You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Helhedsplan for Bjerringbro

Viborg Byråd vedtog i februar 2019 ’Helhedsplan for Bjerringbro X’. Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Viborg Kommune, Bjerringbro Byforum, Bjerringbrorådet og aktive borgere, foreninger og virksomheder i byen.

Helhedsplanen er et idékatalog over indsatser, der kan medvirke til:

  • at skabe stolthed over Bjerringbro ved at udfolde dens styrker og potentialer
  • at udvikle de grønne områder omkring Gudenåen til et samlingssted for byens nordlige og sydlige bydel
  • at styrke byens fællesskaber og skabe gode rammer for aktivitet.

Parterne, der sammen udarbejdede helhedsplanen, samarbejder fortsat om at realisere udvalgte indsatser.

Foreløbigt er nedenstående indsatser igangsat eller gennemført.

Brogade, der forbinder Bjerringbros sydlige og nordlige bydel, passerer både den mørke viadukt under jernbanen og broen over Gudenåen. Broen og viadukten er udpeget som indsatsområder i Helhedsplanen, hvor et lyskunstværk skal få stederne til at fremstå mere interessante og vække stolthed. Udover at indgå i helhedsplanen for Bjerringbro skal været også ses i kontekst af Viborg Kommunes titel som UNESCO Creative City, hvor kunst og kreativitet til at skabe værdi for borgerne.

På baggrund af en skitsekonkurrence mellem to kunstnere blev kunstprojektet ”STRØM – en hyldest til Gudenåen” af kunstner Signe Klejs udpeget som vinder.

STRØM tager sit afsæt i Gudenåen og dens enorme betydning for Bjerringbros identitet og historie, som værket er en hyldest til. Lysværket vil belyse balustraderne, som er et fællestræk ved broen og viadukten, samt rummet under viadukten. På baggrund af kontinuerlige målinger af Gudenåens strømstyrke changerer værket i farve og dynamik, hvormed STRØM med sin kolorit og hastighed imiterer Gudenåens evige foranderlighed. Den samlede installation vil fremstå som et sammenhængende værk – men vil samtidig have en foranderlighed, der ændrer oplevelsen af værket løbende til glæde for både lokale og besøgende.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond, Foreningen Bjerringbro Elværk, Viborg UNESCO Creative City og Viborg Kommunes Kunstkomité.

STRØM – Brogadebroen

STRØM – Brogadebroen

Niels Due Jensens Plads - den tidligere Byhave i Bjerringbro - er ombygget til en langstrakt park med masser af vandkunst og gode opholds- og aktivitetsmuligheder. Fornyelsen af pladsen er sponsoreret af GRUNDFOS A/S.

Formålet med fornyelsen af Niels Due Jensens Plads er at skabe en attraktiv plads i centrum af Bjerringbro til leg, bevægelse, kultur, ophold og med vandkunst af høj klasse samt at skabe en naturlig forbindelse mellem midtbyens mest livlige og velfungerende områder.

Med projektet er der sket en fuldstændig transformation af den tidligere Niels Due Jensens Plads fra at være en park på en parkeringsplads, til at blive et parkstrøg og byrum, der forbinder Gudenåhuset i nord, med midtbyens dagligvarehandel og Storegade i syd.

Den fornyede plads blev indviet i september 2020.

Niels Due Jensen tager den nye plads i brug.

Niels Due Jensen tager den nye plads i brug.

I Storegade er opstillet 4 opholdskuber med bænke og borde, plantekasse og et espalier mod vest. Om aftenen tændes lys i kuberne, der også har eludtag til julebelysning mm.

Torvet med de smukke granitbelægninger virkede tidligere køligt, åbent og forblæst. Nu er det gjort mere hyggeligt med siddeplinte og plantekasser i varme farver. Det nye inventar er flytbart, så det fortsat er muligt at benytte Torvet til pladskrævende arrangementer. Torvets springvand er samtidig renoveret – vandrensningen er udskiftet og springvandet er justeret, så det springer højere og mere varieret end før.

