You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 13. oktober 2021 kl. 08:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/5118

Resume

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.
 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. Der foreligger nu et nyt udkast til forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017-2029 – udviklingsplan for Hjarbæk, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 15. september 2021 at udsætte behandlingen af planforslaget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har, som en del af budgetforliget for 2018 og overslagsårene, besluttet at styrke planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.
 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. De lokale udviklingsplaner vil samtidig indeholde en fokuseret del med projekter, som borgerne selv vil arbejde videre med, ofte i dialog med forskellige dele af forvaltningen. Proceduren for den formelle planproces er godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2019).
 
Igangsætning af planlægningen for Hjarbæk blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 28. august 2019 (link til sag nr. 17 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. august 2019).
 
Byrådet besluttede at sende forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 i høring i 8 uger (link til sag nr. 8 i byrådet den 18. marts 2020).
 
Forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 og lokale udviklingsplaner for Skals, Hjarbæk og Vorde var i høring i perioden 2. april til 28. maj 2020. I høringsperioden kom 10 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Hjarbæk. Disse høringssvar vil blive behandlet sammen med de høringssvar, der må blive indsendt under den offentlige høring af det nye forslag til tillæg nr. 80 for Hjarbæk.
 
Byrådet besluttede efter den offentlige høring, at den del af planforslaget, som omhandlede Hjarbæk (og Vorde), skulle udsættes (link til sag nr. 14 i byrådet den 2. september 2020).
Der har efterfølgende været dialog med repræsentanter fra lokalområdet, som har resulteret i enkelte justeringer i forhold til det oprindelige forslag til udviklingsplanen for Hjarbæk.
Det justerede forslag til den lokale udviklingsplan er drøftet på fællesmøde mellem Teknisk Udvalg og Landdistriktsudvalget den 27. september 2021.
 
En nærmere beskrivelse af de lokale udviklingsplaners indhold og opbygning findes i sagsfremstilling til byrådets møde den 26. juni 2019 (link til sag nr. 19 i byrådet 26. juni 2019).
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Processen for udarbejdelse af de lokale udviklingsplaner tager afsæt i, at borgerne gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning. Processen understøtter således byrådets intentioner med Sammenhængsmodellen.
 
Der har i Hjarbæk været tale om en kombination af møder, som borgerne har afholdt selv, og møder med deltagelse af politikere og forvaltning. Indholdet af den lokale udviklingsplan blev drøftet på dialogmøde den 10. juni 2021 med tilslutning fra en bred repræsentation af borgere såvel som Landdistriktsudvalgets medlemmer og repræsentanter fra forvaltningen.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. Gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv forsøger udviklingsplanerne at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund. Forslag til tillæg nr. 80 er i bilag 1 og i den digitale kommuneplan (link til tillæg). Forslag til udviklingsplan for Hjarbæk er i bilag 2 og i den digitale kommuneplan (link til udviklingsplan).

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Plangennemgang

Sideløbende med samarbejdet med lokale kræfter om indholdet til udviklingsplanerne har forvaltningen gennemgået alle gældende lokalplaner med henblik på at identificere uhensigtsmæssige forhindringer i planlægningen.
 
Forslag til udviklingsplan for Hjarbæk
Hjarbæk har 226 (tal fra 2020) indbyggere og ligger i landzone. Dertil kommer to større sommerhusområder hhv. nord og syd for landsbyen samt en campingplads.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Hjarbæk har taget udgangspunkt i et stort forarbejde i lokalsamfundet, herunder flere offentlige borgermøder. Dette forarbejde har resulteret i en borgerplan, som er blevet udarbejdet i regi af den lokale borgerforening i løbet af foråret 2019, og som efterfølgende er indarbejdet i forslaget til den lokale udviklingsplan. Et justeret forslag til udviklingsplan blev aftalt på dialogmøde den 10. juni 2021.
 
Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning i Hjarbæk:
 • Planen justerer afgrænsningen mellem de eksisterende rammeområder HJAR.C2.01 og HJAR.R1.02 med ca. 3.400 m2. Arealerne ligger i dag indenfor afgrænsningen af Hjarbæk (HJAR.C2.01), men den rekreative funktion og sammenhæng til øvrige rekreative funktioner ønskes fremmet ved at lade arealerne indgå i det rekreative rammeområde langs fjorden mellem havnen og sommerhusområdet.
 • Planen udvider afgrænsningen (rammeområde HJAR.C2.01) mod det åbne land med ca. 500 m2 ved Hjarbækvej 29a-c og 1.700 m2 ved Hjarbækvej 18. Der er tale om en konsekvensrettelse ved Hjarbækvej 29a-c, så afgrænsningen afspejler de faktiske forhold og ejendomsgrænser. Ved Hjarbækvej 18 giver udvidelsen mulighed for udstykning af to regulære boliggrunde som en huludfyldning i eksisterende husrække.
 • Planen udlægger et perspektivområde som fremtidigt boligområde øst for byen og syd for Bavnevej.
 
Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Hjarbæk har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning.
 
For at understøtte Hjarbæks udvikling foreslås det i udviklingsplanen, at byrådet arbejder for:
 • at gennemføre en realiseringsplan for dele af udviklingsplanens emner
 • at tilvejebringe en samlet plan for havnens udvikling
 • at sikre muligheder for byens fremtidige udvikling ved at udlægge et nyt perspektivområde
 • en opgradering af strandområdet
 • at styrke naturområderne i tilknytning til strandengene, herunder etablering af kogræsserlaug.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der i forbindelse med udviklingsplanens udarbejdelse har været dialog med bysamfundet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Teknisk Udvalg videresender planforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 8 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra ultimo november 2021 til primo januar 2022. Høringssvar vil - sammen med de 10 høringssvar fra det tidligere forslag til tillæg nr. 50 for Hjarbæk - efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i marts 2022 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De tiltag, der er nævnt under ”Byrådet vil arbejde for”, vil enten kunne realiseres gennem driftsbudgettet eller kræve efterfølgende prioritering. De tiltag, der i den lokale udviklingsplan er nævnt under ”Borgerne vil arbejde for”, indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hjarbæk har ikke tidligere haft en byskitse.
 
Kommuneplanen er ikke juridisk bindende for ejerne.
 
Det bliver i hvert enkelt projekt vurderet, om realisering forudsætter tilladelser og/eller dispensationer. Realisering afhænger af, at de nødvendige tilladelser kan opnås.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planforslaget omfatter et helt bysamfund. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/2060

Resume

Quattro Arkitekter søger - på vegne af ejendomsselskabet Ll. Sct. Mikkels Gade 4 ApS - om ny planlægning, der muliggør opførelse af et 16 etagers højhus på areal mellem Gl. Århusvej og Søndersø i Viborg. Se oversigtskort i bilag 1.
 
Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 541 og forslag til tillæg nr. 57 til Kommuneplan 2017–2029 samt miljørapport, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 541 og forslag til tillæg nr. 57 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der afholdes borgermøde tirsdag den 14. december 2021 kl. 17.00-19.00 på Viborg Rådhus i Multisalen.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 541 og forslag til tillæg nr. 57 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der afholdes borgermøde tirsdag den 14. december 2021 kl. 17.00-19.00 på Viborg Rådhus i Multisalen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 24. juni 2020 (link til sag nr. 7 i byrådet 24. juni 2020) at igangsætte planlægningen for projekt ”Viborg View”.

Inddragelse og høring - Idéfase

Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til Kommuneplan 2017-2029 har der været indkaldt idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en offentlig idéfase i perioden 2. juli - 1. oktober 2020.
 
Der blev i idéfasen afholdt borgermøde den 17. september 2020 på Viborg Rådhus.
 
Under idéfasen modtog kommunen 12 høringssvar, der primært omhandlede den ansøgte bebyggelses etageantal, højde, visuel påvirkning af naboområder, øget trafik i området og hensyn til den påtænkte helikopterlandingsplads på Regionshospitalet i Viborg.
 
Byrådet besluttede den 24. februar 2021, i forbindelse med behandling af de modtagne høringssvar i idéfasen, at planlægningen skal fortsætte på det givne grundlag (link til sag nr. 4 i byrådet den 24. februar 2021).
 

Beskrivelse

Quattro Arkitekter har på vegne af ejendomsselskabet Ll. Sct. Mikkels Gade 4 ApS anmodet om igangsætning af ny planlægning for højhusbebyggelsen Viborg View på Brøndumsvej 15-17, Viborg.
 
Bygherre ønsker at opføre bebyggelse i op til 16 etager, med en max. bygningshøjde på 57 m på Brøndumsvej 15-17, Viborg.
 
Bygningen ønskes anvendt til boliger, ikke generende erhverv i miljøklasse 1-2 som fx restaurant, café, hotel, service, kontorerhverv, klinikker o.lign.
 
Boligerne ønskes etableret i de øverste 14-15 etager, mens der ønskes mulighed for liberalt erhverv på alle etager.
 
Byggemuligheden (bruttoetagearealet) er på max. 10.500 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på max. 250 %.
 
Der etableres parkeringspladser under den østligste del af bygningen samt i et parkeringsanlæg i niveau 0 til 1 - umiddelbart nord for bygningen og øst for punkthuset Brøndumsvej 19. Parkeringsanlæggene anlægges med opholdsarealer på taget.
 
Vejadgang til bygningens boliger, liberale erhverv og eventuelt restaurant sker fra Gl. Århusvej via Brøndumsvej.

Eksisterende planforhold

Området ligger i rammeområde VIBM.C1.16_T74 i Kommuneplan 2017 – 2029.
 
Området er omfattet af lokalplan nr. 200, delområde V, hvor anvendelsen fastlægges til boliger og liberale erhverv så som kontorer, klinikker og lignende. Bebyggelse kan opføres i 4 og 6 etager. Bebyggelsesprocenten er max. 100 %.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanramme og gældende lokalplan. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 57 til Kommuneplan 2017 – 2029, og der er - i samarbejde med konsulentfirma og dialog med ejendomsselskabet - udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 541 samt en tilhørende miljørapport til planforslagene.

Forslag til tillæg nr. 57 til Kommuneplan 2017 – 2029

Med kommuneplanforslaget ændres en del af det eksisterende rammeområde VIBM.C1.16_T74, idet der udlægges et nyt rammeområde til centerformål (VIBM.C1.25_57). Endvidere justeres afgrænsningen af rammeområde VIBM.R1.01_T57.
 
Det nye rammeområde VIBM.C1.25_57 udlægges som et af kommuneplanens C1-rammeområder, hvilket betyder, at der inden for rammeområdet kan lokalplanlægges for almen service, boliger, liberale erhverv, hotel og restauration.
 
Med forslaget ændres:
 • bebyggelsesprocenten fra 100 % til 250 % og
 • etageantal fra 8 etager til 16 etager, og
 • bygningshøjde fra 32 m til 57 m
i forhold til det eksisterende rammeområde.
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 57 er i bilag 2.

Særbestemmelse om arkitektur

Der fastlægges desuden følgende særbestemmelser for rammeområdet:
 • Ny bebyggelse skal placeres vinkelret på søkanten, så der skabes en sammenhæng fra Gl. Århusvej til Søndersø med kig og stiforbindelse.
 • Bygningen skal nedtrappes mod Søndersø, hvorved bygningens markante udtryk fremstår en smule mindre ved søen.
 • I forbindelse med lokalplanlægningen skal det sikres, at facader og udearealer bearbejdes med materialer og udformes, så de fremstår imødekommende og som en helhed.
 • Hvor det er muligt, skal regnvand enten nyttiggøres, indgå rekreativt indenfor området eller afledes lokalt.

Forslag til lokalplan nr. 541

Forslag til lokalplan er i bilag 3.
 
Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål og giver mulighed for blandet bolig- og erhvervsformål. Erhverv må kun etableres som ikke generende erhverv i miljøklasse 1-2 som fx restaurant, hotel, service, kontorerhverv, klinikker o. lign samt rekreative formål, parkeringsanlæg, tekniske anlæg og LAR anlæg, sådan at bæredygtighedshensyn tilgodeses.
 
Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres med publikumsorienterede funktioner mod omgivelserne i stueetagen.
 
Lokalplanområdet ligger umiddelbart uden for søbeskyttelseslinjen, men inden for værdifuldt bevaringsværdigt geologisk område, hvor landskabet har stor oplevelsesmæssig betydning.
 
Lokalplanen sikrer, at byggeriet skal opføres med en forholdsvis smal og høj 16 etagers facade mod Gl. Århusvej og en langstrakt bygningskrop mellem Gl. Århusvej og stien ved Søndersøparken. Bygningen aftrappes til 12 etager mod Søndersø. Den nederste del af bebyggelsen fremstår hovedsagelig med glaspartier, så byggeriet fremstår ”åbent” og i aktivt samspil med omgivelserne. Der skal endvidere etableres en mindre pladsdannelse foran bebyggelsen mod Gl. Århusvej. De øvrige etager udføres i teglsten i en blanding af lyse og mørke nuancer, jf. bilag 4.

Støj

En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener, jf. planlovens § 15 a, stk. 1. Det kan ske i overensstemmelse med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. jf. § 15, stk. 2, nr. 13, 23 og 26.
 
Med ”støjbelastede arealer” menes arealer, hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj og virksomhedsstøj er fastlagt. Såfremt den pågældende anvendelse ikke kan overholde støjkrav, kan det fx forebygges ved etablering af afskærmningsforanstaltninger.
Hvorvidt kravet i Planlovens § 15a herved er opfyldt, er et retligt spørgsmål, som kan påklages til Planklagenævnet.
 
Der kan i visse situationer være mulighed for at benytte lempede støjkrav ved trafikstøj og virksomhedsstøj. De lempede krav skal ses i sammenhæng med muligheden for at stille krav om isolering mod støj af ny boligbebyggelse. Denne bestemmelse kan anvendes, når der er tale om eksisterende boligområder eller områder til blandede byfunktioner. Viborg View defineres som område til blandede byfunktioner, der ud over boliger må rumme erhverv i miljøklasse 1-2 som fx restaurant, hotel, service, kontorerhverv, klinikker o. lign.
 
Bygherres rådgiver har udarbejdet et notat med vurdering af, hvordan Viborg View bliver påvirket af trafikstøj. Vurderingen fremgår af miljørapporten, der er i bilag 9.
 
Støjundersøgelserne viser, at en del af bebyggelsens facader samt udearealer bliver belastet af trafikstøj, som overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det vurderes dog, at det er muligt at anvende facadeløsninger og andre støjreducerende tiltag, som sikrer et godt lydniveau både indendørs og udendørs, så de lempede støjkrav kan overholdes.
Forvaltningen er enige i denne vurdering.
 
Bygherres rådgiver har også udarbejdet et notat med vurdering af, hvordan Viborg View vil blive påvirket med støj fra helikopterflyvning til en HEMS-plads på Regionshospitalet (Helicopter Emergency Medical Service). Beregning viser, at der vil være ca. 130 helikopter-ankomster om året. Langt hovedparten af flyvningerne foregår i dagtimerne, nogle få i aftentimerne og 1-2 i nattetimerne pr. år. Notat er i bilag 5.
 
Beregningerne viser, at Viborg View udsættes for støj, der overstiger det gennemsnitlige, vægtede støjniveau på 50 dB, og det vurderes, at de mest udsatte facader kan blive udsat for et gennemsnitligt, vægtet støjniveau på op til 52 dB. Beregningerne viser desuden, at Viborg View ved helikopterflyvning om natten kan blive udsat for maksimale støjniveauer, der overstiger den maskimale grænseværdi på 80 dB. Det vurderes, at niveauerne kan være op til 87 dB på de mest udsatte facader. De vejledende støjgrænser for støj fra helikopterflyvning er dermed overskredet for Viborg View.
 
Bygherres rådgiver foreslår, at der ved håndtering af støj fra helikpoter benyttes de lempede støjkrav (der er gældende for støj fra veje, jernbaner og virksomhede), da det er bygherres rådgivers vurdering, at disse principper også kan anvendes for støj fra helikopterflyvning. Det vurderes, at det er muligt at anvende facadeløsninger og andre støjreducerende tiltag, som sikrer et godt lydniveau både indendørs og udendørs, så de lempede støjkrav kan overholdes.
Bygherres rådgiver foreslår desuden, at der kan ses bort fra de maksimale støjniveauer om natten, fordi de vil forekomme meget sjældent, i gennemsnit 1-2 gange om året.
 
Forvaltningen gør opmærksom på, at det ikke fremgår af vejledning om støj fra flyvepladser, at der kan anvendes de lempede støjkrav ved støj fra helikopter. Rådgiver kan ikke henvise til lignende projekter, og at der således ikke findes præcedens for rådgivers vurdering.

Opholdsarealer

I henhold til kommuneplanens bestemmelser for etageboligbyggeri skal der etableres 15% opholdsareal af grundarealet. Opholdsarealer etableres på terræn, tagterrasser og private altaner. Grundarealet er samlet set ca. 5.500 m2 for hele planområdet. Der skal således findes ca. 825 m2 opholdsareal på terræn, tagterrasser og private altaner. Bygherre vurderer, at 825 m2 er et forholdsmæssigt stort areal, som skal overdækkes, og at det vil komme til at præge området og bebyggelse væsentligt. Derfor foreslår bygherre, at areal, som overdækkes, reduceres til 10% svarende til min. 400 m2, hvor der kan skabes forskellige områder med ly, læ og skygge, uden at det vil blive for dominerende. Der er udarbejdet visualisering visende overdækninger af opholdsareal på terræn for 825 m2 og min. 400 m2, jf. bilag 6.
 
Grundens udnyttelse til bebyggelse er høj, og det er derfor forvaltningens vurdering, at krav om etablering af opholdsareal svarende til 15% af grundarealet bør fastholdes. Krav om etablering af opholdsareal svarende til 15% af områdets grundareal er en standard bestemmelse i kommuneplanen.
 
De vejledende grænseværdier (for trafikstøj og støj fra helikopter) skal overholdes på opholdsarealerne, og det kan derfor være nødvendigt at overdække dele af opholdsarealerne.
 
Bygherre foreslår, at der i en byggetilladelse for Viborg View fastsættes et betinget vilkår om, at der skal ske overdækning af de relevante udendørsarealer, når der er fastsat dato for etablering af helipad. Advokatfirmaet Haugaard/Bradd har for ejendomsselskabet Ll. Sct. Mikkelsgade 4 udarbejdet et notat omhandlende håndtering af byggesag mv. – jf. bilag 7.
 
Forvaltningen kan anbefale, at overdækning af opholdsarealer først etableres, når helipad på Regionshospitalet skal etableres. Dette sker ved vilkår i byggetilladelsen samt tinglysning heraf.

Trafik

Vejadgang til og fra lokalplanområdet sker fra Brøndumsvej. Der er udarbejdet et trafiknotat, der er i bilag 8. Beregningerne viser, at trafikafviklingen i krydset kan afvikles tilfredsstillende på nuværende tidspunkt. Det er forvaltningens vurdering, at projektets påvirkning af de tilstødende kryds vil være marginal, da projektet genererer en begrænset trafikmængde.
 
Forvaltningen gør dog opmærksomheden på, at den trafikale situation i området ved Søndersøparken ikke er holdbar på sigt som følge af en stigning i trafikken samt yderligere udbygning i området. Det vil derfor på sigt være nødvendigt med trafikale tiltag i området ved Søndersøparken for at afhjælpe problemet. Hvilken trafikal løsning, der kan anbefales, skal belyses nærmere og forelagt til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt.

Miljørapport

Forvaltningen har vurderet, at planforslagene vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed er omfattet af kravet om miljøvurdering. Der er udarbejdet en miljørapport, som er i bilag 9.
 
I miljørapporten fokuseres der på:
 • Visuel indvirkning af højhus i Viborgs byprofil
 • Landskab
 • Vindturbulens
 • Skygge- og indbliksgener
 • Overfladevand
 • Trafikafvikling
 • Vejtrafikstøj
 • Helikopterstøj.
 
Miljørapporten har dels beskrevet og i visse tilfælde medført bestemmelser i lokalplanen i forhold til:
 • visuel indvirkning og vindturbulens, som har medført bestemmelser om opbrydning af bygningens form og facadeudtryk,
 • skyggegener, der vil være størst i middagsperioden i forhold til nabobebyggelsen Riegel Søpark, Brøndumsvej 19,
 • indbliksgener til den nord for liggende nabobebyggelse. Afstanden er ca. 35 m, og indblik vurderes at være begrænset i forhold til nærliggende boliger.
 • overfladevand, idet der skal etableres regnvandsløsninger, som kan forsinke eller reducere udledningen til Søndersø,
 • støj. Rapporten har medført særlige bestemmelser i lokalplanen ift. trafik- og helikopterstøj, herunder betingelser for ibrugtagning.
 
Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 9. december eller 16. december 2021 kl. 17-19 på Viborg Rådhus i Multisalen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra ultimo november 2021 til ultimo januar 2022. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk primo 2022 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes udgifter for Viborg Kommune i forbindelse med, at der på sigt skal laves en trafikal løsning for området, så trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt i området ved Søndersøparken.
 
Hvilken trafikal løsning, der kan anbefales, og de deraf følgende økonomiske konsekvenser, skal belyses nærmere og forelægges til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ejerforhold

Lokalplanområdet er ejet af Region Midt. Der er lavet en forhåndstilkendegivelse af, at investorgruppen køber grunden, og at der sker et mageskifte med ejendommen Ll. Sankt Mikkelsgade 4, såfremt der foreligger en godkendt lokalplan for projekt Viborg View.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/8318

Resume

Der er ønske om at opføre 11 tæt-lav boliger på Kærvænget 8, 10 og 12, Viborg. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger et udkast til lokalplanforslag nr. 568, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

 
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 568 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der afholdes borgermøde tirsdag den 23. november 2021 kl. 17.00 – 19.00 eller torsdag den 25. november 2021 kl. 17.30 – 19.30 på Rådhuset i Multisalen.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 568 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der afholdes borgermøde torsdag den 25. november 2021 kl. 17.30 – 19.30 på Rådhuset i Multisalen.
 
Johannes F. Vesterby og Anders Korsbæk Jensen stemte imod beslutningen under henvisning til tidligere behandling.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Arkitektfirmaet m2plus, Aalborg, søger på vegne af HTL Totalbyg, Løgstrup, og ejeren af Kærvænget 8 om udarbejdelse af lokalplan for ejendommene Kærvænget 8, 10 og 12, Viborg, mhp. opførelse af i alt 11 tæt-lav boliger.
 
 
Oversigtskort for planområdet er i bilag 1.

Inddragelse og høring

Der har været flere henvendelser fra Kærvængets Grundejerforening for at få oplysninger om:
 • modtagne ansøgninger
 • om der fremadrettet vil blive meddelt flere tilladelser til tæt-lav boliger i Kærvænget
 • om der findes en skriftlig vurdering af de trafikale forhold i området.
 
Forvaltningen har svaret grundejerforeningen.
 

Beskrivelse

I dag ligger der ét parcelhus på Kærvænget 8 og ét på nr. 12. Der er opført tæt-lav bebyggelse på Kærvænget 10. Kærvænget 8, 10 og 12 afgrænses på alle sider af parcelhuse.

Eksisterende planforhold

Området er ikke omfattet af en lokalplan. Forvaltningen vurderer, at realisering af det samlede ansøgte projekt kræver, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Området er omfattet af Kommuneplan 2017 – 2029, rammeområde VIBNV.B4.03 for Viborg Nordvest med mulighed for blandede boliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
 
Det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Forslag til lokalplan nr. 568

Lokalplanen giver mulighed for følgende:
 • Området udlægges til tæt-lav boliger samt grønne fælles opholdsarealer i form af 5 dobbelthuse og 1 singlehus.
 • Den samlede byggemulighed for området svarer til en bebyggelsesprocent på 40%.
 • Husene opføres på sokkelgrunde, der skal have et areal på min. 90 m2 og max. 110 m2. Dvs. at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 100% for 1 plan og 200% for 2 plan.
 • Bebyggelsen etableres i max. 2 etager med en bygningshøjde på max. 8,5 m.
 • Der etableres udendørs opholdsareal på terræn svarende til 10% af bruttoetagearealet for den samlede bebyggelse.
 
Forslag til lokalplan nr. 568 er i bilag 2.

Arkitektur

For området gælder, at boligbebyggelsen skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver mv. for at sikre en ensartethed i området.

Klimatilpasning

Grundvandet i området står højt, hvorfor det anbefales, at bygherre undersøger muligheder for dræning af arealet. Den viste udformning af området sikrer, at der ikke forventes risiko for oversvømmelse i tilfælde af ekstreme regnvandshændelser. Det anbefales, at tag- og andet overfladevand så vidt muligt afledes ved LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand). Det kan ske ved hjælp af regnbede, græsplæner og permeable belægninger. Der er fastsat bestemmelse om maksimal befæstelsesgrad, idet højst 40% af overfladevandet må afledes til kloak.

Spildevand

Lokalplanområdet er optaget i Viborg Kommunes spildevandsplan som ”fælleskloak”. Spildevand skal afledes til Viborg Centralrenseanlæg. I henhold til spildevandsplanen er krav til maks. afløbskoefficient 40% i forbindelse med nybygning. Afløbskoefficient angiver, hvor stor en del af regnen fra et område, der afledes til kloak. Det beregnes på baggrund af befæstelsesgraden, tilslutningsgraden og befæstelsens egenskaber i forhold til nedsivning, forsinkelse, fordampning osv.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Borgermøde

Såfremt udvalget ønsker at afholde borgermøde, foreslås det afholdt den 25. november 2021 kl. 17.00 – 19.00 på Rådhuset i Multisalen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra ultimo oktober 2021 til ultimo november 2020. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg primo 2022 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for hele kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget af forvaltningen uden yderligere politisk behandling.
 
Bilag

Sagsid.: 20/24973

Resume

Forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 1. juli 2021 til den 26. august 2021. Der er i høringsperioden ikke kommet høringssvar til planforslaget.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017–2029 vedtages endeligt uden ændringer.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017–2029 vedtages endeligt uden ændringer.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har, som en del af budgetforliget for 2018 og overslagsårene, besluttet at styrke planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.
 
 
Byrådet besluttede den 22. juni 2021 at fremlægge forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring i 8 uger (link til sag nr. 24 i byrådet den 22. juni 2021).
 
Kommuneplantillægget og den lokale udviklingsplan fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslaget til den lokale udviklingsplan i dialog med den lokale udviklingsgruppe.

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 1. juli 2021 til den 26. august 2021.
 
Der er i høringsperioden ikke kommet høringssvar til planforslaget.
 
Der er ikke vedlagt bilagsnotat med forslag til ændringer i kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse, da planforslaget foreslås vedtaget uændret.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde den lokale udviklingsplan for Sparkær. Tillægget udgør samtidig det planmæssige grundlag for at kunne etablere et togstop ved en eksisterende jernbane.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planlægningen har principiel betydning for kommunen, da tillægget omfatter et bysamfund. Endelig vedtagelse skal derfor ske i byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/27803

Resume

Forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 1. juli til 30. august 2021. Der er kommet 4 høringssvar. Høringssvarene handler om bebyggelsens omfang og udseende, den fremtidige placering af Center for Mestring, parkering, trafik og støj. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslaget vedtages endeligt uden ændringer,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslaget vedtages endeligt uden ændringer,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Region Midtjylland ønsker at opføre et nyt byggeri til regionspsykiatrien på et areal mellem Ll. Sct. Mikkels Gade og Søndersøparken i Viborg. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplanlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Byrådet besluttede den 22. juni 2021 (link til sag nr. 23 i byrådet den 22. juni 2021) at fremlægge forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslaget og miljørapporten er i bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 1. juli til den 30. august 2021. Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til planforslaget og miljørapporten. Høringssvarene er i bilag 3.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde den 12. august 2021. Debatten drejede sig hovedsageligt om den fremtidige placering af Center for Mestring og trafik i området.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Et af høringssvarene kommer fra Viborg Stiftsøvrighed, der ønsker, at der i den fremtidige bebyggelses skala og proportionering tages hensyn til omgivelserne. Forvaltningen er enig i dette, men vurderer, at der først skal tages nærmere stilling til byggeriets udformning i forbindelse med den fremtidige arkitektkonkurrence og efterfølgende lokalplanlægning.
 
Forvaltningen har desuden kontaktet Viborg Stiftsøvrighed for at indlede en dialog om de fremsendte bemærkninger og den videre planlægning af projektet.
 
Et andet høringssvar omhandler den trafikale situation i området. Forvaltningen er enig i, at den trafikale situation ikke er holdbar på sigt, hvilket også påpeges i miljørapporten, og at der skal laves trafikale tiltag i området for at afhjælpe problemet.
 
Hvilken trafikal løsning, der kan anbefales, skal belyses nærmere i forbindelse med kommende lokalplanlægning af området. Dette vil derfor blive forelagt til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt, og inden der vedtages en lokalplan for området.
 
De øvrige bemærkninger omhandler den fremtidige placering af Center for Mestring, parkering og støj/vibrationer.
 
Forvaltningen vurderer ikke, at nogle af de fremsendte bemærkninger giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.
 

Beskrivelse

Forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029

Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde (VIBM.A1.09_T74) som et af kommuneplanens A1-rammeområder. Det betyder, at der indenfor rammeområdet kan lokalplanplanlægges for offentlige formål som f.eks. hospital, sundhedsvæsen, lægeklinik, administration, kulturelle formål mv.
 
For rammeområdet ændres bebyggelsesprocenten fra 60 % til 150 %, mens maks. etageantal (8 etager) og maks. bygningshøjde (32 m) bibeholdes fra det eksisterende rammeområde.

Særbestemmelser om arkitektur

På grund af planlægningens omfang og centrale placering ved Søndersø er projektet arkitekturscreenet på et overordnet niveau ved kommuneplanlægning og skal igen arkitekturscreenes på et mere detaljeret niveau ved lokalplanlægning.
 
Der fastlægges følgende særbestemmelser for rammeområdet:
 • Ny bebyggelse skal placeres vinkelret på søkanten, så der skabes en sammenhæng fra Ll. Sct. Mikkels Gade mod Søndersø med kig gennem området og med stiforbindelser.
 • Bebyggelsen skal nedtrappes mod Søndersø, så den nærmest søen fremstår i maks. 3 etager. Dette for at mindske indvirkningen ved de rekreative områder ved søen og for at skabe en nedtrappende overgang til den lavere bebyggelse ved søen.
 • Der må kun etableres punktvis højere bebyggelse langs Ll. Sct. Mikkels Gade, så bebyggelsen ikke fremstår som en høj mur i området. Fordeling af maks. etageantal præciseres i kommende lokalplanlægning.
 • I forbindelse med lokalplanlægning skal det sikres, at facader og udearealer bearbejdes med materialer og udformning, så de opleves imødekommende og i en menneskelig skala.

Særbestemmelse om klimatilpasning

En større del af rammeområdet er udpeget som risikoområde for oversvømmelse.
Der fastlægges derfor en særbestemmelse om, at klimatilpasningstiltag og risiko for oversvømmelse tænkes ind i nyt byggeri.

Miljørapport

Til planforslaget blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslaget.
 
Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til planforslaget og miljørapporten. Høringssvarene er i bilag 3. De bemærkninger, der omhandler miljørapporten, er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 5. Redegørelsen offentliggøres sammen med kommuneplantillægget.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en screening for miljøkonsekvens og evt. efterfølgende miljøkonsekvensrapport.
Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal screenes, og om det i givet fald er pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. miljøkonsekvensvurderinger (VVM).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes udgifter for Viborg Kommune i forbindelse med, at der på sigt skal laves en trafikal løsning for området, så trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt, jf. det der er belyst i miljørapporten.
 
Hvilken trafikal løsning, der kan anbefales, og de deraf følgende økonomiske konsekvenser, skal belyses nærmere i forbindelse med kommende lokalplanlægning af området. Dette vil derfor blive forelagt til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt, og inden der vedtages en lokalplan for området.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da der er tale om en større ændring af kommuneplanen. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/39691

Resume

Forslag til lokalplan nr. 561 har været i offentlig høring i perioden den 10. juni – 8. juli 2021. Der er kommet 3 høringssvar. Høringssvarene handler om værdiforringelse af ejendomme og manglende udsyn, bekymring for støj og for, at byfortætning vil svække landsbystemningen i Låstrup. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 561 vedtages endeligt uden ændringer.
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Carsten Risgaard har ansøgt om at opføre 3 dobbelthuse og udstykke 2 parcelhusgrunde på
Låstrupvej 16 og 18 i Låstrup.
 
Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er
nødvendigt.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 2. juni 2021 (link til sag nr. 4 i Teknisk Udvalg den 2. juni 2021) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 561 Boligområde ved Låstrupvej i Låstrup i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslaget fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 561 har været i offentlig høring fra den 10. juni til den 8. juli 2021. Der er i høringsperioden modtaget 3 høringssvar til planforslaget. Høringssvarene er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Af høringssvarene fremgår, at naboer til planområdet frygter en værdiforringelse af deres ejendomme og manglende udsyn, bekymring for støj og for, at byfortætning vil svække landsbystemningen i Låstrup.
 
Lokalplanens højdebestemmelser er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området, ligesom lokalplanen stiller krav til tagudformning i overensstemmelse med områdets karakter. Det vurderes, at byggeriets placering ikke forårsager indbliksgener for naboer ud over det forventelige i bymæssig bebyggelse. Det vurderes desuden, at planlægningen ikke vil svække landsbyens eksisterende struktur, da planområdets udformning tager hensyn til byens bevaringsværdige kulturmiljø, hvorfor det foreslås, at høringssvarene ikke imødekommes.
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 561

Lokalplanforslaget udlægger området til boliger og giver mulighed for 3 dobbelthuse og
2 parcelhusgrunde. Lokalplanområdet opdeles i to delområder. Delområde I til tæt-lav
beboelse med tilhørende fælles opholdsareal samt delområde II til åben-lav bebyggelse og et
eksisterende vejareal. Vejadgang sker fra Låstrupvej via boligveje med vendemulighed der placeres mellem delområde I og II. Området fastholdes i landzone.

Kommuneplan

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Kulturmiljø

I kommuneplanen er Låstrup udpeget som beskyttelsesværdigt kulturmiljø. Placeringen af
byen mellem det bakkede bagland og de lave engstrøg er med til at give byen dens særlige
karakter. Den oprindelige bebyggelse langs bygaden består af mindre landsbyhuse og en
række oprindelige gårde, hvoraf flere er delvist bevarede.
 
Med lokalplanen er sikret en række hensyn til kulturmiljøet i Låstrup. Blandt andet fastsætter
lokalplanen, at ny bebyggelse skal følge bygadens terræn. Desuden sikres en vis åbenhed mod
bygaden ved at stille et minimumskrav til vinduer mod Låstrupvej og ved at fastsætte, at fast
hegn mod gaden ikke må være højere end 1,2 meter.
 
Grønne tage, paraboler og antenner samt solceller og solfangere kan ikke placeres på facader
og tage med hældning mod Låstrupvej, idet det vil være fremmed for byggestilen langs
Låstrupvej.
 
For at harmonere med den gængse orientering af landsbyhuse i Låstrup sikrer lokalplanen
endeligt, at ny bebyggelse langs Låstrupvej orienteres med gavl eller facade mod Låstrupvej.

Lokal Udviklingsplan (LUP)

Der er vedtaget en lokal udviklingsplan for Låstrup, hvor der bl.a. er fokus på byggemuligheder og attraktive boliger til borgere i alle aldre.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.
Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planlægningen er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Endelig vedtagelse kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Bilag

Sagsid.: 21/34939

Resume

Der er søgt om at opdele ejendommen (se bilag 1) i 2 matrikler til bebyggelse med to nye boliger. Jævn før lokalplanen kan matrikler udstykkes, hvis det er i overensstemmelse med områdets oprindelige landsbymiljø som helhed. Derudover søges der om dispensation for, at erstatningsbebyggelsen for den nedrevne bevaringsværdige bygning alene opføres med samme placering og i samme omfang som den nedrevne bebyggelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg drøfter, om der skal meddeles dispensation/ godkendelse til,
 
1. at matriklen opdeles i 2 matrikler,
 
2. at de fremtidige bygninger ikke har den samme udstrækning som de oprindelige bygninger,
 
3. at facadehøjden bliver højere end på de nuværende bygninger for at kunne overholde krav til rumhøjden i beboelsesrum jf. BR18 (den samlede bygningshøjde til tagryg bliver ikke højere end den oprindelige bygning).
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Teknisk Udvalg besluttede, at der meddeles dispensation/ godkendelse til,
 
1. at matriklen opdeles i 2 matrikler,
 
2. at de fremtidige bygninger ikke har den samme udstrækning som de oprindelige bygninger, og
 
3. at facadehøjden bliver højere end på de nuværende bygninger for at kunne overholde krav til rumhøjden i beboelsesrum jf. BR18 (den samlede bygningshøjde til tagryg bliver ikke højere end den oprindelige bygning).
 
Facadeudtryk med fokus på vinduer og kvistpartier skal bearbejdes i dialog med forvaltningen.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har den 24. juni 2021 givet nedrivningstilladelse til de eksisterende bygninger på matriklen, der var klassificeret i bevaringsværdig kategori 4. Se bilag 2.
 
Nedrivningsanmeldelsen havde været offentliggjort på kommunens hjemmeside fra den 18. maj 2021 til og med den 15. juni 2021. Der indkom i høringsperioden ingen høringssvar. Med hensyn til opdelingen af matriklen har matriklen indtil 2010 været opdelt i 2 matrikler. 
 

Inddragelse og høring

Projektet har været i naboorientering fra den 23. august 2021 til 7. september 2021. Der er modtaget høringssvar fra naboer samt borgerforening.
 
Det fremgår af høringssvaret, at forslaget er i modstrid med lokalplanen, og at bygningernes størrelse og arkitektoniske udtryk ikke er i tråd med lokalplanens intentioner.
 
Høringssvaret ses i bilag 3.
 
Høringssvaret har efterfølgende været forelagt ansøger og bygherre. Ansøger har i den forbindelse bemærket, at eksisterende bolig er erklæret uegnet til beboelse og på sigt vil medvirke til et negativt udtryk i hjertet i Hjarbæk. De nye boliger opføres uden nogen form for tilskud. En privat bygherre, som også har købt Hjarbæk Kro, vil sikre sig, at byen fortsat ser pæn og imødekommende ud, samt at boligerne arkitektonisk er tilpasset de eksisterende bygninger i området.
 
Ansøgers og bygherres samlede bemærkninger til høringssvarene fremgår af bilag 4.
 
 

Beskrivelse

Indenfor lokalplanområde 424, delområde I, må der alene ske udstykning, der er i overensstemmelse med områdets oprindelige landsbymiljø som helhed.
 
Ejendommen har tidligere været opdelt i 2 matrikler. Efter de matrikulære ændringer bliver de 2 grunde på 375 m² hver.
 
De omkringliggende matrikler har en størrelse på 220 m² til 350 m². Forvaltningen vurderer, at opdelingen vil være i overensstemmelse med områdets oprindelige landsbymiljø.
 
De nye bygninger, som ønskes opført på de 2 matrikler, vil i sit udtryk understøtte det oprindelige landsbymiljø og opføres i materialer som angivet i lokalplanen med samme type vinduer, tag, taghældning og facadeudtryk som de omkringliggende huse. Se bilag 5.
 
BR 18 stiller krav til indretning af nye huse, herunder loftshøjden i beboelsesrum. Dette gør, at højden på de nye bygningers facader vil blive forøget i forhold til de oprindelige bygninger. Den samlede højde til tagrygning bliver ikke forøget i forhold til den oprindelige bygning.
 
De ansøgte bygninger vil få den samme placering som de oprindelige bygninger men vil i deres udstrækning afvige fra den oprindelige bebyggelse.
 
Det ansøgte er i landzone. Forvaltningen vurderer, at der kan meddeles landzonetilladelse til udstykning og ny bebyggelse

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Gældende for området er lokalplan 424, delområde I.
 
§ 4 Udstykning
4.1 Der må alene ske udstykning indenfor delområde I, der er i overensstemmelse med områdets oprindelige landsbymiljø som helhed.
 
§7
7.10 Erstatningsbebyggelse for bevaringsværdige bygninger må alene opføres med samme placering og i samme omfang som den nedrevne bebyggelse og i oprindelig byggestil, herunder samme tage form og taghældning.
 
 
Bilag

Sagsid.: 21/34959

Resume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om lovliggørelse af to carporte opført på Dværgvænget 10 og 14, 8850 Bjerringbro.
 
Lovliggørelse kræver en dispensation fra lokalplan nr. 406-1, da carportene er opført for tæt på lokalplanområdets skel.
 
