You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Ungdomsråds profil og vedtægter

§ 1 Viborg Ungdomsråd

Stk. 1 Rådets navn er Viborg Ungdomsråd og forkortes VUR.

Stk. 2 Viborg Ungdomsråd er uafhængig af politiske organisationer.

Stk. 3 Viborg Ungdomsråds formål er at arbejde for de unges sag og interesser.

§ 2 Viborg Ungdomsråds opgave

Stk. 1 At være talerør for de unge til Byrådet og politiske udvalg.

Stk. 2 At styrke og støtte samarbejdet mellem unge i Viborg Kommune.

Stk. 3 At samarbejde med andre grupper om projekter af fælles interesse.

Stk. 4 At fungere som rådgiver og vejleder for unge om, hvor de kan få hjælp og støtte til gennemførelse af projekter og lignende.

§ 3 Viborg Ungdomsråds samarbejde med Viborg Kommune

Stk. 1 Børne- og Ungdomsudvalget og de øvrige politiske udvalg skal høre Viborg
Ungdomsråd i sager, der vedrører unge.

Stk. 2 Børne- og Ungdomsudvalget og de øvrige politiske udvalg kan invitere Viborg
Ungdomsråd til møde, hvis relevant.

Stk. 3 Kommunale institutioner og råd skal tænke repræsentation fra Viborg Ungdomsråd ind, hvor det er relevant. Fx som medlem af bestyrelsen.

§ 4 Viborg Ungdomsråds sammensætning

Stk. 1 Viborg Ungdomsråd består af 15 medlemmer og sammensættes på følgende måde:

 • 5 af Ungdomsrådets 15 medlemmer skal være valgt fra
  ungdomsuddannelsesinstitutioner i Viborg Kommune. Fra hver af
  følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner skal 1 VUR-medlem vælges:
  Bjerringbro Gymnasium, Viborg Gymnasium og HF, VUC, Mercantec og
  Viborg Katedralskole
 • 5 af Ungdomsrådets medlemmer skal være valgt respektivt fra de
  største partipolitiske ungdomsorganisationer i Viborg Kommune
 • 5 af Ungdomsrådets 15 medlemmer vælges på rådets årlige
  generalforsamling

Det skal gøre sig gældende, at de i alt 10 medlemmer fra ungdomsuddannelserne
og de partipolitiske organisationer er valgt gennem en demokratisk proces.

Stk. 2 Viborg Ungdomsråds medlemmer skal være i aldersgruppen fra og med 8. klasse til 24 år, bosiddende i Viborg Kommune eller indskrevet på en ungdomsuddannelse eller uddannelse svarende til 8. eller 10. klasses niveau i Viborg Kommune.

Stk. 3 For alle medlemmer skal vælges suppleanter. Suppleanterne inviteres til
Ungdomsrådets møder og har taleret på disse. Medlemmerne er ansvarlige for at
inddrage og opdatere suppleanterne. Ved afbud fra et medlem træder suppleanten
i dennes sted.

Stk. 4 Der vælges nyt ungdomsråd hvert år i 4. kvartal. Eksisterende medlemmer kan genvælges. Valget af medlemmer foregår:

 • Ved at Ungdomsrådet planlægger og afvikler valg af unge på en
  generalforsamling til de 5 pladser, der er åbne for alle i målgruppen
 • Ved at anmode de 5 ungdomsuddannelsesinstitutioner vælge hvert 1
  medlem
 • Ved at anmode de 5 partipolitiske ungdomsorganisationer med flest
  medlemmer pr. 1. oktober i indeværende år vælge hvert 1 medlem


Stk. 5 På sit første møde vælger det nye ungdomsråd sin formand og næstformand.

 
Stk. 6 Hvis et medlem af rådet valgt fra ungdomsuddannelsesinstitutionerne eller de
partipolitiske ungdomsorganisationer udtræder, indsuppleres vedkommendes
suppleant til rådet. En ny suppleant skal derefter vælges.

Hvis medlemmer af rådet valgt på Ungdomsrådets generalforsamling udtræder,
indtræder suppleanterne i rækkefølge efter antal flest stemmer.

