You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Sydvest: Idéfase om ny planlægning ved Møgelkjærvej i Viborg

Idéfase for et område til almen service og rekreative formål.

Emne

IdéfaseKommuneplan

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

14.12.2023

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Resumé

Viborg Byråd begynder planlægningen for et område til almen service og rekreative formål. Byrådet opfordrer derfor alle til at komme med idéer og forslag til planlægningen jf. planlovens § 23c.

Formålet med planlægningen er at give mulighed for etablering af et botilbud samt et klimasikringsprojekt i forbindelse med et rekreativt naturområde.

Byrådet opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til planlægningen senest den 18. januar 2024.

Borgermøde

Der er afholdt borgermøde 10. januar 2024 kl. 17.00 – 19.00 i Multisalen på Viborg Rådhus.

Politisk beslutning

Link til sag nr. 13 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 6. december 2023.

Formålet med planlægningen er at give mulighed for at etablere et botilbud samt et rekreativt naturområde ved at udlægge to nye områder til henholdsvis almen service og rekreative formål i Kommuneplan 2017-2029.

Planlægningen forventes at omfatte et område på ca. 12 ha i den sydvestlige del af Viborg. Adgang til området forventes at ske fra Liseborgvej via Møgelkjærvej.

En del af området er udlagt til almen service i kommuneplanramme VIBSV.A1.05 i Kommuneplan 2017-2029. Det resterende område er ikke udlagt i Kommuneplan 2017-2029. Området er ikke omfattet af en lokalplan.

©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Der foreligger endnu ikke et konkret projekt for hverken botilbud eller rekreativt naturområde.

Botilbuddet ønskes opført med 24 boenheder samt tilhørende personalefaciliteter. Desuden ønskes der mulighed for at udvide med op til 12 ekstra pladser, hvis behovet stiger i fremtiden.

Byggeriet forventes opført i 1 etage som et sammenhængende byggeri med omtrentlig placering som de eksisterende landbrugsbygninger på Møgelkjærvej 8. Desuden forventes det, at enkelte boenheder skal bygges adskilt fra hovedbygningen for at kunne tilgodese forskellige behov i beboergruppen. Botilbuddets udearealer indhegnes og adskilles fra de øvrige funktioner i området via eksisterende og ny beplantning.

Natur- og klimaprojektet i det øvrige planområde skal udvikle de naturmæssige kvaliteter i området og sikre offentlig adgang hertil. Desuden skal projektet sikre de omkringliggende byområder mod fremtidige oversvømmelser.

Der forventes ikke egentlig bebyggelse i forbindelse med etableringen af det rekreative område, dels for at bevare områdets karakter af naturområde, og dels på grund af jordbundsforholdene i området. Dog kan der blive behov for at etablere stiforløb, gangbroer, udsigtstårne og lignende lette konstruktioner for at sikre god adgang til området.

Den eksisterende vejadgang på tværs af planområdet, fra Liseborgvej til ejendommene mod syd, skal bevares.  

Dine idéer og forslag kan f.eks. handle om:

  • Særlige forhold og kvaliteter i området og dets omgivelser
  • Områdets ønskede karakter og miljø
  • Inddeling og anvendelse af området
  • Afvikling af bil- og cykeltrafik til og fra området
  • Andre relevante anvendelser af området

Når denne idéfase er slut, vil vi vurdere de indkomne idéer og forslag, og beslutte om der skal udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og evt. miljørapport.

Forslag til planer og evt. miljørapport vil komme i høring i mindst 8 uger. Her får du mulighed for at komme med bemærkninger til planerne. Indkomne bemærkninger vil indgå i beslutningen om planernes endelige vedtagelse.

Kontaktperson

Lisbeth Hermansen Kusk

Byplan

Tlf: 87 87 86 05