæg er lokalplan nr. 535 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBØ.B4.14_T37 i Kommuneplan 2017-2029.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages et tillæg til lokalplan nr. 535.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 535, der er i bilag 3.

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 535

Planforslaget fastsætter nærmere byggeretsgivende bestemmelser for delområderne IIIb, IVb og Vb i lokalplan nr. 535, således disse delområder kan realiseres.
 
Området udlægges til boligformål i form etageboliger, tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse med tilhørende fællesområder. Vejadgang sker fra Randersvej.
 
Med tillægget sker der mindre justeringer af delområdegrænserne mellem delområde Vb (tæt-lav og åben-lav boliger) og delområderne VI og IVb (fællesarealer).
 
Den østligste del af området er i lokalplan nr. 535 udlagt til delområde IVb – fælles opholdsareal. Arealet bliver med tillægget i stedet omfattet af delområde VII, som udlægger området til rekreativt område og naturområder, og således ikke en del af grundejerforeningen driftsarealer.
 
Siden planlægningen blev igangsat af Teknisk Udvalg, er antallet af åben-lav boliger øget, således at der stilles krav om minimum 21 grunde til åben-lav boliger inden for tillæggets område. I ansøgningen var der skitseret 13 åben-lav boliggrunde. Ydermere sikrer tillægget, at der kan etableres stier mellem delområde Va og Vb, samt til regnvandsbassin i delområde VI.

Særlige forhold

Lokalplantillægget sikrer, at der mod det åbne land mod nord etableres åben-lav boligbebyggelse.

Arkitektur

Bestemmelser om arkitektur fra de byggeretsgivende dele af lokalplan nr. 535 videreføres i tillægget til lokalplan nr. 535.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der er tale om et lokalplantillæg, som er i overensstemmelse med de overordnede principper i den gældende lokalplan.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra medio august 2021 til medio september 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg i november 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget af forvaltningen uden yderligere politisk behandling.
 
Bilag

Sagsid.: 21/3751

Resume

Boligselskabet Viborg Amt har ansøgt om at opføre et alment boligbyggeri ved Jernbanegade i Møldrup. Der er ikke en lokalplan for området. Realisering af projektet kræver dermed, at der vedtages en lokalplan for området.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 565, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 565 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der afholdes borgermøde enten den 2. september kl. 17-19 eller den 8. september kl. 17-19.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 565 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der afholdes borgermøde den 8. september kl. 17-19 i Møldrup.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 7. oktober 2020 (link til sag nr. 26 i byrådet den 7. oktober 2020) at tildele Boligselskabet Viborg Amt en kvote til nybyggeri af 14 almene boliger på Jernbanegade i Møldrup. Boligselskabet ansøgte efterfølgende om at opføre et beskåret projekt på 12 boliger i området.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 28. april 2021 (link til sag nr. 4 i Teknisk Udvalg den 28. april 2021) at igangsætte planlægningen.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde MØLD.C1.01, Møldrup Bycenter og bydelscenter i Kommuneplan 2017-2029.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 565, der er i bilag 2.

Forslag til lokalplan nr. 565

Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål i form af etageboliger. Vejadgang sker fra Tværgade.
 
Boligbebyggelsen skal placeres ud mod Jernbanegade og Tværgade i det byggefelt, der udlægges med lokalplanforslaget. Der kan bygges i op til 2½ etager med en maks. højde på 12 m, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60 % for det samlede lokalplanområde. Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 15 % af lokalplanområdets samlede areal.

Arkitektur

Møldrup er i Kommuneplan 2017-2029 udpeget til bevaringsværdigt kulturmiljø som et eksempel på stationsbyen. Lokalplanforslaget indeholder derfor bestemmelser, der skal sikre områdets tilpasning til det eksisterende kulturmiljø. Blandt andet skal ny bebyggelse opføres i den eksisterende byggelinje i vejskel mod Jernbanegade og dermed bevare Jernbanegades bymæssige karakter. Desuden skal bebyggelsen tilpasse sig det omkringliggende miljø i materialevalg, omfang og tagform.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslaget enten den 2. september kl. 17-19 eller den 8. september kl. 17-19.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra medio august 2021 til medio september 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg i november 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Bilag

Sagsid.: 21/1419

Resume

Ejendomsselskabet CBH ønsker at opføre 27 tæt-lav boliger på Østergade 14, Ørum. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
Der foreligger et udkast til lokalplanforslag, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 566 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Ejendomsselskabet CBH ønsker at opføre tæt-lav boliger på Østergade 14, Ørum.
Ansøgning er i bilag 2.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 24. marts 2021 (sag nr. 2) at igangsætte planlægning for opførelse af 27 række- og/eller dobbelthuse på Østergade 14 i Ørum.
 
Oversigtskort for planområdet er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 1,1 ha. Området ønskes udlagt til i alt 27 tæt-lav boliger med tilhørende fælles opholdsareal, vej samt stiforbindelser.
 
Med lokalplanen gives der mulighed for at omdanne den nedlagte landbrugsejendom på Østergade 14 til tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Arealet ligger nær bymidten og torvet i Ørum. Lokalplanområdet afgrænses på alle sider af boliger. Dog ligger der mod vest en kommunal sti, der fører fra hovedlandevejen Østergade (rute 26) og videre mod syd til Egelundsparken. Stien ender i boligområdet Søndertoften.

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 36, delområde III, og det ligger i byzone. Planen udlægger området til åben-lav boligbebyggelse i max. 1½ etage. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m.
 
Projektforslaget er således ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en ny lokalplan til erstatning for det pågældende delområde.

Kommuneplan

Området er omfattet af Kommuneplan 2017 - 2029, rammeområde ØRUM.B4.01, der udlægger arealet til åben-lav og tæt-lav boliger.
 