Hvis valg af ny suppleant skal finde sted for et medlem valgt på Ungdomsrådets
generalforsamling sker dette ved, at Ungdomsrådet varsler på sin hjemmeside og
relevante sociale medier, at en plads er ledig. Ved ønske om suppleantposten
indsendes en skriftlig ansøgning til Ungdomsrådet. Ansøgningen behandles på
førstkommende ungdomsrådsmøde. Valget kræver 2/3-del flertal i Ungdomsrådet,
hvor minimum halvdelen af rådet er til stede.

§ 5 Eksklusion fra Viborg Ungdomsråd

Stk. 1 I tilfælde af, at et medlem af Ungdomsrådet gentagne gange ikke møder op
og/eller ikke overholder forretningsordenen og/eller modarbejder eller udviser
uanstændig opførsel kan denne ekskluderes. Eksklusion af et medlem vil kræve
2/3-del flertal af rådets medlemmer, hvor minimum halvdelen af rådet er til stede.

§ 6 Viborg Ungdomsråds generalforsamling

Stk. 1 Indkaldelse til generalforsamlingen varsles på Ungdomsrådets hjemmeside og relevante sociale medier med mindst 4 ugers varsel. Alle valgbare har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 2 Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Ungdomsrådets beretning
 3. Forslag og debat om fremtidige opgaver
 4. Valg af 5 ungdomsrådsmedlemmer
 5. Valg f 5 prioriterede suppleanter
 6. Eventuelt

Stk. 3 Afstemningsregler for generalforsamlingen:

 • Ved afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal
 • Alle personvalg, hvor der opstilles flere personer, end der skal vælges,
  foretages ved skriftlig afstemning
 • Afstemninger i øvrigt foregår ved håndsoprækning
 • Ændring af vedtægter kan kun ske, hvis mindst 2/3-del af de fremmødte på
  generalforsamlingen stemmer for
 • Ungdomsrådets forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres på
  Ungdomsrådets hjemmeside og relevante sociale medier mindst 14 dage
  før generalforsamlingen

§ 7 Viborg Ungdomsråds møder

Stk. 1 Alle Viborg Ungdomsråds møder er offentlige, og alle unge i aldersgruppen fra og med 8. klasse til 24 år kan deltage uden stemmeret.
Stk. 2 Møder i Viborg Ungdomsråd kan afholdes med mindst en uges varsel.
Stk. 3 Medlemmerne af Ungdomsrådet har mødepligt og pligt til at deltage aktivt på møderne. Endvidere har medlemmerne pligt til at melde afbud til møderne med en gyldig begrundelse til formanden senest 2 dage før mødet.

§ 8 Forretningsorden

Stk. 1 Viborg Ungdomsråd fastsætter sammen med sekretariatet sin forretningsorden.

§ 9 Underudvalg

Stk. 1 Viborg Ungdomsråd kan nedsætte underudvalg. Heri kan indgå unge, der ikke  er medlemmer af Viborg Ungdomsråd. Valg til underudvalg for unge, der ikke er medlemmer af Viborg Ungdomsråd, foregår ved indsendelse af en skriftlig ansøgning til Ungdomsrådet. Medlemskab af underudvalget kræver 2/3-del flertal i Ungdomsrådet, hvor minimum halvdelen af rådet er til sted. Unge, der er medlem af underudvalget og ikke er medlem af Viborg Ungdomsråd, har stemmeret i underudvalget og taleret på Ungdomsrådets møder.

Stk. 2 Underudvalgene referer til Viborg Ungdomsråd.

§ 10 Sekretariatsbetjening

Stk. 1 Viborg Kommune Børn & Unge stiller sekretariatsbetjening og mødelokale til rådighed for Viborg Ungdomsråd og deltager i møderne.

§ 11 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Ændringer i vedtægterne for Viborg Ungdomsråd skal godkendes af Viborg Byråd.

§ 12 Opløsning af Viborg Ungdomsråd

Stk. 1 Eventuel opløsning af Viborg Ungdomsråd skal behandles på to generalforsamlinger i Viborg Ungdomsråd med mindst 1 års mellemrum og skal vedtages på begge møder med mindst 2/3-dels flertal. Efterfølgende skal opløsningen godkendes af Viborg Byråd.

 

Godkendt af Viborg Byråd 24. april 2024