You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

To boligområder ved Kalkværksvej og Svalevej i Mønsted

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 364.

Emne

Lokalplan

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

06.05.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Formål

Lokalplantillægget har til formål at muliggøre dobbelthuse i en større del af lokalplanområdet. Dette sker bl.a. ved at ændre afgrænsningen af delområderne, så delområdet, hvori dobbelthuse muliggøres, udvides.

Kort over området

Offentliggjort: Torsdag den 6. maj 2021
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort, må der ikke – retligt eller faktisk – etableres forhold inden for lokalplanområdet, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, jf. planlovens § 18 – medmindre der gives dispensation jf. planlovens § 19. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Hvem kan klage?

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. planlovens § 59. Desuden kan landsdækkende foreninger og organisationer, der har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen klage.

Hvad kan jeg klage over?

Kun retlige spørgsmål kan påklages jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler.

Hvornår skal jeg senest klage?

Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk
Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk til Viborg Kommune.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Hvad koster det?

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer, virksomheder og offentlige myndigheder skal betale kr. 1.800 i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvis du vil vide mere?

Se https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ hvis du vil vide mere om Planklagenævnet.

Teknik og Miljø - Byplan

87 87 86 31
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer