You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 15. september 2021 kl. 08:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/22929

Resume

Frederiks Varmeværk har ansøgt om etablering af et varmepumpeanlæg. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-09-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Området ligger i den sydvestligste del af Frederiks og anvendes til tekniske anlæg i form af solvarmeanlæg.

Projektforslaget

Frederiks Varmeværk ønsker at etablere et 3 MW varmepumpeanlæg inden for lokalplanområdet. Bebyggelse ønskes placeret i forlængelse af det eksisterende byggefelt i lokalplanområdets nordlige del, mens udeluftoptagere placeres i områdets sydvestligste hjørne (skitse af projektet findes sidst i bilag 2).

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 397, der udlægger området til tekniske anlæg i form af solvarmeanlæg.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, da der ønskes muliggjort etablering af varmepumpeanlæg. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et nyt tillæg til lokalplan nr. 397.
 
Med den endelige vedtagelse af et tillæg er lokalplan nr. 397 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af rammeområde FRED.TA.01 og er udlagt til tekniske anlæg.
 
Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at området fortsat udlægges til tekniske anlæg, men at der udover solvarmeanlæg gives mulighed for varmepumpeanlæg. Vejadgang vil fortsat blive fra Vestergade.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Planlægningen giver mulighed for konkrete projekter (varmepumpeanlæg), der kan medføre krav om en screening for miljøkonsekvens og evt. efterfølgende miljøkonsekvensrapport jf. bekendtgørelsen.
 
Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal screenes, og om det i givet fald er pligtigt at udarbejde miljøkonsekvensrapport ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Da der ikke foreligger konkrete projekter, kan der ikke tages stilling til dette, inden planlægningen igangsættes. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaven vedr. VVM.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse  Ultimo 2021
Offentlig høring  Ultimo 2021
Endelig vedtagelse  Primo 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/5118

Resume

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.
 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. Der foreligger nu et nyt udkast til forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017-2029 – udviklingsplan for Hjarbæk, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget,
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-09-2021

Sagen blev udsat.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har, som en del af budgetforliget for 2018 og overslagsårene, besluttet at styrke planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.
 
 
Igangsætning af planlægningen for Hjarbæk blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 28. august 2019 (link til sag nr. 17 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. august 2019).
 
Byrådet besluttede at sende forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 i høring i 8 uger (link til sag nr. 8 i byrådet den 18. marts 2020).
 
Forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 og lokale udviklingsplaner for Skals, Hjarbæk og Vorde var i høring i perioden 2. april til 28. maj 2020. I høringsperioden kom 10 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Hjarbæk. Disse høringssvar vil blive behandlet sammen med de høringssvar, der må blive indsendt under den offentlige høring af det nye forslag til tillæg nr. 80 for Hjarbæk.
 
Byrådet besluttede efter den offentlige høring, at den del af planforslaget, som omhandlede Hjarbæk (og Vorde) skulle udsættes (link til sag nr. 14 i byrådet den 2. september 2020).
 
Der har efterfølgende været dialog med repræsentanter fra lokalområdet, som har resulteret i enkelte justeringer i forhold til det oprindelige forslag til udviklingsplanen for Hjarbæk.
 
Det justerede forslag til den lokale udviklingsplan drøftes på fællesmøde mellem Landdistriktsudvalget og Teknisk Udvalg den 15. september 2021.
 
En nærmere beskrivelse af de lokale udviklingsplaners indhold og opbygning findes i sagsfremstilling til byrådets møde den 26. juni 2019 (link til sag nr. 19 i byrådet 26. juni 2019).
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Processen for udarbejdelse af de lokale udviklingsplaner tager afsæt i, at borgerne gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning. Processen understøtter således byrådets intentioner med Sammenhængsmodellen.
 
Der har i Hjarbæk været tale om en kombination af møder, som borgerne har afholdt selv, og møder med deltagelse af politikere og forvaltning. Indholdet af den lokale udviklingsplan blev drøftet på dialogmøde den 10. juni 2021 med tilslutning fra en bred repræsentation af borgere såvel som Landdistriktsudvalgets medlemmer og repræsentanter fra forvaltningen.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. Gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv forsøger udviklingsplanerne at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund. Forslag til tillæg nr. 80 er i bilag 1 og i den digitale kommuneplan (link til tillæg). Forslag til udviklingsplan for Hjarbæk er i bilag 2 og i den digitale kommuneplan (link til udviklingsplan).

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Plangennemgang

Sideløbende med samarbejdet med lokale kræfter om indholdet til udviklingsplanerne har forvaltningen gennemgået alle gældende lokalplaner med henblik på at identificere uhensigtsmæssige forhindringer i planlægningen.
 
Forslag til udviklingsplan for Hjarbæk
Hjarbæk har 226 (tal fra 2020) indbyggere og ligger i landzone. Dertil kommer to større sommerhusområder hhv. nord og syd for landsbyen samt en campingplads.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Hjarbæk har taget udgangspunkt i et stort forarbejde i lokalsamfundet, herunder flere offentlige borgermøder. Dette forarbejde har resulteret i en borgerplan, som er blevet udarbejdet i regi af den lokale borgerforening i løbet af foråret 2019, og som efterfølgende er indarbejdet i forslaget til den lokale udviklingsplan. Et justeret forslag til udviklingsplan blev aftalt på dialogmøde den 10. juni 2021.
 
Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning i Hjarbæk:
 • Planen justerer afgrænsningen mellem de eksisterende rammeområder HJAR.C2.01 og HJAR.R1.02 med ca. 3.400 m2. Arealerne ligger i dag indenfor afgrænsningen af Hjarbæk (HJAR.C2.01), men den rekreative funktion og sammenhæng til øvrige rekreative funktioner ønskes fremmet ved at lade arealerne indgå i det rekreative rammeområde langs fjorden mellem havnen og sommerhusområdet.
 • Planen udvider afgrænsningen (rammeområde HJAR.C2.01) mod det åbne land med ca. 500 m2 ved Hjarbækvej 29a-c og 1.700 m2 ved Hjarbækvej 18. Der er tale om en konsekvensrettelse ved Hjarbækvej 29a-c, så afgrænsningen afspejler de faktiske forhold og ejendomsgrænser. Ved Hjarbækvej 18 giver udvidelsen mulighed for udstykning af to regulære boliggrunde som en huludfyldning i eksisterende husrække.
 • Planen udlægger et perspektivområde som fremtidigt boligområde øst for byen og syd for Bavnevej.
 • Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Hjarbæk har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning.
 
For at understøtte Hjarbæks udvikling foreslås det i udviklingsplanen, at byrådet arbejder for:
 • at gennemføre en realiseringsplan for dele af udviklingsplanens emner
 • at tilvejebringe en samlet plan for havnens udvikling
 • at sikre muligheder for byens fremtidige udvikling, ved at udlægge et nyt perspektivområde
 • en opgradering af strandområdet
 • at styrke naturområderne i tilknytning til strandengene, herunder etablering af kogræsserlaug.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der i forbindelse med udviklingsplanens udarbejdelse har været dialog med bysamfundet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Teknisk Udvalg videresender planforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 8 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra ultimo oktober 2021 til ultimo december 2021. Høringssvar vil - sammen med de 10 høringssvar fra det tidligere forslag til tillæg nr. 50 for Hjarbæk - efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i marts 2022 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De tiltag, der er nævnt under ”Byrådet vil arbejde for”, vil enten kunne realiseres gennem driftsbudgettet eller kræve efterfølgende prioritering. De tiltag, der i den lokale udviklingsplan er nævnt under ”Borgerne vil arbejde for”, indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hjarbæk har ikke tidligere haft en byskitse.
 
Kommuneplanen er ikke juridisk bindende for ejerne.
 
Det bliver i hvert enkelt projekt vurderet, om realisering forudsætter tilladelser og/eller dispensationer. Realisering afhænger af, at de nødvendige tilladelser kan opnås.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planforslaget omfatter et helt bysamfund. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/7097

Resume

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.
 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 82 til Kommuneplan 2017 – 2029 – udviklingsplan for Rødding, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 82 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget,
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-09-2021

Sagen blev udsat.

Sagsfremstilling

Historik

 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. De lokale udviklingsplaner vil samtidig indeholde en fokuseret del med projekter, som borgerne selv vil arbejde videre med, ofte i dialog med forskellige dele af forvaltningen. Proceduren for den formelle planproces er godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget i marts 2019 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2019).
 
Igangsætning af planlægningen for Rødding blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i februar 2020 (link til sag nr. 9 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. februar 2020).
 
Forslag til den lokale udviklingsplan drøftes på fællesmøde mellem Landdistriktsudvalget og Teknisk Udvalg den 15. september 2021.
 
En nærmere beskrivelse af de lokale udviklingsplaners indhold og opbygning findes i sagsfremstilling til byrådets møde den 26. juni 2019 (link til sag nr. 19 i byrådet den 26. juni 2019).
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Processen for udarbejdelse af de lokale udviklingsplaner tager afsæt i, at borgerne gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning. Processen understøtter således byrådets intentioner med sammenhængsmodellen.
 
Der blev i Rødding afholdt en udviklingsworkshop den 24. oktober 2019, hvor alle byens borgere havde mulighed for at deltage. I borgermødet deltog 39 borgere. Der er indsamlet yderligere forslag og idéer, dels fra skole og sfo, og dels gennem en spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført i august 2020. Frem til i dag har der været flere dialogmøder mellem den lokale udviklingsgruppe og forvaltningen.
 
I den indledende fase har forvaltningen derudover modtaget 2 ansøgninger om ændret planlægning til boligformål i Rødding.

Idéfase

Ændring af anvendelsen til boligformål (fra henholdsvis rekreativt formål og landbrugsformål), forudsætter, at byrådet indkalder idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en idéfase.
 
Byrådet indkaldte fra den 3. juni til den 1. juli 2021 idéer og forslag til planlægningsarbejdet.
Idéoplæg er i bilag 1.
 
Der kom 36 høringssvar i idéfasen. Høringssvarene er i bilag 2. Forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse er i bilag 3. Høringssvarene omhandler:
 • Byvækst ved Solbakken 10 på det rekreative område
 • Byvækst og udvidelse af det udlagte rammeområde RØDD.B4.04 ved Ingstrupvej - mod syd
 • Byvækst ved Meldgaardsvej (mellem boligområdet og nr. 151)
 • Byvækst på areal vist med rød ellipse (perspektivareal) – øst for Søbakken
 • Fordeling af boligtyper i kommende boligområder
 • Grønne offentlige arealer i enhver boligudstykning
 • Trafiksikkerhed på Kirkegade, Korsbakken, Ingstrupvej og Solbakken
 • Forslag til fornyelse og tiltag til nye opholdsmuligheder i Rødding.
 
Forvaltningen foreslår,
at planlægningen for rammeområde RØDD.R1.01 ikke ændres for nuværende, men afventer undersøgelse og konklusion om Rødding Vandværks fremtid,
 
at den sydlige del af matrikel 21a, Rødding by, Rødding, medtages i den kommende kommuneplanlægning for rammeområde RØDD.B4.04,
 
at areal ved Meldgaardsvej mellem boligområdet og nr. 151 ikke medtages i den kommende kommuneplanlægning,
 
at perspektivområde (areal vist med rød ellipse i idéoplæg) medtages som perspektivområde i den kommende kommuneplanlægning.
 
Byrådet besluttede den 29. januar 2020 (link til sag nr. 5 i byrådet den 29. januar 2020), at rammeområde RØDD.B4.01 udvides med ca. 10.000 m2 mod øst og reduceres med nogenlunde tilsvarende areal mod vest (område nord for Korsbakken).
 
Forvaltningen foreslår, at høringssvar omhandlende fornyelse og forbedrende tiltag i Rødding ikke indgår i planlægningen for byudviklingsområder. Der henvises i stedet til realisering gennem driftsbudgettet eller ved finansiering gennem Landdistriktsudvalgets puljer.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. Gennem et samtidigt fokus på byens fysik og liv forsøger udviklingsplanerne at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 82 til Kommuneplan 2017 – 2029 er at indarbejde udviklingsplanen for Rødding samt udlægge arealer til boligformål. Dermed sker der med forslag til tillæg nr. 82 en justeringer for arealer inden for rammeområde RØDD.B4.01 og RØDD.B4.04.
Forslag til tillæg nr. 82 er i bilag 4.
Forslag til udviklingsplan for Rødding er i bilag 5.

Miljøvurdering

Da planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Plangennemgang

Sideløbende med samarbejdet med lokale kræfter om indholdet til udviklingsplanen har forvaltningen gennemgået alle gældende planer med henblik på at identificere uhensigtsmæssige forhindringer i planlægningen. Gennemgangen har ikke givet anledning til ændringer, men en enkelt lokalplan af ældre dato (lokalplan nr. 29) kan med fordel erstattes af en ny, da nogle af bestemmelserne ikke længere er tidssvarende.

Forslag til udviklingsplan for Rødding

Rødding har 993 indbyggere. Størstedelen af byen ligger i byzone.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan har – som nævnt - taget udgangspunkt i en udviklingsworkshop for alle borgere i Rødding og en spørgeskemaundersøgelse. Det foreliggende forslag til en lokal udviklingsplan er udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Rødding.
 
For at understøtte Røddings udvikling foreslås det i udviklingsplanen, at byrådet arbejder for:
 • at sikre mulighed for byens fremtidige udvikling, ved at udlægge et nyt perspektivområde
 • at fremtidig byudvikling sker med et afbalanceret udbud af boligtyper
 • at kommende boligområder planlægges med udlæg af grønne områder med stisystem, der forbinder byen mod øst og vest
 • at nye boligområder medfører tiltag om trafiksikkerhed
 • modernisering af lokalplan nr. 29.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Teknisk Udvalg videresender planforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 8 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra medio oktober 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i begyndelsen af 2022 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Tiltag om trafiksikkerhed og fornyelse af bykernen i Rødding, som er nævnt i afsnittet ”Inddragelse og høring”, indgår ikke i kommuneplanen. Men nogle af ønskerne vil enten kunne realiseres gennem driftsbudgettet eller gennem ansøgning til Landdistriktsudvalgets puljer.
 
De tiltag, der i den lokale udviklingsplan er nævnt under ”Borgerne vil arbejde for”, indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udviklingsplanen for Rødding erstatter den viste byskitse i Kommuneplan 2017 – 2029.
 
Et kommuneplantillæg giver ingen juridiske bindinger for ejerne. 
Bilag

Sagsid.: 21/7098

Resume

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.
 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 83 til Kommuneplan 2017 – 2029 – udviklingsplan for Vejrumbro, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 83 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-09-2021

Sagen blev udsat.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. De lokale udviklingsplaner vil samtidig indeholde en fokuseret del med projekter, som borgerne selv vil arbejde videre med, ofte i dialog med forskellige dele af forvaltningen. Proceduren for den formelle planproces er godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2019).
 
Igangsætning af planlægningen for Vejrumbro blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 28. august 2019 (link til sag nr. 17 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. august 2019).
 
Forslag til den lokale udviklingsplan drøftes på fællesmøde mellem Landdistriktsudvalget og Teknisk Udvalg den 15. september 2021.
 
En nærmere beskrivelse af de lokale udviklingsplaners indhold og opbygning findes i sagsfremstilling til byrådets møde den 26. juni 2019 (link til sag nr. 19 i byrådets den 26. juni 2019).
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Processen for udarbejdelse af de lokale udviklingsplaner tager afsæt i, at borgerne gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning. Processen understøtter således byrådets intentioner med sammenhængsmodellen.
 
Den 28. januar 2019 afholdtes første møde/workshop med borgerne i Vejrumbro, og andet møde om udvikling blev afholdt den 9. marts 2019. Frem til i dag har der været flere dialogmøder mellem den nedsatte udviklingsgruppe og forvaltningen – senest den 19. august 2021, der var en blanding af lokal udviklingsplan og realiseringsplan.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. Gennem et samtidigt fokus på byens fysik og liv forsøger udviklingsplanerne at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 83 til Kommuneplan 2017 – 2029 er at indarbejde udviklingsplanen for Vejrumbro. Som et led heri sker der mindre justeringer for 4 eksisterende rammeområder, dels med henblik på at der for et rammeområde efterfølgende kan igangsættes planlægning for nyt boligområde, dels for at tilpasse tre eksisterende rammeområder til de faktiske forhold.
 
Forslag til tillæg nr. 83 er i bilag 1. Forslag til udviklingsplan for Vejrumbro er i bilag 2.