Sagen har være i naboorientering. Der er ikke indkommet indsigelser.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
1. at der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser vedr. afstand til lokalplanområdets skel.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Sagen har været i høring fra den 25. juli 2021 til 13. august 2021 og fra den 10. til 29. august 2021.
 
Der er ikke indkommet indsigelser i perioden.
 

Beskrivelse

En nabo til bebyggelsen har klaget over, at carportene er opført i strid med gældende lokalplan. Området er omfattet af lokalplan nr. 406-1, der angiver, at al bebyggelse skal holde en afstand på 2,5 meter til lokalplanområdets skel.
 
Carportene på Dværgvænget nr. 10 og 14 er opført henholdsvis 0,55 meter og 2,19 meter fra lokalplanområdets sydøstlige skel.
 
Faktiske placering, der ønskes lovliggjort, kan ses i bilag 2.
 
I forbindelse med sagsbehandlingen af det opførte byggeri, blev der meddelt dispensation til placering af carport tættere end 2,5 meter på det nordlige skel ved nr. 14, nærmere bestemt 1,98 meter. Det blev samtidigt præciseret, at alt byggeri i øvrigt skulle overholde lokalplanens bestemmelser, hvorfor forvaltningen modtog tegningsmateriale, der viste netop dette.
 
I lokalplan- og omgrænsende områder er der flere lovlige tilfælde af byggeri i skelbræmmen, og der er tidligere givet dispensation til byggeri i skelbrammen inden for lokalplanområdet. Det er ikke forvaltningens vurdering, at en dispensation vil ændre på områdets karakter.
 
Ansøgte placering kan ses i bilag 3.
 
Tidligere dispensation kan ses i bilag 4.
 
Carportene overholder i sin helhed byggeretten jf. Kapitel 8 i Bygningsreglementet 2018.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Lovliggørelse af carportene kræver dispensation fra lokalplan nr. 406-1, § 7.5, der angiver, at bebyggelse ikke må opføres nærmere lokalplanområdets skel end 2,5 meter.
 
En dispensation til § 7.5 er ikke i strid med lokalplanens principper.
 
 
Bilag

Sagsid.: 21/35797

Resume

Jacob Bech Jørgensen har anmodet om fornyet behandling af ansøgning om at opføre et dobbelthus på adressen Gl. Randersvej 32 A i Viborg.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at udvalget tager stilling til, om ansøgningen skal genbehandles.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Teknisk Udvalg besluttede, at ansøgningen skal genbehandles og at udvalget er indstillet på at godkende et dobbelthus, idet der i den del af rammeområdet allerede er udbygget med tæt-lav bebyggelse.
 
Martin Sanderhoff og Birthe Harritz stemte imod beslutningen, idet planlægningen ønskes fastholdt.

 

 

Sagsfremstilling

Ansøger ønsker at opføre et dobbelthus med sadeltag med to boligenheder samt tilhørende dobbelt carport ud mod Gl. Randersvej.
 
Forvaltningen meddelte den 13. november 2018 afslag til en tilsvarende ansøgning. Afslaget blev meddelt med hjemmel i planlovens § 12, stk. 3, hvorefter kommunalbestyrelsen kan modsætte sig opførelse af bebyggelse eller anvendelse, der er i strid med kommuneplanens bestemmelser.
 
Forvaltningen meddelte den 20. marts 2020 ansøger, at der ikke var grundlag for at imødekomme hans anmodning om at lade ansøgningen behandle politisk.
 
Ansøger har nu igen anmodet Teknisk Udvalg om en fornyet vurdering.
 
 

Inddragelse og høring

Inden en eventuel byggetilladelse kan meddeles, skal der foretages partshøring af naboer.
 

Beskrivelse

Området er omfattet af kommuneplanramme VIBØ.B1.04, der udlægger området åben til åben-lav boliger i op til 2 etager og 8,5 meters højde.
 
Det ønskede byggeri er altså i strid med kommuneplanens rammebestemmelser.
 
I forbindelse med revisionen af kommuneplanen i 2017 blev der foretaget en konkret vurdering af rammerne for de enkelte boligområder. I de områder, hvor det blev vurderet hensigtsmæssigt, blev rammen ændret, så der både kunne opføres åben-lav og tæt-lav boligbyggeri.
 
Ansøger anfører bl.a. at et dobbelthus som ønsket vil harmonere med den øvrige bebyggelse i området og at nuværende bebyggelse på ejendommen er i dårlig forfatning.
 
Ansøger anfører desuden, at han er bekendt med, at der i tilsvarende sager er givet dispensationer fra kommuneplan og lokalplaner.
 
Kommuneplanen er udtryk for byrådets ønsker til en fremtidig udvikling, og giver sammen med lokalplaner borgerne en vis sikkerhed for, hvilken udvikling borgerne kan forvente i et område.
 
Byrådet dispenserer jævnligt for visse af en lokalplans bestemmelser. Det er dog ikke muligt at dispensere f.eks. fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser – f.eks. til tæt-lav boliger i et område, der i en lokalplan er udlagt til åben-lav boliger.
 
Der er ikke i Viborg Kommune praksis for at fravige kommuneplanens anvendelsesbestemmelser i de områder, der ikke er omfattet af en lokalplan.
 
Det ansøgte område er præget af ældre bebyggelse. Der er i området syd for Gl. Randersvej flere tæt-lav bebyggelser, især øst for Møllevej, der i kommuneplanmæssig sammenhæng dog er et andet rammeområde.
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Kommuneplanens rammer har som udgangspunkt ikke retsvirkning for borgere, men alene for byrådet, der skal virke for kommuneplanens gennemførelse.
 
Jf. planlovens § 12, stk. 3 kan byrådet indenfor byzoner og sommerhusområder modsætte sig bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Byrådet er altså ikke forpligtet til at modsætte sig et sådant ønske.
 
Bilag

Sagsid.: 18/13311

Resume

Gl. Skivevej skal have etableret cykelstier fremfor de i dag etablerede cykelbaner. Gl. Skivevej er den direkte forbindelse for gående og cyklister fra boligområdet i Engelsborg-området mod Viborg midtby.
 
Der er indhentet tilbud på løsning af opgaven. De indhentede tilbud viser imidlertid, at anlægget bliver 1.038.000 kr. dyrere end overslaget på 2.500.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår,
 
1.  om udvalget godkender, at udgiften på 1.038.0000 kr. dækkes af det ikke-disponerede rest-rådighedsbeløb på kontoen ”Cykelstier 2021”.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Sagen blev udsat med henblik på at forvaltningen undersøger muligheden for benyttelse af nedsivningsasfalt på cykelstien og dermed reduceret vejafvanding. 
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet gav den 21. april 2021 (link til sag nr. 15 i Byrådet 21. april 2021) en anlægsbevilling til ”Cykelstier 2021”. Teknisk Udvalg har efterfølgende på mødet den 28. april 2021 (link til sag nr. 10 i Teknisk Udvalg 28. april 2021) udpeget Gl. Skivevej som et af projekterne til udførelse. Projektet på Gl. Skivevej blev tildelt 2.500.000 kr.
 
Udformning af anlægsprojektet blev besluttet i Teknisk Udvalg på møde den 11. august 2021 (link til sag nr. 12 i Teknisk Udvalg 11. august 2021).
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

Der er indhentet tilbud fra 3 entreprenørfirmaer på løsning af opgaven. Det for kommunen mest favorable tilbud lyder på 2.831.076 kr. Hertil kommer udgifter til projektering, tilsyn og byggeledelse, ændring af belysning på strækningen, landinspektør, uforudsete udgifter mm., der tilsammen medfører en samlet anlægssum på 3.492.383 kr. Det vil sige, at der mangler 1.038.000 kr., hvis anlægget skal gennemføres.
 
Det er primært udgifter til vejafvanding, der giver en højere pris på anlægsprojektet end forventet i overslaget.

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Arbejdet forventes udført i 2021 og 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er et ikke-disponeret rest-rådighedsbeløb på kontoen ”Cykelstier 2021” på 1.077.000 kr.
 
Hvis udgiften ikke dækkes af det ikke-disponerede rest-rådighedsbeløb skal der enten søges en forhøjelse af bevillingen, reduceres i et af de andre anlægsprojekter eller ændres i projektets omfang.
 
