You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 25. september 2017 kl. 09:00

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Niels Dueholm, Stine Damborg
Fraværende Jens Rohde, Mette Nielsen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/24028
Resume
Bjerringbro Byforum ansøger Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation om støtte på 331.000 kr. til opstart af foreningen Bjerringbro Byforum samt videreudvikling af projekter og aktiviteter i Bjerringbro og omegn
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og events indstiller, at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation drøfter
 
1. om Udvalget vil bevilge 331.000 kr. til opstart af foreningen Bjerringbro Byforum samt videreudvikling af aktiviteter og projekter i Bjerringbro og omegn, og
2. om Udvalget vil bevilge støtte på 100.000 kr. fra 2018 og frem til projektudviklingsaktiviteter.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 25-09-2017
1. Udvalget besluttede at bevilge 331.000 kr. til opstart af foreningen Bjerringbro Byforum samt videreudvikling af aktiviteter og projekter i Bjerringbro og omegn i årene 2017-2019, og
 
2. Udvalget besluttede ikke at bevilge støtte på 100.000 kr. fra 2018 og frem til projektudviklingsaktiviteter.
Sagsfremstilling
Historik
Udvalget fik senest forelagt en status for byudviklingsaktiviteter i Bjerringbro på mødet den 24. april 2017, sag nr. 1
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
På baggrund af bl. a. de aktiviteter, som Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation initierede i 2016, blev foreningen Bjerringbro Byforum etableret i maj 2017. Foreningen er en uafhængig forening, der har til formål at bidrage til at udvikle Bjerringbro på baggrund af et bredt samarbejde mellem erhvervsliv, handel, institutioner, foreninger og borgere. Bjerringbro Byforum afløser dermed de øvrige foreninger, som førhen har bidraget til udviklingen i Bjerringbro.
 
Bjerringbro Byforum har fremsendt ansøgning til Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation om støtte på 331.000 kr. fordelt på 100.000 kr. som opstartstilskud til foreningen og 231.000 kr. til projektaktiviteter. Derudover ansøger foreningen om årlig støtte på 100.000 kr. til projektudviklingsaktiviteter fra 2018 og kommende år. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1.
 
De enkelte elementer i ansøgningen fremgår nedenfor:
 
Emne
Beløb
Etablering af bykontor m.m.
25.000 kr.
Opstart af foreningen herunder projektleder
75.000 kr.
I alt (opstartsomkostninger)
100.000 kr.
 
 
Videreudvikling af Bjerringbro Mad- og Kunstmarked
55.000 kr.
Videreudvikling af Familiedag ifm. Gudenåløbet
88.000 kr.
Videreudvikling af midtbytemaer samt Loppe- og Antikmarked
40.000 kr.
Videreudvikling af Prøv en sport-dag
48.000 kr.
I alt (projektudviklingsaktiviteter)
231.000 kr.
 
De nævnte projektudviklingsaktiviteter foregår i såvel 2017 og 2018, mens alle opstartsomkostninger primært afholdes i 2017.
 
Der er en ambition om at indsamle ca. 2 mio kr. i etableringskapital, der skal sikre midler til videreudvikling af projekter og aktiviteter de første tre år. Herefter forventes foreningen at være økonomisk selvbærende.
 
Indtil videre er der indsamlet 1 mio kr. fra Elværksfonden (etableringstilskud til de første tre år), ligesom Grundfos har bevilget 100.000 kr. i etableringstilskud og er indstillet på at modtage ansøgning om støtte til efterfølgende konkrete projekter. Endelig indskyder Bjerringbro Handel ca. 300.000 kr. årligt til gennemførelse af de projekter, der hidtil er gennemført i regi af Viborg Handel.
 
Det ansøgte engangsbeløb fra Viborg Kommune udgør således ca. 1/6 af en samlet etableringskapital på ca. 2 mio kr.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 17/46459
Resume
Agro Business Park ansøger Viborg Kommune om medfinansiering til gennemførelse af pilotprojektet Ph.d iværksætter program (videnstungt iværksætteri). Programmet har til formål, at få flere ph.d’ere til at blive iværksættere og koble flere ph.d’ere med lokale virksomheder. Programmet vil blive gennemført i et samarbejde med Aarhus Universitet og ViborgEgnens Erhvervsråd og med inddragelse af flere lokale virksomheder.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation drøfter,
 
1. om udvalget vil bevilge i alt 350.000 kr. til gennemførelse af ph.d iværksætterprogrammet i 2017 og 2018.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 25-09-2017
1. Udvalget besluttede at bevilge i alt 350.000 kr. til gennemførelse af ph.d iværksætterprogrammet i 2017 og 2018, idet projektet skal igangsættes omgående for at sikre den beskrevne medfinansiering og idet udvalget forventer at projektet fremadrettet modtager den nødvendige iværksætterrådgivning fra VIBORGegnens Erhvervsråd som del af den generelle partnerskabsaftale med Viborg Kommune og dermed uden yderligere betaling.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Gennem de seneste 10 år er antallet af ph.d. studerende i Danmark steget betydeligt. En stadig stigende andel af disse udgøres af udenlandske studerende. Langt de fleste færdiguddannede udenlandske ph.d.’ere forlader imidlertid Danmark relativt hurtigt efter endt uddannelse.
 
Udviklingen i antallet af ph.d.’ere afspejles også på Aarhus Universitet og på universitets afdeling i Foulum. Aarhus Universitet er internationalt anerkendt for sin forskning og uddannelse i relation til den biobaserede økonomi og fødevarer. Særligt via sine installationer og ansatte med base i Foulum har Aarhus Universitet manifesteret sig og i løbet af årene tiltrukket forskere og studerende fra hele verden. Alene i 2015 havde Aarhus universitet 1845 ph.d.’er heraf 673 inden for Science & technology som bl.a. dækker faciliteterne og forskningsindsatsen i Foulum.
Det vurderes at ca. 125 ph.d.’er pt. er tilknyttet forskning med base i Foulum og at ca. 60% heraf har udenlandsk baggrund.
 
De uddannede Ph.d.er udgør et uudnyttet potentiale for Danmark og i særdeleshed Viborg kommune i form af kvalificeret arbejdskraft i eksisterende virksomheder, samt som generator for start ups.
 
Udfordringen er, at særligt de udenlandske Ph.d. studerende mangler indsigt i det danske erhvervsfremmesystem, herunder muligheder for- og i at starte egen virksomhed. De mangler netværk og relationer til relevante samarbejdspartnere.  
 
Med udgangspunkt i erfaringerne fra Agro Business Park og Viborgegnens Erhvervsråd udvikles et skræddersyet forløb for ph.d’ere. Forløbet er både målrettet danske og udenlandske ph.d’ere. For de udenlandske studerende vil indholdet i forløbet også inkludere indsigt i dansk kultur og erhvervsliv.  Programmet vil tage højde for de særegne karakteristika ved ph.d’ere og dermed ’videnstungt iværksætteri’, som andre programmer hidtil har haft svært ved at håndtere i form af store kapitalkrav, lang udviklingshorisont, store potentielle gevinster, samt ofte introverte iværksættere.
 
Konkret udvikles og gennemføres et 25 ugers forløb i kombinationen mellem formelle udviklingsmøder, kontinuerlig sparring, samt konkret hjælp til eksekvering. På møderne i forløbets første del inviteres eksperter til at give oplæg om relevante emner, såsom virksomhedsdrift t i Danmark, IPR, netværk, finansiering og investorer og forretningsmodeller.
 
I forløbets afsluttende uger tilbydes deltagerne individuel sparring og vejledning. Der afholdes 2-3 åbne fagrelevante workshops med udgangspunkt i de studerendes interesser/forretningsområde. Repræsentanter fra relevante virksomheder og evt. myndigheder inviteres til disse workshops, ligesom andre ph.d’ere har mulighed for at deltage. Lokale virksomheder af særlig interesse identificeres og busture for alle relevante ph.d’ere arrangeres med henblik på at nedbryde barrierer mellem viden og erhverv.
 
De 25 ugers forløb afsluttes med en evaluering og en præsentation / salgspitch for et udvalgt ekspertpanel -  med eksperter inden for gældende fagområde.
Forud for selve forløbet pågår en dialog med Aarhus Universitets mange relevante afdelinger inkl. andre relevante stakeholdere med henblik på rekruttering og markedsføring af tilbud.
 
Programmet gennemføres i et tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet, Agro Business Park og ViborgEgnens Erhvervsråd, samt med inddragelse af relevante lokale virksomheder.
 
Forventede resultater
Det forventes, at minimum 100 ph.d’er vil blive introduceret til tilbuddet og herigennem opbygge kendskab til Agro Business Park og VER som potentielle kanaler for at finde hjælp. Mere end 50 ph.d.’er vil deltage i workshops og herigennem udvide netværk og relationer til lokale virksomheder og myndigheder. Effekten heraf bliver ansættelse eller samarbejde på anden vis mellem lokale stakeholdere og 5-10 ph.d’er.
Minimum 10 ph.d’er vil deltage aktivt i forløbet og herigennem arbejde med konkrete ideer for yderligere tilknytning til området inkl. opstart af egen forretning.  Det forventes at minimum 6-8 virksomheder etableres på baggrund af programmet og at halvdelen heraf fortsætter sin drift over en længere periode.
 