Det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Forslag til lokalplan nr. 566

Lokalplanen giver mulighed for at opføre dels tæt-lav bebyggelse i form af række- og dobbelthuse og dels åben-lav boliger. Ejendomsselskabet CBH har meddelt, at de ikke ønsker, at lokalplanen giver mulighed for boliger i 2 etager, da det måske kan få betydning for Skats værdisætning af grundene, såfremt byggemuligheden øges fra 1 til 2 etager.
 
Lokalplanen giver mulighed for følgende:
 • Lokalplanen udlægger området til tæt-lav og åben-lav boliger samt grønt fælles opholdsareal.
 • Bebyggelsesprocenten inden for området fastsættes til max. 30% for åben-lav og 40% for tæt-lav for det enkelte jordstykke.
 • Bebyggelsen etableres i max. 1 etage med en bygningshøjde på max. 7 m.
 • Fritliggende parcelhuse skal have en grundstørrelse på min. 700 m2.
 • Rækkehuse skal have en grundstørrelse på min. 200 m2.
 • Dobbelthuse skal have en grundstørrelse på min. 350 m2.
 • Der etableres vejadgang til lokalplanområde via vejen Toftevænget, der forlænges mod vest og ind i lokalplanområdet.
 • Den eksisterende indkørsel til ejendommen – fra Østergade – lukkes, så den udelukkende fungerer som gang- og cykelsti. Der etableres stiforbindelse fra lokalplanområdet til den kommunale nord- sydgående sti - vest for området.
 •  
 • Forslag til lokalplan nr. 566 er i bilag 4.

Arkitektur

For området gælder, at boligbebyggelsen skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver mv. for at sikre en vis ensartethed i området.

Klimatilpasning

Den viste udformning og anvendelse af området sikrer, at der ikke forventes risiko for oversvømmelse i tilfælde af ekstreme regnvandshændelser. Det anbefales, at tag- og andet overfladevand så vidt muligt afledes ved LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand). Det kan fx ske ved hjælp af regnbede, græsplæner og permeable belægninger samt fastsættelse af maksimal befæstelsesgrad, så overfladevandet forsinkes. I øvrigt etableres græsrabatter - som en del af vejudlægget.

Arkæologi

Viborg Museum har meddelt, at der ved prøvegravning er fundet fortidsminder i den ubebyggede del af arealet. Da museet tidligere har frigivet området, er den arkæologiske undersøgelse uden omkostninger for bygherre.

Spildevand

Området er optaget i kommunens spildevandsplan som ”fælleskloak”. Energi Viborg Vand har meddelt, at de forventer at skulle anmode om at få udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, idet Østergade 14 og Toftevænget 4-14 skal omlægges til separatkloak.

Servitutter

Der er tinglyst en deklaration om sikring af fjernvarmeledning og antenneledning inden for lokalplanområdet. Fjernvarmeledning ligger i vejen og det grønne område i den viste bebyggelsesplan. Antenneledning ligger pt. under et af dobbelthuse mod vest. Den vil blive omlagt og flyttet til stien mod syd i forbindelse med byggemodning. Der vil blive tinglyst en påtegning på servitutten om dette forhold.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 566, foreslås forslaget sendt i 4 ugers høring med start medio august 2021.
 
Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt byrådet i november 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Området ejes af Anette og Lars Matthiesen, Østergade 14, Ørum. Der forelægger en fuldmagt fra ejer til, at der kan udarbejdes lokalplan for boliger på arealet - jf. bilag 3.
 
Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for hele kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Bilag

Sagsid.: 20/45061

Resume

Forslag til lokalplan nr. 563 og tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 18. maj – 15. juni 2021. Der er kommet 3 høringssvar. Høringssvarene handler især om indpasning i området, indbliksgener og støj. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Ejer af ejendommen Nørregade 48 i Bjerringbro har ansøgt om opførelse af ti etageboliger på ejendommen. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. maj 2021 (link til sag nr. 13 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2021) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 563 for etageboliger ved Nørregade i Bjerringbro samt forslag til tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 563 samt forslag til tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 18. maj til den 15. juni 2021. Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til planforslagene. Høringssvarene er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Flere høringssvar peger på, at bebyggelsen med sin højde ikke er indpasset i området, samt at der forårsages indbliksgener, hvorfor det maksimale etageantal foreslås ændret fra 2 til 1, og lokalplanens byggefelt foreslås flyttet. Lokalplanens højde-/etagebestemmelser er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området, ligesom lokalplanen stiller krav til tagudformning i overensstemmelse med områdets karakter. Det vurderes, at byggeriets placering ikke forårsager indbliksgener ud over det forventelige i bymæssig bebyggelse, hvorfor det foreslås, at høringssvarene ikke imødekommes.
 
Høringssvarene foreslår derudover en ændring af lokalplanens trafikale disponering, ligesom de påpeger potentielle øgede støjgener fra både trafik og teknisk installation med den pågældende placering af byggeriet. Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanens foreslåede trafikale løsning er hensigtsmæssig, samt at mængden af støj ikke vil overstige det forventelige.
 
De resterende høringssvar imødekommes ikke.
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 563

Lokalplanforslaget udlægger området til boligområde i form af etageboliger. Vejadgang sker ensrettet med indkørsel fra Nørregade og udkørsel til Poppelvej.
 
Boligbebyggelsen skal placeres ud mod Nørregade i det byggefelt, der udlægges med lokalplanforslaget. Der kan bygges i op til 2 etager med en maks. højde på 8,5 m, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 % for den enkelte ejendom. Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 15 % af lokalplanområdets areal.

Forslag til tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 77 til kommuneplanen, der muliggør etageboliger i op til 2 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 50 %.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages endeligt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 21/19561

Resume

Der er bevilget et tilskud på 350.000 kr. fra Viborg Kommunes Kunstkomité til et kunstprojekt i passagen mellem Lidl og Peugeot i Viborg Baneby.
 
Der er desuden samlet bevilget 600.000 kr. til en række kunststeler på Hærvejen i Viborg Baneby (300.000 kr. fra Viborg Kommunes Kunstkomité og 300.000 kr. fra Statens Kunstfond).
 
Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 950.000 kr. til kontoen ”Infrastruktur-projekter – Viborg Baneby” med rådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2021 og yderligere 600.000 kr. i 2022, samt at anlægsudgiftsbevillingen tilsvarende forhøjes.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Infrastruktur-projekter – Viborg Baneby” forhøjes med 950.000 kr. med rådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2021 og 600.000 kr. i 2022, og
 
2. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Infrastruktur-projekter – Viborg Baneby” forhøjes med 950.000 kr. med rådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2021 og 600.000 kr. i 2022.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Infrastruktur-projekter – Viborg Baneby” forhøjes med 950.000 kr. med rådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2021 og 600.000 kr. i 2022, og
 
2. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Infrastruktur-projekter – Viborg Baneby” forhøjes med 950.000 kr. med rådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2021 og 600.000 kr. i 2022.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Der er bevilget et tilskud på 350.000 kr. fra Viborg Kommunes Kunstkomité til et kunstprojekt i passagen mellem Lidl og Peugeot i Viborg Baneby.
 
Der er desuden samlet bevilget 600.000 kr. til en række kunststeler på Hærvejen i Viborg Baneby (300.000 kr. fra Viborg Kommunes Kunstkomité og 300.000 kr. fra Statens Kunstfond).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen er gået i gang med at anlægge den resterende del af Hærvejen i Viborg Baneby (fra Marsk Stigs Vej til Middagshøjvej), hvori passagen mellem Lidl og Peugeot indgår.
 
På baggrund af Kunststrategien for Viborg Baneby har forvaltningen, i samarbejde med kunstneren Rikke Luther, fået projekteret et kunstværk i passagen mellem Lidl og Peugeot.
 
Forvaltningen har ligeledes, i samarbejde med kunstneren René Schmidt, fået projekteret et kunstværk bestående af en række kunststeler, der skal markere Hærvejens forløb i Viborg Baneby.
 
Kunstværkerne forventes at blive opført samtidig med anlæg af Hærvejen, og det samlede projekt forventes at kunne indvies i foråret 2022.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Anlæg af støttemur og kunstværk i passagen Medio 2021
Anlæg af Hærvejen   Medio 2021-primo 2022
Indvielse af det samlede projekt   Medio 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/21724

Resume

Viborg Kommune har i 2007 solgt et areal til erhvervsbyggeri ved Egelundvej og Vestermarksvej i Viborg Vest. For at muliggøre bebyggelse af grunden skal der sikres vejadgang til grunden.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at byggemodningen godkendes,
 
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør i henhold til Viborgs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.100.000 kr. til kontoen ”byggemodning af Egelundvej” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
4. at udgiften på 3.100.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis kontoen ”Byggemodning - Erhvervsgrunde” (482.000 kr.) og kontoen ”Byggemodning - boliggrunde” (2.618.000 kr.).
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at byggemodningen godkendes,
 
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør i henhold til Viborgs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.100.000 kr. til kontoen ”byggemodning af Egelundvej” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
4. at udgiften på 3.100.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis kontoen ”Byggemodning - Erhvervsgrunde” (482.000 kr.) og kontoen ”Byggemodning - boliggrunde” (2.618.000 kr.).
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har den 2. september 2009 endelig godkendt lokalplan 324.
 

Inddragelse og høring

Gældende lokalplan har været i høring.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune har modtaget en henvendelse fra ejerne af Egelundvej 2, 8800 Viborg (bilag 1). De planlægger at sælge grunden eller dele heraf og har forespurgt om status for etablering af adgangsgivende vej nord for grunden.
 
Det berørte område er omfattet af lokalplan 324 T1 delområde Ic. Byggemodning af Egelundsvej er realiseret i 2007 i forbindelse med salg af erhvervsarealet Egelundvej 6.
 
Ifølge lokalplanens bestemmelser for delområde Ic skal adgangsvejen etableres forud for ibrugtagelse af bebyggelse på erhvervsgrunden (Egelundvej 2). For at realisere delområdet i lokalplanen skal vejanlæg således etableres. Herved gives der ligeledes mulighed for vejbetjening af eventuelt udstykkede grunde syd for den nye adgangsvej. I henhold til lokalplanen gives der ikke mulighed for etablering vejadgang fra Vestermarksvej direkte til de enkelte grunde.
 
Efter etablering af ny adgangsvej gives der mulighed for udstykning af nyt erhvervsareal på i alt ca. 26.000 m2 fordelt på grunde mellem 3.000-10.000 m2 i lokalplanens delområde IIb.
Det bemærkes, at der på berørte erhvervsarealer og vejarealer er etableret en krydsende naturgasledning som vejledende vist på bilag 1. Det vurderes, at denne har betydning for udnyttelsesmuligheder på fremtidige erhvervsgrunde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Arbejdet forventes igangsat i 2. halvår af 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgiften kan ikke holdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af erhvervsgrunde”. Det foreslås, at en del af udgiften afholdes af rest-rådighedsbeløbet (finansiering) på kontoen ”byggemodning af boliggrunde”.
 