Afledte driftsudgifter forventes indeholdt indenfor nuværende budget.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 21/34463

Resume

Forvaltningen orienterer om procedure for opsætning af fartdæmpning med bomme på kommunens stier.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning. I kriterierne tilføjes et kriterie vedr. uvedkommende kørsel.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

Aktuelt har kommunen ingen registrering af antal bomme eller hvor mange, der findes af de enkelte bomtyper. Mange af bommene er placeret på meget smalle stier og med lille passage.
 
Hvis et bomanlæg ikke overholder vejreglernes anbefaling om placering, reflekser og belysning, vil disse blive fjernet, da de udfører en risiko for personskade ved påkørsel. Det vurderes, at der pt. er fjernet bomme på ca. 60 lokaliteter. Det overvejes i hvert tilfælde, om der skal opsættes et nyt bomanlæg til erstatning af det gamle.
 
Ved opsætning af nye bomanlæg benyttes primært en selvlukkende og påkørselsbar bom. Denne type har den fordel, at en traktor ved vintervedligeholdelse kan foretage gennemkørsel, hvor bommene lukker efter passage. I modsætning er der på mange stier en mere traditionel bom, som manuelt skal åbnes, og i praksis åbnes denne type bomme ved første vinterkørsel på stien og står åbne, til vinteren er ovre. Et selvlukkende og påkørselsbart bomanlæg udgør en større udgift.
 
Et bomanlæg vil typisk blive opsat eller erstattet på stier, hvor:
 
 • der sker trafikuheld i krydset mellem sti og vej
 • der er stor trafikmængde på vejen
 • der er høj hastighed på vejen
 • en sti går ud i et fortov
 • en sti går ud i et busstoppested
 • der er stikrydsninger med manglende oversigt
 • en sti munder ud i veje, der stopper eller drejer brat eller har stejle bakker
 • cyklister med høj fart kan komme overraskende for svingende bilister.
 
Stier skal have en bredde på min. 3 m ved et bomanlæg, for at det er en velegnet løsning ifølge vejreglerne.
 
Fartdæmpere udformes, så de tvinger cyklisterne til langsom kørsel. Fartdæmpere bør ikke anvendes til bevidst standsning af cyklister, da cyklister har svært ved at holde balancen ved hastigheder under 12 km/t.
 
Procedure for vurdering af bomme på kommunale stier fremgår af bilag 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/34431

Resume

Teknisk Udvalg har bedt forvaltningen vurdere tilstanden af belægningen på Skolestræde i Viborg med henblik på, om belægningen skal renoveres akut.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at udvalget drøfter, om belægningen skal renoveres akut, og
 
2. at udvalget anviser finansiering, hvis belægningen skal renoveres akut.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Teknisk Udvalg besluttede, at renovering afventer evt. samlet projekt for renovering af Sct. Mathias Gade mellem Sct. Mogensgade og Skolestræde.
 
Birthe Harritz og Martin Sanderhoff stemte imod beslutningen, idet de ønsker akut renovering.  
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

intet.
 

Beskrivelse

Belægningen på Skolestræde består af traditionelle brosten. Vejstrækningen er kort ca. 30 meter, og højdeforskellen mellem Sct. Mathias Gade og Domkirkestræde er ca. 3 meter.
 
Vejen er ensrettet fra Sct. Mathias Gade mod Domkirkestræde og er adskilt med bånd (bordursten), så der i vestsiden er et smalt fortov, og i østsiden ligger der piksten i dele af dette areal og brosten i det resterende. Fortovet er smalt og mindre velegnet til f.eks. gang med rollator eller lignende og i praksis benyttes kørebanen også af nogle fodgængere.
 
Flere af de nuværende brosten er drejet lidt, så der er en lille kant, som kan være mindre behagelig ved færdsel som gående med f.eks. rollator. Forvaltningen vurderer ikke, at tilstanden af belægningen er kritiske, eller at der aktuelt er et akut behov for renovering af belægningen. 
 
Forvaltningen anbefaler, at belægningen renoveres i forbindelse med en eventuel trafik­sanering af Sct. Mathias Gade mellem Sct. Mogens Gade og Skolestræde. Det vil give en god samlet løsning. I den forbindelse kunne fortovet gøres bredere.
 
Hvis Sct. Mathias Gade ikke skal trafiksaneres mellem Sct. Mogens Gade og Skolestræde i de kommende år, vil belægningen blive renoveret over driften efter prioritering med de øvrige belægninger.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis eksisterende belægning genbruges og omlægges, vil renoveringen beløbe sig til 150.000 kr. Denne løsning vil have en kort levetid pga. hældningen.
 
Forvaltningen vil anbefale, at der laves en løsning med låsebånd, så stenene ikke drejer. Desuden anbefales en renovering i hele vejens bredde, hvor der også ændres på side­arealerne, således der kommer et større gangareal. Ved genanvendelse af eksisterende belægning beløber renoveringen sig i 300.000 - 400.000 kr.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/13149

Resume

Der skal tages stilling til forslag til projekt og skiltning af Sct. Mathias Gade mellem Sct. Mogens Gade og Sct. Leonis Gade i Viborg, udtalelser fra borgere m.v. samt eventuel forsøgsopstilling af projektet.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,  
 
1. at udvalget godkender principperne i forslag A/A-1 til trafiksanering
 
2. at der laves en forsøgsopstilling med indretning af Sct. Mathias Gade som angivet i forslag A/A-1 med gågadezone (kørsel tilladt),
 
3. at forsøgsopstillingen opsættes i 2 måneder fra 1. marts 2022, hvorefter den evalueres og forelægges for udvalget,
 
4. at evalueringen bl.a. indeholder en udtalelse fra beboere og ejere på strækningen, Vi er Viborg (tidligere Viborg Handel), Viborg Domsogns Menighedsråd samt Cyklistforbundet, og
 
5. at udvalget godkender forslag til svar til beboere mv.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Indstillingen blev godkendt. Udvalget besluttede, at forsøgsperioden skal vare 3 måneder.
 

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 16. september 2020 (link til møde i Teknisk Udvalg den 16. september 2020 sag nr. 10), at give en anlægsbevilling på 350.000 til renovering (projektering) af St. Sct. Hans Gade og Sct. Mathias Gade mellem Sct. Mogens Gade og Hans Tausens Alle. Teknisk Udvalg besluttede også, at forvaltningen skulle arbejde videre med sagen i samarbejde med repræsentanter fra beboere og Viborg Handel, at projektet skulle forelægges Teknisk Udvalg til godkendelse, at der eventuelt skulle laves en forsøgsopstilling, og at politiets tilladelse til ændringer i skiltningen skulle søges med henblik på at nedsætte hastigheden yderligere på strækningen fra Nytorv over Kompagnistræde og Sct. Mathias Gade frem til Sct. Leonis Gade.
 
Der er i sommeren 2021 etableret gågadezone i St. Sct. Hans Gade over Nytorv, Kompagnistræde og Sct. Mathias Gade frem til indkørslen til Sortebrødre Plads. Bortset fra skiltningen er der ikke ændret i strækningens udseende.
 
Af trafikplanen for Viborg midtby (link til Trafikplan for Viborg midtby), som blev vedtaget i 2012 fremgår et forslag til en udvidelse af gågadeområdet med områder, hvor der skiltes med gågade, men med bil- eller buskørsel tilladt. Strækningen mellem Sct. Mogens Gade og Sct. Leonis Gade er markeret som en sådan strækning.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til trafiksanering af Sct. Mathias Gade på strækningen mellem Sct. Mogens Gade og Sct. Leonis Gade. Dette projektforslag har været sendt til udtalelse blandt beboere og ejere på strækningen, Vi er Viborg (tidligere Viborg Handel), Viborg Domsogns Menighedsråd og Cyklistforbundet.

Bemærkninger fra disse er vedlagt i bilag 3, og forvaltningens bemærkninger til udtalelserne samt forslag til svar fra Teknisk Udvalg fremgår af bilag 4.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har i et forslag til trafiksanering af Sct. Mathias Gade på strækningen mellem Sct. Mogens Gade og Sct. Leonis Gade (ca. 115 m) indarbejdet ønsker fra blandt andet borgere og videreført materialevalg m.m. fra Nytorv og Kompagnistræde.
 