På Storegade er opsat opholdskuber.

På Storegade er opsat opholdskuber.

Gudenåhuset rummer et væld af tilbud og aktivitetsmuligheder, og lige foran huset ligger byens nye plads, Niels Due Jensens Plads. Men Gudenåhusets foyer er ikke bygget til ophold og fungerer derfor ikke så godt som bindeled mellem husets funktioner og pladsen udenfor. Der er derfor ønske om at ombygge foyeren til et velfungerende opholdsrum, der kan fungere som en udvidelse af og et bindeled mellem de kulturelle funktioner i og omkring huset.

Ombygningen vurderes at koste 2,1 mio. kr. Viborg Byråd har afsat 500.000 kr. til projektet. Lokale- og Anlægsfonden bidrager med 200.000 kr. og Foreningen Bjerringbro Elværk finansierer den resterende del af ombygningen. Projektet er dermed finansieret. Ombygningen forventes igangsat i 2021.

Gudenåhusets foyer i dag.

Gudenåhusets foyer i dag.

Mange gående krydser Markedsgade på strækningen mellem Realskolevej og Storegade. Nogle borgere har tidligere oplevet at gaden var vanskelig eller utryg at krydse pga. den høje trafikmængde. I forbindelse med den nylige renovering af vejens belægning er der derfor etableret midterheller, så det nu er lettere og sikrere at krydse Markedsgade her.

Midterhelle i Markedsgade.

Midterhelle i Markedsgade.

I området mellem Storegade og Gudenåen er afsat et mindre beløb til at lave små trafikale forbedringer for gående. Forbedringerne omfatter et helleanlæg/ fodgængerovergang på Brogade ved Oasen samt forbedring og forskønnelse af den nuværende trampesti mellem stationen og Gudenåen.

Projektet realiseres i 2020.

Mange går gennem det gamle erhvervsområde på vej fra stationen til sydbyen.

Mange går gennem det gamle erhvervsområde på vej fra stationen til sydbyen.

Aktive borgere har dannet foreningen ’Byens hus’. Foreningen arbejder på at finde nye funktioner til Bjerringbro Station for at sikre liv og lys i bygningen.

Foreningen 'Stationen byens hus' arbejder for at få nyt liv i stationen.

Foreningen 'Stationen - Byens hus' arbejder for at få nyt liv i stationen.

Syd for Gudenåen på de grønne arealer mellem Brogade og Møllebækstien er en ny park under udvikling. Formålet er at udvikle et nyt centralt samlingspunkt i byen - en park med masser af aktivitetsmuligheder og Gudenåen i centrum. Den lokale følgegruppe har taget initiativ til projektet, der nu realiseres i samarbejde med kommunen.

Som del af projektet hæves dele af arealet, så man også kan bruge parken, når vandstanden i Gudenåen er særligt høj. Parken tilføres en række faciliteter og aktivitetsmuligheder, bl.a. picnicpladser, badebro, sauna, madpakkehus, bålplads, leg, vandleg, forhindringsbane mm. Naturen får også bedre vilkår i området, hvor der udgraves enkelte mindre vandhuller og driften af nogle arealer bliver mere ekstensiv. Du kan se illustrationer af i denne designmanual for parken (pdf).

Projektet er under udførelse og forventes færdigt i løbet af 2023.

Ophold ved teltpladsen ved Gudenåen.

Ophold ved teltpladsen ved Gudenåen.

På Sønderbro mellem butikscenteret og SPAR etableres et byrum, der skaber sammenhæng på tværs af Brogade.

Fornyelsen skal skabe et hyggeligt opholdsrum med en tydelig identitet og medvirke til at holde hastigheden på Brogade nede.

Forberedelserne til projektet starter i efteråret 2020 og selve anlægsprojektet gennemføres i 2021.

Der er samlet afsat 2,3 mio. kr. til realisering af projektet.