Lokalplanen giver mulighed for en videreføring af adgangsvejen. Denne strækning er privatejet. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om dette forhold kan give anledning til vejbidrag fra den private udstykker.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/20876

Resume

Med henblik på etablering af trafiksikre vejanlæg til nye boligområder skal der laves tiltag på eksisterende offentlige vejanlæg på henholdsvis Egeskovvej og Koldingvej i Hald Ege.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at igangsætning af anlægsarbejder godkendes,
 
2. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 1.535.000 kr. jf. tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at der gives samlede anlægsindtægtsbevillinger på 1.535.000 kr. jf. tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb i 2022,
 
4. at anlægsudgiften på 1.535.000 kr. i 2021 finansieres af kassebeholdningen, og
 
5. at anlægsindtægten på 1.535.000 kr. i 2022 afsættes på budgetforslaget for 2022-2025 i forbindelse med den igangværende budgetlægning.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at igangsætning af anlægsarbejder godkendes,
 
2. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 1.535.000 kr. jf. tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at der gives samlede anlægsindtægtsbevillinger på 1.535.000 kr. jf. tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb i 2022,
 
4. at anlægsudgiften på 1.535.000 kr. i 2021 finansieres af kassebeholdningen, og
 
5. at anlægsindtægten på 1.535.000 kr. i 2022 afsættes på budgetforslaget for 2022-2025 i forbindelse med den igangværende budgetlægning.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Aktuelle lokalplaner har alle været i høring.
 

Beskrivelse

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanerne er der indgået udbygningsaftaler med de private grundejere omkring ændring af offentlige vejanlæg for at imødekomme deres ønske om privat byudvikling. Der er vist et oversigtskort i bilag 1.
 
Lokalplan 487 og 509 er i gang med realisering. Der igangsættes derfor udnyttelse af udbygningsaftaler med henblik på afslutning i umiddelbar forlængelse af indflytning i boligerne.
 
For lokalplan 487 er der indgået aftale med 2 grundejere. Udbygningsaftalerne omhandler etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Koldingvej centreret omkring Alhedestien samt etablering af stiforbindelse mellem Viborg Rideskole og krydset Koldingvej/Egeskovvej. Samlet omkostninger i henhold til aftalen er opgjort til 500.000 kr. ekskl. moms med ligelig fordeling af udgifterne til hver grundejer på 50%, således opgjort til maksimalt 250.000 kr. ekskl. moms.
 
For lokalplanerne 499 og 509 er der ligeledes indgået aftale med 2 grundejere.
 
Udbygningsaftalerne omhandler etablering af venstresvingsbane med krydsningshelle for bløde trafikanter, herunder en indsnævring af Egeskovvej på den berørte strækning. Samlet omkostninger i henhold til aftalen er opgjort til 1.035.000 kr. ekskl. moms med ligelig fordeling af udgifterne til hver grundejer på 50%, således opgjort til maksimalt 517.500 kr. ekskl. moms.
 
I tabel 1 er vist udgifts- og indtægtsbevillinger.

Tabel 1. Bevillinger (i kr.)

Konto
 
2021
2022
Vejanlæg ved nye boligområder, Hald Ege, LP487
Udgift
500.000
 
Vejanlæg ved nye boligområder, Hald Ege, LP487
Indtægt
 
-500.000
Vejanlæg ved nye boligområder, Hald Ege, LP 499 og 509
Udgift
1.035.000
 
Vejanlæg ved nye boligområder, Hald Ege, LP 499 og 509
Indtægt
 
-1.035.000
I alt
 
1.535.000
-1.535.000
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Arbejdet forventes udført 2. halvår af 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/32111

Resume

Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om kommunen skal håndhæve ejendomsretten i forhold til borgerens uretmæssige råden ved Udsigten 23, 7850 Stoholm.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at det besluttes, at kommunens ejendomsret håndhæves på arealet ved Udsigten 23, og at fællesarealerne herefter overdrages til grundejerforeningen.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har modtaget borgerhenvendelse om, at ejeren af Udsigten 23, 7850 Stoholm, har inddraget et areal ejet af kommunen til privat have jr. bilag 1. Arealet er markeret med rødt på bilag 2 og andrager ca. 300 m².
 
Forvaltningen har anmodet ejeren af Udsigten 23 om at ophøre med den uretmæssige råden over det kommunale areal, men dette er ikke efterkommet.
 
 
Hvis arealet på ca. 300 m2 sælges og tillægges Udsigten 23, vil det ikke være i direkte strid med lokalplanens bestemmelser om udstykning, men det vil ikke være i god overens­stemmelse med lokalplanens hensigt og kommunens praksis. Herudover vil det ske på bekostning af områdets friarealer og vil muligvis udløse ønske fra flere ejendomme om at købe en del af fællesarealerne. Forvaltningen anbefaler derfor, at arealet ikke sælges til Udsigten 23.
 
Lokalplanen foreskriver, at arealet skal være et grønt område, som er frit tilgængeligt for offentligheden. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at råden ikke er i strid med lokalplanen, fordi området er grønt, og der er et hul i hækken, så man i princippet kan tilgå arealet. Når rådigheden ikke er i strid med lokalplanen, kan der vindes hævd på arealet efter 20 års rådigheden. Rådigheden er foregået tidligst fra 2006, hvor boligen på ejendommen blev opført.
 
Det vil være i strid med lokalplanens vejledende udstykningsplan, hvis arealet udstykkes til en selvstændig ejendom og sælges til Udsigten 23. Dette er derfor ikke en mulighed.
 
I lokalplanen for området er det bestemt, at der skal oprettes en grundejerforening, og at grundejerforeningen skal have tilskødet områdets fællesarealer. Dette er ikke sket endnu.
 
Forvaltningen agter at overdrage fællesarealerne til grundejerforeningen, idet dette er bestemt i lokalplanen. Da arealerne skal overdrages til grundejerforeningen, ønsker forvaltningen stillingtagen til, om der skal ske håndhævelse af kommunen ejendomsret, inden overdragelsen sker. Håndhævelse kan ske ved fysisk indgriben, f.eks. ved at der sættes hegn, genstande fjernes eller ved retsligt skridt, f.eks. anlæg af retssag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/24478

Resume

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra ejere langs Gl. Skivevej i forbindelse med etablering af cykelstier/fællesstier på Gl. Skivevej fra Fabrikvej til Agerlandsvej. Flere ejere langs strækningen har opsat inventar mm. på vejmatriklen.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at projektet gennemføres med cykelsti/fællessti i begge sider i vejen i 2,20 meters bredde som anført i lokalplan 452, eller
 
2. at der tages stilling til, hvordan cykelstier/fællesstier etableres på Gl. Skivevej i forhold til fremsatte alternative forslag beskrevet under alternativer.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at projektet gennemføres med udgangspunkt i alternativ 4, hvor cykelsti etableres i 1,80 meters bredde.
 
Birthe Harritz og Martin Sanderhoff stemte imod, idet de fandt at stien skal have en bredde på 2,20 meter.
 

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 28. april 2021 (link til sag nr. 10 til Teknisk Udvalg den 28. april 2021), at der skulle anlægges cykelsti/fællessti langs Gl. Skivevej i Viborg. Formålet med stierne er at sikre gode og trafiksikre forhold for de gående og cyklende til og fra Engelsborg.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har haft dialog med de forskellige ejere om projektet, hvor ejerne er fremkommet med forskellige løsningsforslag, for at undgå at påvirke det etablerede inventar. Forslagene fremgår af afsnittet Alternativer.
 
Centralt i drøftelserne med ejerne har været beliggenheden af skel samt en tidligere gennemført sag fra 1993, hvor et areal langs Gl. Skivevej overgår til ejerne langs Gl. Skivevej uden omkostninger. Dette areal har flere ejere haft opfattelsen af går til asfaltkanten ved Gl. Skivevej, samt at man dermed har haft råderet ud til asfaltkanten.
 
Forvaltningen har konsulteret landinspektørfirmaet LE34, som kan bekræfte, at sagen fra 1993 blev gennemført i 1994, hvor nyt måleblad er underskrevet af alle daværende ejere. Målebladet erstatter den gamle aftale om råderet. I det nye måleblad går skellet ikke til asfaltkanten men til det skel, som forvaltningen har fået afsat.
 

Beskrivelse

Der er i dag etableret cykelbaner på Gl. Skivevej mellem Fabrikvej og Agerlandsvej med en bredde på ca. 1,6 meter i begge sider af vejen. Cykelbaner er adskilt fra kørebanen med en bred kantstribe og er ikke så trafiksikker en løsning som cykelstier, hvor cykelstien er adskilt fra kørebanen med en kantsten.
 
Efter beslutningen 28. april 2021 igangsatte forvaltningen en opmåling af Gl. Skivevej medio maj 2021. Herefter igangsættes projektering af cykelsti/fællessti fra medio maj til medio juni 2021. Forvaltning kan ifm. med de indledende opmålinger af Gl. Skivevej konstatere, at flere ejere langs vejen har etableret inventar såsom pullerter med kæder imellem, reklamesøjler, træer og lysmaster samt dele af p-areal udenfor deres skel på vejmatriklen. Plantegning og tværsnit af projektet med cykelstier/fællesstier fremgår af bilag 1 og 2.
 
Forvaltningen kan ikke gennemføre projektet uden at give de forskellige ejere påbud om at rykke inventar mv. ind på egen grund eller ændre projektet, så det tilgodeser det etablerede inventar.
 
Forvaltningen anbefaler, at projektet gennemføres med de anbefalede bredder jf. vejreglerne, som fremgår af tabellen:
 
2 x vejbane af 3,25
6,5 meter
2 x cykelsti/fællessti af 2,2 meter jf. lokalplan 452
4,4 meter
2 x rabat af 0,5 meter *
1,0 meter
Samlet vejudlæg
11,9 meter
*rabat anvendes til placering af belysningsmaster, kabelskabe, kabler mm.
 
Dette medfører, at flere ejere vil blive pålagt at flytte deres inventar samt omlægge dele af deres p-plads, som tilfældet er ved en enkelt ejer. Det fremgår af fotos i bilag 4, hvor skellet går i dag, og hvor cykelsti/fællessti placeres. Ved Bikeshoppen ses, hvor stien placeres med en bredde på 1,80 meter i bredden. Gennemførelse med 2,20 meter på hele strækningen vil påvirke hele Bikeshoppens p-plads, træer og lysmaster. Det viste med 1,80 påvirker ca. 6-7 p-pladser.
 

Alternativer

Alternative forslag fremsendt fra ejerne langs Gl. Skivevej jf. bilag 3 kan ses herunder:

Forslag 1

At der udføres tællinger, som kan hjælpe med at vurdere behovet for cykelsti/fællessti.
 
Forvaltningens kommentarer:
Der kan godt udføres supplerende trafiktællinger af fodgængere og cyklister, men det er forvaltningens opfattelse, at der er behov for, at cykelbanerne erstattes med cykelstier/fællesstier af hensyn til trafiksikkerheden og trygheden for gående og cyklister. Gl. Skivevej er en trafikvej med ÅDT på 3.345 i 2020 og heraf ca. 100 tunge køretøjer i hverdagsdøgnet.
 

Forslag 2

At sideflytte hele vejprofilet ca. 50 cm mod sydvest, men at bredderne fastholdes på de 2,20 meter, for derved at undgå at komme i konflikt med inventaret og p-arealer, som står på vejmatriklen.
 
Forvaltningens kommentarer:
Dette løser ikke hele problematikken, da der stadig ved Bikeshoppen vil være behov for at tilpasse ca. 6-7 p-pladser, samt at enkelte inventardele som fx reklamesøjlen ved Carpoint skal flyttes. Træerne ved Biksshoppen skal løbende beskæres for ikke at komme ud i cykelstien.
 
Dette vil medføre, at vejen skal rettes op, da midten af vejen skal sideflyttes. Desuden skal der ske tilpasninger til rundkørslerne især ved Agerlandsvej.
 
Der vil være ekstra økonomi forbundet med denne løsning til sideflytning af vejens centerlinje ved regulering af asfalt, tilpasninger til eksisterende rundkørsler samt omprojekteringsudgifter.
 
Udgift til tilpasninger samt opretning af asfalt + rådgiverudgifter vil ca. være mellem 150.000-200.000 kr. ekskl. moms. Juridisk set vil der kunne indgås en frivillig aftale efter vejlovens § 8, stk. 3, om at lodsejerne afholder denne ekstra udgift, hvilket dog ikke kan forventes, at de vil.
 

Forslag 3

At der laves dobbeltrettet fællessti i sydvestsiden og ingen sti i den anden side langs de berørte ejere.
 
Forvaltningens kommentarer:
Dette vil kræve, at center af vejen enten sideflyttes som i forslag 2, eller at det samlede vejudlæg forøges og deraf arealerhvervelse af flere grunde i sydvest siden af vejen (en af disse er Viborg Kommunes egen grund).
 
Det er dog usikkert, om der er hjemmel til at ekspropriere på den anden side, da man reelt set har det nødvendige areal til rådighed, således nødvendighedsbetingelsen ikke er opfyldt i forhold til ekspropriation. Det vil derfor formentlig skulle baseres på frivillige aftale om arealerhvervelse.
 
Dette er også en trafiksikkerhedsmæssigt dårlig løsning, og risiko for uheld vil være markant forhøjet, især ved indkørslerne samt i begge ender ved rundkørslerne, hvor man så vil skulle krydse vejen for at komme over i ”den rigtige” side af vejen igen. Der er også risiko for, at bl.a. cyklisterne ikke vil krydse vejen, hvilket vil skabe trafikfarlige situationer.
 
Det er oftest i åbent land, at man anlægger dobbeltrettede fællesstier, og ikke normalt noget der anlægges i byerne.
 
Der må påregnes merudgifter til omprojektering, og alt efter løsningsmodel vil der enten komme udgifter til arealerhvervelse eller til sideflytning af centervej tilsvarende forslag 2. Merudgiften vil ligge på 100.000-200.000 kr. ekskl. moms.
 

Forslag 4

At cykelsti/fællessti indsnævres fra 2,20 til 1,80 meter i bredden på hele den nordøstlige side ind mod ejerne.
 
Forvaltningens kommentarer:
Dette løser ikke hele problematikken, da der stadig ved Bikeshoppen vil være behov for at tilpasse ca. 6-7 p-pladser, samt at enkelte inventardele som fx reklamesøjlen ved Carpoint skal flyttes. Træerne ved Biksshoppen skal løbende beskæres for ikke at komme ud i cykelstien.
 
De 1,80 meter er minimumskrav og anbefales kun på korte strækninger, hvor 2,20 meter ikke kan etableres. Minimumsværdien på de 1,80 meter bør ikke benyttes for cykelstier tæt ved kørebanen på veje med 50 km/t, som gør sig gældende her.
 
Anvendelsen af minimumsværdien på 1,80 meter i bredden kan give problemer for både sikkerheden og fremkommeligheden, men kan anvendes hvor anlæg ellers ikke kan gennemføres uden en reduktion af bredden.
 
Ved en reduktion af bredden vil anlægsgiften mindskes med ca. 100.000 kr. ekskl. moms, da anlægget mindskes.
 
Generel kommentar fra forvaltningen:
Der skal gøres opmærksom på, at såfremt man imødekommer ejerne og tilpasser projektet for at tilgodese, at de ikke pålægges at flytte deres inventar, som er opsat på vejareal, da vil der være risiko for, at denne sag vil kunne danne præcedens til fremtidige sager.
 
Der gøres ydermere opmærksom på, at såfremt man vælger et af de alternative forslag, da bør ejerne pålægges at erhverve de arealer, hvor de har opsat inventar, af Viborg Kommune.
 

Tidsperspektiv

Det oprindelige projekt er med problematikken blevet forsinket. Det forventes dog stadigvæk at kunne gennemføres primært i 2021. Alternative løsninger vil primært kunne gennemføres i 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Såfremt der vælges et af de alternative forslag, vil der være ekstra udgifter forbundet hermed, som beskrevet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ifølge Vejlovens § 60 kan grundejeren ikke vinde hævd over udskilt offentlig vej. Hvor grundejeren, i strid med Vejlovens regler, råder over offentligt vejareal, sker der en ulovlig råden.
 
Vejlovens §§ 80, 81 og 87 tilsigter at give vejmyndigheden hjemmel til at udstede påbud for privat råden, der ikke kan forenes med vejens anvendelse, trafiksikkerheden og fremkommeligheden, uden omkostninger for vejmyndigheden. Det vil sige, at vejmyndigheden kan forlange, at ejerne langs Gl. Skivevej fjerner inventar og p-pladser fra vejmatriklen.
 
Lokalplan nr. 452 inkl. tillæg nr. 1 og tillæg nr. 2 tilsiger, at man for at skabe en bedre forbindelse for gående og cyklister igennem området giver lokalplanen mulighed for, at der kan etableres cykelsti langs Fabrikvej, Farvervej og den nordlige del af Gl. Skivevej. Ved udlæg af cykelstier kan de eksisterende græsrabatter inddrages.
 
Desuden tilsiger lokalplan 452, at cykelstier langs Gl. Skivevej, Fabrikvej og Farvervej skal udlægges i en bredde af 2,2 m i hver side. De eksisterende græsrabatter kan inddrages. Dermed vil en ændring af bredderne medføre dispensation fra lokalplanen, hvilket dog i tilsvarende sager tidligere er opnået.
 
Bilag

Sagsid.: 20/5289

Resume

Kommunens salthal på Katmosevej 4, Viborg har en lille kapacitet og lever ikke op til krav om sikker drift. Byrådet har på den baggrund den 22. april 2020 (sag nr. 12) givet en anlægsbevilling til opførelse af en ny salthal.
 
Der er indhentet tilbud på løsning af opgaven. De indhentede tilbud viser imidlertid, at byggeriet bliver 640.000 kr. dyrere end den meddelte anlægsbevilling. Anlægsbevillingen lyder på 1.726.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1.  at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Renovering af salthal ved Park og Vej” forhøjes med 640.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022, og
 
2. at finansieringen af udgiften på 640.000 kr. drøftes på mødet

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1.  at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Renovering af salthal ved Park og Vej” forhøjes med 640.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021, og
 
2. at udgiften på 640.000 kr. i 2021 finansieres af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byggemodning - Boliggrunde”.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet gav den 22. april 2020 (link til sag nr. 12 i byrådet den 22. april 2020) en anlægsbevilling på 1.726.000 kr. til opførelse af en ny salthal på Katmosevej 4, Viborg.
 
Der er indhentet tilbud fra 3 byggefirmaer på løsning af opgaven. Det for kommunen mest favorable tilbud lyder på 2.153.000 kr. Hertil kommer udgifter til geotekniske undersøgelser, byggesagshonorar og uforudsete udgifter på 213.000 kr., svarende til en samlet anlægssum på 2.366.000 kr.
 
Der er herefter behov for forhøjelse af bevillingen med 640.000 kr., hvis byggeriet skal gennemføres.
 
Den eksisterende salthal hos Park og Vej på Katmosevej 4, Viborg, er opført i 1978. Hallen blev etableret med henblik på at forsyne to saltruter.
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

Kommunens salthal på Katmosevej 4 har en kapacitet på ca. 800 ton. ”I dag” leveres salt til 18 rene saltruter (kørebaner – klasse 2). Der er desuden 35 stiruter, hvor der spredes en blanding af sand og salt. Blandingen består af 20 % salt og 80 % sand.
Kapaciteten på lageret er begrænset i forhold til behovet. Lageret vil således kunne tømmes i løbet af en weekend, hvis der opstår et behov for saltning ud over 5-6 gange afhængig af saltmængde pr. gang.
 
Kapaciteten er lav til sammenligning med den kapacitet, som andre kommuner råder over, når det sættes i forhold til samlede vejstrækninger som saltes.
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Arbejdet forventes udført i 2021 og 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes ingen afledte driftsudgifter.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

I henhold til ”Lov om offentlige vej”, § 62 har kommunen pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre.

Sagsid.: 21/12921

Resume

Teknisk Udvalg skal godkende rammerne for områdeplanerne og processen for den offentlige inddragelse på baggrund af drøftelser i Det Grønne Råd den 19. maj 2021 (link til referat fra Det Grønne Råd den 19. maj 2021).
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg godkender rammerne for Natur- og Parkplanens områdeplaner og processen for den offentlige inddragelse, og
 
2. at Teknisk Udvalg godkender, at de udarbejdede områdeplaner fungerer som administrationsgrundlag for forvaltning af de kommunale parker og grønne områder.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg er senest på møde den 28. april 2021 (link til sag nr. 14 i Teknisk Udvalg den 28. april 2021) orienteret om Natur- og Parkplanen, hvor udvalget godkendte forslag til proces og høring af områdeplanerne.
 
Natur- og Parkplanens områdeplaner blev drøftet på møde i Det Grønne Råd den 19. maj 2021 (link til referat fra Det Grønne Råd den 19. maj 2021).
 

Inddragelse og høring

Borgerinddragelsen har til formål at formidle områdeplanerne og indsamle kommentarer og forslag fra borgerne i lokalområderne. Inddragelsen sker dels ved afholdelse af 6 – 7 borgermøder i perioden fra uge 34 – 39 og dels ved brug af en digital app, hvorigennem borgerne kan give feedback på områdernes planer. Det vil også være muligt at indgive høringssvar på normal vis. Borgermøderne vil blive afholdt på lokaliteter spredt i kommunen og forventes at være i Karup, Stoholm, Møldrup, Bjerringbro, Tjele og Viborg.
 

Beskrivelse

Områdeplanerne indgår i Natur- og Parkplanen (link til Natur- og Parkplanen, der er en elektronisk plan) og er beskrivelser og indsatsplaner for konkrete grønne områder, som kommunen forvalter. 
 
Områdeplanernes opbygning og struktur blev drøftet på møde i Det Grønne Råd. Her var der opbakning til, at planernes form ligger fast. Planerne skal opdateres, og borgerne skal inddrages, så de har mulighed for at komme med forslag til plejeniveau, faciliteter, zoneringernes udstrækning og ønsker til udvikling. Der vil ligeledes blive tilføjet et afsnit for hvert område, der forholder sig specifikt til biodiversitet.
 
Når områdeplanerne er blevet tilrettet, vil de fungere som administrationsgrundlag og være et konkret værktøj til forvaltning af de kommunale parker og grønne områders drift, prioritering og udvikling.
 
Ved store interessekonflikter og modstridende ønsker for de specifikke områdeplaner sendes
disse tilbage til Teknisk Udvalg til endelig stillingtagen.
 
