You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Kommune: Planlægning for energipark ved Tjele

Idéfase for et område til solcelleanlæg, vindmøller, biogasanlæg og produktionsanlæg.

Emne

IdéfaseKommuneplanMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)Miljøvurdering af planer og programmer

Område

8830 Tjele

Offentliggørelse

03.02.2023

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Resumé

Viborg Byråd begynder planlægningen for en energipark ved Tjele. Byrådet opfordrer derfor alle til at komme med idéer og forslag til planlægningen og til miljøvurderingernes indhold jf. planlovens § 23c og miljøvurderingslovens § 35.
Formålet med planlægningen er at udlægge nye områder i Kommuneplan 2017-2029 til solcelleanlæg, vindmøller, biogasanlæg og produktionsanlæg, samt at opdatere:

 • kommuneplanens retningslinje 4 – Vindmøller
 • kommuneplanens retningslinje 7 - Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger
 • kommuneplanens retningslinje 8 - Landbrug og fiskeri
 • kommuneplanens retningslinje 11 - Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder
 • kommuneplanens retningslinje 13 - Solenergianlæg

Borgermøde

Der var borgermøde onsdag den 8. februar 2023 i Tjelecentret i Ørum. 

På mødet blev disse præsentationer vist:

Politisk beslutning

Høringen er igangsat på baggrund af byrådets behandling af en ansøgning af 27. oktober 2022 fra BioCirc Group ApS. Link til sag nr. 9 i byrådet 14. december 2022. Her besluttede byrådet at igangsætte planlægningen og idéfasen.

Efterfølgende har BioCirc revideret ansøgningen bl.a. med disse ændringer:

De ansøgte vindmøller er ændret fra 15 vindmøller på 180 m til 18 vindmøller på 185 m.
Projektets områdeafgrænsning er ændret med en udvidelse af området syd for Tjele Langsø og en reduktion af området øst for Tjele Langsø.

Oplysningerne på denne høringsside er fra den reviderede ansøgning fra BioCirc, som endnu ikke er politisk behandlet.

BioCirc Group ApS har ansøgt om at etablere en energipark til produktion af grøn energi.

Ansøgningen findes via dette link Revideret ansøgning af 3. februar 2023 (pdf)

Projektet vil bidrage til at nå målene i kommunens klimaplan, blandt andet til kommunens mål om elproduktionen på vedvarende energianlæg og placering af Power to X-anlæg, der sikrer et mere optimeret og sammenhængende energisystem.

De ansøgte projektområder er følgende tre geografisk adskilte områder:

 1. Øst for Tjele Langsø
 2. Ved Kvorning
 3. Syd for Tjele Langsø

Områderne er i dag ubebygget dyrket jord, som anvendes til landbrug og skovbrug.

Ansøgningen omfatter følgende delprojekter:

A. Biogasanlæg med tilhørende tryksterilisering til produktion af biogas
B. Anlæg til produktion af brint (elektrolyse)
C. Anlæg til produktion af e-metanol (katalyse)
D. Anlæg til nyttiggørelse af digestat (pyrolyse)
E. Græsproteinanlæg
F. Solcelleanlæg til elproduktion
G. Vindmøller til elproduktion
H. Højspændingsstation

Der etableres solceller inden for et samlet areal på ca. 700 hektar. Solcellerne etableres enten med faste stativer eller bevægelige paneler (trackere) og solpanelernes højde er maksimalt 4 m.
Der opstilles 18 vindmøller med en totalhøjde på op til ca. 185 m. De placeres i to grupper med 3 vindmøller i et område øst for Tjele Langsø og 15 vindmøller i et område syd for Tjele Langsø.
Produktionsanlæggene i ovenstående pkt. A-E (kaldet energiklyngen) placeres i området syd for Tjele Langsø på et 60 hektar areal nord for gården på Vingevej 68, 8830 Tjele. Biogasanlægget forventes at modtage op til 1,1 million tons om året og til et anlæg af den størrelse kan der forventes 85-90 lastbiler pr. døgn. For de øvrige anlæg i energiklyngen anslås der i alt at bliver yderligere 20 lastbiltransporter pr. døgn.

En del af områderne, herunder energiklyngen, ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. I forbindelse med planlægningen skal der udarbejdes en supplerende grundvandsredegørelse. Desuden ligger områderne i nærheden af følgende Natura 2000 områder:

 • fuglebeskyttelsesområde F16 (Tjele Langsø)
 • habitatområde H33 (Tjele Langsø og Vinge Møllebæk)
 • habitatområde H30 (bl.a. Skals Ådal)

Der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projekternes og planforslagenes virkninger på Natura 2000-områderne under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.
BioCirc Group er bekendt med Planklagenævnets afgørelse fra 25. juni 2021 vedrørende et tidligere plangrundlag for vindmølleopsætning i området. Afgørelsen tilsidesatte dette plangrundlag og fokuserede navnlig på den mulige påvirkning af tajgasædgåsen. BioCirc Group respekterer i sagens natur nævnets afgørelse og vil som led i sin projektudvikling have fokus på de forhold, hvor der tilbage i 2020/2021 ikke var tilvejebragt et fornødent grundlag ved vedtagelsen af det nu tilsidesatte plangrundlag.

Energipark Tjele - område 1

Projektets realisering kræver godkendelser fra både Miljøstyrelsen og Viborg Kommune. Der skal udarbejdes:

 • Forslag til kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplaner.
  • Udarbejdes af Kommunen.
 • Miljøvurderinger af kommuneplantillæg og lokalplaner.
  • Udarbejdes af Kommunen.
 • Miljøkonsekvensvurdering for ovenstående pkt. A-E (energiklyngen)
  • Miljøstyrelsen er miljøvurderingsmyndighed
 • Miljøkonsekvensvurdering for ovenstående pkt. F-H (solceller, vindmøller og højspændingsanlæg)
  • Kommunen er miljøvurderingsmyndighed.

Miljøvurderingerne vil belyse planernes og projektets mulige påvirkning af omgivelserne, og vil være en del af det politiske beslutningsgrundlag.

Miljøkonsekvensrapporterne skal vurdere projekternes virkninger ift.:

 1. Befolkningen og menneskers sundhed.
 2. Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på beskyttede arter og naturtyper.
 3. Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima.
 4. Materielle goder, kulturarv og landskab.
 5. Samspillet mellem faktorerne i nr. 1-4

Forslag og ideer til Miljøstyrelsen

Hvis du har idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten for pkt. A-E (energiklyngen), kan du sende dem til Miljøstyrelsen senest den 31. marts 2023.


Forslag og ideer til Viborg Kommune

Hvis du har idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten pkt. F-H (solceller, vindmøller og højspændingsanlæg) eller til planlægningsarbejdet med ændringer af kommuneplanen, kan du sende dem til Viborg Kommune senest den 31. marts 2023.

Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBKG 2020-07-01 nr. 1157)

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBKG 2021-10-27 nr. 1976).

Høringen har til formål:

 • At indkalde ideer og forslag mv. fra offentligheden med henblik på planlægningsarbejdet, før udarbejdelsen af kommuneplantillægget
 • At give offentligheden mulighed for at afgive kommentarer og stille spørgsmål, før kommunen afgiver en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som bygherren skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporterne

Hovedspørgsmålene i den forestående planlægning er:

 • Hvordan kan energiparken bedst indpasses i omgivelserne?
 • Hvordan skal anlæggene placeres og reguleres i planområdet, så der opnås en god balance mellem hensyn til områdets naboer, natur, miljø og landskabsmæssige kvaliteter i forhold til samfundsmæssige hensyn med energiforsyningssikkerhed, udbygning af vedvarende energiproduktion på land og at formindske afhængigheden af fossile brændsler?

Dine idéer og forslag kan f.eks. handle om:

 • Særlige forhold og kvaliteter i området og dets omgivelser
 • Mulig påvirkning af naboer
 • Mulig påvirkning af landskab og natur
 • Afvikling af trafikken
 • Effekter på klima og miljø
 • Andre relevante placeringer

Den nuværende idéfase er første fase i en række aktiviteter frem mod en eventuel realisering af energiparken med solcelleanlæg, vindmøller, biogasanlæg og produktionsanlæg. I idéfasen har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med idéer og forslag.
Når idéfasen er slut, vil vi vurdere de indkomne idéer og forslag, og beslutte om der skal udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner med ledsagende miljøvurderinger.
De indkomne idéer og forslag vil desuden blive taget i betragtning i forbindelse med, at kommunen afgiver udtalelse om, hvad der skal indgå i bygherres videre arbejde med udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporterne. Dette koordineres med Miljøstyrelsen, som er VVM-myndighed på dele af ansøgningen.
Senere vil der blive mindst 8 ugers offentlig høring om forslag til planer, miljørapporter og miljøkonsekvensrapporter, bygherres ansøgning, udkast til miljøgodkendelser og udkast til VVM-tilladelser. Her får du mulighed for at komme med bemærkninger til planerne. Indkomne bemærkninger vil indgå ved byrådets beslutning om planernes endelige vedtagelse og byrådets beslutning om tilladelse efter § 25 i lov miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
I den efterfølgende drift har Viborg Kommune pligt til at føre miljøtilsyn, og vi kan til enhver tid stille krav om, at retningslinjer, lovkrav og vilkår skal overholdes.

Grøn pulje

Ca. 39 mio. kr. når anlæggene sættes i drift

Ifølge lov om fremme af vedvarende energi skal opstiller af vindmøller og solcelleanlæg betale 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller og 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg til en grøn pulje, som administreres af kommunen.

I dette projekt ansøges der om vindmøller med en samlet kapacitet på ca. 90 MW og solcelleanlæg med en samlet kapacitet på ca. 700 MW. Der kan således være tale om indbetaling af ca. 39 mio. kr. til den grønne pulje, når anlæggene sættes i drift.

Jf. kommunens administrationsgrundlag for grøn pulje skal midlerne fordeles, så 60 % prioriteres tildelt en pulje til naboer og lokalområde, der som hovedregel kan støtte ansøgte projekter inden for en radius på 4,5 km fra det vedvarende energianlæg.

Læs mere om Grøn pulje 

Kontaktperson

Alberte Klavsen

Strategi og Udvikling

Tlf: 87 87 55 15