You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Stoholm: Vedtaget planlægning for ny skole ved Søndergade

Lokalplan nr. 610 og tillæg nr. 108 til Kommuneplan 2017-2029.

Emne

LokalplanKommuneplanMiljøvurdering af planer og programmer

Område

7850 Stoholm

Offentliggørelse

30.05.2024

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Kort over området - ©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Resumé

Lokalplanen har til formål at udlægge området til almen service og rekreative formål i form af skole, daginstitution, idrætsfaciliteter og lignende. Med planlægningen gøres det muligt at etablere skole i området, samtidig med at de eksisterende anvendelsesmuligheder fastholdes.

Lokalplanen sikrer bl.a., at der skabes gode adgangsforhold for cyklende og gående til skolen, og at skolen etableres i forbindelse med Stoholm Fritids- og Kulturcenter. Desuden fastsættes en række bestemmelser omkring håndtering af overskudsjord, nedsivning af regnvand og sikring af grundvandet.

Borgermøde

Der blev ikke holdt borgermøde.

Hvem kan klage?

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. planlovens § 59. Desuden kan visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage.

Hvad kan jeg klage over?

Kun retlige spørgsmål kan påklages jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. 

Hvornår skal jeg senest klage?

Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk til Viborg Kommune.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Hvad koster det?

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer, virksomheder og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse.

Kontaktperson

Lisbeth Hermansen Kusk

Byplan

Tlf: 87 87 86 05