You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Møldrup: Vedtaget planlægning for et område til centerformål ved Nørregade

Lokalplan nr. 616.

Emne

Lokalplan

Område

9632 Møldrup

Offentliggørelse

01.02.2024

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Resumé

Formålet med planlægningen er at udlægge området til centerområde med mulighed for blandet bolig- og erhvervsformål samt almen service, herunder mulighed for institutioner. Der er i lokalplanen en bestemmelse for, at minimum 5% af det samlede bruttoetageareal skal anvendes til administrative erhverv.
Desuden udlægges et større område til fælles grønt opholdsareal.

Lokalplanen sikrer, at vejadgang til området skal ske fra nord via Nørregade. Desuden sikrer lokalplanen, at en eksisterende vejadgang til naboejendommen syd for planområdet bevares.

Lokalplanområdet ligger i rammeområde MØLD.C1.01_T68, Møldrup Bymidte i Kommuneplan 2017-2029.

Hvem kan klage?

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. planlovens § 59. Desuden kan visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage.

Hvad kan jeg klage over?

Kun retlige spørgsmål kan påklages jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. 

Hvornår skal jeg senest klage?

Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk til Viborg Kommune.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Hvad koster det?

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer, virksomheder og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse.

Kontaktperson

Christian Roy Bendixen

Byplan

Tlf: 87 87 86 46