You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Rødkærsbro: Idéfase om ny planlægning for Energipark vest for Rødkærsbro

Idéfase for et område til Energipark vest for Rødkærsbro.

Emne

IdéfaseKommuneplanMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

8840 Rødkærsbro

Offentliggørelse

25.04.2024

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Oversigtskort med markering af projektområdet og kommunegrænse - ©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Resumé

Viborg Byråd begynder planlægningen for Energipark Rødkærsbro. Byrådet opfordrer derfor alle til at komme med idéer og forslag til planlægningen og til miljøvurderingens indhold jf. planlovens § 23c og miljøvurderingslovens § 35.

Formålet med planlægningen er at udlægge et nyt område til energianlæg i Kommuneplan 2017-2029.

Byrådet opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til planlægningen samt til hvilke emner, der skal belyses i vurderingen af projektets miljøpåvirkninger og alternativer til det ansøgte projekt senest den 23. maj 2024.


Borgermøde

Der holdes borgermøde den 21. maj 2024 kl. 17:00 i Rødkærsbro Hallen, Brandstrupvej 25, 8840 Rødkærsbro


Politisk beslutning

Link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2024.

Projektområdet ligger vest for Rødkærsbro og afgrænses mod nord af jernbanen og mod syd af kommunegrænsen til Silkeborg Kommune. Afstanden til Rødkærsbro er fra anlæggets østligste punkt ca. 1,5 km. Afstanden til Sdr. Rind er ca. 3,3 km og afstanden til Rindsholm er ca. 3,5 km.

Der er nærliggende eksisterede vindmøller i området mod syd og mod nord, mens der ikke er eksisterede større solcelleanlæg i landzone i nærområdet. Afstanden fra den nærmeste placerede af de 3 ansøgte vindmølle til den nærmeste af de eksisterende 3 vindmøller mod nord er ca. 1 km. Mod syd er der en enkelt mølle, der er placeret ca. 2,1 km. fra den nærmeste af de ansøgte vindmøller.

På lidt længere afstand er der i Silkeborg Kommune opstillet 3 vindmøller ved Marsvinslund af knap 150 meters højde.

Projektets realisering kræver et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017-2029, en lokalplan, en miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan samt en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Viborg Kommune forventer at miljøvurderingen og miljøkonsekvensvurderingen fremlægges i en samlet miljørapport, som beskriver og vurderer de miljømæssige konsekvenser af planerne og projektet.

Miljørapporten vil belyse planernes og projektets mulige påvirkning af omgivelserne med støj, trafik og genskær samt konsekvenserne heraf i forhold til landskab, naboer, natur, geologi og andre tekniske anlæg. Miljørapporten vil være en del af det politiske beslutningsgrundlag.

Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBKG 2020-07-01 nr. 1157).

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBKG 2023-01-03 nr. 4).

Bekendtgørelse om lov fremme af vedvarende energi (LBKG 2024-02-06 nr. 132).

En række emner vil sammen med relevante idéer og forslag fra idéfasen indgå i planen (kommuneplantillægget) og blive belyst i miljøkonsekvensvurderingen, som udarbejdes efter denne fase.
Dine idéer og forslag kan f.eks. handle om:

  • Særlige forhold og kvaliteter i området og dets omgivelser
  • Mulig påvirkning af naboer
  • Mulig påvirkning af landskab og natur
  • Afvikling af trafikken
  • Effekter på klima og miljø
  • Andre relevante placeringer
  • Samspil med eksisterede vindmøller i området
  • Mulighed for kombination med vådområde


Denne fase er første fase i en række aktiviteter frem mod en eventuel realisering af Energipark Rødkærsbro.

I denne fase har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med idéer og forslag.

Når denne idéfase er slut, vil vi vurdere de indkomne idéer og forslag, og beslutte om der skal udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan, en miljøkonsekvensrapport og en miljørapport.

Forslag til planer, miljøkonsekvensrapport og miljørapport samt evt. vil komme i høring i mindst 8 uger. Her får du mulighed for at komme med bemærkninger til planerne. Indkomne bemærkninger vil indgå i beslutningen om planernes endelige vedtagelse.

Til slut kræves en tilladelse efter § 25 i lov miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

I den efterfølgende drift har Viborg Kommune pligt til at føre miljøtilsyn, og vi kan til enhver tid stille krav om, at retningslinjer, lovkrav og vilkår skal overholdes.

Det samlede elforbrug i Viborg Kommune er 725.100 MWh pr. år.

De 3 vindmøller (totalhøjde 150 m, 13,5 MWh i alt) ved Gammelstrup har en årlig energiproduktion på ca. 24.000 MWh. Dette svarer til årsforbruget i ca. 6.000 husstande.

3 nye vindmøller med en effekt på 13,5 MW tilsammen og en totalhøjde på 150 meter vil have en årlig energiproduktion på ca. 36.000 MWh. Solcellerne på ca. 13 hektar vil en effekt på 12 MW og en årlig energiproduktion på 12.000 MWh. Hele anlægget svarer til årsforbruget i ca. 12.000 husstande.

Kontaktperson

Jakob Forum Harritz

Strategi og Udvikling

Tlf: 87 87 86 27