You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Karup: Høring om ny planlægning for solcelleanlæg

Idéfase for et område til solceller.

Emne

IdéfaseLokalplanKommuneplanMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

25.05.2023

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Resumé

Viborg Byråd begynder planlægningen for solceller nordvest for Karup. Byrådet opfordrer derfor alle til at komme med idéer og forslag til planlægningen og til miljøvurderingens indhold jf. planlovens § 23 c og miljøvurderingslovens § 35.

Formålet med planlægningen er at udlægge et nyt område til solceller i Kommuneplan 2017-2029.

Byrådet opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til planlægningen samt til hvilke emner, der skal belyses i vurderingen af projektets miljøpåvirkninger og alternativer til det ansøgte projekt senest den 22. juni 2023.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde d. 7. juni 2023 kl. 19:00 i Karup Kultur- & Forsamlingshus.

Politisk beslutning

Høringen er igangsat på baggrund af Klima- og Miljøudvalgets behandling af en ansøgning af 2. juni 2021, link til sag nr. 1. i Klima- og Miljøudvalget 9. maj 2023.

Her besluttede Klima- og Miljøudvalget at igangsætte planlægningen og idéfasen for projektet.

Projektet omfatter et bruttoareal på ca. 130 ha nord for Karup i umiddelbar tilknytning til Karup Kartoffelmelfabrik. Det forventes, at der i den videre planlægning vil ske tilpasning af projektet omkring blandt andet naboejendomme og naturarealer.

Solpanelerne forventes placeret på vippende system i parallelle rækker fra nord-syd. Solcelleanlægget forventes at få en kapacitet på ca. 93 MWac og en årlig produktion på ca. 117.000 MWh, der kan dække elforbruget i ca. 29.250 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4000 KWh.

Planlægningen for solcelleanlægget forventes at omfatte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Formålet med planlægningen er at udlægge et nyt område til energiproduktion i Kommuneplan 2017-2029.

Planlægning for solcelleanlæg i Viborg Kommune er reguleret gennem tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029, vedtaget 10.11.2021. I kommuneplantillægget er dele af projektområdet udpeget til negativt område for store solcelleanlæg, og det øvrige projektområde er udpeget som neutralt.

Derudover er dele af projektområdet omfattet af gældende lokalplan nr. 483 og ligger op ad lokalplan nr. 1.30. Det skal afklares, om opstillingen af solceller inden for det gældende lokalplanområde kan være i strid med anvendelserne på naboarealerne.

Projektet ligger nord for Karup og er mod sydvest afgrænset af Karup Kartoffelmelfabrik, og mod sydøst af et eksisterende solvarmeanlæg ved Ericavej samt af Stadionvej. Øst for Stadionvej er området afgrænset mod syd af erhvervsområdet ved Industrivej.

Projektområdet ligger på en afstand af ca. 400 meter fra det fredede Natura 2000-område Karup Ådal. Der skal i projektet tages hensyn til reservationen af en mulig omfartsvej ved Karup.

Grøn pulje:

Ifølge lov om fremme af vedvarende energi skal opstiller af solceller betale 40.000 kr. pr. MW til en grøn pulje, som administreres af kommunen. Der ansøges om solceller med en samlet kapacitet på ca. 93 MW. Der kan således være tale om indbetaling af ca. 3,7 mio. kr. til den grønne pulje. Jævnført kommunens administrationsgrundlag for grøn pulje skal midlerne fordeles, så 60 % prioriteres tildelt en pulje til naboer og lokalområde, der som hovedregel kan støtte ansøgte projekter inden for en radius på 4,5 km fra det
vedvarende energianlæg.

Læs mere om Grøn pulje


Fond og lokalt ejerskab:

Karup Kartoffelmelfabrik og Eurowind Energy ønsker at bidrage til nærområdet omkring solcelleparken igennem oprettelsen af en fond eller forening bestående af lokale repræsentanter, hvis hovedformål vil være at formidle og uddele midler tilført fra projektet. Ifølge Karup Kartoffelmelfabrik og Eurowind Energy skal fonden eller foreningen anvende midlerne til at bidrage til at skabe vækst og sammenhold blandt borgere, virksomheder og foreninger i lokalområdet til anlægget.

Ifølge Karup Kartoffelmelfabrik og Eurowind Energy forventes det, at projektet årligt indbetaler mellem 200.000-300.000 kr. til fonden, baseret på elprisen. Der kan således være tale om indbetaling af ca. 6 mio. over projektets forventede 30-årige levetid.

Opstillerne opfordrer alle i nærområdet til at indsende forslag til rekreative tiltag i en debatfaserne.

Endvidere ønsker Karup Kartoffelmelfabrik og Eurowind Energy at udbyde 30 % af anlægget til salg blandt naboer til projektet i Karup og Kølvrå. Da solcelleparkens ulemper er ret lokale, vil ejerandelene, ifølge Karup Kartoffelmelfabrik og Eurowind Energy, blive udbudt indenfor en radius på 3,5 km fra projektet. Det sikrer, at beboerne i Karup, Kølvrå og opland kan købe ejerandele. Ifølge Karup Kartoffelmelfabrik og Eurowind Energy vil ejerandelene udbydes i andele af ca. 5.000 kr. for 1.000 kWh svarende til 1 andel, hvor hver husstand kan købe op til 50 andele. Ved udbuddet beskriver Karup Kartoffelmelfabrik og Eurowind Energy, at der vil anvendes en fordelingsnøgle, der sikrer, at alle, der ønsker at købe andele, får mulighed for det. Når alle i Karupområdet har haft mulighed for at investere, udbydes de resterende andele udenfor de 3,5 km - i resten af Viborg Kommune - hvor hver husstand kan købe op til 10 andele.

Projektets realisering kræver et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017-2029, en lokalplan, en miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan samt en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Viborg Kommune forventer at miljøvurderingen og miljøkonsekvensvurderingen fremlægges i en samlet miljørapport, som beskriver og vurderer de miljømæssige konsekvenser af planerne og projektet. Det er ansøger, som udarbejder miljørapporten.

Miljørapporten vil belyse planernes og projektets mulige påvirkning af omgivelserne. De emner, der skal belyses i vurderingen af projektets miljøpåvirkninger, kan være emner som borgere og myndigheder foreslår i denne høring. Kommunen forventer indledningsvist, at miljørapporten bl.a. skal omhandle den visuelle påvirkning samt konsekvenserne for naboer, landskab og natur. Miljørapporten vil være en del af det politiske beslutningsgrundlag.

Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBKG 2020-07-01 nr. 1157).

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBKG 2023-01-03 nr. 4).

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi (LBKG 2021-09-02 nr. 1791).

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (LOV 2022-06-07 nr. 804).

En række emner vil sammen med relevante idéer og forslag fra idéfasen indgå i planen (kommuneplantillægget) og blive belyst i miljøkonsekvensvurderingen, som udarbejdes efter denne fase.

Dine idéer og forslag kan f.eks. handle om:

  • Særlige forhold og kvaliteter i området og dets omgivelser
  • Mulig påvirkning af naboer
  • Mulig påvirkning af landskab og natur
  • Afvikling af trafikken
  • Effekter på klima og miljø
  • Andre relevante placeringer.

Denne fase er første fase i en række aktiviteter frem mod en eventuel realisering af solcelleprojektet.

I denne fase har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med idéer og forslag.

Når denne idéfase er slut, vil vi vurdere de indkomne idéer og forslag, og beslutte om der skal udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan, en miljøkonsekvensrapport og en miljørapport.

Forslag til planen, miljøkonsekvensrapport og miljørapport vil komme i høring i mindst 8 uger. Her får du mulighed for at komme med bemærkninger til planen. Indkomne bemærkninger vil indgå i beslutningen om planens endelige vedtagelse.

Til slut kræves en tilladelse efter § 25 i lov miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

I den efterfølgende drift har Viborg Kommune pligt til at føre miljøtilsyn, og vi kan til enhver tid stille krav om, at retningslinjer, lovkrav og vilkår skal overholdes.

Kontaktperson

Peter Sig Kristensen

Strategi og udvikling

Tlf: 87 87 86 30