You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Møldrup

Himmerlandsstien danner grundlag for mange udflugtsmål og den daglige motion for borgerne i Møldrup. 5 meget forskellige ”platforme” med hver sit tema er etableret langs stien. Desuden har omgivelserne ved hallen og skolen fået et løft.

Grundidéen med de 5 ”platforme” langs Himmerlandsstien er at referere til den tid, hvor jernbanen kørte på strækningen. Platformene symboliserer perronen på stoppesteder langs jernbanen. Platformene er udformet så de både har en funktion som siddemøbel og et fælles element der samler projekterne.

Områdefornyelsen i Møldrup er gennemført og nedenstående projekter er udført.

De 5 platforme langs Himmerlandsstien udgør følgende projekter:

  • Platform 1 – Regnvandsbassin med rekreative områder omkring
  • Platform 2 - Astrupparken, som er blevet en integreret del af Himmerlandsstien
  • Platform 3 – Stationen som er omdannet til foreningshus
  • Platform 4 – Torvet, der har fået nyt look og i højere grad er et samlingspunkt
  • Platform 5 – Sansehaven i Lystanlægget ved Plejecenteret Toftegården

Forud for områdefornyelsen i Møldrup blev der udført separatkloakering og der opstod behov for et regnvandsbassin. I stedet for udelukkende at etablere et teknisk anlæg, er projektet sammentænkt med områdefornyelsen med rekreative elementer.

Resultatet er en sø med terræntrappe så man kan komme tæt på vandspejlet og egeplinte, der giver opholds muligheder ved anlægget. Der er plantet træer og etableret handikapvenlige borde bænkesæt.

Trappen etableres.

Trappen etableres.

Trappen etableres.

I området mellem Himmerlandsstien og Astrupparken ligger Baneskoven, som adskilte de to områder. Nu er der blevet åbnet op så Astrupparken er blevet en integreret del af Himmerlandsstien.

Der er tilført nogle store bakker af overskudsjorden fra udgravningen af regnvandsbassinet ved Platform 1. Yderligere er der etableret stiforbindelser og elementer som opholdsmøbler, træer og røde stolper skaber en sammenhæng til de øvrige platforme langs Himmerlandsstien.

Samlet set er Astrupparken blevet langt mere tilgængelig og den indbyder naturligt til ophold. Samtidig er der nu sammenhæng til bålsted og madpakkehus der ligger på modsatte side af Himmerlandsstien.

Astrupparken.

Ny indretning af Astrupparken.

Ny indretning af Astrupparken.

Den tidligere stationsbygning og den tilstødende bygning er blevet forbundet af et fælles indgangsparti og man er i fuld gang med at omdanne bygningerne til et fælles foreningshus.

Der er etableret en stor petanquebane langs Himmerlandsstien og perronen er udsmykket med elementer der dels indeholder plantekummer og bænke.

Ved stationsbygningen var der tidligere busstation, som nu er flyttet, og der er i stedet busholdepladser på Søndergade og Nørregade. Dette har resulteret i gentænkning af pladserne omkring stationsbygningen og arealerne er nu er omdannet til p-pladser. Der er lukket for trafik imellem Jernbanegade og bygningerne og der er sket en fornyelse af de omkringliggende belægninger.

Stationsbygningen set fra Himmerlandsstien

Stationsbygningen set fra Himmerlandsstien.

Stationsbygningen set fra Himmerlandsstien.

Møldrup manglede et bytorv som et uformelt mødested for byens borgere. Derfor blev et centralt grønt område i forbindelse med Himmerlandsstien tæt på p pladser omdannet til et nyt bytorv. Tanken var at skabe et rekreativt areal centralt i byen som kan danne rammer om større og mere formelle arrangementer.

Torvet indeholder nu bl.a. en høj med blomstrende beplantning, sidde plinte både i træ og beton, træer og forskellige belægninger. Ifm. torvet er der etableret et busstoppested på Søndergade, og på modsatte side er der forbindelse til p plads og det nye foreningshus.

Den nye belægning og den tilplantede høj

Den nye belægning og den tilplantede høj.

Den nye belægning og den tilplantede høj.

I Lystanlægget ved Plejecentret Toftegården ønskes en sansehave, der både er et aktiv for beboerne på plejecenteret både ifm. genoptræning og som et aktivt uderum til plejecentret, men samtidig være et oplagt udflugtsmål for Møldrups borgere.

Lystanlægget anvendes af mange især seniorer da parken bl.a. rummer en krolfbane. Sansehaven er derfor placeret på arealet op mod plejecentret for at imødekomme behovet for et stort græsareal til Krolfbane og en beliggenhed til glæde for beboerne på plejecentret.

Sansehaven er anlagt med et væld af planter som sikrer blomstring fra tidligt forår til sidst på efteråret. Der er planter som får flotte efterårsfarver og planter der står grønne om vinteren. Der er planter der dufter og planter der tiltrækker insekter. Der er krydderurter og spiselige bær i højbedene. Desuden er der opholdsmøbler, kryds og bolle spil samt musikinstrumenter.

Det er lokale frivillige der på en plantedag i maj 2017 har tilplantet sansehaven.

Krolf

Krolf.

Krolf.

Et af fokuspunkterne var at få adskilt den kørende trafik fra de bløde trafikanter ifm. skole og idrætsarealerne. Derfor er der ændret på tilkørselsforholdende ved parkeringspladsen imellem skolen og hallen. Et tidligere vejareal er omdannet til cykel-, og gangsti til de bløde trafikanter og der er tilført grønne bede som forhindre biler i at køre der.

I forbindelse med fodboldbanerne og multibanen er der etableret et nyt aktivitetsområde med forskellige aktivitetsudstyr. Herunder er der skaterbane med ramper og en parkourbane med redskaber og gummibelægning som faldunderlag. Desuden er der ved skolen opstillet forskellige udendørs fitness redskaber, og der er tilført en overdækning i form af et madpakkehus.

Der er etableret ny busstation ved Revlingen, Nørregade med nyt busskur samt et nyt stisystem der forbinder stationen med skolen og idrætsfaciliteterne ved hallen. Der er blevet ryddet op i beplantningen langs stien så det føles trygt at færdes der.

De ændrede tilkørselsforhold ved skolen.

De ændrede tilkørselsforhold ved skolen.

De ændrede tilkørselsforhold ved skolen.

Mette Almind – formand borgerforening, kontaktperson til følgegruppen

Hans Peter Ambrosius – Handelsstandsforening

Steen Hornbæk – Ildsjæl

Lone Hauris – Møldrup-Tostrup IF og Erhvervshuset Revlingen, ildsjæl

Asger Petersen – Erhvervsdrivende

Lars Monberg – Erhvervslivet og Møldrup-Tostrup IF

Egon Elkjær – ildsjæl

Niels Jørn Trinderup – Pensionistforening

Niels Martin Poulsen – Møldrup Skole, løbeklub og BMX

Jørgen Møller - Spejderne

Fakta

  • 28. januar 2015 er programmet for områdefornyelsen i Møldrup politisk godkendt.
  • Den 20. april 2015 gav Transport-, Bygnings- og Boligministeriet tilsagn om støtte.
  • Budget på i alt 8,4 mio. kr. fordelt med 2,8 mio. fra staten og 5,6 mio. kr. fra Viborg Kommune.
  • Områdefornyelsen er afsluttet ved udgangen af 2019.

Støtte

Områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra Bolig- og Planstyrelsen.

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer