You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Høring om ny planlægning i Viborg Midtby

Idéfase for et område til parkeringshus ved Domkirkekvarteret.

Emne

IdéfaseKommuneplanMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

02.02.2023

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Borgermøde

Borgermødet den 28. februar 2023 er aflyst!

Ny dato

Der holdes borgermøde den 25. april 2023 kl. 17.00 – 19.00  på Rådhuset i Multisalen, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Resumé

Viborg Byråd begynder planlægningen for et parkeringshus ved den nuværende parkeringsplads i Sct. Nikolaj Gade ved VUC.

Byrådet opfordrer derfor alle til at komme med idéer og forslag til planlægningen og til miljøvurderingens indhold jf. planlovens § 23c og miljøvurderingslovens § 35.

Formålet med planlægningen er at opdatere kommuneplanens retningslinje bebyggelsesprocenten for parkeringshuset i Kommuneplan 2017-2029.

Byrådet opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til planlægningen samt til hvilke emner, der skal belyses i vurderingen af projektets miljøpåvirkninger og alternativer til det ansøgte projekt senest den 4. maj 2023.

Læs mere om Domkirkekvarteret her

Arkitektforslag

Viborg Kommune har modtaget to arkitektforslag til parkeringshuset. Du kan finde dem i den ”grønne boks” længere nede på siden.

Ændring af høringsperiode

Under den efterfølgende planlægning af borgermødet må vi desværre erkende, at borgermødets tidsmæssige placering ikke er hensigtsmæssig. I processen for p-huset er der igangsat en mini-konkurrence med deltagelse af to arkitektteams, som 17. april 2023 afleverer konceptforslag for den arkitektoniske løsning af p-huset (Mini-konkurrencen indgår i den bevillingssag, som byrådet besluttede 25. januar 2023 Byrådet - referat fra mødet den 25. januar 2023).

Det vil derfor give god mening, at de to konceptforslag præsenteres på borgermødet og giver mulighed for en kvalificeret dialog med borgerne om p-husets arkitektur, kvalitet, trafikale forhold og vigtige sammenhæng til Domkirkekvarteret. Borgermødet udskydes derfor til tirsdag den 25. april 2023 kl. 17.00 – 19.00. Høringsperioden slutter torsdag den 4. maj 2023.

Politisk beslutning

Link til sag nr. 10 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. januar 2023.

Viborg Kommune ønsker at anlægge et parkeringshus med 144 pladser og tilhørende forplads til VUC. Samtidig skal der i forbindelse med P-huset etableres en rampe til gående og cyklister til det nye Viborg Museum i den gamle landsretsbygning, for at sikre bedre tilgængelighed til hele Domkirkekvarteret.
Området fungerer allerede i dag som parkeringsplads og forareal til VUC. En mindre del af arealet fungerer som adgangsvej til den nuværende parkeringsplads ved den tidligere landsret. Området er i dag en del af centerområdet ved Domkirkekvarteret og er ikke omfattet af nogen lokalplan.
Fordi p-huset skal opføres i et område, der er centralt for både Viborgs og Danmarks historie, er det nødvendigt, at p-huset tilpasses nærmiljøet i en helt særlig grad. Der er ligeledes en chance for, at der kan findes fortidsminder indenfor området, som kan give os mere viden om Viborgs tid som Jyllands Hovedstad. Samtidig vil et p-hus i denne størrelse i den indre by medføre trafikale udfordringer, som vi skal løse bedst muligt. Derfor skal der udarbejdes en miljørapport med tilhørende miljøkonsekvensvurdering, så vi sikrer, at p-huset giver færrest mulige gener for både naboer, gæster og kulturarv.

Projektets realisering kræver et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017-2029, en lokalplan, en miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan samt en miljøkonsekvensvurdering af projektet.
Viborg Kommune forventer at miljøvurderingen og miljøkonsekvensvurderingen fremlægges i en samlet miljørapport, som beskriver og vurderer de miljømæssige konsekvenser af planerne og projektet.
Miljørapporten vil belyse planernes og projektets mulige påvirkning af omgivelserne med trafik og bebyggelse samt konsekvenserne heraf i forhold til landskab, naboer, natur og kulturarv. Miljørapporten vil være en del af det politiske beslutningsgrundlag.

Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBKG 2020-07-01 nr. 1157)
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBKG 2021-10-27 nr. 1976).

En række emner vil sammen med relevante idéer og forslag fra idéfasen indgå i planerne (kommuneplantillægget og lokalplan) og blive belyst i miljøkonsekvensvurderingen, som udarbejdes efter denne fase. 
Dine idéer og forslag kan f.eks. handle om:
  • Særlige forhold og kvaliteter i området og dets omgivelser.
  • Mulig påvirkning af naboer.
  • Mulig påvirkning af landskab og natur.
  • Afvikling af trafikken.
  • Effekter på klima og miljø. Andre relevante placeringer

Denne fase er første fase i en række aktiviteter frem mod en eventuel realisering af parkeringshuset.
I denne fase har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med idéer og forslag.
Når denne idéfase er slut, vil vi vurdere de indkomne idéer og forslag, og beslutte om der skal udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan, en miljøkonsekvensrapport og en miljørapport (de to rapporter samles til ét samlet dokument).
Forslag til planer, miljøkonsekvensrapport og miljørapport vil komme i høring i mindst 8 uger. Her får du mulighed for at komme med bemærkninger til planerne. Indkomne bemærkninger vil indgå i beslutningen om planernes endelige vedtagelse.
Til slut kræves en tilladelse efter § 25 i lov miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
I den efterfølgende drift har Viborg Kommune pligt til at føre miljøtilsyn, og vi kan til enhver tid stille krav om, at retningslinjer, lovkrav og vilkår skal overholdes.

Kontaktperson

Jakob Fladeland Iversen

Byplan

Tlf: 87 87 86 22