Agro Business Parks ansøgning om medfinansiering til udvikling og gennemførelse af et ph.d iværksætterprogram kan ses i bilag 1.
 
Sammenhæng med Viborg Byråds udviklingsstrategi
Viborg Byråd har i sin udviklingsstrategi udpeget ’Grøn teknologi og bæredygtig produktion’ som et af de tre områder, der især skal være i fokus for udviklingen af Viborg Kommune og dermed også et af de tre områder der i særlig grad skal prioriteres i forbindelse med anvendelsen af kommunens udviklingsressourcer.
Ph.d iværksætterprogrammet vil understøtte mindst tre af de opstillede målsætninger i udviklingsstrategien inden for grøn teknologi og bæredygtig produktion;
- Understøtte et styrket samarbejde mellem vidensinstitutioner og virksomheder inden for grøn teknologi og bæredygtig produktion.
- Bidrage aktivt til udvikling af Foulum-områdets attraktivitet for forskning og nye virksomheder fra ind- og udland.
- Samarbejde om konkrete projekter, initiativer og forsøg, der kan bidrage til nye bæredygtige løsninger, teknologier og viden som kan omsættes til vækst og arbejdspladser.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Agro Business Parks ansøgning om medfinansiering af ph.d iværksætterprogrammet dækker gennemførelse af programmet i år 1 (2017-2018). 
Programmet forventes igangsat med planlægning og gennemførelse af rekruttering fra 1. oktober 2017. Programmet forventes afsluttet med udgangen af august 2018. 
Viborg Kommune forpligter sig ikke til yderligere medfinansiering efter gennemførelse af pilotprojektet i år 1. Men Viborg Kommune vil blive inviteret til at deltage i en eventuel videreførelse af programmet. 
 
Programmet vil, hvis succesfuldt, udgøre et fremtidigt element i Agro Business Parks arbejde med scouting af nye ideer og potentielle iværksættere. Programmet er oplagt at gentage i Foulum i takt med at de studerende udskiftes. Programmet vil ligeledes kunne udbredes andre steder i landet. Endelig tænkes ph.d. iværksætterprogrammet indarbejdet som en del af Innovationsnetværket for Biomasses (INBIOM) aktiviteter fremadrettet – i en ny ansøgning om at være nationalt udpeget innovationsnetværk, med virkning fra 1.1.2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Agro Business Park estimerer, at det samlede budget for programmet i år 1 (2017-2018) vil være 580.000 kr.
Agro Business Parks andel udgør 400.000, Viborgegnens Erhvervsråds andel udgør 150.000. Aarhus Universitets andel udgør 30.000.
Agro Business Park har via INBIOM –Innovationsnetværket for Biomasse mulighed for at finansiere 50% af egen indsats samt 100% af Indsatsen på Aarhus Universitet.
INBIOM er et at de nationalt udpegede innovationsnetværk, finansieret af staten. Der er således statslige midler i ph.d iværksætterprogrammet.
Det samlede budget fremgår af bilag 1.
 
Agro Business Park ansøger Viborg Kommune om en medfinansiering til gennemførelse af programmet på samlet 350.000 kr. Viborg Kommunes medfinansiering skal dække ViborgEgnens Erhvervsråds andel af budgettet (150.000 kr.), samt 50% af Agro Business Parks andel (200.000 kr.).
 
Agro Business Park kan ikke selv dække egen indsats 100%. ViborgEgnens Erhvervsråds indsats i programmet er ikke omfattet af samarbejdsaftalen med Viborg Kommune og derfor fordrer denne ekstra indsats særskilt finansiering.
 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/46833
Resume
Der har været afholdt et møde mellem DAMRC og Viborg Kommune med henblik på at indgå i et samarbejde om at øge kompetenceniveauet blandt de mest avancerede fremstillingsvirksomheder i Viborg Kommune. DAMRC står for Danish Advanced Manufacturing Research Center og arbejder med at højne vidensniveauet blandt de mest avancerede fremstillingsvirksomheder gennem netværk og adgang til de institutioner, organisationer og universiteter, der er førende inden for viden om avanceret produktion. Foreningen hører til i Herning og opererer med viden på erhvervsfremmevilkår. DAMRC er foreningsdrevet og drives i fællesskab med en række kommuner og større virksomheder. Alle kan blive medlem, men de fleste mindre virksomheder deltager oftest gennem et medlemskab tegnet af en kommune eller et erhvervsråd. I forbindelse med de to sidstnævnte vil der ofte samtidig blive indgået en samarbejdsaftale om hvad der skal ydes for medlemsskabet. Viborg Kommune ønsker at tegne et medlemskab på 100.000 kr. og i forlængelse deraf lave en samarbejdsaftale, hvor der i samarbejde med VER og CFI skal gennemføres en række virksomhedsbesøg.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at Udvalget drøfter, om
 
1. Udvalget bevilger 100.000 kr. til et medlemskab af DAMRC for 1 år og at der efterfølgende indgås en samarbejdstale, der nærmere specificerer det antal virksomheder, der skal besøges og det antal samarbejder, der forventes at komme ud af besøgene.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 25-09-2017
1. Udvalget besluttede at bevilge 100.000 kr. til et medlemskab af DAMRC for 1 år og at der efterfølgende indgås en samarbejdstale, der nærmere specificerer det antal virksomheder, der skal besøges og det antal samarbejder, der forventes at komme ud af besøgene.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
 
CFI (Center for Underleverandører) og VER (Viborgegnens Erhvervsråd) har være inddraget for at afklare koordineringen og rollerne i mellem foreningerne og DAMRC
 
Beskrivelse
 
Viborg Kommune ønsker at tegne et medlemskab af DAMRC for 100.000 kr. DAMRC står for Danish Advanced Manufacturing Research Center og arbejder med at højne vidensniveauet blandt de mest avancerede fremstillingsvirksomheder gennem netværk og adgang til de institutioner, organisationer og universiteter, der er førende inden for viden om avanceret produktion. Foreningen hører til i Herning, hvor de har egen maskinpark inden for de mest avancerede produktionsmaskiner, og hvorfra de hjælper medlemsvirksomheder ved typisk at tilføre viden, der enten effektiviserer virksomhedens produktion eller øger vidensindholdet i deres produkter. Maskinparken bliver også brugt til at afholde kurser for virksomheder og skal lukke hullet mellem erhvervsuddannelserne og universiteterne. DAMRC er foreningsdrevet og drives i fællesskab med en række kommuner og større virksomheder. Alle kan blive medlem, men de fleste mindre virksomheder deltager oftest gennem et medlemskab tegnet af en kommune eller et erhvervsråd. Der kan tegnes et mindre medlemskab på 10.000 kr., hvilket giver den pågældende virksomhed ret til at købe ydelser hos DAMRC til en lavere timetakst. Mercantec har et lille medlemskab og er pt. eneste medlem i Viborg Kommune. Næste trin er et medlemskab til 100.000 kr. hvilket giver adgang til en række ydelser kan indgå i medlemsskabet.
 
Viborg Kommune har i samarbejde med DAMRC gennemført en screening af alle produktionsvirksomheder i Viborg og har fundet frem til, at der er ca. 50 virksomheder enten har et åbenlyst eller overvejede sandsynligt potentiale for et samarbejde. Der derudover ca. 100 hvis potentiale for et samarbejde er usikkert. Kriteriet for et potentiale i screeningen har været andelen og typen af avancerede fremstillingsvirksomheder i produktionen.
 
For at undgå overlap med CFI og VER har der desuden været aftalt en arbejdsdeling mellem dem, således at det er VER, der tager den indledende kontakt og at CFI og VER indgår i de besøg, hvor virksomheden har udtrykt flere interesseområder. Det er dog vigtigt at understrege at hverken CFI eller VER besidder eller adgang til det vidensniveau, som DAMRC har fået opbygget. VER har tidligere haft et lille medlemskab, men har i forbindelse med en sparerunde forrige år valgt at melde sig ud. Det er dog også det store medlemskab, der har størst kollektiv værdi. I dag har bl.a. Herning, Holstebro, Skive, Ringkøbing Skjern, Ikast-Brande og Vejle kommuner tegnet medlemsskaber med tilhørende resultatkontrakter, der har til formål af øge vidensniveauet i deres fremstillingsvirksomheder.
 
Det foreslås, at der i samarbejdsaftalen aftales at der
 
·         Gennemføres min. 20 besøg i den screenede målgruppe
·         Indgås min. 5 samarbejdsprojekter med mindste 4 forskellige virksomheder
·         Afklares om der kan gennemføres en eller flere erhvervs Ph.d.’er i fællesskab mellem flere produktionsvirksomheder, hvoraf mindst en skal komme fra Viborg Kommune
·         Udbydes min. 3 uddannelses forløb til virksomheder i Viborg Kommune
·         Afholdes min. et faglig arrangement i samarbejde med VER og CFI.
 
Efter 3 kvartaler gøres der status for indsatsen og det afklares om Viborg Kommune skal fortsætte deres medlemskab i DAMRC.
 
Alternativer
 
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
 
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 16/65559
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 25-09-2017
Intet.
Sagsfremstilling
-


Sagsid.: 16/65500
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 25-09-2017
Udvalget foreslår et fællesmøde mellem formanden for udvalget, formanden for Børne- og Ungdomsudvalget, forvaltningen og Landbrugsskolen mhp. videre drøftelser.
Sagsfremstilling
Haver til MaverBilag