You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Vedtaget planlægning for højhusbebyggelsen Viborg View ved Brøndumsvej i Viborg

Lokalplan nr. 541 og tillæg nr. 57 til Kommuneplan 2017-2029.

Emne

LokalplanKommuneplanMiljøvurdering af planer og programmer

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

30.06.2022

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Resumé

Formålet med lokalplanen er at ændre den eksisterende planlægning, så der gives mulighed for opførelse af en ny punkthusbebyggelse i op til 16 etager med ca. 68 boliger samt erhverv.

Udover etagebebyggelsen omfatter projektet et parkeringsanlæg og en byhave på terræn, der skal fungere som opholdsareal for områdets beboere

I lokalplanen lægges der vægt på, at ny bebyggelse opføres med høj arkitektonisk kvalitet i forhold til udformning og materialevalg. Endvidere skal det sikres, at bebyggelsen indgår i den bymæssige sammenhæng ved etablering af publikumsorienterede funktioner og aktive facader i bygningens nederste etager.

Hvem kan klage?

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. planlovens § 59. Desuden kan visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage.

Hvad kan jeg klage over?

Kun retlige spørgsmål kan påklages jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan klage over manglende opfyldelse af kravene til miljørapporten, proceduremæssige krav og den sammenfattende redegørelse.

Hvornår skal jeg senest klage?

Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder på hjemmesiden naevneneshus.dk

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk til Viborg Kommune.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Hvad koster det?

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900 kr. mens interesseorganisationer, virksomheder og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse.

Kontaktperson

Ricco Bødker Andersen

Tlf: 87 87 86 44