You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ulbjerg: Vedtaget planlægning for aflysning af del af bolig- og erhvervsområde

Aflysning af del af byplanvedtægt nr. 15.

Emne

Lokalplan

Område

8832 Skals

Offentliggørelse

13.06.2024

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Resumé

Formålet med at aflyse dele af byplanvedtægt nr. 15 i Ulbjerg er at sikre en kommunal skovrejsning på området. Under nuværende forhold er området, som aflyses, udlagt til erhvervsformål. Efter aflysning af dele af området bortfalder muligheden for at udnytte området til erhverv, og kommunen kan påbegynde skovrejsning, som vil blive til fredskov.

Planen er vedtaget administrativt af forvaltningen.

Hvem kan klage?

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. planlovens § 59. Desuden kan visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage.

Hvad kan jeg klage over?

Kun retlige spørgsmål kan påklages jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. 

Hvornår skal jeg senest klage?

Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk til Viborg Kommune.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Hvad koster det?

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer, virksomheder og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse.

Kontaktperson

Kristiane Lia Lerstang

Byplan

Tlf: 87 87 86 39