Miljøvurdering

Da planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Plangennemgang

Sideløbende med samarbejdet med lokale kræfter om indholdet til udviklingsplanerne har forvaltningen gennemgået alle gældende planer med henblik på at identificere uhensigtsmæssige forhindringer i planlægningen. Gennemgangen har givet anledning til fire forslag til mindre ændringer for følgende rammeområder:
 • VEJR.B4.02, hvor ca. 1.100 m2 overføres fra landzone til byzone ved lokalplanlægning,
 • VEJR.B4.03, der reduceres med ca. 9.500 m2, da dette areal - beliggende i landzone - ikke har en attraktiv beliggenhed i forhold til etablering af boligbebyggelse
 • VEJR.B4.04, der udvides mod vest med ca. 2.200 m2, så der kan skabes vedadgang til området fra Gl. Viborgvej
 • VEJR.E1.02, der ændres til boligområde, idet dette erhvervsområde ikke længere fungerer som sådant, men udelukkende anvendes som boligområde.

Forslag til udviklingsplan for Vejrumbro

Vejrumbro har 404 indbyggere. Størstedelen af byen ligger i byzone.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan har - som nævnt - taget udgangspunkt i en udviklingsworkshop for alle borgere i Vejrumbro. Det foreliggende forslag til en lokal udviklingsplan er udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Vejrumbro. Planen opfylder ikke udviklingsgruppens ønsker til placering af kommende boligområde i byen øst for Nørreåvej, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at planlægge for nyt boligområde i den østlige del af byen på grund af miljømæssige udfordringer i forhold til byens erhvervsområde og landbrugsvirksomhed. Der arbejdes derfor - i dialog med ejerne af Gl. Viborgvej 20, Vejrumbro – køb af ca. 2,2 ha landbrugsjord til boligudvikling. Størstedelen af arealet er allerede udlagt i Kommuneplan 2017 – 2029, rammeområde VEJR.B4.04.
 
For at understøtte Vejrumbros udvikling foreslås det i udviklingsplanen, at byrådet vil arbejde for:
 • at planlægge for et nyt boligområde vest for Nørreåvej
 • at forbedre sammenhængen i byen på tværs af Nørreåvej
 • mulighed for omdannelse til fremtidige boligområder øst for Nørreåvej
 • at der ved nybyggeri og renovering tages hensyn til byens øvrige huse og byens struktur
 • en forskønnelse af det centrale byområde ved Hovedgaden
 • at styrke udviklingen af området ved Nørreåen
 • at undersøge muligheden for at markere cykelstiens krydsning af Nørreåvej.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Teknisk Udvalg videresender planforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 8 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra medio oktober 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i begyndelsen af 2022 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De tiltag, der er nævnt under punkt om: ”Forslag til udviklingsplan for Vejrumbro” - ”Byrådet vil arbejde for” - vil enten kunne realiseres gennem driftsbudgettet eller kræve efterfølgende prioritering. De tiltag, der i den lokale udviklingsplan er nævnt under ”Borgerne vil arbejde for”, indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udviklingsplanen for Vejrumbro erstatter den viste byskitse i Kommuneplan 2017 – 2029.
 
Et kommuneplantillæg giver ingen juridiske bindinger for ejerne.
 
Bilag

Sagsid.: 20/13178

Resume

Bygherrerne (Viborg Bolig- og Erhvervsudlejning og Boligselskabet Sct. Jørgen) har ansøgt om ændret planlægning for ”Skalmagrunden” i Skals, så området kan omdannes fra erhvervsområde til bolig- og centerområde.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 547 samt forslag til tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Der har været afholdt en idéfase i forbindelse med kommuneplantillægget. Under idéfasen modtog kommunen 4 høringssvar, der primært omhandlede trafikken i krydset Vesterled/Skalmavej og mulighed for 3 etagers bebyggelse i områdets nordøstlige hjørne.
 
Forvaltningen vurderer, at muligheden for 3 etager skal fastholdes. Den trafikale løsning for krydset Vesterled/Skalmavej vil der først skulle tages stilling til i en senere lokalplan, da delområdet ved krydset kun udlægges som rammelokalplan i denne omgang.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 547 og tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene,
 
3. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-09-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 547 og tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene,
 
3. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Sagsfremstilling

Historik
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring

Idéfase

Da lokalplanlægningen forudsætter et tillæg til Kommuneplan 2017-2029, har der været indkaldt idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en idéfase.
 
Byrådet indkaldte fra 20. maj til 17. juni 2021 idéer og forslag til planlægningsarbejdet.
 
Der kom 4 høringssvar i idéfasen, som fremgår af bilag 2. Forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse er i bilag 3.
 
Høringssvarene omhandlede primært trafikken i krydset Vesterled/Skalmavej og mulighed for 3 etagers bebyggelse i områdets nordøstlige hjørne.
 
Lokalplan nr. 547 udlægger området ved Vesterled/Skalmavej som en rammelokalplan, og der vil derfor først senere blive vedtaget en byggeretsgivende lokalplan, hvor der vil blive taget stilling til den trafikale løsning. Her vil bemærkningerne indgå i overvejelserne.
 
Forvaltningen vurderer, at muligheden for 3 etagers bebyggelse i det nordøstlige hjørne skal fastholdes, og at høringssvaret dermed ikke imødekommes. Området ligger i tilknytning til det eksisterende centerområde (SKAL.C1.01), hvor der ligeledes er mulighed for bebyggelse i op til 3 etager, og bebyggelsen vil desuden ligge ud til vejene Skalmavej og Vesterled, hvorfor der vil være en naturlig afstand til eksisterende nabobebyggelse.
 
 
Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til let industri i miljøklasse 3-5 og uden mulighed for at etablere boliger. Lokalplanforslaget er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 547 og et udkast til forslag til tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 4.

Forslag til lokalplan nr. 547

Lokalplanforslaget udlægger delområde I, II og III til tæt-lav boligbebyggelse.
 
De øvrige delområder gøres ikke byggeretsgivende med denne lokalplan. Inden der kan ske bebyggelse i disse delområder, skal der laves en ny byggeretsgivende lokalplan.
 
Lokalplanen sikrer en gennemgående og rekreativ stiforbindelse fra nord til syd for at skabe en forbindelse fra Skals Naturpark mod nord til Himmerlandsstien mod syd.
 
Boligområdernes opholdsarealer placeres primært i tilknytning til den gennemgående stiforbindelse for at skabe et rekreativt forløb og for at skabe en sammenhæng i området med mulighed for fællesskaber.

Særlige forhold/bestemmelser

Det er nødvendigt for områdets udbygning, at der etableres et regnvandsbassin i områdets sydvestlige hjørne. Dette er derfor en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse.

Forslag til tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2017-2029

Med forslaget udlægges to nye rammeområder (SKAL.C1.02 og SKAL.B4.08), hvorved området udlægges til henholdsvis et centerområde med mulighed for bebyggelse i op til 3 etager (lokalplanens nordøstlige hjørne) og et blandet boligområde med mulighed for bebyggelse i op til 2 etager (resten af lokalplanområdet). Der sker desuden en indskrænkning af to eksisterende rammeområder (SKAL.B4.02 og SKAL.E2.01) som en konsekvens heraf.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene, vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Arkitektur

Boligerne må opføres i højst 1½ etage og med en højde på højst 7,5 m, hvorved de tilpasses den eksisterende bebyggelse uden for lokalplanområdet.
 
For at skabe en sammenhæng i området skal al boligbebyggelse opføres med facader af enten træ, tegl eller tegllignende materialer.
 
For at skabe en sammenhæng i den enkelte boligrække skal der bruges samme facademateriale inden for det enkelte byggefelt.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der afholdes borgermøde om helhedsplanen for Skals den 2. september. Opførelse af boliger på ”Skalmagrunden” er en del af helhedsplanen.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Hvis Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra medio oktober til primo december 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i januar og februar 2022 med henblik på endelig vedtagelse.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om en væsentlig ændring i kommuneplanens rammer. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/46719

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der skal afholdes temamøder i fagudvalg og i byrådet vedr. byrådsbetjeningen. På denne baggrund evaluerer udvalget sekretariatsbetjeningen.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at udvalget forud for temamøde i byrådet drøfter og evaluerer sekretariatsbetjeningen af fagudvalg og byråd.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-09-2021

Teknisk Udvalg drøftede sekretariatsbetjening og udtrykker stor tilfredshed.
 

Sagsfremstilling

Historik

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. maj 2021 (link til sag nr. 23 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2021) blev det besluttet, at byrådsbetjeningen skal evalueres gennem temamøder i fagudvalg efterfulgt af et temamøde i byrådet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Evalueringen af sekretariatsbetjeningen kan tage udgangspunkt i en vurdering af følgende:
 
 • Den indledende introduktion til arbejdet i udvalg og byråd for byrådsperioden 2018-2021
 • Sekretariatsbetjeningen af udvalgene og byrådet generelt
 • Prioriteringen af, hvilke sager der sættes på eller ikke sættes på dagsordenen
 • Dagsordener og sagsfremstillinger (forståelighed, et oplyst grundlag etc.)
 • Overholdelse af tidsfrister
 • Muligheden for at få svar på stillede spørgsmål
 • Etc.
 
Gode idéer til introduktion af nyt byråd samt den generelle sekretariatsbetjening kan ligeledes drøftes.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der afholdes temamøde vedr. evaluering af sekretariatsbetjeningen af byrådet forud for byrådets møde den 6. oktober 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 20/41204

Resume

Som led i lokalplanlægning af nye bolig- og erhvervsområder i Hammershøj skal arealerne undersøges for at klarlægge omfanget af områdets arkæologiske værdi.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at igangsætning af arkæologiske forundersøgelse godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Byggemodning ved  Pilevej, Hammershøj” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 150.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-09-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at igangsætning af arkæologiske forundersøgelse godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Byggemodning ved  Pilevej, Hammershøj” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 150.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.
 

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde 22. juni 2021 (link til sag nr. 1 i Teknisk Udvalg den 22. juni 2021) at igangsætte planlægningen af boligområde i Hammershøj.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

For at sikre en god disposition af det nye boligområde i forhold til eventuelle områder med større arkæologisk interesse planlægges det at lade Viborg Museum foretage arkæologiske forundersøgelser med henblik på bindende tilkendegivelse af områdets arkæologiske værdi.
 
I henhold til Museumsloven skal der forud for et jordarbejde foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet. Udgifterne til den arkæologiske forundersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Forundersøgelserne består af 3 m brede søgerender fordelt over det berørte areal.
 
Det vurderes hensigtsmæssigt, at der indhentes bindende udtalelse for det fulde område, så der i det kommende lokalplanarbejde kan tages hensyn til eventuelle områder med arkæologisk værdi.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

De arkæologiske forundersøgelserne forventes igangsat i løbet af 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis de arkæologiske forundersøgelser viser, at en lokalplanlægning og udstykning af området med henblik på salg af byggegrunde ikke er økonomisk rentabel, vil dette blive fremlagt i en senere sag.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/20334

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-09-2021

Teknisk Udvalg godkendte mødelisten.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (Link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 
Bilag

Sagsid.: 20/20361

Resume

Intet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-09-2021

Teknisk Udvalg tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Birthe Harritz spurgte til:
 
Navnløs, der blev svaret på mødet
Belægning Skolestræde, Birthe Harrits ønsker sag på kommende møde
Støjvold Lupinmarken, der blev svaret på mødet
Byggegrunde Vingevej, sættes til salg efter næste ØEU møde
Oversvømmelse Mjølnersvej Viborg, problemer og omfang er ved at blive undersøgt
Mulighed for skraldespande ved busstoppesteder
 
Martin Sanderhoff spurgte til asfaltering på Vibevej i Kølvrå
 
Anders Korsbæk Jensen spurgte til møde vedr. Bjerregrav, der blev svaret på mødet.
 
 
Direktør Hans Jørn Laursen orienterede om navnløs.
 
Udvalget drøftede sagen vedr. Løgstrup Multipark og opfordrer til at sagen medtages i den kommende udviklingsplan for Løgstrup.
 
Udvalget drøftede sagen vedr. forbedring af vilkårene for gående og cyklister på vejstykket fra Fiskbæk til Virksundvej. Forvaltningen svarer borgerne, at stien allerede er fremsendt til Vejdirektoratet som ønske.
 
Johannes Vesterby orienterede om møde med bevillingsnævn
 
Johannes Vesterby spurgte til Prinsens Livregiments skilt på Kasernen
 
 

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden

-Anmodning om hjælp til og samarbejde om forbedring af vilkårene for gående og cyklister på vejstykket fra Fiskbæk til Virksundvej
 
Orientering fra udvalget
-Løgstrup Multipark (emne fra Birthe Harritz)
 
Orientering fra direktøren
-Orientering om status på byggesagsbehandling
 
-SMV barometer
 
-Orientering om DI erhvervsundersøgelse 2021
Bilag