Til at facilitere processen ved borgermøderne, udvikle og indsamle data fra den digitale app og tilrette områdeplanerne har forvaltningen indgået aftale med Niras. Konsulentbistanden betales af driftsmidler.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Borgerinddragelsesprocessen forløber fra ultimo august til primo oktober. Områdeplanerne revideres i løbet af efteråret og forventes færdige inden udgangen af 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/22007

Resume

Der er på anlægsbudgettet 2021 reserveret et rådighedsbeløb til ”Etablering af toiletfaciliter på sØnæs”, som nu ønskes bevilget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.090.000 kr. til kontoen ”Etablering af toiletfaciliteter på sØnæs” med rådighedsbeløb i 2021,
 
2. at udgiften på 1.090.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet, og
 
3. at der fra 2022 og i årene frem overføres 80.000 kr. fra politikområde Grønne områder til politikområde Trafikområdet, Offentlige toiletter, til rengøring og drift af toiletbygning.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.090.000 kr. til kontoen ”Etablering af toiletfaciliteter på sØnæs” med rådighedsbeløb i 2021,
 
2. at udgiften på 1.090.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet, og
 
3. at der fra 2022 og i årene frem overføres 80.000 kr. fra politikområde Grønne områder til politikområde Trafikområdet, Offentlige toiletter, til rengøring og drift af toiletbygning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1.090.000 kr. på anlægsbudgettet i 2021 til ”Etablering af toiletfaciliteter på sØnæs”.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Siden anlæggelsen af sØnæs har der vist sig et stort behov for adgang til toiletfaciliteter på sØnæs til de mange gæster - turister som borgere - der dagligt benytter området.
Der er midlertidigt adgang til et offentligt toilet på sØnæs i den gamle omklædningsbygning. Toilettet er meget slidt, lever ikke op til tilgængelighed for handicappede og er ikke indrettet tidssvarende og hærværkssikret.
 
Bevillingen til toiletfaciliteter på sØnæs skal bruges til opførelse af en toiletbygning på p-pladsen, Gl. Århusvej 57 (se bilag 1). Her er der - i forbindelse med kloakfornyelsen ved etableringen af sØnæs – etableret en samlebrønd tæt på indkørslen til p-pladsen, hvortil der kan føres kloak, vand og el.

Krav til toiletbygningen

Toiletbygningen skal have en arkitektonisk udformning, som er tilpasset eller designet til netop dette sted. Der ønskes en bygning, som signalerer kvalitet og arkitektonisk stillingtagen til designet og detaljeløsningerne. Bygningen skal ikke konkurrere med de røde pavilloner i design, men have et afbalanceret udtryk med en veldefineret ydre form, hvor tag og facader skal fremstå som ét hele, dvs. uden stort traditionelt tagudhæng. Der kan med fordel arbejdes med to materialer, så bygningen f.eks. består af en robust inderkube og en yderskal i andre materialer.
 
Bygningen skal indeholde to unisex-toiletrum, hvor det ene dimensioneres som handicaptoilet med niveaufri adgang fra parkeringspladsen. Bygningen skal være frostfri og med varme, og inventaret ønskes hærværkssikret.

Afledt drift

Der er i dag afsat ca. 80.000 kr. til rengøring af toilet på sØnæs på politikområdet ”Grønne områder”.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Toiletbygningen sendes i begrænset udbud i efteråret 2021 med forventet opførelse ultimo 2021 eller primo 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgifterne til drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter overføres til Trafikområdet, så der sikres en samlet forvaltning af de kommunale toiletter.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Opførelsen af toiletbygningen er i overensstemmelse med gældende planlægning for området. Placeringen ligger uden for søbeskyttelseslinien og kræver ingen dispensationer. Der skal søges om byggetilladelse og tilslutningstilladelse til bygningen.
 
Bilag

Sagsid.: 21/11748

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2021 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, godkendes.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 godkendes.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2020).
 
 Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus =
mindreforbrug)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg.
 
 Opr.
 Korr.
30. juni
I forhold til opr. budget
I forhold korr.budget
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
      Grønne områder
10,8
11,3
11,3
0,5
0,0
      Trafikområdet
127,4
120,4
118,2
-9,2
-2,2
Park og Vej
0,2
0,2
-2,4
-2,6
-2,6
Vintertjenesten
16,3
16,3
20,7
4,4
4,4
Serviceudgifter i alt
154,7
148,2
147,7
-7,0
-0,4
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
54,5
83,8
71,4
16,9
-12,4
     Udgift til byggemodning
48,8
48,5
33,6
-15,2
-14,9
Sum anlæg ekskl. forsyning
103,3
132,3
105,0
1,6
-27,3
 
 
Siden seneste budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 har Midttrafik fremsendt forventet regnskab for 1. kvartal, og her forventes nu fuld kompensation i 2021 på Covid-19 relaterede udgifter og manglende indtægter. Det betyder en mindreudgift til Midttrafik på 3,7 mio. kr. i 2021. Denne mindreudgift forventes overført til kollektiv trafik i årene frem, til trafikområdet igangsætter det nye udbud på kollektiv trafik.
 
Vedrørende gadelys forventes en merudgift på 1,9 mio. kr., Merforbruget skyldes, at der i 2020 og de efterfølgende år blev indarbejdet en negativ PL-regulering på gadelys på 2,3 mio. kr. Denne forventede mindreudgift til el fra KL's side, slår ikke igennem i samme omfang i den aftale, som er indgået med Energi Viborg omkring drift af gadelys.
På Park og Vej forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., og til vintertjenesten forventes en merudgift på 4,4 mio. kr., idet der ultimo maj 2021 allerede er brugt 2 mio. kr. mere på vintertjeneste, end der blev brugt i hele 2020.
 
 
På det skattefinansierede anlægsområde forventes en mindreudgift på 12,4 mio. kr., som bl.a. vedrører renovering af Preislers Plads, Baneby – Hærvejsruten samt VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg. På byggemodning forventes en mindreudgift på 14,9 mio. kr.
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelserne på drift og anlæg kan ses i bilag 1.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet primært er udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2021 (og sekundært til budgetlægningen i 2022-2025) er der medtaget alle projekter, hvor der er afsat beløb i 2021 og hvor projektets samlede økonomi i 2021 og budgetforslag 2022-2025 overstiger 2 mio. kr. De forventede tidsforløb for Teknisk Udvalgs projekter er vedlagt som bilag 3. 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/20334

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-08-2021

Teknisk Udvalg godkendte ugelisten. Der planlægges et ekstra udvalgsmøde den 8. december 2021.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (Link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 
Bilag