You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Boligområde ved Låstrupvej i Låstrup

Forslag til lokalplan nr. 561.

Emne

Lokalplan

Område

8832 Skals

Offentliggørelse

10.06.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Formål

Lokalplanen giver mulighed for at etablere 8 nye boliger centralt i Låstrup.

Kort over området

Offentliggjort: Torsdag den 10. juni 2021
Høringsfrist: Torsdag den 8. juli 2021

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 8. juli 2021. Benyt boksen "Indsend høringssvar"

Der holdes ikke borgermøde.

Når et forslag til lokalplan er offentlig bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold jf. planlovens § 17.

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Hvem kan klage?

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. planlovens § 59. Desuden kan landsdækkende foreninger og organisationer, der har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen klage.

Hvad kan jeg klage over?

Kun retlige spørgsmål kan påklages jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan klage over afgørelsen om, at en plan ikke skal miljøvurderes.

Hvornår skal jeg senest klage?

Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk
Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk til Viborg Kommune.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Hvad koster det?

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer, virksomheder og offentlige myndigheder skal betale kr. 1.800 i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Hvis du vil vide mere?

Se https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ hvis du vil vide mere om Planklagenævnet.

Maja Bach Lembcke

Tlf: 87 87 86 21