Projektforslaget er detaljeret beskrevet i bilag 2. Notatet beskriver en trafiksaneringsløsning, der dæmper hastigheden på strækningen mellem Sct. Mogens Gade og Sct. Leonis Gade, så der i højere grad tages hensyn til de ”bløde” trafikanter, og man undgår uvedkommende trafik på strækningen.
 
Vejstrækningen gøres et-sporet med mulighed for, at modkørende kan køre forbi hinanden midt på strækningen. Trafiktællinger viser, at trafik i vestlig retning udgør ca. 14% af den samlede trafik på strækningen.
 
Ændringen af vejprofilet til ét spor med vigemulighed giver bedre forhold for fodgængere. Projektforslaget giver ikke mulighed for etablering af en særskilt bane for cyklister på strækningen.
 
Der er i dag skiltet med forbud for gennemkørsel af køretøjer over 3.500 kg i Sct. Mathias Gade fra krydset ved Hans Tausens Alle mod Sct. Mogens Gade. Ærindekørsel er dog tilladt, fx til Domkirken. Projektforslaget lægger op til, at al kørsel med store køretøjer forbydes i vestlig retning fra Sct. Leonis Gade til Sct. Mogens Gade, dog med undtagelse af busser.
 
Strækningen kan skiltes enten som gågade eller som cykelgade. Begge løsninger vil kunne medvirke til et lavere hastighedsniveau, da der skal udvises særlig agtpågivenhed for medtrafikanterne. Nogle beboere oplever høje hastigheder på strækningen. Dette kan trafiktællingerne dog ikke bekræfte.
 
Ved skiltning som gågade er området reserveret til gående. Kørsel må kun ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/t), og det skal angives på undertavle, at kørsel er tilladt. De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående.
 
Ved skiltning som cykelgade er kørebanen reserveret til cykel og lille knallert. Kørsel må kun ske med en hastighed svarende til hastigheden for cyklister og førere af lille knallert (normalt under 30 km/t), og det skal angives på undertavle, at kørsel er tilladt. De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for hinanden. Ved skiltning som cykelgade skal fodgængerne færdes på de yderste dele af vejprofilet, som er afgrænset fra kørebanen af bordurkantsten.
 
Kørearealet foreslås udført med såkaldte komfortsten, der er granitbrosten med jetbrændt overflade. Komfortsten giver en mere jævn kørsel for cyklisterne og dækstøjen er også mindre i forhold til brugte brosten, som er anvendt i Kompagnistræde. Der er anvendt komfortsten foran Latinerly. Projektet kan dog tilpasses andre materialer, afhængig af projektøkonomien.
 
Der har været afholdt et indledende ledningsejermøde for at afklare behovet for fornyelse af ledninger, inden belægningen udskiftes. Der er bl.a. ønsker om at etablere nye ledninger til regnvand og fjernvarme. Forvaltningen har planer om nyt slidlag på Sct. Mathias Gade og Sct. Leonis Gade i 2022 eller senere, idet det afhænger af de nævnte ledningsarbejder.
 
Projektet har ikke været til godkendelse hos politiet.
 

Alternativer

Som alternativ til afslutningen af brostensbelægningen i krydset Sct. Mathias Gade / Sct. Leonis Gade / Skolestræde kan der udføres en reduceret udgave A-1, hvor asfalt og fortove bevares i størst muligt omfang. Alternativet er ligeledes beskrevet i bilag 2.
 
Ud over ændringer på strækningen mellem Sct. Mogens Gade og Sct. Leonis Gade kan det også overvejes at forbedre forholdene for cyklister på strækningen fra Sct. Leonis Gade til Hans Tausens Alle. Her er der i dag en smal cykelbane i sydsiden af strækningen. Ved en mindre omlægning / indsnævring af fortovet på den øverste strækning nærmest Sct. Leonis Gade vil der kunne etableres smalle cykelbaner eller en rød cykelstibe i begge sider.
 

Tidsperspektiv

Forsøgsopstillingen kan igangsættes, når politiet har godkendt projektet. Forvaltningen anbefaler, at forsøgsopstillingen opsættes fra 1. marts 2022, således at der er mange gående og cyklister på strækningen.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er afsat 350.000 kr. til renovering (projektering) af St. Sct. Hans Gade og Sct. Mathias Gade mellem Sct. Mogens Gade og Hans Tausens Alle og til en eventuel forsøgsopstilling.
 
Anlægsoverslag for projektforslaget A udgør 4,8 mio. kr., mens overslaget for alternativet A-1 udgør 4,0 mio. kr. Overslagene er behæftet med usikkerhed grundet travlhed i bygge­branchen, men især fordi priserne på granit stiger fra dag til dag.
 
Det skal bemærkes, at projektforslaget og anlægsoverslagene kun gælder strækningen mellem Sct. Mogens Gade og Sct. Leonis Gade. Der er ikke beregnet overslag for eventuelle ændringer på strækningen fra Sct. Leonis Gade til Hans Tausens Alle. Projektet kan udføres i andre materialer med reduceret anlægsøkonomi.
 
Der er ikke pt. afsat midler til realisering af projektet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/11748

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2021 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 godkendes.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 godkendes
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2020).
 
 Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus =
mindreforbrug)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg.
 
 Opr.
 Korr.
30. sept.
I forhold til opr. budget
I forhold korr.budget
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
      Grønne områder
10,8
11,3
11,3
0,5
0,0
      Trafikområdet
127,4
120,3
118,5
-8,9
-1,8
Park og Vej
0,2
0,2
-2,5
-2,7
-2,7
Vintertjenesten
16,3
16,3
21,5
5,2
5,2
Serviceudgifter i alt
154,7
148,1
148,8
-5,9
0,7
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
54,5
85,9
58,1
3,6
-27,8
     Udgift til byggemodning
48,8
47,9
31,0
-17,9
-16,9
Sum anlæg ekskl. forsyning
103,3
133,8
89,1
-14,3
-44,7
 
Midttrafik forventer fuld kompensation i 2021 på Covid-19 relaterede udgifter og manglende indtægter. Det betyder en mindreudgift til Midttrafik på 3,4 mio. kr. i 2021. Denne mindreudgift forventes overført til kollektiv trafik i årene frem, til trafikområdet igangsætter det nye udbud på kollektiv trafik.
 
Vedrørende gadelys forventes en merudgift på 1,9 mio. kr., Merforbruget skyldes, at der i 2020 og de efterfølgende år blev indarbejdet en negativ PL-regulering på gadelys på 2,3 mio. kr. Denne forventede mindreudgift til el fra KL's side, slår ikke igennem i samme omfang i den aftale, som er indgået med Energi Viborg omkring drift af gadelys.
 
På Park og Vej forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Som følge af tidligere udbud på området skal Park og Vej årligt præstere et overskud, som svarer til de indirekte omkostninger. De indirekte omkostninger er bl.a. central ledelse og administration samt drift af rådhuset, m.v. Sideløbende med dette skal Park og Vej præstere en årlig akkumuleret effektivisering på 2 % af standardopgaver i henhold til udbudsmaterialet. Disse forhold er indarbejdet i budgettet, hvorfor mindreforbruget på 2,7 mio. kr. ligger herudover. Mindreforbruget skyldes bl.a. overførsel af mindreforbrug fra tidligere år ligesom der har ret en større omsætning på vinterbekæmpelse pga. en forholdsvis kold og lang vinter. Samtidig er en række større bestillingsopgaver/projekter forløbet problemfrit og derfor givet en bedre økonomi for Park og Vej end forventet.
 
 
 
 
På det skattefinansierede anlægsområde forventes en mindreudgift på 27,8 mio. kr., som bl.a. vedrører renovering af Preislers Plads, Stibro over Indre Ringvej til Hærvejsstien samt cykelstier.  byggemodning forventes en mindreudgift på 16,9 mio. kr.
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelserne på drift og anlæg kan ses i bilag 1.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet primært er udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2021 (og sekundært til budgetlægningen i 2022-2025) er der medtaget alle projekter, hvor der er afsat beløb i 2021 og hvor projektets samlede økonomi i 2021 og budgetforslag 2022-2025 overstiger 2 mio. kr. De forventede tidsforløb for Teknisk Udvalgs projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 
 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/20334

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Teknisk Udvalg godkendte mødelisten. Temadag den 1. november aflyses.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (Link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 
Bilag