Fornyelsen på Sønderbro fokuserer på området med butikker.

Fornyelsen på Sønderbro fokuserer på området med butikker.

På Sønderbro lå tidligere 3 kommunale ejendomme, der igennem flere år havde været uden benyttelse. Ejendommene - Skibelundvej 3 og 9 samt Brogade 48 - er nu nedrevet for at forskønne området.

Den ryddede grund vil stå med enkelte høje træer, græs og områder med blomsterblandinger, som er smukke at se på og giver bedre levevilkår for insekter.

På sigt sættes grunden til salg med henblik på at etablere en ny bebyggelse her.

Flere af parterne bag Helhedsplan for Bjerringbro oplever, at der mangler aktiviteter og mødesteder for de unge i byen.

Viborg Byråd har derfor afsat 300.000 kr. som kan benyttes til et aktivitets- eller mødested for byens unge. Men før midlerne udmøntes i et projekt, er der behov for dialog med byens unge om hvilket behov, de oplever, og hvor de finder det attraktivt at mødes. Bjerringbro Byforum har nedsat et ungeråd, der skal bistå hermed.

Lars Christiansen, Bychef
Henrik Larsen, medlem af Byforum
Jørgen Løbner, medlem af Byforum
Anne Knudsen, medlem af Byforum
Erik Albrechtsen, medlem af Byforum
Kirsten Elsborg, medlem af Byforum
Morten Thrane, medlem af Byforum
Michael Jensen, medlem af Byforum
Steen Nielsen, medlem af Byforum
Dagny Vistisen, medlem af Byforum
Annette Højen, medlem af Byforum
Tonni Birk Sørensen, formand for foreningen Bjerringbro Elværk
Steffen Laursen, repræsentant for foreningen Bjerringbro Elværk

Ulrik Wilbek, Borgmester, formand for Bjerringbrorådet,
Niels Dueholm, medlem af Viborg Byråd
Jakob Ekberg, medlem af Viborg Byråd
Niels Jørgen Ottesen, medlem af Viborg Byråd
Bjarne Markussen, provst og sognepræst i Bjerringbro
Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør i Poul Due Jensens Fond
Dorte Gade, rektor for Bjerringbro Gymnasium
Johannes Steensgaard, bestyrelsesformand i Boligselskabet Sct. Jørgen
Tonni Birk Sørensen, bestyrelsesformand i Foreningen Bjerringbro Elværk
Lars Christiansen, Bychef i Bjerringbro Byforum
Henrik Larsen, Bjerringbro Byforum
Erik Albrechtsen, Bjerringbro Byforum
Hans Jørn Laursen, Teknik- og Miljødirektør, Viborg Kommune
Karl Johan Legaard Jensen, Planchef, Viborg Kommune

Fakta

Helhedsplan for Bjerringbro er godkendt i februar 2019.

Viborg Byråd har afsat godt 8 mio. kr. til realisering af anlægsprojekter fra helhedsplanen samt yderligere 3 mio. kr. til nedrivning af de tidligere kommunale institutioner på Sønderbro (forsamlingshus, Søndre Skole mm).

Der er desuden opnået følgende støtte

  • GRUNDFOS A/S har sponsoreret fornyelsen af Niels Due Jensens Plads med op til 25 mio. kr.
  • Foreningen Bjerringbro Elværk støtter delprojekter på Åpromenaden med 3,6 mio. kr. samt ombygningen af Gudenåhusets foyer med op til 1,5 mio. kr.
  • Statens pulje ’Områdefornyelsens forsøgsprojekter’ støtter etablering af Åpromenaden med 2,5 mio. kr.
  • Kunstprojektet for Brogadebroen og -viadukten har opnået støtte på 250.000 kr. fra Foreningen Bjerringbro Elværk, 150.000 kr. fra Statens Kunstfond og 160.000 kr. fra 2 kommunale puljer.

     

 

Teknik & Miljø - Strategi og udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer